اصـالـت پـایـدار اسـت..

هزینه ساخت استخر ، سونا و جکوزی

“پرشـین اسـتـخــر”

مـرکـز تخـصصی طـراحی، محـاسبه و اجـراء انـواع سازه هـای هیـدرولـیـکـــ “آبـی”

سـاخت انـواع استخـر، سـونا و جکـوزی «استخـر خانگی / استخر همگانی / پارک آبی / استخر باغ و ویلا / استخر ارتفاع، بام، تراس / استخر شیشه ای / استخر با عمق متغییر / استخر بی پایان و..»
PersiaPool-on-off-LED فرم برآورد آنلـاین هـزینـه سـاخت استـخـر، سونـا، جکـوزی و.. (عمـومـی، همگــانی/خــانگــی/ پــارک آبــی ..)

لطفـاً مـوارد زیـر را بـا دقـت تکـمـیـل فـرمـایید:

آیـا میدانـیـد خـدمـات از صـفـر تـا صـد پرشـین استـخـر، شامل چـه مــراحـلی می شـود؟

خـدمات صفر تا صد پرشین استخـر شـامل سـاخت انـواع استخـر از مرحـلــه خــاک بــرداری تــا بــهره بــرداری کــامـل می باشـد. [کلیـه استخـرهـای همگــانی و عمـومی/ استخـرهـای خصـوصـی و خـانگـی]

نکته قابل تــوجــه در ارتباط با اجـراء صفر تا صد استخــرهــای عــمومی و پـارک هــای آبــی:

پایان مراحل اجـراء استـخـر، سـونـا، جکـوزی، سوله و.. بمعنــای آغـاز بــهره بــرداری از یک مجموعـه استـخـر همـگـانی نخواهد بود..

زیــرا بمنظور بهره برداری، عـلاوه بـر سـاخت استخـر، سونا، جکـوزی و.. ، مـوارد متعدد دیــگـری نیز به هــزینـه هــا افزوده خواهد شد؛ البته مجــموع هــزینـه هــای این مــوارد بـاقیمــانـده، گاهی بــرابــر یـا بیـشتـر از هــزینـه صــرف شـده تا به آن مرحله خواهد شد؛ کـه بخشی از آنــها جــزو هــزینــه هــای پـنهــان محسوب می گردد و تــا زمــانیــکه پــروژه بــا مشــاوره شــرکـتی تخصصی و باتجــربـه در این خصوص، پیـش نــرود؛ تکمــیل این مجمــوعه نـیـازمنـد زمــان بسیــار طـولانی، صـرف هــزیـنـه هــای گــزافـــ و انــجـام آزمــون و خــطاهائی خـواهـد بـود که خسارات ناشی از آن، صرفاً متوجه کارفرمایان خواهد شد..

بخشی از این هـزینــه هـا شامل :  سـقف کــاذب/ نـور پـردازی/ گـرمـایش، ســرمـایش، هــواســاز محیط و سیستم مهم رطـوبت گــیر[تنها هزینه اجراء این بخش برای مساحت تقریبی 500 متر مربع، بصورت سرانگشتی، بیش از 350 میلیون تومان خواهد بود!..]  / کمــد هــا و قفــل هـای هـوشمـند/ ژنراتور برق [تنـها هزینه اجراء این بخش برای مساحت تقریبی 500 متر مربع، بیش از 200 میلیون تومان خواهد بود!..]  / سرامیـک کف و دیــوار پیرامون مجـمـوعـه/ راه انــدازی سیـسـتـم اتـومـاسیـون فـروش و.. می بـاشـد.

حـال قضاوت با شماست.. هزینه 2 مورد از امکانات حائز اهمیتی  که در بسیاری از استخرهای همگانی بندرت به آنها توجه میشود..پرشیـن استــخر مفتـخــر است، کـلیه خدمــاتـــ مـربـوط بـه مراحل ســاختـــ اسـتخر هــای عمــومی و پــارک هــای آبــی را بصــورت “صفــر تـا صــد واقعــی و قیمت دســتـــ اول” به متقاضیان محترم ارائــه نـمــایـد.

بـا این وجــود، صـاحبـان و کارفرمایان محتـرم اســتخــرهــای همــگانـی و مجــموعـه هــای پـارک آبـی، در صــورت تـمــایل قــادرنــد صــرفـاً بـا یــکــ شرکــتـــ قــرارداد منـعـقـد نمایند و از همـان مجــموعــه ضــمانتـــ،، بیمـه و خــدمــاتـــ دریــافت کـنـنـد.

زیـــــرا هــدفــــ پــرشین استخــر، فــراهـم نمــودن اسبــاب آرامـش و آســودگــی خــاطــر هـمه جـانبــه کــارفــرمــایـان محـتــرم می بـاشـد. 

  طـراحی دو بـعـدی و سـه بعـدی     تـامـین بهـتـریـن لـوازم و تجهیـزات با قیـمـت متنـاسب     پیاده سازی و اجراء پـروژه بصورت کـاملاً استـانـدارد و تخصصی  تحویل کامـل پـروژه در کمـترین زمـان ارائـه بیمـه نـامه رسـمی بـا قابلـیت تمـدید سـالیـانه تا 10 سـال، بمنظور ضمـانت کیـفـیـت و بیمـه سـازه استخـر «نخستین بـار در ایـران، تـوسط پرشین استخـر..»

نـکتــه مـهـم: (در ارتـبـاط با طراحی هــای یـونـیـکــ و خـاص مجمـوعــه پـرشـیـن)

  پرشـیـن استخـر طـرح های دو بـعدی سه بعـدی منحصر به خود را، بصـورت مجـزا و به پیمـانکـار غیـر ارائـه نمی نمـایـد.. (پرسنل دپـارتمـان ایده پردازی و طـراحی پرشین استخـر، صـرفاً مجـاز به ارائــه آثـاری می باشند کـه توسـط تیـم اجــرائی این مجموعـه، پیـاده سـازی و اجــرا خواهـد گردید..)1telegram-follow

از طـریق کـانال تلـگرام؛ به خـانـواده بـزرگ پـرشین اسـتخـر بـپیـوندید..instagram-folllow

صفـحـه رســمی پرشیـن استـخــر در ایــنسـتـاگــــرام..
لــــوکــــــــــس، فـــــکــــــــــــــــــر کـــــــــــــن . .

. . T H I N K L U X U R Y

بـا مجموعـه پــرشــیــن اســتـخــر؛ این رویـــا بــه واقـعـیـت تــبــدیـل خـواهــد شــد..
[[ تـلـفـیـق هـــنـر طــرّاحــی مــدرن و ایــده پــردازی بــــا عـلــوم مهـنـدسـی مــعمـاری / ضـمـن صـــرف کـمــتـریــن هـزیــنـه مـمــکـن.. ]]


iran-persianpool-branchesپرشین استخـر، اجراء صفـر تا صد انـواع اسـتـخـر در سراسـر کشـور با هزینـه واحد و ارائـه بیـمـه نامـه رسـمی..