اصــالـت پــایــدار اســت..
Call us: 021. 284 286

سرامیک-کاشی شیشه ای وارداتی گِـلَس»فروش مستقیم کاشی استخری لاکچری-ترک » خارجی،قیمت ارزان

کاشی گلس استخر-glass-mosaic-pool

 کـاشـی شیشه ای استخری گلس، سرامیکــ و موزائیکــ وارداتی لوکس

[سرامیکــ اسـتخـرکاشـی استخـری]

★★

چنانچـه اخیرا در پی خرید کاشی استخـری بوده اید؛ احتمـالا واژه کاشی گلس وارداتی یا خارجی، که از محصولات پر طرفـدار این روزهاست، به گوشـتان آشـنا باشـد.

با توجـه به افـزایش تقـاضـا و استقبـال از طرح هـای متنـوع کاشی در سـراسـر دنـیـا، صنـعت کــاشـی و سـرامـیکــ [مـاننـد کاشـی اسـتـخـری] طـی سالیــان اخـیر از لـحــاظ تنـوع در طـراحی و تلفـیق با متــریـال های مخـتـلـف، رونـد رو به رشــدی را تـجـربـه نمــوده اسـت. 

مــوزائـیــک گِـلَـس و یا اصـطـلاحـاً سـرامــیک شیـشـه ای [مـوزائیــک کـریسـتالـی] از نمـونه هـای بــارز ایــن طــیف تــولیــدات طـی سـالهــای اخیــر مـحسـوب میشود

شـــرکــت هـای صـــاحــب نــام و بــرنـد هــای پرچم دار اروپـائی از کشـورهـایی چـون ایتـالیـا و اســپانیـا، بمنـظـور ربودن گــوی رقــابـت این صنعـت در ســراســر جهــان، اقــدام بـه طراحـی و تــولــیـد محـصـولاتـی مـتفـاوت با کـیـفـیت مـنـحـصـر بــه فـــرد نـمـــودنـد.

سـرامیـک گـلـس اسـتخـری || کاشـی شیـشه ای لاکـچــری

بـرند سـیچـیـز SICIS / محصـول ایـتـالـیـا
کاشی گلس استخـری و غیر اسـتـخـری 

از جمـلـه شرکـت هــا و بـرندهــای مطرح این حـوزه، بــرنـد سیـچیـز ایتـالیـا میباشد.ا

این بـرنــد بعـنوان یکی از بنـام تـرین برنــدهــای تجــاری حــال حـاضــر در حیطــه طراحـی و تـولیــد انواع کـاشـی و موزائـیکــ لــوکـس و گـرانـقیـمت محسـوب میگـردد.ا

این برند از سالـیان دور در عـرضه خلاقــانه تـرین کـلکسیــون هــای سـرامـیکــ و مـوزائـیکــ گلس لاکـچــری، و فروش آن در ســراسـر دنـیـا بسـیار موفـق عمـل نمـوده است.ا

سرامیک استخر-لاکچری-کاشی گلس استخر-glass-mosaic-pool

سرامیک استخر-لاکچری

باتوجه به اینکـه طی ســالـهای اخـیـر،

در ایـران نیـز شـاهد افـزایش چشـمگـیـر اسـتقـبال کـارفـرمـایان از این نوع موزائیکـ هـا و کـاشــی هـای لـوکس اسـتخـری بـوده ایم؛

به موازات این استقـبال، شـرکت هـای تـولیـد کننده کـاشی و سـرامیک در ایــران، (که تعداد آنهــا تنــها در استــان یزد بـالغ بـر 300 کارخـانه است!..) در صــدد تولیـد محصــولاتی با ظاهــر مشــابه نمـونـه های وارداتــی نمودنـد.

ایـنکـه ایـن شــرکت هــا، از جنــبه ظـاهـری چـه میــزان موفـق به جلب نظــر مـشـتریـان و ترغـیـب آنــهـا به خریــد این کـالای داخلی گـردیـده اند؛ از یکــ سو،

و از طرف دیــگــر چـالش هزیـنه تمام شــده ایـن محصـولات، در مقایســه با نـمونـه هــای متـناظر وارداتـی، باعث شد که تـا به این لحـظه راهکاری در جـهت اقنــاع کارفـرمایـان و علاقمنــدان به این طیف محصولات وارداتی یافت نشــود..


قیمت کاشی  استخـری شـیشـه ای گِـلس

» سرامیک استخـری وارداتی شیشه ای

میــانگـین قـیمـت هر متـر مربع کاشی و سرامیک وارداتی گلس موجـود در شــوروم پرشـین اسـتـخـر، از 580.000 تـومـان میباشــد..

[هزینــه سـرامیک های واردتی بر مبنـای قیمـت گـذاری با سود اندک در نظر گرفـته شده است.]

لازم به ذکر است، در حیطـه سـرامـیک وارداتـی، مجـمـوعـه پرشـین، در راستــای حـمــایـتــ از تـولـیـداتـــ داخـلی به واردات سـرامیکـــ های گِــلَـس استـخـری [واژه صحیـح آن مـوزائـیـکـــ گـلـس] یـا سرامیـکـــ های شیـشه ای می پردازد.

این محصــولات بـا ســرامـیـکـــ هــای تــولـید داخـل [مانند سرامیک الـبــرز] ارتـباطی نـدارد.

 

موزائیــک یا سرامیـک گـِـلَـس

کاشی استخری شیشه ای (گلس)

علت نامگـذاری این محصول بعـنوان گـلس، متـریال بکـار رفتـه در سـاخت ایـن سرامیک ها بوده و الـزامـاً دارای ظـاهـری شیـشـه ای و یـا شفـافــ نـمـیبـاشـد.(شفـاف ماننـد شیـشـه)

در واقـع در تـولیـد سـرامیک شـیشـه ای بیش از ۵۰ درصـد از عنــاصـر تشکـیل دهـنده این نوع مـوزائـیکــ، ســیــلــیــس است.

نـظـر به ایـنکـه سیـلیـس، از عنـاصـر اصـلی تشـکـــیل دهـنده شیـشـه به شـمــار مـیرود؛ این محصـول به عنوان کاشـی (سرامیک) شیـشـه ای یا کاشی استخـری  گلس شناخـته میشود.

در نـگاه نخـست از جـنبـه ظاهـری، بســیاری از طـرح هـای کاشـی و سرامیک های اسـتـخـری گِلَـس تـفــاوت چنـدانی با سـرامـیک هـای اسـتخـری معـمـول ندارند. [همـگی لـزومـاً حالـت شــیشــه ای ندارنـد..]

امــا به عـلـتــــ بهرمنـدی از تکـنولــوژی خاص در تـولیـد و وجـود عنــاصـر معـدنـی مـتعدد در آن، نسبت به کاشی های استخـری عـادی خصـوصـاً در بـازتـاب نـور، متـفـاوت بـنـظـر میرسـد.

بعلاوه تـنـوع در طرح، اسـتفـاده از مـتریال باکـیـفـیت در تولـید سرامـیک های اسـتـخـری گلـس، از عـوامل اصـلی تمــایـز این محـصول نسبت به سرامیکـــ های داخلـی محـسوب میـگـردد..

سرامیک شیشه ای-طرح سه بعدی لاکچری-کاشی استخری گلس-شیشه ای-ترک

سرامیک شیشه ای-طرح سه بعدی لاکچری

لوکـس ترین سرامیک هــای وارداتـی شیشـه ای گِـلَـس، در طـرح ها و اَشکـال دلـخواه، اکـنـون بـا بهـترین و مناسبــ ترین قیـمت، “بصــورت مسـتـقــيـم – با قیـمـت دسـت اول” در دسـترس شمـاسـت.

 

طـرح های دلخـواه سرامیک استخـری وارداتی گلس

انتخـاب طـرح دلخـواه “دو بُـعـدی” یا “سـه بُـعـدی” سرامیکــ استخـر از شمـا »»» سـاخت، چـیـنـش و در نهـایـتـــ نصـب و اجـراء سـرامیکــ بـا بهتـرین کـیـفـیـت، تـوسط تیـم پرشـین اسـتخـر.» نصب کاشـی وارداتـی اسـتخـر |»|  نصب سـرامیک شـیشـه ای استـخـری

اجـراء کاشی لاکچـری اسـتخـر، جکـوزی، سونابخـار

|| بهتـرین تیـم نـصّــاب سرامیـکــ استخـری لـوکـس با طرح هـای دلـخـواه ||

تیـم اجــراء سرامـیـکــ پرشـیـن اسـتخـر، متـشکـل از مـجــرّب تــرین و دقــیـق تـریـن استــادکاران نـصـب سـرامـیـکــ استـخـری در ایـران، توسط بـروزترین ابـزار و مصـالـح،

در کوتـاهـتـریـن زمـــان ممـکـن، بـهتـریـن نتـایـج را برایتـان به ارمـغـان خـواهنـد آورد.اهمیت نصب و اجـراء سرامیک/ کاشی وارداتی/ خارجـی

همانطور که مـستحـضریـد، نصـب سـرامیـکـــ هــای لاکـچـری و خـــاص، نیــازمنـد تخصص و تـجــربه کـافـی در ایــن خــصــــوص میبـاشـد.

در صـــورت نـصـــب غیـــر اصــولـی و اجـراء نـامـتـوازن کاشـی اسـتخـری، نتیجـه کار باتوجـه به هزینـه صـرف شـده؛ مطابق با انتـظارات نخواهـد شـد. ضمـانت سرامیکــ وارداتـی اسـتخـر

 کلّیــه سرامیـک هــای وارداتــی ارائـه شده، در بـرابـر فرســایش مواد ضـدعفـونی ماننـد کـلـر و اسـیــد کامـلاً مقـاوم بوده و  دارای ضمـانت کیـفـیت میباشند..کاتالــوگــ کاشــی استخــری وارداتی

 کاتالوگ کاشی استخـری شــیـشه ای روکــارنو

✩ کاتالوگ کاشی استخـری ایـلـدیز ترکـیه(یـیـلدیـز)

 کاتالوگ کاشی استخـری سِـــرا ترکـیه

 کاتالوگ کاشی استخــری رویــال گرانیت

✩ کاتالوگ کاشی شـیـشه ای استخـر روکــارنـو

PERSIAN-POOL-Arrow2

نمونه طرح سـرامیک/ کاشـی اسـتخـری وارداتـی طــلائـی

بـرنــد سـیـچـیـزایتـالـیـا | SICISPERSIAN-POOL-Arrow2

 

کاتـالــوگ کاشـی وارداتـی اسـتخـر

نـمـونـه سرامـیکـ استخری گِـلَـس || کــاشـی و مـوزائـیـکــ اسـتخـری وارداتـی لــوکــس [سـرامـیکـ لاکـچـری خـارجی]جـهت آگــاهــی از قیمت کاشـی و سرامیک شیـشـه ای (گلس) اسـتخـری با مشـاورین پرشیـن استـخـر در ارتبـاط باشیـد.

Persianpool Co Address Phone No

شـــش رقمـــی/ کـُـد 021 تهـران

284.286

284.22.911

284.23.911

همـــراه / شبکــــه هــای اجتـمــــاعـــی

091284.00.911


c Expand All C Collapse All

برآورد هـزینه اجـراء اسـتخـر یا هزینه ساخت از صفـر تا صـد استخـر شنا بر اسـاس مـترمربع امکان پذیر نیسـت.

[شــامل کـلیه هزینه ها، مانند سرامیک و تصـفیـه]

در واقـع هـزینۀ کـل اجـراء هـر متـرمربـع از یک استخـر، نسبت به ابعـاد بزرگـتر یا کوچکــتر از آن قـابل تـعـمیـم نمـیباشـد..

بطور مثال: چنانچه هزینه تقریبی اجراء از گودبرداری تا مرحله بهره برداری کامـل از یک استخر شنا بهمراه نصب تاسیسات تصفیه و سرامیک؛ با ابعاد 6 * 3 متـر و عمق میانگین 1.7 متر، معـادل 200 میلیون تومان در نظـر گـرفته شود[فـرض]

هرگـز هزینه اجراء استخـری با ابعاد 2 برابـر، 400 میلیـون نخـواهد شـد.

زیرا بخشی از هزینه ها در هر دو مورد به طور تقریبی یکسان میباشند.

مانند هزینه اجراء تاسیسات / هزینه لوله اتصالات و شیرآلات اتاقک تاسیسات / هزینه تجهیزات تصفیه [با اختلاف اندک] و..

اما میتوان صـرفــاً برخی از هزینه اجراء بخشـهای مربوط به مراحل ساخت استخر را بر اساس مترمربع محاسبه نمود.

مانند اجراء آرماتوربندی / اجراء سیمانکاری و نصب سرامیک و..

بهـترین نوع، مـارکــ یا بـرنـد کاشی و سـرامـیک اسـتـخــر و جکــوزی در حـال حاضر برند سـرامـیک الـبـرز میـباشد.

بهترین-کاشی-سرامیک-برای-استخر-0چیست؟BEST-CERAMIC-TILE-FOR-SWIMPOOLS

با توجه به تجربیات تیم اجرائی پـرشـیـن اسـتـخـر و تصـدیـق سـازنـدگان تخـصصـی اسـتخـر در کشـور، کاشـی الــبـرز از دوام و کـیفـیت قـابـل قـبولـی برخـوردار میباشـد.

سـایر برنـد های کاشـی و سـرامـیـک اسـتخـری موجـود در بازار ایـران (که تعداد آنها نیز انگشت شمـار است)، تا به این لحظـه تنـها بطور نسـبی موفـق به جـلـب رضـایـت مـشتـریـان گـردیده انـد.

شـایان ذکــر است؛ اخـیــرا شـرکت های تولید کننده ایرانی، اقــدام به تـولـیـد سـرامـیـکــ های اسـتخـری با ظاهـری مـتفـاوت نمـودنـد.

اما با توجه به نوظهـور بودن این محـصولات، تنهــا با گـذشـت ســالهــا استـفـاده در پروژه های مختلف، میـتـوان راجــع بـه دوام و کـیـفـیـت ایـن محـصـولات نـظــر قطـعـی داشت..

در حـال حـاضـر، بر اسـاس نتـایـج آخـرین دسـتاورد هـای عـلمـی دنیـا در حـوزه فـن آوری و تـولــید لـولــه هـای پلـیـمـری فشـار قـوی، مـناسب تـرین و بهـتریـن نـوع مـوجـود،

لولـه-اتصـالات و شیـرآلات یو پی وی سی UPVC میـباشـد.


از جمـله مـزایـا و برتـری های لولـه هـای فشـارقـوی UPVC

مقـاومـت در بـرابـر خـوردگـی و فرسـایـش، بـروز حـداقـل افـت فـشـار در سیـسـتـم پایـپـیـنـگــ بـه دلیل سـطوح صیقـلـی این مـتریال (ضریب زبـری لولـه UPVC بمـیزان 0.009 اسـت)، استـحـکام بـالا، عـمــر مـفـیـد 50 الــی 70 ســال، مقـاومـت در بـرابر تـغـیـیرات دمــا، سهـولـت در اجـراء، حـمـل آسـان و قـیـمـت مـناسـب مـیباشـد.

آسـتانه تـحمل لولـه های فشـار قـوی U-PVC تـا دمــای 60 درجـه سـانـتیـگـراد و حـداکـثـر فـشــار نـامـی 16بــار(PN16) میـباشـد؛ ایـن قـابلیـت از شـاخص های مهم انتـخـاب UPVC بعـنـوان بهـترین نـوع متـریـال جهـت اجـراء لـولــه کشـی اسـتخـر و جکــوزی محـسـوب میـگـردد.

چـرا لولـه، اتصـالات و شیرالات UPVC جهت لـولـه کـشـی اسـتـخـر بهتـرین انتـخـاب است؟

بـاتـوجــه بـه این نـکتـه کـه زمـان اجــراء لـولـه کشـی کـاسـه استـخـر پیـش از مـرحـله بـتـن ریـزی میـبـاشـد؛ بنـابـرایـن بخـش عـمـده لـولــه و اتـصـالات اسـتـخـر بـرای هـمـیـشـه در بــتن مــدفــون خـواهـد شــد.

به ایـن علـت هـنگـام بـررسـی و انـتـخـاب بهـتریـن نـوع لـولـه، شـایسـته است میـزان سـازگــاری مـتریـال اسـتفـاده شــده بـا رفــتـار بــتـن نیــز مـورد تـوجـه قـرار گیـرد.

ســازگــاری قـابل قـبـول عنـاصـر تشکـیل دهـنده لولـه UPVC بـا بـتـن،هنگـام انــدود شــدن توسط بـتن، از مزایــا و برتری هـای ایـن نـوع پـلیـمـر، همچنین علت اصلی استفـاده از UPVC در لولـه کشی تصفیه استخـر به شـمــار میـرود.

هـمینطـور در خصـوص نحـوه اتصـال UPVC، میـتـوان بـه عـمـق هـمـپوشـانـی بـالا (در اتصـال های چسـبی) و آب بنـدی کامـل در اتصـالات اوریـنگــ (پـوش فـیت) اشـاره نـمـود.

لولـه کشـی UPVC “یو پی وی سی” (از نوع چسـبی) توسـط کـلـیـنـر، پـرایـمــر و چـسـبUPVC فـشــار قـوی مخـصوص انجـام میـپـذیـرد.

نتـیـجـه اجــراء صحـیـح ایـن مـرحـلـه، مـنـجـر بـه هـم پـوشـانـی کامل بخـش هـای الحـاق شــده و در نهـایت حصـول اطـمیـنان از آب بـنـدی کــامـل مدار لوله کشی خـواهـد شـد.

✍️ “آمـوزش اجـرا لولـه کشـی استـخـر تـوسط لولـه UPVC

BEST UPVC-PIPE-VALVE FOR SWIMPOOLS-بهترین لوله برای استخر چیست؟

پرشـین استخـر جهت اجـرا لولـه کـشی تصفـیه اسـتخـر ها، از لولـه، اتصالات و شیـرالات U-PVC پیـمتـاش ترکـیـه اسـتفـاده مینـمـاید.


CALL PERSIANPOOL-تلفن پرشین استخر

بمنـظـور اطـلاع از قـیـمت هـا و خـریـد لـولـه، اتصـالات و شـیـرآلات UPVC اسـتـخـری، لـطفـاً با مشـاوریـن بخـش فـروش مجـمـوعـه پـرشـیـن اسـتخـر در ارتبـاط باشـید

شـش رقـمــی

021.284286

021.28422911

021.28423911

همــراه / واتس اپ

09128400911

پاسخ بطـور خلاصـه:

نحـوه اجـراء اسـتخـر های بتنی

 

BUILD-CONCRETE-SWIMMING-POOL-ساخت استخر بتنی

پس از انجـام محـاسـبات فــنــی و طـراحـی کاســه استخـر، مراحـل اجـرائی در دسـتور کار قــرار میگیـرد.

(طراحی 2 بعـدی و 3 بعـدی  کاسه استخـر، محـاسبه و تـنظیم لیسـتوفـر آرمـاتورها، طـراحی دیـاگرام لولـه کشی تاسیـسـات و..)

جهت همـوار سازی کاسـه استخـر، دیـواره ها توســط آجــر یــا بـلــوک و کـف استخـر، با بتن مگــر(یا بتن نظافــت) پوشش داده میشـوند.

سپس لایه اول از 2 لایه شبکـه مـش، توسط آرمــاتور [ معمولا A3 ؛ آجـدار] در بخشهـای کـف و دیـواره کاســه اسـتخـر اجــرا میشود. [آرماتوربـندی]

» در میـان 2 لایه شبکه مـش آرمـاتور اسـتخـر، لولــه کشی های مربوط به گردش و تصفـیه آب، توسـط لولــه U-PVC انجــام میپذیرد.

پس از لولـه کشـی، لایـه دوم آرماتور اجـراء میگـردد.

HOW MAKE CONCRETE SWIMPOOLS-روش ساخت اجرا استخر بتنی

»» مرحله بعد، بستن قـالب جهت بتـن ریـزی اسـت. 

 

بـتن ریــزی اسـتـخـر توســط بتـن آمـــاده، ضمن الحـاق مکـمل های آب بنـدی و افـزونه های روان کـننده انجــام مـیپـذیرد.

»»  در پایـان، کاسـه استخـر آماده سـیـمانـکاری، آب بنــدی نهــائی و نصــب ســرامـیـک (یــا رنــگ) خــواهــد بـود..1telegram-follow

 

instagram-folllow

 

 


لــــوکـــس، فـــکـــــــر کــــــن . .

هر چـیز که در جـسـتن آنی؛ آنـی!..[مولانا]
. . T H I N K L U X U R Y
[[ تـلـفـیـق هـــنـر طــرّاحــی مــدرن و ایــده پــردازی بــــا عـلــوم مهـنـدسـی مــعمـاری / ضـمـن صـــرف کـمــتـریــن هـزیــنـه مـمــکـن.. ]]


iran-persianpool-branchesپرشین اسـتخـر، فروش و ارســال انواع کاشـی و سـرامیـک استـخـری گلس به سراسـر کشـور..


4.9/5 - (1254 امتیاز)

09128400911
021.284286

📞6 رقـمــی

X
ارتباط با کـارشناس..
1
با ما در ارتباط باشید..
پـرشین استخر»PersianPool
در حـال ارتبـاط بـا کارشـناس مـرتبـط:
"سرامیک-کاشی شیشه ای وارداتی گِـلَس»فروش مستقیم کاشی استخری لاکچری-ترک » خارجی،قیمت ارزان"
--------------------------

ســلام و درود بر شــمــا.

لـطـفــاً درخـواسـتـتـان را مـطـرح فــرمــائـیـد: