اصــالـت پــایــدار اســت..
Call us: 021. 284 286

دمای مناسب آب استخر | بهترین دمای محیط استخر سرپوشیده و روباز | رطوبت استاندارد

دمای محیط استخرهای سرپوشیده (اسـتخـر سـربـسـته)

دمای مناسب برای محـیـط استـخـر های سرپوشـیده خــانگی و همــگانی، به نـوع کـاربــری اسـتخـر (در واقـع دمـای آب)، بستـگـی دارد.

به طور خلاصه، دمای هوای محیط یک استخـر سرپوشـیده اصــولا دو درجـــه (2 درجه سانتیگراد) گــرمـتر از آب استـخــر در نـظـر گـرفـته میـشـود. (البـته تـا دمـای حداکــثر 30 الی 32 درجه سانتـیگراد). {قائـده سرانگشـتی 2درجه}

به خاطـر داشته باشید؛ هــدف اولیـه از زدودن رطـوبت مـحیـط از استخـرهای سرپوشـیده، حفـظ رطـوبت نسـبی ثابــت (RH) در فضــا میبـاشـد.

این عمـل به دسـتگـاه رطوبـت زدا (رطوبت گـیر) اجازه کـنتـرل سایـر مـوئـلفـه هـای محـیط، مانـند نـقطـه شـبـنـم، سرعـت تبـخـیر و دمـای هــوا را نیـز خـواهـد داد.

رابطه بین دمــا و رطــوبت تبــخیـر از سطـح آب استخــر و نقطــه شبـنـم تـراکـم فـضـا را تعـیین میـنمـایـد. بمـنظـور حـداقـل رساندن میـزان تبـخـیـر و کاهـش هزینـه هـا، دمـای هـوای محـیـط بـایـد تا حـد ممـکن گـرم نـگاه داشتـه شــود.

در حالـت کــلی دمـای آب اسـتـخـر های شـنا 27 الی 30 درجـه سـانتیگـراد اسـت.(یا بسـته به کـاربـری، کـمی بـیشـتر).

بـر هـمین اسـاس دمــای محیـط اسـتخـر های سـرپـوشیـده 2 درجـه گــرمتـر از دمـای آب، تا دمـای حـداکـثر 30 درجـه سـانتیـگـراد (یـا 86 درجه فارنهایت دسی بل) میبـاشـد که ایـن مقــدار، بـعنـوان دمـای آســایـش انسـان شـناخـته میـشود

PERSIAN-POOL-GUY-1

db در “86ºF db” مخفـف دمــای حـباب خشــک است. همــان چـیزی که مـیزان آنرا دمـاسـنـج های اسـتانـدارد انـدازه میگـیرند.

از آنجـا که اخـتلاف دمای هــوا و دمــای آب، عامـل اصلی در نـرخ تبـخـیر است؛ با حفــظ دمـای هـوا چـند درجـه گرمـتر، میـزان تبـخـیـر به حــداقل ممـکن خـواهـد رسـید. (الــبته تـا 86 درجه فــارنهایت (30 درجه سانتیگراد))..

چنانـچـه دمـای هـــوا کمــتر از دمــای آب اسـتخـر باشـد؛ مـیزان تبـخـیـر به صورت نـمــائـی افـزایـش میـیـابـد. در نهـایت تأسیـسات استـخـر مـتـحـمـل هزیـنه و کــارکـرد بیشـتـری خـواهـد شد.

[قاعـده سرانـگشـتی 2º] برای استخـرهائی با دمــای مـعـمـول، و در محـدوده دمـای آب 29-27درجـه سـانتـیگـراد اعمــال میشود.

جهت کاهـش میـزان مصـرف انـرژی از طریق کاهـش تبخـیر و جلوگــیری از اثـرات ســرمـا بر شناگــران، توصیه می‌شود دمـای هــوا در استخـرهای سـرپـوشیـده عمــومی و سازمانـی، 2 تا 4 درجــه بالاتــر از دمــای آب حفـظ گــردند. (امــا نه بالاتــر از آســتانه آســایش = 30درجه سانتیــگراد)

در نتـیـجـه شـایسـته اسـت دمــای هــوای محیط استخـر سرپوشـیده حـدـود 2 درجـه بالاتـر از دمای آب اسـتـخــر، الـبــته حـداکـثر تــا دمــای 86 درجه فارنهایت (30 درجه سانتیـگراد)، نـگاه داشـته شـود. با رعـایت این اصــل ضمـن کنـترل نــرخ تبخـیر، میـزان نارضـایـتی کـاربـران خارج از آب استـخـر به حداقــل ممـکـن خــواهـد رسـیـد.

در این خصوص، مشکل در استخـرهای درمـانی با دمـای آب بیشـتر از 88 درجه فارنهایت(31 درجه سانتیگراد) است. در این مـوارد اگر از ایـن قـائــده استفـاده شـود؛ دمـای هــوای محیـط این استـخـر سرپوشیـده در حال تـبدیل شدن به گرمـای نامطلـوب برای کاربران خـواهد شـد.


دمـای آب مناسـب اسـتخـر سرپوشـیده

دمای آب اسـتخـر های سرپوشـیده، بر اساس کاربریـشــان متفـاوت اسـت. دمــای ایـده آل آب بـرای استـخـر های سرپوشـیده خانگـی و همـگانی 26 الـی 28 درجـه سـانتیـگـراد در نظـر گرفـته میـشود.

در انگلیس دمای ایده آل آب استخر به طور متوسط بین 25 تا 28 درجه سانتیگراد است. این میـزان تقـریباً 10 درجه سانتیگراد سردتـر از میـانگـین دمـای بــدن میـبـاشد.

چـنانچـه دمــای آب استخـر سـردتــر از 15 درجـه سانتیگـراد؛ خطــر بروز هـیـپوتـرمـی وجـود دارد..

هیـپوترمی زمانی رخ می دهد که دمای بدن به زیر 35 درجه سانتیگراد برسد. این افت دما میتواند عوارض بسـیاری و حـتی مرگ در پی داشته باشد.

طبق گفته سازمان بهداشت جهانی، دمای آب بین 78 تا 86 درجه فارنهایت(30-25.5 درجه سانتیگراد) برای افـرادی که در استخـر فعالـیت بدنی متوسطی دارند، به طور کلی راحـت و ایمـن است.

ممکن است دمـای بالاتــر آب برای شـناگــران احسـاس مـطـلوبی بـاشــد؛ اما چـنانچـه دستگـاه رطـوبت‌ زدا نتـوانـد بــار رطـوبت مـازاد را تحـمل کـند؛ رطـوبت نـسبـی (RH) افـزایـش خـواهـد یـافـت.

همانطور که پـیـش تـر اشـاره شـد؛ اگـر دمای هــوا کـمـتر از دمــای آب باشد؛ فـرایـنـد تبـخـیر بصـورت تصـاعـدی افـزایش میـیابـد.

جــز اینکـه تکنولـوژی PDU بمنـظور تحمـل بار رطوبـت اضـافـه طراحــی شـده باشـد.

توضیح مخـتـصر از تکنـولـوژی PDU

محافـظت در برابـر اضافـه بار (POP) »» تکنولـوژی POP که به PDU سـری PE6/PE8 مجهز است؛ این قابـلیت را دارد که به‌ صورت خودکار خروجی‌ که دارای اضافه جریان شده را خـاموش کنـد تـا از Shut Down شـدن ناگهانی سـایر تجهـیزات متصـل به PDU مـمانعـت نمـاید

دمـای آب در استخـرهای مسابـقـات به طـور ایـده آل بین25.5-27.7 درجه سانتیگراد میبـاشـد (78-82 درجه فارنهایت)

دمــای بـشــتـر ایـن، میـتوانـد منجــر بـه احـساس گـرمــای بیـش از حــد شـناگـران گــردد.

با این حـال، اغـلب شـناگــران عــادی تصور میکنند 27.7 درجه سانتیگراد (82 درجه فارنهایت) ســرد است!.. و ممکن است 31-29 درجه سانتیگراد را ترجــیح دهـند.

بـچــه ها و افـراد مـسـن تمـایـل بـه اسـفـاده از اسـتـخــر بـا دمــای آب بیـشـتر از 32 درجـه دارنــد.

آیا دمای ایـده آل بـرای اسـتـخـر وجود دارد؟

همـانطور که پیـش تـر اشــاره شــد؛ دمــای مـناسـب آب اسـتخـر، به نـوع کــابـری آن ارتبــاط مسـتقیـم دارد.

توصیه ما به مهندسیـن مـکانـیـک و یا معمــاران محتـرمی کـه این مطلب را مطالــعه میـنمـایـد این است که ضمـن تـوجــه به دستورات برنامه‌ ریزی شده برای کـابــرد اسـتخـر، سیـسـتم تاسیسـات را به گــونه ای طراحی نماینـد که در آیـنده قــادر به تـحـمل بار رطـوبت اضافــه احـتمـالی بـاشـد..

تفـاوت دمــای ایـده آل استخـر ها »» مانند فـرق دمـای استخـر آمـوزش شــنا و اسـتخــر مسـابقــات اسـت..

شناگــران حرفــه ای دمــای 27.526.5 درجــه سـانتیـگـراد را مطلوب میـداننـد. اما سایــر شـناگـران تـمایـل به استـفاده از اسـتخـر در دمــای بیـشـتری هسـتنـد..

بنــابراین در مــورد دمــای اسـتخـر، ایـده آل ثابـتـی وجـود نـدارد. به ایـنکـه چـه افــرادی و به چـه منـظـور از استخـر استفـاده میکـنند؛ وابسـته است.

اسـتاندارد بین الـمللـی فـیـنا برای دمــای استخـرهای شــنای مسابقـاتـی، بین 25 تا 28 درجه سانتیگـراد است.(77 تا 82.4 درجه فارنهایت)

امــا اغلب آموزشــگاه های شــنا، دمـای 31 تا 32.2 درجه سانتیگــراد را (88 تا 90 درجه فارنهایت) برمیـگزیـنند.

pool-temperature

دمــای آب مناسب برای اسـتخـرهای روبــاز

دمای آب استخــر معمــولاً بیــن 25.5 تا 27.7 درجه سانتیگــراد میـباشــد.

چـنانـچه دمــای آب بـه کمــتر از 25.5 درجــه کاهـش یـابـد؛ شـناگــران اصـولاً با احـسـاس ســرمـا یـا لــرز از استـخــر خـارج خـواهـند شــد. حـال اگـر دمــای آب از 27.7 درجه بـیشـتـر شـود؛ ممکن است احســاس کـننـد در حـمــام هـسـتند..

میزان رطـوبت مـناسب برای اسـتخـر های سرپوشـیده

با هــدف کمــک بـه جلـوگـیری از مصـرف بیـش از حــد انـرژی، ایـجـاد آسایـش بـرای شـناگـران و پیشـگیـری از فـرسـایش و پوسـیدگـی زود هنـگــام مصالـح سـالـن اسـتخــر در اثـر رطـوبـت بـالا،

بـایــد رطـوبـت مـحیـط استخـر به دقـت مـورد پـایـش قـرار گیـرد.

دستـیابـی به ایـن امـر، مسـتلزم کـنترل دائـمی مـیـزان رطوبـت سالـن اسـتخـر سـرپـوشیـده بـیـن 55 الــی 65 درصد میـباشد.

کنتـرل رطـوبت محـیط بسـیـار حائـز اهـمـیت اسـت.

در غـیر اینصورت، با توجـه به وجــود رطـوبت بـالا در محـیط استخـر های سرپوشـیده، اپـراتـور تاسـیـسات نـاگـزیـر مـلـزم بـه افـزایـش دمـای آب و به طـبع آن، افـزایش گـرمای محـیط خواهـد بـود..

4.7/5 - (41 امتیاز)

09128400911
021.284286

📞6 رقـمــی

X
ارتباط با کـارشناس..
1
با ما در ارتباط باشید..
پـرشین استخر»PersianPool
در حـال ارتبـاط بـا کارشـناس مـرتبـط:
"دمای مناسب آب استخر | بهترین دمای محیط استخر سرپوشیده و روباز | رطوبت استاندارد"
--------------------------

ســلام و درود بر شــمــا.

لـطـفــاً درخـواسـتـتـان را مـطـرح فــرمــائـیـد: