تعمیر و نگهداری استخر

تعمیر و نگهداری استخر-سرویس استخر – بازسازی استخر-Pool maintenance

دمای مناسب آب استخر | بهترین دمای محیط سالن استخر شنا سرپوشیده و روباز | رطوبت استاندارد سالن استخر

دمای محیط یا سالن استخرهای سرپوشیده (اسـتخـر سـربـسـته) چقدر است؟

با این پرسش این مطلب را اغاز میکنیم.

اگر پاسخ کاملا صحیح مدنظر باشد؛ باید گفت دمای دقیق سالن و محـیـط استـخـر های سرپوشـیده خــانگی و همــگانی، به نـوع کـاربــری انها بستـگـی دارد.

اما در مورد استخرهای خانگی و همگانی عادی، میتوان از قاعده سرانگشتی۲درجه استفاده نمود.

*قائـده سرانگشـتی 2درجه »

در حالت کلی، دمای هوای محیط یک استخـر سرپوشـیده، اصــولا دو درجـــه (2 درجه سانتیگراد) گــرمـتر از آب استـخــر در نـظـر گـرفـته میشـود.

(حداکــثر تا 30 الی 32 درجه سانتـیگراد)

به خاطـر داشته باشید؛ هــدف اولیـه از زدودن رطـوبت از سالن استخـرهای سرپوشـیده، حفـظ رطـوبت نسـبی ثابــت (RH) در محیط میبـاشـد.

این عمـل به دسـتگـاه رطوبـت زدا (رطوبت گـیر) اجازه کـنتـرل سایـر مـوئـلفـه هـای محـیط، مانـند نـقطـه شـبـنـم، سرعـت تبـخـیر و دمـای هــوا را نیـز خـواهـد داد.

رابطه بین دمــا و رطــوبت تبــخیـر از سطـح آب استخــر و نقطــه شبـنـم، تـراکـم فـضـا را تعـیین میـنمـایـد.

بمـنظـور حـداقـل رساندن میـزان تبـخـیـر و کاهـش هزینـه هـا، دمـای هـوای محـیـط بـایـد تا حـد ممـکن گـرم نـگاه داشتـه شــود.

در حالـت کــلی دمـای آب اسـتـخـر های شـنا 27 الی 30 درجـه سـانتیگـراد اسـت.(و یا باتوجه به کـاربـرد، اندکی بـیشـتر)

بـر هـمین اسـاس دمــای محیـط اسـتخـر های سـرپـوشیـده 2 درجـه گــرمتـر از دمـای آب، تا دمـای حـداکـثر 30 درجـه سـانتیـگـراد (یـا 86 درجه فارنهایت دسی بل) میبـاشـد که ایـن مقــدار، بـعنـوان دمـای آســایـش بدن انسـان شـناخـته میـشود.

PERSIAN-POOL-GUY-1

db در “86ºF db” مخفـف دمــای حـباب خشــک است. همــان چـیزی که مـیزان آنرا دمـاسـنـج های اسـتانـدارد انـدازه میگـیرند.

از آنجـا که اخـتلاف دمای هــوا و دمــای آب، عامـل اصلی در نـرخ تبـخـیر است؛ با حفــظ دمـای هـوا چـند درجـه گرمـتر، میـزان تبـخـیـر به حــداقل ممـکن خـواهـد رسـید. (الــبته تـا ۳۰درجه سانتیگراد (یا 86 درجه فــارنهایت))..

چنانـچـه دمـای هـــوا کمــتر از دمــای آب اسـتخـر در نظر گرفته شود؛ مـیزان تبـخـیـر به صورت تصاعدی افـزایـش خواهد یافت.

در نهـایت، عدم پایش این مولفه ها، تأسیـسات استـخـر را مـتـحـمـل هزیـنه و کــارکـرد بیشـتـری خـواهـد نمود.

*قاعـده سرانـگشـتی [2º] عموماً برای استخـرهائی با دمــای مـعـمـول، و در محـدوده دمـای آب 29-27درجـه سـانتـیگـراد اعمــال میشود.

جهت کاهـش میـزان مصـرف انـرژی از طریق کاهـش تبخـیر و جلوگــیری از اثـرات ســرمـا بر شناگــران، توصیه می‌شود دمـای هــوا در استخـرهای سـرپـوشیـده عمــومی و سازمانـی، 2 تا 4 درجــه بالاتــر از دمــای آب حفـظ گــردد. (امــا نه بالاتــر از آســتانه آســایش = 30درجه سانتیــگراد)

در نتـیـجـه شـایسـته اسـت دمــای هــوای محیط استخـر سرپوشـیده حـدود 2 درجـه بالاتـر از دمای آب اسـتـخــر، الـبــته حـداکـثر تــا 30 درجه سانتیـگراد(86 درجه فارنهایت) نـگاه داشـته شـود.

با رعـایت این اصــل ضمـن کنـترل نــرخ تبخـیر، میـزان نارضـایـتی افراد خارج از آب استـخـر به حداقــل ممـکـن خــواهـد رسـیـد.

در این خصوص، مشکل در استخـرهای درمـانی با دمـای آب بیشـتر از 88 درجه فارنهایت(31 درجه سانتیگراد) است.

در این مـوارد اگر از ایـن قـائــده استفـاده شـود؛ دمـای هــوای محیـط این استـخـر سرپوشیـده در آستانه نزدیک شدن به دمـای نامطلـوب برای کاربران خـواهد شـد.


دمـای آب مناسـب اسـتخـر های سرپوشـیده

دمای آب اسـتخـر های شنای سرپوشـیده یا سربسته نیز، بر اساس نوع کاربریـشــان متفـاوت میباشند. اما در حالت معمول، دمــای ایـده آل آب بـرای استـخـر های سرپوشـیده خانگـی و همـگانی 26 الـی 28 درجـه سـانتیـگـراد در نظـر گرفـته میـشود.

در انگلیس دمای ایده آل آب استخر به طور متوسط بین 25 تا 28 درجه سانتیگراد است. این میـزان تقـریباً 10 درجه سانتیگراد سردتـر از میـانگـین دمـای بــدن میـبـاشد.

در دمــای آب سـردتــر از 15 درجـه سانتیگـراد، خطــر بروز هـیـپوتـرمـی وجـود دارد..

هیـپوترمی زمانی رخ می دهد که دمای بدن به زیر 35 درجه سانتیگراد برسد. این افت دما میتواند عوارض بسـیاری و حـتی مرگ در پی داشته باشد.

طبق گفته سازمان بهداشت جهانی، دمای آب بین 30الی25.5 درجه سانتیگراد (78 تا 86 درجه فارنهایت) برای افـرادی که در استخـر فعالـیت بدنی متوسطی دارند، به طور کلی راحـت و ایمـن میباشد.

ممکن است بالاتــر بردن دمـای آب برای شـناگــران احسـاس مـطـلوبی بهمراه داشته بـاشــد؛ اما چـنانچـه دستگـاه رطـوبت‌ زدا نتـوانـد بــار رطـوبت مـازاد را تحـمل کـند؛

رطـوبت نـسبـی (RH) افـزایـش خـواهـد یـافـت..

همانطور که پـیـش تـر اشـاره شـد؛ اگـر دمای هــوا کـمـتر از دمــای آب باشد؛ فـرایـنـد تبـخـیر بصـورت تصـاعـدی افـزایش میـیابـد.

* جــز اینکـه تکنولـوژی PDU بمنـظور تحمـل بار رطوبـت اضـافـه طراحــی گردد.

توضیح مخـتـصر از تکنـولـوژی PDU

محافـظت در برابـر اضافـه بار (POP) »» تکنولـوژی POP که به PDU سـری PE6/PE8 مجهز است؛ این قابـلیت را دارد که به‌ صورت خودکار، ان خروجی‌ که دارای اضافه جریان شده را خـاموش نموده تـا از Shut Down شـدن ناگهانی سـایر تجهـیزات متصـل به PDU مـمانعـت بعمل آورد.

دمـای آب در استخـرهای مسابـقـات به طـور ایـده آل بین25.5-27.7 درجه سانتیگراد میبـاشـد (78-82 درجه فارنهایت)

دمــای بـشــتـر از ایـن، میـتوانـد منجــر بـه احـساس گـرمــای بیـش از حــد در شـناگـران گــردد.

با این حـال، اغـلب شـناگــران عــادی تصور میکنند 27.7 درجه سانتیگراد (82 درجه فارنهایت) ســرد است!.. و ممکن است 31-29 درجه سانتیگراد را ترجــیح دهـند.

بـچــه ها و افـراد مـسـن تمـایـل بـه اسـتفـاده از اسـتـخــر بـا دمــای آب بیـشـتر از 32 درجـه را دارنــد.

با این وجود،

آیا دمای ایـده آل بـرای اسـتـخـر وجود دارد؟

همـانطور که پیـشتـر اشــاره شــد؛ دمــای مـناسـب آب اسـتخـر، به نـوع کــابـری آن ارتبــاط مسـتقیـم دارد.

توصیه ما به مهندسیـن مـکانـیـک و یا کارشناسان تاسیسات این است که ضمـن تـوجــه به دستورات برنامه‌ ریزی شده برای کـابــرد هر اسـتخـر، سیـسـتم تاسیسـات انرا به گــونه ای طراحی نماینـد که در آیـنده قــادر به تـحـمل بار رطـوبت اضافــه احـتمـالی بـاشـند..

تفـاوت دمــای ایـده آل استخـر ها »» مانند فـرق دمـای استخـر آمـوزش شــنا و اسـتخــر مسـابقــات اسـت..

شناگــران حرفــه ای دمــای 27.526.5 درجــه سـانتیـگـراد را مطلوب میـداننـد. اما سایــر شـناگـران تـمایـل به استـفاده از اسـتخـر در دمــای بیـشـتری هسـتنـد..

بنــابراین در مــورد دمــای اسـتخـر، ایـده آل ثابـتـی وجـود نـدارد.

بلکه به ایـنکـه چـه افــرادی و به چـه منـظـور از استخـر استفـاده مینمایند؛ ارتباط مستقیم دارد.

البته اسـتاندارد بین الـمللـی فـیـنا برای دمــای استخـرهای شــنای مسابقـاتـی، بین 25 تا 28 درجه سانتیگـراد است.(77 تا 82.4 درجه فارنهایت)

امــا اغلب آموزشــگاه های شــنا، دمـای 31 تا 32.2 درجه سانتیگــراد را (88 تا 90 درجه فارنهایت) برمیـگزیـنند.

pool-temperature

دمــای آب مناسب برای اسـتخـرهای روبــاز

دمای آب استخــر معمــولاً بیــن 25.5 تا 27.7 درجه سانتیگــراد میـباشــد.

چـنانـچه دمــای آب بـه کمــتر از 25.5 درجــه کاهـش یـابـد؛ شـناگــران اصـولاً با احـسـاس ســرمـا یـا لــرز از استـخــر خـارج خـواهـند شــد.

حـال اگـر دمــای آب از 27.7 درجه بـیشـتـر شـود؛ ممکن است احســاس گرما داشته باشند.

میزان رطـوبت استاندارد سالن استخر شنا | رطوبت مـناسب محیط اسـتخـرهای سرپوشـیده

با هــدف کمــک بـه جلـوگـیری از مصـرف بیـش از حــد انـرژی، ایـجـاد آسایـش بـرای شـناگـران و پیشـگیـری از فـرسـایش و پوسـیدگـی زود هنـگــام مصالـح سـالـن اسـتخــر در اثـر رطـوبـت بـالا،

شایسته است رطـوبـت مـحیـط استخـر به دقـت مـورد پـایـش قـرار گیـرد.

*دستـیابـی به ایـن امـر، مسـتلزم کـنترل دائـمی مـیـزان رطوبـت سالـن اسـتخـر سـرپـوشیـده بـیـن 55 الــی 65 درصد میـباشد.

کنتـرل رطـوبت محـیط بسـیـار حائـز اهـمـیت اسـت.

در غـیر اینصورت، با توجـه به وجــود رطـوبت بـالا در محـیط و سالن استخـر های سرپوشـیده، اپـراتـور تاسـیـسات نـاگـزیـر مـلـزم بـه افـزایـش دمـای آب و به طـبع آن، افـزایش گـرمای محـیط خواهـد شد..

بنابر این رطوبت سالن استخرهای شنا، علاوه بر دمای محیط و دمای اب استخر، از جمله موارد مهم واساسی در این استخرها محسوب میگردد.

جهت مشاوره و خرید دستگاه رطوبت زدا استخر، با پرشین استخر در ارتباط باشید:

۰۲۱.۲۸۴۲۸۶

۲۸۴۲۰۹۱۱

دمای مناسب آب استخر | بهترین دمای محیط سالن استخر شنا سرپوشیده و روباز | رطوبت استاندارد سالن استخر بیشتر بخوانید »

مشکلات فیلتر شنی استخرها

مشکلات فیلتر شنی استخرها

برخی از مهم ترین مشکلات فیلتر شنی استخرها

یکی از مهم ترین تجهیزات استخر برای تازه و تمیز نگه داشتن آب، سیستم فیلتراسیون آب استخر و جکوزی میباشد. جهت درخشندگی آب استخر، فیلتر باید در شرایط کاری بهینه نگاه داشته شود.

بمنظور جلوگیری از رشد جلبک ها، باید مشکلات فیلتر شنی استخر در کوتاهترین زمان ممکن مرتفع گردد. در ادامه برخی از رایج ترین مشکلات فیلتر شنی استخرها و طریقه برطرف کردن آنها را مطرح خواهیم نمود:

۱) نشتی در خط بک واش (Backwash)

یکی از قطعات پیچیده و بسیار مهم که باعث بوجود آمدن بسیاری از مشکلات برای فیلتر شنی در استخرها میگردد، شیر چندحالته (چند راهی) می باشد که بازرسی مدام آن در طول مدت زمان استفاده بسیار حائز اهمیت میباشد.

بیش از دوازده قطعه و چندین مسیر مختلف برای جریان آب در یک شیر چندحالته (Multiport valve) وجود دارد. شیرهای کششی (Push-pull valves) که در کنار فیلتر شنی نصب میشوند بسیار ساده تر هستند و فقط دارای دو دریچه برای فیلترینگ یا بک واش میباشند.

بعد از اتمام فرآیند بک واش وجود جریان کوچکی از آب که به خارج شدن از خط بک واش ادامه میدهد، امری نامتعارف و غیرعادی نیست.

دسته را به آرامی تکان دهید و در صورتی چند دقیقه بعد هم چنان آب از آن خارج میشد، مشکلی برای شیر به وجود آمده است. اکثر مواقع وجود نشتی های این چنینی ناشی از نامرغوب بودن یا مستهلک شدن واشرهای عنکبوتی یا اورینگ ها (O-ring) است.

وظیفه واشر عنکبوتی آب بند نمودن مسیرهای آب (یا فاضلاب) برای کنترل مسیر و جهت آب استخر و جکوزی میباشد.

با گذشت زمان واشر لاستیکی شما خورده شده و در نتیجه آب یا آلودگی ها و آشغال ها از مسیر تعیین شده برای بک واش خارج گشته و بدون صورت گرفتن فرآیند فیلتراسیون به استخر باز خواهد گشت.

همین امر میتواند موجب بروز مشکلات زیادی در فیلتر شنی استخرها گردد. چرخاندن شیر هنگامی که فیلتر در حال کار است نیز باعث خرابی آب بند آن میشود. گاهی اوقات نیز واشر خراب نشده است و تنها نیاز به تمیز کاری، تنظیم و در صورت لزوم روغن کاری دارد.

جهت بازرسی یا تعمیر نشتی در شیر چند حالته ابتدا پمپ را خاموش نموده، فشار درون فیلتر را خالی کرده و سپس پیچ های بالای شیر را باز کنید.

اکنون میتوانید درپوش، دستگیره و شاخه اصلی را بلند کنید. واشر عنکبوتی درون بدنه شیر قرار دارد. واشر را تمیز کرده و وجود پارگی، پیچ خوردگی یا هر آسیب احتمالی دیگر در آن را بررسی کنید. برای تعویض واشر، با کمک یک پیچ گوشتی کوچک و تیز آن را بلند کنید و واشر جدید را دقیقا سر جای واشر قبلی بچسبانید(طرف تخت پایین و طرف لبه دار بالا). در اغلب مواقع مشکل فیلتر شنی موجود در استخر با انجام این کار مرتفع میشود.

در برخی شیرها مانند شیر Hayward SP714T واشر عنکبوتی، به جای گودی بدنه شیر در کف هدایت کننده (Diverter) چسبانده شده است. نشتی در خط بک واش چنین شیرهایی غالبا به خاطر شکستگی فنرهای هدایت کننده یا گیرکردن آشغال در شیر رخ میدهد.

۲) بازگشت آشغال و آلودگی به استخر

فیلترشنی ها ممکن است مقداری از آشغال های کوچک را به استخر بازگردانند که این امر عادی میباشد، به خصوص هنگام تخلیه (کشیدن) آشغال های بسیار ریز. ممکن است بعد از بک واش یا در خلال مکش متوجه برگشت مقداری آشغال از طریق خطوط برگشت شوید.

مکش به فاضلاب، مورد اولی و استفاده از حالت شستشو (Rinse)، مورد دوم را برطرف خواهد نمود.

۱- فیلتر شنی های قدیمی» با گذشت زمان لبه های تیز ساییده شده و ظرفیت آشغال گیری کاهش می یابد.

۲- کلسیفیکاسیون (Calsification)» مواد معدنی بسیار سخت آب باعث تغییر دانه های شن فیلتر به ماسه سنگ می شوند.

۳- مادبالینگ (Mudballing)» روغن های جمع آوری شده در تانک باعث شکل گرفتن توپ های گوی شکل چسبناک در شن های یک سوم بالایی فیلتر می شوند.

۴- ایجاد کانال (Channelling)» اگر پمپ برای فیلتر بسیار قوی باشد موجب عبور آب از کانالی بدون صورت گرفتن فیلتراسیون می گردد.

۵- در صورتی که پمپ بسیار قوی باشد، واشر عنکبوتی یا فنر شیر نامرغوب باشد، شیر فیلتر آشغال را برخواهد گرداند (Bypass میکند).

۳) شکستن دسته شیر چندحالته

یکی از دیگر از مشکلات فیلتر شنی در استخرها، وارد کردن نیروی بیش از حد یا استفاده از دهانه (لوله های) بزرگ و شسکتن دسته بالایی شیر چندحالته میباشد. اگر دسته (اهرم) در سر جایش جابجایی فراوانی دارد یا اینکه بسیار شل میباشد، باید فنر شاخه اصلی را تعویض کنید. در این حالت کار ساده تر تعویض شاخه اصلی است.

برای عوض کردن دستگیره و رفع مشکل فیلتر، شاخه اصلی را همانطور که در بالا توضیح داده شد خارج کرده و آن را روی سطح نرمی قرار دهید تا بتوانید بوسیله ضربه زدن و ایجاد فشار لازم روی قسمت بالایی (فشرده کردن فنر) پینی که درون دستگیره قرار دارد را خارج نمایید.

پس از خارج کردن دستگیره، واشر نایلونی بزرگی را که زیر آن در قسمت میانی پوشش بالا قرار گرفته است، بررسی کنید تا مشکلی برای فیلتر شنی مستقر در استخر بوجود نیاورد.

با گذر زمان ممکن است این واشر پاره شده باشد و باعث اختلال در عملکرد دستگیره شود. همچنین بدنه نیز دارای اورینگ هایی میباشد که در درپوش قرار میگیرند. هر بخشی از شیر که نیاز به تمیزکاری یا تعویض دارد را بررسی نموده و سپس آنها را به جای خود برگردانید.

مراقب باشید تا درپوش را در همان جهت اولیه بر روی هدایت گر (Diverter) قرار دهید تا همه چیز به درستی تنظیم شود و سرجای خود قرار گیرد تا از بروز دیگر مشکلات احتمالی برای فیلتر شنی جلوگیری گردد.

۴) نشتی در مخزن فیلتر شنی

این یکی از ساده ترین مشکلات فیلتر شنی در استخرهاست.

تعمیر تانکی که دارای سوراخ و نشتی است کار مطمئن و ایمنی نبوده و بهتر است یک تانک جدید خردیداری کنید و معمولا هزینه ها و مشکلات مربوط به خرید یک سیستم فیلتر شنی استخری جدید ارزان تر از خرید تنها یک مخزن جدید می باشد.

وصل کردن یک مخزن تحت فشار مانند علاوه بر خطرناک بودن غالبا با شکست مواجه می شود و در نهایت ممکن است موجب خالی شدن استخر یا آسیب دیدن افراد شود.

برخی از مشکلات فیلترشنی که مربوط به نشتی های قابل تعمیر در استخرها هستند، عبارتند از :

۱- نشتی فاضلاب: که معمولا بوسیله اورینگ با تفلون برطرف میشود.

۲- نشتی در مونتاژ تخلیه: قسمت (کلاهک) تخلیه نیاز به اورینگ یا واشر دارد.

۳- نشتی در مونتاژ فلنچ: شیرهای بالایی را بوسیله اورینگ و گیره های محکم آب بند کنید.

۴- نشتی در دیوارها: شیرهای نصب شده در کنار مخزن دارای واشرهای زیادی هستند که امکان خرابی آنها وجود دارد.

۵- نشتی در محل اتصال لوله به شیر: ناشی از بوجود آمدن ترک در شیر به دلیل سفت کردن زیاد.

لترال های شکسته (Broken Laterals)

 اگر فیلتر شنی شما دائما به استخر نشتی دارد(نه فقط بعد از بک واش)، دلیل آن غالبا لترال های شکسته می باشد.

لترال ها قطعات پلاستیکی کف فیلتر می باشند که تا از قبل از شکسته شدن بوسیله شیارهای ریز خود مانع از ورود شن می شوند. شکسته شدن یا ترک برداشتن هرکدام از اجزا داخلی مانند دیفیوزرها یا لوله های عمودی باعث نشت شن به استخر میگردد.

ممکن است بعد از فرآیند بک واش شما هاله ی کوچکی از شن را مشاهده کنید. اما با شکستن لترال چیزی در حدود چندین مشت شن یا حتی بیشتر در کف استخر و زیر برگشت ها مشاهده خواهید نمود.

اما راه حل برای این گونه از مشکلات در فیلتر شنی استخرها چیست؟

تانک را تخلیه نموده و تمامی لترال ها عوض کنید. اگر شن فیلترتان وضعیت خوبی داشت، میتوانید از همان استفاده نمائید.

۵) فشار بالای فیلتر

یک فیلتر شنی زمانی نیاز به بک واش دارد که فشارسنج ۸ الی ۱۰ lbs  فشار را از حالت شسته شده و تمیز بیشتر نشان دهد.

همانطور که از نامش مشخص است بک واش به معنای حرکت آب درون مخزن در جهت برعکس میباشد.

بک واش نمودن سیستم برای مدت ۳ تا ۵ دقیقه جدا کردن آشغال های شن و دفع آن توسط شلنگ یا خط پساب میگردد.

اما فشار نرمال برای یک فیلتر شنی چقدر است؟

عدد معمول آن چیزی در حدود ۱۰ psi میباشد، اما این عدد به شدت تابع اندازه و قدرت پمپ، اندازه لوله ها و مقاومت سایر تجهیزات شما است. بنابراین فشار معمول و عادی برای فیلتر بین ۵ تا ۲۵ psi خواهد بود.

اما گاهی اوقات به دلایل مختلفی پس از بک واش فشار همچنان بالا می ماند که همین امر میتواند موجب ایجاد مشکلاتی در فیلتر شنی استخرها گردد.

۱- شن نامرغوب، معمولا روغنی و گوی شکل»» شن را عوض کنید یا از تمیزکننده های فیلتر شنی استفاده کنید.

۲- خراب بودن یا گیر کردن فشار سنج»» پمپ را خاموش کرده و ببینید آیا فشار صفر می شود؟

۳- وجود گرفتگی بعد از فیلتر»» شیرهای نیمه بسته یا خطوط مسدود شده.

۴- گرفتگی قبل از فیلتر»» جریان کم ورودی به فیلتر.

۵- شیر چندحالته در حالت چرخش آب باشد و جریان آب بک واش را کم کند.

تعمیر و نگهداری و رفع مشکلات فیلتر شنی استخرها بسیار ضروری و حائز اهمیت می باشد. این سیستم باید خیلی سریع به مجموعه بازگشته و در مدار سیرکوله یا گردش آب قرار گیرد.

در صورتیکه قادر به فیلتر نمودن آب به دلایل مختلفی مانند انتظار برای قطعه ای خاص یا تعمیر بخشی از آن نیستید،

حداقل در صورت امکان  با استفاده از بای پس فیلتر، آب را در حالت چرخش قرار دهید. میزان کلر را بالا نگه داشته و هر روز آن را شسته و تمیز نگه دارید تا زمانیکه سیستم فیلتر شنی مجددا در مدار قرار گیرد.

مشکلات فیلتر شنی استخرها بیشتر بخوانید »

گردش صحیح آب استخر»آموزش بک واش فیلترشنی-نظافت فیلتر تصفیه استخر| سیرکوله آب استخر

گردش صحیح آب استخـر » آموزش بکواش فیلترشنی تصفیه استخر و جکوزی» روش بک واش و نظافت فیلترشنی استخر

عوامل موثر و نکات حائز اهمیت در عمل گردش آب استخر

(Pool Water Circulation)

فیلتر شنی:

شفاف نگهداشتن آب استخر، بمعنای واقعی کلمه یک علم است..

نگهداری آب زلال و مناسب و ایجاد تمهیداتی جهت جلوگیری از کدر شدن و یا رشد جلبک در آب؛ از بخش های بسیار مهم ساخت استخر محسوب میشود. حتی اگر سطح مواد شیمیایی آب استخر در تعادل باشند، در صورت عدم گردش مناسب آب استخر؛ مشکلاتی در زلال ماندن آب در طی زمان بوجود خواهد آمد.

گردش مناسب آب و هدایت آن به سیستم فیلتراسیون؛ باعث ایجاد جریان در آب استخر و جلوگیری از رکود آب خواهد شد و این مهم موجبات شفافیت و زلال ماندن دائم آب استخر را فراهم خواهد آورد. شما معمولا می توانید با رفع مشکل گردش آب استخر و تنظیم دقیق پروسه سیرکولاسیون؛ تغییرات چشمگیری را در کیفیت آب استخر تان شاهد باشید..

swimming-pool-circulation-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4-%d8%a2%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%b1

موقعیت جت ها و دمنده های آب استخر

هر استخــر خانگی معمولا دارای دو تا سه جت و یا دمنده میباشد که مسوولیت آنها با فشار دمیدن آبی ست که از طریق سیستم گردش آب، عبور از فیلترها و ضدعفونی به استخر باز میگردد.

جهت دستیابی به گردش(سیرکوله) موثر، آب استخر باید توسط دمنده ها از جهات مختلف وارد کاسه استخر شده و ازطرف دیگر به کمک سیستم اسکیمر و یا سرریــز، به تصفیه خانه هدایت گردد.

موقعیت دقیق نازلهای دهش و مکش، همچنین تعیین موقعیت اسکیمر با توجه به شکل و نوع مکانیسم گردش آب (اسکیمر/ سرریز) جانمـایی میگردند.

بطور کلی بهتر است دمنده ها در قسمت عمیق تر و مقابل اسکیمر ها تعبیه و جایگذاری شوند. این امر باعث می شود که آب نقاط عمیق استخر نیز در گردش باشد و گردش آب بدرستی صورت پذیرد.

بررسی مناطق مرده یا نقاط کــور در استخر

هرچند مکان جت ها(دمنده ها) و اسکیمرها دقیق انتخاب گردند؛ نقاط مرده یا کور در استخر وجود خواهد داشت. نقاطی که گردش و سیرکولاسیون آب در این بخشها بدرستی انجام نمیپذیرد..

این نقاط معمولا در مجاورت اسکیمر ها و لوله های بازگشت، پشت پلکان ها، گوشه ها و زوایای استخر های مستطیل شکل، بخش مرکزی استخر های گرد و یا بیضی و نیمه پایین استخر هایی که فاقد سیستم تخلیه مرکزی و کفشور هستند مشاهده میشود.

قرار دادن جت ها(دمنده ها) متمایل به سمت کف کاسه استخر(این امر باعث گردش موثر آب میگردد)؛ استفاده از کف شو،

و یا استفاده از نازل های دهش چرخشی 360 درجه، موجب جلوگیری از اغلب نقاط کور خواهد شد.

تنظیم صحیح  نازل ها و جانمایی صحیح بر اساس طراحی فلودیاگرام لوله کشی استخر، از مهمترین بخش های سیستم  تصفیه و سیرکولاسیون آب استخر محسوب میگردد.

نظافت و سرویس استخر به طور منظم

نظافت منظم استخر در عمل سیرکولاسیون و گردش آب تاثیر بسزایی دارد. با کمک یک فرچه نقاط مختلف استخر؛ خصوصاً نقاط کور و مرده؛ کلیه کثیفی ها و جلبک ها و آلاینده های دیگر که به دیواره ها چسبیده اند و همچنین نقاطی که جریان آب در آن کمتر است را پاکسازی نمایید..

در بخش نظافت استخر میتوان از پمپ های وکیوم و یا جاروب های رباتیک و اتوماتیک نیز استفاده نمود.(جاروب های اتوماتیک توسط برنامه ریزی مشخص و قابل تنظیم؛دیواره ها و کف استخر را توسط فرچه ها و پمپ وکیوم خود پاکیزه می نمایند.)

استخر ها معمولا هر هفته یکبار نیاز به نظافت دارند که توسط جاروب های با دسته تلسکوپی بلند و پمپ وکیوم میتوانید نقاط دور از دسترس را نیز تمیز نمایید.


آموزش طریقه بک واش فیلتر شنی:

نظافت و پاکسازی فیلتر شنی:

{بکـ واش فیلتر شنی استخر و جکوزی (Sand Filter Back Washٍ) }

تمیز کردن فیلترشنی به طور منظم بمنظور جلوگیری از انسداد  می باشد که این امر موجب افزایش عملکرد سیستم فیلتراسیون و تصفیه آب استخر و جکوزی خواهد شد.

در فیلتر های کارتریجی، با خاموش کردن پمپ و باز کردن دریچه های آبرسانی در بالای فیلتر و پورت تخلیه در قسمت پایین فیلتر کارتریجی، می توانید فیلتر را نظافت نمایید. به اسن صورت که ضمن بیرون آوردن کارتریج ها، با فشار آب آنها را کاملاً شستشو دهید. سپس مخزن فیلتر را نظافت نمایید.

جهت نظافت فیلتر های شنی نیز با خاموش کردن پمپ و باز کردن شیر تخلیه و یا شیر بک واش (BACK WASH)، کلیه رسوبات فیلتر شنی طی یک عملیات برگشتی آب؛ تخلیه شده و پس از آن عمل فیلتراسیون بدرستی انجام می پذیرد.آموزش 6 حالت شیر چند راهه فیلتر شنی

حالت فیلتراسـیـون و تصفیه آب استخر و جکوزی (Filter)

جریان آب استخر یا جکوزی از پمپ سیرکوله به فیلترشنی هدایت میگردد.

سپس آب از سمت فوقانی سیلیس، به سمت پایین حرکت کرده و پس از تصفیه و فیلتـراسیون، از طریق نازلها و رایزر (رایــزر: لــولـه عمــودی درون فیلترشنی میباشد)، به سمت بالا و با خارج شدن از بخش خروجی شیر، وارد استخر یا جکوزی میگردد..

این حالت(حالت فیلتر FILTER)، وضعیت عادی کارکرد فیلتر در زمان تصفیه آب استخر یا جکوزی محسوب میشود.

حالت بک واش (Backwash)

در حالت بکواش فیلتر های شنی، آب از پمپ وارد فیلتر شده و با حرکت از درون رایزر فیلتر به سمت پایین، از بخش تحتانی سیلیس به سمت بالای آن شروع به حرکت مینمایـد (دقیقـاً عکـس فـرآیند فیلتراسیون که در مطلب بالا به آن اشاره شد)

هدف از این فرآیند معکوس، شسـت و شـوی کامل سیلـیـس ها، آلودگی ها و مواد چسبیده به آنها میباشد و باعث نظافت سیلیـس ها میگردد.

آب خروجی، سپس وارد شیر چند حالته شده و از بخش تخلیه (Waste) از فیلتر خارج، و وارد فاضلاب میشود.

در واقع بک واش، بمنظور شستشوی سیـلـیس ها توسط معکوس نمودن جریان آب در فیلتر شنی مورد استفاده قرار میگیرد..

حالت شستشو(Rinse)

حالت شستشوی فیلتر که پس از بک واش انجام میپذیرد، جریان آب از پمپ سیرکوله به سمت فیلترشنی وارد، و از قسمت فوقانی سیلیس ها به سمت پایین حرکت مینماید و در نهایت از طریق لوله عمودی درون فیلتر به سمت بالا هدایت گردیده و وارد شیر چند راهه میشود. (مانند مسیر جریان آب در حالت فیلتراسیون عادی).

نهایتاً این آب از درون شیر جند حالته و از طریق بخش تخلیه آب، به سمت فاضلاب هدایت میشود.

از وضعیت “شستشو”، جهت راه اندازی و تمیز نمودن فیلترشنی و همینطور آماده سازی بستر سیلیس پس از بک واش استفاده میگردد.

حالت تخلیه (Waste)

در حالت تخلیه، آب از طریق پمپ وارد شیر شده و بدون وارد شدن به داخل فیلتر، مستقیماً به فاضلاب تخلیه میشود. استفاده از این حالت، جهت مواقعی کاهش سطح آب استخر یا تخلیه آب استخـر استفاده میگردد.

حالت بسته (Closed)

در حـالـت بسـتـه، هیـچـگــونــه جــریانی درون شـیر چـند حـالتــه وجـود نخواهد داشـت.

توجه داشته باشید؛ در مواقعی که پمپ سـیرکولــه فعال و روشن است، تـحـت هــیـچ عـنـوان شــیر چـند راهــه فــیـلــتر شـنی را در حالت بـسـتــه قــرار نــدهـید..

حالت بازگـردش (Recirculate)

در این وضعیت، آب از سمت پمپ وارد شیر چنـد راهـه شده و بدون ورود به فیلترشنی، از طریق بخش خروجی، مجدد به کاسـه استخر وارد میگردد.

در واقع استفاده از این حالت، برای مواقعی که به گردش آب استخر بدون عبور از فیلتر، فارغ از فرایـند فیـلـتراسیون نیاز است؛ مورد استفاده میگیرد.

بمنظـور اینکه فرایـند فـیلـتراسـیون فـیلـتـر شـنی عمـلکـرد صـحـیحـی داشـته باشـد؛ نظافـت سـیلـیس و نـوع آن از اهمیت بسـیـار بالائی برخوردار میبـاشد..


ابتدا پمپ را خاموش نموده؛ سپس اهرم فیلتر شنی که معمولاً در قسمت بالای فیلترشنی قرار دارد (بسته به نوع فیلترشنی موقعیت اهرم میتواند متفاوت باشد) به حالت “شستشو یا بک واش” قرار دهید و پمپ را مجدداً راه اندازی نمائید.

backwash-sand-filter

این عمل باعث خروج آب استخر از لوله خروجی مخصوص بکواش فیلتر شنی خواهد شد. عمل بک واش را تا زمانی که آب خروجی شفاف و زلال گردد ادامه دهید.

هر زمان آب خروجی استخر زلال گردید، پمپ را خاموش نموده / اهرم را به حالت فیلتر برگردانده و مجدداً پمپ را راه اندازی نمایید..


روش شست و شو و نظافت فیلترشنی استخر و جکوزی

(فیلم آموزش بکـواش فیـلـترشـنـی استخـر)


آموزش تصویری نحوه گردش(سیرکولاسیون) آب استخر و جکوزی، بمنظور تصفیه آب توسط الکتروپمپ و فیلترشنی:جهت مشاوره در زمینه ساخت استخر از صفر تا صد / و یا خرید لوازم استخر، از جمله الکتروپمپ و فیلتر شنی تصفیه آب استخر و جکوزی، با ما درارتباط باشید:

شـش رقمـی

284.286

سایر شمـاره‌ها

.284.22.911

  0912.84.00911.

instagram-folllow


iran-persianpool-branchesپرشین استخـر، اجراء صفـر تا صد انـواع اسـتـخـر در سراسـر کشـور با هزینـه واحد و ارائـه بیـمـه نامـه رسـمی..


گردش صحیح آب استخر»آموزش بک واش فیلترشنی-نظافت فیلتر تصفیه استخر| سیرکوله آب استخر بیشتر بخوانید »

پلان و نقشه استخر و جکوزی» طراحی استخر و دیـزاین محوطـه

پـلان و نقـشــه طـراحی اسـتـخـر

طی چـنـد دهـه اخـیـر، تمایـل جـامـعـه، از اسـتخـرهـای حـرفـه ای و ورزشـی،

به جنـبـه های تفـریحی و سـرگـرمی اسـتخـر سـوق پیـدا کرده اسـت..

بطـوریکــه امــروزه اسـتخــرهــای همگـانی باعمـق کـــم و اَشـکـال هـنـدسـی یـا غــیـرهــندسـی مـتـنـوع، در کــنار امـکانـاتـی نـظـیـــر جکــوزی گــرم /ســرد، حمـام تــرکــ، سـونـا خشـک، تونـل مـه، اتـاق/ غـار نـمـکــــ ، ســونـا بخــار و سـایـر بخـش های جانـبـی دیگر، طراحی و اجــراء میگــردنـد.

بنابرایـن در این عصـر، اهمیت جلب رضایت کارفرمایان در بخش طراحـی پـلان استـخـر و جانمـائی امکـانات مجـاورش از اهمـیت ویژه ای برخـوردار میباشـد.

مرحله اول - پلان نقشه اتوکد استخر

 معـیارهای طـراحی کـاسـه اسـتخـر

ابعـاد اسـتاندارد اسـتخـر خانـگی چقـدر اسـت؟

ابتدائی تـرین نکـته قـابل توجـه در طـراحـی اسـتخـر شـنا

   ✦طـول کوچـکـترین اسـتخـر حـداقـل  بـایـد 3 برابـر قــد یـکــ شـناگـر بـالــغ باشـد؛

به طوری که امکان شنا کردن فـرد، حتی برای مسافتـی کوتـاه مـیـســر گــردد..

برهمـین اسـاس، حداقـل ابعـاد و انـدازه توصـیه شده جهت طـراحـی طـول و عـرض اسـتخـر شـنای خانگـی به ترتیب 19.7ft) 6m) و 13.1ft) 4m) بـا عـمق 1 متـر خـواهـد بـود.

به عنوان یک قاعده سر انگشتی و اجمــالی، تامین شرایط آسایش شناگران، مساحت کاسه استخر بر اساس تعداد افرادی که به طور همزمان در استخـر، شنا خواهند نمود، به ازای هر نفر حـدوداً 4 متر مربع در نظر گرفته میشـود.

شکـل هـندسـی(طـراحـی) و ابعـاد استـخـرهای شـنا

ابعــاد اسـتخـرهای قهرمـانی، آمـوزشی و شـیرجــه در سطـح بین الـمـللـی بایـد بر مـبـنای اسـتـانـدارد های مـنتـشـر شـده از سـوی فـدراسـیون جهـانـی شــنـا (فـیـنـا FINA) تعـیـیـن میـشود.
در واقـع  نـوع کاربــری استـخـر اصلـی تـرین معـیار برای تعـیـین شــکـل و ابعــاد آن محـسوب میگـردد.

بعنـوان مـثال» در مــواردی که کاربری اسـتخـر صرفـاً مقـاصـد آموزشی باشد، بهترین انتخاب استخـری مستطیل شکل است.
برای اسـتخـرهای صرفًــا تفریحی نیز میـتـوان از شکل های متنوع هـندسی، غیرهنــدسی و ترکـیبی نیـز استفـاده نمـود.

علاوه بر کاربری، جنـس سازه و  بدنه اسـتخـر نیز در انتخاب شکل استخـر تاثیر گـذار خواهـد بود.

استخرهایی که تـوسط بتن مسلح اجــراء میـگـردند، غالـبا قـابلـیت اجــراء به هـر شکلـی را خـواهـند داشـت.

»» هـزینــه اجــراء اسـتخـر به شـکل غـیر از مربـع و مستطیل، به دلیل پیچـیدگـی در اجـراء فونـداسیون، آرماتوربنــدی و قـالـب بـندی بتـن،

PERSIANPOOL-PLAN1

انـدکـی بیشتر از استخـرهای مستـطیل شکل خواهــد بـود..نکـات حـائـز اهمـیـت در طـراحـی اسـتخـر 

و محـاسـبه سـازه اسـتخـرهـای بـتـنـی

طـراحـی و تـنـظـیم لـیـســتوفــر آرمـاتـورهـا، بررسـی نتـایج آزمـایش خـاکـ، و آنـالـیز مقــاومـت فـونـداسـیـون کاسـه اسـتـخــر در برابـر تنـشهــا، جهت پیشـگـیری از نــفـوذ و نشـت آب (فـشـارمـنفـی/ فشـار مـثـبـت)
و بروز مشـکـلات ناشـی از عـدم طـراحـی و محـاسبـه صحـیـح، با توجـه به شـرایط  هـر پروژه. [بررسـی آزمـون خـاکــ، محاسـبه قطـر و فـواصل شبــکه مِـش آرمـاتــور.]
هــدف از آزمایش خـاک، مطالعه رفـتار خاکهـای چسـبـنـده ودانـهای، ضمـن سـنـجـش پتـانسـیـل روانگــرایـی ماسـه ­ و بررسی خـواص آب­گــذری خـاکــ توسـط آزمـون های پیـشـرفـته مهندسی مکانیـکــ خـاکـــ میـباشـد.

✔️ طـراحـی فلـودیاگــرام لـولـه کشی کاســه اسـتخــر، طـراحی و محاسـبه تجهـیـزات سـیـرکـولـه [سـیرکـولـیـشن=سـیرکـولاسـیون: گـردش]، تصفــیه و ضــدعـفــونی آب اسـتـخـر، متـناسب با حجــم آبگـیـری، شکـل ظاهــری و نــوع کــاربـرد آن.»» بررســی خـواص فـیزیکـی و شیـمیائی خـاکــ و ارائـه نتـایـج به مهـندس نـاظــر تــیم جهت تـعیـین عــیار و حجــم بـتـن، میـزان افـزودنـی های مـناسـب و سایر اطلاعات مورد نیـاز،

و آگاهی از وجــود احتمـالـی عـناصـر شیمـیائی سمـی در خـاکــ مـنطـقـه پـایلـوت، از موارد قابل توجه پیش از اجـراء  خصـوصـا پروژه هـای عمومـی میباشد.

تخلـیه آب های زیر سطحی

[آب های زیر زمینی]

  هـدف از تخـلـیه آب های زیر سطـح، در محـل  اجــراء استـخـر

  کاهش دائمی سطح آبهـای زیرزمـیـنی.

پیشگیـری از تجـمـع آبهـای زیر سطحی و تحـمیل فــشـار مجـاور کـاسه استـخـر که در نـهـایـت موجـب انـتـقــال نیـروی مضــاعـف رو بـه بالا و بـروز آسیـب به فـونـداسیـون اسـتخـر میگـردد.[فشــار منـفـی]

» بمـنظـور تخـلـیه آب های زیـر سطـحی محـل اجـراء اسـتخـر، عـمــومـاً از لـولـه های سفـالی بـدون لـعـاب و یا لولــه های پلـیمـری اسـتفـاده مـیگـردد.

در مواردی که خاک منطقه دارای  دانه های ریز است؛ میـتوان از لولـه های بتـنی توپـر و یا لـولــه های سفالـی لـعـاب دار به همراه اتصالات درز بـاز استفاده نمـود.
»»  لوله های بتنـی تــوپـُـر، در صـورت عـدم استفـاده از روکـش محـافـظـتی مـناسب جهت آبهـای زیر زمینی دچـار آسیب خواهـند شـد.

طرح کلـی تخلـیه آبهای زیر سطحـی محـل اجــراء اسـتخـر به وضعـیت سـایـت بسـتگـی دارد. در بسـیـاری از مـوارد، تخلـیه آب پیـرامـون کاسـه استخـر و هـدایت آن به مسـیری دیگـر، بـهترین راهـکـار به شـنــار میرود. بمـنظـور آشنـایی بیـشتـر بــا انــواع طـراحـی استـخـر، از بخش نـمــونه طرح اسـتخـر-جکـوزی بــازدید فـرمـائـید.جـهت اطـلاع از هــزینــه طراحــی و محـاسـبـات سـاخـت اسـتخـر

با شـماره تـلفـنهـای درج شـده شـرکـت پـرشین تمـاس حـاصـل فـرمـائیـد:

calling-persianpool-09128400911

021.284286

 شــش رقــمی 

0912.84.00.911

همـراه/ شبـکـه های اجـتمـاعـی

021.284.22.911

021.284.23.911

سـایـر خطـوط

توضیحـات تکـمـیلی و جـامـع

ملــزومـات و قـوانین ســاخت استخـر شنا

1telegram-follow

کانـال تلـگـرام پـرشین اسـتخـر

instagram-folllow
پرشیـن استـخــر در ایـنسـتـاگـرام..  لـوکـــس فــکــــر کــــــن . .
. . T h i n k    L U X U R Y
 
[[ تـلـفـیـق هـنـر + ایــده پــردازی + طــرّاحــی مــدرن + عـلــوم مهـنـدسـی مــعمـاری 
ضـمـن صـــرف کـمــتـریــن هـزیــنـه مـمــکـن.. ]]


iran-persianpool-branchesپرشـیـن استخـر، فروش تجهـیزات و کـاشی استخـری / طـراحـی تخصصـی و اجـراء انـواع اسـتـخـر در سراسـر کشـورc Expand All C Collapse All

برآورد هـزینه اجـراء اسـتخـر یا هزینه ساخت از صفـر تا صـد استخـر شنا بر اسـاس مـترمربع امکان پذیر نیسـت.

[شــامل کـلیه هزینه ها، مانند سرامیک و تصـفیـه]

در واقـع هـزینۀ کـل اجـراء هـر متـرمربـع از یک استخـر، نسبت به ابعـاد بزرگـتر یا کوچکــتر از آن قـابل تـعـمیـم نمـیباشـد..

بطور مثال: چنانچه هزینه تقریبی اجراء از گودبرداری تا مرحله بهره برداری کامـل از یک استخر شنا بهمراه نصب تاسیسات تصفیه و سرامیک؛ با ابعاد 6 * 3 متـر و عمق میانگین 1.7 متر، معـادل 200 میلیون تومان در نظـر گـرفته شود[فـرض]

هرگـز هزینه اجراء استخـری با ابعاد 2 برابـر، 400 میلیـون نخـواهد شـد.

زیرا بخشی از هزینه ها در هر دو مورد به طور تقریبی یکسان میباشند.

مانند هزینه اجراء تاسیسات / هزینه لوله اتصالات و شیرآلات اتاقک تاسیسات / هزینه تجهیزات تصفیه [با اختلاف اندک] و..

اما میتوان صـرفــاً برخی از هزینه اجراء بخشـهای مربوط به مراحل ساخت استخر را بر اساس مترمربع محاسبه نمود.

مانند اجراء آرماتوربندی / اجراء سیمانکاری و نصب سرامیک و..

 • jasa pembuatan company profile گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Hi! I understand this is kind of off-topic however I had to ask. Does running a well-established website like yours take a lot of work? I’m brand new to blogging however I do write in my diary on a daily basis. I’d like to start a blog so I will be able to share my experience and views online. Please let me know if you have any kind of ideas or tips for brand new aspiring bloggers. Appreciate it! Feel free to surf to my web blog :: jasa pembuatan company profile
 • male performance enhancement گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Maca Root Maca root is a Peruvian herb used for centuries to boost fertility and sexual operate. If you start with the recommended amount, you can all the time tweak the variety of daily capsules based on your expertise and desired outcomes.
 • сип дома москва и московская область گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Гэзльвудъ также услышалъ этотъ чуть-чуть замѣтный вздохъ, и въ ту же минуту почувствовалъ раскаяніе, что расточилъ нѣсколько мгновеній.
 • e-commerce گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Wow, wonderful blog structure! How lengthy have you been running a blog for? you make blogging glance easy. The full glance of your web site is fantastic, as smartly as the content! You can see similar: sklep online and here e-commerce
 • * * * 🎁 GET FREE iPhone 15: http://masonrthomas.com/upload/go.php 🎁 * * * hs=96fae0bd024b45d7a5b155513dd84279* گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  tlt2e8
 • دیدگاه‌ خود را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  بهـترین نوع، مـارکــ یا بـرنـد کاشی و سـرامـیک اسـتـخــر و جکــوزی در حـال حاضر برند سـرامـیک الـبـرز میـباشد.

  بهترین-کاشی-سرامیک-برای-استخر-0چیست؟BEST-CERAMIC-TILE-FOR-SWIMPOOLS

  با توجه به تجربیات تیم اجرائی پـرشـیـن اسـتـخـر و تصـدیـق سـازنـدگان تخـصصـی اسـتخـر در کشـور، کاشـی الــبـرز از دوام و کـیفـیت قـابـل قـبولـی برخـوردار میباشـد.

  سـایر برنـد های کاشـی و سـرامـیـک اسـتخـری موجـود در بازار ایـران (که تعداد آنها نیز انگشت شمـار است)، تا به این لحظـه تنـها بطور نسـبی موفـق به جـلـب رضـایـت مـشتـریـان گـردیده انـد.

  شـایان ذکــر است؛ اخـیــرا شـرکت های تولید کننده ایرانی، اقــدام به تـولـیـد سـرامـیـکــ های اسـتخـری با ظاهـری مـتفـاوت نمـودنـد.

  اما با توجه به نوظهـور بودن این محـصولات، تنهــا با گـذشـت ســالهــا استـفـاده در پروژه های مختلف، میـتـوان راجــع بـه دوام و کـیـفـیـت ایـن محـصـولات نـظــر قطـعـی داشت..

 • * * * 🎁 GET FREE iPhone 15: http://nitidknotz.com/upload/go.php 🎁 * * * hs=dacf1c9c5616e92ced5c116f07b47c0f* گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  a0ahdp
 • دیدگاه‌ خود را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  بر اسـاس نتـایـج آخـرین دسـتاورد هـای عـلمـی و تجربی دنیـا در حـوزه فـن آوری و تـولــید لـولــه هـای پلـیـمـری فشـار قـوی، مـناسب تـرین و بهـتریـن نـوع مـوجـود، در حـال حـاضـر

  لولـه-اتصـالات-شیـرالات یو پی وی سی UPVC میـباشـد.


  از جمـله مـزایـا و برتـری های لولـه هـای فشـارقـوی UPVC

  مقـاومـت در بـرابـر خـوردگـی و فرسـایـش، بـروز حـداقـل افـت فـشـار در سیـسـتـم پایـپـیـنـگــ بـه دلیل سـطوح صیقـلـی این مـتریال (ضریب زبـری لولـه UPVC بمـیزان 0.009 اسـت)، استـحـکام بـالا، عـمــر مـفـیـد 50 الــی 70 ســال، مقـاومـت در بـرابر تـغـیـیرات دمــا، سهـولـت در اجـراء، حـمـل آسـان و قـیـمـت مـناسـب مـیباشـد.

  آسـتانه تـحمل لولـه های فشـار قـوی U-PVC تـا دمــای 60 درجـه سـانـتیـگـراد و حـداکـثـر فـشــار نـامـی 16بــار(PN16) میـباشـد؛ ایـن قـابلیـت از شـاخص های مهم انتـخـاب UPVC بعـنـوان بهـترین نـوع متـریـال جهـت اجـراء لـولــه کشـی اسـتخـر و جکــوزی محـسـوب میـگـردد.

  چـرا لولـه، اتصـالات و شیرالات UPVC جهت لـولـه کـشـی اسـتـخـر بهتـرین انتـخـاب است؟

  بـاتـوجــه بـه این نـکتـه کـه زمـان اجــراء لـولـه کشـی کـاسـه استـخـر پیـش از مـرحـله بـتـن ریـزی میـبـاشـد؛ بنـابـرایـن بخـش عـمـده لـولــه و اتـصـالات اسـتـخـر بـرای هـمـیـشـه در بــتن مــدفــون خـواهـد شــد.

  به ایـن علـت هـنگـام بـررسـی و انـتـخـاب بهـتریـن نـوع لـولـه، شـایسـته است میـزان سـازگــاری مـتریـال اسـتفـاده شــده بـا رفــتـار بــتـن نیــز مـورد تـوجـه قـرار گیـرد.

  ســازگــاری قـابل قـبـول عنـاصـر تشکـیل دهـنده لولـه UPVC بـا بـتـن،هنگـام انــدود شــدن توسط بـتن، از مزایــا و برتری هـای ایـن نـوع پـلیـمـر، همچنین علت اصلی استفـاده از UPVC در لولـه کشی تصفیه استخـر به شـمــار میـرود.

  هـمینطـور در خصـوص نحـوه اتصـال UPVC، میـتـوان بـه عـمـق هـمـپوشـانـی بـالا (در اتصـال های چسـبی) و آب بنـدی کامـل در اتصـالات اوریـنگــ (پـوش فـیت) اشـاره نـمـود.

  لولـه کشـی UPVC “یو پی وی سی” (از نوع چسـبی) توسـط کـلـیـنـر، پـرایـمــر و چـسـبUPVC فـشــار قـوی مخـصوص انجـام میـپـذیـرد.

  نتـیـجـه اجــراء صحـیـح ایـن مـرحـلـه، مـنـجـر بـه هـم پـوشـانـی کامل بخـش هـای الحـاق شــده و در نهـایت حصـول اطـمیـنان از آب بـنـدی کــامـل مدار لوله کشی خـواهـد شـد.

  ✍️ “آمـوزش اجـرا لولـه کشـی استـخـر تـوسط لولـه UPVC

  BEST UPVC-PIPE-VALVE FOR SWIMPOOLS-بهترین لوله برای استخر چیست؟

  پرشـین استخـر جهت اجـرا لولـه کـشی تصفـیه اسـتخـر ها، از لولـه، اتصالات و شیـرالات U-PVC پیـمتـاش ترکـیـه اسـتفـاده مینـمـاید.


  CALL PERSIANPOOL-تلفن پرشین استخر

  بمنـظـور اطـلاع از قـیـمت هـا و خـریـد لـولـه، اتصـالات و شـیـرآلات UPVC اسـتـخـری، لـطفـاً با مشـاوریـن بخـش فـروش مجـمـوعـه پـرشـیـن اسـتخـر در ارتبـاط باشـید:

  شـش رقـمــی

  021.284286

  021.28422911

  همــراه / واتس اپ

  09128400911

 • Lakeisha Rene گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Hi persianpool.ir We noticed your website persianpool.ir is only listed in 9/2,500 directories. We have a service that lists your company in all the directories globally. It supports all countries, all services, to boost your SEO and get you those high quality back links that directories offer. We have a promo running for a one time fee of $99 Visit us on https://persianpool.companyregistar.org/persianpool.ir to get listed.
 • Andra Carron گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Hi, Do you have a digital product you would like to see promoted for free? Do you target companies with your product? We promote your product for you on a commission basis. Come check us out: https://persianpool.leadsboy.biz
 • Lavon Galarza گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Hi, If I can tell you exactly which Businesses (B2B) visited your website today – would you be interested? Here is what I mean. You get 100 visitors today. 2 of them fill out your form. 1 of them calls you. 97 of them are gone forever… Until Now. Our software can track: -Who was on your website -How they got there -What keyword they searched -Their Name, Phone and Email address. Don’t lose any more leads or sales opportunities. We’ve been in business since 2015 with clients around the world. Interested? Send me your name and number for a no cost demo on YOUR website. LeadsMax.biz Regards, Website Detective Don’t Miss Any Opportunity.
 • Junko Mcnabb گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Hi, Do you have a digital product you would like to see? Do you target companies? We promote your product for you on a commission basis. Come check us out: https://persianpool.leadsboy.biz
 • Ciara Wonggu گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Hi, I hope this email finds you well. I wanted to reach out to you today to discuss logo products and apparel for your business. Quick question: Who would be the best contact to discuss your company logo products and apparel such as: -Printed T-shirts -Logo mugs -Branded water bottles -Custom USB flash drives -Logo pens -plus 300,000 other products for your business https://persianpool.marketingeee.com/ With over two decades of experience in the promotional products industry, our company is dedicated to helping businesses like yours leave a lasting impression. Our wide range of custom-branded merchandise is designed to elevate your brand, foster customer loyalty, and drive sales. From captivating trade show giveaways to thoughtful employee incentive programs and impressive corporate gifts, we have the expertise to create unique promotional items tailored to your specific needs. Our team of promo product specialists will guide you through the entire process, from selecting the perfect items for your business to designing and creating custom logos that speak to your brand identity. As your one-stop-shop for branded merchandise, we ensure top-quality finished products are delivered right to your doorstep, making the process seamless and hassle-free. Let’s connect and explore how our promotional products can enhance your brand awareness and fuel business growth. Thank you for your time, and we look forward to hearing from you soon. Best regards, Creative Specialist Branded Products https://persianpool.marketingeee.com/
 • Tarah Ansell گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Hello, We noticed your domain: persianpool.ir is listed in very few directories. Directories have a very high Page Rank Score and provide really good back links Company visit us on Company Registar and list your domain in all the directories. https://persianpool.companyregistar.org/persianpool.ir
 • Inez Guertin گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Hi persianpool.ir, We visited your website persianpool.ir and think that we might have the perfect leads for you. We are a global lead provider covering all industries that include consumer and business data. Feel free to look through our samples on our website https://persianpool.leadsfly.biz/persianpool.ir If the samples are not to your liking, talk to us live on site and we might be able to provide you with the exact data you need Please visit us at https://persianpool.leadsfly.biz/persianpool.ir Your Future Favorite leads provider for 2024 Regards, Inez
 • Hilda Slaton گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Hi persianpool.ir We noticed your website persianpool.ir is only listed in 12 out of 2500 directories. This has a severe impact on your online global presence. You can get listed in all 2500 directories for a once off fee of $99 Come visit us on https://persianpool.companyregistar.org/persianpool.ir
 • دیدگاه‌ خود را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  پاسخ بطـور خلاصـه:

  نحـوه اجـراء اسـتخـر های بتنی

   

  BUILD-CONCRETE-SWIMMING-POOL-ساخت استخر بتنی

  پس از انجـام محـاسـبات فــنــی و طـراحـی کاســه استخـر، مراحـل اجـرائی در دسـتور کار قــرار میگیـرد.

  (طراحی 2 بعـدی و 3 بعـدی  کاسه استخـر، محـاسبه و تـنظیم لیسـتوفـر آرمـاتورها، طـراحی دیـاگرام لولـه کشی تاسیـسـات و..)

  جهت همـوار سازی کاسـه استخـر، دیـواره ها توســط آجــر یــا بـلــوک و کـف استخـر، با بتن مگــر(یا بتن نظافــت) پوشش داده میشـوند.

  سپس لایه اول از 2 لایه شبکـه مـش، توسط آرمــاتور [ معمولا A3 ؛ آجـدار] در بخشهـای کـف و دیـواره کاســه اسـتخـر اجــرا میشود. [آرماتوربـندی]

  » در میـان 2 لایه شبکه مـش آرمـاتور اسـتخـر، لولــه کشی های مربوط به گردش و تصفـیه آب، توسـط لولــه U-PVC انجــام میپذیرد.

  پس از لولـه کشـی، لایـه دوم آرماتور اجـراء میگـردد.

  HOW MAKE CONCRETE SWIMPOOLS-روش ساخت اجرا استخر بتنی

  »» مرحله بعد، بستن قـالب جهت بتـن ریـزی اسـت. 

   

  بـتن ریــزی اسـتـخـر توســط بتـن آمـــاده، ضمن الحـاق مکـمل های آب بنـدی و افـزونه های روان کـننده انجــام مـیپـذیرد.

  »»  در پایـان، کاسـه استخـر آماده سـیـمانـکاری، آب بنــدی نهــائی و نصــب ســرامـیـک (یــا رنــگ) خــواهــد بـود..

 • Slaptep گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  This demonstrates the feasibility of using chelators to enhance echinocandin efficacy in vivo in the treatment of echinocandin resistant infections where to buy cialis online safely
 • RobertFaito گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Gates of Olympus 1000 на реальные деньги
 • * * * 🎁 GET FREE iPhone 15: http://izmirlianfoundation.am/files/go.php 🎁 * * * hs=9836ec409a9f273e9eaf1e73551df2ee* گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  05i4wr
 • دیدگاه‌ خود را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *  پلان و نقشه استخر و جکوزی» طراحی استخر و دیـزاین محوطـه بیشتر بخوانید »

  اسکـیمـر اسـتخـری✪ بررسی اجـزاء، کاربـرد و قـیمت اسکـیمر استخـر✪تصفیه و پاکسـازی آلـودگـی و اجسـام شـناور از سطـح آب اسـتخـر/ جکـوزی

  اسـکیـمر اسـتخـری

  اسکـیمـر در اسـتخـر چیـست؟

  »بررسـی ساخـتار، انـواع و قـیمت اسکـيمـر اسـتخـر«


   اسکـیـمـر :» “Skimmer” واژه ای انگلـیسی از ریشـه “Skim” بـمعنـای جمع آوری آب از سطـح میبـاشـد.

  (کفــ گیـری| رویـه گـیری)

    بطور کلی، از کاربردهای اصلی اسکيـمـر اسـتخـر، مکـش آب از قسمت بالای کاسـه استـخـر، بمنظـور ایجـاد جریــان متـناوب گـردش آب(سایکِـل: Cycle) از بخـش فوقـانی کاسـه اسـتـخـر میباشد.

  اسـکـیمـر، از تجهــیزات مکانیکـی حائـز اهمـیّـت در فرآیـنـد گـردش آب اسـتخـر و جکـوزی به شمـار میرود.

  امـا در عین حال، علـیرغـم اهـمیّـتـ بسـیار بالای این بخش در فـرآیـند گـردش(و تصـفـیـه| ضدعفونی) آب اسـتخـرهای مـبتنی بر اسـکیمـر، از اجـزاء و قطـعـات ابـتـدائی و سـاده تشکـیل شـده اسـت..


  -اجزا اسکیمر استخری - pool-skimmers-partsسـاخـتـار اجمـالی اسکـیـمـر اسـتـخـر

  جـنس بـدنـه اسکیـمـر، پلیـمـر یـا پلاسـتیـک ABS میـبـاشـد. (و یـا استنـلـس اسـتـیل در اسـکیـمـرهای اسـتـیـل)

  بطـور کلّـی اسـکـیـمرهـای اسـتـخـری شـامـل چند بخـش اصلی اند:

   

  دریـچــه ای چهــارضلعـی تـحـت عـنوان دهـانـه اسکـیمـر، محل ورود آب بـه اسـکیـمـر است که در ابـعـاد مخـتلـف تولید میگردد

  مانند: اسکـیمـر دهـانـه بــاز | اسکیمـر دهـانـه باریـکــ | اسکـیمـر ویـژه کُـنـج  | اسکـیمـر کـوچـکــ جـکـوزی و..


  یاداوری» هـنگـام انتـخـاب بهـتـرین و مـناسب تـرین اسـکیـمــر برای هـر اسـتـخــر،

  شـایسـته اسـت بـه شکـل ظاهــری و جـنـس اسـتفـاده شـده در بخـش دهـانــه اسکیمر و درب سبـد آن دقـت بـیشـتری بـعـمل آیــد.

  زیــرا در نـهــایت، تـنـها این 2 بخـش از اسکیـمـر نـمـایان خـواهد بـود..

  یـکـ یـا 2 لـولـه خـروجـی در بخـش زیـریـن اسکیـمـر با سایـز لـولـه 1/2-1 و یـا 2 اینـچ.

  Combo Skimmer اسـکـیمـر دارای 2 لولــه.
  کــومـبـو(Combination) تـرکـیـب شده ، چـنـد مـنظــوره.
  لـولـه دوم در اسکـیـمـرهای کـومبــواِکـــولایــزر لایــن (Equalizer Line).
  دَربـی از جـنـس پلاستـیـک در قـسمـت بـالا جهـت دسـترسـی به صافـی یـا سـبـد اسـکیمـر.
  کـاربـرد سـبد یا صـافی اسـکیـمـر جلـوگـیـری از ورود هـرگــونه اجسـام شـنـاور به مــدار تـصـفیـه.
  اکـولایـزر لایــن (Equalizer Line) در اسـتـخـر چـسـت و چـه کـاربـردی دارد؟
  اکـولایـزر لایــن یـا خـط اکـولایـزر، شـامـل لـولـه ای است که در قـسـمت زیـر سطــح آب کـاسـه اسـتخـر جـانـمــائی میـگـردد و از وظایفــ آن مـکـش و هـدایـت آب بـه پـمـپ، در شـرایـطـی کـه سطـح آب پائیــن تـر از دریـچــه ورودی اسکـیـمـر یـا دهــانه قـرار گیـرد؛ میـبـاشـد.

  بـطـور مثـال: اسـتـخـرهــائی کـه فـرآیـنـد تأمین آب جـبـرانی (ناشــی از تبـخـیـر یا هـدر رفـتن توسـط شنـاگـران) بـه صـورت اتـومـاتـیـکـ انجـام نمـیپـذیـرد؛

  درصورتـیـکه لــِوِل آبـــ (Level) پـائیـنـتـر از دهـانـه اسکـیمـر قرار گیرد؛ اکـولایـزر لایـن جهـت مـمـانعـت از ورود هــوا بـه مـدار تصفـیـه، آب را از خروجـی دوم اسکـیمــر وارد پـمـپ مـیـنـمایـد..

  به این تـرتیـب بـا ایـن عـمــل، مانع از هــوا گـرفـتن مـدار سـیـرکـولـه و بــروز اخـتلال در مـکانیـسـم تـصفـیـه آب خواهد شد.

  یکـی از روش های استـفـاده از اکـولایـزر لاین در اسـکیـمـر های کـومبـو، اتصـال مسـتقـیـم این خـروجـی به دیـواره اسـتخـر است.

  pool skimmer-Equalizer Line-اسکیمر استخری بـا اتّـصـال ایـن لـولـه به دیـواره کاسه اسـتخـر، مـواقـعی کـه سـبـد اسکـیمـر پـر باشـد؛

   اکـولایــزر لایـن بــا جـبـران سـریـع آب توسـط دوّمـیـن خـروجــی، از افـتــ جـریـان مـکـش الـکـتـروپـمـپ در ایـن بخـش جــلوگـیــری بـعـمل می آورد.

  از دیگـر کـاربـردهــای اکـولایـزر لایـن، استـفـاده از مکش این بخش جهت جـاروب و نـظافـت کاسـه اسـتخـر است.

  نحـوه عمـلکــرد جـاروب اسـتـخـری مـتـصّـل به اسـکـیمـر هـائی با دو لـولــه آب جـاروب شـده توسـط مکــش اسـکیمــر وارد مــدار تصفیه میگردد.

  به این ترتیب، آب احیــاء شـده مـجـدداً به کـاسـه اسـتـخـر بـاز خواهد گشت.


  بطور کلـی لولــه‌ کشـی در اسـتخـرهـای اسکـیمــری به دو شـیـوه اصلی طـراحی و اجـراء میشـود »

  در سـاخـتار اول، لولـه متصـل به دِرِیـن اصلـی (Drain: خـروجـی آب، کـفــ اسـتخـر) و لولـه متصـل به اسکـیمـر در قسـمت پائین اسکیـمـر با یکـدیگـر تـلاقــی مـیـابـنـد.
  در ایـن مقـطـع یک فـلـپ جهـت تنـظـیـم مـیزان مـکش پمـپ بیـن “لولـه مـتصل به اسکـیـمـر” و “لـولــه دِرِیـن اصلـی” تعـبـیـه مـیگــردد.

  این دریچـه مـتناسب با شـرایـط پـروژه و مختصات محـیـط پیرامونی کاسه اسـتخـر، قابل تنظـیم خواهد بود.

  بعـنوان مـــثال، چـنـانچـه مـیـزان ریـزش بـرگــ، وجود چربی و یا آلـودگـی هـای “روی سـطح آب”، از آلـودگـی‌ های مـوجـود در بخـش کـف کاسـه اسـتخـر بـیـشـتـر باشـد؛

    بمـنظـور ارتقاء جــریـان آب در سـطـح اسـتخـر، باید مـیزان مکـشِ لـولــه متـصـل به اسـکیمـر نسـبت بـه مکـش دِرِیــن اصلـی افـزایـش یابــد به این ترتیب جریـان، بـرگــ و اجسـام شــناور روی آب را بـا سـرعـت بیشـتری بـه سوی دهـانـه و سـبـد اسکـیمـر هــدایـت میـنماید.

  در مقــابل، زمــانیـکـه حجم رسـوبـات و یا خـاکـــ در قسـمـت کـفــ کاسه اسـتخـر بــیشتـر بـاشــد؛ لازم است فلـپ به گونـه‌ ای تـنظیـم گـردد تــا مکـش لـولـه مرتبـط بـه دِریـن اصلـی بیـشـتـر شود.

  در سـاخــتـار دوم، اسکـیمـر با دو ورودی مـجـزا اجـراء میـگـردد. ازاین 2 ورودی یکی بطـور مستــقـیم بـه خـط اصلـی (اکـولایـزر لایـن) و دیگــری بـه پـمـپ مـتـصـل خـواهــد شـد.
  معـمـولاً جـنس فلـپ مورد استفـاده در استخـرها مـواد پلـیمـری و یا بـرنـز اسـت.

  بـمنـظـور عمـلکــرد صـحـیح گردش آب در اسـتخــرهـای اسـکـیمری، بایـد سـطـح آب، دقـیـقـــا تا نیـــمی از دهــانه اسـکـیمـر را پـوشــش دهـد..

  در بخش دهـانـه اسکیمـر، درپـوش پلاستیـکـی مـتـحـرکـی وجـود دارد کـه آنـرا فـلت(Flat) نـامـیم.

  با روشن شـدن پمـپ، فلـت باز شده و مکـش اسـکیمـر آغـاز میگـردد.

  ذرات معلّـق به سمت دریچــه هــدایت شده، و پـس از خـاموش شدن پمــپ، فـلــت مجــددا بسـتـه میشود.

  به این ترتیـب جمــع آوری ذرات معلّـق از سطـح آب بخوبی انجـام میـپذیرد. در واقــع این صفحه پلاستیـکی با روشن شـدن پمپ در وضعیت مایـل قـرار میگیرد.

  بطوریـکه ورود آب و اجـسام معـلّق به درون اسکـیمـر بسـهولـت مـیـسّـر شـود. بـمـحض خامـوش شــدن پمـپ و قطــع مـکـش، ایـن بخـش به طــور خودکار به وضعـیت قـائــم بازگشــته؛

  و به این ترتیب از ورود مجـدد ایـن اجـسـام از درون ســبـد اسـکیـمـر، بـه کـاســه اسـتخـر جلوگـیری بعمل می آورد.

  لِـوِل رِگـولاتـور چیسـت؟ (Level Regulator)لول رگولاتور استخر-LEVELREGULATOR--PERSIAN POOL

  لـول رگـولاتور، تنظیم کننـده سطح آب در استخـرهای اسکیمـری است.

   

  در شرایطی که سـطح یا لـِوِل آب استخـر دچـار کاهـش شود؛

  دریچـه لوِل رگولاتور باز شـده و باعث ورود آب به کاسـه استخـر میگـردد.

  این عمـل تا زمان رسیدن به تـراز استاندارد  ادامـه خواهـد یافت..

  محل نصب لِــوِل رگولاتــور بصورت تــوکار، و درون اسکیــمـر یا لبـه استـخـر به مــوازت اسکیمـر میباشد.  در حــال حـاضـر اسـتـخـرهای اسـکیـمـری از مـرســوم تـرین و مـتـداول تــرین روش هـای اجــراء بخـش تصـفـیـه آب اسـتـخـرهــا محـسـوب میـگـردد.

  (بخـصـوص در کشـور عزیـزمـان، بعـلت سهـولت در اجـراء و البـته صـرف هـزیـنه کـم تـر)

  کـاربـرد اسکـیمـر استخـری »» بـا هــدف گـردش و هـدایت آب از سطـح کاسه استخـر، به اتـاق تاسیـسـات مورد استفاده  قرار میـگـیـرد. “ضمن جمـع آوری چربی ها و اجســام شنـاوری که قابلـیت تَـه نـشـین شـدن نـدارند”.

  ✩  فرایند گـردش آب، تـوســط جــریـان ایجــاد شـده از نــازل های دمـنده ای کـه بـه هـمـین منـظـور در ضلع مقـابل دهـانـه اسکـیمـر جــانـمـائی شـده انــد؛ انـجـام میـپـذیـرد.

  ( اجسـام شـناور مانـند بــرگ درخـتان، حـشــرات مـُــرده، ذرات چــربی بـدن شنـاگــران، لـوسیـون، لـوازم آرایشـی و..)

  Skimmer Silver STEEL1-PERSIAN POOL-اسکیمر استخریمـکان دقیق نصـب اسـکـیمـر در اسـتخــر

  محـل صحـیح نصب اسـکـیـمـر اسـتـخـر» عمـومـاً بخش فوقـانی دیـواره اسـتـخــــر یا جــکـــوزی، در فـاصـله 5 الی 15 ســــانتیـمتـری از وســط دهـانه اسکــیمر میبـاشـد.

  (مکان نصب اسکـیمـر»»  باید فاصـله بخش میانـی دهـانه اسکـیمـر تا لــبه کاسه اسـتخـر، 5 الـی 15 سـانتـیمـتر درنظر گرفته شود.)

  با توجــه به تنـوع در سـایز دهـانـه های انواع اسکیـمـر که عمـومـاً از 6 الـی 25 سانتیمتـر متـفـاوتـند؛ بنـابراین تعیین محـل دقـیق جهت نصـب انـواع و اقسـام اسـکـیمـرها قـابل ارائـه نیـست.

  امـا بطور کلی، در همه مـوارد، لـِوِل آب بایــد در بخـش میـانی دهـانــه اسکـیـمـر قـرار گــیـرد..

  جانـمائی و مکان نصـب نـازل های دمـنده آب نیـز نقطه مقـابل اسـکیمـر، و فاصـله 10 الـی 15 سانتیـمـتـری از ســطـح آب میبـاشـد.

  آب ورودی اســکـیــمــر، پــس از طی  فرآینـد تـصــفـیـه و ضـد عفــونی، مجــداد بــه کـاسه استـخــر بــاز میگــردد. در بــرخـــی مـــــوارد، این آب ها بــه فــاضــلاب هدایت میشوند.

  مـثال عیـنی جهـت درکـــ سـاده تـر اسکـیـمـر در استخـر

  عـملکــرد اسکیـمـر در اسـتـخـر تا حـدودی مشـابه “حفــره تعـبـیه شـده در قسمـت بالای کـاســه روشـــوئـی، سیـنکــ ظــرفــ شــوئـی و یا وان اسـت..”

  کـاربـرد این حفـره (کـه عمـومـاً  مکــان آن مقـداری پاییـنتـر از محـل اسـتـقـرار شیـر باز و بست آب است)، جـلـوگیــری از سـرریــز شـدن آب، هـنگـام مسدود سازی دریچـه خـروجی یا درین تخلیه میـباشـد.

  آب وارد شـده به این حفــره هـا به فـاضـلاب هدایت میگردد؛ به این ترتیب همواره مانـع سرریــز شدن آب به بیــرون از کاسه خواهد شد.

  اما در خصوص کاربرد اسکيمر در اسـتـخـر، عمومــاً آب وارد شده به اسکیـمـر پـس از عبـور از تجـهیزات تصفـیه خـانـه، مجـدداً به کاسـه اسـتخـر باز میـگــردد.

   

  Swimming-Pool-Skimmers

  [Skimmer Strainer Basket]

  سبـد یا اِسـتِـرِیـنـِـر تعبیه شــده در اسکیـمـرها

  مانع ورود ذرات فیـــزیـکــی درشـت بـه مدار گردش و تصفیـه، میشود.   بطــور معـمول پیـاده سـازی سـیستـم گـردش آب در استـخـرها به 2 روش انجام میپذیرد

  مـکــانیـسـم اسـکیـمــ‌ر [Skimmer Circulation System]
  مکانـیـسم ســر ریـــز [Overflow Circulation System]

  تصـفـیه اسـتخـر مسـتلـزم جمـع آوری آب های سطـح استخـر و هـدایـت آنهـا به تجهـیـزات تصفیه و ضـد عفــونی اسـت.

  زیـرا اغلـب مـواد زائـد و غـیر آلـی غـیر زنـده روی سطــح آب شناور میگـردند و چنـانچـه مـکـش آب صـرفـاً توسـط دِریـن هــای واقـع در کــف کاســـه اسـتخــر انجـام پـذیــرد؛آلـودگـی هـای سطحـی همــچـنان باقـی مانده و در نـهـایـت آب ایـن نواحی در فرایند فـیلـتـراسیون نیزشرکت داده نمیشوند.

  ذرات غـبار، برگهــا، حشـرات مرده و سایر آلاینـده هـای محیــطی تمـایل به شنـاور شدن روی سطح آب دارند.
  در اسـتـخـرهای اسـکیمـری نیــز، هـنگام شــنا یا شــیرجــه ممــکن است مقـداری آب از کـاســه اسـتخــر به بـیرون سرریز شـود.

  بمـنظور جلوگـیری از اتـلاف ایـن آب هــا و هـدایتـشــان به تصفـیه خــانـه، کانــالـی تحـت عنـوان آبـراه در اطـراف کاسـه استخــر تـعـبیه میگـردد.

  این بخـش گــاتــر نـام  دارد.


  Skimmer Silver STEEL1-PERSIAN POOL-اسکیمر استخری استیل
  ⦿ تفـاوت استخـر های اسـکیمـری بــا سـرریـز

  استــخــرهای اسـکـیـمــری » همانطـور که اشــاره شد؛

  در این روش سطـح آب بــا فــاصــله تقـریبی 7 الی 15 ســانـتـیمتــر از لبــه فــوقــانی استـخـــر قــرار میگیـرد.

  در خصوص استخــرهائی با نـرخ تـردد بیـشـتر و تعـــداد زیـاد شـناگــران (مانند اســتخـرهای همـگانی یا قهرمـانی)،

  بکـارگـیــری سیـسـتم ســرریــز ایــده آل اســت.

  آبــراه یا گـاتـر جـویـهائـی از جنس مصـالح ساختـمانـی مـاننـد سیـمـان و یـا بصـورت پیـش ساخـته اســت کـه در زمـان ســرریـز، آب را توسط لـوله هـا به اتـاقــک تـاسـیسـات مـنتـقـل میـنـمایـد.

  جنـس برخـی از گـاتـر ها از استـنلـس استـیـل اسـت. چنانچــه اسـتـخـر مجهـز به تجهیـزات سیرکولـه باشـد؛ عـلاوه بر جمـع آوری آب از سطح استخـر و انتقـال آن به تصفـیه خانــه،

  مـجـهّــز بـه مخـزنـی مجــزا تحـت عنـوان منبـع بالانس یا مخزن تـعـادل بوده که موظّـف به پمـپـاژ آب برگـشـتـی به کاسـه اسـتخـر میبـاشـد. با ایـن وجـود نیــازی به جبــران فقــدان آب از روش هـای دیـگــر نخـواهـد بـود.

  آبـی که در این آبـراه ها جریـان دارد وارد مخــزن تعــادل میشــود.

  پمپ تصفــیه، آب را از این مخـازن وارد فیلــترهای تصفیـه مـینـماید.

   استخـرهـای اسـکـیمـری نیـاز به استفـاده از مخـزن تعــادل نـدارند. زیـرا فاصـله سطـح آب تا لـبه اسـتخـرهای اسکیمـری، دسـت کـم 5 سانتیــمـتر در نظـر گرفـتـه میشـود.

  به هـمـین دلیــل، درصـورت افــزایش موقـت حجــم آب، مشـکل خــاصـی بوجـود نخـواهـد آمد.

  هـزینـه تجهـیـزات مـورد نیـاز و هـمچـنین دستـمـزد اجـراء اسـتخـرهـای ســرریـز بیـشـتـر از نـوع اسکیـمـری اسـت. علاوه بــر ایـن طراحی و اجـراء آن مسـتلـزم دانـش فـنـی و مهـارت خـاص میـباشد.. 

  »» در استخـر های سرریــز، ظرفـیت منبـع بالانـس یا مخـزن تعــادل، با در نظـر گرفـتن حجـم کـل اسـتخـر، میـزان هدر رفت حاصل از بکــ واش و نــرخ جــابجـائی آب با ورود و خروج شناگـران محــاسـبه میگـردد.

  علاوه بر این، حجـم قسمت خــالی مخــزن، جهت ذخیـره آب سر ریــز شـده؛ بر اساس میانگین تـردد شناگـران قـابل تخمـین خواهد بود.


  نکات مهم در خصـوص منـبع بالانـس  در اسـتـخـرهای سـرریـز

  مخــازن تعـادل معمـولا از جنس پلی اتیـلن تکـ لایـه و چـند لایـه بـوده و در اشـکال و ظـرفیـت هـای گوناگـون تولیـد میگردد.

  که با توجه به فضای اتاقک تاسیسات ابعاد متـناسب با آن در نظر گرفـته میشود.

  محل قـرارگیری مخــزن بالانـس ترجیحـاً در اتاق تاسیسات، کمـی پاییـن‌ تر از لـبه کـاسـه اسـتخـر میـباشـد. این اخـتلاف ارتفـاع موجب سهـولت در هـدایت آب سرریـز شـده به مخــزن تعــادل خواهـد شـد.

  محـاسبه حجم مـخـزن یا تانک تـعـادل در اسـتخـرهای سـرریــز ||  انتخاب اندازه مناسب منبع بالانس

   بطـور سـرانگـشـتی، حـجــم تقـریـبی مخـزن تعـادل، 4% الـی 5% از حجــم کـل آب اسـتـخـر در نظر گرفته میشـود.
   مخزن تعـادل، تانک بالانس و یا منبع بالانس از نام های معمول این بخش است.
   
  هدف از استفاده از تانک های تعادل، همانطور که از نامشان پـیداست، تامین ســریـع آب خارج شده از اسـتخـرهای مبـتـنی بر مکانـیـسـم سـرریـز میباشد.
  در اسـتخـرهای سرریـز، با بررسی عوامل موثـر در مقـدار خروج آب از کاسه اسـتخـر و هدایت آن به اتاقـک تاسیسات از طریق کانال آبـراهـه یا گاتـر، بطور دقیق تر قـابل ارزیابی و محـاسبه خواهد بود. [مانـند حجـم اسـتخـر و مـیزان سرریز شدن آب در هـنگام ورود هر شـناگـر..]

  جنس مخـازن بالانس مانند سایر منابع آب پاکیزه و شرب، پلی اتیـلـن بوده که در شکل های هندسی متنـوعی تولیـد و عرضه میگـردند.


  روش اسکیـمری یا سـرریـزی؟
  اسـتخـر اسـکیمـری یـا استخـر سـرریـز »» کـدام سـیسـتم گردش آب برای تصفیه بهتر اسـت؟

  بطور خلاصـه، در مجموع استخـرهائی با بـار تـرافیــکــ کمــتر (آلاینـده های کمـتر/ حـجم کـمتر / تعـداد شـناگــر کمـتر)، سیـسـتم اسکیمـر مـناسـب تر میبـاشـد..

  امــا در خصـوص استخـرهـائی با بار بیـشتر، بـمنـظور پاکـسـازی آلاینـده هـای سطـحی مـاننـد برگــ، مــو، چــربی بدن شناگــران، لوسـیون(ضــد آفتـاب)، لوازم آرایـش بانـوان و سایر مواد آلـی غـیر زنـده،

  سیـسـتم سـر ریـز کارآمـدتـر خـواهــد بـود. (هــرچند که هــزینه بیشـتـری داشته باشــد.)

  از دلایل الـزام به اجـراء مـکانیـسـم سرریـز در استـخـرهای ورزشی و قهرمـانی همـگانـی:

  وجـــود نازلهـای دمــنـده واقـع در بخــش بـالای کـاســه اسـتخـرهـای مبـتنـی بر اسکــیمـر، باعـث ایجــاد جـریـان موافــق و یا مخـالـف بــرای شــناگران و بروز اخـتـلال در نتایـج و رونـد مسـابقـات میگـردد..

   


  بررسـی مکانـیسـم  گردش آب در استخرهای سـرریـــز

   

  »  میزان لـِـوِل آب (LEVEL) در استـخـرهای سرریز، در بالاتـرین مـرز ممـکـن، همسـطح بـا لـبه یا درپـوش استخـر تــراز میـگردد.

  در این روش استفـاده از آبراهه یا گـاتـر، جهت گردش آب از سطح اسـتـخـر جهت تصفیه، ضدعفونی و همچنین جمـع آوری آب مــازاد و هــدایت آن به تصـفیـه خانه، هنـگـام ورود و خـروج شنـاگـران الـزامیست.

  زهکـشی یا کانال های آبراهه استخـر معـمولاً با شـیبی ملایـم در اطراف کاســه استخــر قابل اجـرا میباشد. این شـیب، سبب هــدایت آب های سطحی یا آب باران به سمت گـاتــر شده و خاک و زبالــه های سطح آب اسـتخـر نیـز، توسط همـین زهکـشی ها از کاسـه اسـتخـر خـارج میگـردد.

  گــریــل اسـتخـر جهت پوشـش کانــال آبراهه و همـچنـین جلوگــیری از ورود اجسـام به سـیسـتم تصفیـه، این بخـش توســط پوشـش هـائی تحــت عـنـوان گــریل کـاور میشود.

  تفـاوت گــریل و گــاتــر چیست؟

  گـاتـر چیـست؟ گـاتــر در لـغـت به مـعـنای نــاودان اســت.

  کــاربـرد گـاتــر کانـالــی جـهـت جــمع آوری و هـدایـت آبهــای سطـحـی میـبـاشـد.

  برخـی مـوارد دیگر استفــاده از گــاتـــر جمـع آوری آب سـطحی از  کـف پارکـینـگ هـا، رمـپ ورودی ســازه، موتــورخانــه، اطـراف اســتخــر، سـونـا، جکــوزی، روفـــ گـاردن و..

  Drain-Stainless-Grillگـاتـــرهـای کـفـــ، از جنـس پلـی پروپـیـلـن و پـی وی سـی به همـراه گـریل فلــزی یا پلاستیکـی مورد استفاده قـرار میگیرد.

  گــریـل اسـتخــر چیـسـت؟ گــریـل در لغــت به معـنای “صفحـه مشـبـکــ” اسـت.

  گــریـل، پوشـشی با حـفـره هــای متـعدد از جــنـس فـلـز یا پلاسـتیـک بـوده که بـمنـظور کـاور نمـودن کـانـال آبـراه یا گـاتــر مـورد اسـتفــاده قـرار میگـیرد.

  گاتـر یا گـریل استخـری بر اسـاس مـتریـال بکـار بـرده شـده در سـاخـت درپـوش، عمـومــاً دو دسـته هـسـتـند:

  • گـاتـر یا  گـریــل پلاستـیک (پلی اتیلن)
  • گـاتـر یا  گـریـل فلـزی (اسـتـیـل، چدن، آلومینیوم، برنج)

  با تـوجه به بودجـه در نظر گرفـته شده و نـوع طراحـی اطراف اسـتخـر، گــریـل متـناسـب انتخــاب میگـردد.  اهمـیـت جانمــائـی نـازل های دهــش آب اسـتـخـر»» در هــردو مکانیـسم، بمـنظور گردش صحیـح آب استـخــر و پیشـگـیری از ایجاد نقـطه کـور، نازل های دهـش و مــکش در نقـاط مختلـفی جانمـائی خواهـند شد.

  استفـاده از نازل هـای چرخـشی مـتحرک 360 درجه نیز در این خصوص موثـر میباشد.

  همچنین فاصـله طولی اسکیمـر تا نـازل هـا نبـاید بیـشـتر از 12 متـر در نظر گرفته شود.

  اصـطـلاح نقـطـه کـور در اسـتخـر: منـاطقـی از کاسـه اسـتـخـر که بدلیــل عـدم وجـود جریـان و ورود و خروج نامـتناسب آب، دچــار رکــود و یا سکـون میگردد را نقـطـه کـور نامند.

  به همین دلیل این بخش ها در فرایـند سیـرکـولـه یا گـردش آب نیـز شـرکـت نکـرده و در نهـایـتــ تصفـیـه نخواهند شد.  نکات تکـمیلی در ارتـباط با اسکيمـراستخـري

  نـکـتـه»» بـاکـس یـا محـفـظـه اسکیــمـر، پـیـش از مـرحـلـه بتـن ریــزی، در بـخــش فـوقــانی دیـواره کاســـه اسـتخـر جانـمــائـی میگردد .

  آبــی کـه توســط مکـش غیـر مسـتـقـیم الکــتروپـمـپ تـصفیـه، به محفظه اسـکیـمـر هدایت مـیشـود؛ پـس از پیـمـایـش مـراحـل تصـفـیـه و ضـدعفـونـی،،تـوســط نـازل هـای دمنده مجــدداً به کـاسـه استـخـر بـاز میگــردد.

  Pools-Skimmer-اسکیمر استخرهمـانطـور کـه پـیـش تـر اشــاره شـد در قـسمـت فــوقـانـی اسـکـیـمـر، یک دَربـــ جـهت سهـولـت دسـتـرسـی بـه سـبـد موگیر(یـا اسـتـریـنـر) و نـظافـت ایـن بـخش تـعـبیـه شده اسـت.

  مـتریـال ایـن درب از همـان جـنـس بـدنـه اسـکیمـر بـوده (پلاسـتیـکــ / ABS) و پـس از پایـان اجـراء،

  در اغلب پروژه ها، نـاگـزیـر قطـعـه ای با رنگــ روشـن و جـنس پلاسـتیـکـ ، به شکـل نامـطلوبی در امتـداد و مجـاورت محـل اسـتـقـرار اسـکـیمـر، در بخش راهـروی کاسه اسـتـخـر، خـودنمـائی مینمـاید..


  ! در واقـع همین زائـده به ظاهـر کم اهمـیت، طی سالیـان مـدیـد،

  موجب شده بود طـیف گسـتـرده ای از طـراحـان باتجـربـه و معماران حرفـه ای را، بـا چالـش هـا و نتـایج غیـر منـتظره ای مـواجـه نمـاید..!


  Skimmer Silver STEEL1-PERSIAN POOL-اسکیمر استخری لوکس

  امـا خـوشبـخـتـانـه،

  با همـدلـی و تلاش بـرخـی از تـولـید کـنندگان صـاحـب ایــده و تـوانگـر کشـورمـان، در حـال حاضر با حـذف کامـل این درب پلاستیـکی و ایجـاد تـغـییر در مسـیر دسـترسی به اسـترینـر(از دهانه اسکیمر) در برخی از مدل ها،

  و یا قابلـیّت هـم پوشــانی این بخـش با متـریـال اجـراء شـده حــواشـی کاسـه اسـتخــر، در مدلهای دیگری از این اسکیمـرها,  مـیـسّـر گردیـده است.

  ایـن فِـقـدان نـخسـتین بـار توسـط برنـد آکـوا مـارین، بررسی و به بهـترین نحو برطـرف شد.


  PERSIAN-POOL-GUY-1هـر اسکیمـر بطــور کــلی بمنـظور پوشش 30m2 از سطـح اسـتخـر مناسب است.

  استـخـرهای بـزرگتـر، ممکن است به دو یا چنـد اسکیـمـر نیــاز داشته باشند.

   

   » پروژه هائی که در اطراف کاسه استــخـر، درخت و گـیاهـان بسـیاری وجـود دارد؛میـتوان با نصـب اسـکـیمـر مــازاد در مکـان منـاسب، به سـرعـت هـدایـت اجـسام شـناور به سـبـد اسـکـیمـر بطـور قـابـل مـلاحظـه ای افـزایـش بخشید.

  »» از جمـلـه دغــدغـه هـای مـالکـین اسـتخـر، تخلیـه زبــالـه و برگــهای جمـع شـده در ســبد اسکـیمـر مییاشد. زیرا بررسی و نظافت همیشگی این بخش از نکات مهم و اجتناب ناپذیـر در استخـرهای اسکیمـری محسوب میگـردد.


  بطــور معـمـول فـراینـد گــردش آب اسـتـخــر،

  بمـیـزان ۷۵٪ از طریـق اسکـیمــر  ۲۵٪ توسـط دِرِیـن های خروجی آب، واقـع در کـف کاسه اسـتـخـر انجـام میپـذیـرد.

  بعـلاوه، اسکــیـمـرهـا با توجـه به ساخـتارشـان قــادرنـد اجـرام شـنـاوری كـه بـه داخـل سـبد آنـهـا وارد شـده را بخــوبی در محفـظـه خـود نگـاهـداری کـرده و با تغـییر زاویـه درب متـحـرکی که به همین منـظور در بخـش دریـچــه ورودیـشـان تعـبـیه شـده،

  مانع از بازگشـت مـجـدد این اجسـام به کـاسـه اسـتخـر میگردد.

   

  🛒 جـهـت خـریـد اسـکیـمـر اسـتخـری 🛒 خریـد تجهـیزات تصفـیه و لــوازم استخـر 🛒 کــاشی اسـتـخـری 🛒 لولـه و اتصـالات UPVC 

  لطفـاً با مشاورین بخش فـروش پرشیـن اسـتـخـر تمـاس حــاصل فـرمائیـد

  6رقمــی
  284.286
  
  همراه /شبکـه های اجـتمـاعـی
  0912.84.00.911

  و

  .284.20.911
  284.22.911

  1telegram-follow

  instagram-folllow

   


  اینـسـتاگرام پرشـیـن استـخــر

  iran-persianpool-branchesپرشـین استـخـر، مرکـز فـروش کلیه تجهیزات، سرامیک و لوازم اسـتخــر، سـونا و جکـوزی با بهترین قیمـت و ارســال فـوری به سـراســر کشـور  c Expand All C Collapse All

  برآورد هـزینه اجـراء اسـتخـر یا هزینه ساخت از صفـر تا صـد استخـر شنا بر اسـاس مـترمربع امکان پذیر نیسـت.

  [شــامل کـلیه هزینه ها، مانند سرامیک و تصـفیـه]

  در واقـع هـزینۀ کـل اجـراء هـر متـرمربـع از یک استخـر، نسبت به ابعـاد بزرگـتر یا کوچکــتر از آن قـابل تـعـمیـم نمـیباشـد..

  بطور مثال: چنانچه هزینه تقریبی اجراء از گودبرداری تا مرحله بهره برداری کامـل از یک استخر شنا بهمراه نصب تاسیسات تصفیه و سرامیک؛ با ابعاد 6 * 3 متـر و عمق میانگین 1.7 متر، معـادل 200 میلیون تومان در نظـر گـرفته شود[فـرض]

  هرگـز هزینه اجراء استخـری با ابعاد 2 برابـر، 400 میلیـون نخـواهد شـد.

  زیرا بخشی از هزینه ها در هر دو مورد به طور تقریبی یکسان میباشند.

  مانند هزینه اجراء تاسیسات / هزینه لوله اتصالات و شیرآلات اتاقک تاسیسات / هزینه تجهیزات تصفیه [با اختلاف اندک] و..

  اما میتوان صـرفــاً برخی از هزینه اجراء بخشـهای مربوط به مراحل ساخت استخر را بر اساس مترمربع محاسبه نمود.

  مانند اجراء آرماتوربندی / اجراء سیمانکاری و نصب سرامیک و..

 • jasa pembuatan company profile گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Hi! I understand this is kind of off-topic however I had to ask. Does running a well-established website like yours take a lot of work? I’m brand new to blogging however I do write in my diary on a daily basis. I’d like to start a blog so I will be able to share my experience and views online. Please let me know if you have any kind of ideas or tips for brand new aspiring bloggers. Appreciate it! Feel free to surf to my web blog :: jasa pembuatan company profile
 • male performance enhancement گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Maca Root Maca root is a Peruvian herb used for centuries to boost fertility and sexual operate. If you start with the recommended amount, you can all the time tweak the variety of daily capsules based on your expertise and desired outcomes.
 • сип дома москва и московская область گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Гэзльвудъ также услышалъ этотъ чуть-чуть замѣтный вздохъ, и въ ту же минуту почувствовалъ раскаяніе, что расточилъ нѣсколько мгновеній.
 • e-commerce گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Wow, wonderful blog structure! How lengthy have you been running a blog for? you make blogging glance easy. The full glance of your web site is fantastic, as smartly as the content! You can see similar: sklep online and here e-commerce
 • * * * 🎁 GET FREE iPhone 15: http://masonrthomas.com/upload/go.php 🎁 * * * hs=96fae0bd024b45d7a5b155513dd84279* گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  tlt2e8
 • دیدگاه‌ خود را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  بهـترین نوع، مـارکــ یا بـرنـد کاشی و سـرامـیک اسـتـخــر و جکــوزی در حـال حاضر برند سـرامـیک الـبـرز میـباشد.

  بهترین-کاشی-سرامیک-برای-استخر-0چیست؟BEST-CERAMIC-TILE-FOR-SWIMPOOLS

  با توجه به تجربیات تیم اجرائی پـرشـیـن اسـتـخـر و تصـدیـق سـازنـدگان تخـصصـی اسـتخـر در کشـور، کاشـی الــبـرز از دوام و کـیفـیت قـابـل قـبولـی برخـوردار میباشـد.

  سـایر برنـد های کاشـی و سـرامـیـک اسـتخـری موجـود در بازار ایـران (که تعداد آنها نیز انگشت شمـار است)، تا به این لحظـه تنـها بطور نسـبی موفـق به جـلـب رضـایـت مـشتـریـان گـردیده انـد.

  شـایان ذکــر است؛ اخـیــرا شـرکت های تولید کننده ایرانی، اقــدام به تـولـیـد سـرامـیـکــ های اسـتخـری با ظاهـری مـتفـاوت نمـودنـد.

  اما با توجه به نوظهـور بودن این محـصولات، تنهــا با گـذشـت ســالهــا استـفـاده در پروژه های مختلف، میـتـوان راجــع بـه دوام و کـیـفـیـت ایـن محـصـولات نـظــر قطـعـی داشت..

 • * * * 🎁 GET FREE iPhone 15: http://nitidknotz.com/upload/go.php 🎁 * * * hs=dacf1c9c5616e92ced5c116f07b47c0f* گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  a0ahdp
 • دیدگاه‌ خود را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  بر اسـاس نتـایـج آخـرین دسـتاورد هـای عـلمـی و تجربی دنیـا در حـوزه فـن آوری و تـولــید لـولــه هـای پلـیـمـری فشـار قـوی، مـناسب تـرین و بهـتریـن نـوع مـوجـود، در حـال حـاضـر

  لولـه-اتصـالات-شیـرالات یو پی وی سی UPVC میـباشـد.


  از جمـله مـزایـا و برتـری های لولـه هـای فشـارقـوی UPVC

  مقـاومـت در بـرابـر خـوردگـی و فرسـایـش، بـروز حـداقـل افـت فـشـار در سیـسـتـم پایـپـیـنـگــ بـه دلیل سـطوح صیقـلـی این مـتریال (ضریب زبـری لولـه UPVC بمـیزان 0.009 اسـت)، استـحـکام بـالا، عـمــر مـفـیـد 50 الــی 70 ســال، مقـاومـت در بـرابر تـغـیـیرات دمــا، سهـولـت در اجـراء، حـمـل آسـان و قـیـمـت مـناسـب مـیباشـد.

  آسـتانه تـحمل لولـه های فشـار قـوی U-PVC تـا دمــای 60 درجـه سـانـتیـگـراد و حـداکـثـر فـشــار نـامـی 16بــار(PN16) میـباشـد؛ ایـن قـابلیـت از شـاخص های مهم انتـخـاب UPVC بعـنـوان بهـترین نـوع متـریـال جهـت اجـراء لـولــه کشـی اسـتخـر و جکــوزی محـسـوب میـگـردد.

  چـرا لولـه، اتصـالات و شیرالات UPVC جهت لـولـه کـشـی اسـتـخـر بهتـرین انتـخـاب است؟

  بـاتـوجــه بـه این نـکتـه کـه زمـان اجــراء لـولـه کشـی کـاسـه استـخـر پیـش از مـرحـله بـتـن ریـزی میـبـاشـد؛ بنـابـرایـن بخـش عـمـده لـولــه و اتـصـالات اسـتـخـر بـرای هـمـیـشـه در بــتن مــدفــون خـواهـد شــد.

  به ایـن علـت هـنگـام بـررسـی و انـتـخـاب بهـتریـن نـوع لـولـه، شـایسـته است میـزان سـازگــاری مـتریـال اسـتفـاده شــده بـا رفــتـار بــتـن نیــز مـورد تـوجـه قـرار گیـرد.

  ســازگــاری قـابل قـبـول عنـاصـر تشکـیل دهـنده لولـه UPVC بـا بـتـن،هنگـام انــدود شــدن توسط بـتن، از مزایــا و برتری هـای ایـن نـوع پـلیـمـر، همچنین علت اصلی استفـاده از UPVC در لولـه کشی تصفیه استخـر به شـمــار میـرود.

  هـمینطـور در خصـوص نحـوه اتصـال UPVC، میـتـوان بـه عـمـق هـمـپوشـانـی بـالا (در اتصـال های چسـبی) و آب بنـدی کامـل در اتصـالات اوریـنگــ (پـوش فـیت) اشـاره نـمـود.

  لولـه کشـی UPVC “یو پی وی سی” (از نوع چسـبی) توسـط کـلـیـنـر، پـرایـمــر و چـسـبUPVC فـشــار قـوی مخـصوص انجـام میـپـذیـرد.

  نتـیـجـه اجــراء صحـیـح ایـن مـرحـلـه، مـنـجـر بـه هـم پـوشـانـی کامل بخـش هـای الحـاق شــده و در نهـایت حصـول اطـمیـنان از آب بـنـدی کــامـل مدار لوله کشی خـواهـد شـد.

  ✍️ “آمـوزش اجـرا لولـه کشـی استـخـر تـوسط لولـه UPVC

  BEST UPVC-PIPE-VALVE FOR SWIMPOOLS-بهترین لوله برای استخر چیست؟

  پرشـین استخـر جهت اجـرا لولـه کـشی تصفـیه اسـتخـر ها، از لولـه، اتصالات و شیـرالات U-PVC پیـمتـاش ترکـیـه اسـتفـاده مینـمـاید.


  CALL PERSIANPOOL-تلفن پرشین استخر

  بمنـظـور اطـلاع از قـیـمت هـا و خـریـد لـولـه، اتصـالات و شـیـرآلات UPVC اسـتـخـری، لـطفـاً با مشـاوریـن بخـش فـروش مجـمـوعـه پـرشـیـن اسـتخـر در ارتبـاط باشـید:

  شـش رقـمــی

  021.284286

  021.28422911

  همــراه / واتس اپ

  09128400911

 • Lakeisha Rene گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Hi persianpool.ir We noticed your website persianpool.ir is only listed in 9/2,500 directories. We have a service that lists your company in all the directories globally. It supports all countries, all services, to boost your SEO and get you those high quality back links that directories offer. We have a promo running for a one time fee of $99 Visit us on https://persianpool.companyregistar.org/persianpool.ir to get listed.
 • Andra Carron گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Hi, Do you have a digital product you would like to see promoted for free? Do you target companies with your product? We promote your product for you on a commission basis. Come check us out: https://persianpool.leadsboy.biz
 • Lavon Galarza گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Hi, If I can tell you exactly which Businesses (B2B) visited your website today – would you be interested? Here is what I mean. You get 100 visitors today. 2 of them fill out your form. 1 of them calls you. 97 of them are gone forever… Until Now. Our software can track: -Who was on your website -How they got there -What keyword they searched -Their Name, Phone and Email address. Don’t lose any more leads or sales opportunities. We’ve been in business since 2015 with clients around the world. Interested? Send me your name and number for a no cost demo on YOUR website. LeadsMax.biz Regards, Website Detective Don’t Miss Any Opportunity.
 • Junko Mcnabb گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Hi, Do you have a digital product you would like to see? Do you target companies? We promote your product for you on a commission basis. Come check us out: https://persianpool.leadsboy.biz
 • Ciara Wonggu گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Hi, I hope this email finds you well. I wanted to reach out to you today to discuss logo products and apparel for your business. Quick question: Who would be the best contact to discuss your company logo products and apparel such as: -Printed T-shirts -Logo mugs -Branded water bottles -Custom USB flash drives -Logo pens -plus 300,000 other products for your business https://persianpool.marketingeee.com/ With over two decades of experience in the promotional products industry, our company is dedicated to helping businesses like yours leave a lasting impression. Our wide range of custom-branded merchandise is designed to elevate your brand, foster customer loyalty, and drive sales. From captivating trade show giveaways to thoughtful employee incentive programs and impressive corporate gifts, we have the expertise to create unique promotional items tailored to your specific needs. Our team of promo product specialists will guide you through the entire process, from selecting the perfect items for your business to designing and creating custom logos that speak to your brand identity. As your one-stop-shop for branded merchandise, we ensure top-quality finished products are delivered right to your doorstep, making the process seamless and hassle-free. Let’s connect and explore how our promotional products can enhance your brand awareness and fuel business growth. Thank you for your time, and we look forward to hearing from you soon. Best regards, Creative Specialist Branded Products https://persianpool.marketingeee.com/
 • Tarah Ansell گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Hello, We noticed your domain: persianpool.ir is listed in very few directories. Directories have a very high Page Rank Score and provide really good back links Company visit us on Company Registar and list your domain in all the directories. https://persianpool.companyregistar.org/persianpool.ir
 • Inez Guertin گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Hi persianpool.ir, We visited your website persianpool.ir and think that we might have the perfect leads for you. We are a global lead provider covering all industries that include consumer and business data. Feel free to look through our samples on our website https://persianpool.leadsfly.biz/persianpool.ir If the samples are not to your liking, talk to us live on site and we might be able to provide you with the exact data you need Please visit us at https://persianpool.leadsfly.biz/persianpool.ir Your Future Favorite leads provider for 2024 Regards, Inez
 • Hilda Slaton گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Hi persianpool.ir We noticed your website persianpool.ir is only listed in 12 out of 2500 directories. This has a severe impact on your online global presence. You can get listed in all 2500 directories for a once off fee of $99 Come visit us on https://persianpool.companyregistar.org/persianpool.ir
 • دیدگاه‌ خود را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  پاسخ بطـور خلاصـه:

  نحـوه اجـراء اسـتخـر های بتنی

   

  BUILD-CONCRETE-SWIMMING-POOL-ساخت استخر بتنی

  پس از انجـام محـاسـبات فــنــی و طـراحـی کاســه استخـر، مراحـل اجـرائی در دسـتور کار قــرار میگیـرد.

  (طراحی 2 بعـدی و 3 بعـدی  کاسه استخـر، محـاسبه و تـنظیم لیسـتوفـر آرمـاتورها، طـراحی دیـاگرام لولـه کشی تاسیـسـات و..)

  جهت همـوار سازی کاسـه استخـر، دیـواره ها توســط آجــر یــا بـلــوک و کـف استخـر، با بتن مگــر(یا بتن نظافــت) پوشش داده میشـوند.

  سپس لایه اول از 2 لایه شبکـه مـش، توسط آرمــاتور [ معمولا A3 ؛ آجـدار] در بخشهـای کـف و دیـواره کاســه اسـتخـر اجــرا میشود. [آرماتوربـندی]

  » در میـان 2 لایه شبکه مـش آرمـاتور اسـتخـر، لولــه کشی های مربوط به گردش و تصفـیه آب، توسـط لولــه U-PVC انجــام میپذیرد.

  پس از لولـه کشـی، لایـه دوم آرماتور اجـراء میگـردد.

  HOW MAKE CONCRETE SWIMPOOLS-روش ساخت اجرا استخر بتنی

  »» مرحله بعد، بستن قـالب جهت بتـن ریـزی اسـت. 

   

  بـتن ریــزی اسـتـخـر توســط بتـن آمـــاده، ضمن الحـاق مکـمل های آب بنـدی و افـزونه های روان کـننده انجــام مـیپـذیرد.

  »»  در پایـان، کاسـه استخـر آماده سـیـمانـکاری، آب بنــدی نهــائی و نصــب ســرامـیـک (یــا رنــگ) خــواهــد بـود..

 • Slaptep گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  This demonstrates the feasibility of using chelators to enhance echinocandin efficacy in vivo in the treatment of echinocandin resistant infections where to buy cialis online safely
 • RobertFaito گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Gates of Olympus 1000 на реальные деньги
 • * * * 🎁 GET FREE iPhone 15: http://izmirlianfoundation.am/files/go.php 🎁 * * * hs=9836ec409a9f273e9eaf1e73551df2ee* گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  05i4wr
 • دیدگاه‌ خود را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

   


  اسکـیمـر اسـتخـری✪ بررسی اجـزاء، کاربـرد و قـیمت اسکـیمر استخـر✪تصفیه و پاکسـازی آلـودگـی و اجسـام شـناور از سطـح آب اسـتخـر/ جکـوزی بیشتر بخوانید »

  تعمیرات استخر ✓ بازسازی استخر ✓ نگهداری استخر

   ✓ تعمیر و سرویس دوره ای استخر سرویس, نگهداری استخر و بازسازی استخر

  « گروه پرشین استخر مفتخر است در زمینه بازسازی و تعمیر استخر نیز از متخصصین متعهد و باتجربه کشور بهرمند میباشد. «

  استخر های قدیمی و فرسوده نیاز به بازسازی و بروز رسانی دارند.. در این خصوص با بهترین شرایط و ارائه طرح سه بعدی, آماده ارائه خدمات خواهیم بود.


  »» برخی خدمات پرشین استخر در خصوص

  تعمیرات استخر / نگهداری استخر / بروزرسانی استخر /  بازسازی استخر:

  بازسازی استخر های فرسوده طبق جدید ترین متد و تکنولوژی روز دنیا

  تعمیر و ترمیم سرامیک کاری استخر – ساخت استخر جکوزی و سونا

   نگهداری استخر خصوصی و عمومی و استخر قهرمانی مسافت کوتاه و مسافت بلند Long-course ,Short-course

  تعمیر سیم پیچی و تراشکاری پمپ تصفیه استخر و جت جکوزی و پمپ گرمکن استخر

  نصب سنسور رطوبت استخر

  ساخت و نصب تابلو کنترل دمای دیجیتالی سوناخشک با چوب [همرنگ با سونا خشک]

  نصب دستگاه کاهش مصرف استخر و جکوزی

  تعویض فیلترهای شنی فرسوده فلزی و نصب فیلتر فایبر گلاس جدید با ارائه کیفیت و شفافیت بی نظیر آب و بکواش بسیار آسان.

  نصب تعمیر مولد اوزن استخر [اوزن ژنراتور] – نصب کلر زن اتوماتیک پودری, مایع و گاز

  فروش ویژه پکیج جـاروب نیمـه اتوماتـیک استخـر [و دستگاه جاروب روباتیک]

  رفع مشکلات استخر، سونا و جکوزی با ارائه طرحهای پیشنهادی کم هزینه تر

  نصب و تعمیر فیلتر تصفیه شنی, دیاتومه و کارتریجی و..

  لوله کشی UPVC استخر و ساخت و نصب رینگ جکوزی استیل

  تعمیر و سرویس و نگهداری سالیانه استخر و سونا جکوزی و موتورخانه و چیلر

  چوبکاری سونا خشک با چوب اشباع شده و ترمو وود

   تهیه و نصب تجهیزات تفریحی استخر و سونا و جکوزی

    تهیه و نصب محافظ جان و تابلو برق استخر

  فروش قرص کلر – پودر کلر – مواد تنظیم ph – سولفات – اکالیپتوس و غیره

   نصب و راه اندازی و تعمیر سیستم استخر بی پایان End Less Pool

   تعمیر استخر بتن مسلح Reinforced Concrete و بتن پاشیدنی Shotcrete/Dprayed Concreted – استخر آببندی شده با وینیل – استخر فایبرگلاس – استخر فلزی – استخر چوبی

   استاندارد سازی استخر از نظر کم عمق و عمیق

   تهیه پلان مهندسی استخر بر اساس استانداردهای فدراسیون جهانی شنا FINA

   گود برداری استخر Excavation – آرماتور بندی و ساخت فونداسیون استخر

   زیباسازی و جلوه بخشدن به نمای ظاهری و رنگ کاری استخر روباز با رنگ های پلیمری حاوی کلر Chlorinated Rubber Paint

   روکش های آکرییلیک استخر Acrylic

  ✓ رنگ اکریلیک پایه آبی Water-Based Acrylic Paint

  ✓ روکش پی وی سی PVC – سنگفرش معابر داخل استخر

   رنگ اپوکسی استخری Epoxy Paint

   رنگ پلی اورتان استخر Polyurethane Paint

   رنگ های استخری با پایه سیمان Cement – Based Paints

  بازدید و کارشناسی استخر [ تهران و حومه تهران – شهریار / کرج – کـیش و کلیه مناطق شمــال کـشور]

  تعمیر بازسازی تاسیسات استخر-نگهداری استخر-سرویس استخر

  »» برخی دیگر از خدمات دپارتمان فنی پرشین اسـتخـر در حوزه تعمیر و بازسازی استخر و جکوزی:

  • رفع نشتی از کف و دیواره و لوله های متصل بین کاسه استخر و جکوزی
  • رفع زنگاب منابع تصفیه و جت جکوزی
  • تعویض لوله پوسیده مدار تصفیه استخر و جکوزی
  • ساخت و تعویض رینگ جکوزی- ساخت رینگ گالوانیزه جکوزی

  • ساخت و اجراء رینگ جکوزی با لوله UPVC
  • لوله کشی و نصب رادیاتور شوفاژ در اتاقک سونا جهت جلوگیری از مصرف بی رویه انرژی برق و گاز
  • تعمیر و ترمیم قسمت های معیوب چوبکاری سونا
  • جابجایی و نصب تابلو برق سونا و تابلو کنترل دمای سونا و ترمومتر و ترموستات سونا در بهترین محل و قابلیت تعیین و تشخیص دما
  • سنگ چینی استاندارد و آجر چینی ( آجر نسوز ) و ساخت طبقات فلزی جهت جلوگیری از سوختن المنت سونا در اثر پاشیدن آب و ریختن مایع اکالیپتوس برروی المنت هیتر برقی سونا
  • عایق کاری حرارتیThermal Insulations دیواره سونا با سیمان نسوز – پشم شیشه – آجر نسوز جهت کاهش پرت انرژی و ایزوله سازی دیواره ها
  • رفع زنگ زدگی و زنگابه آب استخر و جکوزی
  • عقد قرارداد نگهداری استخر و جکوزی بصورت سالیانه

  • تعویض شن سیلیس تصفیه استخر و تصفیه جکوزی
  • تخلیه شن سیلیس و رنگ آمیزی درون فیلتر فلزی با رنگ اپوکسی جهت رفع زنگ زدگی و عدم ایجاد رنگ تیره و قهوه ای آب ورودی به حوضچه جکوزی و استخر
  • اضافه نمودن لایه کربن اکتیو (فعال) در عوض سیلیس به فیلتر شنی استخر و جکوزی برای از بین بردن کلرین, رنگ و بوی نامطبوع آب
  • نصب و تعمیر دستگاههای سختی گیر رزینی فلزی و فایبر گلاس و انواع سیستم های میکرو فیلتراسیون و فیلتر های ستون شنی و کربن اکتیو و فیلتر کارتریج و هوزینگ پلی کربناته و استیل
  • خدمات فیلتر های تصفیهHydro Swim Filter
  • نصب و خدمات دستگاههای گند زدایی ضد عفونی و استریلیزاسیون و پرتو دهی فرابفش آب و گند زدایی پساب
  • تامین مواد شیمیایی مربوط به تصفیه آب و انواع رزین های تعویض یونی و کلر و کربن فعال و مواد آنتی اسکالانت
  • مواد شیمیایی نگهداری از آب، برند OMNI

  • جداسازی مدار گرمکن استخر از تصفیه استخر با نصب پمپ تصفیه مجزاء
  • نصب شیر برقی جهت مدار مبدل آبگرم استخر و جکوزی
  • نصب تایمر و زمانسنج کلی جهت استارت و استاپ تجهیزات روشنایی و جت جکوزی / هیتر سونا خشک و دیگ بخار سونا بخار [جهت اعلام اتمام تایم و بالا بردن سطح ایمنی مجموعه استخر]

  Package-Heater-PersianPool

  و ده ها خــدمــت دیـگـــر..service-main

  down

  »» جهت سرویس، تعـــمیرات، بازسـازی و نگـهــداری استـخــر/ ســونا و جکـــوزی،

  با ما تماس بگیرید:

  0912.84.00911

  Persianpool Co Address Phone No

  تـلـــفــــن های تـمـــــاس با پرشین اسـتخــر

  1callingکــد 021 تهــران // شـــش رقـمـی
  

  284.286

  1persianpool-checkmark

  284.22.911

  284.23.911


  هــمـــــــراه / شــــبکـــه هـای اجــتــمـــاعـــی
  

  091.284.00.911
  instagram-folllow

  صفـحـه رســمی پرشیـن استـخــر در ایــنسـتـاگــــرام..
  لــــوکــــــــــس، فـــــکــــــــــــــــــر کـــــــــــــن . .

  . . T H I N K L U X U R Y

  بـا مجموعـه پــرشــیــن اســتـخــر؛ این رویـــا بــه واقـعـیـت نزدیکــــ تــر خـواهــد شــد..
  [[ تـلـفـیـق هـــنـر طــرّاحــی مــدرن و ایــده پــردازی بــــا عـلــوم مهـنـدسـی مــعمـاری / ضـمـن صـــرف کـمــتـریــن هـزیــنـه تــرمـمــکـن.. ]]


  iran-persianpool-branchesپرشین استخـر، اجراء صفـر تا صد انـواع اسـتـخـر در سراسـر کشـور با هزینـه واحد و ارائـه بیـمـه نامـه رسـمی..

  c Expand All C Collapse All

  برآورد هـزینه اجـراء اسـتخـر یا هزینه ساخت از صفـر تا صـد استخـر شنا بر اسـاس مـترمربع امکان پذیر نیسـت.

  [شــامل کـلیه هزینه ها، مانند سرامیک و تصـفیـه]

  در واقـع هـزینۀ کـل اجـراء هـر متـرمربـع از یک استخـر، نسبت به ابعـاد بزرگـتر یا کوچکــتر از آن قـابل تـعـمیـم نمـیباشـد..

  بطور مثال: چنانچه هزینه تقریبی اجراء از گودبرداری تا مرحله بهره برداری کامـل از یک استخر شنا بهمراه نصب تاسیسات تصفیه و سرامیک؛ با ابعاد 6 * 3 متـر و عمق میانگین 1.7 متر، معـادل 200 میلیون تومان در نظـر گـرفته شود[فـرض]

  هرگـز هزینه اجراء استخـری با ابعاد 2 برابـر، 400 میلیـون نخـواهد شـد.

  زیرا بخشی از هزینه ها در هر دو مورد به طور تقریبی یکسان میباشند.

  مانند هزینه اجراء تاسیسات / هزینه لوله اتصالات و شیرآلات اتاقک تاسیسات / هزینه تجهیزات تصفیه [با اختلاف اندک] و..

  اما میتوان صـرفــاً برخی از هزینه اجراء بخشـهای مربوط به مراحل ساخت استخر را بر اساس مترمربع محاسبه نمود.

  مانند اجراء آرماتوربندی / اجراء سیمانکاری و نصب سرامیک و..

 • jasa pembuatan company profile گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Hi! I understand this is kind of off-topic however I had to ask. Does running a well-established website like yours take a lot of work? I’m brand new to blogging however I do write in my diary on a daily basis. I’d like to start a blog so I will be able to share my experience and views online. Please let me know if you have any kind of ideas or tips for brand new aspiring bloggers. Appreciate it! Feel free to surf to my web blog :: jasa pembuatan company profile
 • male performance enhancement گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Maca Root Maca root is a Peruvian herb used for centuries to boost fertility and sexual operate. If you start with the recommended amount, you can all the time tweak the variety of daily capsules based on your expertise and desired outcomes.
 • сип дома москва и московская область گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Гэзльвудъ также услышалъ этотъ чуть-чуть замѣтный вздохъ, и въ ту же минуту почувствовалъ раскаяніе, что расточилъ нѣсколько мгновеній.
 • e-commerce گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Wow, wonderful blog structure! How lengthy have you been running a blog for? you make blogging glance easy. The full glance of your web site is fantastic, as smartly as the content! You can see similar: sklep online and here e-commerce
 • * * * 🎁 GET FREE iPhone 15: http://masonrthomas.com/upload/go.php 🎁 * * * hs=96fae0bd024b45d7a5b155513dd84279* گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  tlt2e8
 • دیدگاه‌ خود را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  بهـترین نوع، مـارکــ یا بـرنـد کاشی و سـرامـیک اسـتـخــر و جکــوزی در حـال حاضر برند سـرامـیک الـبـرز میـباشد.

  بهترین-کاشی-سرامیک-برای-استخر-0چیست؟BEST-CERAMIC-TILE-FOR-SWIMPOOLS

  با توجه به تجربیات تیم اجرائی پـرشـیـن اسـتـخـر و تصـدیـق سـازنـدگان تخـصصـی اسـتخـر در کشـور، کاشـی الــبـرز از دوام و کـیفـیت قـابـل قـبولـی برخـوردار میباشـد.

  سـایر برنـد های کاشـی و سـرامـیـک اسـتخـری موجـود در بازار ایـران (که تعداد آنها نیز انگشت شمـار است)، تا به این لحظـه تنـها بطور نسـبی موفـق به جـلـب رضـایـت مـشتـریـان گـردیده انـد.

  شـایان ذکــر است؛ اخـیــرا شـرکت های تولید کننده ایرانی، اقــدام به تـولـیـد سـرامـیـکــ های اسـتخـری با ظاهـری مـتفـاوت نمـودنـد.

  اما با توجه به نوظهـور بودن این محـصولات، تنهــا با گـذشـت ســالهــا استـفـاده در پروژه های مختلف، میـتـوان راجــع بـه دوام و کـیـفـیـت ایـن محـصـولات نـظــر قطـعـی داشت..

 • * * * 🎁 GET FREE iPhone 15: http://nitidknotz.com/upload/go.php 🎁 * * * hs=dacf1c9c5616e92ced5c116f07b47c0f* گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  a0ahdp
 • دیدگاه‌ خود را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  بر اسـاس نتـایـج آخـرین دسـتاورد هـای عـلمـی و تجربی دنیـا در حـوزه فـن آوری و تـولــید لـولــه هـای پلـیـمـری فشـار قـوی، مـناسب تـرین و بهـتریـن نـوع مـوجـود، در حـال حـاضـر

  لولـه-اتصـالات-شیـرالات یو پی وی سی UPVC میـباشـد.


  از جمـله مـزایـا و برتـری های لولـه هـای فشـارقـوی UPVC

  مقـاومـت در بـرابـر خـوردگـی و فرسـایـش، بـروز حـداقـل افـت فـشـار در سیـسـتـم پایـپـیـنـگــ بـه دلیل سـطوح صیقـلـی این مـتریال (ضریب زبـری لولـه UPVC بمـیزان 0.009 اسـت)، استـحـکام بـالا، عـمــر مـفـیـد 50 الــی 70 ســال، مقـاومـت در بـرابر تـغـیـیرات دمــا، سهـولـت در اجـراء، حـمـل آسـان و قـیـمـت مـناسـب مـیباشـد.

  آسـتانه تـحمل لولـه های فشـار قـوی U-PVC تـا دمــای 60 درجـه سـانـتیـگـراد و حـداکـثـر فـشــار نـامـی 16بــار(PN16) میـباشـد؛ ایـن قـابلیـت از شـاخص های مهم انتـخـاب UPVC بعـنـوان بهـترین نـوع متـریـال جهـت اجـراء لـولــه کشـی اسـتخـر و جکــوزی محـسـوب میـگـردد.

  چـرا لولـه، اتصـالات و شیرالات UPVC جهت لـولـه کـشـی اسـتـخـر بهتـرین انتـخـاب است؟

  بـاتـوجــه بـه این نـکتـه کـه زمـان اجــراء لـولـه کشـی کـاسـه استـخـر پیـش از مـرحـله بـتـن ریـزی میـبـاشـد؛ بنـابـرایـن بخـش عـمـده لـولــه و اتـصـالات اسـتـخـر بـرای هـمـیـشـه در بــتن مــدفــون خـواهـد شــد.

  به ایـن علـت هـنگـام بـررسـی و انـتـخـاب بهـتریـن نـوع لـولـه، شـایسـته است میـزان سـازگــاری مـتریـال اسـتفـاده شــده بـا رفــتـار بــتـن نیــز مـورد تـوجـه قـرار گیـرد.

  ســازگــاری قـابل قـبـول عنـاصـر تشکـیل دهـنده لولـه UPVC بـا بـتـن،هنگـام انــدود شــدن توسط بـتن، از مزایــا و برتری هـای ایـن نـوع پـلیـمـر، همچنین علت اصلی استفـاده از UPVC در لولـه کشی تصفیه استخـر به شـمــار میـرود.

  هـمینطـور در خصـوص نحـوه اتصـال UPVC، میـتـوان بـه عـمـق هـمـپوشـانـی بـالا (در اتصـال های چسـبی) و آب بنـدی کامـل در اتصـالات اوریـنگــ (پـوش فـیت) اشـاره نـمـود.

  لولـه کشـی UPVC “یو پی وی سی” (از نوع چسـبی) توسـط کـلـیـنـر، پـرایـمــر و چـسـبUPVC فـشــار قـوی مخـصوص انجـام میـپـذیـرد.

  نتـیـجـه اجــراء صحـیـح ایـن مـرحـلـه، مـنـجـر بـه هـم پـوشـانـی کامل بخـش هـای الحـاق شــده و در نهـایت حصـول اطـمیـنان از آب بـنـدی کــامـل مدار لوله کشی خـواهـد شـد.

  ✍️ “آمـوزش اجـرا لولـه کشـی استـخـر تـوسط لولـه UPVC

  BEST UPVC-PIPE-VALVE FOR SWIMPOOLS-بهترین لوله برای استخر چیست؟

  پرشـین استخـر جهت اجـرا لولـه کـشی تصفـیه اسـتخـر ها، از لولـه، اتصالات و شیـرالات U-PVC پیـمتـاش ترکـیـه اسـتفـاده مینـمـاید.


  CALL PERSIANPOOL-تلفن پرشین استخر

  بمنـظـور اطـلاع از قـیـمت هـا و خـریـد لـولـه، اتصـالات و شـیـرآلات UPVC اسـتـخـری، لـطفـاً با مشـاوریـن بخـش فـروش مجـمـوعـه پـرشـیـن اسـتخـر در ارتبـاط باشـید:

  شـش رقـمــی

  021.284286

  021.28422911

  همــراه / واتس اپ

  09128400911

 • Lakeisha Rene گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Hi persianpool.ir We noticed your website persianpool.ir is only listed in 9/2,500 directories. We have a service that lists your company in all the directories globally. It supports all countries, all services, to boost your SEO and get you those high quality back links that directories offer. We have a promo running for a one time fee of $99 Visit us on https://persianpool.companyregistar.org/persianpool.ir to get listed.
 • Andra Carron گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Hi, Do you have a digital product you would like to see promoted for free? Do you target companies with your product? We promote your product for you on a commission basis. Come check us out: https://persianpool.leadsboy.biz
 • Lavon Galarza گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Hi, If I can tell you exactly which Businesses (B2B) visited your website today – would you be interested? Here is what I mean. You get 100 visitors today. 2 of them fill out your form. 1 of them calls you. 97 of them are gone forever… Until Now. Our software can track: -Who was on your website -How they got there -What keyword they searched -Their Name, Phone and Email address. Don’t lose any more leads or sales opportunities. We’ve been in business since 2015 with clients around the world. Interested? Send me your name and number for a no cost demo on YOUR website. LeadsMax.biz Regards, Website Detective Don’t Miss Any Opportunity.
 • Junko Mcnabb گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Hi, Do you have a digital product you would like to see? Do you target companies? We promote your product for you on a commission basis. Come check us out: https://persianpool.leadsboy.biz
 • Ciara Wonggu گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Hi, I hope this email finds you well. I wanted to reach out to you today to discuss logo products and apparel for your business. Quick question: Who would be the best contact to discuss your company logo products and apparel such as: -Printed T-shirts -Logo mugs -Branded water bottles -Custom USB flash drives -Logo pens -plus 300,000 other products for your business https://persianpool.marketingeee.com/ With over two decades of experience in the promotional products industry, our company is dedicated to helping businesses like yours leave a lasting impression. Our wide range of custom-branded merchandise is designed to elevate your brand, foster customer loyalty, and drive sales. From captivating trade show giveaways to thoughtful employee incentive programs and impressive corporate gifts, we have the expertise to create unique promotional items tailored to your specific needs. Our team of promo product specialists will guide you through the entire process, from selecting the perfect items for your business to designing and creating custom logos that speak to your brand identity. As your one-stop-shop for branded merchandise, we ensure top-quality finished products are delivered right to your doorstep, making the process seamless and hassle-free. Let’s connect and explore how our promotional products can enhance your brand awareness and fuel business growth. Thank you for your time, and we look forward to hearing from you soon. Best regards, Creative Specialist Branded Products https://persianpool.marketingeee.com/
 • Tarah Ansell گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Hello, We noticed your domain: persianpool.ir is listed in very few directories. Directories have a very high Page Rank Score and provide really good back links Company visit us on Company Registar and list your domain in all the directories. https://persianpool.companyregistar.org/persianpool.ir
 • Inez Guertin گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Hi persianpool.ir, We visited your website persianpool.ir and think that we might have the perfect leads for you. We are a global lead provider covering all industries that include consumer and business data. Feel free to look through our samples on our website https://persianpool.leadsfly.biz/persianpool.ir If the samples are not to your liking, talk to us live on site and we might be able to provide you with the exact data you need Please visit us at https://persianpool.leadsfly.biz/persianpool.ir Your Future Favorite leads provider for 2024 Regards, Inez
 • Hilda Slaton گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Hi persianpool.ir We noticed your website persianpool.ir is only listed in 12 out of 2500 directories. This has a severe impact on your online global presence. You can get listed in all 2500 directories for a once off fee of $99 Come visit us on https://persianpool.companyregistar.org/persianpool.ir
 • دیدگاه‌ خود را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  پاسخ بطـور خلاصـه:

  نحـوه اجـراء اسـتخـر های بتنی

   

  BUILD-CONCRETE-SWIMMING-POOL-ساخت استخر بتنی

  پس از انجـام محـاسـبات فــنــی و طـراحـی کاســه استخـر، مراحـل اجـرائی در دسـتور کار قــرار میگیـرد.

  (طراحی 2 بعـدی و 3 بعـدی  کاسه استخـر، محـاسبه و تـنظیم لیسـتوفـر آرمـاتورها، طـراحی دیـاگرام لولـه کشی تاسیـسـات و..)

  جهت همـوار سازی کاسـه استخـر، دیـواره ها توســط آجــر یــا بـلــوک و کـف استخـر، با بتن مگــر(یا بتن نظافــت) پوشش داده میشـوند.

  سپس لایه اول از 2 لایه شبکـه مـش، توسط آرمــاتور [ معمولا A3 ؛ آجـدار] در بخشهـای کـف و دیـواره کاســه اسـتخـر اجــرا میشود. [آرماتوربـندی]

  » در میـان 2 لایه شبکه مـش آرمـاتور اسـتخـر، لولــه کشی های مربوط به گردش و تصفـیه آب، توسـط لولــه U-PVC انجــام میپذیرد.

  پس از لولـه کشـی، لایـه دوم آرماتور اجـراء میگـردد.

  HOW MAKE CONCRETE SWIMPOOLS-روش ساخت اجرا استخر بتنی

  »» مرحله بعد، بستن قـالب جهت بتـن ریـزی اسـت. 

   

  بـتن ریــزی اسـتـخـر توســط بتـن آمـــاده، ضمن الحـاق مکـمل های آب بنـدی و افـزونه های روان کـننده انجــام مـیپـذیرد.

  »»  در پایـان، کاسـه استخـر آماده سـیـمانـکاری، آب بنــدی نهــائی و نصــب ســرامـیـک (یــا رنــگ) خــواهــد بـود..

 • Slaptep گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  This demonstrates the feasibility of using chelators to enhance echinocandin efficacy in vivo in the treatment of echinocandin resistant infections where to buy cialis online safely
 • RobertFaito گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Gates of Olympus 1000 на реальные деньги
 • * * * 🎁 GET FREE iPhone 15: http://izmirlianfoundation.am/files/go.php 🎁 * * * hs=9836ec409a9f273e9eaf1e73551df2ee* گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  05i4wr
 • دیدگاه‌ خود را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


  تعمیرات استخر ✓ بازسازی استخر ✓ نگهداری استخر بیشتر بخوانید »

  پیمایش به بالا
  ارتباط با کـارشناس..
  1
  با ما در ارتباط باشید..
  پـرشین استخر»PersianPool
  در حـال ارتبـاط بـا کارشـناس مـرتبـط:
  "تعمیر و نگهداری استخر"
  --------------------------

  ســلام و درود بر شــمــا.

  لـطـفــاً درخـواسـتـتـان را مـطـرح فــرمــائـیـد: