اصـالـت پـایـدار اسـت..

برچسب: shoj hsjov

shoj-hsjov – ساخت استخر

روش ساخت استخر بتنی

ساخت استـخــر استخرهای بتنی چـگــونـه طــراحی، محـاســبه و اجــراء میگـردنــد؟ [آمـوزش مـراحــل طراحـی ســاخـتـــ اســتـخــر بـتـونـی]  «« Concrete Swimming Pools Construction بنــام حـرفـه ای تـریـن مـعـمــار؛ طـّـراح و مــجـری بـی بـدیــل گـیتـی.. انــواع روشـهـای ســاخـتـــ اسـتـخـــر  »»» استــخــرهـا بـا تـوجـه بـه نــوع کـاربـــری، مکــان اجــراء و همچـنـین از دیـدگـــاه ســاخـتـاری [نـوع مصـالــح بکـار رفـتــه در…

سـاخـت استخـر شـنا عـمـومی استخر همگـانی سرپوشیده پرشـین استخــر

سـاخت اسـتخـرشــنا سـرپـوشـیده عمومی  اسـتـخـرهـای عمـومی یا همـگانی به چـه مجــموعـه هائی اطـلاق میشود؟ ابعـاد اسـتاندارد و درآمد استخرهای عمومی چه میزان است؟ مـجـمــوعــه پـرشـــیـن اســتـخـــــر [PERSIAN POOL ® Corporation] مـفــتـخــــر اســــت؛ کـلّـــــیه مـراحــــل مــربــوط بــه طــــّراحــی، محـــاســـبه، پـیـــاده ســـــازی و اجــــراء انـــواع اســتـخـــر‌هـای هـمـگانـی و خـانگـــی را از صــفـــــــــر تــا صــــــــــــــد.. [به مـفـهـــوم…