اصـالـت پـایـدار اسـت..

پرشین استخر| درباره شرکت پرشین استخر؛ سازنده کلیه سازه های آبی [پرشین پول]

پـرشـین اسـتخـر | ®About Persian Pool

PERSIANPOOL-ANIMATE-RESUME11

بــنـام پـرودگـار یـکـتـا؛ حــرفـه ای ترین مـعـمـار، طــّراح و مـجـری بی بـدیـل گـیـتی..

بـرنـد بـیـن الـمـللـی پـرشـیـن اسـتـخــر، حاصل قـریـب بـه ۱6 ســال تـجـربیـات  و ســـوابـق مـــدیـریّـتــی ریـاسـتـــ مـحـتـرم هـیـأتـــ مــدیـره مجمـوعه، جـنـاب آقــای ســروش ملکـی [دکــترای مـدیـریّـتـــ حــرفـه ای کـسـبـــ و کــارD.B.A و عضـو رسمـی انجـمـن b.a.f Academy سـوئـیـس] می بـاشد.

target

ازجــمـلـه خـصـوصـیّـات بــارز این مـجمــــوعــــه، میـتـوان بـه: بکـارگــیری نیــروهــای متـخـصّـص/ مـتـعـهّــد/ فـعّـــال/ خـلّاق/ هـمـگام بـا تـکـــنـولــوژی روز/ دارای روحــیـّه کـــارِ تـیــمی (Team Work) / دارای اهـــداف حـرفـه ای مـشتـرکـــ، ضمـن انگـیـزه و تمـایل به رشـد و تـعــالی اشـاره نمــود..

تيــم اجـــرائــی پرشين استخر از تيــر مـاه ســـال ١٣٨٤ با هــدف طـرّاحى، محـاسبه و سـاخت استخـــر؛ خـصــوصـاً مجمـوعـه هـای آبـی عمـومـی و استخــر های لـوکـس خـانگــی تشكيل گـردید.

این مجمـوعـه بـه لطـف پروردگـار و تـلاش پرسنـل هـدفمـند خـود، در سالهـای آغــازین فـعـّـالـیّتش، موفــق شـد ضـمــــن اجــراء پــروژه هاى متـعـــدّد و مـتفــاوت، همچـنین جـلـب رضـایـت كـارفـرمـايـان محـترم، بســرعت در عـرصـۀ معـمـاری، ایــده پـردازی و خــلاقــیّت در خـصـوص طــراحـی و اجــراء صـفر تـا صـد کـلّیـه اسـتـخـر هـا، سـازه هـای آبـی، مجمـوعــه های تفـریحـی، ورزشـی و  آب درمــانـی؛ خـود را در سـراسـر کـشــور مـطــرح نـمــایـد..

با توجــه به اتحّــاد میـان اعضـــاء تیــم های طراحی، محاسبه و اجـراء در جهت پیـشبرد دقـیـق کلـّـیه مراحــل پیشرفت پروژه بر مبـنـای برنـامـه زمــانبــندی مـعّین شـده (Time Schedule)، این شـرکـت در مسیر اجراء صحیح تر و طـراحـی خاص تر انـواع استــخـرهای عمــومی/ خـانگـی، تـلاش خود را برای ارائــه برتـرین و خــاص ترین خدمــات به متقــاضیان محتـرم بـکار بـست. در همین راستــا، مهندسین و متخصصین مجموعـه پرشین استخـــر ضمن بهرمــندی از دانش روز، و انتخاب مدیران لایق در رئــوس اهـــرام بــخــشهــــای اجرائی و فـنــی خــود، به طـرّاحی و پیــاده سازی پـروژه هـائی متفـاوت و بنــام در اقـصـی نقــاط ایران و کـشـورهـای همجـوار پـرداخـتـند.

مجموع این اقـدامـات در گــذر زمـــان، موجـب پـدید آمدن پتـانسیلی فعّـال و قابـل تقـدیر در شاخه های طرّاحـی، محـاسبه و اجراء استـانـدارد کلـیه سـازه های آبـی گـردیـد.

persian-pool-About Us

»» نـظـر به اجـراء علمـی و اصـولی کلّـیه پروژه هـای سپرده شده به شـرکتــ پـرشـین اسـتـخـر، و استفـاده از بهـترین مـتـریــال (مصـالـح/ تـجـهیزات/ تـاسـیسات)، همچنین اجراء از صفر تـا صـد [به معنای واقعی کلمــه] استخرهـای عمومی، پـارکــ های آبی و استـخـرهای خـانگـیِ متـفـــاوت و لـوکــس، طـــی سالیـــان اخیر، با عنـایت پروردگــار و جـدّیت کلــیه پـرسنل، این مجموعــه موفـق به کسب افتـخــارات ویـژه ای گـردیده است. (از جملـه مخـاطبیـن پرشین اسـتـخـر:‌ پیمــانکــاران حرفـه ای ســاختـمــان، شرکـت های مشـــاور، سـازنـدگان و..)

(در بخشهــای رزومـــه پرشین استخـر و نمـونـه پـروژه هــای اجــرا شـده، همـکـاری های این مجموعه با برخی از خوشـنـام ترین و معـتبـرترین شـرکـتهــای ساختـمـانی و مـعمـــاری ایــران، ” بطور مــثال:  افتخـار چـندیـن همـکاری با شـرکت بـام [جـناب آقـای مهنـدس فـرزاد دلـیری، سـال اخـــیر(سـال 96) در پروژه های: برج مریــم رزیـدنس واقـع در تـهـران،خیابان گلســتان شمـالی و اجـراء استخـر در ارتفـاع سـاختمـان مسکـونی، خــیابـان اقـدسیه] ” قـــابل مـلاحظـه می باشـد.)

  • از دیگــر اهـداف اصلی تشکـیل مجمـوعــه پرشـین؛ تلاش در مســـیر آبــادانی مـیهـن عزیزمــان ایــران، تولیــد و انتـشــار فــراگــیر دانــش و تجــربیـــات، ایجــاد شــرایط ویـــــــژه و انحصـــاری در حــــوزه تعاملات بین المللی، گسترش راهکار هــای کــاملاً منطقی و عـلمی با ارائه طرح های بی نظـــیـر، و آسـایش خاطر کلیه هموطنــان گـرانقدر بوده است. در حقیقت انتشــار دانش و اعطـلای این فرهنگ در کلّـیه بخش های تخصصـی کشـور، باعث ارتقـــاء همــگانی سطح علـم و آگــاهی از دانـش روز دنیــا خواهـد شد. از طــرفی، افرادی با این دیدگاه و مـنـش، بطـور ناخــودآگاه همواره در صــدد بروز رســانی اطلاعات خـود گـام خواهند برداشت. از طرف دیگر، با توجه به این شرایط، میزان منــابع موثق فــارسی زبانان در دنیای بیکران اینترنت نیز بهبود خواهد یافت. ( در اینترنت منـابع موثـّــق اطلاعـاتی، به زبان فـــارسی بسیار مـــحدود می باشد. متاسفانه درصد بالایی از اطلاعات اشتراک گذاری شده در حال حاضر، در مسیر تبلیغات، شخصی سازی خدمات یا محصولات، و در نهایت سوق بازدیدکننده به فروش اجناسی خاص می باشد. قطعاً این طیف موارد بعنوان یک منبع مفید اطلاعاتی مورد استفاده واقع نخواهد شد..)
  • پرشين استخر به لطف پروردگــار و همّـــت متخصّصین تیــم خـود، در تــلاش اســت در زمره یکـی از توانمندتـرین بــرنـد هـا و  شـرکـتهــای حــال حـــاضــــر ایـــران و آسیا، در خصوص ساخت کلیه استخرهای همگانی/ مسكونى (خانگــی)/ ويلايى/ قهرمانی، ورزشی و پروژه هـای كلان باشد.
  • ثــبت مقــالــه بین المـللی ISI تـوسط تیــم مهندسی پرشین استخر نیز از دیگـر افتخـارات این مجــمــوعــه به شـمــار می رود.
  • ارائـه بیـمــه نــامـــه رسمی! بمنظــور اثبـات عـمـلکـرد صحیـح تیـم هـای اجــرائـی و تضـمـین پایـداری ســازه، با هــمکــاری مرجعـی کـاملاً بی طــرف و معـتبر [شرکت بیمــه]، جهت ضمـانـت استـخـر هـای اجــراء شده توسط مجموعه پرشین استخر میسّر گردید. (پرشین استخـر، نخـستـیـن شرکت سـازنده استخـر در ایران می باشد که پیشنهـاد “ارائـه بیمه استخـر” را مطابـق با معــیارهـای خــاص استــخـر، با هــدف افزایش ضریب اعتماد و اطمیـنان خـاطـر مشتریان فهیم خود، نخستین بار ( تاریــخ تیــر مـاه 1394) در مراجـع ذیربط مطرح نمـود. پــس از بررسی شرایط مـورد نیــاز و تصـویب کلیــات طــرح پیشــنهــــادی توسط هـیات رئیسـه مـحتـرم شـرکـت هـای بیـــمه گـذار، خوشبختـانه حاضـر به همکاری و پذیـرش شــرایط انـحـصــاری و ویــژه بـیـــمه اسـتـخـر و سـازه های هـیدرولـیـکـــ در ایـران گردیدند.
  • در سـالی که گـذشت (1396)، مـدیریـت مـحـتـرم شرکت پرشـین استــخــر، طی همـایشـی که از سوی مرکز پژوهش و آمـوزش مدیـریـت ایــران؛ تحت عنوان “کنـگـره تـجـلـیل از یکـصد مـدیر شـایـسـته کشـور“،برگزار شده بود، بـعـنـوان یـکی از مدیـران برگـزیـده، موفق به دریـافت تـندیـس و لوح تـقدیـر زریـن این همایش گـردیـد.

«« این رویداد پس از ممیّزی و احراز صلاحیت عده ای از مدیران منتخب سراسر کشور، توسط جمعی از مسؤولین عالی رتبه کشوری/ مدیران مجمع گروه متخصصین ایران/ مجمع عالی نخبگان کشور/ بنیان چهره های ماندگار، در شاخصهای: کارآفرینی، توسعه، ابتکار، خلاقیت و نیز سابقه عملکرد، هر ساله با حضـــور برخی از پیشـکسـوتــان عــرصـه صـنـعـت، نمــاینــدگــان مـجـلس شـورای اسـلامـی، معـــاونت محترم وزیــر صـنـعت, مـعـــدن و تـجـــارت، تـعـــدادی از مسئولـین و مــدیــران بــرتــر در حــــوزه کـــارآفـریـنــی، شـرکـت‌هــای دانــش بـنـیـــان، اســـاتـیــد دانـشـگــاه ها و دانـشــجــویـان، ضمن پوشش خبری سراسری از این رویداد ملی، در سـالـن همــایش هــای بین المللـی صــدا و ســیمـای جمهـوری اسـلامی ایـران برگـزار می گردد. ««

   [اسـتناد بازتاب خبری این کنگره و اسامی 100 مدیر برتر سال]

PERSIANPOOL-CERTIFICATES

persian-pool-Company-Brand

مـجموعــه پرشـین استخـر، کلـیه پروژه هـای خـود را با چـاشنی

عـشـ ــPersianPOOL-heart ـ ـقـ ـ ــ

    +

     خــلّـاقـ ــPERSIANPOOL-IDEA ـ ـیّـتــ

   طـراحی و اجــراء می نمــاید..

LOOK

که خـوشبـختانـه [و یا شوربخـتانـه!] ایـن ۲ مـورد قـابـل کــپی بـرداری نـیسـتند!.. 

 نقـطــۀ عـطفــ تـفــاوتـــ جــاویـدان پـرشـیـن ..


پرشین استخر

اصــالــت پــایـدار اســت..

پرشین استخر

پرشین استخر

THINK  LUXURY..

arrow-PersianPool

  ::: تـحـــوّلـی در بهـینـه ســازی و طـراحی اسـتخرهـا در کشـور :::

لــوکــس (لاکچـری) الـزامــاً بـه مـعـنای گـران نـیسـت!.. 

بــا تـوجـــه بـــه:
طــّراحـی صــحـیـح و کــارامــــد، ضــمن رعــایـتـــ هـــارمــونـــی و برقــراری تــوازن مـتــنـاسـبــــ + ایـــده پــردازی و نــوآوری [دســتِ کـــم الـهــام از طــراحـی، در عـوض کـپـی بــرداری صـِـرف..] + اجـراء تخـصّـصی  =نتــیـجـه= اجـراء پــروژه هـای لـوکـس و ارزشـمنـد؛
امـــا بـا هـزیـنه کــامـــلاً مـنـطـــقی!..

make pool

پرشین استخر

بـا تـکــیّه بــر خـلاقـیـّت و قـابلـیـّت هـای هــنـر طــّراحی؛

ضـمـن هـمــیـــاری تــیـم اجــرائـی تـخـصّـصی، بـا بکــار بسـتن راهـکـارهـای بی بـدیـل، شما نیـــز

لــوکــس فـکـــر کــنیــد..

  THINK  LUXURY..iran-persianpool-branchesپرشین استخـر، اجراء صفـر تا صد انـواع اسـتـخـر در سراسـر کشـور با هزینـه واحد و ارائـه بیـمـه نامـه رسـمی..


king of persian