تاسیس استخر عمومی

ساخت و تاسیس استخر های عمومی و همگانی

دمای مناسب آب استخر | بهترین دمای محیط سالن استخر شنا سرپوشیده و روباز | رطوبت استاندارد سالن استخر

دمای محیط یا سالن استخرهای سرپوشیده (اسـتخـر سـربـسـته) چقدر است؟

با این پرسش این مطلب را اغاز میکنیم.

اگر پاسخ کاملا صحیح مدنظر باشد؛ باید گفت دمای دقیق سالن و محـیـط استـخـر های سرپوشـیده خــانگی و همــگانی، به نـوع کـاربــری انها بستـگـی دارد.

اما در مورد استخرهای خانگی و همگانی عادی، میتوان از قاعده سرانگشتی۲درجه استفاده نمود.

*قائـده سرانگشـتی 2درجه »

در حالت کلی، دمای هوای محیط یک استخـر سرپوشـیده، اصــولا دو درجـــه (2 درجه سانتیگراد) گــرمـتر از آب استـخــر در نـظـر گـرفـته میشـود.

(حداکــثر تا 30 الی 32 درجه سانتـیگراد)

به خاطـر داشته باشید؛ هــدف اولیـه از زدودن رطـوبت از سالن استخـرهای سرپوشـیده، حفـظ رطـوبت نسـبی ثابــت (RH) در محیط میبـاشـد.

این عمـل به دسـتگـاه رطوبـت زدا (رطوبت گـیر) اجازه کـنتـرل سایـر مـوئـلفـه هـای محـیط، مانـند نـقطـه شـبـنـم، سرعـت تبـخـیر و دمـای هــوا را نیـز خـواهـد داد.

رابطه بین دمــا و رطــوبت تبــخیـر از سطـح آب استخــر و نقطــه شبـنـم، تـراکـم فـضـا را تعـیین میـنمـایـد.

بمـنظـور حـداقـل رساندن میـزان تبـخـیـر و کاهـش هزینـه هـا، دمـای هـوای محـیـط بـایـد تا حـد ممـکن گـرم نـگاه داشتـه شــود.

در حالـت کــلی دمـای آب اسـتـخـر های شـنا 27 الی 30 درجـه سـانتیگـراد اسـت.(و یا باتوجه به کـاربـرد، اندکی بـیشـتر)

بـر هـمین اسـاس دمــای محیـط اسـتخـر های سـرپـوشیـده 2 درجـه گــرمتـر از دمـای آب، تا دمـای حـداکـثر 30 درجـه سـانتیـگـراد (یـا 86 درجه فارنهایت دسی بل) میبـاشـد که ایـن مقــدار، بـعنـوان دمـای آســایـش بدن انسـان شـناخـته میـشود.

PERSIAN-POOL-GUY-1

db در “86ºF db” مخفـف دمــای حـباب خشــک است. همــان چـیزی که مـیزان آنرا دمـاسـنـج های اسـتانـدارد انـدازه میگـیرند.

از آنجـا که اخـتلاف دمای هــوا و دمــای آب، عامـل اصلی در نـرخ تبـخـیر است؛ با حفــظ دمـای هـوا چـند درجـه گرمـتر، میـزان تبـخـیـر به حــداقل ممـکن خـواهـد رسـید. (الــبته تـا ۳۰درجه سانتیگراد (یا 86 درجه فــارنهایت))..

چنانـچـه دمـای هـــوا کمــتر از دمــای آب اسـتخـر در نظر گرفته شود؛ مـیزان تبـخـیـر به صورت تصاعدی افـزایـش خواهد یافت.

در نهـایت، عدم پایش این مولفه ها، تأسیـسات استـخـر را مـتـحـمـل هزیـنه و کــارکـرد بیشـتـری خـواهـد نمود.

*قاعـده سرانـگشـتی [2º] عموماً برای استخـرهائی با دمــای مـعـمـول، و در محـدوده دمـای آب 29-27درجـه سـانتـیگـراد اعمــال میشود.

جهت کاهـش میـزان مصـرف انـرژی از طریق کاهـش تبخـیر و جلوگــیری از اثـرات ســرمـا بر شناگــران، توصیه می‌شود دمـای هــوا در استخـرهای سـرپـوشیـده عمــومی و سازمانـی، 2 تا 4 درجــه بالاتــر از دمــای آب حفـظ گــردد. (امــا نه بالاتــر از آســتانه آســایش = 30درجه سانتیــگراد)

در نتـیـجـه شـایسـته اسـت دمــای هــوای محیط استخـر سرپوشـیده حـدود 2 درجـه بالاتـر از دمای آب اسـتـخــر، الـبــته حـداکـثر تــا 30 درجه سانتیـگراد(86 درجه فارنهایت) نـگاه داشـته شـود.

با رعـایت این اصــل ضمـن کنـترل نــرخ تبخـیر، میـزان نارضـایـتی افراد خارج از آب استـخـر به حداقــل ممـکـن خــواهـد رسـیـد.

در این خصوص، مشکل در استخـرهای درمـانی با دمـای آب بیشـتر از 88 درجه فارنهایت(31 درجه سانتیگراد) است.

در این مـوارد اگر از ایـن قـائــده استفـاده شـود؛ دمـای هــوای محیـط این استـخـر سرپوشیـده در آستانه نزدیک شدن به دمـای نامطلـوب برای کاربران خـواهد شـد.


دمـای آب مناسـب اسـتخـر های سرپوشـیده

دمای آب اسـتخـر های شنای سرپوشـیده یا سربسته نیز، بر اساس نوع کاربریـشــان متفـاوت میباشند. اما در حالت معمول، دمــای ایـده آل آب بـرای استـخـر های سرپوشـیده خانگـی و همـگانی 26 الـی 28 درجـه سـانتیـگـراد در نظـر گرفـته میـشود.

در انگلیس دمای ایده آل آب استخر به طور متوسط بین 25 تا 28 درجه سانتیگراد است. این میـزان تقـریباً 10 درجه سانتیگراد سردتـر از میـانگـین دمـای بــدن میـبـاشد.

در دمــای آب سـردتــر از 15 درجـه سانتیگـراد، خطــر بروز هـیـپوتـرمـی وجـود دارد..

هیـپوترمی زمانی رخ می دهد که دمای بدن به زیر 35 درجه سانتیگراد برسد. این افت دما میتواند عوارض بسـیاری و حـتی مرگ در پی داشته باشد.

طبق گفته سازمان بهداشت جهانی، دمای آب بین 30الی25.5 درجه سانتیگراد (78 تا 86 درجه فارنهایت) برای افـرادی که در استخـر فعالـیت بدنی متوسطی دارند، به طور کلی راحـت و ایمـن میباشد.

ممکن است بالاتــر بردن دمـای آب برای شـناگــران احسـاس مـطـلوبی بهمراه داشته بـاشــد؛ اما چـنانچـه دستگـاه رطـوبت‌ زدا نتـوانـد بــار رطـوبت مـازاد را تحـمل کـند؛

رطـوبت نـسبـی (RH) افـزایـش خـواهـد یـافـت..

همانطور که پـیـش تـر اشـاره شـد؛ اگـر دمای هــوا کـمـتر از دمــای آب باشد؛ فـرایـنـد تبـخـیر بصـورت تصـاعـدی افـزایش میـیابـد.

* جــز اینکـه تکنولـوژی PDU بمنـظور تحمـل بار رطوبـت اضـافـه طراحــی گردد.

توضیح مخـتـصر از تکنـولـوژی PDU

محافـظت در برابـر اضافـه بار (POP) »» تکنولـوژی POP که به PDU سـری PE6/PE8 مجهز است؛ این قابـلیت را دارد که به‌ صورت خودکار، ان خروجی‌ که دارای اضافه جریان شده را خـاموش نموده تـا از Shut Down شـدن ناگهانی سـایر تجهـیزات متصـل به PDU مـمانعـت بعمل آورد.

دمـای آب در استخـرهای مسابـقـات به طـور ایـده آل بین25.5-27.7 درجه سانتیگراد میبـاشـد (78-82 درجه فارنهایت)

دمــای بـشــتـر از ایـن، میـتوانـد منجــر بـه احـساس گـرمــای بیـش از حــد در شـناگـران گــردد.

با این حـال، اغـلب شـناگــران عــادی تصور میکنند 27.7 درجه سانتیگراد (82 درجه فارنهایت) ســرد است!.. و ممکن است 31-29 درجه سانتیگراد را ترجــیح دهـند.

بـچــه ها و افـراد مـسـن تمـایـل بـه اسـتفـاده از اسـتـخــر بـا دمــای آب بیـشـتر از 32 درجـه را دارنــد.

با این وجود،

آیا دمای ایـده آل بـرای اسـتـخـر وجود دارد؟

همـانطور که پیـشتـر اشــاره شــد؛ دمــای مـناسـب آب اسـتخـر، به نـوع کــابـری آن ارتبــاط مسـتقیـم دارد.

توصیه ما به مهندسیـن مـکانـیـک و یا کارشناسان تاسیسات این است که ضمـن تـوجــه به دستورات برنامه‌ ریزی شده برای کـابــرد هر اسـتخـر، سیـسـتم تاسیسـات انرا به گــونه ای طراحی نماینـد که در آیـنده قــادر به تـحـمل بار رطـوبت اضافــه احـتمـالی بـاشـند..

تفـاوت دمــای ایـده آل استخـر ها »» مانند فـرق دمـای استخـر آمـوزش شــنا و اسـتخــر مسـابقــات اسـت..

شناگــران حرفــه ای دمــای 27.526.5 درجــه سـانتیـگـراد را مطلوب میـداننـد. اما سایــر شـناگـران تـمایـل به استـفاده از اسـتخـر در دمــای بیـشـتری هسـتنـد..

بنــابراین در مــورد دمــای اسـتخـر، ایـده آل ثابـتـی وجـود نـدارد.

بلکه به ایـنکـه چـه افــرادی و به چـه منـظـور از استخـر استفـاده مینمایند؛ ارتباط مستقیم دارد.

البته اسـتاندارد بین الـمللـی فـیـنا برای دمــای استخـرهای شــنای مسابقـاتـی، بین 25 تا 28 درجه سانتیگـراد است.(77 تا 82.4 درجه فارنهایت)

امــا اغلب آموزشــگاه های شــنا، دمـای 31 تا 32.2 درجه سانتیگــراد را (88 تا 90 درجه فارنهایت) برمیـگزیـنند.

pool-temperature

دمــای آب مناسب برای اسـتخـرهای روبــاز

دمای آب استخــر معمــولاً بیــن 25.5 تا 27.7 درجه سانتیگــراد میـباشــد.

چـنانـچه دمــای آب بـه کمــتر از 25.5 درجــه کاهـش یـابـد؛ شـناگــران اصـولاً با احـسـاس ســرمـا یـا لــرز از استـخــر خـارج خـواهـند شــد.

حـال اگـر دمــای آب از 27.7 درجه بـیشـتـر شـود؛ ممکن است احســاس گرما داشته باشند.

میزان رطـوبت استاندارد سالن استخر شنا | رطوبت مـناسب محیط اسـتخـرهای سرپوشـیده

با هــدف کمــک بـه جلـوگـیری از مصـرف بیـش از حــد انـرژی، ایـجـاد آسایـش بـرای شـناگـران و پیشـگیـری از فـرسـایش و پوسـیدگـی زود هنـگــام مصالـح سـالـن اسـتخــر در اثـر رطـوبـت بـالا،

شایسته است رطـوبـت مـحیـط استخـر به دقـت مـورد پـایـش قـرار گیـرد.

*دستـیابـی به ایـن امـر، مسـتلزم کـنترل دائـمی مـیـزان رطوبـت سالـن اسـتخـر سـرپـوشیـده بـیـن 55 الــی 65 درصد میـباشد.

کنتـرل رطـوبت محـیط بسـیـار حائـز اهـمـیت اسـت.

در غـیر اینصورت، با توجـه به وجــود رطـوبت بـالا در محـیط و سالن استخـر های سرپوشـیده، اپـراتـور تاسـیـسات نـاگـزیـر مـلـزم بـه افـزایـش دمـای آب و به طـبع آن، افـزایش گـرمای محـیط خواهـد شد..

بنابر این رطوبت سالن استخرهای شنا، علاوه بر دمای محیط و دمای اب استخر، از جمله موارد مهم واساسی در این استخرها محسوب میگردد.

جهت مشاوره و خرید دستگاه رطوبت زدا استخر، با پرشین استخر در ارتباط باشید:

۰۲۱.۲۸۴۲۸۶

۲۸۴۲۰۹۱۱

دمای مناسب آب استخر | بهترین دمای محیط سالن استخر شنا سرپوشیده و روباز | رطوبت استاندارد سالن استخر بیشتر بخوانید »

کرونا ویروس و استخر های عمومی • انتقال ویروس کرونا در استخر همگانی

در حالیکه مجموعهٔ اقدامات قرنطینه در شماری از کشورها رو به کاهش می‌رود، بازگشایی اماکن عمومی در دوران پس از شیوع گستردهٔ ویروس کرونا پرسش‌هایی را به‌همراه آورده است.

فصل تابستان به پایان رسید و شنا در استخرهای عمومی یکی از مواردی است که همگان می‌خواهند دربارهٔ چندوچونش در این دوران بدانند.

Persian Pool Co Contract

برخی کشورها از جمله ایالات متحده و بریتانیا دستورالعمل‌هایی در این زمینه برای مراکز تفریحی و نیز شهروندان خود منتشر کرده‌ و توصیه‌هایی در آنها آورده‌اند.

در اینجا نگاهی اجمالی به چند پرسش و توصیهٔ مهم در این زمینه خواهیم داشت.

آیا ویروس کرونا از طریق آب منتشر میشود؟

به نوشته وبسایت یوهلت کارشناسان می‌گویند هیچ نشانه‌ای از آنکه این ویروس در استخر، سونا یا جکوزی منتقل شده باشد در دست نیست.

یکی از مواردی که احتمال ابتلا به کرونا در آنجا بسیار بالاست، استخر‌ها یا سواحل عمومی است.

پایگاه خبری «ای بی سی» استرالیا با انتشار گزارشی با عنوان «چگونه خطر ابتلا به کرونا را در ساحل یا استخر کاهش دهیم» نوشت: استرالیایی‌ها (به دلیل حضور در نیم کره جنوبی) در حال خروج از زمستان هستند و طبق عادت از رفتن به سواحل و استخر‌های عمومی، تفرجگاه‌های کنار ساحل، استفاده از کباب پز‌ها و … لذت می‌برند.

در ادامه گزارش این پایگاه استرالیایی آمده است: در حالی که روزانه موارد ابتلا به کرونا در بیشتر مناطق، به تازگی امیدوارکننده به نظر می‌رسد، اما ما هنوز درگیر این همه گیری هستیم. به همین خاطر ممکن است بهار و تابستان امسال قدری متفاوت باشد. در اینجا مواردی که برای سالم ماندن در صورتی که شما قصد سفر به سواحل یا رفتن به یک استخر عمومی را دارید، مرور می‌کنیم:

سه قانون طلائی:

هر برنامه‌ای دارید، این سه قانون طلایی باید اعمال شود:

۱- اگر بیمار هستید، در خانه بمانید.

۲- بهداشت دستان خود را حفظ کنید.

۳- فاصله فیزیکی خود را با دیگران حفظ کنید.

اگر شما بیمار هستید، به هیچ وجه نباید با دیگران معاشرت داشته باشید. شما باید تست کووید-۱۹ دهید و خود را تا زمان مشخص شدن جواب آزمایش، قرنطینه کنید. حتی در فضای باز، یک فرد بیمار می‌تواند کووید-۱۹ را به شمار زیادی از افراد منتقل کند.

رفتن به ساحل

در ابتدا ساحل آرام‌تری را انتخاب کنید. ممکن است زمان بیشتری برای تحقیق و برنامه‌ریزی برای انجام سفر به یک ساحل خلوت‌تر نیاز باشد؛ اما این اقدام، خطر کمتری در مقایسه با رفتن به یک ساحل شلوغ دارد.

در صورت امکان، بجای استفاده از وسایل نقلیه عمومی، استفاده از خودروی شخصی یا استفاده از دوچرخه را مد نظر داشته باشید. اگر شما از وسایل نقلیه عمومی استفاده می‌کنید، زمان خلوت‌تری از روز را انتخاب کنید و ماسک بزنید. از رفتن در زمان‌های شلوغ خودداری کنید.

هنگامی که به مقصد رسیدید، حوله خود را روی نقطه‌ای از شن و ماسه بگذارید که دست کم یک متر و نیم از دیگران فاصله دارد.

ممکن است در زمان‌هایی، داخل آب شلوغ شود. اگر در چنین شرایطی هستید، به فکر کاهش زمان حضور خود در آب باشید. ۵ دقیقه داخل آب شوید و سپس اندکی بیرون بیایید و بعد از آن دوباره برای ۵ دقیقه دیگر وارد آب شوید. بنابراین شما نباید به شکل طولانی مدت در کنار فرد دیگری باشید.

اگر شما متوجه شدید فردی در حال خارج کردن اخلاط دهان یا بینی در داخل آب یا موج‌های آب است، سعی کنید از آن موج (یا فرد) فاصله بگیرید.

حواستان جمع باشد اگر پس از شنا کردن، به یک کافه رفتید تا یک میان وعده بخورید، در صف‌هایی که افراد نزدیک به یکدیگر ایستاده‌اند، نایستید. همچنین هنگامی که شما برای صرف وعده غذایی خود نشسته‌اید، فاصله اجتماعی خود را با دیگران حفظ کنید.

در گذشته شاید در اشتراک گذاشتن یک بشقاب چیپس داغ میان زنان و شوهران، احساسی طبیعی بود یا آنکه یک نوشیدنی را با دوستان خود بخورید؛ اما ما دیگر نباید این کار‌ها را انجام دهیم. اگر شما در حال گذراندن پیک‌نیک در کنار ساحل هستید، مطمئن شوید که وسایل خود (مانند کارد، چنگال و …) را با افراد دیگر به اشتراک نمی‌گذارید یا انگشت خود را به داخل ظرف زیتون نمی‌کنید.

البته این اصول برای سایر مکان‌های عمومی برای شنا (و تفریح) مانند رودخانه و سد‌ها نیز صدق می‌کند.

رفتن به استخر

استخر‌های روباز به دلیل افزایش جریان هوا، خطر کمتری نسبت به استخر‌های سرپوشیده دارند. در فضا‌های محدود احتمال انتقال کووید-۱۹ بالاست.

اقیانوس (و دریا) احتمالاً خطر کمتری (از لحاظ ابتلا به کرونا) در مقایسه با استخر دارد؛ چراکه حرکت آب بیشتر و در نتیجه، رقیق بودن آب بیشتر است؛ بنابراین باید با احتیاط به استخر‌های عمومی نزدیک شوید؛ بنابراین اگر شما چاره‌ای ندارید و دور از سواحل زندگی می‌کنید و می‌خواهید به شنا بروید، احتمالاً رفتن به یک استخر سرباز گزینه بهتری باشد؛ خصوصاً اگر شما در منطقه‌ای زندگی می‌کنید که میزان انتقال (کرونا) پایین است.

زمان مناسبی را برای رفتن به استخر انتخاب کنید. خطر انتقال ویروس با کاهش افراد، کمتر می‌شود؛ بنابراین سعی کنید در زمان‌هایی که ساعات شلوغی نیستند، بروید. صبح‌ها به احتمال زیاد، آب استخر‌ها به شکل کامل تصفیه شده و به آن کلر زده شده است و در آن زمان، هنوز افراد زیادی در آن شنا نکرده‌اند. طبق اعلام مرکز کنترل و پیشگیری بیماری آمریکا (CDC) کلر می‌تواند ویروس کرونا را از بین ببرد.

در این موارد (و با وجود زده شدن کلر در آب) اگرچه خطر انتقال پایین است، اما این مسئله به میزان کلر زده شده به استخر و اینکه چه مقدار ویروس کرونا در آب در معرض کلر قرار گرفته باشد، بستگی دارد.

از لحاظ تئوری، اگر کسی ناقل ویروس باشد، و مقداری از آب دهان او وارد استخر شود، ممکن است مدت زمانی طول بکشد تا ویروس موجود در آن مخاط (یا آب دهان) توسط کلر غیرفعال گردد. اگر شما قبل از غیرفعال شدن ویروس با آن آب تماس داشته باشید، این مسئله برای شما خطرناک است.

همچنین پرهیز از اتاق‌های رختکن، یکی دیگر از راه‌های کاهش خطر است؛ چراکه این اتاق‌ها معمولاً در فضای محدود هستند. حفظ فاصله فیزیکی در استخر‌ها از دیگر مسائل مهم است.

پایگاه شبکه «ای بی سی» استرالیا در انتها می‌نویسد: به طور کلی، اگرچه بردن بچه‌ها به استخر خوب است؛ اما اگر در منطقه زندگی شما میزان انتقال کرونا بالاست، شاید شما باید در این مسأله تجدیدنظر کنید. اگرچه برخی شواهد وجود دارد که کودکان در مقایسه با بزرگسالان کمتر مستعد ابتلا به کرونا هستند؛ اما این موضوع لزوماً به معنای آن نیست که این بیماری به آن‌ها منتقل نمی‌شود.ابلاغ پروتکل بازگشایی اماکن ورزشی و استخرهای شنا

 کمیته آموزش و پرورش ستاد ملی مدیریت کرونا، دستورالعمل گام دوم مبارزه با کووید-19 (کرونا ویروس) را به ادارات کل استان‌ها ابلاغ کرد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، با توجه به لزوم جلوگیری از اشاعه و گسترش بیماری کرونا و با ابلاغ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از سوی کمیته آموزش و پرورش ستاد ملی مدیریت کرونا، دستورالعمل گام دوم کووید-19 (کرونا ویروس)، درخصوص نحوه فاصله گذاری اجتماعی، الزامات سلامت محیط و کار در اماکن ورزشی و استخرهای شنا به ادارات کل استان‌ها ابلاغ شد.

PERSIANPOOL-CONSTRUCTION-MAKING-commercial-SWIMMINGpools

این راهنما برای پیشگیری و کنترل کووید-19 (کرونا ویروس) برای مدیران، مربیان، ورزشکاران و مراجعین مراکز ورزشی، استخرهای شنا و مراکز تفریحی آبی بوده و سایر قوانین، آیین نامه ها، مقررات و دستورالعمل های مرتبط با بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای به قوت خود باقی است..

Persianpool Co Address Phone NoRefrence

«euronews» || «Bornanews»

کرونا ویروس و استخر های عمومی • انتقال ویروس کرونا در استخر همگانی بیشتر بخوانید »

اصول طراحی و قوانین اجرا دیوارهای استخر های سرپوشیده عمومی و همگانی

  طراحی و ساخت دیوارهای استخرعمومی » قوانین، اصول طراحی و اجرای دیواره های استخر سرپوشیده همگانی

Rules and principles of design and construction of public pool walls

آئين كار اصول طراحي ، اجراء و بهداشت ديوارهاي استخرهاي سرپوشيده كه توسط كميسيون فني مربوطه تهيه و تدوين شده و در پنجاه و چهارمين اجلاس كميته ملي استاندارد صنايع ساختمان مورخ 76/12/11 مورد تاييد قرار گرفته ,

اينك باستناد بند 1 ماده 3 قانون اصلاحي قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران؛  مصوب بهمن ماه 1371 بعنوان آئين كار رسمي ايران منتشر مي‏گردد..

براي حفظ همگامي و هماهنگي با پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه صنايع و علوم , آئين نامه های قوانین ايران، مورد تجديد نظر قرار خواهد گرفت و هر گونه پيشنهاد كه براي اصلاح يا تكميل اين آئين نامه ها برسند، هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوطه مورد توجه واقع خواهد شد.

طراحی و ساخت استخر- پرشین استخر

بنابراين بمنظـور مراجعه به آئين نامه های ايران، شایسته است همواره از آخرين چاپ و تجديد نظر آنها استفاده گــردد .

در تهيه و تدوين اين آئين كار سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه، حتي المقدور بين اين آئين كار و آئين كار كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود .


لذا با بررسي امكانات و مهارتهاي موجود و اجراي آزمايشات لازم، اين آئين كار با استفاده از منابع زير تهيه گرديده است:

1- موازين فني ورزشگاه‏هاي كشور ( جلد دوم ) – مقررات و معيارهاي طراحي مراكز ورزشي -نشريه شماره 2-13 سازمان برنامه و بودجه – سال 1374

2NEUFERTاصول طراحی دیوارهای استخر های سرپوشيده همگــانی

قوانین مربوط به اجراء دیـوارهای استخرهای عمومی، ضـمن رعایت بهداشـت

 مقـدمــه

بمنظــور حفظ و نگهداري بناي استخرهاي عمومی سرپوشيده بايد مسئله تراكم بخار آب در نظر گرفته شود

 يعني بايد ترتيبي اتخاذ شود كه از تراكم سطحي و عمقي در ديوار يا سقف سالن استخر و فضاهاي جانبي با تهويه مناسب جلوگيري شود .

»» براي دستیابی به اين منظور ابتدا بايد، تنظيم دماي آب استخر و هواي محيط با اختلاف حداكثر +2 درجه سلسيوس در نظر داشت تا از تراكم بخار آب در محيط اجتناب گردد..

(یا +2 درجه سانتیگـراد »» سلسیوس و سانتیگراد تفاوتی با هم ندارد..)

و علاوه بر اين كاربرد مصالح نفــوذ پذيـر با ضريب انتقــال حرارتي مناسب و همچنين استقرار بجا و دقيق عايق‏هاي حرارتي و موانع عبور بخار آب، كاهش قابل توجهي در اين پديده ايجاد نموده كه در شرايط حاد نيز تعريق احتمالي امكان تبخير مجدد وجود داشته باشد؛ بدون اينكه آسيبي به بنا و سازه وارد شود. هدف و دامنه كاربرد

هدف از تدوين اين آئين كار تعيين ضوابط مربوط به طراحي , اجراء و ايمني و بهداشت ديوارهاي سالن‏هاي سرپوشيده شنا است.

اين آئين كار را مي‏توان در مورد ديوارهاي مرطوب استخرهاي شناي سرپوشيده بكار برد.


 استحكام و پايداري ديوارهای استخــر سرپوشیده عمومی

علاوه بر اين كه ديوارها بايد از نظر سازه‏ ای بطور مستقل و پايدار باشند , بايد توجه داشت كه روي ديوارها ممكن است تجهيزات مختلفي نيز نصب گــردد

مانند تابلو اعلانات براي انجام مسابقات , نيمكت , رخت آويز و يا حتي برج شيرجه به ديوار سالن, از اين رو پيش بيني‏ هاي لازم بايد صورت پذیرد, نيمكت‏ها كارآيي بسيار مهمی دارند كه بايد ملاحظات لازم براي نصب آن در ساختار ديوار نیــز در نظر گرفته شود.


ايمني و بهداشت

سطح داخلي ديوارهاي سالن شنای عمومی و سرويس‏هاي بهداشتي بايد داراي ويژگيهاي زير باشد:

استحكام و پايداري كافي داشته باشد.

پوشش ديوارها تا ارتفاع دو متر از كف , صاف , قابل شستشو و به رنگ روشن باشد .

مسطح و هموار باشد به گونه ‏اي كه امكان تجمع گرد و خاك در آن وجود نباشد .

فاقد هرگونه خلل و فرج باشد, بطوريكه از ورود جوندگان و حشرات جلوگيري شود .

دیوار های استخر عمومی سرپوشیده میبایست صاف بوده و زبــر نباشد. همچنین سطح ديوار فاقد هر گونه برآمدگي و لـبه های تـيـز باشند .

مقاوم در مقابل خورندگي ( آب كلريزه گرم ) باشد .

مواد جاذب سر و صدا مواد مانند انواع سـنـتـتـيـك نــرم و يا پوشش‏هاي رويه دارای خلل و فرج بايد در ارتفاع بيش از 2 متر از كف سالن نصب شود.

براي تامين ايمني و بهداشت از مصالح مناسب مانند كاشي يا سراميك لعابدار مرغوب استفاده شود.

كاشي كاري بايد مطابق مشخصات فني تاييد شده و با استفاده از قطعات كاشي ويژه لبــه ها , كنج ها بدون بند و يا با بند، بصـورت همـسطـح اجراء گــردند.


  اصول اجراء دیوارهای استخرهای عمومی سرپوشیده

در بخش اجراء پوشش داخلي ديوار از كف سالن استخرهای سرپوشیده به ترتيب زير است :

تا ارتفاع 2 متر سنگ و بعــد از آن سيمان با رنگ ضد آب باشد.

از مزاياي اين طرح جدا نمودن اسكلت آهني سولــه از ديوارهای استخر سرپوشیده مي‏باشد كه باعث محفوظ ماندن سازه بــنا از آسيب بخـار آب و كلــر میگــردد..


Persianpool Co Address Phone No

بمـنظـور آگاهــــی از هـــزینــه سـاخت اسـتـخـرهای عمــومی و خــانگــی، لـطــفـاً بـه بخــش اسـتعــلام قـیمـت سـاخت استـخــر مــراجعـه و یا با شـماره هـای درج شـده تمـاس حــاصــل فـرمــائیـد..

calling-persianpool-09128400911

091284.00.911


شماره شــش رقمــی

021.284.286


021.284.22.911

021.284.23.911


دانلــود توضیحـات تکـمیـلی و جـامع ملــزومـات و قـوانین ســاخت استخـر

1telegram-follow

از طـریق کـانال تلـگرام؛ به خـانـواده بـزرگ پـرشین اسـتخـر بپـیوندید..صفـحـه رســمی پرشیـن استـخــر در ایــنسـتـاگــــرام..instagram-folllow

لــــوکــــــــــس، فـــــکــــــــــــــــــر کـــــــــــــن . .

هر چـیز که در جـسـتن آنی؛ آنـی!..[مولانا]
. . T H I N K     L U X U R Y
بـا مجموعـه پــرشــیــن اســتـخــر؛ این رویـــا بــه واقـعـیـت نزدیکــ تر خـواهــد شــد..
[[ تـلـفـیـق هـــنـر طــرّاحــی مــدرن و ایــده پــردازی + عـلــوم مهـنـدسـی مــعمـاری / ضـمـن صـــرف کـمــتـریــن هـزیــنـه مـمــکـن.. ]]


iran-persianpool-branchesپـرشـیـن اسـتـخـر، اجــراء صـفــر تـا صــد انـواع اسـتـخــر در ســراســر کـشــور بـا هـزیـنـــه واحــــد و ارائـــه بـیـمـــه نـامــه رسـمــی..
c Expand All C Collapse All

برآورد هـزینه اجـراء اسـتخـر یا هزینه ساخت از صفـر تا صـد استخـر شنا بر اسـاس مـترمربع امکان پذیر نیسـت.

[شــامل کـلیه هزینه ها، مانند سرامیک و تصـفیـه]

در واقـع هـزینۀ کـل اجـراء هـر متـرمربـع از یک استخـر، نسبت به ابعـاد بزرگـتر یا کوچکــتر از آن قـابل تـعـمیـم نمـیباشـد..

بطور مثال: چنانچه هزینه تقریبی اجراء از گودبرداری تا مرحله بهره برداری کامـل از یک استخر شنا بهمراه نصب تاسیسات تصفیه و سرامیک؛ با ابعاد 6 * 3 متـر و عمق میانگین 1.7 متر، معـادل 200 میلیون تومان در نظـر گـرفته شود[فـرض]

هرگـز هزینه اجراء استخـری با ابعاد 2 برابـر، 400 میلیـون نخـواهد شـد.

زیرا بخشی از هزینه ها در هر دو مورد به طور تقریبی یکسان میباشند.

مانند هزینه اجراء تاسیسات / هزینه لوله اتصالات و شیرآلات اتاقک تاسیسات / هزینه تجهیزات تصفیه [با اختلاف اندک] و..

اما میتوان صـرفــاً برخی از هزینه اجراء بخشـهای مربوط به مراحل ساخت استخر را بر اساس مترمربع محاسبه نمود.

مانند اجراء آرماتوربندی / اجراء سیمانکاری و نصب سرامیک و..

 • jasa pembuatan company profile گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Hi! I understand this is kind of off-topic however I had to ask. Does running a well-established website like yours take a lot of work? I’m brand new to blogging however I do write in my diary on a daily basis. I’d like to start a blog so I will be able to share my experience and views online. Please let me know if you have any kind of ideas or tips for brand new aspiring bloggers. Appreciate it! Feel free to surf to my web blog :: jasa pembuatan company profile
 • male performance enhancement گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Maca Root Maca root is a Peruvian herb used for centuries to boost fertility and sexual operate. If you start with the recommended amount, you can all the time tweak the variety of daily capsules based on your expertise and desired outcomes.
 • сип дома москва и московская область گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Гэзльвудъ также услышалъ этотъ чуть-чуть замѣтный вздохъ, и въ ту же минуту почувствовалъ раскаяніе, что расточилъ нѣсколько мгновеній.
 • e-commerce گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Wow, wonderful blog structure! How lengthy have you been running a blog for? you make blogging glance easy. The full glance of your web site is fantastic, as smartly as the content! You can see similar: sklep online and here e-commerce
 • * * * 🎁 GET FREE iPhone 15: http://masonrthomas.com/upload/go.php 🎁 * * * hs=96fae0bd024b45d7a5b155513dd84279* گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  tlt2e8
 • دیدگاه‌ خود را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  بهـترین نوع، مـارکــ یا بـرنـد کاشی و سـرامـیک اسـتـخــر و جکــوزی در حـال حاضر برند سـرامـیک الـبـرز میـباشد.

  بهترین-کاشی-سرامیک-برای-استخر-0چیست؟BEST-CERAMIC-TILE-FOR-SWIMPOOLS

  با توجه به تجربیات تیم اجرائی پـرشـیـن اسـتـخـر و تصـدیـق سـازنـدگان تخـصصـی اسـتخـر در کشـور، کاشـی الــبـرز از دوام و کـیفـیت قـابـل قـبولـی برخـوردار میباشـد.

  سـایر برنـد های کاشـی و سـرامـیـک اسـتخـری موجـود در بازار ایـران (که تعداد آنها نیز انگشت شمـار است)، تا به این لحظـه تنـها بطور نسـبی موفـق به جـلـب رضـایـت مـشتـریـان گـردیده انـد.

  شـایان ذکــر است؛ اخـیــرا شـرکت های تولید کننده ایرانی، اقــدام به تـولـیـد سـرامـیـکــ های اسـتخـری با ظاهـری مـتفـاوت نمـودنـد.

  اما با توجه به نوظهـور بودن این محـصولات، تنهــا با گـذشـت ســالهــا استـفـاده در پروژه های مختلف، میـتـوان راجــع بـه دوام و کـیـفـیـت ایـن محـصـولات نـظــر قطـعـی داشت..

 • * * * 🎁 GET FREE iPhone 15: http://nitidknotz.com/upload/go.php 🎁 * * * hs=dacf1c9c5616e92ced5c116f07b47c0f* گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  a0ahdp
 • دیدگاه‌ خود را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  بر اسـاس نتـایـج آخـرین دسـتاورد هـای عـلمـی و تجربی دنیـا در حـوزه فـن آوری و تـولــید لـولــه هـای پلـیـمـری فشـار قـوی، مـناسب تـرین و بهـتریـن نـوع مـوجـود، در حـال حـاضـر

  لولـه-اتصـالات-شیـرالات یو پی وی سی UPVC میـباشـد.


  از جمـله مـزایـا و برتـری های لولـه هـای فشـارقـوی UPVC

  مقـاومـت در بـرابـر خـوردگـی و فرسـایـش، بـروز حـداقـل افـت فـشـار در سیـسـتـم پایـپـیـنـگــ بـه دلیل سـطوح صیقـلـی این مـتریال (ضریب زبـری لولـه UPVC بمـیزان 0.009 اسـت)، استـحـکام بـالا، عـمــر مـفـیـد 50 الــی 70 ســال، مقـاومـت در بـرابر تـغـیـیرات دمــا، سهـولـت در اجـراء، حـمـل آسـان و قـیـمـت مـناسـب مـیباشـد.

  آسـتانه تـحمل لولـه های فشـار قـوی U-PVC تـا دمــای 60 درجـه سـانـتیـگـراد و حـداکـثـر فـشــار نـامـی 16بــار(PN16) میـباشـد؛ ایـن قـابلیـت از شـاخص های مهم انتـخـاب UPVC بعـنـوان بهـترین نـوع متـریـال جهـت اجـراء لـولــه کشـی اسـتخـر و جکــوزی محـسـوب میـگـردد.

  چـرا لولـه، اتصـالات و شیرالات UPVC جهت لـولـه کـشـی اسـتـخـر بهتـرین انتـخـاب است؟

  بـاتـوجــه بـه این نـکتـه کـه زمـان اجــراء لـولـه کشـی کـاسـه استـخـر پیـش از مـرحـله بـتـن ریـزی میـبـاشـد؛ بنـابـرایـن بخـش عـمـده لـولــه و اتـصـالات اسـتـخـر بـرای هـمـیـشـه در بــتن مــدفــون خـواهـد شــد.

  به ایـن علـت هـنگـام بـررسـی و انـتـخـاب بهـتریـن نـوع لـولـه، شـایسـته است میـزان سـازگــاری مـتریـال اسـتفـاده شــده بـا رفــتـار بــتـن نیــز مـورد تـوجـه قـرار گیـرد.

  ســازگــاری قـابل قـبـول عنـاصـر تشکـیل دهـنده لولـه UPVC بـا بـتـن،هنگـام انــدود شــدن توسط بـتن، از مزایــا و برتری هـای ایـن نـوع پـلیـمـر، همچنین علت اصلی استفـاده از UPVC در لولـه کشی تصفیه استخـر به شـمــار میـرود.

  هـمینطـور در خصـوص نحـوه اتصـال UPVC، میـتـوان بـه عـمـق هـمـپوشـانـی بـالا (در اتصـال های چسـبی) و آب بنـدی کامـل در اتصـالات اوریـنگــ (پـوش فـیت) اشـاره نـمـود.

  لولـه کشـی UPVC “یو پی وی سی” (از نوع چسـبی) توسـط کـلـیـنـر، پـرایـمــر و چـسـبUPVC فـشــار قـوی مخـصوص انجـام میـپـذیـرد.

  نتـیـجـه اجــراء صحـیـح ایـن مـرحـلـه، مـنـجـر بـه هـم پـوشـانـی کامل بخـش هـای الحـاق شــده و در نهـایت حصـول اطـمیـنان از آب بـنـدی کــامـل مدار لوله کشی خـواهـد شـد.

  ✍️ “آمـوزش اجـرا لولـه کشـی استـخـر تـوسط لولـه UPVC

  BEST UPVC-PIPE-VALVE FOR SWIMPOOLS-بهترین لوله برای استخر چیست؟

  پرشـین استخـر جهت اجـرا لولـه کـشی تصفـیه اسـتخـر ها، از لولـه، اتصالات و شیـرالات U-PVC پیـمتـاش ترکـیـه اسـتفـاده مینـمـاید.


  CALL PERSIANPOOL-تلفن پرشین استخر

  بمنـظـور اطـلاع از قـیـمت هـا و خـریـد لـولـه، اتصـالات و شـیـرآلات UPVC اسـتـخـری، لـطفـاً با مشـاوریـن بخـش فـروش مجـمـوعـه پـرشـیـن اسـتخـر در ارتبـاط باشـید:

  شـش رقـمــی

  021.284286

  021.28422911

  همــراه / واتس اپ

  09128400911

 • Lakeisha Rene گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Hi persianpool.ir We noticed your website persianpool.ir is only listed in 9/2,500 directories. We have a service that lists your company in all the directories globally. It supports all countries, all services, to boost your SEO and get you those high quality back links that directories offer. We have a promo running for a one time fee of $99 Visit us on https://persianpool.companyregistar.org/persianpool.ir to get listed.
 • Andra Carron گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Hi, Do you have a digital product you would like to see promoted for free? Do you target companies with your product? We promote your product for you on a commission basis. Come check us out: https://persianpool.leadsboy.biz
 • Lavon Galarza گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Hi, If I can tell you exactly which Businesses (B2B) visited your website today – would you be interested? Here is what I mean. You get 100 visitors today. 2 of them fill out your form. 1 of them calls you. 97 of them are gone forever… Until Now. Our software can track: -Who was on your website -How they got there -What keyword they searched -Their Name, Phone and Email address. Don’t lose any more leads or sales opportunities. We’ve been in business since 2015 with clients around the world. Interested? Send me your name and number for a no cost demo on YOUR website. LeadsMax.biz Regards, Website Detective Don’t Miss Any Opportunity.
 • Junko Mcnabb گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Hi, Do you have a digital product you would like to see? Do you target companies? We promote your product for you on a commission basis. Come check us out: https://persianpool.leadsboy.biz
 • Ciara Wonggu گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Hi, I hope this email finds you well. I wanted to reach out to you today to discuss logo products and apparel for your business. Quick question: Who would be the best contact to discuss your company logo products and apparel such as: -Printed T-shirts -Logo mugs -Branded water bottles -Custom USB flash drives -Logo pens -plus 300,000 other products for your business https://persianpool.marketingeee.com/ With over two decades of experience in the promotional products industry, our company is dedicated to helping businesses like yours leave a lasting impression. Our wide range of custom-branded merchandise is designed to elevate your brand, foster customer loyalty, and drive sales. From captivating trade show giveaways to thoughtful employee incentive programs and impressive corporate gifts, we have the expertise to create unique promotional items tailored to your specific needs. Our team of promo product specialists will guide you through the entire process, from selecting the perfect items for your business to designing and creating custom logos that speak to your brand identity. As your one-stop-shop for branded merchandise, we ensure top-quality finished products are delivered right to your doorstep, making the process seamless and hassle-free. Let’s connect and explore how our promotional products can enhance your brand awareness and fuel business growth. Thank you for your time, and we look forward to hearing from you soon. Best regards, Creative Specialist Branded Products https://persianpool.marketingeee.com/
 • Tarah Ansell گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Hello, We noticed your domain: persianpool.ir is listed in very few directories. Directories have a very high Page Rank Score and provide really good back links Company visit us on Company Registar and list your domain in all the directories. https://persianpool.companyregistar.org/persianpool.ir
 • Inez Guertin گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Hi persianpool.ir, We visited your website persianpool.ir and think that we might have the perfect leads for you. We are a global lead provider covering all industries that include consumer and business data. Feel free to look through our samples on our website https://persianpool.leadsfly.biz/persianpool.ir If the samples are not to your liking, talk to us live on site and we might be able to provide you with the exact data you need Please visit us at https://persianpool.leadsfly.biz/persianpool.ir Your Future Favorite leads provider for 2024 Regards, Inez
 • Hilda Slaton گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Hi persianpool.ir We noticed your website persianpool.ir is only listed in 12 out of 2500 directories. This has a severe impact on your online global presence. You can get listed in all 2500 directories for a once off fee of $99 Come visit us on https://persianpool.companyregistar.org/persianpool.ir
 • دیدگاه‌ خود را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  پاسخ بطـور خلاصـه:

  نحـوه اجـراء اسـتخـر های بتنی

   

  BUILD-CONCRETE-SWIMMING-POOL-ساخت استخر بتنی

  پس از انجـام محـاسـبات فــنــی و طـراحـی کاســه استخـر، مراحـل اجـرائی در دسـتور کار قــرار میگیـرد.

  (طراحی 2 بعـدی و 3 بعـدی  کاسه استخـر، محـاسبه و تـنظیم لیسـتوفـر آرمـاتورها، طـراحی دیـاگرام لولـه کشی تاسیـسـات و..)

  جهت همـوار سازی کاسـه استخـر، دیـواره ها توســط آجــر یــا بـلــوک و کـف استخـر، با بتن مگــر(یا بتن نظافــت) پوشش داده میشـوند.

  سپس لایه اول از 2 لایه شبکـه مـش، توسط آرمــاتور [ معمولا A3 ؛ آجـدار] در بخشهـای کـف و دیـواره کاســه اسـتخـر اجــرا میشود. [آرماتوربـندی]

  » در میـان 2 لایه شبکه مـش آرمـاتور اسـتخـر، لولــه کشی های مربوط به گردش و تصفـیه آب، توسـط لولــه U-PVC انجــام میپذیرد.

  پس از لولـه کشـی، لایـه دوم آرماتور اجـراء میگـردد.

  HOW MAKE CONCRETE SWIMPOOLS-روش ساخت اجرا استخر بتنی

  »» مرحله بعد، بستن قـالب جهت بتـن ریـزی اسـت. 

   

  بـتن ریــزی اسـتـخـر توســط بتـن آمـــاده، ضمن الحـاق مکـمل های آب بنـدی و افـزونه های روان کـننده انجــام مـیپـذیرد.

  »»  در پایـان، کاسـه استخـر آماده سـیـمانـکاری، آب بنــدی نهــائی و نصــب ســرامـیـک (یــا رنــگ) خــواهــد بـود..

 • Slaptep گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  This demonstrates the feasibility of using chelators to enhance echinocandin efficacy in vivo in the treatment of echinocandin resistant infections where to buy cialis online safely
 • RobertFaito گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Gates of Olympus 1000 на реальные деньги
 • * * * 🎁 GET FREE iPhone 15: http://izmirlianfoundation.am/files/go.php 🎁 * * * hs=9836ec409a9f273e9eaf1e73551df2ee* گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  05i4wr
 • دیدگاه‌ خود را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *  اصول طراحی و قوانین اجرا دیوارهای استخر های سرپوشیده عمومی و همگانی بیشتر بخوانید »

  طرح توجیهی و آیین‌نامه اجرایی تأسیس و وام استخرهای شنا عمومی

  طـرح توجیـهی ساخـت استـخـرعمـومـی » جزئیات ‌آئـین‌نـامه اجـرائـی راه انـدازی و اخــذ مجــوز تأسـیـس استـخــرشـنا عمـومی  مجمـوعه هـای ورزشـی آبـی همـگانـی احداث مراکـز آب درمــانـی + دانلـود نمــونـه طـــرح تـوجـیـهـی احــداث اسـتـخــر عـمــومی  iran

  پـرشـیـن اســتخــر، مـرکـز تخصـصی طـراحی، محاسبه و اجـراء انـواع استخـرهای شــنا همگــانـی (عمــومی) / مجمـوعـه هـای ورزشــی آبی/ مراکــز آب درمـانی/ پـارک آبـی در ســراســر کشـور..  اهمــیت نگـارش و تدوین طــرح تـوجـیهــی احــداث اسـتخـر شـنا عمومی

  تـوجـه داشـته بـاشـید؛ کـسـب توفـیـق در اخــذ مجـوزهـای مربـوط به احـداث اسـتـخـرعمـومی یا مـراکـز ورزشـی/ تـفـریـحـی/ درمـانی هـمگــانی آبـــی، همـچـنـین بهــره منــدی از تـسهــیلات ویــژۀ مقــرر شـده و دریـافــت وام احــداث اسـتخـرهای عـمومی، با کـیفـیـت طـرح تـوجـیهـی (Business Plan:بیـزنـس پـلـن) ارائــه شـده بی ارتـباط نمـیباشـد..

  ..شـایســته اسـت طــرح تـوجـیـهـی بـر اســاس نیـازسـنـجـی دقــیـق از منـطـقـه، در راسـتای ارائـه راهـکـارهـائی “بــه واقـــع” مـفـیـد و تـخـصـیـص امـکانـات مــورد اسـتـقــبال جـامعــه هــدفــ ، تنـظـیم و در قالـب طـرحـی مـدَون ارائـه گــردد. پـس از بـراورد هـزیـنه احــداث و مخـارج ماهــیانه، تـوجــیـه اقـتـصـادی ایـن پـروژه مورد بررسـی قـرار خـواهـد گـرفـت..

  نـظـر به فعـالـیـت شـرکـت پـرشـیـن اســتـخــر در حـوزه طـراحـی و اجــراء تخـصــصـی اسـتخـرهـای عـمـومی در سـراسـر ایــران،

  آگــاهی از مـراحـل اخـذ مجــوز تاسـیـس اسـتـخــرهای عمـومی و مجـموعـه های آبـی همگــانـی، همچـنین کسـب اطــلاع از آخــرین مـقــرارت وضــع شـده در خصــوص شـرایــط اعــطای وام و تـسـهـیـلات قـابـل دریـافت از جـانب ارگــانـهائی نـظـیـر» ســازمـان تربـیـت بـدنــی ، سـازمـان مـیـراث فــرهـنگــی و گـردشـگــری ، اداره ورزش و جـوانـان، هـمـواره در دسـتـور کـار پـرســنـل ایـن مجــموعـه قـرار دارد.

   طـرح هـای تـوجـیـهی ارائـه شـده مجـموعـه پـرشـیـن اسـتـخـر توسـط  کـارشـنـاسـان مـجـرب این حـوزه، بصـورت کامـلاً تـخصـصـی، با بالاتـرین درصـد پـذیـرش از جانب ارگـان های ذیـربـط انـجـام میـپـذیـرد..  شـرایـط اخــذ وام تـاسـیـس اسـتــخـر عمــومـی

  1364.02.15 – 92066 – 1364.03.11 – 73

  آمـوزش و پـرورش » شهـرداری » وام » نخســت‌ وزیری
  ‌هـیأت وزیــران در جلســه مـورخ 1364.2.15 بنــا بـه پـیـشنـهـاد شـمـاره 17.26584 مـورخ 1363.11.24 سـازمان تـربـیـت بـدنـی جمـهوری اســلامــی ایــران و بـه اسـتـنـاد بـنـــد د‌ مـاده 4 قـانـون تـأسـیـس سـازمــان تـربـیـت بـــدنـی، مـصـوب 1350، آئـیـن‌ نـامــــه اجـرائـی تأسـیـس اسـتـخـرهای شـنـا را بـه شـرح زیـر تـصــویـب نـمـود:

  آیین‌نامه اجـرایی تأسـیـس اسـتـخـرهای عمـومی شـنا

  ‌هــدفــ»
  ‌ایـجـاد تـأسـیـسـات ورزش شـنـای مـورد نـیـاز کـشـور بـا استـفـاده از سـرمـایـه‌ گــذاری بـخـش خـصـوصـی و کـمـکــهای دولـتــی به مـنظـور آمـوزش، گـسـتـرش و تـعـمـیـم ورزشـهـای‌ آبــی، بهـره‌ گـیـری از اثـرات مـثبـت ایـن ورزشـهــا در تـأمـیـن سـلامـتـی، نـشــاط، ایـجـاد آمـادگـی‌ های بـدنـی و درمــان مـعـلـولـیـتــهای جـسـمـی.

   

  مـواد آئیـن نـامه تـاسـیـس اسـتـخـر عـمــومـی

  ماده 1– ‘اسـتـخـرهای شـنـاوری’ موضوع این آیین‌نامه از طرف شخصـیـتهای حـقـیـقـی و حقـوقـی بر طبـق اصـول و مــواد مـنـدرج در ایـن آییـن‌نامـه، احـداث میـگردد.
  ماده 2– متقاضیان احداث و تأسیس استخر میـبایست تقاضای خـود را به ادارات کـل تربـیـت بدنـی اسـتـانهـا ارسال دارنـد.
  ‌ماده 3– اداره تربیت بدنی استان پس از دریافت این درخواست فرم و پرسشـنامه مربوطه را در اخـتـیـار مـتقـاضی قـرار خـواهـد داد و موافـقـت خود را با پذیـرش طــرح توجـیـهی‌ شـامـل مسائل فـنـی، سـاختـمانی، تشـکـیلاتی و مــالـی، آمـوزشی و بهـداشتـی مربوط به اسـتخـر را اعلام خواهـد داشت. (‌بـرابـر فـرم شمـاره 1).
  ماده 4– متقاضی موظف است ظرف مدت تعیین شده در موافقت‌نامه (‌حداکــثـر ســه مـاه) فرم درخواست و پرسشنامـه تکـمـیل شده و طرح توجیهی مورد نظر را به‌ اداره تربیت بـدنی اسـتان ارائـه نمـاید.
  ماده 5 اداره تربیت بدنی استان پس از بررسی درخواست پرسشنامه و طرح مربوطه نظر خود را همراه با پرونده به دفتر برنامه‌ریزی تربیت بدنی و اداره ورزش‌ سـازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران جهت بررسی نهایی و صدور موافـقـت اصولـی ارسال خواهـد داشـت.

  سازمان تربیت بدنی پس از صدور موافقت‌اصولی برابر فرم شماره 2 رونوشت آن را به مراکزی که قادر به واگذاری زمین هستند و نیز سازمانهای آب و برق منطقه‌ای محل ارسال میدارد.
  ماده 6 شهـرداری ها، سازمان زمین‌ شهری و سازمان حـج و اوقـاف و امـور خـیـریـه مـوظفــنـد زمیـن مـنـاسـب را در محـل، از طریق فـروش بـا قـیـمـت مـنطـقـه‌ای، اجــاره و یـا‌ سـایـر مـوارد حـقـوقـی مـربـوطـه در صـورت نـیـاز بـه دارنـدگـان مـوافـقـت اصولـی واگـذار نمـایــنـد.

  ‌تبصره 1» موافـقـت اصولـی ارائـه شده جهت دریافـت مجـوز سـاخـتـمــان، تهـیـه مصـالـح ساخـتـمـانـی و تـأسـیـسـاتـی (‌در مـواردی که نیـازمنـد معـرفی و تأییـد ارگانـهـا است)‌ دارای اعتـبـار میبـاشـد.

  »» ضمـناً در صورت لـزوم، سـازمـان یا اداره تربـیـت بـدنـی، مـتـقـضـیان را جهـت دریافـت وام ساخـتـمـانـی بــدون ضمـانـت بـه یکـی از بانـکـهـا مـعـرفـی‌ خـواهـد نمـود.

  ‌تبصره 2» نحوه پراکندگی استخرها و تعیین منطقه و شهر مورد نظر توسط سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد.

  ‌ماده 7 دریافت‌کننده موافقت اصولی موظف است ظرف مدت شش ماه اقدامات اساسی برای پیاده شدن طرح را به عمل آورده و مراتب را به اداره تربیت بدنی‌استان اطلاع دهد و در عین حال هر سه ماه یک بار گزارش پیشرفت عملیات طرح را به اداره مذکور ارائه نماید. بدیهی است چنانچه پس از شش ماه مدت تعیین‌شده این اقدامات صورت نپذیرد موافقت‌نامه باطل و از درجه اعتبار ساقط و هیچگونه ارزش قانونی نخواهد داشت.

  تبصره چنانچه عملیات طرح به خوبی پیشرفت نماید موافقت اصولی صادره متوالیاً پس از شش ماه مدت تعیین شده قابل تمـــدید میباشد.

  ‌ماده 8– پروانه بهره‌برداری از استخر پس از اتمــام طرح و پایــان عملیات برابر با ضوابط و مقررات مربوطه به طور جداگانه صادر خواهد شد و قبل از صدور این‌ پروانه بهره‌برداری از استخر به هـیـچ وجــه امـکان‌ پـذیـر نخـواهـد بود.

  ماده 9– ادارات تربیت بدنی استانها در مرحله صدور پروانه بهره‌برداری طبق ضوابط خود در زمیـنه اعزام مـربی و ناجـیـان غریق مورد نـیـاز استخـرها هـمکاری لازم‌ را بـعمـل خواهـند آورد.

  ماده 10– متقاضیان میـتواننـد در صورت تمـایل برای تهیه نقشه‌ های ساختـمانی و مشاوره اجرای طـرح، از دفـتر فـنی و مهـندسی سـازمان تربیت بدنـی جمهوری‌ اسـلامی ایـران درخواست مســاعـدت نمـایـند.

  ماده 11– سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران بر نحوه تأسیس و اداره استخرهای احداث نظارت کامل داشته و کنترل لازم را بـعـمل خواهد آورد.

  ماده 12– اســتـخـرهای احــداث شده به هـیـچ وجـه قـابل تبـدیـل به مراکـز دیگـر نخـواهنـد بـود.

  ماده 13– مؤسسین احداث و تأسیس استخـرهای شامل این آیین‌نامه مادام که تحت نظارت سازمان تربیت بدنی بوده و قوانین و مقررات مربوطه به احداث و‌بهره‌برداری را رعایت نمایند برای اداره استخـر و فعالیت و بهره‌برداری از آن دارای صلاحیت بوده و چنانچه خلاف این امر اقدام نمایند سازمان تربیت بدنی‌جمهوری اسلامی ایران مجاز خواهد بود موارد زیر را در مورد آنان اجراء نمـایـد:

  ‌الف» در اختـیار گرفتن کلیه متـصرفـات مالک اعم از عرصه و اعیان، تأسیسات و وسائل مورد نیاز استخـر و پرداخت قـیمت آنها بر اساس مقررات مربوطه پس از‌تفکیک کمکــهای واگــذار شده دولت.

  ب» سلب مدیریت از مؤسسین و مدیران تعیین شده از طرف آنان با گماشتن مدیرانی با انتخاب سازمان.

  ج» سلب اخـتـیار بهره‌ برداری تا احــراز صلاحـیت مجـدد.

  تبصره» اعمال مفاد بنـدهای الف، ب، ج این ماده توسط سازمان تربیت بدنی در صورتی مجاز خواهد بود که مراتب در هنگام صدور موافقت‌نامه اصولی و در‌ضمن پروانه بهره‌برداری با ذینــفع شـرط گـردد..

  ماده 14 هـر گـونـه تغـیـیرات بعـدی در طرح ارائه شده مـنــوط بـه بـررسی اداره کــل تربـیت بـدنـی اسـتـان و موافـقـت سـازمـان تربـیـت بدنـی خواهـد بـــود./
  ‌(میرحسین موسـوی – نخست‌وزیـر)  فـرم پـذیرش طــرح توجـیـهی احــداث استـخـر شـنـا عمـومـی

  فرم شماره 1

  ‌فــرم پــذیرش طـــرح توجـیــهی احـداث استـخــر شـــنـا:

  ‌بازگشت به نامــه شماره ………………. مـورخ …/…/…13 بدیــنوسیله نظــــر ســــازمان تربیت بدنی جمهــوری اسلامی ایــــــران را با ارائـه طــرح توجیهی تأسـیس استخرشناسی (‌سرپوشیده)/(‌روباز) در (‌شهرستان)/(‌بخش) …………………… واقع در استان …………………….. اعــلام می دارد،

  خواهشمند است حداکثر ظرف مدت سه ماه طرح کامــل فنـی، ســاختمانی، مــالی مدیریـت، آمـــوزشی، بهداشــتی و طـریقــه بهــره‌برداری استخـر عمـومـی مورد نظـر را همراه با پرســشـنامه ضمیمه تکــــمیل نموده و جهت بررسی به اداره کـــل تربیـــت بدنی‌اســتان ……………….. ارسال فرمایـند..

  بدیهی اسـت؛ این قبیل مـکاتبـات قبل از تصـویب طــرح، دلیل بر موافـقـت بـا احــداث استخـر نخــواهــد بــود..

  (‌اداره کل تربیت بدنی استان)


  ‌فـرم شمــاره 2

  ‌موافـقـت‌نامه اصـولی جهت احداث استخر شنـا عمومی

  ‌عطف به نامه شماره ……………………. مورخ ………………………. کارشناسان دفتر برنامه‌ریزی تربیت بدنی و ورزش مطرح و مورد تصویب قرار گرفته و بدین وسیله موافقت اصولی سازمان تربیت‌بدنی جمهوری اسلامی ایران را با احداث استخر شنای (‌ سرپوشیده)/(‌روباز) در (‌شهرستان)/(‌بخش)  ……………. واقع در استان ……………. اعلام می‌دارد.

  مدت اعتبار این‌موافقت‌نامه شش ماه از تاریخ صــدور می‌باشد.

  متکی به این موافقتنامه می‌تواند در مورد خرید زمین و شروع ساختمان استخر اقدام نماید. چنانچه در مدت‌تعیین شده اقدامات ارسالی برای پیاده کردن طرح فوق‌الذکر به عمل نیاورند این موافقت‌نامه باطل و از درجه اعتبار ساقط می‌باشد.

  صدور پروانه بهره‌برداری‌ استخر برابر ضوابط مربوطه و جداگانه صادر خواهد شد. مقتضی است نتیجه اقدامات به عمل آمده را هر سه ماه یک بار به اداره کل تربیت بدنی مربوطه گزارش‌نمایند.

  ضمناً، قبل از هر گونه اقدام اجرایی جهت مشخص شدن وضعیت آب و برق استخر به واحد منطقه‌ای وزارت نیرو یا استان مربوطه مراجعه نمایند..
  ‌سرپرست سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران.
  ‌رونوشت:
  – اداره کل تربیت بدنی استان

  – وزارت نیـــرو (‌برق منطــقه‌ای) بـمـنظـور تأمیـن بـرق بر مـبنای….. کیلووات در ساعت و آب…. مـتر مکعب در روز

  – شهرداری


  اطلاعات تکمیلی:

  نوع دستگاه تصفیه / دستگاه کلرزنی
  ‌سایر دستگاه‌ها / نوع جاروب / نحـوه تخلـیه آب
  ‌دستگاه گرمایـش  / دستگاه سـرمـایش / آب سردکن
  ‌نوع سوخت / نوع آب استخـر / دایـو
  ‌تعداد سکو استارت/ ارتفاع دایو / ارتفاع سکو استارت
  ‌تعداد خطوط فضای سبز اطراف
  ‌متراژ فضای سبز اطراف / تعداد استفاده‌ کننده در روز
  ‌تعداد استفاده‌ کننده در هر سالن
  ‌تعداد پرسنل مورد نیاز مقدار آب مورد نیاز سالانه
  ‌مقدار برق مورد نیاز سالانه / تلفن
  ‌درچه زمینه ای به همکاری چه ارگانهایی نیاز دارید؟
  ‌از سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران انتظار چه نوع کمک و همکاری را دارید؟

  ‌آدرس و تـلـفـن:
  ‌نــام و نـام خـانوادگی:
  ‌امضــاء

  3- خصوصـیات اسـتخـر همگانی:

  ‌ سرپوشیده / روباز
  ‌مساحت کل زمین / طول زمین عرض زمین
  ‌نوع حصار اطراف زمین / زیـربنـای ساختمان
  ‌طول محوطه / عرض محوطه / طول استخـر
  ‌عرض استخـر / حداکثر عمق / حداقل عمق
  ‌ارتفاع سالن / نوع دیوار / نوع سقف /نوع کفپوش

  پارکینگ / جایگاه تماشاچیان
  ‌جایگاه مخصوص / اطاق فرمان
  ‌اطاق ماساژ / اطاق داوران / اطاق مربیان
  ‌اطاق اداری / اطاق انتظامات / اطاق سرایداری
  ‌انبـار / رختکن / دوش
  سرویس بهداشتی/ سونا / تجهیزات بدنسازی
  ‌مرکز پزشکی / مرکز آتش‌نشانی
  ‌نمازخانه / کتابخانه / بوفـه
  ‌باجه فـروش بلـیط /  دسـتگاه تهـویـه

  4- مشخصات بخـش دولـــتـی

  ‌ وزارتخانه / سازمان / نهـاد / انقلاب
  ‌واحد اجرایی طرح

  5- محـل اجــراء و خصـوصیـات استخــر

  ‌استان / شهرستان / بخش / شهر
  ‌جمعیت تقریبی / محل ایجاد استخر
  ‌نوع مالکیت: دولتی / خصوصی / موقوفه / واگذاری / استیجاری / رهنی

  ‌6- میزان سرمــایه تقــریبی

  ‌نوع سرمایه‌ گذاری: دولـتی/ شخصی / شرکت / سهامی / تعـاونی
  ‌نوع مدیریت: دولتی / شخصی / هیأت مدیره / انواع دیگر
  ‌وضعیت ساختمانی: کامل / نیاز به تعمیر اساسی / در حال ساخت / زمین

  7- فـرم اطـلاعــات و مشخـصــات مــالـک استـخـــر

  1 – مشخصات مؤســس:

  ‌نام …………………… نام خانوادگی ……………………….. فرزند ………………. متولد ……………….. شماره شناسنامه ……………. صادره از …………………… شغل ………………………………….. ساکن……………………………………. میزان تحصیلات ………………………………… رشته تحصیلی………………………… رشته / تخصص‌ ورزشی ………………………………….. سابقه تجربی و کاری در زمینه ورزش ………………..

  ‌آدرس و تلفن مــنزل: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

  ‌آدرس و تلفن محل کـــار: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

  2 – مشـخــصـات شـرکـــاء:

  الف –

  ب –

  ج –

  1394 © حــق کپــی رایــت متعـلق به مرکــز پژوهـشهـای مجـلس شــورای اسـلامـی ایــران می باشد. / گـردآوری: گـروه دانـش و تـحـقـیــقـات مجـمـوعــه پـرشـیـن اسـتـخــر  لـیـنـک هــای مـفــیــــد

  دانـلـــود تـوضـیـحــات تکـمـیـلـی و جــامـع ملــزومــات و قـوانـین ســاخــت اسـتـخـر عـمــومـی و مـجــموعـــه هــای ورزشــی آبــی همـگانـی  دانـلـــود نـمـونــه طــرح تـوجـیهی ســاخـت استـخـر شــنا همـگانـی  وب سـایت رسـمی صــدور مجـوز بهـره برداری (تاسیـس) استـخـر هـای عمـومـی و باشــگاه های ورزشی آبی همــگـانی / مـرکـز  نـظـارت بر آنهــا

  irananavin2-2https://iran.gov.ir/organ/show/id/69/serviceid


  instagram-folllow

  1telegram-follow
  CALL PERSIANPOOL-تلفن پرشین استخر

  بمنـظور آگـاهـی از شـرایط تـاسـیـس اسـتـخـر شـنا همگـانی [اسـتخـرعـمـومی/ پارکــ آبی]  || اطـلاع از شــرایط وام ساخـت اسـتخـر 

  مراحـل اخـذ مجـوز احـداث اسـتـخـر سرپوشـیده/ روبـاز و هـزینـه سـاخـت اسـتـخـر عمـومی / پـارک آبـی از صفـر تا صـد،،

  لـطـفـاً با مشـاوریـن پـرشـین اسـتخـر در ارتـباط  باشـید

  calling-persianpool-09128400911

  021.284.286

  «شـش رقـمــی»

  021.284.22.911

  021.284.23.911

  091284.00.911

  طرح توجیهی و آیین‌نامه اجرایی تأسیس و وام استخرهای شنا عمومی بیشتر بخوانید »

  سـاخـت استخـر شـنا عـمـومی✱طراحـی و اجـرا اسـتخـر همـگانی✱احداث مجموعه ورزشی↼تفریحی↼درمـانیِ آبـی✪پـرشـین اسـتخـر


  سـاخت اسـتخـر سـرپـوشـیده عمـومی مشـاوره تخصصی، طـراحـی و نـظارت

  احـداث اسـتخـر همگـانیپارکــ آبـیاستخـر آب درمـانـی..


    

  اسـتـخـرعمـومی/ اسـتخـرهمـگانی به چـه مجــموعـه ای اطـلاق میشود؟

  بررسـی مراحـل اخـذ مجـوز اسـتخـر تسـهیـلات، وام و طــرح تـوجــیهـی اسـتخـر

  ابعـاد اسـتانـدارد اسـتخـر شـنامسـاحـت مـناسب برای احـداث اسـتخـر عمـومـی

  درآمـد مـاهیـانه اسـتخـرعمـومـیصـرفه اقتـصـادی احـداث اسـتـخـر، سونـا و جکـوزی سـرپوشـیده

  ساخت استخر-How Build Swimming Pool

    پـرشـــیـن اســتـخـــــر

  𝙋𝙚𝙧𝙨𝙞𝙖𝙣 𝙋𝙤𝙤𝙡 𝙘𝙤𝙧𝙥𝙤𝙧𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣

  » طــــّراحــی، محـــاســـبه و اجــــراء اســتـخـــر‌هـای هـمـگانـی و خـانگـــی بــصـــورت کـامـلاً تـخـصّـصــی.

  PERSIAN-POOL-0to100


   

  بـمـنـظــور دریـافــت اطـــلاعــات مــوثّــق و بـه روز، از جـزئـیاتــ کـلــــیدی تأســیـس انـواع مجـمـوعـه های اسـتـخـر عـمــومـی [احـداث پـارک آبــی – مراکـز تخصصی آبـدرمانـی – باشـگاه های بدنسـازی ورزش در آب و بـطــور کــلـی مجـمـوعــه های ورزشــی، تفریــحـی و درمــانـی آبی همــگانی]؛

  با مشـاورین پـرشـیـن اسـتـخــر در ارتبــاط باشـید..

  [جهـت ارائـه راهـکـارهـای عـَـمَـلـی، انتـقـال تجـربیـات فـنی به واجـدیـن شـرایـط]

  »» مـشـــاوره در خــصــوص انتـخــاب مناسـب ترین و بهــتریـن تجهـیـزات تصـفـیه، خـریــد کـلـیه ملــزومـات و تجـهـیزات مـورد نـیاز، بـرآورد میــزان درآمــد ماهـیانه اسـتــخــرعــمومی بطـور تخـمـینی،

  ..و تنـظیـم و تـدویـن طــرح تـوجـیـهــی احــداث اسـتـخــر همـگانی بصــورت تـخصـصــی

  PERSIANPOOL-CONSTRUCTION-MAKING WATERPARK--pools

  ضمانت ساخت استخر-آب بندی استخر-پرشین استخر

  خـدمـات تخـصـصـی پـرشـین اسـتـخــر

   محــاسـبه / جانمـانی / ایـده پـردازی / نیـازسـنـجـی امکـانات / طـراحـی، مشـاوره، نـظارت و اجــراء انـواع

  » اسـتـخــرهــای شـنا عـمـومـی ســرپـوشـــیده و روبــاز.

  » اسـتخـرهـای آبـــ درمــانــی و بـاشـگاه های ورزشی آبـی.

  » مـجمــوعـه هـای عمومی تـفــریـحــی آبـــی.

   پـارکـــ آبـــی [آکـوا پـارک/ آکـوا لَــند]، مـراکــز تخـصـصی اِســـپا، اسـتخـرهـای فـوق عمـیق ویـژه آمـوزش غـواصـی، دریاچــه مـوج مصـنوعـی و..

  ارائـه بـهـــتــریـــن لـــوازم و تجــهـــیــزات اســتخـری ، از مـعـتـبـرتـریـن بـرنـدهـا و تــولــیـد کـنـنـدگان ملـزومـات و تـاســیـسـات اسـتخــر، سـونـا و جکـــوزی  ضـمانت و گارانـتی منحـصـربفــرد پرشـین اسـتخـر

  PERSIAN POOL GUY

  “همـکاری ارزشمـند مجـمـوعه پـرشـین و شـرکـت بیـمه جمهـوری اسـلامی ایـران”

  ضـمانـت کـیـفــیّت و اصـالـت کـلیـه خـدمـات اجـرائی پـرشــین اسـتـخـر

  تـوســط ارائـه بـیـمه نـامه رســمـی  در ســراســر کـشـور
  نـخــسـتـیـن و تنـهــا صـاحـب امـتـیـاز، تا این لحظه #پائیز۱۴۰۲  اصــــول اجـراء و اســتـانـدارد هـای سـاخـت اسـتـخــرعمومی

  ساخـت اسـتخـر شنـا و در مجـمـوع سـاخـت سـازه هـای آبــی، هـمچون ســایـر سـازه هـای مهـندسـی، نیـازمـنـد بکار گـیـری صحـیـح فـنـون طـراحـی، معـمـاری و محـاسبـات عـددی دقـیـق بـر اسـاس آخـریــن دستــاوردهـای عـلـمـی در این حوزه مـیبـاشــد.

  عـدم رعـایـت بـرخـی از ایـن اصــول، بـعــضـاً سـرآغـاز پـیــدایـش آســیب هـا و خســارات جـدی، و در مـواردی جــبـران نـاپــذیــر خـواهــد شـد..

  »» بمـنظــور افــزایش آگــــاهـی در ایـن خــصـــوص، مطـالـعـه مطلـب “ اجــراء اسـتـانـدارد استخر، ارائــه ضمـانت معـتبـر و بیـمـه ساخت استـخـر ” پیـشـنـهــاد میـگـردد.

   

  اولین استخر عمومی در جهان
-تاریخچه استخر همگانی

  تـاریـخچــه شـنـا و پـیــدایش اسـتخــر شـنـای همـگانی

  براسـاس شواهــد، قــدمـت شـنـا و شــنـاگــری بـه ۲۶۰۰ ســـال پیــش از مــیـلاد مـسـیـح، در تـمـدن مـصــر و به دنبـــال آن، در تمـــدن هــای آشـــوری، یـونـــان و روم بـاســتـان بـاز میـگـردد.


  نخــستـین اسـتـخـر عـمـومـی در جــهــان

  حــمـــام بـــزرگ‘ نـام نخـسـتیــن استــخـر عمــومــی در جهـان باستــان بـوده کـه بـیش از ۵۰۰۰ ســــال گـذشـتـه در منطـقــه مـوهـنـجـو دارو، از شهرهــای کشــور پاکـســتان کشــف گـردیده اسـت.

  »» ایـن مخــزن، حـدود ۱۲ مـتر طـول ، ۷ مـتر عـرض و ۴.۲ مـتر عمـق داشـت.

  آنچـه از گـذشتـه تحــت عنـوان آمـوزش شنـا یـاد میـشـود، عمـومـاً بـر اسـاس کـشـفـیـات نگـاره های هیـروگلـیـف «حــروف تصـویـری» در کشـور مـصـر میـباشـد.

  در زمــان یونــانـیــان و رومــیـان باســتـان، شنـا جــزو آمـوزه هـای نـظامـی بوده و همـاننـد فـراگـیری خوانـدن و نـگاشـتن، از آمـوزش های اجـباری نظـامـیان آن زمـان محسـوب میـگـردیـد.


  PERSIANPOOL-CONSTRUCTION-MAKING-commercial-SWIMMINGpools


  نخـسـتیـن مسـابـقـات شــنا در دنیـا

  قدمت ورزش شنـا در مـشـرق زمـین به قـرن یکـم پیـش از مـیلاد مسـیح بـاز مـیگـردد.

  ژاپـن مــکانیـسـت کـه شـواهــد و مـدارک مـوثّـقـی از برگـزاری مـسـابقـات شـنـا در آن یافـت گردیـد. بر اسـاس این مدارک در قــرن هـفــدهـم بـه دسـتـور حکــومـت، ورزش شنــا به صـورت اجبــاری در مــدارس این کشـور تـدریس میـشـد.

  »» مسـابقـات سازمــان یافتـه شـنا در قـرن ۱۹ مـیلادی، پیـش از ورود ژاپـن به دنیــای غــرب شکل گــرفـت.

  » از قـرار معـلوم مـردم ساحـل نشیـن اقیــانوس آرام، بــه کـودکانشان همـزمـان با راه افتـادن یا حتی پیـش از آن، شــنـا می آموخـتنـد.

  نشـانه‌ هـائی از مـسابقـات گـاه‌ و بیـگـاه مــیان یونـــانیـان باسـتـان نیز یافـت شده و همـچنین، یکی از بوکسـورهـای مـشهـور یـونـانـی در آن دوران، شنـــا را به عــنوان تمــریـنی مهـم در برنامـه ورزشـی خـود گنـجـانـیـده بود. [قدمـت آگاهـی بـشـر به تـاثیــر چـشمـگیـر شـنـا بر آمـادگـی جسمــانـی..]


  persian-pool

  اولیـن مسـابقـات شـنا جهـان /نخسـتین فـدراسـیون شنـا

   

   سـال ۱۸۴۶ اولیـن مســابقـه شـنا در مــسـافــت ۴۴۰ یـــارد (معادل 402.336 مـتـر) در استـرالـیا برپــا گـردیـد. پـس از آن، هــر ســالـه ایـن مســابقــات بطـور منـظــم بـرگــزار میشود.

  »» باشگــاه شـنای «متـروپـولـیتـین» لنـدن در ســال ۱۸۶۹ تأسـیس شــد کـه بعــدهــا به انجـمـن شنــای غــیر حــرفـه‌ای تـغـیـیــر نام یـافـت.

  این باشگاه در واقـع هیـأت رئیـسـه شـنای غــیر حــرفــه‌ای بـریتانــیا به شــمــار میـرفت. پس از آن،‌ فـدراسیـون هــای مــلی شنـا در چنـد کشـور اروپـایی دیگر از ســال ۱۸۸۲ تا ۱۸۸۹ شـکل گــرفـت.  PERSIANPOOL-CONSTRUCTION-MAKING-commercial-SWIMMINGpools

  انــواع اسـتـخـــرهــای شنــا عمـومی /خصـوصی

  »» اسـتـخـرهــا بطــور کلــی از جـنـبه اسـتـقــرار و مـوقـعیـت مکـانی،  بـه دو دســتـه اجمــالـی تـقسـیــم میشوند:

  1» اسـتخـــر سـرپـوشـیـده [استـخــر سـربـستـه].

  »» مــانـنـــد: اسـتخــر در طـبـقـات آپـارتمــــان / اســتـخــر هـای عــمـومـی سـرپـوشیـده و..

  2» اسـتخـــر روبــــاز[اسـتـخــر سـربــاز].

  »» مانـنــد: استــخــرهـای اجــرا شــده در حیـاط ویــلا / اسـتـخـر روی بــام ســاخـتــمــان / اسـتخــر در تــراس / اسـتخـرهـای همـگـانـی روبــاز، کـه بمـنظــور استــفـاده از نــور و حرارت خـورشـید، بصــورت روبــاز احــداث میـشوند و..

  » پس از گـذشــت سـالیـان، تـنـوع کــاربـرد ســبب شـکل گیــری اقـســام دیگـری از اسـتـخــر گــردیـد.

  بعـنوان مـثال » استـخــر شنــای قهــرمـانی / ورزشـی / مسابقـاتی، استـخـر تـفریـحی، اسـتـخــر واتــرپـلـو، استخـر آب درمــانی، استخــر آمـوزشـی و..


  PERSIANPOOL-pools design

  ابعـاد و ســایز استـانـدارد در استخـر هـای شنــا عمــومی [استـخـرهای همـگــانـی]

  ابــعــاد مــتـداول در اســتـخـر هــای عــمــومـی [اسـتـخـرهــای تجــاری / اسـتـخـرهــای همگــانی] چــند متــر اســت؟

  با طرح این سـوال به بـررسی انـواع انـدازه های اسـتاندارد مــسابقــات در استخــرهای ورزشی همـگانی خواهـیم پرداخــت.

  » استـخـر عمـومـی استـانـدارد؛ بـه اسـتخــری گفـته میشـود کـه به منـظــوری خـاص، مـاننــد مـســابقــات یکــصـد متــر شــنـا مـورد اسـتفاده قــرار میگیـرد.

  بـه همـین منظور ابــعــاد آنها ضــرایبـی از 100 متــر در نــظـر گــرفـتـه میشود.

  »  طـول 50 مــتـر جـهت بــرگــزاری مسابــقـات مـناسب است.

  »» بـا تــوجـه کـاربــرد ویـژه هــر اسـتخــر، ابــعـــاد صحیــح اســتخــر اســتـانـدارد مسـابقــاتی مــورد نــظر، از فــدراسـیون شــنــای هـمـان منـطقــه قابـل اسـتـعلام است.(هــر منـطقـه یا کشــور، از قــوانـین مـخـتـص بـه خــود پـیــروی میـنـمــایــد.)امـا مــرجـع اصلـی در جهـان فـیــنـــا (FINA) میـبـاشد.


  » بـمـنظـور آگـاهـی، بـه چــند نمــونـه از ابـعـــاد مـتــداول استــخـرهای شنـا، خصوصا در ایران اشـاره خواهـیم نمـود.

  ابعــاد مـعـمـول قـابل اجــراء[طــول و عـرض] اسـتخـرهـای شــنا مـسـابـقـاتـی:

  [اسـتـخـر هـای عمـومـی/ همگــانی/ ورزشــی/ قهرمانی]

   »» استخــر هـای عمـومـی اسـتـاندارد، کـاربرد اصـلی این اسـتخـرها، برگـزاری مسـابقـات است؛ و مـعمــولاً در ابعــاد زیــر احــداث مـیگــردد :

  الفـ » 25 در 13.5 متـــر. [در بـرخـی امــاکن ورزشـی، ابعـــاد 25 در 12 متــر نیــز وجـود دارد.]

  بـ » 33 در 16 متـــر.

  ج » 50 در 25 متـر و یـــا 50 در 21 متــــر..

  » یـادآور میـگــردد، ابعــاد استخــرهــای شــنای اســتاندارد مـسـابقــاتـی، صــرفـاً به مـوارد عنـوان شـده مـحـدود نمـیـگردد. امــا قـالبــاً در ابــعــاد ذکـر شــده اجــراء میشوند..

  عمـق اسـتخـرهای شنـا عمـومی / قهـرمـانی/ آبدرمـانـی/ شیرجـه/ ورزشـی

  طـول عـمق استـخـرهـا بســته بـه نـوع کــاربـری آنــها، مـتفـاوت است. امــا بطــور معـمـول بصـورت زیــر میبـاشد:

  استـخـر شنـا تعـلیمـاتی، استـخـر ویــژه مبـتدیـان، کـه معـمـولاً از عمـق 70 سـانتیـمتر تــا ماکـسیمم 120 سـانتیمـتـر اجـراء میشود.

  استخـر شنـا عمـومـی [استـخـر همگانی]، قابـل استفـاده برای افـراد مسـلط به ورزش شـنـا میباشد. بـطـور معمــول از عـمق 125 سـانتیمـتر تــا عــمق 350 سانتیمـتر در نظر گرفتــه میشود.

  استخـر شنـا قهــرمـانـی، بـمـنـظـور برگـزاری مســابقـــات شــنــا سـاخته میشود. ارتــفاع اســتـانـدارد این استـخرهــا از عــمق 180 ســانتیمتر الــی 450 ســانتیمـتر میباشد.

  استخــرهای منــاسب شــیرجه، بـا ارتفــاع مـخـتلـف تـا عـمـق 10 متــر نیــز احداث میـگردد..

  استخــرهای واتـرپـلو، جـهـت اسـتفــاده آقــایـان 30 * 20 متــر

  و بــانــوان 25 * 20 متــر بـا حداقل عمـق 180 سانتـیـمـتر مـیباشد.

  »» [اسـتـانـداردهــای استـخـر واتـر پـولـــو/ وب سـایت رسـمی فـیـنــا]

  استخـرهای آب درمــانی، طــول و عـرض اسـتخــر آب درمــانی میـتـوانـد متـفـاوت باشـد. امــا عـمـق ایــن استـخـر هــا بـاید بـطــور ثـابـت از 120 سـانتیمـتر تـا حـداکــثر 130 سانتیـمـتـر در نـظـر گــرفته شـود.


  ساخت استخر عمومی- Build Public Swimming Poolsعــرض استــانـدارد استخــرهـای عمـومی ویـژه مسـابـقـاتـ / فـواصـل خـطـوط شنـا

  » عـرض استـخرهای عمومــی مسـابقــاتی؛ بــا تـوجـــه بـه تـعــداد خـطوط شنـا تعـيين میگــردد.

  عـرض خـطـوط شــنـا جهـــت مسـابـقــــات داخلــی 2 مـتـــر و بـــرای مسـابقـات بيـن الـمللــي تــا 2/5 مـتــر پـيــش بـيـنـی میشود.

  »» خطــوط شـنا در كـنـاره هــا، بـا فـاصـلـه نـيم متــر از لبـه استخــر در نــظــر گــرفــته میشـود.

  بـه گــونـه ای كـــه بــه منـــظـور پـیـــــاده ســازی یـک استـخـــر بـا 6 خـــط شنــا، باید عـرضــی معـــادل 13 مـتـــر در نــظــــر گــرفــت..

  » اســتـخــرهـــایـی بــا كـمـتــر از 6 خـــــط، جــهـــت مـقــاصـد تــمريـنــی بكـــار میرونـد.

  در ايـن استــخرهـا، فـواصـل خطـوط شنـای كـــنـاره هــا از لـبه استــخــر بـه 25 سانـتيـمـتـر كاهـش مي يـابد؛ در اين صورت اسـتخـر 4 خــطــی دارای 8.5 مـتـــــــر عرض و استخــر 5 خطــی دارای 10.5 مــتــر عــرض خواهد بود.

  استخــرهــای ویژه مسابقـات رسمــی و بيـن‌الـمـللی دارای 50 مـــــتــــر طـول و 8 خـط شنــا، هــر يـك بــه عـرض 5.2 متــــر میـباشند كه با احتساب دو فـاصلــه 50 سانتـیمتـری از لـبـــه هـای كـنـار استخـر، ابعـــاد كلـی بــه 21×50 متــر خواهـــد رسيــد.

  » استـخـرهای عمـومی اســتاندارد ویـــــژه مسـابقــات، شــامل ابـعـاد و مـشخصات مـعـیّنی میباشند؛
  با رعـایت این اصــول، استخـر در کـلاس اسـتخـرهـای استــانـدارد قـهــرمـانی و مـسـابقــاتی قرار میگیرد.


  section_img2 » قـابل توجـه آنـدستـه از همـوطـنانی کـه در صـدد تاسـیس مجـمـوعه های ورزشی، تفـریحی و درمــانی آبـی {اسـتخـر عمـومـی /همگـانـی} هـسـتنـد؛ لـطـفـاً به این نـکـتـه مـهــم تـوجــه فــرمــایـنـد:

  » بمــنـظـور پیـاده سـازی و احـداث مـجـمـوعـه استـخـر عـمــومی، هـیـچـگونـه الــزام و اجــباری در خصـوص سایـز و شکل کاسـه اسـتخـر وجـود نـــدارد..
  [ ابــعـاد اسـتاندارد، صــرفـاً جـهـت بـرگـزاری مسـابـقــات شـنـا مـورد اسـتفـاده قـرار خـواهـد گـرفـت.]

  »» از دیدگاه قــوانـیـن موجـود، در مورد احــداث مـجـمـوعــه های آبـی و اسـتخــرهـای عـمـومی سـرپوشــیده یا روبـاز با اشـکال هنــدسی مخـتلـف [و یا غـیر هنـدسـی] همـچنین ابـعــاد خاص برای کـاسـه اسـتـخـر، هیـچـگـونـه محـــدودیّـتـی عنـوان نشـده اسـت.

  نام صـحـیـح  مجموعـه اسـتـخـرهای عـمـومـی: مجـمـوعـه ورزشــی، تفــریـحی (و درمـانی، آمـوزشی) آبــی همـگانی میبـاشـد.

  واژه اسـتخــر عمــومی، بصـورت عـامـیانه به ایـن مجـمـوعـه ها اطــلاق میگـردد.

  » باسـتـثـناء مــواردی که هــدف کــارفــرمـا، تــأســیــس مجمــوعـــه ورزشــی بـمنـظـور برگــزاری مســـابقـــات قهــرمـــانی شــنا بـــاشــد.. [که با این وجود، الـزامـات ویـژه بهــمــراه امــکانات خـاصی مــورد تــوجــه قــرار خواهــد گـرفت..]

  همـوطـنان عزیـزی که تـصـمــیم به اجــراء اسـتخـر هـمــگانی دارنـد؛ لـطفــاً در این خصــوص هوشــیار باشید..  PERSIANPOOL-CONSTRUCTION-MAKING-commercial-SWIMMINGpools

   

  نگـاهی عــمــیق و قـابـل تأمّـل، به میـزان کـارآئـی استخـرهـای همـگانـی در کـشــور[اسـتخـرهای عـمــومـی]

  »» مقـدمـه: در قـــرن بیـست و یکــم؛ بــا تــوجــه بـه ســهولت در دسترسـی به منــابع اطــلاعاتی؛ شــوربـخـتـانـه، بدلــیل فقـدان آگــاهی کــافی، عدم کنکاش فـردی، عدم اطـلاع رسانی صحیح  در این خصـوص، شـاهد اجراء استخرهـایی با ابــــعــاد نـاکــارآمــد، در مجموعه های همگانی کشــور هـستیـم..

  تبعـات نـاشی از سهـل انگـاری در طـراحی و عـدم الـتفـات به نیـازسنـجی در بخشهـای کلـیدی مجـموعـه، طـی گـذشـت مـدت نسـبـتاً کـوتاهی، گــاهــاً زمـینه سـاز ایـجــاد نارضـایتی ها و به طبَـع آن کاهـش استقبال و تعـداد مراجعـین به ایــن مــراکــز میگـردد.

  »» سـرانجــام، خسـارات ناشـی از این نواقص، بطـور مستقـیم متـوجـه مالکـین این مجمـوعه ها خواهد شد..

  بدین ترتـیب مالکین و کارفرمایان محترم پس از بهـره برداری از این طیف استخرها و بررسی نتایج شـهودی، به این نتیجه خواهند رسید که عمـلاً اختصـاص چنـین ابعـاد استـخـری در مـجموعه،  لزومی نداشته است!..

  »»اجـراء چنین مجموعـه های آبی با ابعــاد استخری که صرفاً مناسب جهت مسابقات شنا است؛ بدون ارائه منطـق و هـدفــ گذاری مشخص،

  صرفـاً موجـب اِشــغـالـی فضـــا و بِـلا استفــاده واقــع گـردیدن بخــش وسیـعــی از مســاحت کـل مجمـوعـه خــواهد شـد..

  [باحتسـاب حـواشــی مورد نیاز و غـــیـــر قــابـــل استـفــاده در اطراف کاسه استـــخــر.]

  »» پـیـشـنــهـاد شرکت پـرشـیـن اسـتـخــر در خــصــوص طراحی مجموعه و ابــعــاد کــاســه اســتـخــرهای عمـومــی:

  »» در عـوض تخـصـیـص بخش عمـده ای از فضـای مجــموعه تنـها به یکــ اسـتـخــر بزرگـــ با ابـعاد ویـژه مســابقــات،

  باتوجه به نیـازسنجـی ها و امکــانات مـورد نیـاز منطـقه اجـراء،با صـرف هـــزیـنـه هایی بـرابــر و حـتی کــمـتر از اجـراء یـک استــخـر وســیع،

  ضمـن بهـیــنه ســازی فضـای اِشغــال شـده تـوسط یکــ اسـتخـر نسبــتا ناکارامـد، بهـمـراه محـاسـبه حواشـی غــیر قـابل استفـاده اطـراف آن،

  دسـت کـم 3 اسـتـخـر با ابــعاد کـــوچکــتر، با 3 کـارائـی مـختـلـف و مفـیـد، میتـوان بـه جاذبـه هـا و در نتــیـجـه مراجعـیـــن و ارتـقـــاء درآمــد این مجـموعه افــزود..

  pools

  با تـوجــه بـه پیشنهـاد پرشـین اسـتـخــر، طـراحـی و جانمـائی امکـاناتـی کـارامـد و به روز، ضــمن رفــع نیــازهـای شهـرونـدان در این حـوزه،

  شـاهد مجــموعه هـای آبــی مفیدتری در سراسر کشــور میتوان بــود..

  »» حاصل توجـه به ایـن پیــشنـهـادات، عــلاوه بر ارتقاء سطح سـلامتـ جسمی و روحی شهـرونــدان، به افزایش تـعـداد مــراجـعیـن و در نهـــایـت بهــبـــود مـیزان درآمـــد از این مجمـوعه ها منجر میگــردد..  نتیـجـه یک نظـرسـنـجی ازمـالکــین استخـرهای عـمومی فعــال در سراسر کـشـور:

  [میـزان بهـره وری و درآمـد استـخـر شنا عمـومی چقـدر است؟]

   

  جهت اطمینان از صحت و سقـم نتایج حاصل از میزان تاثیر احداث استخری با طول بیش از 20 متر، طی پرسشهایی که بصورت تلفـنی از بالغ بر ۵۰ تن از مالکـین و مدیران استخـرهای عمومی در اقصـی نقـاط کــشور انجـام پـذیـرفـت..

  متاسـفـانه نتـایـج حـاصـل شـده، بـیـش از آنچـه که بـه نـظـر مـیرسـیـد؛ تـامـّل برانـگـیز بود..

  کپی برداری از مراجع ناکارامد، نقطه اشتراک و سر آغاز پیدایش مشکلات در این استخرها محسوب میشد.

  وجود نقاط ضـعــف، کم و کاستـی های آشـکـار در طـراحـی و جـانمــائی امـکانات برخـی از این مجــمـوعـه هـا از ایرادات بـارز این مـراکــز بـه شمــار میـرفـت.

  در همـین نـظـرسـنجـی، دلایـل و منطق اختصـاص فضـایی بالغ بر 60 درصـد از کل مساحـت قـابل اسـتـفاده، تـنـهـا به یکـــ اسـتـخــر نیز تحت بررسـی قـرار گـرفت.

  [با تـوجــه به ابعـاد زیر بـنــاء و فضـای مفـید بسـیـاری از استخـرهای همگـانی در سراسـر کشــور کـه مـســاحـتــی در محــدوده 700 الــی 1000 متـر است، مــعادل اِشــغــال قـریب به 60 درصــد از کـــل مساحــت قـابل استفـاده در این مجموعه ها خواهـد بـود..]

  مـحــور اصـلـی پرسـش هـا از مـالکیـن و مـدیـران این مجمـوعـه استخـرهـای شــنا سـرپوشـیده همگـانی:

  »» با توجــه به مـســاحـت زیر بنـا مجموعـه، وجــود اسـتـخــری با ابـعــاد ویــژه مسـابقــات رســمـی، نسـبت به فضـای اشـغـال شـده توسط ایـن اسـتخـر، مـضــاف بر دست کم 1.5 مـتـر از اطـراف کاسـه اسـتـخــر،

  [بعـنوان نمـونه استخـرهـای عمومـی با مساحـت تـقـریـبـی زیـربـنــا ۸۰۰ الی ۱۰۰۰ متـرمـربع]

  » آیا در عمـل، این ابـعـاد اسـتخـر برای مجمـوعـه توجـیه اقتصـادی و کارائی لازم را بهمراه داشته است؟

  » آیا بازخورد قابل قبـولی از تخصیص بیش از 50 درصد از مساحت سولـه یا سـازه به یک بخـش دریافت داشته اند؟

  » جمـعـاً چـند درصد از مشتریان تمـایل به پیـمایـش مسـافت طـولی استخـر را دارند؟

  » با توجــه به تجـربیـات عـیـنی، با گذشت چـند سـال از بهــره برداری، فـقــدان چه امکـانـاتی به وضوح احسـاس میشــود؟

  متاسفانه اغلـب این عزیزان،

  از عـدم پیـش بینی امـکانات متـنوع و کـارآمـد در جانـمــائی و طـراحـی اولیــه،

   عدم امکان ایجـاد تغـییرات در مجمـوعه پـس از بهـره برداری،

  و کاهــش تـدریـجـی مـراجعـین به مر‌‌‌ور زمان، ابـراز نارضـایـتی مینمودند..

  از دیدگــاه اغـلب کـارفرمـایـان محـترم، ایـن میـزان سرمـایـه گـذاری [هزینـه صـفــر تــا صــد، *بیش از 13 میـلــیارد تـومـان]، برای مجموعــه ای بدون طراحـی صحیح و صـرفـاً کـپـی برداری از سـایـر اســتـخــرهـای اجرا شده! منطـقــی نخواهد بود..

  *(بر اساس هزیـنه های سال 1402)*

  اخـتـصــاص فضـایی به مســاحت 500 متـرمـربـع بـه یـکــ اســتخــر ویـژه مسـابقات (با در نظر گرفتن حـواشـی غـیر قـابل اســتـفاده) در سولـه ای به مسـاحت 800 مترمــربع،

  قطــعـاً نیـازمــند ارائـه دلایـل مسـتدل و توجــیه اقـتصـادی این طرح خـواهد بـود..

  قــوانـین و الــزامـات مربــوط بـه مــکــان احــداث اســتـخــر عمومی

  امروزه طـراحـی اسـتـخـر شنـای همـگانی بر اساس الـزامــات مرتـبـط به مـحــل اجــراء هر پروژه متفاوت است. همچنین اجراء این مجموعه ها تــابـع اصــول و استـانـداردهای مهنـدسی سـازه و مـهـندسی محیــط زیـست میـباشـد.

  بعنوان مثال: بر اســاس ایــن قــوانـین، احـداث استخــر در زمـین هــای لــغـزنـده، اراضی رَوَنــده، حـاشیــه دامـداریـهـا و مـجـــاور تـصـفـیـه خـانـه هــای فـاضــلاب، مـغــایــر بـا ایــن اصــول خواهـد بود..

  در این خصوص،مـطالعـه  مطلـب ” استــــانـداردهـا و ضــوابـط محــاسبــه و سـاخــت استـخـر همگانی/ عمومی ” پیـشنـهــاد میگـــردد.  PERSIAN-POOL-Arrow2

  دانلود فـــایل ضـوابط و اصول ســاخت استخـرشنا عمومی

  { با بررسی این مطالـب با ساختـار کـلی، قوانـین و جـزئیـات ســاخت استخــرهای همگانی بیشتر آشنـا خواهید شد..}


  استانـدارهای احـداث اسـتخر شـنا سرپوشیده عمومی

  اماکن شــنا و ورزشــهای آبــی از قبیـل استـخـر هـای سرپوشیـده، استـخــر هــای روبـــاز، ایستگــاهـای ســـاحلی، ســـد هــا، دریـاچــه هــای طـبیـعی و مصنـوعـی، پلـاژهــا و کلــیـه اماکن آبــی کـه

  ضمن در نظـر گرفتن ضوابط فـدراسـیون نــجـات غـریـق و رعایت امـنیـت و سـلامـت استفـاده کـنندگان، پــروانـه فعـالـیت را از ادارات تـربـیـت بـدنــی دریــافــت نمــوده اند؛ تـحـت عـنـوان امـاکــن مــجـاز شــنا و ورزشـهــای آبـــی شنـاختــه میشـونـد.

  صــدور پــروانــه کــار، بــازگـشــائی و ابــطال آن بـــرای امـــاکـن شــنـا بـر اسـاس گــزارش بــازرســان هیـأت نـجــات غــریـق صــورت میپـذیــرد.  ویدئو روش معـمول ساخت استخر های ارزان قیمت با کیفیت نامناسب!


  ساخت استخر

  swimming pools under water music

  اهـمـیّـت طــراحـی، پیـش از اجــراء هــر اسـتـخــر

  »» کلـــیه پــروژه هـای اجرا شده توسط مجمـوعه پرشین استخــر، زیـر نظـر کارشــناسـان بخـش های مرتبـــط، بررسـی و پـس از ارائـــه طــرح سـه بـعــدی مـورد تائـید کــارفـرمــا, پــروژه توسـط واحــدهای اجرائی مجموعـه، پیــاده سـازی و تکمیل میگــردد.

  setup-confirmation

  مراحـل تکـمیـل پـروژه، توسط بازرسین شرکت پرشین و ناظـرین بیمه کشـور، از صفـر تا صـد مورد پــایـش و بـررسی قـرار میگـیـرد.

  بـا توجــه بـه این مهـم؛ کـیـفـیـت پـروژه هــای اجـــراء شده، قــابـلیت ضـمــانـتـــ و ارائه بیمــه خـواهـند داشت..

  [در این خصـوص، مطـالعــه مطلب بیــمـه استخـر و ضمــانـتـــ رضـایـتـــ مشـتــریـان و اهمیت زیــر ســازی اســتـخـر و اصــول طــراحی اسـتخــر پیـشنـهــاد میگــردد.]  خدمات طـراحی و اجــراء استـخـر هـای استـاندارد در سـراسـر کشــور:

  اجـــراء اســتـانـدارد و درجــه یکــــ، بــا قـیـمتـــ رقـــابتــی و دســت اول تــهــــران
   [بدون واسطه و برون سپاری پروژه به پیمانکار غـیر]

  قابل ارائه در کلّــیــه منــاطق کـشـــور، بهمــراه ارائــه بـیـمـه نــامـه رسـمــی!..


  کــلیـه تـجــهـیـزات، لــوازم و تـاسیسات مــورد اســتفــاده در مجمـوعـه پرشـین استخـر، دارای ضمــانت معــتبـر و اورجـیـنـال میباشد.

  در این خصـوص بـا تــوجــه به بــودجــه در نـظــر گــرفتــه شــده کــارفــرمـا و بــنا بـه درخـواسـت ایـشــان،

  از بهتـرین برنـد هـای تولید کننـده لـوازم و تجهیـزات استخری [تحت لیسانس امریکـا/ اروپـا] جهت پیــاده سازی تاسیسات تصفیــه و ضــد عفــونی پروژه هـا استفـاده میگردد.

  » فـروش تـجـهیـزات اسـتـخــری / لــولـه، اتصـالات UPVC / کاشـی اسـتـخــری، با قیـمت دسـت اول.  persian-pool-Company-Brand-برند پرشین استخر

   


  پـرشــین اســتخــر؛ ارائــه خــدمــات اجــــراء از صـفـــر تــا صـــد در ســراســـر کـشـــور،

  بــا هــزیــنــه واحـــد [قـیـمــت دســـت اول تهــــران و بـــدون واســطـــه]  PERSIAN-POOL-circle

  PERSIAN-POOL-circle

  محـاسـبـه /طــراحـی/ اجـــراء و بـروز رسـانی بـالـغ بــر 300 نـمــونــه اسـتخــر و ســـونـا و جـکـــوزی

  »» لـطـفـاً جهـت آشنـایی بیـشتـر بــا انــواع طـراحـی هـای استـخـر، از بخش نـمــونه اسـتخـر هـای اجـراء شـده وب ســایت بــازدید فـرمـائـید.  »» ویدئـو روش معـمـول اجــراء اسـتخـر های ارزان قیـمت !  Persianpool Co Address Phone No

  بمـنظـور آگاهــــی از هـــزینــه سـاخت اسـتـخـرهای عمــومی و خــانگــی، لـطــفـاً بـه بخــش اسـتعــلام قـیمـت سـاخت استـخــر مــراجعـه و یا با شـماره هـای درج شـده تمـاس حــاصــل فـرمــائیـد..

  شــــش رقـمــــی

  021.284.286


  021.284.20.911

  021.284.22.911

  calling-persianpool-09128400911
  همـراه / شـبکـه های اجتـماعـی

  091284.00.911


  دانلــود توضیحـات تکـمیـلی و جـامع ملــزومـات و قـوانین ســاخت استخـر

   پرشیـن استـخــر در ایـنسـتـاگـرام..instagram-folllow   

     هر چـیز که در جـسـتن آنی؛ آنـی!..[مولانا]
  . . T H I N K    L U X U R Y
   
  [[ تـلـفـیـق هـــنـر طــرّاحــی مــدرن و ایــده پــردازی + عـلــوم مهـنـدسـی مــعمـاری / ضـمـن صـــرف کـمــتـریــن هـزیــنـه مـمــکـن.. ]]


  iran-persianpool-branchesپـرشـیـن اسـتـخـر، اجــراء صـفــر تـا صــد انـواع اسـتـخــر در ســراســر کـشــور بـا هـزیـنـــه واحــــد و ارائـــه بـیـمـــه نـامــه رسـمــی..
  c Expand All C Collapse All

  برآورد هـزینه اجـراء اسـتخـر یا هزینه ساخت از صفـر تا صـد استخـر شنا بر اسـاس مـترمربع امکان پذیر نیسـت.

  [شــامل کـلیه هزینه ها، مانند سرامیک و تصـفیـه]

  در واقـع هـزینۀ کـل اجـراء هـر متـرمربـع از یک استخـر، نسبت به ابعـاد بزرگـتر یا کوچکــتر از آن قـابل تـعـمیـم نمـیباشـد..

  بطور مثال: چنانچه هزینه تقریبی اجراء از گودبرداری تا مرحله بهره برداری کامـل از یک استخر شنا بهمراه نصب تاسیسات تصفیه و سرامیک؛ با ابعاد 6 * 3 متـر و عمق میانگین 1.7 متر، معـادل 200 میلیون تومان در نظـر گـرفته شود[فـرض]

  هرگـز هزینه اجراء استخـری با ابعاد 2 برابـر، 400 میلیـون نخـواهد شـد.

  زیرا بخشی از هزینه ها در هر دو مورد به طور تقریبی یکسان میباشند.

  مانند هزینه اجراء تاسیسات / هزینه لوله اتصالات و شیرآلات اتاقک تاسیسات / هزینه تجهیزات تصفیه [با اختلاف اندک] و..

  اما میتوان صـرفــاً برخی از هزینه اجراء بخشـهای مربوط به مراحل ساخت استخر را بر اساس مترمربع محاسبه نمود.

  مانند اجراء آرماتوربندی / اجراء سیمانکاری و نصب سرامیک و..

 • jasa pembuatan company profile گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Hi! I understand this is kind of off-topic however I had to ask. Does running a well-established website like yours take a lot of work? I’m brand new to blogging however I do write in my diary on a daily basis. I’d like to start a blog so I will be able to share my experience and views online. Please let me know if you have any kind of ideas or tips for brand new aspiring bloggers. Appreciate it! Feel free to surf to my web blog :: jasa pembuatan company profile
 • male performance enhancement گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Maca Root Maca root is a Peruvian herb used for centuries to boost fertility and sexual operate. If you start with the recommended amount, you can all the time tweak the variety of daily capsules based on your expertise and desired outcomes.
 • сип дома москва и московская область گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Гэзльвудъ также услышалъ этотъ чуть-чуть замѣтный вздохъ, и въ ту же минуту почувствовалъ раскаяніе, что расточилъ нѣсколько мгновеній.
 • e-commerce گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Wow, wonderful blog structure! How lengthy have you been running a blog for? you make blogging glance easy. The full glance of your web site is fantastic, as smartly as the content! You can see similar: sklep online and here e-commerce
 • * * * 🎁 GET FREE iPhone 15: http://masonrthomas.com/upload/go.php 🎁 * * * hs=96fae0bd024b45d7a5b155513dd84279* گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  tlt2e8
 • دیدگاه‌ خود را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  بهـترین نوع، مـارکــ یا بـرنـد کاشی و سـرامـیک اسـتـخــر و جکــوزی در حـال حاضر برند سـرامـیک الـبـرز میـباشد.

  بهترین-کاشی-سرامیک-برای-استخر-0چیست؟BEST-CERAMIC-TILE-FOR-SWIMPOOLS

  با توجه به تجربیات تیم اجرائی پـرشـیـن اسـتـخـر و تصـدیـق سـازنـدگان تخـصصـی اسـتخـر در کشـور، کاشـی الــبـرز از دوام و کـیفـیت قـابـل قـبولـی برخـوردار میباشـد.

  سـایر برنـد های کاشـی و سـرامـیـک اسـتخـری موجـود در بازار ایـران (که تعداد آنها نیز انگشت شمـار است)، تا به این لحظـه تنـها بطور نسـبی موفـق به جـلـب رضـایـت مـشتـریـان گـردیده انـد.

  شـایان ذکــر است؛ اخـیــرا شـرکت های تولید کننده ایرانی، اقــدام به تـولـیـد سـرامـیـکــ های اسـتخـری با ظاهـری مـتفـاوت نمـودنـد.

  اما با توجه به نوظهـور بودن این محـصولات، تنهــا با گـذشـت ســالهــا استـفـاده در پروژه های مختلف، میـتـوان راجــع بـه دوام و کـیـفـیـت ایـن محـصـولات نـظــر قطـعـی داشت..

 • * * * 🎁 GET FREE iPhone 15: http://nitidknotz.com/upload/go.php 🎁 * * * hs=dacf1c9c5616e92ced5c116f07b47c0f* گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  a0ahdp
 • دیدگاه‌ خود را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  بر اسـاس نتـایـج آخـرین دسـتاورد هـای عـلمـی و تجربی دنیـا در حـوزه فـن آوری و تـولــید لـولــه هـای پلـیـمـری فشـار قـوی، مـناسب تـرین و بهـتریـن نـوع مـوجـود، در حـال حـاضـر

  لولـه-اتصـالات-شیـرالات یو پی وی سی UPVC میـباشـد.


  از جمـله مـزایـا و برتـری های لولـه هـای فشـارقـوی UPVC

  مقـاومـت در بـرابـر خـوردگـی و فرسـایـش، بـروز حـداقـل افـت فـشـار در سیـسـتـم پایـپـیـنـگــ بـه دلیل سـطوح صیقـلـی این مـتریال (ضریب زبـری لولـه UPVC بمـیزان 0.009 اسـت)، استـحـکام بـالا، عـمــر مـفـیـد 50 الــی 70 ســال، مقـاومـت در بـرابر تـغـیـیرات دمــا، سهـولـت در اجـراء، حـمـل آسـان و قـیـمـت مـناسـب مـیباشـد.

  آسـتانه تـحمل لولـه های فشـار قـوی U-PVC تـا دمــای 60 درجـه سـانـتیـگـراد و حـداکـثـر فـشــار نـامـی 16بــار(PN16) میـباشـد؛ ایـن قـابلیـت از شـاخص های مهم انتـخـاب UPVC بعـنـوان بهـترین نـوع متـریـال جهـت اجـراء لـولــه کشـی اسـتخـر و جکــوزی محـسـوب میـگـردد.

  چـرا لولـه، اتصـالات و شیرالات UPVC جهت لـولـه کـشـی اسـتـخـر بهتـرین انتـخـاب است؟

  بـاتـوجــه بـه این نـکتـه کـه زمـان اجــراء لـولـه کشـی کـاسـه استـخـر پیـش از مـرحـله بـتـن ریـزی میـبـاشـد؛ بنـابـرایـن بخـش عـمـده لـولــه و اتـصـالات اسـتـخـر بـرای هـمـیـشـه در بــتن مــدفــون خـواهـد شــد.

  به ایـن علـت هـنگـام بـررسـی و انـتـخـاب بهـتریـن نـوع لـولـه، شـایسـته است میـزان سـازگــاری مـتریـال اسـتفـاده شــده بـا رفــتـار بــتـن نیــز مـورد تـوجـه قـرار گیـرد.

  ســازگــاری قـابل قـبـول عنـاصـر تشکـیل دهـنده لولـه UPVC بـا بـتـن،هنگـام انــدود شــدن توسط بـتن، از مزایــا و برتری هـای ایـن نـوع پـلیـمـر، همچنین علت اصلی استفـاده از UPVC در لولـه کشی تصفیه استخـر به شـمــار میـرود.

  هـمینطـور در خصـوص نحـوه اتصـال UPVC، میـتـوان بـه عـمـق هـمـپوشـانـی بـالا (در اتصـال های چسـبی) و آب بنـدی کامـل در اتصـالات اوریـنگــ (پـوش فـیت) اشـاره نـمـود.

  لولـه کشـی UPVC “یو پی وی سی” (از نوع چسـبی) توسـط کـلـیـنـر، پـرایـمــر و چـسـبUPVC فـشــار قـوی مخـصوص انجـام میـپـذیـرد.

  نتـیـجـه اجــراء صحـیـح ایـن مـرحـلـه، مـنـجـر بـه هـم پـوشـانـی کامل بخـش هـای الحـاق شــده و در نهـایت حصـول اطـمیـنان از آب بـنـدی کــامـل مدار لوله کشی خـواهـد شـد.

  ✍️ “آمـوزش اجـرا لولـه کشـی استـخـر تـوسط لولـه UPVC

  BEST UPVC-PIPE-VALVE FOR SWIMPOOLS-بهترین لوله برای استخر چیست؟

  پرشـین استخـر جهت اجـرا لولـه کـشی تصفـیه اسـتخـر ها، از لولـه، اتصالات و شیـرالات U-PVC پیـمتـاش ترکـیـه اسـتفـاده مینـمـاید.


  CALL PERSIANPOOL-تلفن پرشین استخر

  بمنـظـور اطـلاع از قـیـمت هـا و خـریـد لـولـه، اتصـالات و شـیـرآلات UPVC اسـتـخـری، لـطفـاً با مشـاوریـن بخـش فـروش مجـمـوعـه پـرشـیـن اسـتخـر در ارتبـاط باشـید:

  شـش رقـمــی

  021.284286

  021.28422911

  همــراه / واتس اپ

  09128400911

 • Lakeisha Rene گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Hi persianpool.ir We noticed your website persianpool.ir is only listed in 9/2,500 directories. We have a service that lists your company in all the directories globally. It supports all countries, all services, to boost your SEO and get you those high quality back links that directories offer. We have a promo running for a one time fee of $99 Visit us on https://persianpool.companyregistar.org/persianpool.ir to get listed.
 • Andra Carron گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Hi, Do you have a digital product you would like to see promoted for free? Do you target companies with your product? We promote your product for you on a commission basis. Come check us out: https://persianpool.leadsboy.biz
 • Lavon Galarza گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Hi, If I can tell you exactly which Businesses (B2B) visited your website today – would you be interested? Here is what I mean. You get 100 visitors today. 2 of them fill out your form. 1 of them calls you. 97 of them are gone forever… Until Now. Our software can track: -Who was on your website -How they got there -What keyword they searched -Their Name, Phone and Email address. Don’t lose any more leads or sales opportunities. We’ve been in business since 2015 with clients around the world. Interested? Send me your name and number for a no cost demo on YOUR website. LeadsMax.biz Regards, Website Detective Don’t Miss Any Opportunity.
 • Junko Mcnabb گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Hi, Do you have a digital product you would like to see? Do you target companies? We promote your product for you on a commission basis. Come check us out: https://persianpool.leadsboy.biz
 • Ciara Wonggu گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Hi, I hope this email finds you well. I wanted to reach out to you today to discuss logo products and apparel for your business. Quick question: Who would be the best contact to discuss your company logo products and apparel such as: -Printed T-shirts -Logo mugs -Branded water bottles -Custom USB flash drives -Logo pens -plus 300,000 other products for your business https://persianpool.marketingeee.com/ With over two decades of experience in the promotional products industry, our company is dedicated to helping businesses like yours leave a lasting impression. Our wide range of custom-branded merchandise is designed to elevate your brand, foster customer loyalty, and drive sales. From captivating trade show giveaways to thoughtful employee incentive programs and impressive corporate gifts, we have the expertise to create unique promotional items tailored to your specific needs. Our team of promo product specialists will guide you through the entire process, from selecting the perfect items for your business to designing and creating custom logos that speak to your brand identity. As your one-stop-shop for branded merchandise, we ensure top-quality finished products are delivered right to your doorstep, making the process seamless and hassle-free. Let’s connect and explore how our promotional products can enhance your brand awareness and fuel business growth. Thank you for your time, and we look forward to hearing from you soon. Best regards, Creative Specialist Branded Products https://persianpool.marketingeee.com/
 • Tarah Ansell گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Hello, We noticed your domain: persianpool.ir is listed in very few directories. Directories have a very high Page Rank Score and provide really good back links Company visit us on Company Registar and list your domain in all the directories. https://persianpool.companyregistar.org/persianpool.ir
 • Inez Guertin گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Hi persianpool.ir, We visited your website persianpool.ir and think that we might have the perfect leads for you. We are a global lead provider covering all industries that include consumer and business data. Feel free to look through our samples on our website https://persianpool.leadsfly.biz/persianpool.ir If the samples are not to your liking, talk to us live on site and we might be able to provide you with the exact data you need Please visit us at https://persianpool.leadsfly.biz/persianpool.ir Your Future Favorite leads provider for 2024 Regards, Inez
 • Hilda Slaton گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Hi persianpool.ir We noticed your website persianpool.ir is only listed in 12 out of 2500 directories. This has a severe impact on your online global presence. You can get listed in all 2500 directories for a once off fee of $99 Come visit us on https://persianpool.companyregistar.org/persianpool.ir
 • دیدگاه‌ خود را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  پاسخ بطـور خلاصـه:

  نحـوه اجـراء اسـتخـر های بتنی

   

  BUILD-CONCRETE-SWIMMING-POOL-ساخت استخر بتنی

  پس از انجـام محـاسـبات فــنــی و طـراحـی کاســه استخـر، مراحـل اجـرائی در دسـتور کار قــرار میگیـرد.

  (طراحی 2 بعـدی و 3 بعـدی  کاسه استخـر، محـاسبه و تـنظیم لیسـتوفـر آرمـاتورها، طـراحی دیـاگرام لولـه کشی تاسیـسـات و..)

  جهت همـوار سازی کاسـه استخـر، دیـواره ها توســط آجــر یــا بـلــوک و کـف استخـر، با بتن مگــر(یا بتن نظافــت) پوشش داده میشـوند.

  سپس لایه اول از 2 لایه شبکـه مـش، توسط آرمــاتور [ معمولا A3 ؛ آجـدار] در بخشهـای کـف و دیـواره کاســه اسـتخـر اجــرا میشود. [آرماتوربـندی]

  » در میـان 2 لایه شبکه مـش آرمـاتور اسـتخـر، لولــه کشی های مربوط به گردش و تصفـیه آب، توسـط لولــه U-PVC انجــام میپذیرد.

  پس از لولـه کشـی، لایـه دوم آرماتور اجـراء میگـردد.

  HOW MAKE CONCRETE SWIMPOOLS-روش ساخت اجرا استخر بتنی

  »» مرحله بعد، بستن قـالب جهت بتـن ریـزی اسـت. 

   

  بـتن ریــزی اسـتـخـر توســط بتـن آمـــاده، ضمن الحـاق مکـمل های آب بنـدی و افـزونه های روان کـننده انجــام مـیپـذیرد.

  »»  در پایـان، کاسـه استخـر آماده سـیـمانـکاری، آب بنــدی نهــائی و نصــب ســرامـیـک (یــا رنــگ) خــواهــد بـود..

 • Slaptep گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  This demonstrates the feasibility of using chelators to enhance echinocandin efficacy in vivo in the treatment of echinocandin resistant infections where to buy cialis online safely
 • RobertFaito گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Gates of Olympus 1000 на реальные деньги
 • * * * 🎁 GET FREE iPhone 15: http://izmirlianfoundation.am/files/go.php 🎁 * * * hs=9836ec409a9f273e9eaf1e73551df2ee* گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  05i4wr
 • دیدگاه‌ خود را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *   

  سـاخـت استخـر شـنا عـمـومی✱طراحـی و اجـرا اسـتخـر همـگانی✱احداث مجموعه ورزشی↼تفریحی↼درمـانیِ آبـی✪پـرشـین اسـتخـر بیشتر بخوانید »

  پیمایش به بالا
  ارتباط با کـارشناس..
  1
  با ما در ارتباط باشید..
  پـرشین استخر»PersianPool
  در حـال ارتبـاط بـا کارشـناس مـرتبـط:
  "تاسیس استخر عمومی"
  --------------------------

  ســلام و درود بر شــمــا.

  لـطـفــاً درخـواسـتـتـان را مـطـرح فــرمــائـیـد: