ساخـت اسـتخـر | استخر چیست؟ و انواع آن کـدامـند؟ “What’s the Swimming Poolآمـوزش مـراحـل ساخت انـواع استخـرهـا || روش هـای ساخـت استخـر شنــا

ساخت استخر-How Build Swimming Pool

بــرنــد بـیــن المـللـی پـرشـــین اسـتـخـــر (PERSIAN POOL) مفــتـخــر اســـت؛ کلّـیــــه مــراحــــل طـــراحی، محـــاسبــه، پـیـــاده سـازی و اجــراء انـواع اسـتخــر‌ [استـخــر شنـــا همگـانی و ورزشـی، اسـتخــر خـانـگی، استـخـر ویـلایی] و انــواع سـازه هـای هیـدرولـیکــی عـظــیم [ماننـد مخـازن و ســـد هـای آبــــی] را بــصـورت تـخـصـصـی و کـامــلاً اصـولـی ارائــه نمــایـد.

اســتــفــــاده از بـهــتــــریـــن لــــوازم اســتخـری از مـعـتـبـرتـرین بـرنـد هـای تــولــیـد کـنـنـده تـجـهـیـزاتـــ و تـاســیـسـات استخـری در جهــان؛ بــهـمــراه بیـمــه نـامــــــه رســمی و مـعــتـبــــر!

[نخـسـتین بـار در ایـــران

اصـول و استـانـدارد هـای سـاخـت اسـتـخــر:

 ساخـت اسـتخـر شنـا و در مجـمـوع سـاخـت سـازه هـای آبــی، مشـابـه کلیــه سـازه های مهـندسـی، نیـازمـنـد بکــار گـیــری صحـیـح فنـون طـراحــی، معمــاری و محــاسبــات عـددی دقیـق بـر اسـاس دستــاوردهــای نــویـن علمـی دنیــا میبــاشـد.

   عـدم رعـایت بـرخی از ایـن اصـول، بـعـضـاً سـرآغاز پیـدایـش آسـیب ها و خسـارات جـدی، و در مـواردی جـبـران نـاپـذیــر خـواهد بـود..

 »»بمـنظــور افــزایش آگــاهی در ایـن زمـینـه، مطـالـعـه مطلـب “دلـایـل سـاخـت استخـر استـانـدارد، ارائــه ضمـانت معـتبـر و بیـمـه استـخـر ” پیـشـنـهــاد میـگـردد. 


PERSIAN-POOL-BRAND

تعـریـف استخـر شنـا:  (استـخـر چیـست؟)

» محـل نگـهداری حجــم معینی از آب کامــلاً پــاکیزه و بهـداشتی بمـنظـور شنـا و یـا ســـایر ورزشهـای آبـی(مـانند واتـر پـلـو) اسـتخــــر شنــــا نامیـده می شود. در واقـــع تفــــــاوت اسـاسی استخــرهای شنـا بـا سایر شنـاگــاه های دیگــر و امـاکن آبـی، در حـدود و انـدازه آنـهـا از سـویی، و کــیفیت آب مـصرفـی آنـهـا، از سـوی دیگــر می بـاشــد. عـلاوه بـر ایــن مـوقـعیت مـکانی و استقـــرار اسـتـخــرشنـــا نـیز دارای محـدودیـتــ هــایی است.بعنــوان مثــال: اجــرا استــخر شنــا، در هـمـجـواری بـا کـارخـانــه هــا و موسســــات صنعــــتی، درمــــانی و یـا کشــاورزی تـوصـیـه نشــده است.

 تـاریـخـچـه شنـا و پـیدایش استخـر شنـا:

شواهـد نشان می‌دهـد کـه قـدمت شنـا و شنـا گــری به ۲۶۰۰ ســال پیــش از میـلاد، در تـمـدن مصــر و به دنبـال آن، در تمـدن‌هـای آشـوری، یـونـان و روم بـاستـان بـاز می‌گـردد.

حمام بزرگ‘ نخستین استخر عمومی در جهان باستان می‌باشد که بیش از ۵۰۰۰ سال پیش در منطقه موهنجو دارو، یکی از شهرهای کشور پاکستان کشف شده است. ابعاد این مخزن در حدود ۱۲ متر طول و ۷ متر عرض بوده و بیشترین عمق آن ۴/۲ متر گزارش شده است.

آنچـه کــه از گـذشتـه تحت عنـوان آمـوزش شنــا می‌ شنـاسیم، بـر اسـاس یافتـه‌ هـایی کـه از «حــروف تصـویـری» هیـروگلـیـف کشور مصر به دســـت آمـده، می باشد. یونــانی‌های باستـان و رومـی‌ها، ورزش شنـا را جزو برنـامه‌های مهـم آمـوزش نـظامـی خـود قـرار داده بـودند، و مـانند الــفبـا، از مــوارد درسـی و اجبــاری در سیستـم آمـوزشی مــردان در آن دوران به شمــار می رفتــه است.

شنــا در منـطـقـۀ مـشـرق، به قـرن اول قبـل از مـیلاد بـاز می‌گـردد. ژاپـن مــکانیست کـه شـواهد و مـدارک مـوثّـقی از مسـابقـات شنـا در آن دیــده می شود کـه در قــرن هفــدهـم، بـه دستـور رسمـی حکومـتی، ورزش شنــا به صـورت اجبــاری در مــدارس تـدریس میشـد.

مسابقات سازمــان یافتـه شـنا در قـرن ۱۹ مـیلادی قـبل از ورود ژاپـن به دنیــای غــرب شکل گــرفت. از قـرار معـلوم مـردم ساحل نشین اقیــانوس آرام، بــه کــودکان هنگـامی که به راه می‌افتـادند یا حتی پیـش تـر، شـنا می‌آمـوختـند. نشانه‌ هایی از مـسابقات گـاه‌ و بیـگـاه میان مـــــردم یونــــــان باسـتان وجــود دارد و همـچنین یکی از بوکسـورهــای معـروف یـونــان، شنـــا را به عــنوان تمــرین در برنامــه ورزشـی خـود گنجـانیـده بود. (کـه آن دوران، در نــوع خــود جــالب تــوجــه بـود و این حکایت از پی بردن انســان به تـاثیــر چشمگیـر ورزش شنـا در آمـادگی جسمانـی خبــر می داد..)

نخـسـتـیـن استـخـر ساخـته شـده در جـهــان و اولـیـن اسـتـخـر بــا آب گــرم‌: 

رومــی‌ها  اولـیـن استـخــر هـای شنـا را بنـا نهــادنـد. گفـتــه می‌شـود در ســدهٔ یـکــــم پـیـش از مـیـــلاد، گــایــوس مـــاسـناس، رایــــــزن سیـــاسی ســـــزار آگــــوست رومـی، نـخـسـتـیـن اسـتـخــر آب گــرم را بـنــــا نــمـــود.

برخـی علـت عــدم تمـایـل اروپائیــان به شنــا را در سـده‌ های میــانه، تـرس از گسـترش و سـرایت عفـونت و بیمـاری‌ های مســری می‌دانـند.

از طـرفی شواهـدی نـشان می‌دهــد در سـواحـل بریتــانیــای کبـیــر در اواخــر قـرن ۱۷ میـلادی، از شـنا، به عـنوان وسیله‌ای برای درمـان استفـــاده می‌شد.

البـته تا پیش از قــرن نوزدهـم، شـنا به عـنوان تفــریح و ورزش، در مـیان مـردم جــایـگاهی پیـدا نـکــــرده بـــود. زمـانی که نخستین سازمـــان شنـا در ســـال ۱۸۳۷ تأسیـس شد، در پایـتخت بریـتانــیا [لنـــدن]، ۶ استـخــر سـر پـوشـیـده وجـود داشت کـه مجـهز به تـخته شـیـرجـه نـیز بـودنــد..

persian-pool

اولیــن مســابـقـات شنـا در جـهان / نخسـتین فــدراسـیون شنـا در دنیـــا:

در سال ۱۸۴۶ اولیـن مســابقه شـنا در مســافت ۴۴۰ یــارد ( 402.336 مـتــر ) در استـرالیا بر پا شد کـه پس از آن، هــر ســاله این مسابقات به اجــرا درآمـد. باشگــاه شـنای «متـروپـولـیتـین» لنـدن در ســال ۱۸۶۹ تأسـیس شــد کـه بعــدهــا به انجـمـن شنــای غــیر حــرفـه‌ای تغیـیر نام پیـدا کـرد کـه در واقـع هیـأت رئیـسه شـنای غــیر حــرفـه‌ای بـریتانــیا به شــمــار می رفت. پس از آن،‌ فـدراسیـون هــای مــلی شنـا در چنـدین کشـور اروپـایی در ســال ۱۸۸۲ تا ۱۸۸۹ شـکل گــرفـتند.

✓ انــواع اسـتـخـــر هــای شنــا:

»» بطــور کلــی، استـخـر هــا را از لـحــاظ فـضـــای قـرارگیــری و مـوقـعیـت مکـان اجـراء پــروژه، مـیـتـوان بـه دو دســتـه اجمــالـی تـقسـیــم بـنــدی نــمـــود :

1» اسـتخـــر سـرپـوشـیـده [استـخــر سـربـستـه]. 

 »»  مــانـنـــد استخــر در طـبـقـات آپـارتمــــان / اســتـخــر هـای عــمـومـی سـرپـوشیـده و..

2» اسـتخـــر روبــــاز [اسـتـخــر سـربــاز].

   »» مانـنــد استــخــر در حیـاط و یــلا / اسـتـخـر روی محــوطــه بــام ســاخـتــمــان / استخــر در مـحـوطـه تــراس سـاخـتـمـان / اسـتخـر هـای همـگـانـی روبــاز   بمـنظــور استــفـاده از گــرمــا و نــور آفتـــاب و..

همـچنین نوع کــاربری اســتـخــرهــا مـوجب شـکل گیــری دستـه بنـدی هــای دیگـری نیـــز خواهند شد:

بعنوان مثال، استخــر شنــای قهــرمـانی/ورزشـی /مسابقاتی، استخـر تـفریـحی، استخــر واتــرپـلـو، استخـر آب درمــانی، استخــر آمـوزشـی و..

کـه بصورت کلاسیک و روتین، همـراه بـا قسمـتهـای دیـگـر، مــاننــد سـونا خشــک، سـونا بـخـار، جکـوزی و همچنین واحـد هـای بدنسازی تـکمیل میگردند. 

persianpool info


نگاهی گذرا و عمیق به کارائی استخرهای همگانی (عمومی)

» در قـــرن بیـست و یکــم؛ بــا تــوجــه بـه ســهولت در بهـــرمنـدی از منــابع اطــــلاع رســـانـی؛

شــوربـخـتـانـه، احتمـالاً بدلــیل فقـدان آگــاهی کــافی در ایـــن خصـوص، عدم کنکاش فـردی و یـا اطلاع رسانی ناکافی و اشتباه، شاهد اجراء استخر هـایی با ابــــعــاد نـاکــارآمــد در اغلب استخرهای همگانی کشــور هـستیـم، کــه پس از گــذشت مدتــی، صاحبـان این استخرها به این نتـیجه خواهند رسید که عملاً نیـازی بـه ایجـاد استخری با چنین ابعاد و اندازه ای نبوده اسـت!..

»»اجراء چنین مجموعه های آبی با این ابعــاد کاسه استــخـر بدون هیچ منطق و هدف، بیشتر باعـث اِشــغـالی فضـــا و بِـلا استفــاده واقــع شــــدن بخــش وسیـعــی از فضـــای مجمـوعـه می گردد. [باحتسـاب حـواشــی غـــیـــر قــابـــل استـفــاده در اطـــــراف کاسه استـــخـر]؛ مضــــاف بــر آن، تـأمـین تـاسیـســـات مازاد و هزیــنه هـای جـاری و جــانـبی بسیاری نیـز به صـاحبان این استـخـرهـا، طی سالـهـا تحـمـیــل خـواهـد نمـود.

» در عـوض می تــوان در این مساحت، ضمن نیازسنجی و فقدانهای هر منطقه، با همــان مـیـزان هـــزیـنـه، ضــمـن بهـیــنه ســازی فضــاهـای اِشغـال شـده تـوسط یک استخر با ایـن ابـــعـاد، دسـت کـم 3 اسـتـخـر کـــوچکــتر با 3 کـارائـی مـختـلـف و مفـیـد دیگـر، بـه جاذبـه های مجموعه و در نتـیـجـه تـعـــدّد مراجعـیـــن آن افــزود..

pools

تیــم معـمــاری و ایــده پــردازی پرشین استخــر، بـرای هـــر متـــــر از فضـای مجمـوعـه استـخـر عمــومی، پیشنـهــادات بـسـیــــار مـفــــیــد، کارآمــد و بـروزتــری به کارفـرمـایــان مـحـتـرم ارائــه خواهـند نمـود..

»» نـتـیـــجـۀ اجـرائـی شـدن این پیــشنـهـادات، عـلاوه بر افـزایــش سطـح آسایـش و رفـاه شهرونــدان گــرانقـــدر، به بیشتر شدن تــعـــداد مـــراجـعیـن؛ و در نـهــــــایـــت بهبــــود میزان درآمــــد صـاحبـان این مجموعه ها نیز منــجـر خــواهــد شــد.


  انـواع متـداول استـخـر هـا از لحـاظ مـوقعـیـت قرار گـیری کـاسـه استـخـر:

  استخرهای بـالاتر از سطح زمين. [در برخی موارد قسمتی از دیـواره استخـر درون زمین؛ و بخش دیگـر روی سطح زمین قرار می گیرد.]

2»  اسـتـخــرهــای هــم سطـح زمـين. [کـاسـه استـخـر، کـامـلاً درون زمـین قـرار می گـیرد. مـانند اغـلـب اسـتـخـرها.]

3»  استـخرهای مـعلّق. [ماننـد استخر های اجـراء شده در طـبقـات ساختمان/ استخر روی تراس/ اسـتخر بر پشـت بـام و کلــیـه استخـرهــای  اجـراء شـده در ارتـفــاع.]

ابعـاد و انــدازه استـانـدارد استخـر هـای شنــا عمــومی [استـخـرهای همـگــانـی]

ابــعــاد مــتـداول در اســتـخـر هــای عــمــومـی [اسـتـخـرهــای تجــاری / اسـتـخـرهــای همگــانی] چــند متــر اســت؟

با طرح این سوال به انواع اندازه های استاندارد در استخرهای همگانی خواهیم پرداخت.

» استـخـر های عمـومـی استـانـدارد؛ بـه استـخــر هـایی گفـته می شـود؛ کـه به منـظــور اسـتفــاده ای خــاص، مـاننــد مـســابقــــات یکــصـد متــر شــنـا مـورد اسـتفاده قــرار می گیـرند. بـه همـین منظور ابــعــاد آنها ضــرایبـی از 100 متــر در نــظـر گــرفـتـه می شوند.

» طـول 50 مــتـر جـهت بــرگــزاری مسابــقـات مـناسب می بـاشد. امــا در مجـمـوع، بـا تــوجه به نـوع کــاربـــری ویـژه هــر اسـتخــر، می تــوان از فــدراسـیون شــنــا هر منطقه، ابــعـــاد صحیــح اســتخــر مــورد نــظر را دریــافت نـمــائــید. هــر منطقه یا کشــوری میتـوانـد قــوانـین مـخـتـصّ بـه خــود را داشـتـه بـاشد. امـــا مــرجـــع اصلــی در جهـــان، عمــومــاً  فـیــنـــا (FINA) می بـاشد. 

» بـمـنظــور آگــاهی، بـه چــند نمــونـه ابـعـــاد مـتــداول استــخـر خـواهیــم پـرداخــت.

بـرخی ابعــاد [طــول و عـرض] مـعمــول در اسـتخـر هـای شــنا: 

  [اسـتـخـر هـای عمـومـی/ همگــانی/ ورزشــی/ قهرمانی] 
» ابعــــاد استـخـرهــای خــانگی و اسـتـخـرهـای شخصـی، بـا تـوجــه بـه فضـــــای مـوجــــود، میــــزان ســـرمــایـه گــــذاری و ســلائــق کـارفـرمــایــان، کــامــــــلاً بـه دلخــواه بــا ابعــاد و اشــکال مخـتلـف [هنـدســی و غیــر هـنـدســی] میتــوانـند اجــراء شـونـد.

»» البتـه در بـرخی مـوارد بـمنـظـور اخـذ مجـوز از شـهـرداری، بـایـد عمــق استـخــر کمتــر از 180 سـانتـیمـتر در نظــر گــرفتـه شـود.

امــا در ارتبـاط با استخــر هـای عمـومی اسـتـاندارد، جهـت برگـزاری مسـابقـات شــنا، مـعمــولاً ابعــاد زیــر می بـاشـد:

الفــ » 25 در 13.5 متـــر. [در بـرخـی امــاکن ورزشـی، ابعـــاد 25 در 12 متــر نیــز دیـده می شـــود.] 

 بـــ  » 33 در 16 متـــر.

 پــــ » 50 در 25 متـر و یـــا 50 در 21 متــــر.

  و..

عمـق اسـتخـر های شنـا عمـومی [همگـانی] /قهـرمـانی/ آبدرمـانـی/ شیرجـه/ ورزشـی:

طـول عـمق استـخـرهـا بســته بـه نـوع کــاربـری آنــها، مـتفـاوت است. امــا بطــور معـمـول بصـورت زیــر می بـاشد:

استـخـر شنـا تعـلیمـاتــی، استـخـر ویــژه مبـتدیـان، کـه معـمـولاً از عمـق 70 سـانتیـمتر تــا ماکـسیمم 120 سـانتیمـتـر ساخته می شوند.

استخـر شنـا عمـومــی [استـخـر همگانی]، قابـل استفـاده جـهت افـراد مسـلط به ورزش شـنـا می باشد. بـطـور معمــول از عـمق 125 سـانتیمـتر تــا عــمق 350 سانتیمـتر در نظر گرفتــه می شود.

استخـر شنـا قهــرمـانـی، بـمـنـظـور برگزاری مســابقـــات شــنــا سـاخته می شود. ارتــفاع اســتـانـدارد این استـخرهــا از عــمق 180 ســانتیمتر الــی 450 ســانتیمـتر مناسب می باشد.

استخــرهای منــاسب شــیرجه؛ بـا ارتفــاع مـخـتلـف، تـا عـمـق 10 متــر نیــز سـاخته می شـود.

استخــر های واتــرپـلــو، جـهـت اسـتفــاده آقــایـان 30 * 20 متــر و بــانــوان 25 * 20 متــر بـا حداقل عمـق  180 سانتـیـمـتر می باشد.

[اسـتـانـداردهــای استـخر واتـر پـولـــو/ فینــا]

استخـر های آب درمــانی، طــول و عـرض استخــر آب درمــانی می تـوانـد متـفـاوت باشد. امــا عمـق ایــن استـخـر هــا بـاید بـطــور ثـابـت از 120 سـانتیمـتر تـا حـداکــثر 130 سانتیـمـتـر در نـظـر گــرفته شود.

عــرض استــانـدارد استخـرهـای عمـومی مســابـقــاتــی / فـاصــلـه خـطــوط شنــا:

ساخت استخر عمومی- Build Public Swimming Pools

  عـرض استخرهای عمومی مسـابقــاتی؛ بــا تـوجـــه بـه تـعــداد خـطوط شنـا تعيين می گــردد.

عـرض خـطـوط شــنـا جهـــت مسـابـقــــات داخلــی 2 مـتـــر و بـــرای مسـابقـات بيـن الـمللــي تــا 2/5 مـتــر پـيــش بـيـنـی می گــردد.

خطــوط شـنا در كـنـاره هــا، بـا فـاصـلـه نـيم متــر از لبـه استخــر در نــظــر گــرفــته می شـود.

بـه گــونـه ای كـــه بــه منـــظـور پـیـــــاده ســازی یـک استـخـــر  بـا 6 خـــط شنــا؛ عـرضــی معـــادل 13 مـتـــر بــایـــــد در نــظــــر گــرفــت..

» اســتـخــرهـــایـی بــا كـمـتــر از 6 خـــــط، جــهـــت مـقــاصـد تــمريـنــی بكـــار می رونـد.

در ايـن استــخرهـا، فـواصـل خطـوط شنـای كـــنـاره هــا از لـبه استــخــر بـه 25 سانـتيـمـتـر كاهـش مي يـابد؛ در اين صورت اسـتخـر 4 خــطــی دارای 8.5 مـتـــــــر عرض و استخــر 5 خطــی دارای 10.5 مــتــر عــرض خواهد بود. استخــرهــای ویژه مسابقات رسمی و بيـن‌الـمـللی دارای 50 مـــــتــــر طـول و 8 خـط شنــا، هــر يـك بــه عـرض 5.2 متــــر میـباشند كه با احتساب دو فـاصلــه 50 سانتـیمتـری از لـبـــه هـای كـنـار استخـر، ابعـــاد كلـی بــه 21×50 متــر خواهـــد رسيــد.

امـا یک استـخـر عمومی اسـتاندارد ویـــــژه مسـابقــات، شــامل ابـعـاد و مـشخصات مـعیّنی میباشد؛ کـه با رعایت این اصول، استخـر در زمـره اسـتخرهـای استاندارد قهـرمـانی و مسابقاتی قرار خـواهد رفت.

olympics_zaha_PERSIAN-POOL» به این نـکــتـــه توجــه داشتـه باشیــد » بمــنـظـور پیـاده سـازی هــر مـجـمــوعـه استـخـر عـمــومی، الزام و اجباری جهت اجـــراء کـاســه اسـتـخـر بـا ایـن ابــعاد و اندازه ها وجـود ندارد..

[این ابــعـاد، صـرفــاً جـهت بـرگـزاری مسابقـات شنـا مورد نیـاز خـواهد شد.] 

در واقــع، بمنظور اجــراء استخــر عمـومی (واژه صحیح آن، مجموعه ورزشی، تفریحی و یا درمانی آبی می باشد. واژه استخر عمومی بصورت عامیانه و اصطلاحاً به این مجموعه ها اطلاق می شود..)، در شکـــل هنــدسی [حتی غیــر هنـدسی]، و همچـنین ابـعــــاد کـاســــه آن، هیـچـگـونـه محـــدودیـتـی وجـود نـدارد.

» تنها در مواردی که هــدف اصـلـی شمـا، اجــراء استــخـری بـمنـظـور برگــزاری مســـابقـــات قهــرمـــانی شــنا بـــاشــد.. [که با این وجود، قطعاً الزامات ویژه و امکاناتی خاص، مانند نیمکت تماشاگران و.. مورد نیاز خواهد بود..]

لطفا هوشیار باشید..

 نظرسنجی حقیقی از میزان رضایت و کارآیی مالکین این نوع استخرها (که شامل درصد بالایی از استخرهای کشور می شوند)

persianpool-teamwork

جهت اطمینان از صحت و سقم نتایج حاصل شده از میزان تاثیر احداث یک استخر با طول بیش از ۱۵ متر، طی پرسشهایی که بصورت شفاهی از 30 تن از مالکین و مدیران استخرهای عمومی در اقصی نقاط کشور انجام گرفت، (تماسهایی که این اشخاص به دلایل مختلف در مدت اخیر با شرکت پرشین برقرار نموده بودند) نتیجه شاید وخیم تر از آنچه که تصور می شد بود. ضعف و نقصان هایی آشکار، در جانمائی ها و طراحی مجموعه ها از نکات بارز ضعف این مجموعه ها محسوب می شد. همچنین دلایل و منطق های اختصاص 60 درصد از مساحت کل مجموعه به یک استخر، مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت. [با توجه به ابعاد زیر بناء و فضای مفید اغلب استخرهای عمومی در سراسر کشور که بین 700 تا 1000 متر می باشد، این اندازه بمعنای اشغال بیش از 60 درصد از کل مساحت سوله یا ساختمان این مجموعه ها.] 

محور اصلی پرسش ها براین موارد استوار بود: با توجه به اندازه و ابعاد این استخر مسابقاتی، نسبت به میزان فضای اشغال شده توسط کاسه استخر بهمراه فاصله حداقل 1.5 متر از اطراف آن (بعنوان نمونه استخر های عمومی با مساحت حدودی ۸۰۰ مترمربع زیربنا)، آیا برای مجموعه توجیه اقتصادی و کارائی لازم را بهمراه داشته است؟ آیا بازخورد مناسبی از تخصیص بیش از 50 درصد از مساحت کل سوله به این بخش داشته اید؟ چند درصد از مشتریان از مسافت طولی این استخر بمنظور شنا استفاده می نمایند؟

  متاسفانه کلیه این عزیزان از عدم پیش بینی امکانات بسیاری در طراحی، و دشواری در اصلاح ابعاد استخر و جانمائی ها، نادم و پشیمان بودند..

از دیدگــاه اغـلب کـارفرمـایـان محـترم؛ سرمـــایـــه گذاری با این مبالغ [صـفـــر تــا صــــد؛ دست کــم 1.5 میـلــیارد تـومـان]، در مجموعه ای با طراحی حساب نشده و صرفاً کپی برداری! قطعاً منطـقی بنـظر نمی رسـد.

 اخـتـصــاص فضـــای حداقل 450 متـرمـربـع بـه یـکــ اســتخــر و حـواشـی آن، در سولـه ای به مسـاحت تقریبی 800 مترمــربع؛ قطــعـاً نیـازمــند به ارائه دلائل مستدل و توجیه اقتصادی منطقی خواهد بود..


 قــوانـین و الــزامـات مربــوط بـه مــکــان احــداث اســتـخــر: (کلیه استخر ها)

طراحی استخـر شنـا و الـزامـات مرتـبـط به محــل اجــراء استــخـرهـا، امــروزه تـابـع اصــول استـانـداردهای مهنـدسی ســازه و مـهـندسی محیــط زیـست میباشـد.

بر اســاس ایــن قــوانـین؛ استقـــرار استخــر در زمـین هــای لـــغـزنـده؛ زمیـن هـای رَوَنــده؛ در حـاشیــه دامـداریـهـــا و یــا مـجـــاور تـصـفـیـه خــانـه هـــــــای فــاضــلاب؛ مـغــایــر بـا ایــن اصــول می باشــد..

استخر، سازه ای کاملاً متفاوت از ساختمان (آپارتمان، ویلا یا..)

»» طــراحی، محــاسبــات عــددی فــونـداســیـون و اجـــراء کـاســه استـخــر، مســتلــزم رعـــایـت بــرخــی الــزامــات و نکـــات فــنــی ویژه ای می بـاشــد.

برخــی از ایــن مـــوارد: میــزان اخـتـلاط بتـن، افــزونـــه ها و مکــمل هــای ویــژه اســـتــخر بـــتـنـی، قـطــر میــلگــرد هـــا [آرمــاتـــــور] و نــحــــوه چینش آنها جهت اجــراء بــتن مـــسـلـح، نـحــــــوه اجـــــراء نقــــــاط تــــلاقی بـتـن(مــــانـنـد محــل تـلاقـی کـــف و دیــواره هــای کـاسه اســتـخـــــر)، آب بنــــدی مکـــــان نــصــب کـاســه چراغ هـا، لـولـه هـای دمنـده و مکــنده آب [ماننـد کـفـشــور و اسکیــمـر]، نـوع و میــزان اختلاط مـــواد و افـزونــه هـای ویـــژه و..

» نحــوه طـراحـی بهیـنه و صحــیح فــلـودیــاگــرام لــوله کشــی، انتــخـاب نــوع لــولـه و اتـصـالات مدفون شــده در بتـن و.. نیــز از اهمـیت بـالایـی برخــوردارند.

زیـرا در صـورت وجــود احتمــال نـشـت [بـه دلیـــل عــدم رعــــایت کــامـل اصـــــول]، عـلاوه بـر کــاهـش مـــــداوم آب استـخـــــر، احــتــمـــــال پیـشـروی آب به پی ساختمان  و آسـیـب بـه فــونـداســیون سـاخـتـمــانـهــای مجـــاور استـخــر نیـــز مـتـصــوِّر می بـاشد.

در این خصوص،مـطالعه 2 مطلـب “روش ســاخـت اسـتـخــر بـتـونـی ؛ استــــانـداردهـا و ضــوابـط محــاسبــه و سـاخــت استـخـر “پیـشنـهــاد می گـــردد.

دانلود فـــایل ضوابط ساخت استخر

{ با بررسی این مطالـب با ساختـار کــلی، قوانـین و جـزئیـات ســاخت استخــر بیشتر آشنـا خواهید شد..}


  استانــدارهــای استخـر شنــا:

اماکن شــنا و ورزشــهای آبــی از قبیـل استـخـر هـای سرپوشیـده، استـخــر هــای روبـــاز، ایستگــاهـای ســـاحلی، ســـد هــا، دریـاچــه هــای طـبیـعی و مصنـوعـی، پــلـاژهــا و کلــیـه اماکـن آبــی کـه ضـوابـط فـدراسـیون نــجــات غــریـق را از نظــر امــنیـت و سـلامـت استفـاده کــنندگــــــان در نظـر گــرفـته بــاشـند و مـجــوز فعــالــیـت و پــروانــه فعـــالــیت از ادارات تـربـیـت بـدنــی را دریــافــت نمــوده بــاشـند؛ تـحـت عـنـوان امـاکــن مــجـاز شــنا و ورزشـهــای آبـــی شنـاختــه می شـونـد. صــدور پــروانــه کــار، بــازگـشــائی و ابــطال آن بـــرای امـــاکـن شــنـا بـر اسـاس گــزارش بــازرســان هیـأت نـجــات غــریـق صــورت می پـذیــرد.

 ساخت استخر

 ◉ اجزاء و بخش های تشکیل دهنده استخر، ملزومات و ساختـار کلـی استخـر شنـا:

 ◄ كاسه استخــر 

» بــا تــوجــه بـه اهمیــت این بخــش، می بایست كـــف و دیـــواره هـای استخـر، از مقــاومت لازم را در بـــرابـر تغــيـيـرات فشـار(تَنِش) داخــل و خـــارج استـخــر برخورداربـاشـند. همچــنیـن مصــالـح بكـــار رفــتـه، بــایــد کـامـلاً مـتـناسـب بـا شـرايـط مـنـطقه انتـخـاب گـــردد.

در استخـــرهـای بـتـنی, بتــن ديــواره هــا و كـفـــ استـخـر، توســط 2 لایه شبــکـه هــای آرمــــاتــور، مسـلّـح میگــردنـد.[ در این خصــوص مطالعــه مطلب آرماتـوربــندی اسـتخـر پیشنهاد میشود.]

عــايـقـكــــاری رطــوبـتی بـهـمــراه مــکمـل هــا و افـــزونــه های ویـــژه از بخـــش خــارجی، و هـمـچـنـیـن روكــش حفــاظـتي در بخـش داخـلــی كــاسه استخــر، از مـــوارد ضـروری این مـــرحــله بــه شمـــار می رود.

{ در این خصــوص مطالعــه مطلـب ” روش ساخــت استــخر بتـونــی “ پیـشنــهـاد می شود. }

  ◄ نـازكـــ كــاری

» سطــوح داخلــي استخــر بـا مصــالـح نسـبتـا نــرم و صــاف پـوشيـده می گـردد. بــدلیل اینکــه در اثــر وجــود مجــاورت با كلـــر مـحلـــول در آب استــخـر، آسيـب نـبيــند. همــچـنين به سهـولــت قـابـل نـظافــت بـاشد و در بــرخـورد بـدن شنـاگــران بـا آنــها، ايـمــني لازم را داشـتـه بـاشــد. در این خصــوص استفـــاده از سرامـیک های استخـری بـا ابــعاد کــوچک، امکــان اجـــراء لبــه های گِـــرد جهــت حــواشی استخر را بسهولـت فــراهم می آورد. اجراء لبه های استخر بـصورت کـِـــرو یا گــرد، با توجـــه به عــدم تیـــز بــودن زاوایــای مـحـل تـلاقــی بیــن دیـواره هـا و لبــه کــاسه استخـر، احتـمــال آسیب دیدگــی پس ار برخــورد دست، پـــا و یــا بــدن شنـــاگــران، بسیــار اندک خـواهـد بود.

◄ لبــه استخــر

» لبــه استخــر مشـابه قــرنــيـز يــا درپوشي است كه روی ديــواره هــای قــائــم استخــر قــرار مي گــيرد. لـــبه استخـــر از مصــالـح بسيــار مـستـحكــم و بـــادوام، بــه صــورت بــهـم پيـوستــه، بـدون شكـــاف و هیچــگـونه گــوشــه های تيـــز ساخته می شــود. جـنس لبــه استخــر نـبــاید لـغـــزنـده بــاشد و در استـخــرهـــای روبــــاز در بــرابــر ســرمـــا و يـخـبـنـدان مقـــاومـت کــافــی داشـته باشـند.

پـلـه هــای اسـتخــر

ارتفــاع هــر پلــه بـطــور متــوســط 25 ســانتـي مــتــر و عــرض آنــها حــداقــل 30 ســانتي مــتر در نـظــر گــرفتـــه می شــود. ارتفـــاع اســتـانـدارد هــر پلـــه بیـن 18 ســانتـي مــتر تــا 30 ســانتي مــتـر می بـاشد. در شـرايطــي كــه آخــرین پلـــه، جهـت نشستن شنـــاگـــران مــنــظـــور گـــردد، ارتــفــاع پلـــه تــا حــدود 35 ســانتي مــتــر قـــابــل افـــزايـش اســت.

◄ بــار اسـتـخـر (Swimming Pools Bar)

» ساخت بــار استخـر به میز و چند نیمکت جهت نشستن درون استخر ختم می شود. در واقع طبق تصاویر زیر، شــناگران جهت رفع خستــگی و نوشیدن آب و خوراکی هـا، ضمن قــرار داشتن در آب و نشستن روی این صندلی هـــا (صنـدلی بــار استخــر نــامیده می شوند) از خــوراکــی های روی مــیــز بــار استخــر نیــز لـــذت کـــافــی را خــواهند بــرد..

 ◄ سيـسـتم  سر ريـز آب اسـتـخـر [Overflow Pools]

» در ابتــدا ســرريــز آب فقــط جـهـت جمــع آوری خـــاک و خــاشــاک سطــح آب در نـظـر گـــرفتــه مي شـد. از اين رو جـــريـان ورود دائــم آب از يكــسـو و تخــليــه آب بــه خـــارج از کــاســه استـخـر از ســوی ديگـــر، به هــنگــام استفـــاده شـنـاگـــران و از بــين رفــتن آب تـصفـــيـه شــده، بــاعث شد کـه انديشـه تصفـيه آب سرريــز نیز مــورد تــوجـه قــرار گيرد.

اكــنـون بــا استفــاده از سيسـتــم هـای ضدعفونی و پـاکــ ســازی آب، تــوسـط تـكنــولـوژیهــای نــوین، تــصفيـه آب استخـــرهــا پـیشرفتـه تــر و كـارآمــدتـر گــردیـده است.  { در این زمـینـه، مـطالـعه مطـلب گـــردش صحـیــح آب استخــر پیشــنهاد می شود. }

 لـوازم گــرمــایش و تـاسیسـات تصـفـیـه استخـر و جــکـوزی

» شـامـل تجـهیــزات و لــوازم گــرمـایشی (مــانند: مبــدل هــای حــرارتـی، دیـگـــ / مشعـل و یـا پکــیـج، پمپ گــرمـایشی و.. ) و سیسـتــم  ســیـرکــولاسیــون و تــصفیــه آب استخــر (مـانند: الکـتــروپـمپ تصفیه آب، فیــلتـرشنی/ فیــلتـر کارتـریـجی/ فیــلتـر دیــاتـومــه/ ضدعفونی از طریق “Cl”  نمک، کـلـــر زن خطی، اوزون ژنــراتـــور، اشــعــه فــرا بنـفش یـا UV، و..) می باشد.

لــوازم جــانبـی استـخــر

» برخی دیــگر از لــوازم ســاخت اســتخــر شــامل: چـــراغهــای استـخــری و لــوازم نــورپـردازی، هــند ریـل (دستگیــره استیل)،  آب نمــا (واتــرفــال)، نـــردبــان استخری، تــختــه استــارت، دایـــو، گــریـل (گــاتــر) دور استخــر، دستـگـــاه مــوج سـاز استــخــر بی پـایـان (Endless Swimming Pools), بلنـدگـو درون آب (اسپـیـکــراستـخــری)، اسـکـیـمـــر و ..

  پـخـش موزیـکـــ زیــر آب استـخــر 

» پرشین اسـتخــر مـفتـخــر است جــدیدتــرین سیـستم هــای پخــش مــوزیکـــ درون آب استـخــر را بــا بهـتــریــن بــرنــد هـــای مــوجـود دنــیـا طــراحــی و اجــــراء نمـاید.

لــذت شـنا بــا نــوای مــوسیقی زیــر آب استـخـر، می تــوانــد در نــوع خــود بسیـار جـــذاب بــاشـد؛ همـچنیـن پـخش مــوزیکــ مـورد عـلاقــه، زمــانی که آرام در حـــال شنـا هســتیـد، آرامـش کــم نظــیری برایتان به ارمغــان خــواهد آورد..

1dicon6

به همین منظور، کـانالـی در  “سـانـدکِـلاود | Sound Cloud ” بــرای عــاشــقـان مــوزیکـــ گــردآوری شده است. با عضویت و دنبال کردن این کانال، برای نخستین بار، به طیف وسیعی از موسیقی منتخب و مناسب استخر و محیط استخر دست خواهید یافت:

 SoundCloud.com/PersianPool

swimming pools under water music

 طراحی استخر 

»» کلـــیه پــروژه هـای اجرا شده توسط مجمـوعه پرشین استخــر، زیـر نظـر کارشــناسـان بخـش های مرتبـــط، بررسـی و پـس از ارائـــه طــرح سـه بـعــدی مـورد تائـید کــارفـرمــا,[درصورت درخـواست]،پــروژه توسـط واحــدهای اجرائی مجموعـه، پیــاده سـازی و تکمیل می گــردد.

architecture-college-courses-charming-on-architecture-with-regard-to-landscape-DESIGN

رونــد تکـمیـل پـروژه توسط بازرسین شرکت پرشین و ناظرین بیمه، در هر مرحلـه مورد پــایـش و بـررسی قرار می گـیـرد. بـا توجــه بـه این مهـم؛ کـیـفـیـت پـروژه هــای اجـــراء شده، قــابـلیت ضـمــانـتـــ و بیمــه خـواهند داشت.

[در این خصـوص، مطـالعــه مطلب بیــمـه استخـر و ضمــانـتـــ رضـایـتـــ مشـتــریـان پیـشنـهــاد می گــردد.]

خدمات طـراحی و اجــراء استـخـر هـای استـاندارد:

در صورت عقد قرارداد اجــراء از صفـر تـا صـد استخـر و محوطـه آن؛ کلیه هزیـنـه ها در سـراسـر کـشور، یـکسـان خواهد بود !..

 اجـــراء اســتـانـدارد و درجــه یکــــ، بــا قـیـمتـــ رقـــابتــی و دســت اول تــهــــران (بــــدون واسطــــه، بدون تقسیم یا برون سپاری بخشی از پروژه به پیمانکار غیر) در کلّــیــه شــهرهــا و منــاطق سطـــح کـشـــور بهمــراه ارائــه بـیـمه نــامه رسمی!..

✔ کلیه قطـعـات, لــوازم و تـاسیسات ارائـه شـده در مجمـوعه پرشین استخر، دارای ضمــانت معــتبـر و کـامـلاً اورجینـال می باشد. در این خصـوص ضمن درنـظر گرفتن درخـواست کـارفرمـا، از بهتـرین برنـد هـای تولید کننـده لـوازم و تجهیـزات (امریکـایی/اروپـایی و..) جهت پیــاده سازی پروژه هـا استفـاده خواهـد شد.

persian-pool-Company-Brand-برند پرشین استخر

✔ برخـی از خدمـات بـخش طـراحـی و ایــده پــردازی پـرشین استخــر:

طــراحی 3 بــعــدی استخـر /  آب نـمــــا /  محـوطــــه سـازی [Landscape Design]طــراحی سونـا و جکـوزی/ طـراحی و محـاسبــــات مـربـوط بــه سـرسـره هــای پــارک هـای آبـی و..

» پیـش از تحــــویـل پـــروژه هـا، شماتیـک اولیـه و طــرح سـه بعـدی نـهـائی بـه کـارفـرمایـان محترم ارائـه می گردد. در صـورت صـلاحـدید کــارفرمــــا، ایجاد تغـییــرات در طـــــرح سـه بـعدی [بـدون محـدودیت در تـعـدّد تغـیـیـرات] مقـدور می باشد. در نهــایت طـــرح پذیرفته شده، بــه مــرحلــه اجـراء خــواهــد رسیـد.

» پـس از اتـمـام طـرح 3 بعـدی استخــر و تأییـد نـهـائی توسـط کارفرمایان محترم؛ پـروژه عیـنـــاً مشــابـه طـرح گــرافیکـی ارائـه شده اجـراء و در نهــایت تـحویـل داده خـواهـد شد..

»» مـزیت این روش، دستیـابی قــطعــی به خواسته مـتقــاضـیـــان محـتـرم می باشـد و پـروژه  اجــرا شـده در نهــایت، کــامـلاً متنــاظــر بـا پِــلَـن و طــرح 3 بعــدی تــایید شـده  خــواهد بـود. تسلط تیم هــای طراحی، نظارت برکیفیت، و اجـــراء از مشخـصـه هـای بــارز شـرکت پـرشین استخـر، از ابـتـدا تــا بـه اکــنون محســوب می گردد.

مرحله اول - پلان نقشه اتوکد استخر

 » گــارانتی رضـایتمندی مشتریان پرشین استخـر؛ بر اساس توانـایی ها و قابلـیت های بالقـوه مجموعــه؛ در بخــش هـای طـراحی و ایده پردازی اولــیــه / پیاده سازه طرح 2 بعدی و 3 بعــدی/ آنــالیـز و محاسبه مهـندسی فـونداسیـون سـازه استخـر / پیـاده سازی و اجـرای کــــامــــلاً تخصـــصی پـروژه هــا منـطـبق بـا خـواستـه هــای کارفرمــایـان مـحترم می بـاشد.. زیرا نظرات شما ارزشمند بوده و دارای اولویّت است.

» مشاورین شــرکت پـرشین استخــر، آمــاده ارائــه مشـاوره تـخصصی جهـت ارائــه منــاسب تــرین خـدمـات بـه کلیـه متقــاضیـان ارجمــند می بـاشند.

پرشین استخــر ارائــه کـلیــه خـدمــات در ســراســر ایــران، بــه یــکــ هــزیــنــه واحـــــد، (قـیـمـت دســت اول تهــران و بـدون واسـطـه)

  محـاسبات/ اجــراء و بـروز رسـانی بــالـــغ بــر 300 نـمــونــه استخــر و سـونـا 

» لـطـفـاً جهـت آشنـایی بیـشتـر بــا انــواع طـراحـی هـای استـخـر، از بخش نـمــونه اسـتخـر هـای ســاخـته شـده وب ســایت بــازدید فـرمـائـید.

جـهت آگــاهــی از هــزینــه سـاخت اسـتخـر بـه بخش استعــلام قـیمـت سـاخت استـخــر مــراجعـه و یا با شـماره هـای درج شده در وب سـايت پرشین استـخر تمـاس حــاصــل فـرمــائیـد..

0912.840.0911

0921.670.7853

دانلــود توضیحـات تکـمیـلی و جـامع ملــزومـات و قـوانین ســاخت استخـر


 از طـریق کـانال تلـگرام؛ به خـانـواده بـزرگ پـرشین اسـتخـر بپـیوندید (کـلیکـ کنیـد..) کانال تلگرام پرشین استخر

آرمــان مجمـوعـه پرشین اسـتـخـر: 

 لـوکـس، فـکـر کـن..

.T H I N K      L U X U R Y

بـا پــرشــیــن اســتـخــر؛ این رویـــا بــه واقـعـیـت تــبــدیـل خـواهــد شــد..

[[ قطعـاً با کـمتـریــن هـزیــنه مــمکـن..]]


Summary
product image
Author Rating
1star1star1star1star1star
Aggregate Rating
5 based on 4025 votes
Brand Name
PERSIAN POOL
Product Name
How to Making A Swimming Pool
Price
USD 77700
Product Availability
Pre-Order Only
ساخت استخر | پرشین استخــر
5 (99.89%) 181 votes