سـاخـت اسـتخـر | آمـوزش مـراحـل و روش هـای سـاخت استخـر شنـا

ساخت استخر-How Build Swimming Pool

بــرند بیـن الـمـللـی پـرشین اسـتخــر (PERSIAN POOL) مفــتـخـــر است؛ کـلـیـــه مـراحـــل مـحـاسـبه، طـــراحـی، پیـاده سـازی و اجــراء انـواع استخـر‌هـا (استــخر شنـا همگـانی و ورزشی، استخـر خـانـگی، استـخر ویـلـایی) و انــواع ســازه هـای هیدرولیکـی عـظـیم (مانند مخــازن و ســــد هــای آبــــی) بصـورت تـخـصصـی و کـــامـلاً اصولـی، ضـمن استـفــــاده از بـهتــریــن لـــــوازم اســتخـری و معـتبـرترین بـرند هـای تولیـد کننـده تجـهـیزاتـــ و تـاسیـسـاتــ ؛ بهـمـراه بیـمــه نـامـــه رســمی و مـعـتبـــر (نخـسـتین بـار در ایـــران) بـه مشــتـریان و پیــمــانکــاران فــهـیـم خـود ارائــه نمـــایـد..


اصـول و استـاندارد هـای سـاخـت اسـتـخــر:

 ساخـت اسـتخـر شنـا و در مجـمـوع سـاخـت سـازه هـای آبــی، مشـابـه کلیــه سـازه های مهـندسـی، نیـازمـنـد بکــار گـیــری صحـیـح فنـون طـراحــی، معمــاری و محــاسبــات عـددی دقیـق بـر اسـاس دستــاوردهــای نویـن علمـی دنیــا می بــاشـد.

 

  عـدم رعـایت بـرخی از ایـن اصـول، بـعـضـاً سـرآغاز پیـدایـش آسـیب ها و خسـارات جـدی، و در مـواردی جـبـران نـاپـذیــر خـواهد بـود.

 بمـنظــور افــزایش آگــاهی در ایـن زمـینـه، مطـالـعـه مطلـب “دلـایـل سـاخـت استخـر استـانـدارد، ارائــه ضمـانت معـتبـر و بیـمـه استـخـر ” پیـشـنـهــاد میـگـردد. 


 PERSIAN-POOL-BRAND

✓ تعـریـف استخـر شنـا:  (استـخـر چیـست؟)

» محـل نگـهداری حجـم معینی از آب کامــلاً پــاکیزه و بهـداشتی بمـنظـور شنـا و یـا سایر ورزشهـای آبـی(مـانند واتـر پـلـو) اسـتخــــر شنــــا نامیـده می شود. در واقـــع تفــاوت اسـاسی استخــرهای شنـا بـا سایر شنـاگــاه های دیگــر و امـاکن آبـی، در حـدود و انـدازه آنـهـا از سـویی، و کــیفیت آب مـصرفـی آنـهـا، از سـوی دیگــر می بـاشــد. عـلاوه بـر ایــن مـوقـعیت مـکانی و استقـــرار اسـتـخــرشنـــا نـیز دارای محـدودیـتــهــائی است. بـه همـیـن عـلـت، هـمـجـواری بـا کـارخـانــه هــا و موسســــات صنعــــتی، درمــــانی و یـا کشــاورزی تـوصیـه نشــده است.

 

 

 

 تـاریـخـچـه شنـا و پـیدایش استخـر شنـا:

شواهـد نشان می‌دهـد کـه قـدمت شنـا و شنـا گــری به ۲۶۰۰ ســال پیــش از میـلاد، در تـمـدن مصــر و به دنبـال آن، در تمـدن‌هـای آشـوری، یـونـان و روم بـاستـان بـاز می‌گـردد.

آنچـرا کــه از گـذشتـه آمـوزش شنــا می‌دانیـم، بـر اسـاس یافتـه‌ هـایی است کـه از «حــروف تصـویـری» هیـروگلـیـف مصـریـان به دست آمـده. یونــانی‌های باستـان و رومـی‌ها، ورزش شنـا را جزو برنـامه‌های مهـم آمـوزش نـظامـی خـود قـرار داده بـودند، و مـانند الــفبـا، از مــوارد درسـی در سیستـم آمـوزشی مــردان بـوده‌ است.

شنــا در منـطـقـۀ مـشـرق، به قـرن اول قبـل از مـیلاد بـاز می‌گـردد. ژاپـن مــکانیست کـه شـواهد و مـدارک مـوثـقی از مسـابقات شنـا در آن وجود دارد. در قــرن هفــدهـم، بـه دستـور رسمـی حکومـتی، ورزش شنــا به صـورت اجبــاری در مــدارس تـدریس میشـد.

مسابقات سازمــان یافتـه شـنا در قـرن ۱۹ مـیلادی قـبل از ورود ژاپـن به دنیــای غــرب شکل گــرفت. از قـرار معـلوم مـردم ساحل نشین اقیــانوس آرام، به کــودکان هنگـامی که به راه می‌افتـادند یا حتی پیش تـر، شـنا می‌آمـوختـند. نشانه‌ هایی از مـسابقات گـاه‌ و بیـگـاه میان مــردم یونــان باسـتان وجــود دارد و همـچنین یکی از بوکسـورهــای معـروف یـونان، شنا را به عــنوان تمــرین در برنامــه ورزشـی خـود گنجـانیـده بود.

 

نخـستین استـخـر ساخـته شـده و اولیـن اسـتـخـر بــا آب گــرم‌: 

رومــی‌ها  اولـیـن استـخــر هـای شنـا را بنـا نهــادنـد و گفتــه می‌شود که در سـدهٔ یکـــم پیش از میـلاد، گـایـوس مــاسنـاس، رایــزن سیــاسی ســـزار آگــوست رومـی، نخـستـین استخــر آب گــرم  را بنــا کــرد.

برخی عدم تمایـل اروپائیــان به شنــا را در سـده‌ های میــانه، تـرس از گسـترش و سـرایت عفـونت و بیمـاری‌ های مســری می‌دانند. از طـرفی شواهدی وجـود دارد که نـشان می‌دهــد در سـواحل بریتــانیای کبـیر در اواخـر قـرن ۱۷ میـلادی، از شـنا در آب به عـنوان وسیله‌ای برای درمـان استفاده می‌شد. البـته تا پیش از قــرن نوزدهـم، شـنا به عـنوان تفـریح و ورزش در مـیان مــردم جــایگاهی پیـدا نـکـــرد. زمــانی که نخسـتین سـازمان شنـا در سـال ۱۸۳۷ تأسیس شد، در پایـتخت بریـتانیا یعـنی لـنـدن، ۶ استـخــر سـر پوشیده وجود داشت که مجـهز به تخــته شـیرجه بودنــد.

persian-pool

 

اولیــن مســابقـات شنـا در جـهان / نخسـتین فــدراسـیون شنـا در دنیـــا:

در سال ۱۸۴۶ اولیـن مســابقه شـنا در مســافت ۴۴۰ یــارد ( 402.336 مـتــر ) در استـرالیا بر پا شد کـه پس از آن، هــر ســاله این مسابقات به اجــرا درآمـد. باشگــاه شـنای «متـروپـولـیتـین» لنـدن در ســال ۱۸۶۹ تأسـیس شــد کـه بعــدهــا به انجـمـن شنــای غــیر حــرفـه‌ای تغیـیر نام پیـدا کـرد کـه در واقـع هیـأت رئیـسه شـنای غــیر حــرفـه‌ای بـریتانــیا به شــمــار می رفت. پس از آن،‌ فـدراسیـون هــای مــلی شنـا در چنـدین کشـور اروپـایی در ســال ۱۸۸۲ تا ۱۸۸۹ شـکل گــرفـتند.

 

✓ انواع استخـر هــای شنـا:

» بطـور کلـی، استـخـر هــا را می تـوان بـه دو نـوع استخــر روبــاز (استخـر ســرباز) و استـخــر سرپوشیـده (استخر سـربسـته) طبقه بندی نمـود.

همـچنین نوع کــاربری آنـها نیز مـوجب شـکل گیــری دستـه بنـدی هــای دیگری خـواهـند شد. مــاننـد استخـرهـای شنــای قهــرمــانی و ورزشــی، استخــر تـفریـحی، استخــر واتــرپـلـو، استخــر آب درمــانی، استخــر آمـوزشـی و .. کـه معـمولاً همــراه بـا قســمتهـای دیـگـر، همــچـون سـونـا خشــک و بـخـار، جکــوزی و واحــد هـای بدنســازی تـوأم میـگــردنـد. امـا صـرف نظــر از هـر کـاربـری، یک استـخـر اسـتــاندارد و ویــژه مســابقـات، شــامل ابعــاد و انـدازه هایی می باشد کـه صــرفـاً بـا رعـایت آنـهـا در زمـــره اسـتخــرهــای استــانــدارد قــرار گـرفتـه خـواهـد شد.

 

انـواع استخـر هــا از لحــاظ مـوقـعیت قـرار گیـری کـاسـه استـخـر:

الف: استخــرهـای بــالاتـر از سطـح زمــين. (در برخی موارد قسمتـی از دیـواره استـخـر درون زمیـن؛ و بخـشی روی زمـین قـرار میـگیـرد)

ب: استخــرهــای هم سطـح زمـين. (کـاسـه استخـر کـامـلاً درون زمـین قـرار دارد)

ج: استـخـرهــای مـعـلـق. (ماننـد اسـتخـر در طـبـقــات، تـراس، پشت بــام و  استخـر در ارتفــاع)

 

ابعـاد و انــدازه استـانـدارد استخـرشنـا:

استـخـر های استانـدارد به استـخــر هـایی گفـته می شوند کـه به منـظور خــاصی، مـانند مســابقــات یکــصـد متــر اسـتفاده شـوند و بـه همـین دلـیل ابــعاد آن ضــریبی از 100 متــر در نــظر گــرفتــه شده است.

طـول 50 مــتـر جـهت بــرگــزاری مسابــقات مـناسب می بـاشد. امــا در کـل برای هـر نوعــی از فــدراسـیون می تــوان ابــعاد صحیــح را دریــافت نمــود. هــر شهـر یا کشــوری میتـواند قــوانین مخـصوص به خــود را داشـتـه بـاشـد. امــا مــرجـع اصــلـی دنیــا، عمــومـــاً فــیــنــا (FINAمی بــاشـد.

برخی ابعــاد معـمــول استخـر شنـا عــمومی/همگــانی/ورزشــي:

ابعــاد استخرهــای خــانگی و شـخصی بــسـتـه بـه فضــای موجــود و سلیقه افــراد، مـیتوانـد بدلـخواه دارای ابعــاد و اشــکــال مخـتلف هنـدســی و غیــر هـنـدســی بــاشد؛ امـا در ارتـبـاط بـا استخــر هـای استانـدارد، معــمـولاً در انــدازه هــای زیـــر محــــاسبه می گــردد:

الف: 25 در 13.5 متــر (در بـرخـی امــاکن ورزشی، ابعــاد 30 در 10 متــر نیــز وجــود دیـده می شــود) 

ب: 33 در 16 مـــتـر

پ: 50 در 25 مــتـر و یـــا 50 در 21 مــتــر

و ..

عمق اسـتـخـر های شــنـا عمومی، همـگـانی/ آبـدرمــانی/ ورزشــی:

طـول عـمق استـخـرهـا بســته بـه نـوع کــاربـری آنــها، مـتفـاوت است. امــا بطــور معـمـول بصـورت زیــر می بـاشد:

الف : استـخـر شنـا تعـلیماتــی، استـخـر ویــژه مبـتدیـان، کـه معــم(ولاً از عمــق 70 ســانتیمتر تا مـــاکســیمم 120 ســانتیمـتر است .

ب : استخـر شنـا عمـومــی و یـا استخــر همگــانی، قابـل استفـاده جـهت افـراد مسـلط به ورزش شـنا، از عـمق 125 سـانتیمـتر تــا عــمق 350 ســانتیـمـتر.

پ : استخـر شنـا قهــرمـانـی، جهـت شنــا و مســابقات از عــمق 180 ســانتیمتر تـا 450 ســانتیمــتر،

ج: استخــرهای منــاسب شــیرجه؛ کـه بـا ارتفــاع مـخـتلـف تـا عـمـق 10 متــر نیــز سـاخته می شـود.

د : استخــر های واتــرپلــو، جـهـت  آقــایان 30 * 20 متــر بـا عمـق 180 سانتیمـتر و بــرای بــانــوان 25 * 20 متــر.

ر : استخر های آب درمــانی، طــول و عـرض استخــر آب درمــانی می تـواند متـفـاوت باشند؛ امــا عمـق استـخـر آب درمــانی بصــورت ثـابـت از 120 سـانتیمـتر تـا حـداکــثر 130 سانتیـمـتـر مـتـغـییر می بـاشد.

 

عــرض استــاندارد استخـرهـای عمـومی مســابـقــاتــی / فـاصــله خطــوط شنــا:

ساخت استخر عمومی- Build Public Swimming Pools

  عـرض استخرهاي عمومی مسابقــاتی نظر به تعـداد خـطوط شنـا تعيين مي شود. عـرض خـطـوط شــنا جهـت مسـابقـات داخلـي 2 متـــر و بــراي مسـابقات بيـن المللــي تــا 2/5 متــر پيـش بيني مي شـود.

خطــوط شـنا كـنـاره هــا، بـا فاصـله نيــم متــر از لبــه استخــر در نظــر گــرفــته مي شـود. بـه گــونـه ای كـه جـهــت استـخــری بـا 6 خــط شنــا؛ عـرضی مـعــادل 13 متـــر بــایـد در نظـر گــرفـت..

استخــرهـایی بــا كمتـر از 6 خـط، جــهت مقــاصد تــمرينـي بكـــار مي رونــد. در ايـن استــخرهـا، فواصـل خطـوط شنـای كنـاره هـا از لـبه استخــر بـه 25 سانتيمتر كاهش مي يابد؛ در اين صورت استخر 4 خطي داراي 8.5 مـتـر عرض و استخــر 5 خطي دارای 10.5 مــتر عــرض خواهد بود. استخــرهای ویژه مسابقات رسمي و بين‌المللي داراي 50 مــتر طـول با 8 خـط شنـا، هــر يك به عــرض 5/2 مــتر مي باشـد كه با احتــساب دو فــاصـله 50 سـانتیمـتری از لـبه كـناری استخـر، ابعــاد كلـی بــه 21×50  متــر خــواهـد رسيد.

 طراحی استخـر شنـا امــروزه تابـع استـانـدارد مهنـدسی ساختمـان و مهـندسی مح-یط زیست می باشـد. بر این اساس استقرار استخــرهـا در زمین های لغزنده یا رونده یا در حاشیه دامدــاریها یا تصفیـه خانه های فاضلاب مغــایــر همیـن اصول است. در طــراحی سـاختـمـان مـخـزن استخــرهـا میــزان و نـــوع اختـلاط بتـن، نحــوه بسـته شدن آرمــاتور و مسـلح نـمودن بتـون، نحـوه اجـرای آب بنــدها و درزهـای انبساط، نحــوه کــار گــذاری لـولـه هــا و مجــــاری تـاسیســاتی، نــوع لــولـه هــا و اتـصـالات جـاسـازی شــده در بتـن و.. از درجــه اهمـیت بـالایـی برخوردار هـستـند. زیـرا در صـورت وجــود احتمــال نشـتی، بـه دلیل عــدم رعــایت کــامل اصـــــول، علـاوه بـر کــــاهش مـــداوم آب استـخــر، احـتمــال آسیـب به فــونداســیون سـاخـتـمــانـهــای جنـبـی استـخــر وجـود دارد.

در این خصـوص، مطالـعه مطالب روش سـاخت استخـر بتـونـی و ضـوابـط سـاخت استـخـر پیشنـهاد می شـود.

 

دانلود فایل ضوابط ساخت استخر

{ با بررسی این مطالـب با ساختـار کــلی، قوانـین و جـزئیـات ســاخت استخــر بیشتر آشنـا خواهید شد.. }

ـ


استانــدارهــای استخـر شنــا:

اماکن شــنا و ورزشــهای آبــی از قبیـل استـخـر هـای سرپوشیـده، استـخــر هــای روبـــاز، ایستگــاهـای ســـاحلی، ســـد هــا، دریـاچــه هــای طـبیـعی و مصنـوعـی، پــلـاژهــا و کلــیـه اماکـن آبــی کـه ضـوابـط فـدراسـیون نــجــات غــریـق را از نظــر امــنیـت و سـلامـت استفـاده کــنندگــان در نظـر گــرفـته بــاشـند و مـجــوز فعــالــیـت و پــروانــه فعـــالــیت از ادارات تـربـیـت بـدنــی را دریــافــت نمــوده بــاشـند؛ تـحـت عـنـوان امـاکــن مــجـاز شــنا و ورزشـهــای آبـــی شنــاخــتــه می شـونـد؛ صــدور پــروانــه کــار، بــازگـشــائی و ابــطال آن بـــرای امـــاکـن شــنـا بـر اسـاس گــزارش بــازرســان هیـأت نـجــات غــریـق صــورت می پـذیــرد.

 

ساخت استخر

 ◉ اجــزاء و بخـش های تشکیـل دهـنده استخـر هـا، ملزومـات و سـاختـار کلــی اسـتخـر شنــا:

 ◄ كاسه استخــر 

» بــا تــوجــه بـه اهمیــت این بخــش، بایــد كـــف و دیـــواره هـای استخـر، مقــاومت لازم را بدر بــبــرابـر تغــييرات فشـار داخــل و خـــارج استـخــر داشـتـه بـاشـند. همچــنیـن مصــالـح بكـــار رفــتـه، کـامـلاً مـتـناسـب بـا شـرايـط مـنـطقه انتـخـاب گـــردد.

در استخـــرهـای بـتـنی, بتــن ديــواره هــا و كـفـــ استـخـر، توســط شبــکـه هــای آرمــــاتــور، مسـلح مي گــردنـد. عــايـقـكــــاری رطــوبـتی بـهـمــراه مــکمـل هــا و افـــزودنیـــهای ویـــژه از بخـــش خـــارجـی، و همچــنیـن روكــش حفــاظـتي در بخش داحـــلـی كــاسه استخــر، از مـــوارد ضـروری این مـــرحــله بــه شمـــار می رود. { در خصــوص مطالعــه مطلـب ” روش ساخــت استــخر بتـونــی “ پیـشنــهـاد می شود. }

 

  ◄ نـازكـــ كــاری

» سطــوح داخلــي استخــر بـا مصــالـح نسـبتـا نــرم و صــاف پـوشيـده می گـردد. بــدلیل اینکــه در اثــر وجــود مجــاورت با كلـــر مـحلـــول در آب استــخـر، آسيـب نـبيــند. همــچـنين به سهـولــت قـابـل نـظافــت بـاشد و در بــرخـورد بـدن شنـاگــران بـا آنــها، ايـمــني لازم را داشـتـه بـاشــد. در این خصــوص استفـــاده از سرامـیک های استخـری بـا ابــعاد کــوچک، امکــان اجـــراء لبــه های گِـــرد جهــت حــواشی استخر را بسهولـت فــراهم می آورد. اجراء لبه های استخر بـصورت کـِـــرو یا گــرد، با توجـــه به عــدم تیـــز بــودن زاوایــای مـحـل تـلاقــی بیــن دیـواره هـا و لبــه کــاسه استخـر، احتـمــال آسیب دیدگــی پس ار برخــورد دست، پـــا و یــا بــدن شنـــاگــران، بسیــار کـمتــر خـواهـد بود.

 

◄ لبــه استخــر

» لبــه استخــر مشـابه قــرنــيـز يــا درپوشي است كه روی ديــواره هــای قــائــم استخــر قــرار مي گــيرد. لـــبه استخـــر از مصــالـح بسيــار مـستـحكــم و بـــادوام، بــه صــورت بــهـم پيـوستــه، بـدون شكـــاف و هیچــگـونه گــوشــه های تيـــز ساخته می شــود. جـنس لبــه استخــر نـبــاید لـغـــزنـده بــاشد و در استـخــرهـــای روبــــاز در بــرابــر ســرمـــا و يـخـبـنـدان مقـــاومـت کــافــی داشـته باشـند.

پـلـه هــای اسـتخــر

ارتفــاع هــر پلــه بـطــور متــوســط 25 ســانتـي مــتــر و عــرض آنــها حــداقــل 30 ســانتي مــتر در نـظــر گــرفتـــه می شــود. ارتفـــاع اســتـانـدارد هــر پلـــه بیـن 18 ســانتـي مــتر تــا 30 ســانتي مــتـر می بـاشد. در شـرايطــي كــه آخــرین پلـــه، جهـت نشستن شنـــاگـــران مــنــظـــور گـــردد، ارتــفــاع پلـــه تــا حــدود 35 ســانتي مــتــر قـــابــل افـــزايـش اســت.

◄بــار اسـتـخـر (Swimming Pools Bar)

» ساخت بــار استخـر به میز و چند نیمکت جهت نشستن درون استخر ختم می شود. در واقع طبق تصاویر زیر، شــناگران جهت رفع خستــگی و نوشیدن آب و خوراکی هـا، ضمن قــرار داشتن در آب و نشستن روی این صندلی هـــا (صنـدلی بــار استخــر نــامیده می شوند) از خــوراکــی های روی مــیــز بــار استخــر نیــز لـــذت کـــافــی را خــواهند بــرد…

 

 

 ◄ سيستم هاي ســر ريز آب استخــرها

» در ابتــدا ســرريــز آب فقــط جـهـت جمــع آوری خـــاک و خــاشــاک سطــح آب در نـظـر گـــرفتــه مي شـد. از اين رو جـــريـان ورود دائــم آب از يكــسـو و تخــليــه آب بــه خـــارج از کــاســه استـخـر از ســوی ديگـــر، به هــنگــام استفـــاده شـنـاگـــران و از بــين رفــتن آب تـصفـــيـه شــده مــوجب شد تا انديشه تصفـيه آب سرريــز شده مــورد تــوجـه قــرار گيرد. اكــنـون بــا استفــاده از سيسـتــم هـای گـند زدایی و پـاکــ ســازی آب، تــوسـط تـكنــولـوژیهــای نــوین، تــصفيـه آب استخـــرهــا پـیشرفتـه تــر و كـارآمــدتـر مي گــردند. { در این زمـینـه، مـطالـعه مطـلب گـــردش صحـیــح آب استخــر پیشــنهاد می شود. }

 

 لـوازم گــرمــایش و تـاسیسـات تصـفـیـه استخـر

» شـامـل تجـهیــزات و لــوازم گــرمـایشی (مــانند: مبــدل هــای حــرارتـی، دیـگـــ / مشعـل و یـا پکــیـج، پمـپ گــرمـایشی و.. ) و سیسـتــم  ســیـرکــولاسیــون و تــصفیــه آب استخــر (مـانند: الکـتــروپـمپ، فیــلتـرشنی/ کارتـریـجی/ دیــاتـومــه، کـلـــر زن، اوزون ژنــراتـــور، اشــعــه فــرا بنـفش یـا UV،  و..) می باشد. بخــش هــای مــربــوط بــه مـکـانیــکـال و الکـتــریکــال تجــهیــزات در ایـن مـرحلــه تکــمیل می گــردند.

 

لــوازم جــانبـی استـخــر

» برخی دیــگر از لــوازم ســاخت اســتخــر شــامل: چـــراغهــای استـخــری و لــوازم نــورپـردازی، هــند ریـل (دستگیــره استیل)،  آب نمــا (واتــرفــال)، نـــردبــان، تــختــه استــارت، دایـــو، گــریـل (گــاتــر) دور استخــر، دستـگـــاه مــوج سـاز استــخــر بی پـایـان (Endless Swimming Pools), بلنـدگـو (اســپـیـکــر) استـخــری، اسـکـیـمـــر و ..

 

  پـخـش موزیـکـــ زیــر آب استـخــر 

» پرشین اسـتخــر مـفتـخــر است جــدیدتــرین سیـستم هــای پخــش مــوزیکـــ در آب استـخــر را بــا بهـتــریــن بــرنــد هـــای مــوجـود دنــیـا طــراحــی و اجــــراء نمـاید.

لــذت شـنا بــا نــوای مــوسیقی زیــر آب استـخـر، می تــوانــد در نــوع خــود بسیـار جـــذاب بــاشـد؛ همـچنیـن شنــیدن مــوزیکــ مـورد عـلاقــه، زمــانی که آرام در حـــال شنـا هســتیـد، آرامـش کــم نظــیری به ارمغــان خــواهد آورد.. (البــتــه بــرای عــاشــقـان مــوزیــکـــ)

 

»» کلــیه پــروژه هـای پرشین استخــر زیر نظر کارشناسان بخش مربوطـه بررسی و پس از ارائـه طرح سـه بعــدی تــایید شده تـوسط کــارفـرمــا؛ پــروژه توسـط واحــد عمـلیـاتـی مجموعه، پیــاده سازی و اجــراء‌ می گــردد. رونــد تکـمیــل پـروژه زیـر نظـــر مهــندسین نــاظــر اختــصـاصی پرشین استخـر، در هــر مرحلـه مـورد پــالایش و بررسی قرار خــواهد گـرفت. بـا توجــه بـه این مهـم؛ کـیـفـیـت پـروژه هــای سـاخته شده، قــابـل ضــمـــانـتـــ خـواهد بـــود.. { در این خصـوص، مطـالعــه مطلب بیــمـه استخـر و ضمــانـتـــ رضـایـتـــ مشـتــریـان پیـشنـهــاد می گــردد. }

 persian-pool-Company-Brand-برند پرشین استخر

پـرشین استخــر، کلــیه خدمـــات خــود را در ســـراســـر کـشـــور با هـزینـــه یـکــســـان اجــــراء می نمـــایـــــد !..

 اجـــراء اســتـانـدارد و درجــه ۱ بــا قـیـمتـــ رقـــابتــی و دســت اول تــهــــران (بــــدون واسطــــه) در کلــیـــــه شــهرهــا و منــاطق سطـــح کـشـــور

هـــدف و عـلت اصــلی ارائــه خــدمــــات در ســراســر ایــــران بــــا یـکـــ قـیــمـتـــ واحــــد : بــا تـــوجــه بـه شیـــوع ســـاخـت غـیــر اصــولی استخـــرهــا در ایـــران (ســاخت استــخــر ارزان)، همچــنیـن نظــر به اینــکه، غـــالبــــاً بـــرخــی از مــــوفـق تـــرین و بـهــتـریـن ارائــه دهـنــدگــان از هــــر صـــنـــف، مــراکــــز و دفــاتـــر اصــلـی خــود را در شـهـــر تــهـران متـمـرکــز می نمــایــند. (در اغــلـب کشــورهــای جــهـــان، اقـــتصــاد حــــاکـــم در پـایتــخت، شــرایـــط مســـاعـــدتــری جهت گســترش طــیف خـــدمـــات و ارتــقـاء مــوقـعـیت هــای شغــلی، در مــقــایســه بــا شهـــــرستــان هــای آن کـــشـــور فـــراهـــم می نمـــایــد.) بــر ایــن اســاس، بــرخــی از صــاحبــان مشــاغل بــا ســابقــه طـــولانـی و حــرفـــه ای، ضمــن نیــاز سنـجــی، جــهت ارتــقـــاء جـــایـگـــاه  شغلــي، شعب مرکزی خود را به پــایـتـخــت آن کشور  منتقل  می نمــــاینـد. (قطعـــاً موارد اسـتثـنـاء وجــود دارذ، امــا در مجمــوع صـحــت این فــرضـیـه قــابـل اســتـنــاد می بـــاشد.)

امــــــــــــــــا

دست کـم از دیدگــاه عـــام مـردم ایــران، ” خـدمــات با کـیـفـیـت قابـل قبــول؛ خصـوصــاً قـیـمت منــاسب و دست اول = تـهـــران ”  وجود این دیدگاه غیــر قـابــل انکــار اسـت.

 

✔ کلیه قطـعـات, لــوازم و تـاسیسات ارائـه شـده در مجمـوعه پرشین استخر، دارای ضمــانت معــتبـر و کـامـلاً اورجینـال می باشد. در این خصـوص ضمن درنـظر گرفتن درخـواست کـارفرمـا، از بهتـرین برنـد هـای تولید کننـده لـوازم و تجهیـزات معــتبر (امریکــایی/اروپـایی) جهت پیــاده سازی پروژه ها استفـاده خواهـد نمود.

 

خدمــات طراحـی اسـتخــر:

✔ برخـی از خدمـات بـخش طـراحـی پـرشین استخــر، طــراحی 3 بعــدی استخـر/  آب نمـا/  محـوطه سـازی (Landscape Design) /  طــراحی سونـا و جکـوزی/ طـراحی و محـاسبــه ســـــرســـــره پـــــارک هـای آبــــی و..  می بـاشـد.

پیش از تحـویـل پـــروژه، شماتیـک اولیـه و طــرح سـه بعـدی نـهایی بـه کـارفـرمایـان قـابل ارائـه می باشد. در صـورت صـلاحـدید کــارفرمــــا، اقـدام به تغییــرات در طــراحــی ســــه بـعدی (بـدون محـدودیت در تـعـدد تغـیـیـرات) مقـدور می باشد. در نهــایت طرح پذیرفته شده، بــه مــرحلــه اجــرا خــواهــد رسیـد.

پـس از اتـمـام طـرح 3 بعـدی استخــر و تأییـد نـهـایی توسـط متـقـاضی؛ پـروژه عیـنـــاً مشــابـه طـرح گــرافیکـی ارائـه شده اجـراء و در نهــایت تـحویـل داده خـواهـد شد..

 

 

»» مـزیت این روش، دستیـابی قــطعــی به خواسته مـتقــاضـیـــان محـتـرم می باشـد و پـروژه  اجــرا شـده در نهــایت، کــامـلاً متنــاظــر بـا پِــلَـن و طــرح 3 بعــدی تــایید شـده  خــواهد بـود. تسلط تیم هــای طراحی، نظارت برکیفیت، و اجـــراء از مشخـصـه هـای بــارز شـرکت پـرشین استخـر، از ابـتـدا تــا بـه اکــنون محســوب می گردد.

مرحله اول - پلان نقشه اتوکد استخر

 

» گــارانتی رضـایتمندی مشتریان پرشین استخـر؛ بر اساس توانـایی ها و قابلیت های بالقـوه مجموعه؛ در بخش هـای طـراحی اولیــه و 3 بعــدی/ آنــالیــز و محـاسبه مهـندسی فـونداسیـون سـازه استخـر / پیـاده سازی و اجـرای کـامـلاً تخصصی پـروژه ها منـطـبق بـا خـواستـه کارفرمــایـان مـحترم می باشد.

 

 

 

» مشاورین شــرکت پـرشین استخــر، آمــاده ارائــه مشـاوره تـخصصی جهـت ارائــه منــاسب تــرین خـدمـات بـه کلیـه متقــاضیـان ارجمــند می بـاشند.

پرشین استخــر ارائــه کـلیــه خـدمــات در ســراســر ایــران، بــه یــکــ هــزیــنــه واحـــــد، (قـیـمـت دســت اول تهــران و بـدون واسـطـه)

  محــاسبات/ اجـــراء و بـروز رسـانی بــالـــغ بــر 300 نـمـــونــه استخــر و سـونـا 

 

 

 

 

» لـطـفـاً جهـت آشنـایی بیـشتـر بــا انــواع طـراحـی هـای استـخـر، از بخش نـمــونه اسـتخـر هـای ســاخـته شـده وب ســایت بــازدید فـرمـائـید.

 

◄ جـهت آگــاهــی از هــزینــه سـاخت اسـتخـر بـه بخش استعــلام قـیمـت سـاخت استـخــر مــراجعـه و یا با شـماره هـای درج شده در وب سـايت پرشین استـخر تمـاس حــاصــل فـرمــائیـد..

 09128400911 – 021,22837060 – 021,22810744

دانلــود توضیحـات تکـمیـلی و جـامع ملــزومـات و قـوانین ســاخت استخر

از طـریق کـانـال تلـگرام؛ به خــانـواده بـزرگ پـرشین اسـتخـر بپـیـونـدید (کـلیکــ کنیـد..) کانال تلگرام پرشین استخر

آرمــان مجمـوعـه پرشین اسـتـخـر: 

لـوکـس فکـر کـن ..

.. T H I N K    L U X U R Y

 

 

 

Summary
product image
Author Rating
1star1star1star1star1star
Aggregate Rating
5 based on 2011 votes
Brand Name
PERSIAN POOL
Product Name
How to Making A Swimming Pool
Price
USD 77700
Product Availability
Pre-Order Only
ساخت استخر | پرشین استخــر
5 (99.68%) 62 votes