اصـالـت پـایـدار اسـت..

پرشین استخر» طراحی و ساخت استخر ، سونا و جکوزی

PERSIAN POOL GUYپرشـین اسـتـخــر پرشـین پـول

مـرکــز تخـصصـی طــراحـی و سـاخـتـ انـواع اسـتخـــر و جکــــوزی در کــشــــور

مشــاوره، طـراحــی، محـاسبه و اجـــراء انـواع اسـتخــرهـای خـانگــی ، همـگانی و کلـیه سازه هـای بـتُـنـی هیـدرولـیکـــ“آبـــی”

PERSIAN POOL CO-thermo meter-

از صـفــــــر تــ ـ ـ ــا صـــــــــد

در کــمـــتــریـن زمـــــــــان مـمـــــکـــنپرشـین اسـتخـر»» مجـری انـواع استخـر، سـونا و جکـوزی «استخـر خانگی / استخر همگانی / پارک آبی / استخر باغ و ویلا / استخر ارتفاع، بام، تراس / استخر شیشه ای / استخر با عمق متغییر / استخر بی پایان و..»

Persian Pool Co Contract

براورد هـزیــنه و قیـمت سـاخت استخــر/ سـونا و جکـــوزی

[خـــــانگــــی/ عـمـــــومــــی]

PersiaPool-on-off-LED فـرم برآورد آنلـاین هـزینـه سـاخت استـخـر، سونـا، جکــوزی و..

PERSIAN POOL لطفـاً مـوارد زیـر را بـا دقــت تکمـیـل فـرمــائیـد:
خـدمـات شـاخـص پرشـین استـخـر

  طـراحــی، محاســبه و ساخـت انــواع استخـرهای خانــگـی / استخـرهای لاکــچــری و خاص/ اجــراء تخصصی اســپا/ اجــراء استخــر در ارتفــاع ، تـراس و بــام / اجـراء استخــرهای همــگانـی و پارکـــ آبــی و کلیه سـازه های بتنی آبی..

PERSIANPOOL-SWIMMINGPOOLS Design & Constraction .آیـا میدانـیـد خـدمـات از صـفـر تـا صـد پرشـین استـخـر، شامل چـه مــراحـلی میشـود؟

SCAN-PersiaPool3

خـدمات صفر تا صد پرشین استخـر شـامل:

طراحـی، محاسبه و اجـراء انـواع استخـرهای خـــانگــی/ ویلائی/استخـر آپارتمانی و برج مسکـونی/ پارکـــ آبـی/ انواع استخـرهـای سرپوشیده و روبـاز/ مجموعه استخرهای همگــانی یا عمـومی/ استخـر آب درمانی / استخر بی پایان / استخـرهـای خصـوصـی و باغ/ استخرهای لاکچــری با طـراحی خـاص..

از مرحـلــه خــاک بــرداری تــا پایان اجـراء و بــهره بــرداری کــامـل از پروژه میباشـد.


PersianPool-indoor-Outdoor pool designerنکته قابل تــوجــه در ارتباط با براورد هزینه اجـراء از صفـر تا صـد حقـیقـی استخــرهــای عــمومی پـارک هــای آبــی و کـلیه مجموعـه های تفریحی، ورزشی، درمانی آبی همــگانی:

پایان مراحل اجـراء استـخـر، سـونـا، جکـوزی، سوله و..

بمعنــای آغـاز بــهره بــرداری از یک مجموعـه آبی همـگـانی [استخر عمومی] نخواهــد بود..

زیــرا بمنظور بهره برداری از یک مجموعه ورزشی، تفریحی همگانی/عمومی، عـلاوه بـر اجراء کامل سازه و تاسیسات مواردی همچون استخـر، سونا، جکـوزی و..
مـوارد دیــگـری نیز مورد نیـاز میباشد.

که گاهی مجــموع هــزینـه هــای مــوارد بـاقیمــانـده،

بــرابــر یـا بیـشتـر از هــزینـه صــرف شـده تا به مرحله تکمیل موارد عنوان شده فوق خواهد شد!..

» این موارد، هــزینــه هــای پـنهــان در این پروژه ها محسوب می گردند و تبعات نامطلوب عدم آگاهی از آنها، صرفـاً متوجه کارفرمایان محترم خواهد شد.

اما در شرایطی که پــروژه بــا مشــاوره و نظارت مجموعه یا شــرکـتـی تخصصی و باتجــربـه در این خصوص هدایت گـردد،

اجراء مجمــوعه نـیـازمنـد صـرف هــزیـنـه هــای گــزافـــ و انــجـام آزمــون و خــطاهائی که خسارت ها و تبعات آن، صرفاً متوجه کارفرمایان میگردد؛ نخواهد بود..

بخشی از این هـزینــه هـا شامل :

» نـور پـردازی/ گـرمـایش، ســرمـایش، هــواســاز محیط و سیستم حائـز اهمیت رطـوبت گــیر[تنها هزینه اجراء این بخش برای مساحت تقریبی 500 متر مربع، بصورت سرانگشتی، بیش از 600 میلیون تومان خواهد بود!..]

»» کمــد هــا و قفــل هـای هـوشمـند/ ژنراتور برق / اتوماسیون فروش [تنـها هزینه اجراء این بخش برای مساحت تقریبی 500 متر مربع، بیش از 800 میلیون تومان خواهد بود!..]

علاوه بر موارد فوق، کاشی کاری و سرامیـک کف و دیــوار های پیرامونی مجـمـوعـه/ سقف کاذب و بسیاری موارد دیگر..

»» اکنون قضاوت با شماست.. هزینه 2 مورد از امکانات حائز اهمیتی که در براورد های اولیه هزینه اجراء استخرهای همگانی بندرت به آن توجه میشود؛ ، بالــغ بـر 1.4 میلیارد تومان خواهد شـد..» نظر به اینکــه طیف خدمات مجموعه پرشین استخر، شامل کلیه موارد مربوط به طراحی، محاسبه، اجراء و حتی پشتیبانی پس از بهره برداری

از کلیه استخرهای خانـگـــی و شخصی آپارتمانی/  استخر های عمومی و همگانی میشود..

بـا این وجــود، صـاحبـان و کارفرمایان محتـرم اســتخــرهــای همــگانـی و مجــموعـه هــای پـارک آبـی، در صــورت تـمــایل قــادر خواهند بود؛

ضمن انعـقاد قرارداد با یــکــ شرکتـــ ؛ کلیه خدمـاتــ مورد نیـاز جهت اجراء، پشتیبانی و ضـمانـتــــ را از یکــ مجمـوعه ، بصـــورت دســتــــ اول دریافت نمایند..

زیـــــرا هــدفــــ مجمـوعه پــرشین استخــر، فــراهـم نمــودن اسبــاب آرامـش و آســودگــی خــاطــر هـمه جـانبــه کــارفــرمــایـان محـتــرم می بـاشـد.

3d Architectural plan

طـراحی دو بـعـدی و سـه بعـدی تـامـین بهـتـریـن لـوازم و تجهیـزات با قیـمـت منـاسب پیاده سازی و اجراء پـروژه بصورت کـاملاً استـانـدارد و تخصصی تحویل کامـل پـروژه در کمـترین زمـان ارائـه بیمـه نـامه رسـمی بمـدت 10 سـال، بمنظور ضمـانت کیـفـیـت و پایـداری سـازه اسـتخــر «نخستین بـار در ایـران، تـوسط پرشین استخـر..»Persianpool Co Address Phone No

تـلـــفــــن های تـمـــــاس با پرشین اسـتخــر

1callingکــد 021 تهــران // شـــش رقـمـی

284286

1persianpool-checkmark

28422911


هــمـــــــراه / شــــبکـــه هـای اجــتــمـــاعـــی

09128400911
instagram-folllow

صفـحـه رســمی پرشیـن استـخــر در ایــنسـتـاگــــرام..
 

لــــوکــــــــــس، فـــــکــــــــــــــــــر کـــــــــــــن . .

. . T H I N K L U X U R Y

بـا مجموعـه پــرشــیــن اســتـخــر؛ این رویـــا بــه واقـعـیـت نزدیکــــ تــر خـواهــد شــد..
[[ تـلـفـیـق هـــنـر طــرّاحــی مــدرن و ایــده پــردازی بــــا عـلــوم مهـنـدسـی مــعمـاری / ضـمـن صـــرف کـمــتـریــن هـزیــنـه تــرمـمــکـن.. ]]


iran-persianpool-branchesپرشین استخـر، اجراء صفـر تا صد انـواع اسـتـخـر در سراسـر کشـور با هزینـه واحد و ارائـه بیـمـه نامـه رسـمی..