ساخت استخر

سـاخـت استخـر شـنا عـمـومی✱طراحـی و اجـرا اسـتخـر همـگانی✱احداث مجموعه ورزشی↼تفریحی↼درمـانیِ آبـی✪پـرشـین اسـتخـر


سـاخت اسـتخـر سـرپـوشـیده عمـومی مشـاوره تخصصی، طـراحـی و نـظارت

احـداث اسـتخـر همگـانیپارکــ آبـیاستخـر آب درمـانـی..


  

اسـتـخـرعمـومی/ اسـتخـرهمـگانی به چـه مجــموعـه ای اطـلاق میشود؟

بررسـی مراحـل اخـذ مجـوز اسـتخـر تسـهیـلات، وام و طــرح تـوجــیهـی اسـتخـر

ابعـاد اسـتانـدارد اسـتخـر شـنامسـاحـت مـناسب برای احـداث اسـتخـر عمـومـی

درآمـد مـاهیـانه اسـتخـرعمـومـیصـرفه اقتـصـادی احـداث اسـتـخـر، سونـا و جکـوزی سـرپوشـیده

ساخت استخر-How Build Swimming Pool

  پـرشـــیـن اســتـخـــــر

𝙋𝙚𝙧𝙨𝙞𝙖𝙣 𝙋𝙤𝙤𝙡 𝙘𝙤𝙧𝙥𝙤𝙧𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣

» طــــّراحــی، محـــاســـبه و اجــــراء اســتـخـــر‌هـای هـمـگانـی و خـانگـــی بــصـــورت کـامـلاً تـخـصّـصــی.

PERSIAN-POOL-0to100
بـمـنـظــور دریـافــت اطـــلاعــات مــوثّــق و بـه روز، از جـزئـیاتــ کـلــــیدی تأســیـس انـواع مجـمـوعـه های اسـتـخـر عـمــومـی [احـداث پـارک آبــی – مراکـز تخصصی آبـدرمانـی – باشـگاه های بدنسـازی ورزش در آب و بـطــور کــلـی مجـمـوعــه های ورزشــی، تفریــحـی و درمــانـی همــگانی آبـی]؛

با مشـاورین پـرشـیـن اسـتـخــر در ارتبــاط باشـید..

[جهـت ارائـه راهـکـارهـای عـَـمَـلـی، انتـقـال تجـربیـات فـنی به واجـدیـن شـرایـط]

»» مـشـــاوره در خــصــوص انتـخــاب مناسـب ترین و بهــتریـن تجهـیـزات تصـفـیه، خـریــد کـلـیه ملــزومـات و تجـهـیزات مـورد نـیاز، بـرآورد میــزان درآمــد ماهـیانه اسـتــخــرعــمومی بطـور تخـمـینی؛

..و تنـظیـم و تـدویـن طــرح تـوجـیـهــی احــداث اسـتـخــر همـگانی بصــورت کـاملاً تـخصـصــی

PERSIANPOOL-CONSTRUCTION-MAKING WATERPARK--pools

ضمانت ساخت استخر-آب بندی استخر-پرشین استخر

خـدمـات تخـصـصـی پـرشـین اسـتـخــر

 محــاسـبه / جانمـانی / ایـده پـردازی / نیـازسـنـجـی امکـانات / طـراحـی، مشـاوره، نـظارت و اجــراء انـواع

» اسـتـخــرهــای شـنا عـمـومـی ســرپـوشـــیده و روبــاز.

» اسـتخـرهـای آبـــ درمــانــی و بـاشـگاه های ورزشی آبـی.

» مـجمــوعـه هـای تـفــریـحــی آبـــی.

 پـارکـــ آبـــی [آکـوا پـارک/ آکـوا لَــند]، مـراکــز تخـصـصی اِســـپا، اسـتخـرهـای فـوق عمـیق ویـژه آمـوزش غـواصـی، دریاچــه مـوج مصـنوعـی و..

ارائـه بـهـــتــریـــن لـــوازم و تجــهـــیــزات اســتخـری ، از مـعـتـبـرتـریـن بـرنـدهـا و شـرکـت هـای تــولــیـد کـنـنـده ملـزومـات و تـاســیـسـات اسـتخــر، سـونـا و جکـــوزیضـمانت و گارانـتی منحـصـربفــرد پرشـین اسـتخـر

PERSIAN POOL GUY

“همـکاری ارزشمـند مجـمـوعه پـرشـین و شـرکـت بیـمه جمهـوری اسـلامی ایـران”

ضـمانـت کـیـفــیّت و اصـالـت کـلیـه خـدمـات اجـرائی پـرشــین اسـتـخـر

تـوســط ارائـه بـیـمه نـامه رســمـی  در ســراســر کـشـور
نـخــسـتـیـن و تنـهــا صـاحـب امـتـیـاز، تا #زمسـتان1401اصــــول اجـراء و اســتـانـدارد هـای سـاخـت اسـتـخــرعمومی

ساخـت اسـتخـر شنـا و در مجـمـوع سـاخـت سـازه هـای آبــی، هـمچون ســایـر سـازه هـای مهـندسـی، نیـازمـنـد بکار گـیـری صحـیـح فـنـون طـراحـی، معـمـاری و محـاسبـات عـددی دقـیـق بـر اسـاس آخـریــن دستــاوردهـای عـلـمـی مـیبـاشــد.

عـدم رعـایـت بـرخـی از ایـن اصــول، بـعــضـاً سـرآغـاز پـیــدایـش آســیب هـا و خســارات جـدی، و در مـواردی جــبـران نـاپــذیــر خـواهــد شـد..

»» بمـنظــور افــزایش آگــــاهـی در ایـن خــصـــوص، مطـالـعـه مطلـب ” عـلل مـنطـقی اجــراء اســتـخـر اسـتـانـدارد، ارائــه ضمـانت معـتبـر و بیـمـه استـخـر ” پیـشـنـهــاد میـگـردد.

PERSIAN-POOL-BRAND


 

تـاریـخچــه شـنـا و پـیــدایش اسـتخــر شـنـای همـگانی

براسـاس شواهــد، قــدمـت شـنـا و شــنـاگــری بـه ۲۶۰۰ ســـال پیــش از مــیـلاد مـسـیـح، در تـمـدن مـصــر و به دنبـــال آن، در تمـــدن هــای آشـــوری، یـونـــان و روم بـاســتـان بـاز میـگـردد.


 

نخــستـین اسـتـخـر عـمـومـی در جــهــان

حــمـــام بـــزرگ‘ نـام نخـسـتیــن استــخـر عمــومــی در جهـان باستــان بـوده کـه بـیش از ۵۰۰۰ ســــال گـذشـتـه در منطـقــه مـوهـنـجـو دارو، از شهرهــای کشــور پاکـســتان کشــف گـردیده اسـت.

»» ایـن مخــزن، حـدود ۱۲ مـتر طـول ، ۷ مـتر عـرض و ۴.۲ مـتر عمـق داشـت.

آنچـه از گـذشتـه تحــت عنـوان آمـوزش شنـا یـاد میـشـود، عمـومـاً بـر اسـاس کـشـفـیـات نگـاره های هیـروگلـیـف «حــروف تصـویـری» در کشـور مـصـر میـباشـد.

در زمــان یونــانـیــان و رومــیـان باســتـان، شنـا جــزو آمـوزه هـای نـظامـی بوده و همـاننـد فـراگـیری خوانـدن و نـگاشـتن، از آمـوزش های اجـباری نظـامـیان آن زمـان محسـوب میـگـردیـد.


PERSIANPOOL-CONSTRUCTION-MAKING-commercial-SWIMMINGpools


نخـسـتیـن مسـابـقـات شــنا در دنیـا

قدمت ورزش شنـا در مـشـرق زمـین به قـرن یکـم پیـش از مـیلاد مسـیح بـاز مـیگـردد.

ژاپـن مــکانیـسـت کـه شـواهــد و مـدارک مـوثّـقـی از برگـزاری مـسـابقـات شـنـا در آن یافـت گردیـد. بر اسـاس این مدارک در قــرن هـفــدهـم بـه دسـتـور حکــومـت، ورزش شنــا به صـورت اجبــاری در مــدارس این کشـور تـدریس میـشـد.

»» مسـابقـات سازمــان یافتـه شـنا در قـرن ۱۹ مـیلادی، پیـش از ورود ژاپـن به دنیــای غــرب شکل گــرفـت.

» از قـرار معـلوم مـردم ساحـل نشیـن اقیــانوس آرام، بــه کـودکانشان همـزمـان با راه افتـادن یا حتی پیـش از آن، شــنـا می آموخـتنـد.

نشـانه‌ هـائی از مـسابقـات گـاه‌ و بیـگـاه مــیان یونـــانیـان باسـتـان نیز یافـت شده و همـچنین، یکی از بوکسـورهـای مـشهـور یـونـانـی در آن دوران، شنـــا را به عــنوان تمــریـنی مهـم در برنامـه ورزشـی خـود گنـجـانـیـده بود. [قدمـت آگاهـی بـشـر به تـاثیــر چـشمـگیـر شـنـا بر آمـادگـی جسمــانـی..]


persian-pool

 

 

اولیـن مسـابقـات شـنا جهـان /نخسـتین فـدراسـیون شنـا

 

 سـال ۱۸۴۶ اولیـن مســابقـه شـنا در مــسـافــت ۴۴۰ یـــارد (معادل 402.336 مـتـر) در استـرالـیا برپــا گـردیـد. پـس از آن، هــر ســالـه ایـن مســابقــات به طـور منـظــم بـرگــزار میشود.

»» باشگــاه شـنای «متـروپـولـیتـین» لنـدن در ســال ۱۸۶۹ تأسـیس شــد کـه بعــدهــا به انجـمـن شنــای غــیر حــرفـه‌ای تـغـیـیــر نام یـافـت.

این باشگاه در واقـع هیـأت رئیـسـه شـنای غــیر حــرفــه‌ای بـریتانــیا به شــمــار میـرفت. پس از آن،‌ فـدراسیـون هــای مــلی شنـا در چنـد کشـور اروپـایی دیگر از ســال ۱۸۸۲ تا ۱۸۸۹ شـکل گــرفـت.PERSIANPOOL-CONSTRUCTION-MAKING-commercial-SWIMMINGpools

انــواع اسـتـخـــرهــای شنــا عمـومی /خصـوصی

»» اسـتـخـرهــا بطــور کلــی از جـنـبه اسـتـقــرار و مـوقـعیـت مکـانی،  بـه دو دســتـه اجمــالـی تـقسـیــم میشوند

1» اسـتخـــر سـرپـوشـیـده [استـخــر سـربـستـه].

»» مــانـنـــد: اسـتخــر در طـبـقـات آپـارتمــــان / اســتـخــر هـای عــمـومـی سـرپـوشیـده و..

2» اسـتخـــر روبــــاز[اسـتـخــر سـربــاز].

»» مانـنــد: استــخــرهـای اجــرا شــده در حیـاط ویــلا / اسـتـخـر روی بــام ســاخـتــمــان / اسـتخــر در تــراس / اسـتخـرهـای همـگـانـی روبــاز، کـه بمـنظــور استــفـاده از نــور و گـرمـای خـورشـید، بصــورت روبــاز احــداث میـشوند و..

» پس از گـذشــت سـالیـان، تـنـوع کــاربـرد، ســبب شـکل گیــری اقـســام دیگـری از اسـتـخــر گــردیـد.

بعـنوان مـثال » استـخــر شنــای قهــرمـانی / ورزشـی / مسابقـاتی، استـخـر تـفریـحی، اسـتـخــر واتــرپـلـو، استخـر آب درمــانی، استخــر آمـوزشـی و..PERSIANPOOL-pools design

ابعـاد و ســایز استـانـدارد در استخـر هـای شنــا عمــومی [استـخـرهای همـگــانـی]

ابــعــاد مــتـداول در اســتـخـر هــای عــمــومـی [اسـتـخـرهــای تجــاری / اسـتـخـرهــای همگــانی] چــند متــر اســت؟

با طرح این سـوال به بـررسی انـواع انـدازه های اسـتاندارد مــسابقــات در استخــرهای ورزشی همـگانی خواهـیم پرداخــت.

» استـخـر عمـومـی استـانـدارد؛ بـه اسـتخــری گفـته میشـود کـه به منـظــوری خـاص، مـاننــد مـســابقــات یکــصـد متــر شــنـا مـورد اسـتفاده قــرار میگیـرد.

بـه همـین منظور ابــعــاد آنها ضــرایبـی از 100 متــر در نــظـر گــرفـتـه میشود.

»  طـول 50 مــتـر جـهت بــرگــزاری مسابــقـات مـناسب است.

»» بـا تــوجـه کـاربــرد ویـژه هــر اسـتخــر، ابــعـــاد صحیــح اســتخــر اســتـانـدارد مسـابقــاتی مــورد نــظر، از فــدراسـیون شــنــای هـمـان منـطقــه قابـل اسـتـعلام است.(هــر منـطقـه یا کشــور، از قــوانـین مـخـتـص بـه خــود پـیــروی میـنـمــایــد.)امـا مــرجـع اصلـی در جهـان فـیــنـــا (FINA) میـبـاشد.


» بـمـنظـور آگـاهـی، بـه چــند نمــونـه از ابـعـــاد مـتــداول استــخـرهای شنـا اشـاره خواهـیم نمـود

ابعــاد مـعـمـول قـابل اجــراء[طــول و عـرض] اسـتخـرهـای شــنا مـسـابـقـاتـی:

[اسـتـخـر هـای عمـومـی/ همگــانی/ ورزشــی/ قهرمانی]

 »» استخــر هـای عمـومـی اسـتـاندارد، کـاربرد اصـلی این اسـتخـرها، برگـزاری مسـابقـات است؛ و مـعمــولاً در ابعــاد زیــر احــداث مـیگــردد :

الفـ » 25 در 13.5 متـــر. [در بـرخـی امــاکن ورزشـی، ابعـــاد 25 در 12 متــر نیــز وجـود دارد.]

بـ » 33 در 16 متـــر.

ج » 50 در 25 متـر و یـــا 50 در 21 متــــر..

» یـادآور میـگــردد، ابعــاد استخــرهــای شــنای اســتاندارد مـسـابقــاتـی، صــرفـاً به مـوارد عنـوان شـده مـحـدود نمـیـگردد. امــا قـالبــاً در ابــعــاد ذکـر شــده اجــراء میشوند..

عمـق اسـتخـرهای شنـا عمـومی / قهـرمـانی/ آبدرمـانـی/ شیرجـه/ ورزشـی

طـول عـمق استـخـرهـا بســته بـه نـوع کــاربـری آنــها، مـتفـاوت است. امــا بطــور معـمـول بصـورت زیــر میبـاشد:

استـخـر شنـا تعـلیمـاتی، استـخـر ویــژه مبـتدیـان، کـه معـمـولاً از عمـق 70 سـانتیـمتر تــا ماکـسیمم 120 سـانتیمـتـر اجـراء میشود.

استخـر شنـا عمـومـی [استـخـر همگانی]، قابـل استفـاده برای افـراد مسـلط به ورزش شـنـا میباشد. بـطـور معمــول از عـمق 125 سـانتیمـتر تــا عــمق 350 سانتیمـتر در نظر گرفتــه میشود.

استخـر شنـا قهــرمـانـی، بـمـنـظـور برگـزاری مســابقـــات شــنــا سـاخته میشود. ارتــفاع اســتـانـدارد این استـخرهــا از عــمق 180 ســانتیمتر الــی 450 ســانتیمـتر میباشد.

استخــرهای منــاسب شــیرجه، بـا ارتفــاع مـخـتلـف تـا عـمـق 10 متــر نیــز احداث میـگردد..

استخــرهای واتـرپـلو، جـهـت اسـتفــاده آقــایـان 30 * 20 متــر

و بــانــوان 25 * 20 متــر بـا حداقل عمـق 180 سانتـیـمـتر مـیباشد.

»» [اسـتـانـداردهــای استـخـر واتـر پـولـــو/ وب سـایت رسـمی فـیـنــا]

استخـرهای آب درمــانی، طــول و عـرض اسـتخــر آب درمــانی میـتـوانـد متـفـاوت باشـد. امــا عـمـق ایــن استـخـر هــا بـاید بـطــور ثـابـت از 120 سـانتیمـتر تـا حـداکــثر 130 سانتیـمـتـر در نـظـر گــرفته شـود.


ساخت استخر عمومی- Build Public Swimming Poolsعــرض استــانـدارد استخــرهـای عمـومی ویـژه مسـابـقـاتـ / فـواصـل خـطـوط شنـا

» عـرض استـخرهای عمومــی مسـابقــاتی؛ بــا تـوجـــه بـه تـعــداد خـطوط شنـا تعـيين میگــردد.

عـرض خـطـوط شــنـا جهـــت مسـابـقــــات داخلــی 2 مـتـــر و بـــرای مسـابقـات بيـن الـمللــي تــا 2/5 مـتــر پـيــش بـيـنـی میشود.

»» خطــوط شـنا در كـنـاره هــا، بـا فـاصـلـه نـيم متــر از لبـه استخــر در نــظــر گــرفــته میشـود.

بـه گــونـه ای كـــه بــه منـــظـور پـیـــــاده ســازی یـک استـخـــر بـا 6 خـــط شنــا؛ عـرضــی معـــادل 13 مـتـــر بــایـــــد در نــظــــر گــرفــت..

» اســتـخــرهـــایـی بــا كـمـتــر از 6 خـــــط، جــهـــت مـقــاصـد تــمريـنــی بكـــار میرونـد.

در ايـن استــخرهـا، فـواصـل خطـوط شنـای كـــنـاره هــا از لـبه استــخــر بـه 25 سانـتيـمـتـر كاهـش مي يـابد؛ در اين صورت اسـتخـر 4 خــطــی دارای 8.5 مـتـــــــر عرض و استخــر 5 خطــی دارای 10.5 مــتــر عــرض خواهد بود.

استخــرهــای ویژه مسابقـات رسمــی و بيـن‌الـمـللی دارای 50 مـــــتــــر طـول و 8 خـط شنــا، هــر يـك بــه عـرض 5.2 متــــر میـباشند كه با احتساب دو فـاصلــه 50 سانتـیمتـری از لـبـــه هـای كـنـار استخـر، ابعـــاد كلـی بــه 21×50 متــر خواهـــد رسيــد.

» استـخـرهای عمـومی اســتاندارد ویـــــژه مسـابقــات، شــامل ابـعـاد و مـشخصات مـعـیّنی میباشند؛ کـه با رعـایت این اصــول، استخـر در کـلاس اسـتخـرهـای استــانـدارد قـهــرمـانی و مـسـابقــاتی قرار خـواهـد گـرفـت.


section_img2 » قـابل توجـه آنـدستـه از همـوطـنانی کـه در صـدد تاسـیس مجـمـوعه های ورزشی، تفـریحی و درمــانی آبـی {اسـتخـر عمـومـی /همگـانـی} هـسـتنـد؛ لـطـفـاً به این نـکـتـه مـهــم تـوجــه فــرمــایـنـد:

» بمــنـظـور پیـاده سـازی و احـداث مـجـمـوعـه استـخـر عـمــومی، هـیـچـگونـه الــزام و اجــباری در خصـوص سایـز و شکل کاسـه اسـتخـر وجـود نـــدارد..

[ ابــعـاد اسـتاندارد، صــرفـاً جـهـت بـرگـزاری مسـابـقــات شـنـا مـورد اسـتفـاده قـرار خـواهـنـد گـرفـت.]

»» از دیدگاه قــوانـیـن موجـود، در مورد احــداث مـجـمـوعــه های آبـی و اسـتخــرهـای عـمـومی سـرپوشــیده یا روبـاز با اشـکال هنــدسی مخـتلـف [و یا غـیر هنـدسـی] همـچنین ابـعــاد خاص برای کـاسـه اسـتـخـر، هیـچـگـونـه محـــدودیّـتـی عنـوان نشـده اسـت.

نام صـحـیـح  مجموعـه اسـتـخـرهای عـمـومـی: مجـمـوعـه ورزشــی، تفــریـحی (و درمـانی، آمـوزشی) آبــی همـگانی میبـاشـد.

واژه اسـتخــر عمــومی، بصـورت عـامـیانه به ایـن مجـمـوعـه ها اطــلاق میگـردد.

» باسـتـثـناء مــواردی که هــدف کــارفــرمـا، تــأســیــس مجمــوعـــه ورزشــی بـمنـظـور برگــزاری مســـابقـــات قهــرمـــانی شــنا بـــاشــد.. [که با این وجود، الـزامـات ویـژه بهــمــراه امــکانات خـاصی مــورد تــوجــه قــرار خواهــد گـرفت..]

همـوطـنان عزیـزی که تـصـمــیم به اجــراء اسـتخـر هـمــگانی دارنـد؛ لـطفــاً در این خصــوص هوشــیار باشند..PERSIANPOOL-CONSTRUCTION-MAKING-commercial-SWIMMINGpools

PersiaPool00555

نگـاهی عــمــیق و قـابـل تأمّـل، به میـزان کـارآئـی استخـرهـای همـگانـی در کـشــور[اسـتخـرهای عـمــومـی]

»» مقـدمـه: در قـــرن بیـست و یکــم؛ بــا تــوجــه بـه ســهولت در دسترسـی به منــابع اطــلاع رسـانـی؛ شــوربـخـتـانـه، بدلــیل فقـدان آگــاهی کــافی، عدم کنکاش فـردی، اطـلاع رسانی ناکــافی و در برخی مـوارد نادرسـت در این خصـوص، شـاهد اجراء استخرهـایی با سایز و ابــــعــاد نـاکــارآمــد، در برخـی مجموعه های همگانی کشــور هـستیـم..

تبعـات نـاشی از سهـل انگـاری در طـراحی و عـدم الـتفـات به نیـازسنـجی در بخشهـای کلـیدی مجـموعـه، طـی گـذشـت مـدتی نسـبـتاً کـوتاه، گــاهــاً زمـینه سـاز ایـجــاد نارضـایتی ها و به طبـع آن کاهـش تعـداد مراجعـین به ایــن مــراکــز میگـردد.

»» سـرانجــام، خسـارات ناشـی از این آسـیب هـا، بطـور مستقـیم متـوجـه مالکـین مجمـوعه هائی با نقـصـان های ذکـر شده خواهـد شد..

بدین ترتـیب مالکین و کارفرمایان محترم پس از بهـره برداری از این طیف استخرها و بررسی نتایج شـهودی، به این نتیجه خواهند رسید که عمـلاً نیـاز بـه اختصـاص چنـین ابعـاد و انــدازه استـخـری در مـجموعـه وجـود نداشـته اسـت!..

»»اجـراء چنین مجموعـه های آبی با ابعــاد قـانونی کـاسه استــخـر بدون ارائه منطـق و هـدفــ مشخص،

صرفـاً موجـب اِشــغـالـی فضـــا و بِـلا استفــاده واقــع گـردیدن بخــش وسیـعــی از مســاحت کـل مجمـوعـه خــواهد شـد..

[باحتسـاب حـواشــی مورد نیاز و غـــیـــر قــابـــل استـفــاده در اطراف کاسه استـــخــر.]

»» پـیـشـنــهـاد شرکت پـرشـیـن اسـتـخــر در خــصــوص طراحی مجموعه و ابــعــاد کــاســه اســتـخــرهای عمـومــی:

»» در عـوض تخـصـیـص بخش عمـده ای از فضـای مجــموعه تنـها به یکــ اسـتـخــر بزرگـــ با ابـعاد ویـژه مســابقــات،

باتوجه به نیـازسنجـی ها و امکــانات مـورد نیـاز منطـقه اجـراء،با صـرف هـــزیـنـه هایی بـرابــر و حـتی کــمـتر از اجـراء یـک استــخـر وســیع،

ضمـن بهـیــنه ســازی فضـای اِشغــال شـده تـوسط یکــ اسـتخـر نسبــتا ناکارامـد، بهـمـراه محـاسـبه حواشـی غــیر قـابل استفـاده اطـراف آن،

دسـت کـم 3 اسـتـخـر با ابــعاد کـــوچکــتر، با 3 کـارائـی مـختـلـف و مفـیـد، میتـوان بـه جـاذبـه هـا و در نتــیـجـه افــزایش مراجعـیـــن و ارتـقـــاء درآمــد این مجـموعه افــزود..

pools

با تـوجــه بـه پیشنهـاد اکـید پرشـین اسـتـخــر، در هر قسمت از فضـا، بـا طـراحـی و جانمـائی امکـاناتـی کـارآمـد و به روز، ضــمن رفــع نیــازهـای شهـرونـدان در این حـوزه، میتوان شـاهد احـداث مجــموعه هـای آبــی مثـمــرثـمــر و کـارامــدتری در کشــور بــود..

»» نتیـجـه توجـه به ایـن پیــشنـهـادات، عــلاوه بر افـزایــش سـطــح آسـایـش و سـلامتـ شهـرونــدان محــتـرم، میتـوانـد موجب ارتقـــاء تـعـداد مــراجـعیـن و در نهـــایـت بهــبـــود مـیزان درآمـــد این مجمـوعه ها منجــر گــردد..نتیـجـه نظـرسـنـجی ازمـالکــین استخـرهای عـمومی فعــال در کـشـور:

[میـزان بهـره وری و درآمـد استـخـر شنا عمـومی چقـدر است؟]

جهت اطمینان از صحت و سقـم نتایج حاصل از میزان تاثیر احداث استخری با طول بیش از 20 متر، طی پرسشهایی که بصورت تلفـنی از بالغ بر 30 تن از مالکـین و مدیران استخـرهای عمومی در اقصـی نقـاط کــشور انجـام پـذیـرفـت..

متاسـفـانه نتـایـج حـاصـل شـده، بـیـش از آنچـه که بـه نـظـر مـیرسـیـد؛ تـامـّل برانـگـیز بـود..

کــپـی بــرداری های نـاکـارآمـد، وجود نقاط ضـعــف هـا و کاستـی های آشـکـار در طـراحـی و جـانمــائی امـکانات در برخـی از مجــمـوعـه هـا از مشـکـلات بـارز این مـراکــز بـه شمــار میـرفـت..

در همـین نـظـرسـنجـی، دلایـل اختصـاص فضـایی بالغ بر 60 درصـد از کل مساحـت قـابل اسـتـفاده تـنـهـا به یکـــ اسـتـخــر، تحت بررسـی قـرار گـرفت.

[با تـوجــه به ابعـاد زیر بـنــاء و فضـای مفـید بسـیـاری از استخـرهای همگـانی در سراسـر کشــور کـه مـســاحـتــی در محــدوده 700 الــی 1000 متـر است، مــعادل اِشــغــال قـریب به 60 درصــد از کـــل مسـاحــت زیـربنا قـابل استفـاده در این مجموعه ها خواهـد بـود..]

مـحــور اصـلـی پرسـش هـا از مـالکیـن و مـدیـران این مجمـوعـه استخـرهـای شــنا سـرپوشـیده همگـانی:

»» با توجــه به مـســاحـت زیر بنـا مجموعـه، وجــود اسـتـخــری با ابـعــاد ویــژه مسـابقــات رســمـی،

نسـبت به فضـای اشـغـال شـده توسط ایـن اسـتخـر، مـضــاف بر دست کم 1.5 مـتـر از اطـراف کاسـه اسـتـخــر،

[بعـنوان نمـونه استخـرهـای عمومـی با مساحـت تـقـریـبـی زیـربـنــا: ۸۰۰ الی 1000 متـرمـربع]

» آیا در عمـل، این ابـعـاد اسـتخـر برای مجمـوعـه توجـیه اقتصـادی و کارائی لازم را بهمراه داشته است؟

» آیا بازخورد  قابل قبـولی از تخصیص بیش از 50 درصد از مساحت سولـه یا سـازه به یک بخـش داشته اند؟

» جمـعـاً چـند درصد از مشتریان تمـایل به پیـمایـش مسـافت طـولی استخـر را دارند؟

» با توجــه به تجـربیـات عـیـنی، با گذشت چـند سـال از بهــره برداری، فـقــدان چه امکـانـاتی به وضوح احسـاس میشــود؟

متاسفانه اغلـب این عزیزان،

ازعـدم پیـش بینی امـکانات متـنوع و کـارآمـد، در جانـمــائی و طـراحـی هـای اولیــه،

مقــرون به صـرفه نبودن ایجـاد تغـییرات در مجمـوعه پـس از بهـره برداری،

و کاهــش تـدریـجـی مـراجعـین،

ابـراز نارضـایـتی می نمـودند..

از دیدگــاه اغـلب کـارفرمـایـان محـترم، ایـن میـزان سرمـایـه گـذاری [هزینـه صـفــر تــا صــد، *دست کــم 8 میـلــیارد تـومـان]، برای مجموعــه ای با طراحـی حسـاب نشــده و صـرفـاً کـپـی از سـایـر اســتـخــرهـای موجـود! منطـقــی بنـظــر نخــواهــد رسـیـد..

*(بر اساس هزیـنه سال 1401)

اخـتـصــاص فضـایی به مســاحت 500 متـرمـربـع بـه یـکــ اســتخــر ویـژه مسـابقـات (با در نظر گرفتن حـواشـی غـیر قـابل اســتـفاده) در سولـه ای به مسـاحت تقریبــی 800 مترمــربع،

قطــعـاً نیـازمــند ارائـه دلایـل مسـتدل دالّ بـر توجــیه اقـتصـادی این طرح خـواهد بـود..


قــوانـین و الــزامـات مربــوط بـه مــکــان احــداث اســتـخــر عمومی

امروزه طـراحـی اسـتـخـر شنـای همـگانی بر اساس الـزامــات مرتـبـط به مـحــل اجــراء هر پروژه متفاوت بوده، همچنین تــابـع اصــول و استـانـداردهای مهنـدسی سـازه و مـهـندسی محیــط زیـست میـباشـد.

بعنوان مثال: بر اســاس ایــن قــوانـین، احـداث استخــر در زمـین هــای لــغـزنـده، اراضی رَوَنــده، حـاشیــه دامـداریـهـا و مـجـــاور تـصـفـیـه خـانـه هــای فـاضــلاب، مـغــایــر بـا ایــن اصــول خواهـد بود..

در این خصوص،مـطالعـه  مطلـب ” استــــانـداردهـا و ضــوابـط محــاسبــه و سـاخــت استـخـر همگانی/ عمومی ” پیـشنـهــاد میگـــردد.PERSIAN-POOL-Arrow2

دانلود فـــایل ضـوابط و اصول ســاخت استخـرشنا عمومی

{ با بررسی این مطالـب با ساختـار کـلی، قوانـین و جـزئیـات ســاخت استخــرهای همگانی بیشتر آشنـا خواهید شد..}


استانـدارهای احـداث اسـتخر شـنا سرپوشیده عمومی

اماکن شــنا و ورزشــهای آبــی از قبیـل استـخـر هـای سرپوشیـده، استـخــر هــای روبـــاز، ایستگــاهـای ســـاحلی، ســـد هــا، دریـاچــه هــای طـبیـعی و مصنـوعـی، پلـاژهــا و کلــیـه اماکن آبــی کـه

ضمن در نظـر گرفتن ضوابط فـدراسـیون نــجـات غـریـق و رعایت امـنیـت و سـلامـت استفـاده کـنندگان، پــروانـه فعـالـیت را از ادارات تـربـیـت بـدنــی دریــافــت نمــوده اند؛ تـحـت عـنـوان امـاکــن مــجـاز شــنا و ورزشـهــای آبـــی شنـاختــه میشـونـد.

صــدور پــروانــه کــار، بــازگـشــائی و ابــطال آن بـــرای امـــاکـن شــنـا بـر اسـاس گــزارش بــازرســان هیـأت نـجــات غــریـق صــورت میپـذیــرد.ویدئو روش معـمول ساخت استخر های ارزان قیمت با کیفیت نامناسب!


ساخت استخر

swimming pools under water music

اهـمـیّـت طــراحـی، پیـش از اجــراء هــر اسـتـخــر

»» کلـــیه پــروژه هـای اجرا شده توسط مجمـوعه پرشین استخــر، زیـر نظـر کارشــناسـان بخـش های مرتبـــط، بررسـی و پـس از ارائـــه طــرح سـه بـعــدی مـورد تائـید کــارفـرمــا, پــروژه توسـط واحــدهای اجرائی مجموعـه، پیــاده سـازی و تکمیل میگــردد.

setup-confirmation

مراحـل تکـمیـل پـروژه، توسط بازرسین شرکت پرشین و ناظـرین بیمه کشـور، از صفـر تا صـد مورد پــایـش و بـررسی قـرار میگـیـرد.

بـا توجــه بـه این مهـم؛ کـیـفـیـت پـروژه هــای اجـــراء شده، قــابـلیت ضـمــانـتـــ و ارائه بیمــه خـواهـند داشت..

[در این خصـوص، مطـالعــه مطلب بیــمـه استخـر و ضمــانـتـــ رضـایـتـــ مشـتــریـان و اهمیت زیــر ســازی اســتـخـر و اصــول طــراحی اسـتخــر پیـشنـهــاد میگــردد.]خدمات طـراحی و اجــراء استـخـر هـای استـاندارد در سـراسـر کشــور:

اجـــراء اســتـانـدارد و درجــه یکــــ، بــا قـیـمتـــ رقـــابتــی و دســت اول تــهــــران
 [بدون واسطه و برون سپاری پروژه به پیمانکار غـیر]

قابل ارائه در کلّــیــه منــاطق کـشـــور، بهمــراه ارائــه بـیـمـه نــامـه رسـمــی!..


کــلیـه تـجــهـیـزات، لــوازم و تـاسیسات مــورد اســتفــاده در مجمـوعـه پرشـین استخـر، دارای ضمــانت معــتبـر و اورجـیـنـال میباشد.

در این خصـوص بـا تــوجــه به بــودجــه در نـظــر گــرفتــه شــده کــارفــرمـا و بــنا بـه درخـواسـت ایـشــان،

از بهتـرین برنـد هـای تولید کننـده لـوازم و تجهیـزات استخری [تحت لیسانس امریکـا/ اروپـا] جهت پیــاده سازی تاسیسات تصفیــه و ضــد عفــونی پروژه هـا استفـاده میگردد.

» فـروش تـجـهیـزات اسـتـخــری / لــولـه، اتصـالات UPVC / کاشـی اسـتـخــری، با قیـمت دسـت اول.persian-pool-Company-Brand-برند پرشین استخر

 


پـرشــین اســتخــر؛ ارائــه خــدمــات اجــــراء از صـفـــر تــا صـــد در ســراســـر کـشـــور،

بــا هــزیــنــه واحـــد [قـیـمــت دســـت اول تهــــران و بـــدون واســطـــه]PERSIAN-POOL-circle

PERSIAN-POOL-circle

محـاسـبـه /طــراحـی/ اجـــراء و بـروز رسـانی بـالـغ بــر 300 نـمــونــه اسـتخــر و ســـونـا و جـکـــوزی

»» لـطـفـاً جهـت آشنـایی بیـشتـر بــا انــواع طـراحـی هـای استـخـر، از بخش نـمــونه اسـتخـر هـای اجـراء شـده وب ســایت بــازدید فـرمـائـید.»» ویدئـو روش معـمـول اجــراء اسـتخـر های ارزان قیـمت !Persianpool Co Address Phone No

بمـنظـور آگاهــــی از هـــزینــه سـاخت اسـتـخـرهای عمــومی و خــانگــی، لـطــفـاً بـه بخــش اسـتعــلام قـیمـت سـاخت استـخــر مــراجعـه و یا با شـماره هـای درج شـده تمـاس حــاصــل فـرمــائیـد..

شــــش رقـمــــی

021.284.286


021.284.20.911

021.284.22.911

021.284.23.911

calling-persianpool-09128400911
همـراه / شـبکـه های اجتـماعـی

091284.00.911


دانلــود توضیحـات تکـمیـلی و جـامع ملــزومـات و قـوانین ســاخت استخـر

 پرشیـن استـخــر در ایـنسـتـاگـرام..instagram-folllow 

 هر چـیز که در جـسـتن آنی؛ آنـی!..[مولانا]
. . T H I N K    L U X U R Y
 
[[ تـلـفـیـق هـــنـر طــرّاحــی مــدرن و ایــده پــردازی + عـلــوم مهـنـدسـی مــعمـاری / ضـمـن صـــرف کـمــتـریــن هـزیــنـه مـمــکـن.. ]]


iran-persianpool-branchesپـرشـیـن اسـتـخـر، اجــراء صـفــر تـا صــد انـواع اسـتـخــر در ســراســر کـشــور بـا هـزیـنـــه واحــــد و ارائـــه بـیـمـــه نـامــه رسـمــی..
c Expand All C Collapse All

برآورد هـزینه اجـراء اسـتخـر یا هزینه ساخت از صفـر تا صـد استخـر شنا بر اسـاس مـترمربع امکان پذیر نیسـت.

[شــامل کـلیه هزینه ها، مانند سرامیک و تصـفیـه]

در واقـع هـزینۀ کـل اجـراء هـر متـرمربـع از یک استخـر، نسبت به ابعـاد بزرگـتر یا کوچکــتر از آن قـابل تـعـمیـم نمـیباشـد..

بطور مثال: چنانچه هزینه تقریبی اجراء از گودبرداری تا مرحله بهره برداری کامـل از یک استخر شنا بهمراه نصب تاسیسات تصفیه و سرامیک؛ با ابعاد 6 * 3 متـر و عمق میانگین 1.7 متر، معـادل 200 میلیون تومان در نظـر گـرفته شود[فـرض]

هرگـز هزینه اجراء استخـری با ابعاد 2 برابـر، 400 میلیـون نخـواهد شـد.

زیرا بخشی از هزینه ها در هر دو مورد به طور تقریبی یکسان میباشند.

مانند هزینه اجراء تاسیسات / هزینه لوله اتصالات و شیرآلات اتاقک تاسیسات / هزینه تجهیزات تصفیه [با اختلاف اندک] و..

اما میتوان صـرفــاً برخی از هزینه اجراء بخشـهای مربوط به مراحل ساخت استخر را بر اساس مترمربع محاسبه نمود.

مانند اجراء آرماتوربندی / اجراء سیمانکاری و نصب سرامیک و..

بهـترین نوع، مـارکــ یا بـرنـد کاشی و سـرامـیک اسـتـخــر و جکــوزی در حـال حاضر برند سـرامـیک الـبـرز میـباشد.

بهترین-کاشی-سرامیک-برای-استخر-0چیست؟BEST-CERAMIC-TILE-FOR-SWIMPOOLS

با توجه به تجربیات تیم اجرائی پـرشـیـن اسـتـخـر و تصـدیـق سـازنـدگان تخـصصـی اسـتخـر در کشـور، کاشـی الــبـرز از دوام و کـیفـیت قـابـل قـبولـی برخـوردار میباشـد.

سـایر برنـد های کاشـی و سـرامـیـک اسـتخـری موجـود در بازار ایـران (که تعداد آنها نیز انگشت شمـار است)، تا به این لحظـه تنـها بطور نسـبی موفـق به جـلـب رضـایـت مـشتـریـان گـردیده انـد.

شـایان ذکــر است؛ اخـیــرا شـرکت های تولید کننده ایرانی، اقــدام به تـولـیـد سـرامـیـکــ های اسـتخـری با ظاهـری مـتفـاوت نمـودنـد.

اما با توجه به نوظهـور بودن این محـصولات، تنهــا با گـذشـت ســالهــا استـفـاده در پروژه های مختلف، میـتـوان راجــع بـه دوام و کـیـفـیـت ایـن محـصـولات نـظــر قطـعـی داشت..

در حـال حـاضـر، بر اسـاس نتـایـج آخـرین دسـتاورد هـای عـلمـی دنیـا در حـوزه فـن آوری و تـولــید لـولــه هـای پلـیـمـری فشـار قـوی، مـناسب تـرین و بهـتریـن نـوع مـوجـود،

لولـه-اتصـالات و شیـرآلات یو پی وی سی UPVC میـباشـد.


از جمـله مـزایـا و برتـری های لولـه هـای فشـارقـوی UPVC

مقـاومـت در بـرابـر خـوردگـی و فرسـایـش، بـروز حـداقـل افـت فـشـار در سیـسـتـم پایـپـیـنـگــ بـه دلیل سـطوح صیقـلـی این مـتریال (ضریب زبـری لولـه UPVC بمـیزان 0.009 اسـت)، استـحـکام بـالا، عـمــر مـفـیـد 50 الــی 70 ســال، مقـاومـت در بـرابر تـغـیـیرات دمــا، سهـولـت در اجـراء، حـمـل آسـان و قـیـمـت مـناسـب مـیباشـد.

آسـتانه تـحمل لولـه های فشـار قـوی U-PVC تـا دمــای 60 درجـه سـانـتیـگـراد و حـداکـثـر فـشــار نـامـی 16بــار(PN16) میـباشـد؛ ایـن قـابلیـت از شـاخص های مهم انتـخـاب UPVC بعـنـوان بهـترین نـوع متـریـال جهـت اجـراء لـولــه کشـی اسـتخـر و جکــوزی محـسـوب میـگـردد.

چـرا لولـه، اتصـالات و شیرالات UPVC جهت لـولـه کـشـی اسـتـخـر بهتـرین انتـخـاب است؟

بـاتـوجــه بـه این نـکتـه کـه زمـان اجــراء لـولـه کشـی کـاسـه استـخـر پیـش از مـرحـله بـتـن ریـزی میـبـاشـد؛ بنـابـرایـن بخـش عـمـده لـولــه و اتـصـالات اسـتـخـر بـرای هـمـیـشـه در بــتن مــدفــون خـواهـد شــد.

به ایـن علـت هـنگـام بـررسـی و انـتـخـاب بهـتریـن نـوع لـولـه، شـایسـته است میـزان سـازگــاری مـتریـال اسـتفـاده شــده بـا رفــتـار بــتـن نیــز مـورد تـوجـه قـرار گیـرد.

ســازگــاری قـابل قـبـول عنـاصـر تشکـیل دهـنده لولـه UPVC بـا بـتـن،هنگـام انــدود شــدن توسط بـتن، از مزایــا و برتری هـای ایـن نـوع پـلیـمـر، همچنین علت اصلی استفـاده از UPVC در لولـه کشی تصفیه استخـر به شـمــار میـرود.

هـمینطـور در خصـوص نحـوه اتصـال UPVC، میـتـوان بـه عـمـق هـمـپوشـانـی بـالا (در اتصـال های چسـبی) و آب بنـدی کامـل در اتصـالات اوریـنگــ (پـوش فـیت) اشـاره نـمـود.

لولـه کشـی UPVC “یو پی وی سی” (از نوع چسـبی) توسـط کـلـیـنـر، پـرایـمــر و چـسـبUPVC فـشــار قـوی مخـصوص انجـام میـپـذیـرد.

نتـیـجـه اجــراء صحـیـح ایـن مـرحـلـه، مـنـجـر بـه هـم پـوشـانـی کامل بخـش هـای الحـاق شــده و در نهـایت حصـول اطـمیـنان از آب بـنـدی کــامـل مدار لوله کشی خـواهـد شـد.

✍️ “آمـوزش اجـرا لولـه کشـی استـخـر تـوسط لولـه UPVC

BEST UPVC-PIPE-VALVE FOR SWIMPOOLS-بهترین لوله برای استخر چیست؟

پرشـین استخـر جهت اجـرا لولـه کـشی تصفـیه اسـتخـر ها، از لولـه، اتصالات و شیـرالات U-PVC پیـمتـاش ترکـیـه اسـتفـاده مینـمـاید.


CALL PERSIANPOOL-تلفن پرشین استخر

بمنـظـور اطـلاع از قـیـمت هـا و خـریـد لـولـه، اتصـالات و شـیـرآلات UPVC اسـتـخـری، لـطفـاً با مشـاوریـن بخـش فـروش مجـمـوعـه پـرشـیـن اسـتخـر در ارتبـاط باشـید

شـش رقـمــی

021.284286

021.28422911

021.28423911

همــراه / واتس اپ

09128400911

پاسخ بطـور خلاصـه:

نحـوه اجـراء اسـتخـر های بتنی

 

BUILD-CONCRETE-SWIMMING-POOL-ساخت استخر بتنی

پس از انجـام محـاسـبات فــنــی و طـراحـی کاســه استخـر، مراحـل اجـرائی در دسـتور کار قــرار میگیـرد.

(طراحی 2 بعـدی و 3 بعـدی  کاسه استخـر، محـاسبه و تـنظیم لیسـتوفـر آرمـاتورها، طـراحی دیـاگرام لولـه کشی تاسیـسـات و..)

جهت همـوار سازی کاسـه استخـر، دیـواره ها توســط آجــر یــا بـلــوک و کـف استخـر، با بتن مگــر(یا بتن نظافــت) پوشش داده میشـوند.

سپس لایه اول از 2 لایه شبکـه مـش، توسط آرمــاتور [ معمولا A3 ؛ آجـدار] در بخشهـای کـف و دیـواره کاســه اسـتخـر اجــرا میشود. [آرماتوربـندی]

» در میـان 2 لایه شبکه مـش آرمـاتور اسـتخـر، لولــه کشی های مربوط به گردش و تصفـیه آب، توسـط لولــه U-PVC انجــام میپذیرد.

پس از لولـه کشـی، لایـه دوم آرماتور اجـراء میگـردد.

HOW MAKE CONCRETE SWIMPOOLS-روش ساخت اجرا استخر بتنی

»» مرحله بعد، بستن قـالب جهت بتـن ریـزی اسـت. 

 

بـتن ریــزی اسـتـخـر توســط بتـن آمـــاده، ضمن الحـاق مکـمل های آب بنـدی و افـزونه های روان کـننده انجــام مـیپـذیرد.

»»  در پایـان، کاسـه استخـر آماده سـیـمانـکاری، آب بنــدی نهــائی و نصــب ســرامـیـک (یــا رنــگ) خــواهــد بـود..4.9/5 - (862 امتیاز)

4 دیدگاه دربارهٔ «سـاخـت استخـر شـنا عـمـومی✱طراحـی و اجـرا اسـتخـر همـگانی✱احداث مجموعه ورزشی↼تفریحی↼درمـانیِ آبـی✪پـرشـین اسـتخـر»

 1. مجتبی محمدی

  سلام حداقل هزینه برای ساخت یک استخر عمومی بایک ابعاداستاندارد چقدر می باشد

  1. ضمن سلام و وقت بخیر.
   در خصوص پرسش شما؛
   با توجه به محل اجرا و برخی عوامل تاثیر گذار، قیمت ها متفاوت میباشند..

   جهت کسب اطلاعات دقیق تر؛ لطفاً با شماره های درج شده شرکت پـرشـیـن اسـتـخـر تماس حاصل فرمائیـد.

 2. سلام وقت بخیر حداقل هزینه برای ساخت یک استخر عمومی با ابعاد استاندارد چقدر می باشد؟

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا
ارتباط با کـارشناس..
1
با ما در ارتباط باشید..
پـرشین استخر»PersianPool
در حـال ارتبـاط بـا کارشـناس مـرتبـط:
"سـاخـت استخـر شـنا عـمـومی✱طراحـی و اجـرا اسـتخـر همـگانی✱احداث مجموعه ورزشی↼تفریحی↼درمـانیِ آبـی✪پـرشـین اسـتخـر"
--------------------------

ســلام و درود بر شــمــا.

لـطـفــاً درخـواسـتـتـان را مـطـرح فــرمــائـیـد: