اصــالـت پــایــدار اســت..
Call us: 021. 284 286

لوله UPVC استخر⭐اتصالات-شیرالات استخری⦿پیمتاش ترکیه⋆لوله هیدروپول ایران⦿ارزان ترین قیمت

لـولـه UPVC استخـری 🌀 اتصـالات، شـیرآلات U-PVC یو پی وی سی

لوله یو پی وی سی استخـر، جکـوزی و ساخـتمان

مرکـز فـروش لـولـه و اتصـالات UPVC

با ارزان ترین قـیمت

لولـه-اتصالات و شیرالات استخری پیمـتاش ترکـیه Pimtas UPVCلـیست قـیمت جدید لولـه UPVC استـخری ⬇️ کاتالوگ اتصـالات شیـرآلات UPVC اسـتخـری پیمـتاش

  قیـمـت لولـه UPVC اسـتـخری پیمـتاش تـرکـیــه – سـال 1401

💧 لـولــه UPVC ایـرانی اسـتـانـدارد💧 »» 

لولـه UPVC نیـک پلیمـر | لولـه هـیدروپـول | لولـه وینـو پلاسـتیک | لولـه سـیـنتاشبا مـطالعـه ایـن مطلب ضـمن آشـنـائی کـلی با مفاهـیم اولـیـه ایـن مـاده، به دلائل استفاده از لولـه و اتصالات یو پی وی سی UPVC در صنعت آبـرسـانی فشـار قـوی، خصـوصــاً لـولـه کشـی تصفیـه استخــر میپـردازیم.زکـات عـلـم، اشـتراکــ گـذاری آن اسـت..

تعریف کلی از واژه PVC

پپلـی ویـنیـل کلـرایـد [به انگلـیسی: Polyvinyl Chloride] یا پی وی سی [P.V.C] نوعی پلاستیک بسیار پرکاربرد است. در شرایط حاضر یکی از باارزشـتـرین محصـولات صنـعـت پتــروشـیمی محسوب میگردد.

PERSIAN-POOL-GUY-1


بطـور کلـی, بالـغ بر۵۰٪ از پی وی سی PVC سـاخــت بشـر در صـنعـت سـاخـتمــان استفـاده میـشود..

» زیرا علاوه بر قـیمـت ارزانـتـر، اجـراء آن نیــز ســاده میباشـد. به این دلیل در ســالهای اخـیـر، پی وی سی جـایگـزین مـصـالح ساختمـانی سـنـتی، نظـیر چــوب، سیمــان و سفـال گـردیده اســت.

UPVC PIPE-لوله UPVC


 بـخـش اعـظـــم تـولیـدات تـجــاری پـی وی سـی؛ عمــدتـاً از طریق بسپـارش تـعـلـیـقـی انجــام میــپـذیـرد و از بـسپـارش هــای تـوده‌ای و امــولسیــونـی به میــزان کـمـتر؛ و هـمـچـنیـن از بـسپـارش محـلـولـی بـه نــدرت اسـتــفـاده میگــردد.
بسپـارش تـعـلـیـقـی چـیـست؟ »» بســپارشـی که در آن تکـپارها تـوســط همــزن مـکانـیکی [میـکســر] در فــاز مـایــع پـراکــنده میـشونـد.
[Suspension Polymerization]

پـلی ویـنـیـل کلــرایـد [پـی وی سـی]، از بلـوریـنـگـی نـاچیــزی برخـوردار اســت. امـا بـه علـت وجــود زنـجیـره هـای حجــیم بـسپـار از استحـکـام و سـختـی قـایـل قـبــولـی بـرخوردار میبـاشـد. [حـاصل استـخـلاف بـزرگ کلـر]

مـقـدار Tg (تـی جـی) PVC مـعادل ۸۱ درجــه سـانـتیـگراد بـوده که به نسـبت بـالاست.

امــا میـزان Tg “تــی جــی” آنقـدر زیــاد نـیـسـت کـه فـرآینـد آنــرا بـا روشهـای گـوناگـون دچــار مشکـل نـمـایـد.

ℹ️ تـی جـی : Tg چـیـست؟

گـذار شیشـه-مایع (glass–liquid Transition) یا گـذار شـیـشـه ای (glass Transition)

»» تـغـیـیـر تـدریجـی و برگشت‌پـذیر مـواد بـا افـزایـش دمــا از حـالـت سخـت و نسـبـتاً شکـننده (شیـشـه ای) ، به شـکـل ویـسـکـوز (لاستـیـکـی)،  Tg نـام دارد.

» این مـاده، هـیچـگونه اثـرات فیـزیولـوژیکـی مـضـر از خود بـرجـای نـمیگـذارد. در بــرابـر حــرارت و نـور نسبـتاً نـاپــایـدار بـوده و کـلـرید هـیـدروژن از آن سـاطـع مـیگـردد.

در واقـع پــی وی سـی، نــوعـی پـلاسـتیـکـ سخـت است کـه بـا افـزودن بــرخـی روان‌ کـنـنده‌ هــا، انـعــطاف‌ پـذیـر میـشـود.

اغلب ایـن روان کـننـده هــا، فـتـالـیـت میـبــاشند.»» پـیش از قـرن بیـسـتم مـیلادی، دو شیـمـیـدان روسـی به نامـهای ایـوان اسـتـرا مـیـسـلنـسـکی و فــریـتـز کـلــیـت از کمـپـانی مشهـور گــریـشـم الکــترون شیـمـی آلـمـان،

 تـلاش بسـیاری در بکـار گیـری مـتریال پـی وی سـی در محصـولات تجــاری آن زمــان نمـودنـد. امــا مشکـلات متـعـدد در فـرایـنـد تـولـید، سخـتی و گــاهی شـکـنـندگی ایـن پلـیـمـر، تـلاش‌ آنهـا را بـدون نـتـیجـه بــاقـی گـذاشـت..

»» امــا در ســال ۱۹۲۶ میلادی، والــدو سیـمـون از بی اف گـودریــچ روشـی را به منـظور نـرم نــمودن و انعـطاف پـذیـری پـی وی سـی تــوسط اخـتلاط آن بــا افـزودنی هـای گـونـاگـون، گـسـتـرش داد.
نـتـیـجــه ایــن تـحـقـیقات، مـاده‌ای انعـطاف پـذیر بود کـه بـه سادگـی در فـرآیـندهـا شــرکـت می نــمود. ایـن مـاده بـسـرعـت در بـخش تجــاری شــایـع شـد.


لوله یو پی وی سی

لولـه،اتصالات،شـیرآلات U-PVC

یـو پـی وی سـی

  Introduction of UPVC Pipes, Fittings & Valves

 پروفیـلهای اکستــرود شـده بر پـایــه پلـی ویـنیل کلـراید سخـت (یو پی وی سی » U-PVC) در بــرابـر ضـربـه دارای مـقــاومـت بــالائـی مـیـباشـنـد.

UPVC متریــالی دارای سطـح خــارجی سفیـد و یا طــوسی تـیـره میـباشد  که در ســاخت درب و پنجــره‌، لــولـه و اتصــالات و غیـره بکــار مـیرود..

پروفیــلها میتوانند کــاملاً از مـواد خــام ساخته شـوند و یــا دارای یک هســته از ضــایعـات و یـا مـواد بـازیافـتـی باشـند کـه این هسـته میتـواند توسط پـی وی سـی سـخـت و کــواکـستـروژن پـوشـش داده شـده باشـد.


💧لــــولــه UPVC💧

لولـه، اتصالات و شیرآلات PVC-U یـا U-PVC

U.P.V.C مخـفـف واژه هـای [Unplas Poly Vinyl Chloride] مـیباشد.

اصلـی ترین ماده تشکــیل دهــنده آن، پروفـیـل اسـت [Polyvinyl Chloride].

این مـاده حــدود 85 درصــد ترکیب اولیـه تولیـد پروفـیل UPVC را تشکیل میدهد.

عـلاوه بر این، مـواد افــزودنی دیگــری نیـز جهت ایجـاد خواص مورد نـیـاز بــه تـرکیب افــزوده میگـردد که عـدم وجـود آنهـا، یا تـغیـیر میـزان بکـار رفتـه در فـرمولاسـیون، محصـول نهــائـی و خـروجـی کـار را بـه شـدت تـحـت تـاثـیـر قـرار خـواهـد داد..⚠️ بـهتـریـن نـوع لولـه واتصـالات جهت لـولـه کشـی اسـتـخــر چـیـسـت؟ ⚠️

دریـافـت پـاسـخ، مطالـعه ایـن مطـلب.. ◀️ پـاســخ


ℹ️

تـفــاوت واژه هـای U-PVC و PVC-U چـیـســت؟

آیـا لولـه یــو پی وی سی و لولـه پی وی سی یـــو، کـیـفـیـت یکـسـانی دارنـد؟

هر دو واژه U-PVC , PVC-U دارای یک مفهــوم میباشند..

 علت اسـتفـاده از واژه PVC-U چیست؟

✔ ریشـه آن به اواخـر سـال 1980، زمانیـکه نخسـتیـن خـط تولیـد این محصـول در قــاره اروپـا راه انـدازی شـد؛ بـاز میـگردد.

»» در آن زمان، با توجـه به رعـایت قواعـد گرامـری مرسـوم، نام این محصـول PVC-U شـناخـته میـشـد.. مطابق این گرامـر در بـرخـی مـوارد “اســـم” پبـش از “صـفــت” بکار برده میشود. [برخلاف قـواعـد گرامـر زبان انگلـیـسی]

[ بر اساس قواعـد گــرامـر زبــان تـعـدادی از کشـورهای اروپـائـی در بـرخـی مـوارد، اســـم[این مـورد:  کلمه PVC قـبـل از صـفــت قــرار مـیگـیـرد[ صفــت: U]. در ایـن مـورد صــفـت پلاسـتیـکی نـشده”  به پلی ویـنـیل کـلـرایـد [ یا همان PVC]”  نسـبت داده شده اسـت. U‘ به معـنای Un-plasticised یـا پلاسـتیکی نـشـده]

 

🔎 مـزایـا و قـابـلیت هـای لـولـه و اتصـالات UPVC

Benefits & Capabilities of U-PVC Pipes 

مقـاومت شیـمـیایی بســیار بالا

PVC در برابـر بسـیاری از الـکل ها، روغن ها و مواد نفـتی غـیرآروماتیک مقـاوم است. این ماده همچنین در برابـر اغـلب خـورنده ها نظـیر اسیـدهای غیرآلـی، بـازها و نمـک هـا مقــاوم میـباشـد.

جهت اسـتفاده در پـروژه هـای آبـرسـانی، در بـرابر مـواد شـیمـیائی موجـود در خـاک و آب مقــاوم بـوده و همچـنین مقــابل خوردگـی کلـر نـیـز از مقـاومت خوبـی بـهرمـند هسـتند.

در منـاطقی بـا وجـود عنـاصـر غیـر عـادی، و یا مـواردی کـه از لولـه بـمنـظـور انتـقـال مـواد شیـمـیائی استفـاده میگـردد؛ میـزان مقـاومت شـیمـیائی مـتـریـال مطـرح میـشود..

استحـکام کششی بلـند مـدت
لولـه های UPVC به گونه ای فرمول بنـدی میشوند کــه استحـکـام کشـشی بلـند مــدت زیــادی داشـته باشـند.

حداقــل استحکام مورد نیــاز[MRS] [که در طراحی لولـه های تحـت فشــار یــا فشــار قــوی بکــار میرود]، برای لولــه های U-PVC در حــدود دو بــرابـر بیشـتـر از مقــادیر مـتناظـر در ســایـر لـولـه های پلاسـتیـکی یا پلیــمـری، نظـیر پلـی اتـیـلـن است.

به همین دلیل ضخامت لوله های UPVC نسبت به سایر لوله های پلاسـتیکـی کـمـتر بـوده و در نهایـت از وزن کمـتـری نیـز برخـوردارند.

این مـورد از مزایـای بــارز لـولـه UPVC به شمــار مـیرود.

مقـاومت بالا در برابـر سـایش و خـوردگی
لولـه های UPVC نــارســانای جـریان الکـتریـکی بــوده و در برابـر واکنـش های الکــتروشیـمـیائی ناشـی از اسـیدهـا، بازهـا و نـمـک ها (که منجـر به خوردگـی فـلزات میشود)، کـاملاً مقـاومــند.

این ویژگی در سطح داخلی و خارجی لوله های UPVC وجود دارد.
بـه ایـن دلیـل، استفــاده از لوله U-PVC در مــواردی که خـاک مــهاجــم وجـود دارد، بسـیار به صــرفـه است.

نسبت استـحکام به وزن بالا، وزن سـبک
استحـکام بالای UPVC باعـث حـداقل شـدن ضخـامـت و وزن این لولـه ها میـگردد.

امکان حمـل و نقـل آسان، بروز حـداقـل مـیزان آسـیب های کـاری، نصـب و حمـل ارزان تـر، از جمـله برتری های این حـوزه محسـوب میگـردد.

بعـنـوان مثـال» یک فـرد عـادی قـادر به حـمـل دو شاخــه لولــه ی ۶ متری UPVC ســایز ۱۱۰ اســت. امــا نهـایـتاً کــمـتر از 2 مــتر لــولـه ۱۱۰ آهــنی را میـتواند با همـان میــزان نیــرو جـابـجـا کـند..

اتصـال کـاملاً آب بـنـد

مـزیت اصــلـی هـر جـنـس از لـولـه و اتـصــالات، شـیـوه آب بنـدی آنـهـا پـس از اجــراء میـبـاشـد.

لولـه های UPVC با عـمق هـمـپوشـانی بــالا و کیـفـیت مطـلوب در سیـسـتم های اتصــال اورینــگـی [Pushfit] ، تـوانـسـتـه نسبـت بـه ســایــر محـصولات سـنتـی مشـابه چــند گـام فـراتر قــرار گـیـرد.

مـقــاومت در برابر سـایـش و خـراش
لولـه های UPVC مـقاومت بســیار بالائـی در برابر ســایــش و خــراش از خـود نشان مـیدهـند.

لولـه های UPVC دوام بســیار بالاتــری نسبت به لوله های فلــزی، سیـمانی و سفـالی در برابر انتـقــال مواد دوغـابی دارند.

مـدول الاستیـسیتـه بـالا و انعـطاف پـذیری مـناسب

UPVC-لوله-اتصالاتمقـاومت لولـه های UPVC در برابر شکـست ، از مزایای عمـلکـردی ویــژه این نوع متریال محسوب میگردد. لوله های UPVC تحت فشـار قـادر به تغـییر شکـل بدون شکـستـگی هسـتند. مـدول الاستیـسـیته UPVC از مزایــای بــارز آن جهـت کاربردهـای دفــنی محـسوب میشود.

بـخصوص در شرایطی که حـرکت یا لـرزش خـاک متـصـوّر باشـد؛ بالا بودن این کمـیت باعـث میشود تا پـدیـده دوپـهــنی در این لولـه ها به حـداقـل برسـد.

همچنین با توجـه به اینـکه ضخامـت لولـه های فاضـلابی بر اساس “مقـدار مـدول الاستیـسـیته رزین مصرفـ شـده در ساخـت لولـه” تعـیین مـیشـود؛ بالا بودن مـدول UPVC منـجـر بـه کاهـش ضخـامت و افـزایش سطـح مقـطع عـبور جـریان لـولـه میـگـردد.

استحـکام در بـرابر ضـربـه

تحـت شرایط نرمـال، لولــه UPVC مقـاومت نسـبتاً بالائی در برابـر آسیب های ناشـی از ضربـه، در مقـایسـه با لولـه های سفـالی، سیمـانی و سـایـر مـواد رایـج  دارنـد.

با وجود کاهـش مقـاومت ضربـه لولــه های UPVC در دماهـای بسـیار پایین، استحـکام ضربـۀ آن همـچـنان بالاتـر از حــد نیـاز اسـت.

میـزان زبـری پـائـیـن
زبـری لولـه عامـل بسیار مهـم و مؤثـری در ایجاد افـت فشــار و کاهـش دبــی آب مـیباشد. لولـه های UPVC به دلیـل داشتن سطوح داخلــی بسـیار صیـقـلی [ضریب زبـری و اصـطـکاک پاییـن]، مقـاومت بسـیار انــدکـی در برابـر عـبــور جریـان سـیال از خـود نشـان مـیدهـند.

علاوه بر این، در بسـیاری از لولـه هـا باکـتری ها در قسمت های زبـر و دارای پسـتی و بلـندی آن تجـمـع [تشکیل biofilm] و به مـرور راه جریان آب را مسـدود میـنمـایـد. این امر باعث افـت فشـار جریـان شـده و بر سلامت آب آشامـیدنی نیـز تأثیـر مـنفـی میـگذارد.

زبری هــیدرولیکــی پایین لوله های UPVC، با ممانعت از تشکیل بیوفیلم، علاوه بر کاهش افت فشار، مانع ته نشینی لجن در شبکه های فاضلابی شده و در شبکه های توزیع آب آشامیدنی نیز باعث کاهش احتمـال آلـودگی میـگـردد.

بنـابرایـن هــزینـه نگهـداری لولـه هال UPVC پایـیـن بـوده و طـراحـی اولـــیـه خــوط لـولــه نـیــز بهـینـه صورت میـپـذیرد.


حـفــظ کـیـفـیـت آب

استـــفـــاده از فرمولاســــیـون مناســب جـــهــت تولید لولــه های UPVC موجب میشـود مطابق اســتانداردهای NSF 61-62 بتوان از این لولـه ها جهت انـتقــال آب آشـامیـدنی نیـز استفاده نمـود و اطمـینان داشـت که مقـادیر سرب، قــلـع، جیــوه، کـُــرُم، کادمــیم، باریـُـم و سایر عنـاصــر سـمــی، زیـر محـدوده مجـاز استانـداردشان قـرار گـرفـته انـد.

مقـاومت در برابـر گـرما و شعـله آتـش
لولـه های UPVC به سخـتی آتـش میـگـیرنـد و در غیـاب منـبع خـارجی، شعــله به سوخـتن ادامـه نـخــواهـد داد.

دمــای شعــله ور شـدن خود به خودی این نـوع پلیـمـر۴۵۴درجـه سانتیـگراد بــوده کـه این مـیـزان بسـیار بـالاتـر از اغـلـب مـصالـح ساختمـانی است. در اثـر سوخـتن UPVC، گاز HCl آزاد میـگـردد که ایـن گاز مـانع دسـترسی اکسـیژن به نـقـاط مشتعـل میـشـود.

به همـین عـلت مـتریـال UPVC را مـاده ای خـود خــامـوش شونــده میـنامـند.

قـیمـت مـناسب و ارزان
علاوه بر مزایای ذکــر شـده؛ قـیـمـت لـولـه و اتصـالات UPVC بسیــار مـناسـب تـر از سـایـر لولــه های پلیـمـری، فلـزی، چـدنی مـیباشد.

 به دلایـل عـنـوان شـده، امـروزه لولــه های UPVC از گزینــه های اصلی انتـخـاب در شبکــه های آبـرســانی تحـت فـشـار، خصـوصـاً لـولـه کشــی اسـتـخـر محسـوب میشـوند.

لوله و اتصالات UPVC نمونه اجرا لوله کشی تاسیسات استخـر با لولـه و اتصالات UPVC


PERSIAN-POOL-Arrow2

🔎 ســایــر مــزایــای لولــه UPVC

 • صرفـه جوئــی در مصرف انـرژی تـا 40%
 • – کـاملاً مقــاوم در برابــر نفــوذ بـاد، گـرد و غــبار، آب بـاران.
 • – مقــاوم در برابر پوسیــدگی و زنگ زدگـی
 • – عــــدم نـیــاز به رنـگـــ
 • – عــایـق صــوتـی، حــرارتـی و بـرودتـی
 • – غـیر قـابل اشتعــال در مـواقــع آتـش ســوزی
 • – قابلیت بالای انعـطاف و تنــوع در ساخـت نگـهـداری و نـظافــت آسان
 • – دارای عـمــر مفــیـد طــولانـی
 • – نصـب ســریـع و اجــراء آســـان
 • – دوست دار محیــط زیسـت [بـدون سـرب]لــولـه UPVC اســتــخــری

سیـستـم لـولـه کـشـی اسـتـخــر

🔩 آموزش مـراحـل کلی اجــرای لولـه کشـی اسـتـخـر توسـط لولـه UPVC 🔩 روش اجـرا لولــه و اتصــالات U-PVC

 

pipes

ابـتــدا لولـه ها را به مـيزان مورد نظــر و بـصورت قــائـم (زاويـه ٩٠ درجـه) بـرش مـیدهــيم.

سپـس لولـه های برش خورده را با دستـگاه فــِرز يا تـوسـط كُـنـيـك بـه فـاصلـه چهار تا شـش ميليـمتر از لبـه لولــه را با زاويـه پانــزده درجـه كُـنیـكـ میکنـیم.

PERSIAN-POOL-Arrow2

pipes

بـرای پاک کردن مکـانـهای اتـصـال و از بيـن بردن چربـی هـای ایـن بـخش از سطـوح لـولـه و اتصـالات،

از مـاده كـلــينر [Cleaner] استفاده میـنمائـیم.

 

مـرحلـه سـوم استفـاده از پـرايـمــر [Primer] اسـت.

پـرایـمــرچیـسـت؟ پرايمــر حـلالــی اسـت نـســبـتا قـوی با خـورنـدگی بسیار بالا كه علاوه بر نرمـی سطـح لوله UPVC ، قـدرت نفـوذ چـسـب را افـزایش میـدهــد.] به همين علت استفـاده صحیح مـاده پـرایـمــر از هرگــونه نشـتی احـتمـالی در محـل اتـصـالات پیشگـیری مینمـاید..

 

water بخـش چهارم بلافاصله پس از مرحلـه سوم، اجـراء چسـب UPVC فشـار قـوی است. در این مرحلـه بخـش داخلـی اتـصـال و قسمت روی لولـه را بطـور کامـل بـا چسـب مخـصوص UPVC آغشتـه، سپس لولـه را وارد اتصـال نمـائیـد. (یـا اتصـال 2 لولـه)

نکـتـه:  مـادامـی کـه سطـح لولـه و اتصـالات U-PVC پس از آغشتـه شـدن با پرایـمــر همـچنـان مرطـوب است؛ مرحلـه چـسـبانـدن انجـام پـذیـرد..


PERSIAN-POOL-Arrow2در پايـان، چـسب اضـافـه ای که ازنقــاط اتـصـال به بخـش بيـرونـی نـشـت نمـوده را تـوسـط پـارچــه پـاك میـنمـائیـم.

🕡⌛پس از 10 الی 24 ساعـت، توسـط فشـارسنـج تـسـت نـقـاط اتـصـال انجـام  میـپذیـرد..⌛🕡
pipes

نکات مـهــم و قابل توجـه، در استفـاده از لوله UPVC و اتصـالات یو پی وی سی

PERSIAN-POOL-Arrow2

چه میــزان چسـب برای لـولـه کـشـی UPVC مـورد نیــاز اسـت؟

بطـور تقـریبی يك كيلوگرم چـســب، برای ٥٨ اتصـال سايـز ٦٣ کافی میـباشـد.


قــبـل از چـسـب زدن، بهــتر اسـت از كـلـيـنـر بمنـظــور پـاک کـردن محـل اتصــال اسـتفـاده شـود.

دمـای مناسب محـیط جهت اجـراء چسـب UPVC بيـن ٥ تا ٣٨ درجـه سانـتيـگـراد ميبـاشد.

⚠️ بــه هـیـچ عـنــوان از اتصـالات UPVC در لوله كشــی آب بويــلـر به مـبـدل استـفـاده نشــود. ⚠️

 
♨️ ♨ تـوجــه: آسـتانه مقـاومت گــرمائی لـولــه و اتـصـالات UPVC  حـداکـثرتــا دمای 60 درجــه سانـتیگراد اسـت.

جهت اتصــال و امـتـداد خطــوط لولـه از تـبدیـل، بوشــن و مـغــزی استـفـاده میـشود.

 PERSIAN-POOL-Arrow2

برخـی اصـطـلاحـات مـتـداول لـولــه و اتـصـالات UPVC

 • درپـوش [کــَـپ | گــپ |CAP]: بمنظـور پوشـش انتـهای لولـه هـای بوشـن دار یا اتصـالات دارای رزوه مـادگـی بـکار مـیرود.[جهت کـور کردن دهـانـۀ اتصـالات]

برای سـایـز هـای کـوچـکـتـر، از درپـوش سـرچهـارگـوش برجـسـته یا مـغـزی، و برای مـوارد بزرگـتـر از درپــوش سـرشـش‌ گـوش استفـاده میـگــردد.

از کـاربـرد هـای کــپ (یـا گــپ) علاوه بر جـلوگیـری از ورود خـاک و هـرگـونـه جـســم خــارجی بـه داخـل لـولـه هـا (پیـش از پـایـان پـروژه)؛

استـفـاده هـنگــام تـسـت مـدار لولـه کشـی اسـت. پـس از اتـمـام اجـراء لولـه کشـی، بـه منـظـور آزمــایـش نـهائـی،جهت حصـول اطمیـنان از آب بـنــدی کـامل نقـاط اتصـال، سیـستـم پـایـپـینـگ تـحـت فـشـار آب قـرار داده میـشـود.

به این منـظـور پـیـش از تـسـت، لـولـه هـای بــاز توسـط  کـپ UPVC پوشش داده میشـوند. پس ازپـایان تـسـت فـشــار لـولـه و اتـمام عمـلیـات عـمـرانـی، گــپ ها بـریـده خـواهـند شـد.

 • لوله بوشن‌دار: معمـولا سر هـر شاخـه لولـه، یک عدد بوشـن نـیز بسـته مـیشود. بوشــن‌ها عمـوما رزوۀ راسـتــگــرد دارنـد. عمـلکرد بوشـن، تــبدیـل اتـصـال در انتــهای رزوه شـده (بخش خارجی) لولـه به اتصالــی بزرگـتــر اسـت. در واقــع میـتوان بوشـن را اتصـالـی برای کاهــش یا افـزایـش قـطــر تـلـقّـی نمــود.
 • رزوه: به شـیارهـای مــارپیــچ بـیرون پـیـچ یـا درون مهــره رزوه گـویـنـد. رزوه‌هــا حـرکـت چـرخـشـی را به حـرکـت خـطــی تـبـدیـل مـیـنمـایـنـد. تـراش رزوه تـوسـط مـاشـیـن سـنـگــزنـی صـورت مـیپـذیـرد.
 • قلاویـز: بمـنظـور ایجـاد دنــده درون استـوانـه ها [مـاننـد مـهـره] اسـتفـاده میـگـردد.
 • حـَـدیــده: جـهت ایـجــاد رزوه یـا دنــده در سطـوح خــارجــی استـوانـه بـکــار میـرود.
 • کـلاهــک‌ هـای لولـه[کــیـپ]: بمـنـظور بسـتن لولـه و اتـصـالاتـی که دارای رزوه روپـیــچ باشــند مـورد اسـتقـاده قـرار میـگیـرد.
 • لـولـه مـغـزی: قـطـعـه لولـه هـائی با طـول کـمـتر از 30 سانـتیـمـتر کـه دو انـتـهــای آن رزوه شـده باشــد، لـولـه مـغــزی نـامـیـده میـشـود.

💲 قیـمت لولـه UPVC اسـتـخری 💲

قیمت هر متر شـاخه 5 متری لولهUPVC سایز63 فشـار قوی PN16 ، کـمتـر از 100.000 تومان است.
 قـیمـت نقـریـبی هـر مـتر لولـه UPVC داخلی در ســال 1401

طـول هـر شـاخــه لـولـه U-PVC یو پی وی سی 5 متـر و یـا 6 متـر مـیباشد

«بـستـه بـه سـیاسـت شـرکت تـولیـد کننـده»

لولـــه‌ های بـریده شـده با طـول بیــشـتـراز 30 سـانتـیمـتر، تـکــّــه لـولـه محـسوب میـشوند
🔎 برخـی واژگــان مـتـداول در اتـصـالات UPVC

 • Elbow : زانــو
 • Tee : ســه راهـی
 • Concentric Reducer : تبدیل هم مـرکز
 • Ecentric Reducer : تبدیل غیرهم مرکز [کـج]
 • Nipple : ســردنـده
 • Butt-Weld Fitting : اتصــالات جـوشـی
 • Long Elbow : زانـوی بــلـند
 •  Short Elbo : زانـوی کـوتاه
 • [L [Length : طــولـ
 • [T [Thickness : ضخــامـت
 • [OD [Outside Diamete : قطــرخـارجـی
 • [ID [Interior Diameter : قـطــر داخــلـی
 • Welded : دارای شـیـار[درزدار]
   

  📊

  N.P.S جـــــــــدول

[ Nominal  Pipe  Size ]        
در سـایزهـای مشـخص شـده
NPS DN OD
[in (mm)]
Wall thickness [in (mm)]
SCH 5s SCH 10s/20 SCH 30 SCH 40s/40
/STD
SCH 80s/80
/XS
SCH 120 SCH 160 XXS
6 0.404 (10.26) 0.035 (0.889) 0.049 (1.245) 0.057 (1.448) 0.068 (1.727) 0.095 (2.413)
¼ 8 0.540 (13.72) 0.049 (1.245) 0.065 (1.651) 0.073 (1.854) 0.088 (2.235) 0.119 (3.023)
10 0.675 (17.15) 0.049 (1.245) 0.065 (1.651) 0.073 (1.854) 0.091 (2.311) 0.126 (3.200)  
½ 15 0.840 (21.34) 0.065 (1.651) 0.083 (2.108) 0.095 (2.413) 0.109 (2.769) 0.147 (3.734) 0.188 (4.775) 0.294 (7.468)
¾ 20 1.050 (26.67) 0.065 (1.651) 0.083 (2.108) 0.095 (2.413) 0.113 (2.870) 0.154 (3.912) 0.219 (5.563) 0.308 (7.823)
1 25 1.315 (33.40) 0.065 (1.651) 0.109 (2.769) 0.114 (2.896) 0.133 (3.378) 0.179 (4.547) 0.250 (6.350) 0.358 (9.093)
32 1.660 (42.16) 0.065 (1.651) 0.109 (2.769) 0.117 (2.972) 0.140 (3.556) 0.191 (4.851) 0.250 (6.350) 0.382 (9.703)
40 1.900 (48.26) 0.065 (1.651) 0.109 (2.769) 0.125 (3.175) 0.145 (3.683) 0.200 (5.080) 0.281 (7.137) 0.400 (10.160)
2 50 2.375 (60.33) 0.065 (1.651) 0.109 (2.769) 0.125 (3.175) 0.154 (3.912) 0.218 (5.537) 0.250 (6.350) 0.344 (8.738) 0.436 (11.074)
65 2.875 (73.03) 0.083 (2.108) 0.120 (3.048) 0.188 (4.775) 0.203 (5.156) 0.276 (7.010) 0.300 (7.620) 0.375 (9.525) 0.552 (14. )
3 80 3.500 (88.90) 0.083 (2.108) 0.120 (3.048) 0.188 (4.775) 0.216 (5.486) 0.300 (7.620) 0.350 (8.890) 0.438 (11.125) 0.600 (15.240)
90 4.000 (101.60) 0.083 (2.108) 0.120 (3.048) 0.188 (4.775) 0.226 (5.740) 0.318 (8.077) 0.636 (16.154)


PERSIAN-POOL-Arrow2لیسـت قیـمت جـدید لـولـه-اتصـالات یو پی وی سی UPVC اسـتخـری فشـار قــوی

 


📥 دانلـود لــیـســت  لـولـه، اتـصـالات و شـیـرآلات یو پی وی سی UPVC اسـتـخـری پیـمــتاش ترکیـه / هیــدروپـول ایــران

قیـمـت جـدید لولـه UPVC در سـال 1401


24 Hours / 7 Days

ارسـال سـریـع لولـه و اتصـالات UPVC به ســراسـر ایـران، در کمـتـر از 24 سـاعـت..
📙

دانلـود استـانـداردهــای لـولـه و اتصـالات PVC-U یـا UPVC


📰

کاتالوگ لــوله، اتصالات و شــیرآلات یو پی وی سی  UPVC اسـتـخـری


PIMTAS-UPVC-PIPE-VALVE

 

🛒 فـروش اتـصـالات و شـیـرآلات پـیـمــتـاش تـرکـــیـه [Pimtas Plastik Pipes & Valves] 🛒

دارای تاییـدیـه ها و استـانـداردهـای بین الـمـللـی

🛡️ گـارانـتی تعـویـض بـی قـیــد و شـرط در پرشـیـن اسـتــخــر 🛡️ 

بـا مـشـاوریـن فــروش مجمـوعـه پـرشـین اسـتـخـر در ارتبـاط باشـید:

CALL PERSIANPOOL-تلفن پرشین استخر

📞 شــش رقـمـی

021.284.286

 

📱 واتــس اپــــ / هـــمــراه

091.284.00.911021.284.22.911

021.284.23.911

 1telegram-follow

کـانال تلـگرام پـرشین اسـتخـر

instagram-folllow
UPVC PIPES در ایــنسـتـاگــــرام..1
UPVC PIPES در ایــنسـتـاگــــرام..2
UPVC PIPE در ایــنسـتـاگــــرام..3


هـر چـیز که در جـسـتن آنی؛ آنـی!.. [مولانا]


iran-persianpool-branches
پرشـیـن اسـتـخـر، فروش لــولـه / اتـصـالات و شــیرآلات UPVC و ارســال سـریــع به ســـراسـر کشــور با کمــتـرین قیـمـت / ارائــه بـیـشتــرین درصــد تخــفـیـف همـکاری..


c Expand All C Collapse All

برآورد هـزینه اجـراء یا “ساخت از صفـر تا صـد” استخـر شنا، بر اسـاس مـترمربع امکان پذیر نیسـت. [شــامل کـلیه هزینه ها، مانند سرامیک و تصـفیـه]

در واقـع هـزینۀ کـل اجـراء هـر متـرمربـع از یک استخـر، نسبت به ابعـاد بزرگـتر یا کوچکــتر از آن قـابل تـعـمیـم نمـیباشـد..

بطور مثال: چنانچه هزینه تقریبی اجراء از گودبرداری تا مرحله بهره برداری کامـل از یک استخر شنا بهمراه نصب تاسیسات تصفیه و سرامیک؛ با ابعاد 6 * 3 متـر با عمق میانگین 1.6 متر، معـادل 100 میلیون تومان در نظـر گـرفته شود[بفـرض]؛ امــا هرگـز هزینه اجراء استخری با ابعاد 2 برابر؛ به 200 میلیون نخـواهد رسید..

زیرا بخشی از هزینه ها در هر دو مورد به طورتقریبی یکسان میباشند.

مانند هزینه اجراء تاسیسات / هزینه لوله اتصالات و شیرآلات اتاقک تاسیسات / هزینه تجهیزات تصفیه [با اختلاف اندک] و..

اما میتوان صـرفــاً برخی از هزینه اجراء بخشـهای مربوط به مراحل ساخت استخر را بر اساس مترمربع محاسبه نمود.

مانند اجراء آرماتوربندی / اجراء سیمانکاری و نصب سرامیک و..

بهترین نوع یا برند کاشی و سرامیک استخر و جکوزی در حال حاضر برند سرامیک البرز میباشد.

بهترین-کاشی-سرامیک-برای-استخر-0چیست؟BEST-CERAMIC-TILE-FOR-SWIMPOOLS

با توجه به تجربیات تیم اجرائی پرشین استخر و سایر سازندگان استخر و جکوزی، کاشی البرز از دوام و کیفیت قابل قبولی برخوردار میباشد.

انواع دیگری از کاشی و سرامیک استخری موجود در بازار ایران ؛ که تعداد آنها نیز انگشت شمار است، عموما تا به این لحظه موفق به جلب رضایت مشتریان نشده اند.

البته برخی محصولات ایرانی اخیرا سرامیک هایی ویژه استخر و جکوزی، با ظاهری زیبا تولید نموده اند.

اما تنها با گذشت چندین سال از استفاده آنها، میتوان راجع به ماندگاری و کیفیت آنها نظر قطعی داد.

در حـال حـاضـر، بر اسـاس نتـایـج آخـرین دسـتاورد هـای عـلمـی دنیـا در حـوزه فـن آوری و تـولــید لـولــه هـای پلـیـمـری فشـار قـوی، مـناسب تـرین و بهـتریـن نـوع مـوجـود،

لولـه-اتصـالات و شیـرآلات یو پی وی سی UPVC میـباشـد.


از جمـله مـزایـا و برتـری های لولـه هـای فشـارقـوی UPVC

مقـاومـت در بـرابـر خـوردگـی و فرسـایـش، بـروز حـداقـل افـت فـشـار در سیـسـتـم پایـپـیـنـگــ بـه دلیل سـطوح صیقـلـی این مـتریال (ضریب زبـری لولـه UPVC بمـیزان 0.009 اسـت)، استـحـکام بـالا، عـمــر مـفـیـد 50 الــی 70 ســال، مقـاومـت در بـرابر تـغـیـیرات دمــا، سهـولـت در اجـراء، حـمـل آسـان و قـیـمـت مـناسـب مـیباشـد.

آسـتانه تـحمل لولـه های فشـار قـوی U-PVC تـا دمــای 60 درجـه سـانـتیـگـراد و حـداکـثـر فـشــار نـامـی 16بــار(PN16) میـباشـد؛ ایـن قـابلیـت از شـاخص های مهم انتـخـاب UPVC بعـنـوان بهـترین نـوع متـریـال جهـت اجـراء لـولــه کشـی اسـتخـر و جکــوزی محـسـوب میـگـردد.

چـرا لولـه، اتصـالات و شیرالات UPVC جهت لـولـه کـشـی اسـتـخـر بهتـرین انتـخـاب است؟

بـاتـوجــه بـه این نـکتـه کـه زمـان اجــراء لـولـه کشـی کـاسـه استـخـر پیـش از مـرحـله بـتـن ریـزی میـبـاشـد؛ بنـابـرایـن بخـش عـمـده لـولــه و اتـصـالات اسـتـخـر بـرای هـمـیـشـه در بــتن مــدفــون خـواهـد شــد.

به ایـن علـت هـنگـام بـررسـی و انـتـخـاب بهـتریـن نـوع لـولـه، شـایسـته است میـزان سـازگــاری مـتریـال اسـتفـاده شــده بـا رفــتـار بــتـن نیــز مـورد تـوجـه قـرار گیـرد.

ســازگــاری قـابل قـبـول عنـاصـر تشکـیل دهـنده لولـه UPVC بـا بـتـن، هـنگـام بتـن انــدود شــدن از قـابلیـت هـای حـائـز اهمـیـت ایـن نـوع پـلیـمـر به شـمــار میـرود.

هـمچنـیـن در خصـوص نحـوه اتصـال آنهـا، میـتـوان بـه عـمـق هـمـپوشـانـی بـالا (در اتصـال چسـبی) و آب بنـدی کامـل در اتصـالات اوریـنگــ (پـوش فـیت) اشـاره نـمـود.

لولـه کشـی UPVC “یو پی وی سی” (از نوع چسـبی) توسـط کـلـیـنـر، پـرایـمــر و چـسـب فـشــار قـوی مخـصوص انجـام میـپـذیـرد. نتـیـجـه اجــراء صحـیـح ایـن مـرحـلـه، مـنـجـر بـه هـم پـوشـانـی کامــل بخـش هـای الـحــاق شــده به یکــدیگــر و در نهـایت حصـول اطـمیـنان از آب بـنـدی کــامـل ایـن بخـش هـا خـواهـد شـد.

✍️ “آمـوزش اجـرا لولـه کشـی استـخـر تـوسط لولـه UPVC

BEST UPVC-PIPE-VALVE FOR SWIMPOOLS-بهترین لوله برای استخر چیست؟

پرشـین استخـر در پروژه های خود از لولــه، اتصالات و شـیــرالات U-PVC پیــمتـاش ترکیـه اسـتفـاده مینمــاید.


CALL PERSIANPOOL-تلفن پرشین استخر

بمنـظـور اطـلاع از قـیـمت هـا و خـریـد لـولـه، اتصـالات و شـیـرآلات UPVC اسـتـخـری، لـطفـاً با مشـاوریـن بخـش فـروش مجـمـوعـه پـرشـیـن اسـتخـر در ارتبـاط باشـید

شـش رقـمــی

021.284286

021.28422911

021.28423911

همــراه / واتس اپ

09128400911

پاسخپـرشـین اسـتخـر“، بطـور خلاصـه:

نحـوه اجراء استخر های بتنی به این ترتیب میباشد:

» ابتــدا محـاسـبات فــنــی و طـراحـی کاســه استخـر بــتونـی (یا استخـر بتن آرمــه) در دسـتور کار قــرار میگیـرد.

BUILD-CONCRETE-SWIMMING-POOL-ساخت استخر بتنی

 مرحله نخــست از مراحل اجــراء فونداسیون استخر های بـتونی »

بمنظـور همـوار سازی بسـتر کاسـه استخـر، دیـواره های استخـر توســط آجــر یــا بـلــوک،  بلــوک چـینی گــردیده؛ و در قسمت کـف استخـر، بتن مگــر (یا بتون نظافــت) انجــام میپـذیرد.

سپس  2 لایه شبکه مش، توسط آرمــاتور [ معمولا A3 ؛ آجـدار] در کلیه بخشهای کف و دیواره های کاســه استخـر بتنی اجــرا میشود. [اصطلاحا آرماتوربـندی]

تا به این مرحلــه ســبــد فونـداسـیون کاســه اسـتـخــر شـکــل میگـیرد. این بخــش و مرحــله بــتــن ریــزی، مهمترین قسمت در امـــر آب بــنــدی استــخرهای بــتــنی محـســوب میگــردد.

به این مفــهوم که؛ چنانچــه این بخـشـها بدرستی محــاسبه و اجـــرا نشــوند، احتــمال اینکه استخر هیچـگــاه بـطور کــامــل آب بــند نگردد؛ بســیار زیــاد است..

»» مرحله بعد؛ بستن قالب های بتـن بصورت 2 طرفه و یا یک طرفه (بسته به طرح پروژه)، میباشد.

HOW MAKE CONCRETE SWIMPOOLS-روش ساخت اجرا استخر بتنی

» در میــان 2 لایه شبکه مش آرماتوربندی استخر، لولــه گــذاری دهــش / مکـش سـیرکولــه آب استخــر، توسط لولــه U-PVC انجــام میپذیرد.

مـتـعـاقــبـاً بـتن ریــزی توســط بتن آمـــاده (و یا در برخی موارد که امکان استفاده از بتن آماده جهت بـتـون ریــزی اسـتــخــر بتـنـی مـیـسّــر نـبـاشـد بصـورت دســتی) انجــام و پس از خشک شـدن بتن، قالـبـهــا بـاز میشوند.

»» و در پایان اجــراء اسـتـخــر های بتــنی، کاسه استخـر آماده جهت سـیـمانـکاری، آب بنــدی نهــائی و نصــب ســرامـیـک (یــا رنــگ) خــواهــد بـود..


4.9/5 - (2823 امتیاز)
X
ارتباط با کـارشناس..
1
با ما در ارتباط باشید..
پـرشین استخر»PersianPool
در حـال ارتبـاط بـا کارشـناس مـرتبـط:
"لوله UPVC استخر⭐اتصالات-شیرالات استخری⦿پیمتاش ترکیه⋆لوله هیدروپول ایران⦿ارزان ترین قیمت"
--------------------------

ســلام و درود بر شــمــا.

لـطـفــاً درخـواسـتـتـان را مـطـرح فــرمــائـیـد: