استخر لاکچری

ساخت استخر» مرکز تخصصی ساخت انواع استخر خانگی/ ویلایی|طراح،مجری استخرهای لاکچری ارزان

ســاخـت اسـتخــر

پرشین استخر » شرکت پیمانکار تخصصی ساخت انواع استخـر

[ساخت استخر خانگـی، ویلایی/ استخرعمومی]

   « از صـفـــر تـا صــــد »

طـراحـی و ساخـت اسـتخـر و جکــوزی


ساخت استخر ساختـمان، باغ ویـلا با هـزینه و قیمت ارزان و کیفیت استاندارد..


پرشـین استـخر» تنها پیمانکار و مجری ساخت استخـر، با ارائـه بیمه نامه رسـمی

[معتبرترین ضمانت در کـشـور]

ساخت استخر-How Build Swimming Pool


بنــام حــرفــه ای تـریـن معــمــار؛
طـّــراح و مجــری بـی بـدیـل گـیـتی..

برخـی خـدمات پـرشــیـن اسـتـخــر

[PERSIAN POOL ® Corporation]

در خصـوص طـراحی و اجـرا انواع استخـر و جـکـوزی »»

» طـــّــراحـی معـمـاری پلان استخر {Pool Autocad Design}
  طراحـی سـه بعــدی استخـر و حواشـی پیـرامونی استخر یا لند اسکیپ {3d Studio Design}

»» [ بـازدید تصـاویـر نمـونه طراحی و اجــرا استخـر و جکــوزی] ««

» محـــاســـبه، پـیـــاده ســـــازی و اجــــراء انـــواع اســتـخـــر‌هـا [سرپوشیده – روباز] از صــفـــر تــا صــــد..

بــصـــورت تـخـصّـصــی، کـامـــلاً اســتانــدارد و اصــــولــی؛

کلـیه خدمـات مرتبـط به

ســاخــت استــخــر

» ارائـه مـشـــاوره در خــصــوص انتـخـاب و خـرید بهـترین و ارزان ترین تجهـیزات و تاسیسات سیرکولاسیون، تصفـیه، ضـدعفـونی و گرمایش و موتورخانه استخـر و جکـوزی.

» فـروش کـاشی و سـرامیک استخری، کـلـیه لوازم جانبی مـورد نـیاز


» مشاوره، نیازسنجی و بـرآورد هزینه از صـفر تا صـد ساخت استخـر، جکـوزی و سـونا  [خانگی / همگانی]

هـمــراه بـا

اعــطاء گـارانتــی ویـژۀ کـیـفـیتــ و ضـمانتـــِ اصالـتــ ســازه،

»» به مــدت 10 ســـال، از جــانبــ شــرکتــ بـیــمـه جمـهــوری اســلامـی ایــران

PERSIANPOOL-SWIMMINGPOOL-CONTRACTOR-AZADI TOWER بـمـنـظــور دریـافــت اطـــلاعــات مــوثّــق و بـه روز در خصوص طراحی و ساخت استـخـرهای خانگـی، اجرا استخر و جکوزی ویلائی، اجـراء استخر در زیرزمین و طبقات ساختمان، ساخت استخر در حیاط، اجـرا استخر در بـاغ..

  همچـنین انتـقــال اطـلاعات به روز و صحیح از جـزئـیاتــ کـلــــیدی تأســیـس اسـتـخـرهای عـمــومـی، مشـاوره احــداث پـارک آبــی و بـطــور کــلـی مجـمـوعــه

های ورزشــی، تفریــحـی و درمــانـی آبـی همــگانی؛ و همچنین استخرهای خــانگــی در کلیه ابعاد و اَشکال، با مـا در ارتبــاط باشید.


PERSIAN-POOL-GUY-1

برخـی خدمـات شرکت در خصوص طـراحـی و ایــده پــردازی اسـتـخـرهای خانـگی ، استخر باغ ویلا و انواع استخرهای همگانی

» طــراحی 3 بــعــدی انـواع استخـر / آب نـمــــا / محـوطــــه ســازی [Landscape Design] / طــراحی سونـا و جکـوزی / طـراحی و محـاسبــــات مـربـوط بــه پــارک هـای آبـی و..

پیـش از تحــــویـل پـــروژه هـا، شماتیـک اولیـه و طــرح سـه بعـدی نـهـائی بـه کـارفـرمایـان محترم قابل ارائه خواهد بود.

PERSIAN-POOL-Arrow2

» پـس از اتـمـام طـراحـی 3 بعــدی اسـتخــر و تأییـد نـهـائی توسـط کارفرمایان محـترم؛ پـروژه، عیـنـــاً متـنــاظــر با طـرح گــرافـیکـی ارائـه شـده اجـراء،

و در نهــایت تـحویـل داده خـواهـد شد..

»» مـزیت این روش، دستیـابی قــطعــی به خواسته های مـتقــاضـیــان محـتـرم میباشـد و پـروژه اجــرا شـده در نهــایت، کــامـلاً مشــابه پِــلَـن و طــرح 3 بعــدی تــایید شـده توسط ایــشان خــواهد بـود.

تسلــط تیــم هــای طـراحـی/ نـظارت برکــیـفـیـتـــ و اجـــراء مجـمـوعـه، از مشخـــصـه هـای بــارز شرکـت پـرشـین استخــر، از ابـتـدا تــا بـه اکــنون محســوب میگــردد..


ضمانت ساخت استخر-آب بندی استخر-پرشین استخر

خـدمات پشتیبــانی پس از اجــراء سازه استخـر

خدمات مربوط به تعمــیر و نگــهداری استخرهای خانگی و همگـانی، شامل:

پشـتـیـبانی تخصصی تاسیسات، ارتقــاء و بـروز رســانی امـکانات، پس از بهره بـرداری میباشـد.PERSIANPOOL-CONSTRUCTION-MAKING WATERPARK--pools


ساخت استخر بتنی

 

تعــــریـف استـخــر

[اسـتـخــر چـیـســت؟]

»» اسـتخـر، سـازه ای مسـتحـکم و آب بــنـد است که حـجــم معـینی آب در آن قـرار میگیـرد. استخر ها در انواع مختلفی اجرا میگردند که هر یک، با توجه به نوع کاربری و محل اجــرا آنهــا، دارای مزایا و معایبـی هسـتند.

استخـرهـای شنـا؛ دارای مکـانیسم گـردش، تصـفیه و ضـد عفـونی آب میباشنـد که بمـنظـور تفـریح، درمـان، ورزش شنـا و یـا ســـایر ورزشهـای آبـی مورد استـفـاده قرار میگیرند..تـاریـخـچــه ورزش شـنـا و پـیــدایش استخــر شنـا

براسـاس شواهــد؛ قــدمـت شـنـا و شــنـا گــری بـه ۲۶۰۰ ســـال پیــش از مــیـلاد مـسـیـح، در تـمـدن مـصــر و به دنبـــال آن، در تمـــدن‌هــای آشـــوری، یـونـــان و روم بـاســتـان بـاز میـگـردد.


نخـسـتـیـن استـخـر ساخـته شـده در جـهــان و اولـیـن اسـتـخـر بــا آب گــرم‌

» بر اســاس مــدارک مــوجــود، رومـــیــان اولـیـن استـخــر هـای شنـا را بنـا نهــادنـد. گفـتــه میشـود در ســدهٔ یـکــــم پـیـش از مـیـــلاد، گــایــوس مـــاسـناس، رایــــــزن سیـــاسی ســـــزار آگــــوست رومـی، نـخـسـتـیـن اسـتـخــر آب گــرم را بـنــــا نــمـــود.

»» برخـی، علـت عــدم تمـایـل اروپائیــان به شنــا را در سـده‌ های میــانه، تـرس از گسـترش و سـرایت عفـونت و بیمـاری‌ های مســری میدانـند.

از طـرفی شواهـد نـشان میدهــد در سـواحـل بریتــانیــای کبـیــر در اواخــر قـرن ۱۷ میـلادی از شـنا، به عـنوان وسیلـه‌ای برای درمـان یا آب درمـانی استفـــاده مـیـشـد.

الـبـته تا پیش از قــرن نوزدهــم، شـنا به عـنوان تفــریـح و ورزش، در مـیان مـردم جــایـگاهی پیـدا نـکــــرده بـــود.

زمـانیکـه نخستین سازمـــان شـنـا در ســـال ۱۸۳۷ تأسیـس شـد، در پایـتخت بریـتانــیا [لنـــدن]، تـعــداد ۶ استـخــر سـر پـوشـیـده وجـود داشـت کـه مجـهز به تـخـتـه شـیـرجـه یا دایـــو نــیـز بـوده انــد..انــواع معمــول اسـتـخـــر در ایران

[بطــور اجـمـالی]

»»» استــخــرهـا بـا تـوجـه بـه نــوع کـاربـــری، مکــان اجــراء و همچـنـین ســاخـتـار [نـوع مصـالــح بکـار رفـتــه در اجــراء]، بــه اقســام مخـتلــفی دسته بندی میگــردنـد.

امــا در کـشــور عـزیـزمــان ایـــران، اســتـخـر هــای بـتـنــی دارای محـبـوبـیـت بیشتر و تـقــاضــای بالاتری بـرخــوردارند..

[بـالــغ بـر 75٪ از درخــواسـتهـا]

» یکی از برتریهای بارز استخرهـای بتـنی، انعطاف پذیری نســبتاً بالای این سازه است. به طوریکه میتـوان هـر شکل و یا طـرحی از کاسـه استخـر را توسـط آرمــاتوربندی منــاسب اجــراء نمــود.

اما در اسـتخـر های پیش ساخته انتخاب طرح و سـایز، به ابـعـاد و شکــل های از پیش قالب گیری شده محدـود میگردد.

اگر چه در استخر های پیش ساخته، اجــراء در سایز و یا طراحی دلخواه ناممکن نیست؛ اما دستیـابی به این هـدف مستلزم طراحی و ساخت قـالـبی اختصاصی مـیباشد که علاوه بر صـرف مـدت زمان بیشـتر، هزینـه بالاتری نیــز به کـارفرمـا تحمـیل خواهـد نمـود..

زیبائی و تنوع ظاهری، بعلت استفاده از سرامیک های متنوع، از عمده دلائل سوق متقضیان به استخرهای بتنی به شمار میرود.


استـخـر، سـازه ای کــاملاً متفـاوت و مستـقل از سـاختمان

»» طــراحی، محــاسبــات عــددی فــونـداســیـون و اجـــراء کـاســه استـخــر، مســتلــزم رعـــایـت بــرخــی الــزامــات و نکـــات فــنــی ویژه ای میبـاشــد.

برخــی از ایــن مـــوارد: میــزان صحیح اخـتـلاط بتـن توسط افــزونـــه ها، روان کننده ها و مکــمل هــای ویــژه اســـتــخر بـتـنـی، محاسبه میـزان و قـطــر میـلگـردهـا، بمنظور اجـراء کاملاً تخصصی سـبــد آرماتـور [آرمـاتــور بنـدی استخـر] مطابق با لیسـتـوفـر تنظیم شده توسط تیم مهندسی، شامل فـواصل چـیـنش میلگردها و شبکه مش آرماتور، بمنظـور اجــراء صحیح بــتن مـــسـلـح (بـتـن آرمــه)، همچنین نـحــوه استـقـرار نـوار واتـر استـاپ در محل تــلاقی بـتـن کف و دیـواره هـا، نحـوه قالب بنـدی صحیح کاسـه استخر..

{{{»»» در این خصوص مطالعـه مطلب شیوه صحیح آرماتوربندی اسـتـخـر پیشنهـاد میشود.. }}

از طرف دیگـر آب بنــدی مکــان نـصــب کـاســه چراغ هـا، لـولـه هـای دمـنـده و مکــنده آب [به انضمام کـفـشــور و اسکیــمـر]،توسط گــروت؛ مکملهای پایه سیمان و..

» نحــوه طـراحـی بهـیـنه و صحــیح فــلـودیــاگــرام لــوله کشــی، سـایز لــولـه و اتـصـالات مدفـون شــده در بتـن، جانمـائی دقـیق لوله هـای دمـنده و مکـنده آب نیــز از اهمـیت بـالائی برخـوردارند.

زیـرا در صـورت بـروز احـتمــال نـشـت [بـه دلیـــل عــدم رعــــایت کــامـل اصـــــول]، عـلاوه بـر کــاهـش مـــــداوم آب استـخــر، احــتــمــال نفـوذ و پیـشـروی آب به پی ساختمـان، علاوه بر آسـیـب بـه فــونـداســیون سـاخـتـمــانـهــای مجـــاور استـخــر نیـــز مـتـصــوِّر میباشد.
 انـواع متـداول استـخـر هـا از لحـاظ مـوقعــیـت قرار گـیری کـاسـه استـخـر

1» استخرهای بـالاتــر از سطـح زمـين. [در برخی موارد قسمتی از دیـواره استخـر درون زمین؛ و بخش دیگـر روی سطح زمین قرار می گـیرد.]

2» اسـتـخــرهــای هــم سطـح زمـين. [کـاسـه استـخـر کـامـلاً درون زمـین قـرار میگـیرد. مـانـند اغـلـب اسـتـخـرهـا.]

3» استـخرهـای مُـعـلّــق. [ماننـد استخر های اجـراء شده در طـبقـات ساختمان/ استخـر روی تراس/ اسـتخر پشـت بـام و کلــیـه استخـرهــای اجـراء شـده در ارتـفــاع.]»» استـخـر هــا را از لـحــاظ اسـتـقــرار و مـوقـعیـت مکـانی آنهـا، مـیـتـوان بـه دو دســتـه اجمــالـی تـقسـیــم بـنــدی نــمـــود:

اسـتخـــر سـرپـوشـیـده [استـخــر سـربـستـه].

»» مــانـنـــد: اسـتخــر در طـبـقـات آپـارتمــــان / اســتـخــر هـای عــمـومـی سـرپـوشیـده و..

اسـتخـــر روبــــاز [اسـتـخــر سـربــاز].

»» مانـنــد: استــخــرهـای اجــرا شــده در حیـاط ویــلا /باغ، اسـتـخـر روی بــام ســاخـتــمــان / اسـتخــر در تــراس سـاخـتـمـان و..

PERSIAN-POOL-Arrow2

استـخـرهـای بتـنی [Concrete Pools]

مــراحـل اجـراء استخـر خانگـی بتنـی /

استخـرهای بتنـی چـگــونـه طــراحی، محـاســبه و اجــراء میگـردنــد؟

 [مـراحل ساخـتـ استخرهای بتونی یا بتـن آرمـه]

»» نـخـسـتین مرحـله اجــراء استـخـر بـتـونـی همانند کلیـه سـازه های عمـرانی، تهیـه و تـنـظیـم پـلَـنهــای(پلان) مهـندسی مربوط به فـونداسـیون کاسـه استخـر میباشــد.

چنانچـه جانمائی محـل استقــرار کاسـه اسـتخـر در ارتفــاع باشد؛

[مانند استخـر های اجـراء شده در طبقـات ساخـتمان، تراس، پشت بــام و..]

شـایسـته اسـت؛ پیش از اجراء، محــاســبات و تـمــهـیدات لازم در خصــوص مـقاومـت و ایستائی ســازه [سـاختــمان]، بر اســاس آسـتانـه تحمّـل پـذیری بــار مــازاد وارده از جانب کاسه اسـتخــر،

مضــاف بـر محـاسبه وزن آب اسـتخـر مورد نظر، بطـور دقــیق انجـام پذیـرد؛

سـپس عملیات اجـرائی آغــاز گــردد.

[بعنوان مثال: لـزوم تقویـت سـتونـهای طبقـات ریزیــن سـاختمـان]

PERSIAN-POOL-Arrow2

وزن هـر مــترمکـعـب آب

PERSIAN-POOL-circle

[ هـر مــتـرمکــعـب آب = دارای 1 تــُــن وزن است.
اغـلــب اسـتخـر های خـانـگــی بطــور مـیـانـگــین، حـجــمــی معادل 50 الــی 100 مـتـرمکـعب مـیباشـنـد.
50 الــی 100 هـــزار لـیـتــر = بـرابـــر بـا 50 الــی 100 تــُــــن آبـــ ]


ابــعـــاد اســتـانـدارد و متـداول اســتــخــرهــای شنا خــانـگــی

» ابعــــاد استـخـرهــای خــانگی و اسـتـخـرهـای شخصـی، بـا تـوجــه بـه فضـــــای مـوجــــود، میــــزان ســـرمــایـه گــــذاری و سلیقه کـارفـرمــایــان، در ابعــاد و اشــکال مخـتلـف و کـــامـــلاً دلـخــواه [هنـدســی و غیــر هـنـدســی] قابل اجــراء میباشـد.

»» امــا ابعـاد متــداول اسـتـخـرهای خانگـی در ایـران 3*6 ، 4*8 ، 5*10 ، 6*12 اجـراء میگـردند..
 

BUILD-CONCRETE-SWIMMING-POOL-ساخت استخر بتنی

» مراحــل آرمـاتوربنـدی استخـر، اجــراء فـونــداسیـون اسـتخـر، در بخش های بـعدی و با توجـه به پـِلَـنـهـای معمـاری انجـام میپـذیـرد.

» سـایز میلگردهـا بر اساس محاسـبات فنی، فواصـل شبکـه مش، شـرایط مـحـل اجـراء، عمـق و مسـاحـت کاسـه اســتـخـر بطــور دقـیق مشخـص میـگــردد.

» پـس از تکمیل و اجراء مش بندی شبکه آرماتور و بستن قـالـب؛ زمـان بتـن ریـزی فـرا خـواهـد رسـید.

»» قـالـبهـای بتـنی اسـتاندارد عمـومـاً از جنس چـوب، فایبـرگلاس یا ورق فــولاد (فلزی) ساخـته میشوند. (در ایران، اغلباً از قالب های فلزی استفاده میشود)انـواع ساخت اسـتخــرهای بـتُــنــی

»از لـحــاظ شــیـوه بـتــن ریــزی در اجــراء کاسه استخر«

number_1

گـــــروه نـخــســتــــ

»استـخــرهــای اجــراء شـده توسـط بتــن قـالـب گـــیری شـده.

»»با تـوجــه به نوع قـالـب بتـنی مـورد استفـاده،

استخـرهائی که با بتن قـالـب گـیــــری شـده اجــرا میـشوند، خــود بـه دو گــروه تقـســـیم میگــردند:

 1. بتن قـالـب گـیــــری شـده یـکـــپـارچــه.

 2. بتن قـالـب گـیــری شـده چـنـد تـکــه.

number_2

گـروه دوم از انواع استـخـرهـای بـتنی،

توسطـ پاشیـدن بتـن [بـتـن پـاشـشـی یـا “شـات کــریـت”] اجراء میگردند.

 

👁»» در ایـن روش، بـتــون بـا استفـاده از دسـتــگـاه بـتـن پـــاش، در میـان شـبـکـــه های آرمــاتــور کـاسـه اسـتـخـر پـاشیـده میشـود.

 

»بتـن پـاشیـدنـی [بـتن پـاششـی] نیــز بـه 2 روش قـابـل اجــراء میبـاشد:

»بتـن پـاششـی خـشـک

»»بــتن پـاشـیـدنـی مـرطـوب

 

👁» گـروه سـوم از استـخـرهـای بـتـونـی

استخـرهـائی هسـتند که تــوسط بـتـن خـشک و کـوبیـده شـده اجــراء می گـردند.

 

👁» گـروه چـهارم استخـرهـای سـاختــه شـده بـا بـلـوکــ بـتـنی میبــاشـند.

»بـطـور کلـی در استخـرهـای بـتـنـی، از بتـن مسلـح استفاده میشود.

نـظـر بـه متـخـلـخل بـودن مـاهـیـت بــتن و همـچـنیـن نـفـوذ پـذیـری بـالای آن در بـرابـر آب؛ پـوستـه این نوع استخـرها معمـولا به همـراه یـک روکـش مقـاوم در بـرابـر آب [مـانند پـلاستـر] پـوشش داده میشونـد.

بتون ریزی استخر-Concrete poolsPERSIAN-POOL-Arrow2

مـراحـل سـاخـت اسـتـخـر بـتُـنی

مهمترين بخش اجــراء استخـر بتونی، كـه نسبـت مستــقـيم بـا ايـمنى سـاخـتمـان، ويــلا و یا سـاختمـان هــاى مـجــاور دارد، نـوع بـتن، شیـوه بـتن ريـزى و آرمــاتـور بنـدى آن میبـاشد..روش بـتـن ریــزی یک تـکــّـه

در این روش از بتن ریزی کاسه استخر؛ کــف و دیــواره های استــخـر در یـک روز اجـراء میگـردد.

در بتن ریزی یک تکه، مانند کلیه اسـتخـرهای بتونی شبکه مش توسط میلگرد، در 2 لایه بافته میشود.

»ایــده آل است فـاصلـه آرمــاتـورها در تمــام جهـات از 15 سـانتیمـتر کـمـتـر نـباشـد.

ویـبـره منــاسب بـا فــرکـانـس پـاییـن در ابتــدا و فــرکـانـس بــالا در انتــهـا تـنظیــم میگــردد.

»» پیشنهاد میگـردد؛ در کلیه مراحل اجراء استخـر، خصوصا فونداسیون، بستن آرمــاتـور، اجـراء مخلـوط بتن و قالب بندی، از اکیپ های مــاهــر کـه اختصــاصــاً در حیطه اجـراء فونداسیون استخـر فعــالیت دارنــد؛ استفــاده شـود.

زیـرا ســبد استخـر[فـونـداسیون کــاسـه اسـتخـر] بـا فــونداسـیون ساختــمان، بسیـــار مـتـفــاوت است.

ســبـد اسـتخــر، کمــی دشــوارتر و نیـازمــند محـاسبـات خــاص، مهــارت و تجـربــه کــافی در خـصـوص ســازه هــای بتنی هیـدرولیکــ [آبـــی] میباشد..PERSIAN-POOL-Arrow2

نــکات حــائــز اهمـیـت در ســاختـــ اسـتـخـر بـتـونـی

PERSIAN-POOL-circle

استـفــاده از مصـالح مـرغـــوب؛ سیــمـان و شن مـرغـوب بـا سایـز متنـاسب، مــاسـه طبـیـعـی، آب بمیــزان کــم [به انــدازه]

افــزودن مکمل هـا [مانند سـوپـر ژل میــکـروسیـلیـس]؛ صـرفـاً باید زیر نظـر متخصص مرتبط صورت پذیرد.


 

نـوار واتــراسـتــاپ

واتر استاپ نوار باریکی از جنس PVC میباشد [و یا سـایر مـواد/ مانند واتـراستاپ هیـدروفـیـلی] که در بتن ریزی 2 تکـه، دور تا دور محـل تلاقـی بـتن کـف و دیـواره ها قـرار میگیرد.

در روش بـتن ریـزی 2 تکـــه اسـتخــر، یکی از آسیب پـذیـرترین نقـاط، مـحل تلاقـی بتـن کـفـــ و دیـواره هـای کاســه اســتخــر محـسـوب میگــردد.

کـه با استــقـرار دقیـق نوار واتـرستـاپ، ضمن اجراء صحیح مراحل آرماتوربندی و بتن ریزی، از احتـمـال نشـت آب در این نقـاط کاسته خـواهـد شـدـ..

»» استـفــاده از نــوار واتــراسـتـاپ؛ در بتـن ریزی 2 مرحلـه ای[بـتن ریـزی دوتکــه] الــزامـی میباشـد!..

شایسـته است نــوار واتـراســتاپ؛ با دقــت و بــصورت ثابت، در محل صـحیح نـصــب گــردد..


make-swimming-pools-ساخت-استخر


آمـوزش چگونگی سـاخت اسـتـخر بـتونـی، مراحـل اجـراء استـخـر بطور خـلاصـه:

»»پس از طـراحی و اتمـام محـاسبات سـازه استخـر، مرحلـه نخست اجراء پروژه، مشخص نمودن مکان مناسب و گودبرداری کاسه استخر میباشد.

در این مرحله ابتدا دور تا دور مکان مورد نظر علامت گذاری میشود؛ سپس عملیات خاکبرداری انجام میپذیرد. [گودبرداری استخر توسط ماشین آلات خاکبرداری مانند باب کَـتــ و یا توسط نیـروی انســانی]

گودبرداری استخر

»پس از همـوار نمـودن کــف و دیـواره های مکــان گــودبرداری شده؛ مرحله آجـرچـینی استخـر میباشد.

بعد از پـایان آجـرچینی دیوار استخر؛ کـف استخـر توسط بتن مِـگـر [یا بـتـن نـظافت] پـوشش داده شده و سطح آن هـمـوار میگـردد. 

» پس از خشک شدن بتن مِـگر؛ شبکــه نخـسـت آرمـاتور کاسـه استخـر[مِــش] اجــراء خواهـد شـد. [در این خصوص مطالعـه مطلب آرماتوربندی استخر پیشنهاد میگردد..]لوله کشی استخر
 

 

PERSIAN-POOL-Arrow2در مرحله بعدی از ساخت استخـر؛

لـولــه گـذاری ها انجام میشود و لولــه های ورودی و خروجی آب استخر، بصورت انتـظار تا محل اتاقک تاسیسات استخر تعـبیه میگردد. {لوله های دهش و مکش آب استخر و جکوزی}

بهـترین و مناسب ترین لوله برای این منظور لولــه های یو پی وی سی میباشد.

[جهت آگاهی بیشتر؛ مطالعه مطلب لوله و اتصالات UPVC پیشنهاد میشود..]

»» مرحله بعــدی در ساخت استخر، اجراء شبکـه دوم آرمـاتور[مِـش] میباشد.

[آرمــاتوربندی استخر بـا بستن شبکه مِـش؛ در کلیه نقاط کف و دیواره استخر انجام میشود و اصولاً متشکل از 2 لایه شبکه میباشد که ضخـامت میــلگــرد و فـواصـل آنهــا، طی محـاسبات مشخص میگـردد.]

بطور معمول میلگرد مناسب جهت ساخت استخـر؛ سایز 12 / 14 ، از نوع آجـدار/ A3 میباشد. {تهیه وتنظیم لیستوفر، به همین منظور انجام میپذیرد}

»پس از اتمـام آرماتوربندی و مهار مناسب میلـگـرد ها, قالب بتن بسته خواهد شد. [بسته به نوع اجرا پروژه؛ قالب یک یا دو طرفــه]

سپس عملیات بتن ریـزی بخشـهای کف و دیواره استخـر، بصورت مجـزا یا همــزمـان، ضمن استقرار نـوار واتر استاپ انجـام میپذیرد. [مکمل ها و روان کننده های بتن، نظیر سوپر ژل میکرو سیلیس در این مرحله افزوده میشود. عیار بتن کف و دیواره استخر بطور معمول 350 و 400 میباشد.]


عیــار بـتن چـیـست؟

منظور از عـیـار بتن یا مـلات، مـیزان سـیمــان استـفـاده شـده در بـتـن یا مـلات، در واحــد حـجــم مـیباشد..

[واحــد حجـم بـتن در ایـران مــترمکعب اسـت.]

بعنوان مثال: منظـور از عیــار بتن 350 :

در هــر متر مکعب بتن فـونداسیون، 350 کیــلوگــرم سیمــــان[معــادل 7 پــاکـت 50 کیـلوگـرمی] استفـاده شـده است..

make-swimming-pools-ساخت-استخر

»» مـرحله بعـد؛ سیمــانکاری و آب بــنـدی نهــائـی استخـر میباشد که توسط افزودنیهای پـایـه سیمـان انجام مـیـپذیـرد.

[مطالعه مطـلب آب بندی استخـر پیشنهاد میشود..]

glass-mosaic-pool

»» پس از پـایـان مــرحله سیمــانکــاری استخـر؛ ســرامـیک استخــر نصـب خـواهد شد؛ که اجـراء این مرحلـه نیـز از اهـمـیـتــ ویــژه ای برخــوردار مـیباشــد..

»» در حـال حـاضـر، انـواع مختـلـفی از سرامـیک، بمنظور جلـوه بخشیدن به ظاهـر کاسه استخـر و محیــط پیــرامون آن مورد استـفـاده قرار میگـیرد.

جهتـــ بـازدید از این نـمـونه هــا، به صفحات سـرامـیک وارداتـی استــخـر و کاتالوگ سرامیکــ وارداتی استخـر مراجعــه فـرمائیـد.. [در این خصـوص مطالـعـه مطلـب سـرامـیک استخـر نیـز پیشنهـاد میشود..]ویدئــو روش معـمول ساخت استخـر های ارزان قیمت با کیفیت نامناسب!


ساخت استخر

PERSIAN-POOL-Arrow2 سایر بخـش های تشکـیل دهـنده استخـر

ملـزومات و ساختـار کلـی استخـرهـای شنـا

پـلـه یـا نـردبـان اسـتـخــر

ارتفــاع هــر پلــه بـطــور متــوســط 25 ســانتـی مــتــر و عــرض آنــها حــداقــل 30 ســانتی مــتر در نـظــر گــرفتـــه می شــود. ارتفـــاع اســتـانـدارد هــر پلـــه بیـن 18 ســانتـی مــتر تــا 30 ســانتی مــتـر میـبـاشد.

در شـرايطــی كــه آخــرین پلـــه، جهـت نشسـتن شنـــاگـــران مــنــظـــور گـــردد، ارتــفــاع پلـــه تــا حــدود 35 ســانتی مــتــر قـــابــل افـــزايـش اســتبــار اسـتـخــر [Swimming Pools Bar]

» ساخت بــار استخـر به یک مـیز و چـند نیـمـکت جهت نشـستـن درون آب استـخـر خـتـم میـگـردد.

در واقـع مطـابـق تصـاویر زیر، شــناگـران جهـت رفـع خـسـتــگی، نوشـیـدن و اسـتفـاده از خوراکـی هـا، بـدون نیاز بـه خـروج از آب اسـتخـر، ضمـن قــرار داشـتن در آب و اسـقـرار بر روی این نیـمــکـت هـــا [صـنـدلـی بــار اسـتخــر نــامــیده مـیـشـود] ضـمـن رفــع عـطـش و گـرسـنـگـی، لـــذت و آرامـش ویـژه ای بـه همـراه خـواهـد داشـت.

بعـنوان مثـال؛ با وجـود میـز و صـندلـی بـار در اسـتـخـر هـای روبـاز، زمـان استـفـاده شنـاگـران در فصـول سـرد سـال، بـرای نوشـیدن و تـنـاول؛ مــلـزم بـه خـروج از آب گـرم اسـتـخـر نخـواهـنـد شـد..» بـطــور کـلّی، تـجـهـیـزات مـرتــبـط بـه تاسیـسـات اسـتـخـرشـنا شــامـل 2 بخـش اسـت:

بخش گــرمــایش / مـوتـورخـانـه استخر + تـاسـیسـات تصـفـیـه آب اسـتـخـر و جــکــوزی

 

number_1 بخش مربوط به فـرآیـنـد گردش / تصـفــیه و ضــد عفــونی آب استخر »

Pools Water Circulation & treatment »

»ضـدعفونی آب استخـر توسـط گـاز اُزُن و اشعه ماوراء بنفش [یـو.وی]

گــــــــاز اُزُن »» استـفـاده از گاز ازن یکی از روش های نوین در ضدعـفونی آب میباشد. ازن O3 به صورت طبیعی در طبیعت یافت نمیشود. در واقع با تحت تابش قرار دادن O2[اکسـیژن]ازن تولید میشود. ازن برخلاف کلر هیچ باقیمانده ای در آب ندارد و سبب سوزش چشم و اثرات از این قبـیل نخـواهد شد.

در صورتی که دستگاه ازن ژنراتور و کلرزنی تواماً استفاده شود سبب کاهش مصرف کلر تا 80 درصد میگردد.

»میزان تزریق ازن: دوز تزریق ازن حدود نیم تا یک گرم به ازای هر مترمکعب میباشد که این مقدار در پساب ها و فاضلاب بالاتر و بستگی به حجم آلاینده ها دارد.

ازن یک اکسید کننده و ویروس کش بسیار قوی و ماده ای موثر برای گندزدایی و ضد عفونی آب استـخـر و جکــوزی به شمـار میـرود.. ازن با فرمول شیمیایی O3 تحت شرایط هوای آزاد، گازی آبی رنگ با بوی زننده است.

هنگامی که ازن در آب تجزیه میشود، رادیکال های آزاد هیدروژن پروکسی [HO2] و هیدروکسیل [OH] تشکیل میشوند که ظرفیت اکسید کنندگی بسیار بالایی دارند و نقشی مهم در فرایند گندزدائـی ایـفــا میـنمــایـند.

این سیستم با روشـهای تخلیه الکتریکی [کــرونــــا] یا اشـعـــه UV با شکست اتم اکسیژن O2 به دو اتــم O و پیوند آن با یک اتــم اکسیژن دیگر، گاز ازن ناپایدار O3 را تشکیل میدهــد.

استفـاده از این سیستم با تکنولوژی جدید و بهبود عملکردش در دنیا به سرعت در حال گسترش است.

ازن تولید شده در دستگاه ازن ژنراتور، مولکولی غیر آلی با ســه اتــم اکســیژن است. ازن به شکل گاز در لایه بالائـی جـــو زمین انباشته شده است و همه آنـرا به عنوان لایه محافظی در مقابل اشعه زیان آور ماوراء بنفش خورشید » میـشناسند.

درواقع این گاز زمانی تشکیل میگردد که مولکولهای O2 توسط پرتوهای فرابنفش یا قوس الکتریکی به 2 اتــــــم اکسیژن مجــزا تفکیک میشود. این اتم های آزاد اکسیژن میتوانند در گروه های سه تایی ترکیب شده و عنـصــر ازن را به وجود آورند.

اشــعـه فرابنفش [UltraViolet]»»

یا به اختصار UV، موجی است در گستره امواج الکترومغناطیسی با طول موجی در محدوده ۱۰ تا ۴۰۰ نانومــتر که کوتاهـتر از نور مرئی و بلندتر از پرتو ایکــس است. به بیانی دیگر انرژی آن کمتر از پرتو ایکس، ولی بیشتر از نور مرئی میباشد.

دستگاه UV استخر

اشـعـــه UV در نور خورشید موجود است و تقــریــباً شـامل ۱۰٪ از تمام امواج منتشر شده از سطح خورشید میشود. طــول مــــوج‌های کــوتاه اشعــه فــرابنــفـش میتواند باکــتـری‌ ها و سایر ارگانــیـســم‌ های کوچک را از بین ببرد.

به همین دلیل برای ضــدعـفـونی نمــودن سطوح مانند اتاق های بیمارستان‌ها و حتی مواردی برای پرندگان و یا آکواریوم هم مورد استفاده قرار میگیرد. از پرتو فرابنفش برای ضدعفونی آب اسـتـخــر و جـکـــوزی، مواد خوراکی، تجهیزات پزشکی و لوازم صنعتی و غیره میتوان استفاده نمود.

برخلاف بسیاری از ضدعفونی کننده ها، اشعـــه U.V یک فرایند فیزیکی است که به زمان تماس جهت غیر فعال سازی مواد بیماری زا ، بستگی دارد. برای رسیدن به غیرفعال‌سازی ، اشـعـــه U.V باید توسط میکروارگـانیــسـم جذب گردد.

بنابراین هر عاملی که از رسیدن اشعه UV به میکــروارگانیسمـهــا جلوگیری شود؛ باعث کاهش تاثیر ضدعفونی خواهد گردید. میزان pH روی خاصیت ضدعفونی توسط اشـعــه UV تـاثـیری نـدارد.

شـایان ذکــر اسـت؛ اشـعــه مــاورا بنفـش نیـز باعث کاهـش مصـرف کــلر به میــزان قـابل توجـهی خـواهـد شــد..

» از دلایل ارجحـیـت اشـعــه فــرابنفــش نسبت به سـایر روشـهـای ضــدعفــونــی: عــدم نـیاز به حمل و نقل و انبار مواد شیمیایی . // تـغـیـیرات PH و دما، کارائـی آن چندان دچــار تغیـیــر نمـیگـردد. // فراورده جانبــی به وجـود نمی‌آورد. // ایجاد طـعــم و بوی شیــمیـائـی نمیــکـند. // زمان تمــاس لازم برای گــنـدزدائـی از این روش بســیـار کوتـــاه میـباشــد.number_2 بخش دوم از تـجـهـیـزات مـرتــبـط بـه تاسیـسـات اسـتـخـر شـنا،

بخــش گــرمـایـش آبـ استخر میباشد »

علاوه بر تصفیه و ضـد عفونی آب استخر و جکوزی که بطور کلی در بخش اول مطرح شد؛ تامین گرمایش آب از اهمیت بالائی برخوردار است.

Termo Meterتجـهـــیــزات و لـــوازم گــــرمـایـشـی [ازجمـلــــه: مبــدل هـــای حــرارتــی از نـوع پــوســتــه و لــولــــــه (Shell & Tube Heat Exchanger)، انــواع دیـگـــ ، مـشـعــل/ پـمــپـــ گــرمـایــشــی / و یــــا پــــکــــیـــج ویـــــژه اسـتــخـــر و جــکــوزی و..]

{در خصــوص پـکــیـج هــای گــرمایــشی، مـطالعــه مطلـب “موتـورخـانـه استخـر و پـکـیج گـرمـایـشی ویـژه اسـتـخـر” پیـشنـهــاد میـگــردد.}
لــوازم جــانبـی استـخــر خانـگــی

» برخی لــوازم و تجهیزات ســاخت اســتخــر شــامل: چـــراغهــای استـخــری و لــوازم نــورپـردازی، هَــنــدریـل [دستگیــره استیل/ Handrail]، آب نمــا (واتــرفــال)، نـــردبــان استخری، تــختــه استــارت، دایـــو، گــریـل (گــاتــر) دور استخــر، دستـگـــاه مــوج سـاز استــخــر بی پـایـان (Endless Swimming Pools), بلنـدگـو درون آب (اسپـیـکــراستـخــری)، اسـکـیـمـــر و ..


پـخـش موزیـکـــ زیــر آب استـخــر

» پرشین اسـتخــر مـفتـخــر است جــدیدتــرین سیـستم هــای پخــش مــوزیکـــ درون آب استـخــر را بــا بهـتــریــن بــرنــد هـــای مــوجـود دنــیـا طــراحــی و اجــــراء نمـاید. {نمـونـه اخـیـر اجـراء شـده از پـخـش مـوزیکــ زیـر آب اسـتـخـر، در پــارک آبــی پـرشـیـن کـرج قـابـل ملاحظــه میـباشـد..}

لــذت شـنا بــا نــوای مــوسیقی زیــر آب استـخـر، میتــوانــد در نــوع خــود بسیـار جـــذاب بــاشـد؛ همـچنیـن پـخش مــوزیکــ مـورد عـلاقــه، زمــانی که آرام در حـــال شنـا هســتیـد، آرامـش کــم نظــیری برایتان به ارمغــان خــواهد آورد..

به همین منظـور، با توجـه به عـدم وجـود موسیقـی متـناسب با محـوطـه و شـرایط خـاص استخـرهای سرپوشـیده و روباز، کـانالـی در “سـانـدکِـلاود | Sound Cloud ” بــرای عــاشــقـان مــوزیکـــ گــردآوری شده است. با عضویت و دنبال کردن این کانال، برای نخـسـتـین بـار، به طــیـف وسیــعی از موسـیـقـی مـنـتـخـب و متــناسـب مـحیـط پیـرامونـی اسـتخـر دسـت خـواهـید یافــت:

SoundCloud.com/PersianPool

مـوزیـک هــای مـنتـخـب و پیـشنـهـادی مــا، ویــژه استـخــرهـای سـرپـوشیـده و روبـاز، فـقــط در کـانال ســانـد کِـلاود پـرشـین اسـتخــر
swimming pools under water music

اهـمـیّـت طــراحـی، پیـش از اجــراء هــر اسـتـخــر

»» کلـــیه پــروژه هـای اجرا شده توسط مجمـوعه پرشین استخــر، زیـر نظـر کارشــناسـان بخـش های مرتبـــط، بررسـی و پـس از ارائـــه طــرح سـه بـعــدی مـورد تائـید کــارفـرمــا, پــروژه توسـط واحــدهای اجرائی مجموعـه، پیــاده سـازی و تکمیل میگــردد.

setup-confirmation

مراحـل تکـمیـل پـروژه، توسط بازرسان شرکت پرشین و ناظـرین بیمه کشـور، از صفـرتا صـد مورد پــایـش و بـررسی قـرار میگـیـرد.

بـا توجــه بـه این مهـم؛ کـیـفـیـت پـروژه هــای اجـــراء شده، قــابـلیت ضـمــانـتـــ و ارائه بیمــه خـواهـند داشت..

[در این خصـوص، مطـالعــه مطلب بیــمـه استخـر و ضمــانـتـــ رضـایـتـــ مشـتــریـان و اهمیت زیــر ســازی اســتـخـر و اصــول طــراحی اسـتخــر پیـشنـهــاد میگــردد.]خدمــات طــراحـی و اجــراء استـخــر هـای اســتـانـدارد در سـراســـر کشـــور

اجـــراء اســتـانـدارد و درجــه یکــــ، بــا قـیـمتـــ رقـــابتــی و دســت اول تــهــــران [بــــدون واسطــــه، بدون برون سـپاری پروژه به پیمـانـکاران غـیر]

قابل ارائه در کلّــیــه منــاطق کـشـــور، بهمــراه ارائــه بـیـمـه نــامـه رسـمــی!..


کــلیـه تـجــهـیـزات، لــوازم و تـاسیسات مــورد اســتفــاده در مجمـوعـه پرشـین استخـر، دارای ضمــانت معــتبـر و اورجـیـنـال میباشد.

در این خصـوص بـا تــوجــه به بــودجــه در نـظــر گــرفتــه شــده کــارفــرمـا و بــنا بـه درخـواسـت ایـشــان،

از بهتـرین برنـد هـای تولید کننـده لـوازم و تجهیـزات [امریکـایی/ اروپـایی] جهت پیــاده سازی تاسیسات پروژه هـا استفـاده خواهـد شد.persian-pool-Company-Brand-برند پرشین استخر

برخـی از خدمـات بـخش طـراحـی و ایــده پــردازی پـرشین استخــر:

طــراحی 3 بــعــدی استخـر / آب نـمــــا / محـوطــــه سـازی [Landscape Design] / طــراحی سونـا و جکـوزی/ طـراحی و محـاسبــــات مـربـوط بــه سـرسـره هــای پــارک هـای آبـی و..

» پیـش از تحــــویـل پـــروژه هـا، شماتیـک اولیـه و طــرح سـه بعـدی نـهـائی بـه کـارفـرمایـان محترم قابل ارائه خواهد بود. در صـورت صـلاحـدید کــارفرمــــا، ایجاد تغـییــرات در طـــــرح سـه بـعدی [بـدون محـدودیت در تـعـدّد تغـیـیـرات] مقـدور میباشد. در نهــایت، عـیـنـاً طـــرح پذیرفـته شـده و نهــائی اجـراء خــواهــد شد.PERSIAN-POOL-Arrow2
»بمـنظـور آشنـائـی بیـشتـر بــا انــواع طــراحـی هـای استـخــر و جــکـوزی، از بـخــش نـمــونه طـراحـی استخر و جکوزی بــازدیـد فـرمـائـیـد.


انــواع روش هـای اجــراء اســتـخـرهـای بـتــونـی

 
 
جـهـت آگــاهــی از هــزینــه سـاخت اسـتخـر

بـه بخـش استعــلام قـیمـت سـاخت استـخــر مــراجعـه

و یا با شـمــاره هـای درج شده تمـاس حــاصــل فـرمــائیـد:

شـش رقمـی / کـُد 021 تهران
1calling284.286

1persianpool-checkmark

284.22.911

284.23.911
همـــراه / شبکــــه هــای اجتـمــــاعـــی
1calling091.284.00911

بر اسـاس نتـایـج آخـرین دسـتاورد هـای عـلمـی و تجربی دنیـا در حـوزه فـن آوری و تـولــید لـولــه هـای پلـیـمـری فشـار قـوی، مـناسب تـرین و بهـتریـن نـوع مـوجـود، در حـال حـاضـر

لولـه-اتصـالات-شیـرالات یو پی وی سی UPVC میـباشـد.


از جمـله مـزایـا و برتـری های لولـه هـای فشـارقـوی UPVC

مقـاومـت در بـرابـر خـوردگـی و فرسـایـش، بـروز حـداقـل افـت فـشـار در سیـسـتـم پایـپـیـنـگــ بـه دلیل سـطوح صیقـلـی این مـتریال (ضریب زبـری لولـه UPVC بمـیزان 0.009 اسـت)، استـحـکام بـالا، عـمــر مـفـیـد 50 الــی 70 ســال، مقـاومـت در بـرابر تـغـیـیرات دمــا، سهـولـت در اجـراء، حـمـل آسـان و قـیـمـت مـناسـب مـیباشـد.

آسـتانه تـحمل لولـه های فشـار قـوی U-PVC تـا دمــای 60 درجـه سـانـتیـگـراد و حـداکـثـر فـشــار نـامـی 16بــار(PN16) میـباشـد؛ ایـن قـابلیـت از شـاخص های مهم انتـخـاب UPVC بعـنـوان بهـترین نـوع متـریـال جهـت اجـراء لـولــه کشـی اسـتخـر و جکــوزی محـسـوب میـگـردد.

چـرا لولـه، اتصـالات و شیرالات UPVC جهت لـولـه کـشـی اسـتـخـر بهتـرین انتـخـاب است؟

بـاتـوجــه بـه این نـکتـه کـه زمـان اجــراء لـولـه کشـی کـاسـه استـخـر پیـش از مـرحـله بـتـن ریـزی میـبـاشـد؛ بنـابـرایـن بخـش عـمـده لـولــه و اتـصـالات اسـتـخـر بـرای هـمـیـشـه در بــتن مــدفــون خـواهـد شــد.

به ایـن علـت هـنگـام بـررسـی و انـتـخـاب بهـتریـن نـوع لـولـه، شـایسـته است میـزان سـازگــاری مـتریـال اسـتفـاده شــده بـا رفــتـار بــتـن نیــز مـورد تـوجـه قـرار گیـرد.

ســازگــاری قـابل قـبـول عنـاصـر تشکـیل دهـنده لولـه UPVC بـا بـتـن،هنگـام انــدود شــدن توسط بـتن، از مزایــا و برتری هـای ایـن نـوع پـلیـمـر، همچنین علت اصلی استفـاده از UPVC در لولـه کشی تصفیه استخـر به شـمــار میـرود.

هـمینطـور در خصـوص نحـوه اتصـال UPVC، میـتـوان بـه عـمـق هـمـپوشـانـی بـالا (در اتصـال های چسـبی) و آب بنـدی کامـل در اتصـالات اوریـنگــ (پـوش فـیت) اشـاره نـمـود.

لولـه کشـی UPVC “یو پی وی سی” (از نوع چسـبی) توسـط کـلـیـنـر، پـرایـمــر و چـسـبUPVC فـشــار قـوی مخـصوص انجـام میـپـذیـرد.

نتـیـجـه اجــراء صحـیـح ایـن مـرحـلـه، مـنـجـر بـه هـم پـوشـانـی کامل بخـش هـای الحـاق شــده و در نهـایت حصـول اطـمیـنان از آب بـنـدی کــامـل مدار لوله کشی خـواهـد شـد.

✍️ “آمـوزش اجـرا لولـه کشـی استـخـر تـوسط لولـه UPVC

BEST UPVC-PIPE-VALVE FOR SWIMPOOLS-بهترین لوله برای استخر چیست؟

پرشـین استخـر جهت اجـرا لولـه کـشی تصفـیه اسـتخـر ها، از لولـه، اتصالات و شیـرالات U-PVC پیـمتـاش ترکـیـه اسـتفـاده مینـمـاید.


CALL PERSIANPOOL-تلفن پرشین استخر

بمنـظـور اطـلاع از قـیـمت هـا و خـریـد لـولـه، اتصـالات و شـیـرآلات UPVC اسـتـخـری، لـطفـاً با مشـاوریـن بخـش فـروش مجـمـوعـه پـرشـیـن اسـتخـر در ارتبـاط باشـید:

شـش رقـمــی

021.284286

021.28422911

همــراه / واتس اپ

09128400911

 • Lakeisha Rene گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Hi persianpool.ir We noticed your website persianpool.ir is only listed in 9/2,500 directories. We have a service that lists your company in all the directories globally. It supports all countries, all services, to boost your SEO and get you those high quality back links that directories offer. We have a promo running for a one time fee of $99 Visit us on https://persianpool.companyregistar.org/persianpool.ir to get listed.
 • Andra Carron گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Hi, Do you have a digital product you would like to see promoted for free? Do you target companies with your product? We promote your product for you on a commission basis. Come check us out: https://persianpool.leadsboy.biz
 • Lavon Galarza گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Hi, If I can tell you exactly which Businesses (B2B) visited your website today – would you be interested? Here is what I mean. You get 100 visitors today. 2 of them fill out your form. 1 of them calls you. 97 of them are gone forever… Until Now. Our software can track: -Who was on your website -How they got there -What keyword they searched -Their Name, Phone and Email address. Don’t lose any more leads or sales opportunities. We’ve been in business since 2015 with clients around the world. Interested? Send me your name and number for a no cost demo on YOUR website. LeadsMax.biz Regards, Website Detective Don’t Miss Any Opportunity.
 • Junko Mcnabb گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Hi, Do you have a digital product you would like to see? Do you target companies? We promote your product for you on a commission basis. Come check us out: https://persianpool.leadsboy.biz
 • Ciara Wonggu گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Hi, I hope this email finds you well. I wanted to reach out to you today to discuss logo products and apparel for your business. Quick question: Who would be the best contact to discuss your company logo products and apparel such as: -Printed T-shirts -Logo mugs -Branded water bottles -Custom USB flash drives -Logo pens -plus 300,000 other products for your business https://persianpool.marketingeee.com/ With over two decades of experience in the promotional products industry, our company is dedicated to helping businesses like yours leave a lasting impression. Our wide range of custom-branded merchandise is designed to elevate your brand, foster customer loyalty, and drive sales. From captivating trade show giveaways to thoughtful employee incentive programs and impressive corporate gifts, we have the expertise to create unique promotional items tailored to your specific needs. Our team of promo product specialists will guide you through the entire process, from selecting the perfect items for your business to designing and creating custom logos that speak to your brand identity. As your one-stop-shop for branded merchandise, we ensure top-quality finished products are delivered right to your doorstep, making the process seamless and hassle-free. Let’s connect and explore how our promotional products can enhance your brand awareness and fuel business growth. Thank you for your time, and we look forward to hearing from you soon. Best regards, Creative Specialist Branded Products https://persianpool.marketingeee.com/
 • Tarah Ansell گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Hello, We noticed your domain: persianpool.ir is listed in very few directories. Directories have a very high Page Rank Score and provide really good back links Company visit us on Company Registar and list your domain in all the directories. https://persianpool.companyregistar.org/persianpool.ir
 • Inez Guertin گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Hi persianpool.ir, We visited your website persianpool.ir and think that we might have the perfect leads for you. We are a global lead provider covering all industries that include consumer and business data. Feel free to look through our samples on our website https://persianpool.leadsfly.biz/persianpool.ir If the samples are not to your liking, talk to us live on site and we might be able to provide you with the exact data you need Please visit us at https://persianpool.leadsfly.biz/persianpool.ir Your Future Favorite leads provider for 2024 Regards, Inez
 • Hilda Slaton گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Hi persianpool.ir We noticed your website persianpool.ir is only listed in 12 out of 2500 directories. This has a severe impact on your online global presence. You can get listed in all 2500 directories for a once off fee of $99 Come visit us on https://persianpool.companyregistar.org/persianpool.ir
 • دیدگاه‌ خود را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
  دانلــود توضیحـات تکـمیـلی و جـامع ملــزومـات،شـرایط و قـوانین ســاخت استخـر  instagram-folllow

  صفـحـه رســمی پرشیـن استـخــر در ایــنسـتـاگــــرام..        

   

  .. .. T H I N K     L U X U R Y

  بـا مجموعـه پــرشــیــن اســتـخــر؛ این رویـــا بــه واقـعـیـت نزدیکــ خـواهــد شــد..
  [[ تـلـفـیـق هـــنـر طــرّاحــی مــدرن و ایــده پــردازی بــــا عـلــوم مهـنـدسـی مــعمـاری / ضـمـن صـــرف کـمــتـریــن هـزیــنـه مـمــکـن.. ]]
  هر چـیز که در جـسـتن آنی؛ آنـی!..[مولانا]


  iran-persianpool-branchesپرشین استخـر، اجراء صفـر تا صد انـواع اسـتـخـر در سراسـر کشـور با هزینـه واحد و ارائـه بیـمـه نامـه رسـمی..


  4 دیدگاه دربارهٔ «ساخت استخر» مرکز تخصصی ساخت انواع استخر خانگی/ ویلایی|طراح،مجری استخرهای لاکچری ارزان»

  1. ماهور رستگار

   سلام و خسته نباشید به مشاورین پرشین استخر.
   در مورد هزینه ساخت استخر باغی در کرج سوال داشتم.
   هزینه اجرا صفر تا صد استخر آبگرم با لوازم تصفیه خانه حدودا چقدر تمام میشود؟

   آیا تسویه حساب بصورت شرایطی یا اقساطی ممکن است؟ اگر بله، چه مدت؟

  2. فریبرز کاکوئی

   از اینکه مطالب و محتوای مفیدی ارائه مینمائید کمال تشکر را دارم.

   یک انتقاد و یا درخواست:
   اگر ممکن است یک بخش از سایت را بطور کامل و اختصاصی به سوالات کاربران و پاسخ های های مشاورین بپردازید. چون بسیاری از همین پرسشها ، احتمالا سوال افراد متعددی میتواد باشد.

   در صورت تایید و قابل دانستن ، میتوانم در این زمینه با کمال میل با این شرکت همکاری نمایم. (سال آخر کارشناسی در رشته نرم افزار کامپیوتر هستم و از زمان دبیرستان بصورت نیمه حرفه ای با اینترنت و طراحی وب خودم را مشغول میسازم)

   (از اینکه این موارد طولانی را در قسمت کامنت قراردادم، عذر خواهم. اگر تصمیم به پاک کردن آن دارید بنده مشکلی ندارم. صرفا علاقمند بودم این مسایل را به سمع و نظرتان برسانم)

   خدا نگاه دارتان باشد

  دیدگاه‌ خود را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  پیمایش به بالا
  ارتباط با کـارشناس..
  1
  با ما در ارتباط باشید..
  پـرشین استخر»PersianPool
  در حـال ارتبـاط بـا کارشـناس مـرتبـط:
  "ساخت استخر» مرکز تخصصی ساخت انواع استخر خانگی/ ویلایی|طراح،مجری استخرهای لاکچری ارزان"
  --------------------------

  ســلام و درود بر شــمــا.

  لـطـفــاً درخـواسـتـتـان را مـطـرح فــرمــائـیـد: