ساخـت اسـتخـرآمـوزش مـراحـل و روش هـای ساخـت استخـر شنــا

ساخت استخر-How Build Swimming Pool

بــرنــد بـیــن المـللـی پـرشـــین اسـتـخــــــر (PERSIAN POOL) مفــتـخــر اســـت؛ کلّـیــــه مــراحــــل طـــراحی، محـــاسبــه، پـیـــاده سـازی و اجــراء انـواع اسـتخــر‌ [استـخــر شنـــا همگـانی و ورزشـی، اسـتخــر خـانـگی، استـخـر ویـلایی] و انــواع سـازه هـای هیـدرولـیکــی عـظــیم [ماننـد مخـازن و سـد های آبــــی] را بــصـورت تـخـصـصـی و کـامــلاً اصـولـی ارائــه نمــایـد.

اســتــفــــاده از بـهــتــــریـــن لــــوازم اســتخـری و مـعـتـبـرتـرین بـرنـد هـای تــولــیـد کـنـنـده تـجـهــیـزاتـــ و تـاســیـسـات؛ بــهـمــراه بیـمــه نـامــــــه رســمی و مـعــتـبــــر !

[نخـسـتین بـار در ایـــران


اصـول و استـانـدارد هـای سـاخـت اسـتـخــر:

 ساخـت اسـتخـر شنـا و در مجـمـوع سـاخـت سـازه هـای آبــی، مشـابـه کلیــه سـازه های مهـندسـی، نیـازمـنـد بکــار گـیــری صحـیـح فنـون طـراحــی، معمــاری و محــاسبــات عـددی دقیـق بـر اسـاس دستــاوردهــای نــویـن علمـی دنیــا می بــاشـد.

   عـدم رعـایت بـرخی از ایـن اصـول، بـعـضـاً سـرآغاز پیـدایـش آسـیب ها و خسـارات جـدی، و در مـواردی جـبـران نـاپـذیــر خـواهد بـود..

 »»بمـنظــور افــزایش آگــاهی در ایـن زمـینـه، مطـالـعـه مطلـب “دلـایـل سـاخـت استخـر استـانـدارد، ارائــه ضمـانت معـتبـر و بیـمـه استـخـر ” پیـشـنـهــاد میـگـردد. 


PERSIAN-POOL-BRAND

تعـریـف استخـر شنـا:  (استـخـر چیـست؟)

» محـل نگـهداری حجــم معینی از آب کامــلاً پــاکیزه و بهـداشتی بمـنظـور شنـا و یـا ســـایر ورزشهـای آبـی(مـانند واتـر پـلـو) اسـتخــــر شنــــا نامیـده می شود. در واقـــع تفــــــاوت اسـاسی استخــرهای شنـا بـا سایر شنـاگــاه های دیگــر و امـاکن آبـی، در حـدود و انـدازه آنـهـا از سـویی، و کــیفیت آب مـصرفـی آنـهـا، از سـوی دیگــر می بـاشــد. عـلاوه بـر ایــن مـوقـعیت مـکانی و استقـــرار اسـتـخــرشنـــا نـیز دارای محـدودیـتــ هــایی است.بعنــوان مثــال: اجــرا استــخر شنــا، در هـمـجـواری بـا کـارخـانــه هــا و موسســــات صنعــــتی، درمــــانی و یـا کشــاورزی تـوصـیـه نشــده است.

 تـاریـخـچـه شنـا و پـیدایش استخـر شنـا:

شواهـد نشان می‌دهـد کـه قـدمت شنـا و شنـا گــری به ۲۶۰۰ ســال پیــش از میـلاد، در تـمـدن مصــر و به دنبـال آن، در تمـدن‌هـای آشـوری، یـونـان و روم بـاستـان بـاز می‌گـردد.

آنچـه کــه از گـذشتـه تحت عنـوان آمـوزش شنــا می‌ شنـاسیم، بـر اسـاس یافتـه‌ هـایی است کـه از «حــروف تصـویـری» هیـروگلـیـف به دســـت آمـده از مصــر است. یونــانی‌های باستـان و رومـی‌ها، ورزش شنـا را جزو برنـامه‌های مهـم آمـوزش نـظامـی خـود قـرار داده بـودند، و مـانند الــفبـا، از مــوارد درسـی و اجبــاری در سیستـم آمـوزشی مــردان در آن دوران به شمــار می رفتــه است.

شنــا در منـطـقـۀ مـشـرق، به قـرن اول قبـل از مـیلاد بـاز می‌گـردد. ژاپـن مــکانیست کـه شـواهد و مـدارک مـوثّـقی از مسـابقـات شنـا در آن دیــده می شود کـه در قــرن هفــدهـم، بـه دستـور رسمـی حکومـتی، ورزش شنــا به صـورت اجبــاری در مــدارس تـدریس میشـد.

مسابقات سازمــان یافتـه شـنا در قـرن ۱۹ مـیلادی قـبل از ورود ژاپـن به دنیــای غــرب شکل گــرفت. از قـرار معـلوم مـردم ساحل نشین اقیــانوس آرام، بــه کــودکان هنگـامی که به راه می‌افتـادند یا حتی پیـش تـر، شـنا می‌آمـوختـند. نشانه‌ هایی از مـسابقات گـاه‌ و بیـگـاه میان مـــــردم یونــــــان باسـتان وجــود دارد و همـچنین یکی از بوکسـورهــای معـروف یـونــان، شنـــا را به عــنوان تمــرین در برنامــه ورزشـی خـود گنجـانیـده بود. (کـه آن دوران، در نــوع خــود جــالب تــوجــه بـود و این حکایت از پی بردن انســان به تـاثیــر چشمگیـر ورزش شنـا در آمـادگی جسمانـی خبــر می داد..)

نخـسـتـیـن استـخـر ساخـته شـده در جـهــان و اولـیـن اسـتـخـر بــا آب گــرم‌: 

رومــی‌ها  اولـیـن استـخــر هـای شنـا را بنـا نهــادنـد. گفـتــه می‌شـود در ســدهٔ یـکــــم پـیـش از مـیـــلاد، گــایــوس مـــاسـناس، رایــــــزن سیـــاسی ســـــزار آگــــوست رومـی، نـخـسـتـیـن اسـتـخــر آب گــرم را بـنــــا نــمـــود.

برخـی علـت عــدم تمـایـل اروپائیــان به شنــا را در سـده‌ های میــانه، تـرس از گسـترش و سـرایت عفـونت و بیمـاری‌ های مســری می‌دانـند.

از طـرفی شواهـدی نـشان می‌دهــد در سـواحـل بریتــانیــای کبـیــر در اواخــر قـرن ۱۷ میـلادی، از شـنا، به عـنوان وسیله‌ای برای درمـان استفـــاده می‌شد.

البـته تا پیش از قــرن نوزدهـم، شـنا به عـنوان تفــریح و ورزش، در مـیان مـردم جــایـگاهی پیـدا نـکــــرده بـــود. زمـانی که نخستین سازمـــان شنـا در ســـال ۱۸۳۷ تأسیـس شد، در پایـتخت بریـتانــیا [لنـــدن]، ۶ استـخــر سـر پـوشـیـده وجـود داشت کـه مجـهز به تـخته شـیـرجـه نـیز بـودنــد..

persian-pool

اولیــن مســابـقـات شنـا در جـهان / نخسـتین فــدراسـیون شنـا در دنیـــا:

در سال ۱۸۴۶ اولیـن مســابقه شـنا در مســافت ۴۴۰ یــارد ( 402.336 مـتــر ) در استـرالیا بر پا شد کـه پس از آن، هــر ســاله این مسابقات به اجــرا درآمـد. باشگــاه شـنای «متـروپـولـیتـین» لنـدن در ســال ۱۸۶۹ تأسـیس شــد کـه بعــدهــا به انجـمـن شنــای غــیر حــرفـه‌ای تغیـیر نام پیـدا کـرد کـه در واقـع هیـأت رئیـسه شـنای غــیر حــرفـه‌ای بـریتانــیا به شــمــار می رفت. پس از آن،‌ فـدراسیـون هــای مــلی شنـا در چنـدین کشـور اروپـایی در ســال ۱۸۸۲ تا ۱۸۸۹ شـکل گــرفـتند.

 

✓ انــواع اسـتـخـــر هــای شنــا:

»» بطــور کلــی، استـخـر هــا را از لـحــاظ فـضـــای قـرارگیــری و مـوقـعیـت مکـان اجـراء پــروژه، مـیـتـوان بـه دو دســتـه اجمــالـی تـقسـیــم بـنــدی نــمـــود :

1» اسـتخـــر سـرپـوشـیـده [استـخــر سـربـستـه]. 

 »»  مــانـنـــد استخــر در طـبـقـات آپـارتمــــان / اســتـخــر هـای عــمـومـی سـرپـوشیـده و..

2» اسـتخـــر روبــــاز [اسـتـخــر سـربــاز].

   »» مانـنــد استــخــر در حیـاط و یــلا / اسـتـخـر روی محــوطــه بــام ســاخـتــمــان / استخــر در مـحـوطـه تــراس سـاخـتـمـان / اسـتخـر هـای همـگـانـی روبــاز   بمـنظــور استــفـاده از گــرمــا و نــور آفتـــاب و..

همـچنین نوع کــاربری اســتـخــرهــا مـوجب شـکل گیــری دستـه بنـدی هــای دیگـری نیـــز می شوند.

مــاننـد استخـــــرهـای شنــای قهــرمـانـی و ورزشــی، استخــر تـفریـحی، استخــر واتــرپـلـو، استخــر آب درمــانی، استخــر آمـوزشـی و..

کـه معــــــمـولاً همــراه بـا قســمـتهـای دیـگــری، مــاننــد سـونـا خشــک و سـونـا بـخــار، جکــوزی و..؛ و همچـنین واحــد هـای بدنســازی تـوأم می گــردنـد.

امـا یک استـخـر اسـتاندارد ویـــــژه مسـابقــات، شــامل ابـعـاد و مـشخصــه های مـعیّنی می باشد؛ کـه با رعایت این اصول، استخـر در زمـره اسـتخرهـای استاندارد قهـرمـانی و مسابقاتی قرار خـواهد رفت.

olympics_zaha_PERSIAN-POOL» امــا به این نـکــتـــه توجــه داشتـه باشیــد » بمــنـظـور پیـاده سـازی هــر مـجـمــوعـه استـخـر عـمــومی، اجـــراء کـاســه اسـتـخـر بـا ایـن ابــعاد، الـــزامی وجـود ندارد..

[این ابــعـاد، صـرفــاً جـهت بـرگـزاری مسابقـات شنـا مورد نیـاز خـواهد بـود.] 

در واقــع، هــنــگـام اجــراء استخــرهـــای عمـومی، در شکـــل هنــدسی [و غیــر هنـدسی]، و همچـنین ابـعــــاد کـاســــه آن هیـچـگـونـه محـــدودیـتـی نــخــواهــیـد داشــت.

» مـگـر اینــکه هــدف اصـلـی شمـا، اجــراء استــخـری بـمنـظـور برگــزاری مســـابقـــات قهــرمـــانی شــنا بـــاشــد. 

[از دیدگــاه اغـلب کـارفرمـایـان محـترم؛ چــنـیـن سرمــــایـــه گذاری هنـگــفـتی [ صـفـــر تــا صــــد؛ دست کــم 1 میـلــیارد تـومـان]، منطـقی بنـظر نمی رسـد. اخـتـصــاص فضـــای در حـدود حـداقـل 400 متـرمـربـع بـه یـکــ اســتخــر و حـواشـی آن، در سولـه ای به مسـاحت 600 مترمــربع؛ قطــعـاً نیـازمــند تـامّل بیـشتـری می بـاشد..]

 » در قـــرن بیـست و یکــم؛ بــا تــوجــه بـه ســهولت در بهـــرمنـدی از منــابع اطــــلاع رســـانـی؛ شــوربـخـتـانـه، احتمـالاٌ بدلــیل فقـدان آگــاهی کــافی در ایـــن خصـوص/ عدم کنکاش فـردی و یـا اطلاع رسانی ناکافی و اشتباه، شاهد اجراء استخر هـایی با ابــــعــادی نـاکــارآمــد در کشــور هـستیـم، کــه پس از گــذشت مدتــی صـحبـان این استخرها به این نتـیجه خواهند رسید که عملاٌ نیـازی بـه ایجـاد چنین کـاسـه استـخـری وجـود نداشـته اسـت!..

»» این ابعــاد استــخـر، عـلاوه بر ایـنکـه باعـث اِشــغـالی فضـــا، و بِـلا استفــاده واقــع شــــدن بخــش وسیـعــی از فضـــای مجمـوعـه می گردد[باحتسـاب حـواشــی غـــیـــر قــابـــل استـفــاده در اطـــــراف استـــخـر]؛ مضــــاف بــر آن، صـرف هـزیـــنـه هـای بسیـــار جهــت اجــراء و تـأمـین تـاسیـســـات اضــافــه، هـنگـــام ســاخـت، بـعـــلاوه هزیــنه هـای جـاری و جــانـبی بسیاری نیـز به صـاحبان این استـخـرهـا، طی سالـهـا تحـمـیــل خـواهـد نمـود.

» در عـوض می تــوان، تـوسط همــان مـیـزان هـــزیـنـه، ضــمـن بهـیــنه ســازی فضــاهـای اِشغـال شـده تـوسط ایـن ابـــعـاد اسـتخــر،دسـت کـم 3 اسـتـخـر با ابــعاد کـــوچکــتر، بـا 3 کـارائـی مـختـلـف و مفـیـد دیگـر، بـه جاذبـه و در نتـیـجـه تـعـــدّد مراجعـیـــن ایــن مجمـوعــه افــزود..

pools

تیــم معـمــاری و ایــده پــردازی پرشین استخــر، بـرای هـــر متـــــر از فضـای مجمـوعـه استـخـر عمــومی، پیشنـهــادات بـسـیــــار مـفــــیــد، کارآمــد و بـروزتــری به کارفـرمـایــان مـحـتـرم ارائــه خواهـند نمـود..

»» نـتـیـــجـۀ اجـرائـی شـدن این پیــشنـهـادات، عـلاوه بر افـزایــش سطـح آسایـش و رفـاه شهرونــدان گــرانقـــدر، به برقـــراری تـــوازن پــایــدار در تــعـــداد مـــراجـعیـن؛ و در نـهــــــایـــت، بهبــــود درآمــــــد صـاحبـان این طــیف اســتـخـرهـا منــجـر خــواهــد شــد.


  انـواع متـداول استـخـر هـا از لحـاظ مـوقعـیـت قرار گـیری کـاسـه استـخـر:

  استخرهای بـالاتر از سطح زمين. [در برخی موارد قسمتی از دیـواره استخـر درون زمین؛ و بخش دیگـر روی زمین قرار می گیرد.]

2»  اسـتـخــرهــای هــم سطـح زمـين. [کـاسـه استـخـر، کـامـلاً درون زمـین قـرار می گـیرد. مـانند اغـلـب اسـتـخـرها.]

3»  استـخرهای مـعلّق. [ماننـد استخر های اجـراء شده در طـبقـات/ استخر روی تراس/ اسـتخر بر پشـت بـام و کلــیـه استخـرهــای  اجـراء شـده در ارتـفــاع]

ابعـاد و انــدازه استـانـدارد استخـر هـای شنــا عمــومی [استـخـر همـگــانـی]:

ابــعــاد مــتـداول در اســتـخـر هــای عــمــومـی [اسـتـخـرهــای تجــاری / اسـتـخـرهــای همگــانی] چــند متــر اســت؟

» استـخـر های عمـومـی استـانـدارد؛ بـه استـخــر هـایی گفـته می شـود؛ کـه به منـظــور اسـتفــاده ای خــاص، مـاننــد مـســابقــــات یکــصـد متــر شــنـا مـورد اسـتفاده قــرار می گیـرند.  بـه همـین دلـیل ابــعــاد آن ضــرایبـی از 100 متــر در نــظـر گــرفـتـه شــده است.

» طـول 50 مــتـر جـهت بــرگــزاری مسابــقـات مـناسب می بـاشد. امــا در مجـمـوع، بـا تــوجه به نـوع کــاربـــری ویـژه هــر اسـتخــر، می تــوانــیــد از فــدراسـیون شــنــا، ابــعـــاد صحیــح اســتخــر مــورد نــظر را دریــافت نـمــائــید. هــر شهـر یا کشــوری میتـوانـد قــوانـین مـخـتـص بـه خــود را داشـتـه بـاشد. امـــا مــرجـــع اصلــی در جهـــان، عمــومــاً  فـیــنـــا (FINA) می بـاشد. 

» امــا بـمـنظــور آگــاهی، بـه چــند نمــونـه ابـعـــاد مـتــداول استــخـر خـواهیــم پـرداخــت.

بـرخی ابعــاد [طــول و عـرض] مـعمــول در اسـتخـر هـای شــنا: 

  [اسـتـخـر هـای خـانگـی/عمـومـی/ همگــانی/ ورزشــی] 
» ابعــــاد استـخـرهــای خــانگی و اسـتـخـرهـای شخصـی، بـا تـوجــه بـه فضـــــای مـوجــــود، میــــزان ســـرمــایـه گــــذاری و ســلائــق کـارفـرمــایــان، کــامــــــلاً بـه دلخــواه بــا ابعــاد و اشــکال مخـتلـف [هنـدســی و غیــر هـنـدســی] میتــوانـند اجــراء شـونـد.

»» البتـه در بـرخی مـوارد بـمنـظـور اخـذ مجـوز از شـهـرداری، بـایـد عمــق استـخــر کمتــر از 180 سـانتـیمـتر در نظــر گــرفتـه شـود.

امــا در ارتبـاط با استخــر هـای عمـومی اسـتـاندارد، جهـت برگـزاری مسـابقـات شــنا، مـعمــولاً ابعــاد زیــر می بـاشـد:

الفــ » 25 در 13.5 متـــر. [در بـرخـی امــاکن ورزشـی، ابعـــاد 3 در 10 متــر نیــز دیـده می شـــود.] 

 بـــ  » 33 در 16 متـــر.

 پــــ » 50 در 25 متـر و یـــا 50 در 21 متــــر.

  و..

عمـق اسـتخـر های شنـا عمـومی [همگـانی] /قهـرمـانی/ آبدرمـانـی/ شیرجـه/ ورزشـی:

طـول عـمق استـخـرهـا بســته بـه نـوع کــاربـری آنــها، مـتفـاوت است. امــا بطــور معـمـول بصـورت زیــر می بـاشد:

استـخـر شنـا تعـلیمـاتــی، استـخـر ویــژه مبـتدیـان، کـه معـمـولاً از عمـق 70 سـانتیـمتر تــا ماکـسیمم 120 سـانتیمـتـر ساخته می شوند.

استخـر شنـا عمـومــی [استـخـر همگانی]، قابـل استفـاده جـهت افـراد مسـلط به ورزش شـنـا می باشد. بـطـور معمــول از عـمق 125 سـانتیمـتر تــا عــمق 350 سانتیمـتر در نظر گرفتــه می شود.

استخـر شنـا قهــرمـانـی، بـمـنـظـور برگزاری مســابقـــات شــنــا سـاخته می شود. ارتــفاع اســتـانـدارد این استـخرهــا از عــمق 180 ســانتیمتر الــی 450 ســانتیمـتر مناسب می باشد.

استخــرهای منــاسب شــیرجه؛ بـا ارتفــاع مـخـتلـف، تـا عـمـق 10 متــر نیــز سـاخته می شـود.

استخــر های واتــرپـلــو، جـهـت اسـتفــاده آقــایـان 30 * 20 متــر و بــانــوان 25 * 20 متــر بـا حداقل عمـق  180 سانتـیـمـتر می باشد.

[اسـتـانـداردهــای استـخر واتـر پـولـــو/ فینــا]

استخـر های آب درمــانی، طــول و عـرض استخــر آب درمــانی می تـوانـد متـفـاوت باشد. امــا عمـق ایــن استـخـر هــا بـاید بـطــور ثـابـت از 120 سـانتیمـتر تـا حـداکــثر 130 سانتیـمـتـر در نـظـر گــرفته شود.

عــرض استــانـدارد استخـرهـای عمـومی مســابـقــاتــی / فـاصــلـه خـطــوط شنــا:

ساخت استخر عمومی- Build Public Swimming Pools

  عـرض استخرهای عمومی مسـابقــاتی؛ بــا تـوجـــه بـه تـعــداد خـطوط شنـا تعيين می گــردد.

عـرض خـطـوط شــنـا جهـــت مسـابـقــــات داخلــی 2 مـتـــر و بـــرای مسـابقـات بيـن الـمللــي تــا 2/5 مـتــر پـيــش بـيـنـی می گــردد.

خطــوط شـنا در كـنـاره هــا، بـا فـاصـلـه نـيم متــر از لبـه استخــر در نــظــر گــرفــته می شـود.

بـه گــونـه ای كـــه بــه منـــظـور پـیـــــاده ســازی یـک استـخـــر  بـا 6 خـــط شنــا؛ عـرضــی معـــادل 13 مـتـــر بــایـــــد در نــظــــر گــرفــت..

» اســتـخــرهـــایـی بــا كـمـتــر از 6 خـــــط، جــهـــت مـقــاصـد تــمريـنــی بكـــار می رونـد.

در ايـن استــخرهـا، فـواصـل خطـوط شنـای كـــنـاره هــا از لـبه استــخــر بـه 25 سانـتيـمـتـر كاهـش مي يـابد؛ در اين صورت اسـتخـر 4 خــطــی دارای 8.5 مـتـــــــر عرض و استخــر 5 خطــی دارای 10.5 مــتــر عــرض خواهد بود. استخــرهــای ویژه مسابقات رسمی و بيـن‌الـمـللی دارای 50 مـــــتــــر طـول و 8 خـط شنــا، هــر يـك بــه عـرض 5.2 متــــر میـباشند كه با احتساب دو فـاصلــه 50 سانتـیمتـری از لـبـــه هـای كـنـار استخـر، ابعـــاد كلـی بــه 21×50 متــر خواهـــد رسيــد.

 قــوانـین و الــزامـات مربــوط بـه مــکــان احــداث اســتـخــر:

طراحی استخـر شنـا و الـزامـات مرتـبـط به محــل اجــراء استــخـرهـا، امــروزه تـابـع اصــول استـانـداردهای مهنـدسی ســازه و مـهـندسی محیــط زیـست می باشـد.

بر اســاس ایــن قــوانـین؛ استقـــرار استخــر در زمـین هــای لـــغـزنـده؛ زمیـن هـای رَوَنــده؛ در حـاشیــه دامـداریـهـــا و یــا مـجـــاور تـصـفـیـه خــانـه هـــــــای فــاضــلاب؛ مـغــایــر بـا ایــن اصــول می باشــد..


 

»» طــراحی، محــاسبــات عــددی فــونـداســیـون و اجـــراء کـاســه استـخــر، مســتلــزم رعـــایـت بــرخــی الــزامــات و نکـــات فــنــی می بـاشــد.

برخــی از ایــن مـــوارد: میــزان اخـتـلاط بتـن، افــزونـــه ها و مکــمل هــای ویــژه اســـتــخر بـــتـنـی، قـطــر میــلگــرد هـــا [آرمــاتـــــور] و نــحــــوه چینش آنها جهت اجــراء بــتن مـــسـلـح، نـحــــــوه اجـــــراء نقــــــاط تــــلاقی بـتـن(مــــانـنـد محــل تـلاقـی کـــف و دیــواره هــای کـاسه اســتـخـــــر)، آب بنــــدی مکـــــان نــصــب کـاســه چراغ هـا و لـولـه هـای دمنـده و مکــنده آب [ماننـد کـفـشــور و اسکیــمـر]، نـوع و میــزان اختلاط مـــواد و افـزونــه هـای ویـــژه و..

» نحــوه لطـراحـی بهیـنه و صحــیح فــلـودیــاگــرام لــوله کشــی، انتــخـاب نــوع لــولـه و اتـصـالات جاسـازی شــده در بتـن و.. نیــز از اهمـیت بـالایـی برخــوردارند.

زیـرا در صـورت وجــود احتمــال نـشـت [بـه دلیـــل عــدم رعــــایت کــامـل اصـــــول]، عـلاوه بـر کــاهـش مـــــداوم آب استـخـــــر، احــتــمـــــال پیـشـروی آب و  آسـیـب بـه فــونـداســیون سـاخـتـمــانـهــای مجـــاور استـخــر نیـــز مـتـصــوِّر می بـاشد.

در این خصوص،مـطالعه 2 مطلـب “روش ســاخـت اسـتـخــر بـتـونـی ؛ استــــانـداردهـا و ضــوابـط محــاسبــه و سـاخــت استـخـر “پیـشنـهــاد می گـــردد.

 

دانلود فـــایل ضوابط ساخت استخر

{ با بررسی این مطالـب با ساختـار کــلی، قوانـین و جـزئیـات ســاخت استخــر بیشتر آشنـا خواهید شد.. }

ـ


  استانــدارهــای استخـر شنــا:

اماکن شــنا و ورزشــهای آبــی از قبیـل استـخـر هـای سرپوشیـده، استـخــر هــای روبـــاز، ایستگــاهـای ســـاحلی، ســـد هــا، دریـاچــه هــای طـبیـعی و مصنـوعـی، پــلـاژهــا و کلــیـه اماکـن آبــی کـه ضـوابـط فـدراسـیون نــجــات غــریـق را از نظــر امــنیـت و سـلامـت استفـاده کــنندگــــــان در نظـر گــرفـته بــاشـند و مـجــوز فعــالــیـت و پــروانــه فعـــالــیت از ادارات تـربـیـت بـدنــی را دریــافــت نمــوده بــاشـند؛ تـحـت عـنـوان امـاکــن مــجـاز شــنا و ورزشـهــای آبـــی شنــاخــتــه می شـونـد؛ صــدور پــروانــه کــار، بــازگـشــائی و ابــطال آن بـــرای امـــاکـن شــنـا بـر اسـاس گــزارش بــازرســان هیـأت نـجــات غــریـق صــورت می پـذیــرد.

 ساخت استخر

 ◉ اجزاء و بخش های تشکیل دهنده استخر ها، ملزومات و ساختـار کلـی استخـر شنـا:

 ◄ كاسه استخــر 

» بــا تــوجــه بـه اهمیــت این بخــش، بایــد كـــف و دیـــواره هـای استخـر، مقــاومت لازم را در بـــرابـر تغــيـيـرات فشـار داخــل و خـــارج استـخــر داشـتـه بـاشـند. همچــنیـن مصــالـح بكـــار رفــتـه، بــایــد کـامـلاً مـتـناسـب بـا شـرايـط مـنـطقه انتـخـاب گـــردد.

در استخـــرهـای بـتـنی, بتــن ديــواره هــا و كـفـــ استـخـر، توســط شبــکـه هــای آرمــــاتــور، مسـلـح می گــردنـد.

عــايـقـكــــاری رطــوبـتی بـهـمــراه مــکمـل هــا و افـــزونــه های ویـــژه از بخـــش خــارجی، و هـمـچـنـیـن روكــش حفــاظـتي در بخـش داخـلــی كــاسه استخــر، از مـــوارد ضـروری این مـــرحــله بــه شمـــار می رود.

{ در این خصــوص مطالعــه مطلـب ” روش ساخــت استــخر بتـونــی “ پیـشنــهـاد می شود. }

 

  ◄ نـازكـــ كــاری

» سطــوح داخلــي استخــر بـا مصــالـح نسـبتـا نــرم و صــاف پـوشيـده می گـردد. بــدلیل اینکــه در اثــر وجــود مجــاورت با كلـــر مـحلـــول در آب استــخـر، آسيـب نـبيــند. همــچـنين به سهـولــت قـابـل نـظافــت بـاشد و در بــرخـورد بـدن شنـاگــران بـا آنــها، ايـمــني لازم را داشـتـه بـاشــد. در این خصــوص استفـــاده از سرامـیک های استخـری بـا ابــعاد کــوچک، امکــان اجـــراء لبــه های گِـــرد جهــت حــواشی استخر را بسهولـت فــراهم می آورد. اجراء لبه های استخر بـصورت کـِـــرو یا گــرد، با توجـــه به عــدم تیـــز بــودن زاوایــای مـحـل تـلاقــی بیــن دیـواره هـا و لبــه کــاسه استخـر، احتـمــال آسیب دیدگــی پس ار برخــورد دست، پـــا و یــا بــدن شنـــاگــران، بسیــار کـمتــر خـواهـد بود.

 

◄ لبــه استخــر

» لبــه استخــر مشـابه قــرنــيـز يــا درپوشي است كه روی ديــواره هــای قــائــم استخــر قــرار مي گــيرد. لـــبه استخـــر از مصــالـح بسيــار مـستـحكــم و بـــادوام، بــه صــورت بــهـم پيـوستــه، بـدون شكـــاف و هیچــگـونه گــوشــه های تيـــز ساخته می شــود. جـنس لبــه استخــر نـبــاید لـغـــزنـده بــاشد و در استـخــرهـــای روبــــاز در بــرابــر ســرمـــا و يـخـبـنـدان مقـــاومـت کــافــی داشـته باشـند.

 

پـلـه هــای اسـتخــر

ارتفــاع هــر پلــه بـطــور متــوســط 25 ســانتـي مــتــر و عــرض آنــها حــداقــل 30 ســانتي مــتر در نـظــر گــرفتـــه می شــود. ارتفـــاع اســتـانـدارد هــر پلـــه بیـن 18 ســانتـي مــتر تــا 30 ســانتي مــتـر می بـاشد. در شـرايطــي كــه آخــرین پلـــه، جهـت نشستن شنـــاگـــران مــنــظـــور گـــردد، ارتــفــاع پلـــه تــا حــدود 35 ســانتي مــتــر قـــابــل افـــزايـش اســت.

 

◄ بــار اسـتـخـر (Swimming Pools Bar)

» ساخت بــار استخـر به میز و چند نیمکت جهت نشستن درون استخر ختم می شود. در واقع طبق تصاویر زیر، شــناگران جهت رفع خستــگی و نوشیدن آب و خوراکی هـا، ضمن قــرار داشتن در آب و نشستن روی این صندلی هـــا (صنـدلی بــار استخــر نــامیده می شوند) از خــوراکــی های روی مــیــز بــار استخــر نیــز لـــذت کـــافــی را خــواهند بــرد…

 ◄ سيـسـتم  سر ريـز آب اسـتـخـر [Overflow]

» در ابتــدا ســرريــز آب فقــط جـهـت جمــع آوری خـــاک و خــاشــاک سطــح آب در نـظـر گـــرفتــه مي شـد. از اين رو جـــريـان ورود دائــم آب از يكــسـو و تخــليــه آب بــه خـــارج از کــاســه استـخـر از ســوی ديگـــر، به هــنگــام استفـــاده شـنـاگـــران و از بــين رفــتن آب تـصفـــيـه شــده، بــاعث شد کـه انديشـه تصفـيه آب سرريــز مــورد تــوجـه قــرار گيرد.

اكــنـون بــا استفــاده از سيسـتــم هـای گـند زدایی و پـاکــ ســازی آب، تــوسـط تـكنــولـوژیهــای نــوین، تــصفيـه آب استخـــرهــا پـیشرفتـه تــر و كـارآمــدتـر گــردیـده اند. { در این زمـینـه، مـطالـعه مطـلب گـــردش صحـیــح آب استخــر پیشــنهاد می شود. }

 

 لـوازم گــرمــایش و تـاسیسـات تصـفـیـه استخـر و جــکـوزی

» شـامـل تجـهیــزات و لــوازم گــرمـایشی (مــانند: مبــدل هــای حــرارتـی، دیـگـــ / مشعـل و یـا پکــیـج، پمـپ گــرمـایشی و.. ) و سیسـتــم  ســیـرکــولاسیــون و تــصفیــه آب استخــر (مـانند: الکـتــروپـمپ، فیــلتـرشنی/ کارتـریـجی/ دیــاتـومــه، کـلـــر زن، اوزون ژنــراتـــور، اشــعــه فــرا بنـفش یـا UV،  و..) می باشد. بخــش هــای مــربــوط بــه مـکـانیــکـال و الکـتــریکــال تجــهیــزات در ایـن مـرحلــه تکــمیل می گــردند.

 

لــوازم جــانبـی استـخــر

» برخی دیــگر از لــوازم ســاخت اســتخــر شــامل: چـــراغهــای استـخــری و لــوازم نــورپـردازی، هــند ریـل (دستگیــره استیل)،  آب نمــا (واتــرفــال)، نـــردبــان، تــختــه استــارت، دایـــو، گــریـل (گــاتــر) دور استخــر، دستـگـــاه مــوج سـاز استــخــر بی پـایـان (Endless Swimming Pools), بلنـدگـو (اســپـیـکــر) استـخــری، اسـکـیـمـــر و ..

 

  پـخـش موزیـکـــ زیــر آب استـخــر 

» پرشین اسـتخــر مـفتـخــر است جــدیدتــرین سیـستم هــای پخــش مــوزیکـــ در آب استـخــر را بــا بهـتــریــن بــرنــد هـــای مــوجـود دنــیـا طــراحــی و اجــــراء نمـاید.

لــذت شـنا بــا نــوای مــوسیقی زیــر آب استـخـر، می تــوانــد در نــوع خــود بسیـار جـــذاب بــاشـد؛ همـچنیـن پـخش مــوزیکــ مـورد عـلاقــه، زمــانی که آرام در حـــال شنـا هســتیـد، آرامـش کــم نظــیری به ارمغــان خــواهد آورد..

به همین منظور، کـانالـی در  “سـاونـدکلاود | Sound Cloud ” بــرای عــاشــقـان مــوزیکـــ گــردآوری شده است:

 SoundCloud.com/PersianPool

 


»» کلـــیه پــروژه هـای مجمـوعه پرشین استخــر، زیـر نظـر کارشــناسـان بخـش مرتبـــط، بررسـی و پـس از ارائـــه طــرح سـه بـعــدی [درصورت درخـواست] مـورد تائـید کــارفـرمــا؛ پــروژه توسـط واحــد عمـلـیـاتـی مجموعـه، پیــاده سـازی و اجـراء‌ می گــردد.

رونــد تکـمیـل پـروژه زیـر نظـر مهــندسین نــاظــر مـجمـوعـه، در هــر مرحلـــه، پــایـش و بـررسی می گــردد. بـا توجــه بـه این مهـم؛ کـیـفـیـت پـروژه هــای اجـــراء شده، قــابـل ضــمـــانـتـــ خـواهد بـــود..

[در این خصـوص، مطـالعــه مطلب بیــمـه استخـر و ضمــانـتـــ رضـایـتـــ مشـتــریـان پیـشنـهــاد می گــردد.]

 persian-pool-Company-Brand-برند پرشین استخر

پـرشین استخــر، کلــیه خدمـــات خــود را در ســـراســـر کـشـــور با هـزینـــه یـکــســـان اجــــراء می نمـــایـــــد !..

 اجـــراء اســتـانـدارد و درجــه ۱ بــا قـیـمتـــ رقـــابتــی و دســت اول تــهــــران (بــــدون واسطــــه) در کلــیـــــه شــهرهــا و منــاطق سطـــح کـشـــور

✔ کلیه قطـعـات, لــوازم و تـاسیسات ارائـه شـده در مجمـوعه پرشین استخر، دارای ضمــانت معــتبـر و کـامـلاً اورجینـال می باشد. در این خصـوص ضمن درنـظر گرفتن درخـواست کـارفرمـا، از بهتـرین برنـد هـای تولید کننـده لـوازم و تجهیـزات (امریکـایی/اروپـایی) جهت پیــاده سازی پروژه هـا استفـاده خواهـد نمود.


خدمــات طراحـی و ایــده پـردازی اسـتخــر:

✔ برخـی از خدمـات بـخش طـراحـی و ایــده پــردازی پـرشین استخــر:

طــراحی 3 بــعــدی استخـر /  آب نـمــــا /  محـوطــــه سـازی [Landscape Design] /  طــراحی سونـا و جکـوزی/ طـراحی و محـاسبــــات مـربـوط بــه سـرسـره هــای پــارک هـای آبـی و..

» پیـش از تحــــویـل پـــروژه هـا، شماتیـک اولیـه و طــرح سـه بعـدی نـهـائی بـه کـارفـرمایـان ارائـه می گردد. در صـورت صـلاحـدید کــارفرمــــا، انــجـام تغـییــرات در طـــــرح سـه بـعدی [بـدون محـدودیت در تـعـدّد تغـیـیـرات] مقـدور می باشد. در نهــایت طـــرح پذیرفته شده، بــه مــرحلــه اجـرا خــواهــد رسیـد.

» پـس از اتـمـام طـرح 3 بعـدی استخــر و تأییـد نـهـایی توسـط متـقـاضی؛ پـروژه عیـنـــاً مشــابـه طـرح گــرافیکـی ارائـه شده اجـراء و در نهــایت تـحویـل داده خـواهـد شد..

»» مـزیت این روش، دستیـابی قــطعــی به خواسته مـتقــاضـیـــان محـتـرم می باشـد و پـروژه  اجــرا شـده در نهــایت، کــامـلاً متنــاظــر بـا پِــلَـن و طــرح 3 بعــدی تــایید شـده  خــواهد بـود. تسلط تیم هــای طراحی، نظارت برکیفیت، و اجـــراء از مشخـصـه هـای بــارز شـرکت پـرشین استخـر، از ابـتـدا تــا بـه اکــنون محســوب می گردد.

مرحله اول - پلان نقشه اتوکد استخر

 

 » گــارانتی رضـایتمندی مشتریان پرشین استخـر؛ بر اساس توانـایی ها و قابلـیت های بالقـوه مجموعــه؛ در بخــش هـای طـراحی اولــیــه و 3 بعــدی/ آنــالیـز و محاسبه مهـندسی فـونداسیـون سـازه استخـر / پیـاده سازی و اجـرای کــــامــــلاً تخصـــصی پـروژه هــا منـطـبق بـا خـواستـه هــای کارفرمــایـان مـحترم می بـاشد.

 

 

» مشاورین شــرکت پـرشین استخــر، آمــاده ارائــه مشـاوره تـخصصی جهـت ارائــه منــاسب تــرین خـدمـات بـه کلیـه متقــاضیـان ارجمــند می بـاشند.

پرشین استخــر ارائــه کـلیــه خـدمــات در ســراســر ایــران، بــه یــکــ هــزیــنــه واحـــــد، (قـیـمـت دســت اول تهــران و بـدون واسـطـه)

  محــاسبات/ اجـــراء و بـروز رسـانی بــالـــغ بــر 300 نـمـــونــه استخــر و سـونـا 

 

 

» لـطـفـاً جهـت آشنـایی بیـشتـر بــا انــواع طـراحـی هـای استـخـر، از بخش نـمــونه اسـتخـر هـای ســاخـته شـده وب ســایت بــازدید فـرمـائـید.

◄ جـهت آگــاهــی از هــزینــه سـاخت اسـتخـر بـه بخش استعــلام قـیمـت سـاخت استـخــر مــراجعـه و یا با شـماره هـای درج شده در وب سـايت پرشین استـخر تمـاس حــاصــل فـرمــائیـد..

  021,22837060021,22810744

 

دانلــود توضیحـات تکـمیـلی و جـامع ملــزومـات و قـوانین ســاخت استخـر


 از طـریق کـانال تلـگرام؛ به خـانـواده بـزرگ پـرشین اسـتخـر بپـیوندید (کـلیکـ کنیـد..) کانال تلگرام پرشین استخر

آرمــان مجمـوعـه پرشین اسـتـخـر: 

 لـوکـس، فـکـر کـن ..

.T H I N K     L U X U R Y

بـا پــرشــیــن اســتـخــر؛ رویـــاهـــایتــان را بــه واقـعـیـت تــبــدیـل خـواهــد شــد..

[[الــبـتــه بـا کـمتــریــن هـزیــنـه مــمکـن..]]


 

 

 

Summary
product image
Author Rating
1star1star1star1star1star
Aggregate Rating
5 based on 2732 votes
Brand Name
PERSIAN POOL
Product Name
How to Making A Swimming Pool
Price
USD 77700
Product Availability
Pre-Order Only
ساخت استخر | پرشین استخــر
5 (99.77%) 88 votes