اصــالـت پــایــدار اســت..
Call us: 021. 284 286

سـاخـت استخـر شـنا عـمـومی و خانگـی | اجـرا استخر سرپوشیده » پرشـین استخــر


سـاخت اسـتخـر شــنا سـرپـوشـیده عمـومی ||  مجری استخر خانگی، ویلایی  »»

مقـدمــه »»

اسـتـخـرهـای عمـومی یا همـگانی به چـه مجــموعـه هائی اطـلاق میشود؟

مراحل اخـذ مجـوز و وام و طرح توجـیهی استخـر همـگانی »» ابعـاد اسـتاندارد و میزان درآمـد استخـرعمومی و همگـانی

ساخت استخر-How Build Swimming Pool

مـجـمــوعــه پـرشـــیـن اســتـخـــــر

[PERSIANPOOL ® Corporation]

مـفــتـخــــر اســــت؛

کـلّـــــیه مـراحــــل مــربــوط بــه طــــّراحــی، محـــاســـبه، پـیـــاده ســـــازی و

  اجــــراء انـــواع اســتـخـــر‌هـای هـمـگانـی

و همچنین ســاخـت اسـتخــر خـانگـــی

را از صــفــــر تــا صـــــــد..

` [به مـفهـوم حـقیـقی واژه صــد]

بــصـــورت تـخـصّـصــی، کـامـــلاً اســتانــدارد و اصـــولــی؛

ضـمــن اعــــطاء گــارانتــی ویــژۀ پایــداریِ کــیـفـیتــ و ضـمـانتـــِ اصـالـتـــ ســازه،

به مـدت 10 ســال، از جـانبــ شــرکتــ بـیـمـه جمـهـوری اسـلامی ایـران

به متـقاضـیان ارجـمـند ارائــه نمــایـد..

PERSIAN-POOL-0to100
بـمـنـظــور دریـافــت اطـــلاعــات مــوثّــق و بـه روز، از جـزئـیاتــ کـلــــیدی تأســیـس اسـتـخـرعـمــومـی، مشـاوره احــداث پـارک آبــی و بـطــور کــلـی مجـمـوعــه های ورزشــی، تفریــحـی و درمــانـی آبـی همــگانی؛ با مشـاورین مـا در ارتبــاط باشـید..

[ارائـه راهـکـارهـای عـَـمَـلـی، انتـقـال تجـربیـات فـنی به واجـدین شـرایط]

»» مـشـــاوره در خــصــوص انتـخــاب تجهـیـزات تصـفـیه مـناسب، خـریــد کـلـیه ملــزومـات و امکـانات مـورد نـیاز و همچنین بـرآورد میــزان درآمــد اسـتــخــرعــمومی؛

از لحـظـه شـکــل گــیری این تصــمـیـم، تــا مــراحــل مربـوط به صــدور مـجــوزهــای لازم از ســازمــانهـای تـربـیـت بـدنــی، شهــــرداری و ســایــر اُرگـانهـای ذیـربـط؛

مجـموعــه پـرشـیـن اسـتـخــر، صــادقــانه با شمــا همــراه خــواهـد بـود..PERSIANPOOL-CONSTRUCTION-MAKING WATERPARK--pools

خـدمات پشتیبــانی پس از اجــراء

خدمات مربوط به تعمــیر و نگــهداری استخر های عمومی،

شـامــل: پشـتـیـبانی تخصصی تاسـیـسـات، نوســازی، ارتقــاء و بـروزرســانی اسـتـخــرهای همگانی پس از گـذشـت سـال ها از زمـان بهــره بـرداری..ضمانت ساخت استخر-آب بندی استخر-پرشین استخر»» برخـی خـدمـات پـرشـین اسـتـخــر، در حــوزه محــاسبه/ طــراحـی و اجــراء تخـصـصی انـواع سـازه هـای بــتـنی آب بـنــد، شــامـل:

» اجـرا اسـتـخــرهــای شنا عـمـومـی ســرپـوشـــیده و روبــاز

» مجـری مــراکـــز و اسـتخـرهای آبـــ درمــانــی و بـاشـگاه های ورزشی آبـی 

» پیـمانکار و سازنـده کلیـه مـجمــوعـه هـای تـفــریـحــی آبـــی: پارکـــ آبـــی [آکـوالَــند]، اجــراء ویــژه مـراکــز تخـصـصی اِســـپا و آرامـش، اسـتخـرهای عمیق ویژه غـواصـی، دریاچــه مـوج مصـنوعـی و..

 

»» ضـمن بکــار گیــری بـهـــتــریـــن لـــوازم و تجــهـــیــزات اســتخـری ، از مـعـتـبـرتـریـن بـرنـدهـا و شـرکـت هـای تــولــیـد کـنـنـده ملـزومـات و تـاســیـسـات اسـتخــر، سونـا و جکـوزی در ایـران و جهــان..ضـمانت و گارانـتی منحـصـربفــرد پرشـین اسـتخـر

PERSIAN POOL GUYهمــکاری ارزشمــند مجـمـوعـه پـرشـین با بیـمه جمهـوری اسـلامی ایـران

کـیـفــیّت و اصـالـت کـلیـه خـدمات اجـرائی پـرشــین اسـتـخـر؛

تـوســط ارائــه بـیـــمــه نـامـــه رســمـــی و مـعــتـبــــر در ســـراســــر کــشـــور ضــمــانـت میـگــردد..

[نـخــسـتـیـن و تنـهــا صـاحـب امـتـیـاز، تا بـه این لحـظـه # بهــار1400]
اصــــول و اســتـانـدارد هـای سـاخـت اسـتـخــرعمومی

ساخـت اسـتخـر شنـا و در مجـمـوع سـاخـت سـازه هـای آبــی، هـمچون ســایـر سـازه هـای مهـندسـی، نیـازمـنـد بکار گـیـری صحـیـح فـنـون طـراحـی، معـمـاری و محـاسبـات عـددی دقـیـق بـر اسـاس آخـریــن دستــاوردهـای نـویـن عـلـمـی دنیــا میبـاشــد.

عـدم رعـایـت بـرخـی از ایـن اصــول، بـعــضـاً سـرآغـاز پـیــدایـش آســیب ها و خســارات جـدی، و در مـواردی جــبـران نـاپــذیــر خـواهــد شـد..

»» بمـنظــور افــزایش آگــــاهـی در ایـن خــصـــوص، مطـالـعـه مطلـب ” عـلل مـنطـقی اجــراء اســتـخـر اسـتـانـدارد، ارائــه ضمـانت معـتبـر و بیـمـه استـخـر ” پیـشـنـهــاد میـگـردد.

PERSIAN-POOL-BRAND
تـاریـخـچــه شـنـا و پـیــدایش استخــر شنـای همگانی

براسـاس شواهــد؛ قــدمـت شـنـا و شــنـاگــری بـه ۲۶۰۰ ســـال پیــش از مــیـلاد مـسـیـح، در تـمـدن مـصــر و به دنبـــال آن، در تمـــدن‌هــای آشـــوری، یـونـــان و روم بـاســتـان بـاز میـگـردد.


نخــستـین اسـتـخـر عـمـومـی در جــهــان

حــمـــام بـــزرگ‘ نخـسـتیــن استــخـر عمــومــی در جهـان باستــان بـوده کـه بـیش از ۵۰۰۰ ســــال گـذشـتـه در منطـقــه مـوهـنـجــو دارو، یکی از شهرهــای کشــور پاکســتان کشـف شدـه است.

»» ابعــاد این مخــزن در حــدود ۱۲ متر طــول و ۷ متر عــرض بوده و بـیشــترین عمــق آن ۴/۲ متر گــزارش گـردیـده است..

آنچـه کــه از گـذشتـه، تحــت عنـوان آمـوزش شنــا میشنـاســیم، بـر اسـاس یافتـه‌ هـایی کـه از «حــروف تصـویـری» هیـروگلـیـف کشـور مـصـر به دســـت آمـده؛ میـباشد.

یونــانـیــان باســتـان و رومــیـهــا، ورزش شنـا را جــزء برنـامـه‌ هــای مهـم آمـوزش نـظامـی خـود قـرار داده بـودند، و مـانند یادگیری خواندن و نگاشتن، از مــوارد اجبــاری در آمـوزش مــردان آن دوران محسـوب میـگـردیـد.


PERSIANPOOL-CONSTRUCTION-MAKING-commercial-SWIMMINGpools


نخـسـتیـن مسـابـقـات شــنا در دنیـا

شنــا در منـطـقـۀ مـشـرق، به قـرن اول قبـل از مـیلاد بـاز مـیگـردد.

ژاپـن مــکانیــست کـه شـواهــد و مـدارک مـوثّـقـی از برگـزاری مـسـابقـات شـنـا در آن یافـت شــد؛ کـه در قــرن هـفــدهــم، بـه دسـتـور رسمـی حکــومـت، ورزش شنــا به صـورت اجبــاری در مــدارس تـدریس مـیـگـردیـد.

»» مسـابقـات سازمــان یافتـه شـنا در قـرن ۱۹ مـیلادی قـبل از ورود ژاپـن به دنیــای غــرب شکل گــرفت.

»از قـرار معـلوم مـردم ساحل نشیـن اقیــانوس آرام، بــه کــودکان هنگـام به راه افتـادن، یا حتی پیـش تـر از آن، آمـوزش شــنـا داده میـشد.

نشـانه‌ هـائی از مـسابقـات گـاه‌ و بیـگـاه مــیان مـــــردم یونــــــان باسـتان وجــود دارد و همـچنین، یکی از بوکسـورهــای بـنـام آن دوران در یـونــان، شنـــا را به عــنوان تمــرینی مهــم در برنامــه ورزشـی خـود گنجـانیـده بود. [کــشـف بـشـر به تـاثیــر چـشمـگیـر شـنـا بر آمـادگـی جسمــانـی..]


persian-pool

 

اولیــن مســابـقـات شنـا در جـهان / نخسـتین فــدراسـیون شنـا در دنیـــا

 

در سال ۱۸۴۶ اولیـن مســابقه شـــنا در مــسـافــت ۴۴۰ یـــارد (402.336 مـتــر) در کـشـور استـرالـیا برپــا گـردیـد ؛ پس از آن، هــر ســالـه به طـور مـرتب این مسابقــات به اجــراء درآمـد.

»» باشگــاه شـنای «متـروپـولـیتـین» لنـدن در ســال ۱۸۶۹ تأسـیس شــد کـه بعــدهــا به انجـمـن شنــای غــیر حــرفـه‌ای تـغـیـیــر نام پیـدا کـرد. در واقـع هیـأت رئیـسـه شـنای غــیر حــرفــه‌ای بـریتانــیا به شــمــار میـرفت. پس از آن،‌ فـدراسیـون هــای مــلی شنـا در چنـدین کشـور اروپـایی در ســال ۱۸۸۲ تا ۱۸۸۹ شـکل گــرفـتـنـد.PERSIANPOOL-CONSTRUCTION-MAKING-commercial-SWIMMINGpools

انــواع اسـتـخـــرهــای شنــا عمومی / خصوصی

»» بطــور کلــی استـخـر هــا را از لـحــاظ قـرارگیــری، اسـتـقــرار و مـوقـعیـت مکـانی آنهـا، مـیـتـوان بـه دو دســتـه اجمــالـی تـقسـیــم بـنــدی نــمـــود:

1» اسـتخـــر سـرپـوشـیـده [استـخــر سـربـستـه].

»» مــانـنـــد: اسـتخــر در طـبـقـات آپـارتمــــان / اســتـخــر هـای عــمـومـی سـرپـوشیـده و..

2» اسـتخـــر روبــــاز[اسـتـخــر سـربــاز].

»» مانـنــد: استــخــرهـای اجــرا شــده در حیـاط ویــلا / اسـتـخـر روی بــام ســاخـتــمــان / اسـتخــر در مـحــدوده تــراس سـاخـتـمـان / اسـتخـرهـای همـگـانـی روبــاز، کـه بمـنظــور استــفـاده از نــور و حـرارت خـورشـید، بصــورت روبــاز احــداث میـگــردند و..

»همـچنین نوع کــاربری اســتـخــرهــا مـوجب شـکل گیــری دستـه بنـدی هــای دیگـری نیـــز مـیـگــردد:

بعنوان مـثال، استخــر شنــای قهــرمـانی/ورزشـی /مسابقـاتی، استخـر تـفریـحی، اسـتخــر واتــرپـلـو، استخـر آب درمــانی، استخــر آمـوزشـی و..PERSIANPOOL-pools design

ابعـاد و ســایز استـانـدارد در استخـر هـای شنــا عمــومی [استـخـرهای همـگــانـی]

ابــعــاد مــتـداول در اســتـخـر هــای عــمــومـی [اسـتـخـرهــای تجــاری / اسـتـخـرهــای همگــانی] چــند متــر اســت؟

با طرح این سـوال به بـررسی انـواع انـدازه های اسـتاندارد مــسابقــات در استخــرهای ورزشی همـگانی خواهـیم پرداخــت.

» استـخـر های عمـومـی استـانـدارد؛ بـه استـخــر هـایی گفـته میشـود کـه به منـظــور اسـتفــاده ای خــاص، مـاننــد مـســابقــــات یکــصـد متــر شــنـا مـورد اسـتفاده قــرار میگیـرند. بـه همـین منظور ابــعــاد آنها ضــرایبـی از 100 متــر در نــظـر گــرفـتـه میشوند.

»  طـول 50 مــتـر جـهت بــرگــزاری مسابــقـات مـناسب میبـاشد.

امــا در مجـمـوع، بـا تــوجه به نـوع کــاربـــری ویـژه هــر اسـتخــر، میتــوان از فــدراسـیون شــنــای هر منطقــه، ابــعـــاد صحیــح اســتخــر اســتـانـدارد مسـابقــاتی مــورد نــظر را دریــافت نـمــائــید. هــر منطقه یا کشــوری متـوانـد از قــوانـین مـخـتـصّ بـه خــود پـیــروی نـمــایــد. امـــا مــرجـــع اصلــی در جهـــان، عمــومــاً فـیــنـــا (FINA) می بـاشد.

» بـمـنظــور آگــاهی، بـه چــند نمــونـه از ابـعـــاد مـتــداول استــخـرهای شنـا اشـاره خواهـیم نمـود:

بـرخی ابعــاد مـعــمـول قـابل اجــراء[طــول و عـرض] اسـتخـرهـای شــنا مـسـابـقـاتـی:

[اسـتـخـر هـای عمـومـی/ همگــانی/ ورزشــی/ قهرمانی]

در ارتبـاط با استخــر هـای عمـومی اسـتـاندارد، جهـت برگـزاری مسـابقـات شــنا، مـعمــولاً در ابعــاد زیــر احــداث مـیگــردد :

الفـ » 25 در 13.5 متـــر. [در بـرخـی امــاکن ورزشـی، ابعـــاد 25 در 12 متــر نیــز وجـود دارد.]

بـ » 33 در 16 متـــر.

ج » 50 در 25 متـر و یـــا 50 در 21 متــــر..

» یـادآور میـگــردد، ابعــاد استخــرهــای شــنای اســتاندارد مناسب جهت برزگـذاری مـسـابقــات، صــرفـاً مربـوط به این انــدازه هـا نمـیـباشد. امــا قــالبــاً در ابــعــاد ذکــر شــده اجــراء میـگــردند..

عمـق اسـتخـرهای شنـا عمـومی / قهـرمـانی/ آبدرمـانـی/ شیرجـه/ ورزشـی

طـول عـمق استـخـرهـا، بســته بـه نـوع کــاربـری آنــها، مـتفـاوت است. امــا بطــور معـمـول بصـورت زیــر می بـاشد:

استـخـر شنـا تعـلیمـاتــی، استـخـر ویــژه مبـتدیـان، کـه معـمـولاً از عمـق 70 سـانتیـمتر تــا ماکـسیمم 120 سـانتیمـتـر ساخته می شوند.

استخـر شنـا عمـومــی [استـخـر همگانی]، قابـل استفـاده جـهت افـراد مسـلط به ورزش شـنـا می باشد. بـطـور معمــول از عـمق 125 سـانتیمـتر تــا عــمق 350 سانتیمـتر در نظر گرفتــه می شود.

استخـر شنـا قهــرمـانـی، بـمـنـظـور برگزاری مســابقـــات شــنــا سـاخته می شود. ارتــفاع اســتـانـدارد این استـخرهــا از عــمق 180 ســانتیمتر الــی 450 ســانتیمـتر مناسب می باشد.

استخــرهای منــاسب شــیرجه؛ بـا ارتفــاع مـخـتلـف، تـا عـمـق 10 متــر نیــز سـاخته می شـود..

استخــر های واتــرپـلــو، جـهـت اسـتفــاده آقــایـان 30 * 20 متــر و بــانــوان 25 * 20 متــر بـا حداقل عمـق 180 سانتـیـمـتر می باشد. [اسـتـانـداردهــای استـخر واتـر پـولـــو/ وب سـایت رسـمی فـیـنــا]

استخـر های آب درمــانی، طــول و عـرض استخــر آب درمــانی می تـوانـد متـفـاوت باشد. امــا عمـق ایــن استـخـر هــا بـاید بـطــور ثـابـت از 120 سـانتیمـتر تـا حـداکــثر 130 سانتیـمـتـر در نـظـر گــرفته شود.


ساخت استخر عمومی- Build Public Swimming Poolsعــرض استــانـدارد استخــرهـای عمـومی ویـژه مسـابـقـاتـ / فـواصـل خـطـوط شنـا

» عـرض استـخرهای عمومــی مسـابقــاتی؛ بــا تـوجـــه بـه تـعــداد خـطوط شنـا تعيين میگــردند.

عـرض خـطـوط شــنـا جهـــت مسـابـقــــات داخلــی 2 مـتـــر و بـــرای مسـابقـات بيـن الـمللــي تــا 2/5 مـتــر پـيــش بـيـنـی می شود.

»» خطــوط شـنا در كـنـاره هــا، بـا فـاصـلـه نـيم متــر از لبـه استخــر در نــظــر گــرفــته میشـود.

بـه گــونـه ای كـــه بــه منـــظـور پـیـــــاده ســازی یـک استـخـــر بـا 6 خـــط شنــا؛ عـرضــی معـــادل 13 مـتـــر بــایـــــد در نــظــــر گــرفــت..

» اســتـخــرهـــایـی بــا كـمـتــر از 6 خـــــط، جــهـــت مـقــاصـد تــمريـنــی بكـــار میرونـد.

در ايـن استــخرهـا، فـواصـل خطـوط شنـای كـــنـاره هــا از لـبه استــخــر بـه 25 سانـتيـمـتـر كاهـش مي يـابد؛ در اين صورت اسـتخـر 4 خــطــی دارای 8.5 مـتـــــــر عرض و استخــر 5 خطــی دارای 10.5 مــتــر عــرض خواهد بود.

استخــرهــای ویژه مسابقـات رسمــی و بيـن‌الـمـللی دارای 50 مـــــتــــر طـول و 8 خـط شنــا، هــر يـك بــه عـرض 5.2 متــــر میـباشند كه با احتساب دو فـاصلــه 50 سانتـیمتـری از لـبـــه هـای كـنـار استخـر، ابعـــاد كلـی بــه 21×50 متــر خواهـــد رسيــد.

» استـخـرهای عمـومی اســتاندارد ویـــــژه مسـابقــات، شــامل ابـعـاد و مـشخصات مـعـیّنی میباشند؛ کـه با رعـایت این اصــول، استخـر در زمـــره اسـتخـرهـای استــانـدارد قـهــرمـانی و مـسـابقــاتی قرار خـواهـد گـرفـت.


section_img2 » قـابل توجـه آنـدســتــه از همـوطــنانی کـه در صــدد تاسـیس مجــمـوعه های ورزشی، تفـریحی و درمــانی آبــی {اسـتخـر عمـومــی /همگــانـی} هـسـتنـد؛ لـطـفـاً به این نـکـــــتـه مـهــــــم تـوجــه فــرمــائـیــد:

» بمــنـظـور پیـاده سـازی مـجـمــوعـه هــای استـخـر عـمــومی، هـیـچــگونـه الــزام و یا اجــباری در ســایــز کـاســه اسـتـخـر {که ابــعـاد اســتــانــدارد تــنــهـا در اسـتـخـرهــای ویــژه مســـابقـــات رســمــــی مــورد اســتــفــاده قــرار میگـیـرد} وجــــــود نـــــــــدارد..

[این ابــعـاد، صـــرفــاً جـهـت بـرگـزاری مسـابـقــات شـنـا مـورد اسـتفـاده قـرار خـواهــد گـرفـت..]

»» از مـنــظـر قــوانـیـن و دسـتـورالــعــمــل هــا، در خـصــوص احــداث مـجـمـوعــه های آبــی و اسـتخــرهـای عـمـومی سـرپوشــیده یا روبـاز؛ در شکـــل هنــدسی [ویا غـیــر هنـدسـی] و ابـعــــاد کـاســــه اسـتـخـر، هیـچـگـونـه محـــدودیّـتـی وجـود نـدارد..

[[واژه صـحـیـح تر اسـتـخـر عـمـومـی: مجـمـوعـه ورزشــی، تفــریـحی و یا درمـانی آبـــی میبـاشـد.

واژه اسـتخــر عمــومی بصـورت عـامـیانه و مُصــطَـلَـح، به ایـن مجـمـوعــه ها اطـــلاق میگــردد.]]

» باسـتـثـناء مــواردی که هـــدف اصـلـــی کـــارفـــرمـا، تــأســیــس مجمــوعـــه ورزشــی بـمنـظـور برگــزاری مســـابقـــات قهــرمـــانی شــنا بـــاشــد.. [که با این وجود، الـزامـات ویـژه بهــمــراه امــکانات خـاصی مــورد تــوجــه قــرار خواهــد گـرفت..]

همـوطـنان عزیـزی که تـصـمــیم به اجــراء اسـتخـر هـمــگانی دارنـد؛ لـطفــاً در این خصــوص هوشــیار باشند..PERSIANPOOL-CONSTRUCTION-MAKING-commercial-SWIMMINGpools

PersiaPool00555

نگـاهی عــمــیق و قـابـل تأمّـل، به میـزان کـارآئـی استخـرهـای همـگانـی در کـشــور[اسـتخـرهای عـمــومـی]

»» مقـدمـه: در قـــرن بیـست و یکــم؛ بــا تــوجــه بـه ســهولت در دسترسـی به منــابع اطــلاع رسـانـی؛ شــوربـخـتـانـه، بدلــیل فقـدان آگــاهی کــافی، عدم کنکاش فـردی، اطـلاع رسانی ناکــافی و در برخی مـوارد نادرسـت در این خصـوص، شـاهد اجراء استخرهـایی با سایز و ابــــعــاد نـاکــارآمــد، در برخـی مجموعه های همگانی کشــور هـستیـم..

تبعـات سهل انگاری در طراحی بخشهای کلیدی این مراکـز و عدم توجه کافی به جانمائی ها طی مدت زمان نسبتاً کوتاهی، زمینه ساز نارضایتی و کاهش مراجعات مشتریان میگردد.

»» سـرانجــام، این آسیب هـا بطور مستقـیم متوجـه صاحبـان این مجمـوعـه ها خواهد شد..

بدین ترتـیب مالکین و کارفرمایان محترم پس از بهـره برداری از این طیف استخرها و بررسی نتایج شـهودی، به این نتیجه خواهند رسید که عمـلاً نیـاز بـه اختصـاص چنـین ابعـاد و انــدازه استـخـری در مـجموعـه وجـود نداشـته اسـت!..

»»اجـراء چنین مجموعـه های آبی با ابعــاد قـانونی کـاسه استــخـر بدون ارائه منطـق و هـدفــ مشخص،

صرفـاً باعـث اِشــغـال شدن فضـــا و بِـلا استفــاده واقــع گـردیدن بخــش وسیـعــی از مســاحت کل مجمـوعـه خــواهد شـد..

[باحتسـاب حـواشــی مورد نیاز و غـــیـــر قــابـــل استـفــاده در اطراف کاسه استـــخــر.]

»» پـیـشـنــهـاد شرکت پـرشـیـن اسـتـخــر در خــصــوص طراحی مجموعه و ابــعــاد کــاســه اســتـخــرهای عمـومــی:

»» در عـوض تخـصـیـص بخش عمـده ای از فضـای مجــموعه تنـها به یکــ اسـتـخــر بزرگـــ مســابقــاتی،

با نیـازسنجـی دقیق و بررسـی امکــانات مـوجـود در منطـقه اجـراء و صـرف هـــزیـنـه هائی بـرابــر و حـتی کــمـتر از اجـراء یـک استــخـر وســیع،
ضمـن بهـیــنه ســازی فضــاهـای اِشغــال شـده تـوسط یکــ استخـر نسبــتا ناکارامـد و حواشـی غــیر قـابل استفـاده حواشی پیرامونی آن،
دسـت کـم میـتــوان 3 اسـتـخـر با ابــعاد کـــوچکــتر، با 3 کـارائـی مـختـلـف و مفـیـد، بـه جـاذبـه هـای مجمـوعـه و در نتــیـجـه افــزایش شـمــار مراجعـیـــن و ارتـقـــاء درآمــد آن افــزود..

pools

با تـوجــه بـه دیــدگــاه تیــم معـمــاری و ایــده پــردازی پرشـین اسـتـخــر، از فـضــاهـای مـفیـد مـوجـود در برخــی استـخـرهـای عمــومـی کشــور، میـتـوان بــا طـراحـی امـکــاناتــی کــارآمـــد و به روز، ضــمن در نظــر گرفـتـن نیــازهـای شهـروندان در این حــوزه، مجــموعه هــای آبــی مثـمــرثـمــری اجــراء نمــود..

»» نتیـجـه توجـه به ایـن پیــشنـهـادات، عــلاوه بر افـزایــش سـطــح آسـایـش و سـلامتـ شهـرونــدان محــتـرم، میتـوانـد موجب ارتقـــاء تـعـداد مــراجـعیـن و در نهـــایـت بهــبـــود مـیزان درآمـــد این مجمـوعه ها منجــر گــردد..نتیـجـه نظـرسـنـجی حـقـیـقی ازمـالکــین استخـرهای عـمومی فعــال در کـشـور:

[میـزان بهـره وری و درآمـد استـخـر شنا عمـومی چقـدر است؟]

جهت اطمینان از صحت و سقـم نتایج حاصل از میزان تاثیر احداث استخری با طول بیش از 20 متر، طی پرسشهایی که بصورت شفاهی از بالغ بر 50 تن از مالکـین و مدیران استخـرهای عمومی در اقصـی نقـاط کــشور انجـام پـذیـرفـت..

[طـی تماسهای دریافت شده از این افراد به دلایـل متعدد، [ماننـد استعـلام قـیـمـت لـوازم/ رفـع مشـکلات اسـتـخـر، بــازســازی مجــمــوعه و..] با شـرکـت پـرشـیـن..]

متاسـفـانه نتـایـج حـاصـل، از آنچـه بـه نـظـر میـرسـیـد شنـیدنی تر بـود..

کــپـی بــرداری صـرف و نـاکـارآمـد، ضـعــف هـا و نـواقـص آشـکار در طـراحـی جـانمــائی امـکانات برخـی از ایـن مجــمـوعـه هـا؛ به وضـوح از مشـکـلات بـارز این مجـمـوعه ها بـه شمــار میـرفـت..

در همـین نـظـرسـنجـی؛ دلایـل اختصـاص بالغ بر 60 درصـد از مساحت مـورد اسـتـفاده، تـنــهـا به یکـــ اسـتـخــر مـورد بررسـی کارشـناسی قـرار گـرفت.

[با تـوجــه به ابعـاد زیر بـنــاء و فضـای مفـید بسـیـاری از استخـرهای همگـانی در سراسـر کشــور کـه مـســاحـتــی در محــدوده 700 الــی 1000 متـر است، مــعادل اِشــغــال قریب بر 60 درصــد از کـــل مسـاحــت زیربناء قابل استفـاده در این مجموعه ها خواهـد بـود..]

مـحــور اصـلـی پرسـش هـا از مـالکیـن و مـدیـران این مجمـوعه استخـرهـای شــنا سرپوشیده همگـانی بر مـوارد زیــر اسـتـوار بــود:

»» با توجــه به مـســاحت کــلی مجمــوعه و ابعـــاد در نظــر گــرفتــه شــده بــرای تنــها یکــ اسـتـخــر؛ بـا ابــعــاد ویــژه مسـابقــات رســمـی،

آیـــا نسـبت به میزان فضـای اشغـال شـده توسط این کــاسـه استخـر، مـضــاف بر بلااسـتـفـاده واقع شدن حــداقــل 2.5 مــتـر از اطـراف آن:

[بعـنوان نمونه استخـرهـای عمومـی با مساحـت تـقـریـبـی زیـربـنــا: ۸۰۰ مترمربع]

» آیا برای مجموعـه توجـیه اقتصـادی و کارائی لازم را بهمراه داشته است؟

» آیا بازخورد مناسبی از تخصیص بیش از 50 درصد از مساحت کل سوله به این بخش داشته اند؟

» چند درصد مشتریان از پیمایش مسـافت طـولـی استخـر استفـاده مینمایند؟

» با توجــه به تجــربیــات عیــنی طی سـالـها بهــره برداری، آیـا فـقــدان امکــانات متنــوع دیگری، درعـوض اینگـونه جــانـمــائی های ناصحیح، احسـاس نمیشــود؟

متاسفانه اغلـب این عزیزان؛

ازعـدم پیش بینی امکاناتی مفیدتر و کارآمد، در طـراحـی های اولیــه،

مرقون به صرفه نبودن ایجاد تغییرات در مجموعه پس از بهره برداری،

و کاهش مراجـعه متــقاضیـان،

اعلام نارضــایتـی داشـتـند..

از دیدگــاه اغـلب کـارفرمـایـان محـترم؛ سرمـــایـــه گذاری با این مبالغ [صـفـــر تــا صــــد؛ دست کــم 7 میـلــیارد تـومـان]، در مجموعــه ای با طـراحــی و جــانـمــائی حســـاب نشــده و صـرفــاً کــپــی! از اســتـخــرهـای دیــگــر؛ قـطــعـــاً منطـقــی بنـظــر نخــواهــد رسـیـد.. (بر اساس هزینه های سال 1400)

اخـتـصــاص فضـــا به مســاحت حــداقل 500 متـرمـربـع بـه یـکــ اســتخــر شنــای مســابقــاتی با در نظر گرفتن حـواشـی غـیر قـابل اســتـفاده آن، در سولـه ای به مسـاحت تقریبــی 800 مترمــربع؛

قطــعـاً نیـازمــند به ارائه دلایل مسـتدل و بررسی توجــیه اقـتصـادی منطـقی می باشد..


قــوانـین و الــزامـات مربــوط بـه مــکــان احــداث اســتـخــر عمومی

طـراحـی اسـتـخـر شنـا همگانی و الـزامــات مرتـبـط به مـحــل اجــراء این استــخــرهـا، امــروزه تــابـع اصــول استـانـداردهــای مهنـدسی ســازه و مـهـندسی محیــط زیـست میـباشـد.

بر اســاس ایــن قــوانـین؛ استـقـــرار استخــر در زمـین هــای لـــغـزنـده؛ زمیـن هـای رَوَنــده؛ در حـاشیــه دامـداریـهـــا و یــا مـجـــاور تـصـفـیـه خــانـه هـــــــای فــاضــلاب؛ مـغــایــر بـا ایــن اصــول میباشــد..

در این خصوص،مـطالعـه  مطلـب ” استــــانـداردهـا و ضــوابـط محــاسبــه و سـاخــت استـخـر همگانی/ عمومی ” پیـشنـهــاد میگـــردد.PERSIAN-POOL-Arrow2

دانلود فـــایل ضـوابط و اصول ســاخت استخـرشنا عمومی

{ با بررسی این مطالـب با ساختـار کــلی، قوانـین و جـزئیـات ســاخت استخــرهای همگانی بیشتر آشنـا خواهید شد..}


استانـدارهای احـداث اسـتخر شـنا سرپوشیده عمومی

اماکن شــنا و ورزشــهای آبــی از قبیـل استـخـر هـای سرپوشیـده، استـخــر هــای روبـــاز، ایستگــاهـای ســـاحلی، ســـد هــا، دریـاچــه هــای طـبیـعی و مصنـوعـی، پــلـاژهــا و کلــیـه اماکـن آبــی کـه ضـوابـط فـدراسـیون نــجــات غــریـق را از نظــر امــنیـت و سـلامـت استفـاده کــنندگــــــان در نظـر گــرفـته بــاشـند و مـجــوز فعــالــیـت و پــروانــه فعـــالــیت از ادارات تـربـیـت بـدنــی را دریــافــت نمــوده بــاشـند؛

تـحـت عـنـوان امـاکــن مــجـاز شــنا و ورزشـهــای آبـــی شنـاختــه می شـونـد. صــدور پــروانــه کــار، بــازگـشــائی و ابــطال آن بـــرای امـــاکـن شــنـا بـر اسـاس گــزارش بــازرســان هیـأت نـجــات غــریـق صــورت میپـذیــرد.ویدئو روش معـمول ساخت استخر های ارزان قیمت با کیفیت نامناسب!

ساخت استخر

swimming pools under water music

اهـمـیّـت طــراحـی، پیـش از اجــراء هــر اسـتـخــر

»» کلـــیه پــروژه هـای اجرا شده توسط مجمـوعه پرشین استخــر، زیـر نظـر کارشــناسـان بخـش های مرتبـــط، بررسـی و پـس از ارائـــه طــرح سـه بـعــدی مـورد تائـید کــارفـرمــا, پــروژه توسـط واحــدهای اجرائی مجموعـه، پیــاده سـازی و تکمیل میگــردد.

setup-confirmation

مراحـل تکـمیـل پـروژه، توسط بازرسین شرکت پرشین و ناظـرین بیمه کشـور، از صفـر تا صـد مورد پــایـش و بـررسی قـرار میگـیـرد.

بـا توجــه بـه این مهـم؛ کـیـفـیـت پـروژه هــای اجـــراء شده، قــابـلیت ضـمــانـتـــ و ارائه بیمــه خـواهـند داشت..

[در این خصـوص، مطـالعــه مطلب بیــمـه استخـر و ضمــانـتـــ رضـایـتـــ مشـتــریـان و اهمیت زیــر ســازی اســتـخـر و اصــول طــراحی اسـتخــر پیـشنـهــاد میگــردد.]خدمات طـراحی و اجــراء استـخـر هـای استـاندارد در سـراسـر کشــور:

اجـــراء اســتـانـدارد و درجــه یکــــ، بــا قـیـمتـــ رقـــابتــی و دســت اول تــهــــران
 [بدون واسطه و برون سپاری پروژه به پیمانکار غـیر]

قابل ارائه در کلّــیــه منــاطق کـشـــور، بهمــراه ارائــه بـیـمـه نــامـه رسـمــی!..


کــلیـه تـجــهـیـزات، لــوازم و تـاسیسات مــورد اســتفــاده در مجمـوعـه پرشـین استخـر، دارای ضمــانت معــتبـر و اورجـیـنـال میباشد.

در این خصـوص بـا تــوجــه به بــودجــه در نـظــر گــرفتــه شــده کــارفــرمـا و بــنا بـه درخـواسـت ایـشــان،

از بهتـرین برنـد هـای تولید کننـده لـوازم و تجهیـزات استخری [تحت لیسانس امریکـا/ اروپـا] جهت پیــاده سازی تاسیسات تصفیــه و ضــد عفــونی پروژه هـا استفـاده میگردد.persian-pool-Company-Brand-برند پرشین استخر

 


پـرشــین اســتخــر؛ ارائــه دهــنـده خــدمــات اجــــراء از صـفـــر تــا صـــد در ســراســـر کـشـــور، بــا هــزیــنــه واحـــــد [قـیـمــت دســـت اول تهــــران و بـــدون واســطــــــه]PERSIAN-POOL-circle

PERSIAN-POOL-circle

محـاسـبـه /طــراحــی/ اجـــراء و بـروز رســانی بــالـــــغ بــر 300 نـمــونــه اسـتخــر و ســـونـا و جـکـــوزی

»» لـطـفـاً جهـت آشنـایی بیـشتـر بــا انــواع طـراحـی هـای استـخـر، از بخش نـمــونه اسـتخـر هـای اجـراء شـده وب ســایت بــازدید فـرمـائـید.»» ویدئـو روش معـمـول اجــراء اسـتخـر های ارزان قیـمت !Persianpool Co Address Phone No

بمـنظـور آگاهــــی از هـــزینــه سـاخت اسـتـخـرهای عمــومی و خــانگــی، لـطــفـاً بـه بخــش اسـتعــلام قـیمـت سـاخت استـخــر مــراجعـه و یا با شـماره هـای درج شـده تمـاس حــاصــل فـرمــائیـد..

شــــش رقـمــــی

021.284.286


021.284.286.01

021.284.22.911

021.284.23.911

calling-persianpool-09128400911
همـراه / شـبکـه های اجتـماعـی

091284.00.911


دانلــود توضیحـات تکـمیـلی و جـامع ملــزومـات و قـوانین ســاخت استخـر

صفـحـه رســمی پرشیـن استـخــر در ایــنسـتـاگــــرام..instagram-folllow 

 لــــوکـــــس، فـــکــــــــر کــــــن . .

هر چـیز که در جـسـتن آنی؛ آنـی!..[مولانا]

. . T H I N K    L U X U R Y

بـا مجموعـه پــرشــیــن اســتـخــر؛ این رویـــا بــه واقـعـیـت نزدیکــ تر خـواهــد شــد..
[[ تـلـفـیـق هـــنـر طــرّاحــی مــدرن و ایــده پــردازی + عـلــوم مهـنـدسـی مــعمـاری / ضـمـن صـــرف کـمــتـریــن هـزیــنـه مـمــکـن.. ]]


iran-persianpool-branchesپـرشـیـن اسـتـخـر، اجــراء صـفــر تـا صــد انـواع اسـتـخــر در ســراســر کـشــور بـا هـزیـنـــه واحــــد و ارائـــه بـیـمـــه نـامــه رسـمــی..
c Expand All C Collapse All

برآورد هـزینه اجـراء یا “ساخت از صفـر تا صـد” استخـر شنا، بر اسـاس مـترمربع امکان پذیر نیسـت. [شــامل کـلیه هزینه ها، مانند سرامیک و تصـفیـه]

در واقـع هـزینۀ کـل اجـراء هـر متـرمربـع از یک استخـر، نسبت به ابعـاد بزرگـتر یا کوچکــتر از آن قـابل تـعـمیـم نمـیباشـد..

بطور مثال: چنانچه هزینه تقریبی اجراء از گودبرداری تا مرحله بهره برداری کامـل از یک استخر شنا بهمراه نصب تاسیسات تصفیه و سرامیک؛ با ابعاد 6 * 3 متـر با عمق میانگین 1.6 متر، معـادل 100 میلیون تومان در نظـر گـرفته شود[بفـرض]؛ امــا هرگـز هزینه اجراء استخری با ابعاد 2 برابر؛ به 200 میلیون نخـواهد رسید..

زیرا بخشی از هزینه ها در هر دو مورد به طورتقریبی یکسان میباشند.

مانند هزینه اجراء تاسیسات / هزینه لوله اتصالات و شیرآلات اتاقک تاسیسات / هزینه تجهیزات تصفیه [با اختلاف اندک] و..

اما میتوان صـرفــاً برخی از هزینه اجراء بخشـهای مربوط به مراحل ساخت استخر را بر اساس مترمربع محاسبه نمود.

مانند اجراء آرماتوربندی / اجراء سیمانکاری و نصب سرامیک و..

در حال حاضـر، بر اساس آخرین مطالعات و بررسی ها در حـوزه تکـنولوژی تولید لوله های پلیمری در سـراسر دنـیا؛ مناسب ترین و بهترین نوع لوله-اتصالات-شیرالات موجود برای آب رسانی فشـار قوی،

لوله-اتصالات یو پی وی سی UPVC میباشد.

مناسب ترین و مقاوم ترین متریال قابل استفاده در سیستم لوله کشی استخر و نصب تجهیزات تصفیه و گرمایش استخر و جکوزی ،

در بیـن کلیه لوله های آب رسانی فشار قوی مشابه موجود در بازار، محسوب میگـردد.

از دلایل بارز برتری لوله، اتصالات و شیرالات UPVC ؛( یا PVC-U)

سازگاری این متریال با بتن، در بتن اندود شدن لوله های استخر و جکوزی ؛ و همچنین نوع همجوشی لوله با اتصالات آن میباشد.

اجرا لولـه یو پی وی سی و اتصالات مرتبط؛ توسط چسب مخصوص انجام میپذیرد که نـتیـجه همجوشی با روش صحیح آن، موجب هم پوشانی و پیوستن کامل لوله و اتصالات U-PVC به یکــدیگــر خـواهـد شـد.

BEST UPVC-PIPE-VALVE FOR SWIMPOOLS-بهترین لوله برای استخر چیست؟

پرشین استخر در پروژه های خود از لوله، اتصالات و شـیــرالات U-PVC پیــمتـاش ترکیـه اسـتفـاده مینمــاید.

بهترین نوع یا برند کاشی و سرامیک استخر و جکوزی در حال حاضر برند سرامیک البرز میباشد.

بهترین-کاشی-سرامیک-برای-استخر-0چیست؟BEST-CERAMIC-TILE-FOR-SWIMPOOLS

با توجه به تجربیات تیم اجرائی پرشین استخر و سایر سازندگان استخر و جکوزی، کاشی البرز از دوام و کیفیت قابل قبولی برخوردار میباشد.

انواع دیگری از کاشی و سرامیک استخری موجود در بازار ایران ؛ که تعداد آنها نیز انگشت شمار است، عموما تا به این لحظه موفق به جلب رضایت مشتریان نشده اند.

البته برخی محصولات ایرانی اخیرا سرامیک هایی ویژه استخر و جکوزی، با ظاهری زیبا تولید نموده اند.

اما تنها با گذشت چندین سال از استفاده آنها، میتوان راجع به ماندگاری و کیفیت آنها نظر قطعی داد.

پاسخپـرشـین اسـتخـر“، بطـور خلاصـه:

نحـوه اجراء استخر های بتنی به این ترتیب میباشد:

» ابتــدا محـاسـبات فــنــی و طـراحـی کاســه استخـر بــتونـی (یا استخـر بتن آرمــه) در دسـتور کار قــرار میگیـرد.

BUILD-CONCRETE-SWIMMING-POOL-ساخت استخر بتنی

 مرحله نخــست از مراحل اجــراء فونداسیون استخر های بـتونی »

بمنظـور همـوار سازی بسـتر کاسـه استخـر، دیـواره های استخـر توســط آجــر یــا بـلــوک،  بلــوک چـینی گــردیده؛ و در قسمت کـف استخـر، بتن مگــر (یا بتون نظافــت) انجــام میپـذیرد.

سپس  2 لایه شبکه مش، توسط آرمــاتور [ معمولا A3 ؛ آجـدار] در کلیه بخشهای کف و دیواره های کاســه استخـر بتنی اجــرا میشود. [اصطلاحا آرماتوربـندی]

تا به این مرحلــه ســبــد فونـداسـیون کاســه اسـتـخــر شـکــل میگـیرد. این بخــش و مرحــله بــتــن ریــزی، مهمترین قسمت در امـــر آب بــنــدی استــخرهای بــتــنی محـســوب میگــردد.

به این مفــهوم که؛ چنانچــه این بخـشـها بدرستی محــاسبه و اجـــرا نشــوند، احتــمال اینکه استخر هیچـگــاه بـطور کــامــل آب بــند نگردد؛ بســیار زیــاد است..

»» مرحله بعد؛ بستن قالب های بتـن بصورت 2 طرفه و یا یک طرفه (بسته به طرح پروژه)، میباشد.

HOW MAKE CONCRETE SWIMPOOLS-روش ساخت اجرا استخر بتنی

» در میــان 2 لایه شبکه مش آرماتوربندی استخر، لولــه گــذاری دهــش / مکـش سـیرکولــه آب استخــر، توسط لولــه U-PVC انجــام میپذیرد.

مـتـعـاقــبـاً بـتن ریــزی توســط بتن آمـــاده (و یا در برخی موارد که امکان استفاده از بتن آماده جهت بـتـون ریــزی اسـتــخــر بتـنـی مـیـسّــر نـبـاشـد بصـورت دســتی) انجــام و پس از خشک شـدن بتن، قالـبـهــا بـاز میشوند.

»» و در پایان اجــراء اسـتـخــر های بتــنی، کاسه استخـر آماده جهت سـیـمانـکاری، آب بنــدی نهــائی و نصــب ســرامـیـک (یــا رنــگ) خــواهــد بـود..4.9/5 - (851 امتیاز)
X
ارتباط با کـارشناس..
1
با ما در ارتباط باشید..
پـرشین استخر»PersianPool
در حـال ارتبـاط بـا کارشـناس مـرتبـط:
"سـاخـت استخـر شـنا عـمـومی و خانگـی | اجـرا استخر سرپوشیده » پرشـین استخــر"
--------------------------

ســلام و درود بر شــمــا.

لـطـفــاً درخـواسـتـتـان را مـطـرح فــرمــائـیـد: