اصــالـت پــایــدار اســت..
Call us: 021. 284 286

اسکیمر SKIMMER – از بین برنده آلودگی ها و اجسام از سطح آب استخر

اسکیـمر استخر چیست ؟ [اسـکیمـر اسـتخـری]

"زکاتـ علــم، به اشتراکـ گـذاری آن استـ.."

»» اسکـیـمر یکـی از مکـانیـسم هـای گـردش آب استـخـر محـسـوب میـگـردد. در مقـابل مکانیسم سرریز

» از راهکــارهــای متـداول بمنظـور جمـع آوری اجســام کــوچــک شنـاور(مانند بــرگ گیـاهــان)، حـشــرات مـُــرده، ذرات چــربی بـدن شنـاگــران (مـاننـد روغــن و کــرم ضــد آفـتــاب، لـوازم آرایشـی) و در مـجـمـوع اجسـام شنــاوری کــه به اصـطلاح تَـه نـشـین نمیشوند که از کـف استخـر، به محـل تـعـبیــه دِرِیـن ها[Drain][خـروجــی آب] راه نمی یابند ؛ محسـوب میشود..

 مـکــان اســتــقـــرار اسـکـیـمـر، بخــش فــوقــانی دیــوار اسـتـخــــر و جــکـــوزی می بــاشد.

آب هــدایــت شــده بــه اســکـیــمــر، تـوســط لـــوله کــــشی تــعــبـیــه شــــده، بـه سیسـتــم تــصـفــیه و سیــرکولاسیــون هــدایـت می گـردد و پــس از پیـمـایـش پــروســه گـنــد زدایـــی و تـصــفـیـه، بــه استـخــر بــاز می گــردد. در بــرخـــی مـــــوارد، آب هــدایـت شده بــه اسکـیـمـر، جـهـت دور ریــز بــه فــاضــلاب مـنتـقـل میگــردد.

Swimming-Pool-Skimmers

سبـد یا استریـنـر تعبیه شــده در اسکیـمـر [Skimmer Strainer Basket]، از ورود کـلّیـه ذرات فیـــزیـکــی درشت بـه سیســتم تصفیـه جلـوگیـری می نمـاید.

بطور کـلی استـخـر هـا، نسبت بــه تراز آب بــا لـبـه فـوقـانی دیـواره استخــر، به ۲ مـکـانیـسم تقسـیـم گـشتنـد:

۱- مـکــانیـسـم استـفـاده از اسکیـمــ‌ر

۲- مـکـــانـیـسـم ســر ریـــز [Overflow]

از لـحــــاظ اجـــراءاز راهـکـارهـای کـامـلاً متـفــــاوتـی نسـبـت بـه یـکــدیــگـر بهـــــــره می بــرند. [در بخش مکــانیــکـال و  اجــراء فـنـداسیـون و ســازه]

بـه ایـن عـلــت، الـزامـــاً پـیـش از اجــراء استخــر، ضـمن مشـخص نـمــودن یـــکی از دو مـــتُـد، زیــر ســاخـت هـای مربــوط بـه هریک از مـکــانیـســم هـا پیش بیـنی میگردد.

[با توجـه بــه درخــواسـت کـارفـرمـا، ضمــن اسـتـفــاده از اسـکـیـــمـر، گـــــاتــــر یــا  گــریـل نیــز جـهـت جـمع آوری آبـهــای نــاشــی از خروج شـنــاگــران از استــخــر، دور تــا دور پیـرامـون کاسـه اسـتخــر قــابـل تعـبیــه خـواهد بـود. و یا بـرعـکس؛

مضـاف بر بهـرمندی اسـتخـر از مکانـیسم سرریـز (Overflow)، اسکیــمـر نیـز مــورد استـفــاده قـرار گـیرد!..

کـه قـطـعــاً در این شرایـط نیـــز می بـایـست کلیـه زیــر سـاخـت هـای مـربـوط بـه ایــــن دو مـکانـیسـم پـیش بیــنی و مهـیـا گـردد.

نکتـــه قـابـل تـــوجــه در ایـــن مـــورد، بستـــن دریچــه ورودی اسکیـمـــر است که توســط پوششـی کــه بـه همــــین منـظــــور در قسـمت دریچــه ورودی اسکمـیــر تعبیــه گــردیده؛ انـجــام پـذیـر خـواهــد بـود.

» بـدیهـی است؛ در استـخــرهـائی بـا مکـانیـسـم اسکـیمــر [مکان استـقـرار اسکـیـمر، بخش فوقانی دیـواره استخـر و جکــوزی، در محـدوده فــاصـلـه 10 ســــانتیـمتـری [و یا کمـتـر/ بیـشـتـر] از لبــــه استـخـر می باشـد.]، تنــهـا بـا این عمـل آب استـخــر قـادر است بـه مــحـدوده ســر ریـز [لبــه استـخـر] بـرسـد..}

» تفـاوت ســیـسـتــم سـر ریـز آب استـخـر و اسکیــمـر

استــخــرهای بــر اساس مکانیسم اســکــیـمـــر: در این مِــتـد، آب بــا فــاصــله حـدود 10 ســانـتـی متــری از ســطح لبــه فــوقــانی استـخـــر قــرار میگیـرد.

بــنابــر ایـن در ایــن نوع استــخــرهــا [اسکیــمـر]، آب، در یک تـراز بــا بخش فــوقــانی دیــوار هــای استــخـر نـخواهــد بود.

»» نــمـونه مشــابــه، جـهت درک آســان از اسکیـمـر:

بطور مثــال: در کلیــه روشـــــــوئـی ها، سیـنکــ هـای ظــرف شــوئـی، وان هــای خـــانـگــی و.. نـزدیـکــ بـه لبــه فــوقــانـی کــاسه آنـهـــا حفـره ای تـعـبیــه شــده  کــه هــدف از ایـجــاد آن، جـلـوگیــری از ســر ریـــز آب در صــورت انــسـداد حـفــره تـخـلـیــه خــروجــی [کـه در کــف کــاسـه قــرار دارد] میـبـاشـد.

بررسـی مکانیسـم سـرریـــز آب اسـتخـر [Overflow]

در استـخرهــایی کــه از مکــانیســم ســرریــز آب استفــاده مـیـنمــاینــد؛ سـطـح آب استخــر تــا آخـرین مـرز خـود، همسـطح بـا لـبه استخـر میشـود. در این روش استفـاده از گـریل یا گـــاتر، جهت جمـع آوری آب مــازاد استـخـر و هــدایت آن به سیـستـم تصـفیـه، در هنگـــام ورود و خـروج شنـاگـران استـفـاده مـیگـردد.

[به خـاطر داشته باشید، در هــردو مکانیـسم، کفــ شورهـای کف استخـر[دِرِیــن] نیـز بمـنظور گردش صحیح [سیرکولاسیون] آب استـخر تعبـیه مـیـشـود.]

توضیحات تکمیــلی در ارتــباط با اســکیـمر:

»» بـاکـس یـا محـفـظه اسکیــمر، یـک سـطل پلاستیـکی پیش ساخته است و در مرحــله بتـن ریــزی، روی دیوار استخـر تعـبـیه میگردد.
جعـبه اسکیمـر دارای حفــره ای است کـه به سمت استخــر و معمــولاً در مقـابل دمـنده آب قــرار دارد.
اسکیمــر در ارتفــاعی تـنظـیم میـشـود که سطـح آب، تا بخش مـیــانـی حـفــره ورودی اسکـیمــر را پــوشش دهـد.

آبــی که وارد اسکیـمر می شـود توسـط مکـش جــزئی و غیـر مسـتقـیم الکــترو پـمپ تصفـیه آب، به سیـستم فیلتــراسیـون هــدایت خــواهــد شد و پـس از تصـفـیه و ضـد عــفونـی؛ از طـریق دمـنده هـا مجـدداً به کاسـه استـخـر باز خواهـد گـشـت.

Pools-Skimmer-اسکیمر استخردر قسمت فــوقــانی اسکیمـر، جهت سهولت به دسترسی سبـد و نظـافــت آن، درب کوچکــی قــرار داده شده است.
درب های اسکیمـر در رنگ های مـتنـوعـی برای هم پوشــانی با رنگ کـف حــاشیه استخــر تولیـد می شوند.
در برخی از استـخـرهای بــزرگتـر، ممـکن است نیــاز به دو یا چنــد اسکیـمر باشـد.

هـر اسکیمـر بطــور کــلی بمنـظور پوشش 30m2 از سطـح استخـر مناسب است.

 » در منـاطقی که تعــدادی درخت در اطراف استــخـر وجـود دارد، توصـیـه می شود اسکـیمـر مــازاد نیـز در جــایگــاه منـاسبی نـصب گــردد. با این روش سرعت و احتمـال هـدایت برگـها به سـبد برگ گـیر اسـکیمـر بیـشتر خواهـد بود.
»» از فعـالیـت های همیـشگـی و مرتب استخـر، تخلیـه آشغــالـها و برگــهای جمع شـده در ســبد اسکیمـر میباشد که باید مورد توجــه صاحـبان استخـر قرار گیــرد.

بطور معمـول خــروج آب استـخــر و عمل گردش آب؛ بمـیـزان ۷۵٪ از طریـق اسکیمــر و ۲۵٪ توسـط دِرِیـن های خروجی آب، واقـع در کـف استـخر انجـام میشود.

» با وجود اهمیت اسکیمر استخر، اما اغـلـب مقــررات موجـود نــــصب آنهـا را الـــــزامی نمی شمــــارند.

»» اسکیمــر بايـد دور استخـر، بر روی دیــواره نصب گــردد و شكل و سـایز آ به گـونه ا ی باشـد  كه شناگــران زمانی كه از آنها بعنـوان دستگــــيره استفـــــــاده می نماینـد، قـــادر به قرار دادن پــا و يـا دست خــود  تــا زانــو یا بـازو نبـاشنـد.

بعلاوه، اسکــیـمرهــا با توجـه به ساخـتارشـان قــادرند اجـرام شنــاور روی سطــح آب استخـر[مانـند بـرگ] را كه بـه داخل سـبد آنـهـا وارد شـده را بخــوبی در محفـظه خود نگـاه داشتـه و از بازگشـت مـجدد آنهــا به استخـر بـر اثـر امـواج نـاگهـانی و یـا تلاطـم ، ممانعت بعمل آورنـد.

دمـنده هـای آب نیـــز بایــد به گــونه ای در مقـابل اسکیمــر تعبیــه شـوند کـه قــادر به هــدایت سریع اجــرام و آلــودگـیـها به سمت اسکـیمـر گـردند.[قوانین شناوری]
بمنظـور خرید لوازم استخـر، لولـه و اتصالات U-PVC و آگـاهی از هــزینه سـاخت اسـتخـر با شـمـاره هـای درج شده در وب سـايت پرشین استـخـر تمـاس حــاصل فـرمائیـد..

شش رقمــی

021.284.286

همراه / شبکـه های اجـتمـاعـی

0912.84.00.911


سایـر شمـاره های شرکت

021.284.22.911

021.284.22.9111telegram-follow

از طـریق کـانال تلـگرام؛ به خـانـواده بـزرگ پـرشین اسـتخـر بپـیوندید

instagram-folllow
صفـحـه رســمی پرشیـن استـخــر در ایــنسـتـاگــــرام..


iran-persianpool-branchesپرشین استخـر، اجراء صفـر تا صد انـواع اسـتـخـر در سراسـر کشـور با هزینـه واحد و ارائـه بیـمـه نامـه رسـمی..c Expand All C Collapse All

برآورد هـزینه اجـراء یا “ساخت از صفـر تا صـد” استخـر شنا، بر اسـاس مـترمربع امکان پذیر نیسـت. [شــامل کـلیه هزینه ها، مانند سرامیک و تصـفیـه]

در واقـع هـزینۀ کـل اجـراء هـر متـرمربـع از یک استخـر، نسبت به ابعـاد بزرگـتر یا کوچکــتر از آن قـابل تـعـمیـم نمـیباشـد..

بطور مثال: چنانچه هزینه تقریبی اجراء از گودبرداری تا مرحله بهره برداری کامـل از یک استخر شنا بهمراه نصب تاسیسات تصفیه و سرامیک؛ با ابعاد 6 * 3 متـر با عمق میانگین 1.6 متر، معـادل 100 میلیون تومان در نظـر گـرفته شود[بفـرض]؛ امــا هرگـز هزینه اجراء استخری با ابعاد 2 برابر؛ به 200 میلیون نخـواهد رسید..

زیرا بخشی از هزینه ها در هر دو مورد به طورتقریبی یکسان میباشند.

مانند هزینه اجراء تاسیسات / هزینه لوله اتصالات و شیرآلات اتاقک تاسیسات / هزینه تجهیزات تصفیه [با اختلاف اندک] و..

اما میتوان صـرفــاً برخی از هزینه اجراء بخشـهای مربوط به مراحل ساخت استخر را بر اساس مترمربع محاسبه نمود.

مانند اجراء آرماتوربندی / اجراء سیمانکاری و نصب سرامیک و..

در حال حاضـر، بر اساس آخرین مطالعات و بررسی ها در حـوزه تکـنولوژی تولید لوله های پلیمری در سـراسر دنـیا؛ مناسب ترین و بهترین نوع لوله-اتصالات-شیرالات موجود برای آب رسانی فشـار قوی،

لوله-اتصالات یو پی وی سی UPVC میباشد.

مناسب ترین و مقاوم ترین متریال قابل استفاده در سیستم لوله کشی استخر و نصب تجهیزات تصفیه و گرمایش استخر و جکوزی ،

در بیـن کلیه لوله های آب رسانی فشار قوی مشابه موجود در بازار، محسوب میگـردد.

از دلایل بارز برتری لوله، اتصالات و شیرالات UPVC ؛( یا PVC-U)

سازگاری این متریال با بتن، در بتن اندود شدن لوله های استخر و جکوزی ؛ و همچنین نوع همجوشی لوله با اتصالات آن میباشد.

اجرا لولـه یو پی وی سی و اتصالات مرتبط؛ توسط چسب مخصوص انجام میپذیرد که نـتیـجه همجوشی با روش صحیح آن، موجب هم پوشانی و پیوستن کامل لوله و اتصالات U-PVC به یکــدیگــر خـواهـد شـد.

BEST UPVC-PIPE-VALVE FOR SWIMPOOLS-بهترین لوله برای استخر چیست؟

پرشین استخر در پروژه های خود از لوله، اتصالات و شـیــرالات U-PVC پیــمتـاش ترکیـه اسـتفـاده مینمــاید.

بهترین نوع یا برند کاشی و سرامیک استخر و جکوزی در حال حاضر برند سرامیک البرز میباشد.

بهترین-کاشی-سرامیک-برای-استخر-0چیست؟BEST-CERAMIC-TILE-FOR-SWIMPOOLS

با توجه به تجربیات تیم اجرائی پرشین استخر و سایر سازندگان استخر و جکوزی، کاشی البرز از دوام و کیفیت قابل قبولی برخوردار میباشد.

انواع دیگری از کاشی و سرامیک استخری موجود در بازار ایران ؛ که تعداد آنها نیز انگشت شمار است، عموما تا به این لحظه موفق به جلب رضایت مشتریان نشده اند.

البته برخی محصولات ایرانی اخیرا سرامیک هایی ویژه استخر و جکوزی، با ظاهری زیبا تولید نموده اند.

اما تنها با گذشت چندین سال از استفاده آنها، میتوان راجع به ماندگاری و کیفیت آنها نظر قطعی داد.

پاسخپـرشـین اسـتخـر“، بطـور خلاصـه:

نحـوه اجراء استخر های بتنی به این ترتیب میباشد:

» ابتــدا محـاسـبات فــنــی و طـراحـی کاســه استخـر بــتونـی (یا استخـر بتن آرمــه) در دسـتور کار قــرار میگیـرد.

BUILD-CONCRETE-SWIMMING-POOL-ساخت استخر بتنی

 مرحله نخــست از مراحل اجــراء فونداسیون استخر های بـتونی »

بمنظـور همـوار سازی بسـتر کاسـه استخـر، دیـواره های استخـر توســط آجــر یــا بـلــوک،  بلــوک چـینی گــردیده؛ و در قسمت کـف استخـر، بتن مگــر (یا بتون نظافــت) انجــام میپـذیرد.

سپس  2 لایه شبکه مش، توسط آرمــاتور [ معمولا A3 ؛ آجـدار] در کلیه بخشهای کف و دیواره های کاســه استخـر بتنی اجــرا میشود. [اصطلاحا آرماتوربـندی]

تا به این مرحلــه ســبــد فونـداسـیون کاســه اسـتـخــر شـکــل میگـیرد. این بخــش و مرحــله بــتــن ریــزی، مهمترین قسمت در امـــر آب بــنــدی استــخرهای بــتــنی محـســوب میگــردد.

به این مفــهوم که؛ چنانچــه این بخـشـها بدرستی محــاسبه و اجـــرا نشــوند، احتــمال اینکه استخر هیچـگــاه بـطور کــامــل آب بــند نگردد؛ بســیار زیــاد است..

»» مرحله بعد؛ بستن قالب های بتـن بصورت 2 طرفه و یا یک طرفه (بسته به طرح پروژه)، میباشد.

HOW MAKE CONCRETE SWIMPOOLS-روش ساخت اجرا استخر بتنی

» در میــان 2 لایه شبکه مش آرماتوربندی استخر، لولــه گــذاری دهــش / مکـش سـیرکولــه آب استخــر، توسط لولــه U-PVC انجــام میپذیرد.

مـتـعـاقــبـاً بـتن ریــزی توســط بتن آمـــاده (و یا در برخی موارد که امکان استفاده از بتن آماده جهت بـتـون ریــزی اسـتــخــر بتـنـی مـیـسّــر نـبـاشـد بصـورت دســتی) انجــام و پس از خشک شـدن بتن، قالـبـهــا بـاز میشوند.

»» و در پایان اجــراء اسـتـخــر های بتــنی، کاسه استخـر آماده جهت سـیـمانـکاری، آب بنــدی نهــائی و نصــب ســرامـیـک (یــا رنــگ) خــواهــد بـود..4.9/5 - (527 امتیاز)
X
ارتباط با کـارشناس..
1
با ما در ارتباط باشید..
پـرشین استخر»PersianPool
در حـال ارتبـاط بـا کارشـناس مـرتبـط:
"اسکیمر SKIMMER – از بین برنده آلودگی ها و اجسام از سطح آب استخر"
--------------------------

ســلام و درود بر شــمــا.

لـطـفــاً درخـواسـتـتـان را مـطـرح فــرمــائـیـد: