موتورخانه استخر

موتورخانه استخر
Powerhouse Pool

دمای مناسب آب استخر | بهترین دمای محیط سالن استخر شنا سرپوشیده و روباز | رطوبت استاندارد سالن استخر

دمای محیط یا سالن استخرهای سرپوشیده (اسـتخـر سـربـسـته) چقدر است؟

با این پرسش این مطلب را اغاز میکنیم.

اگر پاسخ کاملا صحیح مدنظر باشد؛ باید گفت دمای دقیق سالن و محـیـط استـخـر های سرپوشـیده خــانگی و همــگانی، به نـوع کـاربــری انها بستـگـی دارد.

اما در مورد استخرهای خانگی و همگانی عادی، میتوان از قاعده سرانگشتی۲درجه استفاده نمود.

*قائـده سرانگشـتی 2درجه »

در حالت کلی، دمای هوای محیط یک استخـر سرپوشـیده، اصــولا دو درجـــه (2 درجه سانتیگراد) گــرمـتر از آب استـخــر در نـظـر گـرفـته میشـود.

(حداکــثر تا 30 الی 32 درجه سانتـیگراد)

به خاطـر داشته باشید؛ هــدف اولیـه از زدودن رطـوبت از سالن استخـرهای سرپوشـیده، حفـظ رطـوبت نسـبی ثابــت (RH) در محیط میبـاشـد.

این عمـل به دسـتگـاه رطوبـت زدا (رطوبت گـیر) اجازه کـنتـرل سایـر مـوئـلفـه هـای محـیط، مانـند نـقطـه شـبـنـم، سرعـت تبـخـیر و دمـای هــوا را نیـز خـواهـد داد.

رابطه بین دمــا و رطــوبت تبــخیـر از سطـح آب استخــر و نقطــه شبـنـم، تـراکـم فـضـا را تعـیین میـنمـایـد.

بمـنظـور حـداقـل رساندن میـزان تبـخـیـر و کاهـش هزینـه هـا، دمـای هـوای محـیـط بـایـد تا حـد ممـکن گـرم نـگاه داشتـه شــود.

در حالـت کــلی دمـای آب اسـتـخـر های شـنا 27 الی 30 درجـه سـانتیگـراد اسـت.(و یا باتوجه به کـاربـرد، اندکی بـیشـتر)

بـر هـمین اسـاس دمــای محیـط اسـتخـر های سـرپـوشیـده 2 درجـه گــرمتـر از دمـای آب، تا دمـای حـداکـثر 30 درجـه سـانتیـگـراد (یـا 86 درجه فارنهایت دسی بل) میبـاشـد که ایـن مقــدار، بـعنـوان دمـای آســایـش بدن انسـان شـناخـته میـشود.

PERSIAN-POOL-GUY-1

db در “86ºF db” مخفـف دمــای حـباب خشــک است. همــان چـیزی که مـیزان آنرا دمـاسـنـج های اسـتانـدارد انـدازه میگـیرند.

از آنجـا که اخـتلاف دمای هــوا و دمــای آب، عامـل اصلی در نـرخ تبـخـیر است؛ با حفــظ دمـای هـوا چـند درجـه گرمـتر، میـزان تبـخـیـر به حــداقل ممـکن خـواهـد رسـید. (الــبته تـا ۳۰درجه سانتیگراد (یا 86 درجه فــارنهایت))..

چنانـچـه دمـای هـــوا کمــتر از دمــای آب اسـتخـر در نظر گرفته شود؛ مـیزان تبـخـیـر به صورت تصاعدی افـزایـش خواهد یافت.

در نهـایت، عدم پایش این مولفه ها، تأسیـسات استـخـر را مـتـحـمـل هزیـنه و کــارکـرد بیشـتـری خـواهـد نمود.

*قاعـده سرانـگشـتی [2º] عموماً برای استخـرهائی با دمــای مـعـمـول، و در محـدوده دمـای آب 29-27درجـه سـانتـیگـراد اعمــال میشود.

جهت کاهـش میـزان مصـرف انـرژی از طریق کاهـش تبخـیر و جلوگــیری از اثـرات ســرمـا بر شناگــران، توصیه می‌شود دمـای هــوا در استخـرهای سـرپـوشیـده عمــومی و سازمانـی، 2 تا 4 درجــه بالاتــر از دمــای آب حفـظ گــردد. (امــا نه بالاتــر از آســتانه آســایش = 30درجه سانتیــگراد)

در نتـیـجـه شـایسـته اسـت دمــای هــوای محیط استخـر سرپوشـیده حـدود 2 درجـه بالاتـر از دمای آب اسـتـخــر، الـبــته حـداکـثر تــا 30 درجه سانتیـگراد(86 درجه فارنهایت) نـگاه داشـته شـود.

با رعـایت این اصــل ضمـن کنـترل نــرخ تبخـیر، میـزان نارضـایـتی افراد خارج از آب استـخـر به حداقــل ممـکـن خــواهـد رسـیـد.

در این خصوص، مشکل در استخـرهای درمـانی با دمـای آب بیشـتر از 88 درجه فارنهایت(31 درجه سانتیگراد) است.

در این مـوارد اگر از ایـن قـائــده استفـاده شـود؛ دمـای هــوای محیـط این استـخـر سرپوشیـده در آستانه نزدیک شدن به دمـای نامطلـوب برای کاربران خـواهد شـد.


دمـای آب مناسـب اسـتخـر های سرپوشـیده

دمای آب اسـتخـر های شنای سرپوشـیده یا سربسته نیز، بر اساس نوع کاربریـشــان متفـاوت میباشند. اما در حالت معمول، دمــای ایـده آل آب بـرای استـخـر های سرپوشـیده خانگـی و همـگانی 26 الـی 28 درجـه سـانتیـگـراد در نظـر گرفـته میـشود.

در انگلیس دمای ایده آل آب استخر به طور متوسط بین 25 تا 28 درجه سانتیگراد است. این میـزان تقـریباً 10 درجه سانتیگراد سردتـر از میـانگـین دمـای بــدن میـبـاشد.

در دمــای آب سـردتــر از 15 درجـه سانتیگـراد، خطــر بروز هـیـپوتـرمـی وجـود دارد..

هیـپوترمی زمانی رخ می دهد که دمای بدن به زیر 35 درجه سانتیگراد برسد. این افت دما میتواند عوارض بسـیاری و حـتی مرگ در پی داشته باشد.

طبق گفته سازمان بهداشت جهانی، دمای آب بین 30الی25.5 درجه سانتیگراد (78 تا 86 درجه فارنهایت) برای افـرادی که در استخـر فعالـیت بدنی متوسطی دارند، به طور کلی راحـت و ایمـن میباشد.

ممکن است بالاتــر بردن دمـای آب برای شـناگــران احسـاس مـطـلوبی بهمراه داشته بـاشــد؛ اما چـنانچـه دستگـاه رطـوبت‌ زدا نتـوانـد بــار رطـوبت مـازاد را تحـمل کـند؛

رطـوبت نـسبـی (RH) افـزایـش خـواهـد یـافـت..

همانطور که پـیـش تـر اشـاره شـد؛ اگـر دمای هــوا کـمـتر از دمــای آب باشد؛ فـرایـنـد تبـخـیر بصـورت تصـاعـدی افـزایش میـیابـد.

* جــز اینکـه تکنولـوژی PDU بمنـظور تحمـل بار رطوبـت اضـافـه طراحــی گردد.

توضیح مخـتـصر از تکنـولـوژی PDU

محافـظت در برابـر اضافـه بار (POP) »» تکنولـوژی POP که به PDU سـری PE6/PE8 مجهز است؛ این قابـلیت را دارد که به‌ صورت خودکار، ان خروجی‌ که دارای اضافه جریان شده را خـاموش نموده تـا از Shut Down شـدن ناگهانی سـایر تجهـیزات متصـل به PDU مـمانعـت بعمل آورد.

دمـای آب در استخـرهای مسابـقـات به طـور ایـده آل بین25.5-27.7 درجه سانتیگراد میبـاشـد (78-82 درجه فارنهایت)

دمــای بـشــتـر از ایـن، میـتوانـد منجــر بـه احـساس گـرمــای بیـش از حــد در شـناگـران گــردد.

با این حـال، اغـلب شـناگــران عــادی تصور میکنند 27.7 درجه سانتیگراد (82 درجه فارنهایت) ســرد است!.. و ممکن است 31-29 درجه سانتیگراد را ترجــیح دهـند.

بـچــه ها و افـراد مـسـن تمـایـل بـه اسـتفـاده از اسـتـخــر بـا دمــای آب بیـشـتر از 32 درجـه را دارنــد.

با این وجود،

آیا دمای ایـده آل بـرای اسـتـخـر وجود دارد؟

همـانطور که پیـشتـر اشــاره شــد؛ دمــای مـناسـب آب اسـتخـر، به نـوع کــابـری آن ارتبــاط مسـتقیـم دارد.

توصیه ما به مهندسیـن مـکانـیـک و یا کارشناسان تاسیسات این است که ضمـن تـوجــه به دستورات برنامه‌ ریزی شده برای کـابــرد هر اسـتخـر، سیـسـتم تاسیسـات انرا به گــونه ای طراحی نماینـد که در آیـنده قــادر به تـحـمل بار رطـوبت اضافــه احـتمـالی بـاشـند..

تفـاوت دمــای ایـده آل استخـر ها »» مانند فـرق دمـای استخـر آمـوزش شــنا و اسـتخــر مسـابقــات اسـت..

شناگــران حرفــه ای دمــای 27.526.5 درجــه سـانتیـگـراد را مطلوب میـداننـد. اما سایــر شـناگـران تـمایـل به استـفاده از اسـتخـر در دمــای بیـشـتری هسـتنـد..

بنــابراین در مــورد دمــای اسـتخـر، ایـده آل ثابـتـی وجـود نـدارد.

بلکه به ایـنکـه چـه افــرادی و به چـه منـظـور از استخـر استفـاده مینمایند؛ ارتباط مستقیم دارد.

البته اسـتاندارد بین الـمللـی فـیـنا برای دمــای استخـرهای شــنای مسابقـاتـی، بین 25 تا 28 درجه سانتیگـراد است.(77 تا 82.4 درجه فارنهایت)

امــا اغلب آموزشــگاه های شــنا، دمـای 31 تا 32.2 درجه سانتیگــراد را (88 تا 90 درجه فارنهایت) برمیـگزیـنند.

pool-temperature

دمــای آب مناسب برای اسـتخـرهای روبــاز

دمای آب استخــر معمــولاً بیــن 25.5 تا 27.7 درجه سانتیگــراد میـباشــد.

چـنانـچه دمــای آب بـه کمــتر از 25.5 درجــه کاهـش یـابـد؛ شـناگــران اصـولاً با احـسـاس ســرمـا یـا لــرز از استـخــر خـارج خـواهـند شــد.

حـال اگـر دمــای آب از 27.7 درجه بـیشـتـر شـود؛ ممکن است احســاس گرما داشته باشند.

میزان رطـوبت استاندارد سالن استخر شنا | رطوبت مـناسب محیط اسـتخـرهای سرپوشـیده

با هــدف کمــک بـه جلـوگـیری از مصـرف بیـش از حــد انـرژی، ایـجـاد آسایـش بـرای شـناگـران و پیشـگیـری از فـرسـایش و پوسـیدگـی زود هنـگــام مصالـح سـالـن اسـتخــر در اثـر رطـوبـت بـالا،

شایسته است رطـوبـت مـحیـط استخـر به دقـت مـورد پـایـش قـرار گیـرد.

*دستـیابـی به ایـن امـر، مسـتلزم کـنترل دائـمی مـیـزان رطوبـت سالـن اسـتخـر سـرپـوشیـده بـیـن 55 الــی 65 درصد میـباشد.

کنتـرل رطـوبت محـیط بسـیـار حائـز اهـمـیت اسـت.

در غـیر اینصورت، با توجـه به وجــود رطـوبت بـالا در محـیط و سالن استخـر های سرپوشـیده، اپـراتـور تاسـیـسات نـاگـزیـر مـلـزم بـه افـزایـش دمـای آب و به طـبع آن، افـزایش گـرمای محـیط خواهـد شد..

بنابر این رطوبت سالن استخرهای شنا، علاوه بر دمای محیط و دمای اب استخر، از جمله موارد مهم واساسی در این استخرها محسوب میگردد.

جهت مشاوره و خرید دستگاه رطوبت زدا استخر، با پرشین استخر در ارتباط باشید:

۰۲۱.۲۸۴۲۸۶

۲۸۴۲۰۹۱۱

دمای مناسب آب استخر | بهترین دمای محیط سالن استخر شنا سرپوشیده و روباز | رطوبت استاندارد سالن استخر بیشتر بخوانید »

فیلتر تصفیه استخر و جکوزی| انواع فیلتر تصفیه آب استخر| فروش فیلتر شنی تصفیه استخر قیمت ارزان

پـرشـیـن استـخــر »» مرکــز تخصصی فـروش انـواع فیــلتـرهای تصـفیه آب استخر و جکوزی

(فیـلترشنی استخـر/فیلـتر دیاتومه/فـیـلـتر کارتریجی) با ارزانترین قیمت و بهـتـرین کیفـیت

فیلتر تصفیه آب استخر و جکوزی

آب از مظاهر پاکی و پاکیزگی میباشد امـا چنانچـه بصورت ثابت و راکـد باقـی بمـاند؛ بستر بسـیار مناسـبی را جهت رشـد و نمـوّ باکـتری هـا، جـلبـکــ ها و تخـمـگـذاری حـشـرات فـراهـم خواهـد ساخـت..

وجود تلاطـم در آب دریـاها و دریاچـه ها بطـور طـبیعـی از این رکود ممانعت بعمل می آورد. امــا در خصوص اسـتخـر، جکـوزی و حوضچـه چه تدبیـری باید اندیشـید؟

مصـداق ضـربـ المــثـل پـارسـی در این خصـوص : آبــ که یکــ جـا مــانـد؛ میــگـنـدد…

مبحث فیلتراسیون و تصفیه آب بسیار گسترده و متنوع میباشد و از گذشته کشورهائی نظیر آلمان،انگلیس و امریکا در فناوری این مبحث پیشرو هستند.

جهت تصفیه آب استخر ها ، جکوزی ها و حوضچه ها معمولا از پـمـپ و فیلتر تصفیه استفاده میشود. به این صورت که پــمــپ علاوه بر به گردش درآوردن آب استخر(جلوگیری کردن از راکد ماندن آب) آب به گردش درآمده را جهت تصفیه فیزیکی و شیمیایی به داخل فیلتر هدایت نموده و آب تمیز مجددا به کاسه باز میگردد.

انواع و اقسام فـیلـتر تصفـیه آب استخر و جکوزی

فیلتر های تصفیه در سایز های مختلف ، انواع مختلف و ساختارهای متفاوتی تولید و ارائه شده اند که هر کدام ویژگی و کاربردهای مختلفی دارند و بنا به مدیا (سیستم تصفیه داخل فیلتر) عملیات مختلقی را جهت تصفیه آب انجام میدهند.عمدتا در این مبحث ار فیلتر های شنی ، دیاتومه و کارتریجی استفاده میشود که هر یک را به تفکیک توضیح خواهیم داد.

آموزش نحوه انتخاب و محاسبه فیلـتر تصفیه استخر و جکوزی:

محاسبه فیلتر شنی استخر و جکوزی کمی متفاوت تر نسبت به یکدیگر بوده و دلیل آن اختلاف دمای استخر و جکوزی میباشد.

زیرا دمای آب جکوزی حدود 40 تا 45 درجه سانتی گراد است و همین امر سبب میشود مقدار چربی بیشتری از بدن شناگر جدا، و وارد کاسه جکوزی گردد و این امر منجـر به ایجاد آلودگی بیشتری خواهد شد.

علت دیگر» حجم آب کاسه جکوزی همواره کمتر از استخر است و هرچه حجم آب کمتر باشد در نتیجه زودتر آلوده میگردد .

نحوه محاسبه فیلترشنی استخر، فیلتر کارتریجی و دیاتومـه مناسب برای تصفیه آب استخر و جکوزی:

محاسبه فیلتر تصفیه بر اساس نـوع کاربری استخر و جکوزی (عمومی، خـانگـی، ورزشـی، درمـانی و..)، همچنین پوشش استخر (سرپوشیده و یا روبـاز بودن استخر و جکوزی) ؛ بار آلودگی استخر (تعداد نفرات شناگر طی شبانه روز) و ساعات کارکرد استخر صورت میپذیرد.

اولین قدم برای محاسبه فیلتر شنی تصفیه، محاسبه حجم آب استخر یا جکوزی مورد نظـر میباشد.

خرید ارزانترین بهترین فیلتر تصفیه استخر

چـنانچـه اسـتخـر یا جکـوزی، چهـار ضلعـی و به شکل مسـتطـیـل باشـد، جهت محـاسـبه حجــم استـخـر، کافیـست طــول، عــرض و میـانگـین عمـق را در هم ضرب نمائـیم.
عـدد حاصل، حـجــم کاسـه اسـتخـر بـر حسب متـرمکعـب خـواهد بـود..

محـاسـبه حجــم اسـتخـرهای غیر از مربـع و مسـتطـیل|

روش محـاسـبه حجـم کاســه اسـتخـر و جکـوزی دایـره ای شکـل (جکـوزی گــِرد/ استـخـر مُــدَوَّر) ، مـثـلـث(استخـر/جکـوزی مثـلثی/ سه ضلعی) ، ذوزنـقـه ، مـتوازی الاضلاع ، اسـتخـر لـوبیـایی شـکـل ، بـیـضـی(استـخـر بیـضـوی) ، اسـتخـر هـشـت انگلـیسی و یا سـایـر اشـکال غـیرهـندسـی

در این روابط:

L: طــول

W: عــرض

R: قـطــر

A.D: عـمـق مـتـوســط=مـیانگیـن عمـق { (کمتـرین عــمق + بیـشـتریـن عــمـق تقـسـیم بـر 2 »» L+W/2) }

📏 واحــد انـدازه گـیـری: مــتـر m »» حـجــم: مــتـرمـکـعـب m3

📏»» 1000 لــیتـر = یـک مـتر مکـعـب

📏» 1000Litr = 1m3

محاسبه ظرفیت فیلتر تصفیه استخر و جکـوزی بصورت تخمینی و معمول:

در استخر های روباز، فیلتری انتخاب میگردد که در ظرف مدت 4 ساعت قــادر به سیرکوله یا گردش حجم کل آب استخر را داشـته باشد.

در خصوص استخرهای سرپوشیده، این مدت زمان 5 ساعت و در جکوزی ها 3 ساعت در نظر گرفته میشود.

بمنظـور محاسبه ظرفیت فیلتر به روش محاسباتی در فیلترشنی فلزی به ازای هر فوت مربع سطح فیلتر شنی 5 – 5/1 گالن در دقیقه دبی در نظر گرفته میشود و در خصـوص فیلترشنی بسته ( فیلتر شنی فایبر گلاس) 20 – 15 گالن در دقیقه به ازای هر فوت مربع دِبــی سطح فیلتر در نظر گرفته میشود.

1 – فیلتر شنی استخر و جکـوزی

(Swimming Pools & Spas Sand Filter)

فیلتر شنی استخر معمولا به دو دسته اصلی فلزی و پلیمری تولید و ارئه میشوند که بسته به حجم آب کاسه استخر (که معمولا حجم ثابتی دارند) انتخاب میگردند. لازم به ذکر است که همیشه ابتدا ظرفـیـت فـیلـتر بررسـی و انتخاب شود؛ سپس با توجه به نوع لوله کشی و فاصله استخر و جکوزی تا فیلتر شنی، پمپ متناسب با آن انتخاب گردد.

در میان انواع فیلتر های تصفیه استخر و جکـوزی، فیلترشنـی به دلیل نگهداری آسان و قیمت ارزان از محبوبیت بسیار زیادی برخوردارند.

عمـدتـاً در مکانیسم فیلترشنـی تصفیه؛ از دو نوع سیلیس استفاده میگردد:

سیلیس کریستالی با دانه های شیشه ای و سیلیس دانه بندی شده شسته شده (که بطور معمـول همان شن و ماسه رودخانه ای میباشد.)

فیلتر شنی فلزی قابلیت تحمل فشارکاری بالاتری را نسبت به نوع پلیمری برخوردار هستند البته در این نوع احتمال زنگ زدگی و ورود زنگ آب به استخر وجود دارد که لازم است با پوشش رنگ اپوکسی مناسب داخلی و نگهداری مناسب از زنگ زدن آن جلوگیری نمود.

و یا از فلز استیل و گالوانیزه گرم که دچار اکسیداسیون یا زنگ زدگی نمیشوند بهره برد.

در نوع پلیمری به طور کل مشکل زنگ زدگی و خوردگی وجود ندارد.

مقدار و اندازه سیلیس و یا شن مورد نیاز د فیلتر های پلیمری که عمدتا از جنس P.P یا FRP و یا فایبر گلاس ساخته میشوند؛ بر روی پلاک موجود در بدنه دستگاه مشخص شده است .

امــا در نوع فلزی معمولا 60% حجم مخزن فیلتر استخر شنی را با شن یا همان سیلیس پر مینمایند. (شن در دو مدل موجود میباشد)

لازم به ذکر است؛ عمدتا فیلتر های شنی پلیمری استخر و جکـوزی، مجهز به شیر 5 و یا 6 حـالـتـه اهــرمی میباشند که در قسمت بالای فیلتر و یا به صورت جـانـبی در ظرفیت های بالا و بدون سیلیس نصب و ارائه میگردند.

در نوع فلزی با مسیر لوله کشی بک واش به همراه 3 عدد شیر فلکه ای یا پروانه ای به همراه سیلیس ارائه میگردند؛ غیـر از مواردی خاص که ممکن است بدون مسیر لوله کشی و شیر چند حالته و سیلیس ارائه شوند.

»» مطالعـه آموزش نحــوه بـک واش فیـلـترشـنـی

2- فیلترهای تصفیه آب کارتریجی استخر و جکوزی:

 فیلتر کارتریجی تصفیه آب یک نوع فیلتر خاص  میباشد که بدلیل داشتن ابعاد و اندازه کوچک و همچنین وزن کمتر نسبت به نوع دیاتومه و شنی میتواند کاربردی متفاوت به مصرف کنندگان ارائه نماید.

بطور مثال قابلیت نصب بر روی گاری جاروی دستی را دارد که بعد از جارو زدن کاسه استخر ، حوضچه ها و یا جکوزی آب را تصفیه نموده و مجددا به حوضچه بازگرداند.

این نوع فیلتر با قابلیت جذب ذرات 2 تا 7 میکــرون از آب با کاربری بالا مناسب جهت استفاده در جکوزی های خانگی و فایبرگلاس، استخرهای درمانی کوچک، استخرهای خانگی کوچک سرپوشیده، استخرهای بی پایان (Endless Pool )، جاروهای دستی نیمه اتوماتیک ، سیستم های تصفیه پرتابل و.. قابلیت استفاده دارد.

فیلتر کارتریجی مجهز به یک فیلتر استوانه ای شکل ساخته شده از الیاف و کاغذ خاصی میباشد که داخل هوزینگ استوانه ای شکل قرار گرفته است.

نظافت، سرویس نمودن و همچنین نگهداری از آنها بسیار آسان و در زمان اندکی صورت میپذیرد.

فیلترهای کارتریجی تصفیه استخر، مجهز به گیج فشار بر روی خود میباشند؛ که با بالا رفتن فشار گیج، زمان سرویس و تمیز کردن کارتریج را به اپراتور نشان میدهد.

فیلترهای تصفیه کارتریجی، نیازی به هیچ گونه مدیا، سلیس و خاکی ندارند..

همچنین این فیلتر تصفیه، بصورت یکسره با یک ورودی و خروجی و یک پیچ تخلیه میباشد. با این وجود احتیاجی به مسیر بکواش و یا شیر چند حالته نداشته و تنـها کافی است پس از خاموش نمودن پـمـــپ تـصـفــیه اسـتخـر-جـکــوزی، با باز نمودن درب بالای فیلتر، کارتریج را بیرون آورده و با فشار آب مناسب آن را شستشو داده و سرویس نموده و مجددا در مکان خود به صورت صحیح قرار داده شوند.

 3- فیلتر تصفیه دیاتومه آب استخر و جکـوزی:

فیلتر تصفیه آب دیاتومه یکی از اختراعات ارتش آلمان نازی در جنگ جهانی دوم بوده و در آن زمان جهت تصفیه آب شرب مورد نیاز در مراکز درمانی و مکان هایی که آب شرب مناسبی نداشتند استفاده میگردیدند.

فیلتردیاتومــه با قابلیت جذب ذرات بین 10 تا 20 میکرون قــادر است آب را بصورت فیزیکی و شیمیایی با کیفیت بسیار بالائی تصفیه نمایند.

فیلترهای دیاتومه مناسب جهت استفاده در جکوزی های خانگی، استخرهای خصوصی و درمانی، استخرهای خانگی کوچک سرپوشیده و استخرهای بی پایان (Endless Pool ) میباشند.

فیلتر تصفیه دیاتومه، از مـدیـا مخصوصی عمل تصفیه را انجام میدهد؛ به نام خــاک دیـاتـومــه..

این نوع مدیـا متشکـل از فسیل های باقی مانده از یکسری گیاهان خاص دریائی میکروسکـوپی با پوسـته سـیلـیس میباشـد کـه قـادرند ذرات چربی آب را به خوبی جذب نموده، و هر گـونه بـو، مــزه و رنـگ آب را از بین بـرده و مولفـه های شیمیایی آب را در سطـح ایـده آل نگـه دارد..

در فیلترهای دیاتومه، خاک دیاتومه به صورت مستقیم داخل فیلتر ریخته نمیشود؛ بلکه از طریق استرینر (موگیر) داخل پمپ تصفیه ریخته میشود.

»»در نتیجـه حتمـاً و اکـیداً در زمـان استفاده از این نوع فیلتر، از پمپ های استرینردار (استـرینـر=مــوگـیر) با پوسته باکـالـیـت اسـتخــری مجهـز به سـایدگـلـس مورد استفـاده گـیرد..

هرگاه فشار روی گـیـج فـیلـتر دیاتـومـه از حد معمول خود بالاتر برود، به این معناست که فـیلـتر نیــاز به شـسـتـشو یا همان Back wash دارد و پس هر بار شستشوی فیلـتر دیـاتومـه مـیـبایـست فـیلـتر بطـور مجــدد تـوسـط خـاک دیـاتومـه شارژ گـردد..

مزایا و معایب فیلـتــر دیاتـومـه تصـفیـه استخـر و جکـوزی:

این نوع فیلتر تصفیه بینظیر مزایـا و معایب خاص خود را دارد:

بطور مثال: خاک دیاتومه در هر فروشگاهی در دسترس نمیباشد و تنـهــا در فروشگاه های تخصصی لوازم و تجهیزات استخر (ماننــد پرشــین اسـتخـر) میتوان تهـیـه نـمـود.

همانطور که این نوع فیلتر دقت بالایی در تصفیه دارند احتیاج به رسیدگی و دقت بیشتری نیـز دارند، علاوه بر این موارد، قیمت فیلتر های دیاتومه نسبت به سـایـر فیـلتـرهای تصـفیه آب استخر، مـانند: فیلترشنی و فیلترهای کارتریجی استخر و جکوزی، گرانتر میباشند و اینکه شیر چـند حالـته بصورت مـنفـک و جــدا از دسـتگاه تهـیـه میگـردد.

پـرشـیـن استـخــر مرکــز تخصصی فـروش انـواع فیــلتـرهای تصـفیه با ارزان ترین قیمت و بهـتـرین کیفـیت بهـمـراه ارائـه ضمـانـت

فـروش فیـلـتــرشنی اسـتخـر و جکــوزی با قیمت ارزان

خرید تجهیزات و لوازم استخر درانـواع مخـتلـف و برندهـای معـتـبر

»بمـنظـور آشنـائـی بیـشتـر بــا انــواع طــراحـی هـای استـخــر و جــکـوزی، از بـخــش نـمــونه طـراحـی استخر و جکوزی بــازدیـد فـرمـائـیـد.

جـهـت آگــاهــی از هــزینــه سـاخت اسـتخـر
بـه بخـش استعــلام قـیمـت سـاخت استـخــر مــراجعـه

و یا با شـمــاره هـای درج شده تمـاس حــاصــل فـرمــائیـد:

Persianpool Co Address Phone No

شـش رقمـی / کـُد 021 تهران

CALL PERSIANPOOL-تلفن پرشین استخرCALL PERSIANPOOL-تلفن پرشین استخر

284.286

1persianpool-checkmark

284.22.911

284.23.911

همـــراه / شبکــــه هــای اجتـمــــاعـــی

091.284.00911


c Expand All C Collapse All

برآورد هـزینه اجـراء اسـتخـر یا هزینه ساخت از صفـر تا صـد استخـر شنا بر اسـاس مـترمربع امکان پذیر نیسـت.

[شــامل کـلیه هزینه ها، مانند سرامیک و تصـفیـه]

در واقـع هـزینۀ کـل اجـراء هـر متـرمربـع از یک استخـر، نسبت به ابعـاد بزرگـتر یا کوچکــتر از آن قـابل تـعـمیـم نمـیباشـد..

بطور مثال: چنانچه هزینه تقریبی اجراء از گودبرداری تا مرحله بهره برداری کامـل از یک استخر شنا بهمراه نصب تاسیسات تصفیه و سرامیک؛ با ابعاد 6 * 3 متـر و عمق میانگین 1.7 متر، معـادل 200 میلیون تومان در نظـر گـرفته شود[فـرض]

هرگـز هزینه اجراء استخـری با ابعاد 2 برابـر، 400 میلیـون نخـواهد شـد.

زیرا بخشی از هزینه ها در هر دو مورد به طور تقریبی یکسان میباشند.

مانند هزینه اجراء تاسیسات / هزینه لوله اتصالات و شیرآلات اتاقک تاسیسات / هزینه تجهیزات تصفیه [با اختلاف اندک] و..

اما میتوان صـرفــاً برخی از هزینه اجراء بخشـهای مربوط به مراحل ساخت استخر را بر اساس مترمربع محاسبه نمود.

مانند اجراء آرماتوربندی / اجراء سیمانکاری و نصب سرامیک و..

 • jasa pembuatan company profile گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Hi! I understand this is kind of off-topic however I had to ask. Does running a well-established website like yours take a lot of work? I’m brand new to blogging however I do write in my diary on a daily basis. I’d like to start a blog so I will be able to share my experience and views online. Please let me know if you have any kind of ideas or tips for brand new aspiring bloggers. Appreciate it! Feel free to surf to my web blog :: jasa pembuatan company profile
 • male performance enhancement گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Maca Root Maca root is a Peruvian herb used for centuries to boost fertility and sexual operate. If you start with the recommended amount, you can all the time tweak the variety of daily capsules based on your expertise and desired outcomes.
 • сип дома москва и московская область گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Гэзльвудъ также услышалъ этотъ чуть-чуть замѣтный вздохъ, и въ ту же минуту почувствовалъ раскаяніе, что расточилъ нѣсколько мгновеній.
 • e-commerce گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Wow, wonderful blog structure! How lengthy have you been running a blog for? you make blogging glance easy. The full glance of your web site is fantastic, as smartly as the content! You can see similar: sklep online and here e-commerce
 • * * * 🎁 GET FREE iPhone 15: http://masonrthomas.com/upload/go.php 🎁 * * * hs=96fae0bd024b45d7a5b155513dd84279* گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  tlt2e8
 • دیدگاه‌ خود را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  بهـترین نوع، مـارکــ یا بـرنـد کاشی و سـرامـیک اسـتـخــر و جکــوزی در حـال حاضر برند سـرامـیک الـبـرز میـباشد.

  بهترین-کاشی-سرامیک-برای-استخر-0چیست؟BEST-CERAMIC-TILE-FOR-SWIMPOOLS

  با توجه به تجربیات تیم اجرائی پـرشـیـن اسـتـخـر و تصـدیـق سـازنـدگان تخـصصـی اسـتخـر در کشـور، کاشـی الــبـرز از دوام و کـیفـیت قـابـل قـبولـی برخـوردار میباشـد.

  سـایر برنـد های کاشـی و سـرامـیـک اسـتخـری موجـود در بازار ایـران (که تعداد آنها نیز انگشت شمـار است)، تا به این لحظـه تنـها بطور نسـبی موفـق به جـلـب رضـایـت مـشتـریـان گـردیده انـد.

  شـایان ذکــر است؛ اخـیــرا شـرکت های تولید کننده ایرانی، اقــدام به تـولـیـد سـرامـیـکــ های اسـتخـری با ظاهـری مـتفـاوت نمـودنـد.

  اما با توجه به نوظهـور بودن این محـصولات، تنهــا با گـذشـت ســالهــا استـفـاده در پروژه های مختلف، میـتـوان راجــع بـه دوام و کـیـفـیـت ایـن محـصـولات نـظــر قطـعـی داشت..

 • * * * 🎁 GET FREE iPhone 15: http://nitidknotz.com/upload/go.php 🎁 * * * hs=dacf1c9c5616e92ced5c116f07b47c0f* گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  a0ahdp
 • دیدگاه‌ خود را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  بر اسـاس نتـایـج آخـرین دسـتاورد هـای عـلمـی و تجربی دنیـا در حـوزه فـن آوری و تـولــید لـولــه هـای پلـیـمـری فشـار قـوی، مـناسب تـرین و بهـتریـن نـوع مـوجـود، در حـال حـاضـر

  لولـه-اتصـالات-شیـرالات یو پی وی سی UPVC میـباشـد.


  از جمـله مـزایـا و برتـری های لولـه هـای فشـارقـوی UPVC

  مقـاومـت در بـرابـر خـوردگـی و فرسـایـش، بـروز حـداقـل افـت فـشـار در سیـسـتـم پایـپـیـنـگــ بـه دلیل سـطوح صیقـلـی این مـتریال (ضریب زبـری لولـه UPVC بمـیزان 0.009 اسـت)، استـحـکام بـالا، عـمــر مـفـیـد 50 الــی 70 ســال، مقـاومـت در بـرابر تـغـیـیرات دمــا، سهـولـت در اجـراء، حـمـل آسـان و قـیـمـت مـناسـب مـیباشـد.

  آسـتانه تـحمل لولـه های فشـار قـوی U-PVC تـا دمــای 60 درجـه سـانـتیـگـراد و حـداکـثـر فـشــار نـامـی 16بــار(PN16) میـباشـد؛ ایـن قـابلیـت از شـاخص های مهم انتـخـاب UPVC بعـنـوان بهـترین نـوع متـریـال جهـت اجـراء لـولــه کشـی اسـتخـر و جکــوزی محـسـوب میـگـردد.

  چـرا لولـه، اتصـالات و شیرالات UPVC جهت لـولـه کـشـی اسـتـخـر بهتـرین انتـخـاب است؟

  بـاتـوجــه بـه این نـکتـه کـه زمـان اجــراء لـولـه کشـی کـاسـه استـخـر پیـش از مـرحـله بـتـن ریـزی میـبـاشـد؛ بنـابـرایـن بخـش عـمـده لـولــه و اتـصـالات اسـتـخـر بـرای هـمـیـشـه در بــتن مــدفــون خـواهـد شــد.

  به ایـن علـت هـنگـام بـررسـی و انـتـخـاب بهـتریـن نـوع لـولـه، شـایسـته است میـزان سـازگــاری مـتریـال اسـتفـاده شــده بـا رفــتـار بــتـن نیــز مـورد تـوجـه قـرار گیـرد.

  ســازگــاری قـابل قـبـول عنـاصـر تشکـیل دهـنده لولـه UPVC بـا بـتـن،هنگـام انــدود شــدن توسط بـتن، از مزایــا و برتری هـای ایـن نـوع پـلیـمـر، همچنین علت اصلی استفـاده از UPVC در لولـه کشی تصفیه استخـر به شـمــار میـرود.

  هـمینطـور در خصـوص نحـوه اتصـال UPVC، میـتـوان بـه عـمـق هـمـپوشـانـی بـالا (در اتصـال های چسـبی) و آب بنـدی کامـل در اتصـالات اوریـنگــ (پـوش فـیت) اشـاره نـمـود.

  لولـه کشـی UPVC “یو پی وی سی” (از نوع چسـبی) توسـط کـلـیـنـر، پـرایـمــر و چـسـبUPVC فـشــار قـوی مخـصوص انجـام میـپـذیـرد.

  نتـیـجـه اجــراء صحـیـح ایـن مـرحـلـه، مـنـجـر بـه هـم پـوشـانـی کامل بخـش هـای الحـاق شــده و در نهـایت حصـول اطـمیـنان از آب بـنـدی کــامـل مدار لوله کشی خـواهـد شـد.

  ✍️ “آمـوزش اجـرا لولـه کشـی استـخـر تـوسط لولـه UPVC

  BEST UPVC-PIPE-VALVE FOR SWIMPOOLS-بهترین لوله برای استخر چیست؟

  پرشـین استخـر جهت اجـرا لولـه کـشی تصفـیه اسـتخـر ها، از لولـه، اتصالات و شیـرالات U-PVC پیـمتـاش ترکـیـه اسـتفـاده مینـمـاید.


  CALL PERSIANPOOL-تلفن پرشین استخر

  بمنـظـور اطـلاع از قـیـمت هـا و خـریـد لـولـه، اتصـالات و شـیـرآلات UPVC اسـتـخـری، لـطفـاً با مشـاوریـن بخـش فـروش مجـمـوعـه پـرشـیـن اسـتخـر در ارتبـاط باشـید:

  شـش رقـمــی

  021.284286

  021.28422911

  همــراه / واتس اپ

  09128400911

 • Lakeisha Rene گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Hi persianpool.ir We noticed your website persianpool.ir is only listed in 9/2,500 directories. We have a service that lists your company in all the directories globally. It supports all countries, all services, to boost your SEO and get you those high quality back links that directories offer. We have a promo running for a one time fee of $99 Visit us on https://persianpool.companyregistar.org/persianpool.ir to get listed.
 • Andra Carron گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Hi, Do you have a digital product you would like to see promoted for free? Do you target companies with your product? We promote your product for you on a commission basis. Come check us out: https://persianpool.leadsboy.biz
 • Lavon Galarza گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Hi, If I can tell you exactly which Businesses (B2B) visited your website today – would you be interested? Here is what I mean. You get 100 visitors today. 2 of them fill out your form. 1 of them calls you. 97 of them are gone forever… Until Now. Our software can track: -Who was on your website -How they got there -What keyword they searched -Their Name, Phone and Email address. Don’t lose any more leads or sales opportunities. We’ve been in business since 2015 with clients around the world. Interested? Send me your name and number for a no cost demo on YOUR website. LeadsMax.biz Regards, Website Detective Don’t Miss Any Opportunity.
 • Junko Mcnabb گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Hi, Do you have a digital product you would like to see? Do you target companies? We promote your product for you on a commission basis. Come check us out: https://persianpool.leadsboy.biz
 • Ciara Wonggu گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Hi, I hope this email finds you well. I wanted to reach out to you today to discuss logo products and apparel for your business. Quick question: Who would be the best contact to discuss your company logo products and apparel such as: -Printed T-shirts -Logo mugs -Branded water bottles -Custom USB flash drives -Logo pens -plus 300,000 other products for your business https://persianpool.marketingeee.com/ With over two decades of experience in the promotional products industry, our company is dedicated to helping businesses like yours leave a lasting impression. Our wide range of custom-branded merchandise is designed to elevate your brand, foster customer loyalty, and drive sales. From captivating trade show giveaways to thoughtful employee incentive programs and impressive corporate gifts, we have the expertise to create unique promotional items tailored to your specific needs. Our team of promo product specialists will guide you through the entire process, from selecting the perfect items for your business to designing and creating custom logos that speak to your brand identity. As your one-stop-shop for branded merchandise, we ensure top-quality finished products are delivered right to your doorstep, making the process seamless and hassle-free. Let’s connect and explore how our promotional products can enhance your brand awareness and fuel business growth. Thank you for your time, and we look forward to hearing from you soon. Best regards, Creative Specialist Branded Products https://persianpool.marketingeee.com/
 • Tarah Ansell گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Hello, We noticed your domain: persianpool.ir is listed in very few directories. Directories have a very high Page Rank Score and provide really good back links Company visit us on Company Registar and list your domain in all the directories. https://persianpool.companyregistar.org/persianpool.ir
 • Inez Guertin گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Hi persianpool.ir, We visited your website persianpool.ir and think that we might have the perfect leads for you. We are a global lead provider covering all industries that include consumer and business data. Feel free to look through our samples on our website https://persianpool.leadsfly.biz/persianpool.ir If the samples are not to your liking, talk to us live on site and we might be able to provide you with the exact data you need Please visit us at https://persianpool.leadsfly.biz/persianpool.ir Your Future Favorite leads provider for 2024 Regards, Inez
 • Hilda Slaton گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Hi persianpool.ir We noticed your website persianpool.ir is only listed in 12 out of 2500 directories. This has a severe impact on your online global presence. You can get listed in all 2500 directories for a once off fee of $99 Come visit us on https://persianpool.companyregistar.org/persianpool.ir
 • دیدگاه‌ خود را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  پاسخ بطـور خلاصـه:

  نحـوه اجـراء اسـتخـر های بتنی

   

  BUILD-CONCRETE-SWIMMING-POOL-ساخت استخر بتنی

  پس از انجـام محـاسـبات فــنــی و طـراحـی کاســه استخـر، مراحـل اجـرائی در دسـتور کار قــرار میگیـرد.

  (طراحی 2 بعـدی و 3 بعـدی  کاسه استخـر، محـاسبه و تـنظیم لیسـتوفـر آرمـاتورها، طـراحی دیـاگرام لولـه کشی تاسیـسـات و..)

  جهت همـوار سازی کاسـه استخـر، دیـواره ها توســط آجــر یــا بـلــوک و کـف استخـر، با بتن مگــر(یا بتن نظافــت) پوشش داده میشـوند.

  سپس لایه اول از 2 لایه شبکـه مـش، توسط آرمــاتور [ معمولا A3 ؛ آجـدار] در بخشهـای کـف و دیـواره کاســه اسـتخـر اجــرا میشود. [آرماتوربـندی]

  » در میـان 2 لایه شبکه مـش آرمـاتور اسـتخـر، لولــه کشی های مربوط به گردش و تصفـیه آب، توسـط لولــه U-PVC انجــام میپذیرد.

  پس از لولـه کشـی، لایـه دوم آرماتور اجـراء میگـردد.

  HOW MAKE CONCRETE SWIMPOOLS-روش ساخت اجرا استخر بتنی

  »» مرحله بعد، بستن قـالب جهت بتـن ریـزی اسـت. 

   

  بـتن ریــزی اسـتـخـر توســط بتـن آمـــاده، ضمن الحـاق مکـمل های آب بنـدی و افـزونه های روان کـننده انجــام مـیپـذیرد.

  »»  در پایـان، کاسـه استخـر آماده سـیـمانـکاری، آب بنــدی نهــائی و نصــب ســرامـیـک (یــا رنــگ) خــواهــد بـود..

 • Slaptep گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  This demonstrates the feasibility of using chelators to enhance echinocandin efficacy in vivo in the treatment of echinocandin resistant infections where to buy cialis online safely
 • RobertFaito گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Gates of Olympus 1000 на реальные деньги
 • * * * 🎁 GET FREE iPhone 15: http://izmirlianfoundation.am/files/go.php 🎁 * * * hs=9836ec409a9f273e9eaf1e73551df2ee* گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  05i4wr
 • دیدگاه‌ خود را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


  instagram-folllow

  . . T H I N K L U X U R Y


  iran-persianpool-branches

  پرشین استخـر، اجراء صفـر تا صد انـواع اسـتـخـر در سراسـر کشـور با هزینـه واحد و ارائـه بیـمـه نامـه رسـمی..

  فیلتر تصفیه استخر و جکوزی| انواع فیلتر تصفیه آب استخر| فروش فیلتر شنی تصفیه استخر قیمت ارزان بیشتر بخوانید »

  فروش پمپ تصفیه استخر – پمپ سیرکوله آب استخر و جکوزی

  انـواع  پمپ تصفیه آب استخر و جکوزی


  »» قیمت پمپ تصفیه استخر و جکوزی || محاسبه پمپ استخر و جکوزی ||  مرکز فروش انواع پمپ استخری » پمپ یک اسب – پمپ دو اسب استخر .. پمپ 3.5 اسب – 5.5 اسب جت جکـوزی و ..


  کاتالوگ و لیست قیـمـت پمپ استخـری آکـوا استرانگ  فروش کلیه برندهای پمپ سیرکوله استخری:

  logo-EMAUX-pool PUMP FILTER

  پمپ تصفیه استخـری ایمکس Emaux – پمپ استخری لئو LEO

   

  الکتروپمپ گردش و تصفیه آب استخـر و جکـوزی آکـوا اســتـرانـگ Aqua Strong 

  پمپ استخری داب  DAB 

  th_dab

   

  پمپ سرتیکین

  پمپ تصفیه و گردش آب استخـر سـرتیکـین

  Certikin Pools Water Circulation Pumps

  HAYWARD swim pool pump-filter -logoپمپ تصفیه استخر برند هایوارد  HAYWARD Pool Pump

  pentair pool pump

  پمپ استخری پنـتیـر Pentair

  پرشـین استخـر» فروش انواع پمپ های استخری با ارزانترین قیمت و بهترین کیفیت.


  »» فروش پمپ های آب رسانی | پمپ های تخلیه آب استخر (پمپ کف کش)  | پمپ های سانتـریفیـوژ | پمپ های جت جکــوزی | پمپ استخر های کشـاورزی | فروش انواع پمپ های ایرانی (دینام موتوژن)

  و وارداتی با ارزانـتـرین قیمـت و بـهترین ضـمـانت

  Submersible Pump-پمپ کف کش استخر
   


   ** همراه با ارسـال فـوری به ســراسـر کـشــور و ارائـه ضمـانت نامه معـتـبر **   

  پمپ تصفیه آب استخر و جکوزیSwimming pool--pump-PERSIANPOL-پمپ تصفیه استخر جکوزی

   

  پمپ های تصفیه استخری نوعی پمپ خاص میباشد که فقط و فقط بمنظور به گردش در آوردن آب استخر، جکوزی و حوضچه های آب طراحی گردیده اند.

   

  بسیاری از اشخاص، پیمانکاران، مجـریـان و کارفرمایان استخر که تصمـیم به خرید و استفاده از این پمپ ها را دارند؛ بدون توجه به این مطلب جهت تهیه پمپ تصفیه از هر نوع پمپی ممکن است استفاده نمایند..

  در بسیاری از پروژه های استخر و جکوزی دیده شده که در عوض پمپ استخری از پمپ های آبرسانی، پمپ های زمینی سیرکولاتور و یا حتی بعضا از کفکش ها استفاده مینمایند.

  (به این دلیل که قیمت این نوع از پمپ های تصفیه استخری ارزانتر میباشد)

  اما دلیل این مهم چیست؟

  همه ما ضرب المثلی کهن پارسی در این خصوص شنـیده ایم که “هر چیز را بهر کاری ساخته اند..” این مـثـل در این مورد نیـز بسیار حائـز اهمیـت است.

  همانطور که از نام این طیف پمپ ها پیداست؛ بمنظور تصفیه آب استخر طراحی تولید و ارائه گردیده اند..

  امــا سـوال این اســت کــه 

  تفــاوت و وجــه تــمـایــز اصلـی پمـپ تصفــیه اسـتـخــر با سـایر پـمپ ها در چیست؟

  در این مطلب قصد داریم به تفاوت و کارآئی های پمپ های تصفیه استخر و جکوزی، نسبت به ســایر الکتروپمپ ها بپردازیم.

  »» مزیت پمپ تصفیه آب استخر

   

  Swimming pool--pump-PERSIANPOoL-پمپ تصفیه استخر جکوزی

   تفـاوت پمپ تصفیه استخر با سایــر پمپ ها در چـیـسـت؟

   

   

  همانطور که مطـلعـید وظیـفه اصـلی کلیه پـمـپ ها (یا همـان الکـتـروپـمپ ها) جابه جا نمـودن سیالات مایع به روشهای مختلف میباشد.

  مانند پمپ های :

  گریز از مرکز یا سانترفیوژ، دنده ای، پیستونی، روتاری و.. که معمولا در پمپ هایی که سیال آب را جابه جا میکنند از پروانه بهره گرفته میشود.

  جنس پــروانه و شـفــت  پمـپ های تصفـیه آب استخـر عمـومــاً اسـتـیـل میباشـد.

  زیـرا جنس اسـتیـل؛ در بــرابـر خـوردگـی و زنـگ زدگــی مقــاوم اسـت.

  متـریـال اســتـیـل هـمـچـنین در بـرابـر مجــاورت باعـناصری چون کلـر و ازون، (که در اغـلـب استخر ها با دوزی بسیار بالاتر از آب شهری وجود دارد)؛ ایزوله میباشند.

  بطور کلـی، اسـتـیل در مقـایـســه بـا ســایـر متـریال های مـوجـود، نسبت به مـواد و مـحلول های شـیـمـیــائـی مخـتلفـی که بمـنـظــور نگهـداری و تصـفـیـه آب، به استخـر و جکــوزی اضـافـه میشود، بـســیار مـقـاوم تـر مــیباشـد..

  تفـاوت بـعـدی؛ بهره گیری از صافی اولیه یا همان استرینر (مـوگـیر)  است. که در برخی موارد بصورت یکپارچه بر روی بدنه پمپ تصفیه آب استخر نصب،

  و در برخی دیگر بصورت جداگانه ارائـه میگردد.

  pools strainer-استرینر موگیر استخر

  اسـتـریـنــر چـیــســت؟

  Pool Strainer

  pools strainer-استرینر موگیر استخر
   

  »» استرینر یا همان موگـیر، مجهز به یک سبد معمولا از جنس پلاستیک ویـژه ای میباشد که این سبد توری شکل هم در برابر مواد شیمیایی مقاوم میباشند و باعث جلوگیری کردن از ورود اجسامی مانند شاخ و برگ ، مو و هر چیز شناوری که ممکن است وارد پروانه پمپ شود و به آن آسیب برساند را میگیرد.

  »» جـنــس بـدنـه اسـتریـنر هـا عمـدتـاً از بـاکـالـیـت فـشـرده سـاخـته میشـود. بـاکــالیــت در بـرابــر خـوردگــی و فشــار از خـود مقـاومت بالائـی نشــان میـدهـد.

  الکترو موتور و یا همان دینام پمپ های تصفیه استخری معمولا با ضریب استاندارد IP65 تولید میشوند که در برابر رطوبت مقاومت بیشتری دارند.

  نکـته بعــدی که در پمـپ تصفـیه آب اسـتخـر بـســیار حائــز اهـمـیّت اسـت؛ منحـنـی نمــودار هـِــد و دِبـــی آنـهــا میـباشــد.

  معمولا بیشترین هد در این پمپ ها با ماکسیمم توان تا 30 متر میباشد ولی در سایر پمپ ها مقدار این هــد بالاتر است .

  هرچه هد بالاتر باشد فشار بیشتر است؛ در نتیجه شـایستـه است ظرفیت فـــیـلــتـر بیشتر انتخاب شود؛

  زیرا رابطه مستقیم با قیمت آن دارد..

  » چـنـانـچـه مقــدار هــد و دبــی بیـشتر از ظـرفیت فیـلتر باشـد :

  • اولاً : باعث بالا رفتن فشار مخزن میگــردد.
  • ثانیاً : سبب همخوردگی شــدیـد سـیلـیس یا شــن (در فـیـلــتـر شــنی) میگردد. (که در این صورت تصفیه به خوبی انجام نمیپذیرد . این موضـوع در فیلـتـر های نوع دیاتومــه و یــا کارتـریجــی مـمـکــن اسـت سـبـب انفجـار پوسته فیلتر شـود.)

  چـنـانـچـه مقــدار هــد و دبــی  کمـتـر از ظـرفیت فیـلتر باشـد :

  سیــرکـوله آب بـدرسـتی انـجــام نپـذیرفتـه؛ در نـتیــجــه تصــفیــه آب اسـتـخــر و جــکــوزی بـدرســتی انــجـام نـخـواهــد شــد..  نحـوه محـاسـبه پمــپ تصـفــیه استخـر

  [آموزش روش محـاسـبه پمـپ مناسب با استخـر و جکـوزی]pool-pump-PERSIANPOOL-پمپ استخر

  • روش اول نحــوه محاسبه پمپ استخر »»

  ابتدا نوع فیلتر تصفیه  مناسب با حجم کاسه استخر و یا جکوزی را انتخاب مینمائـیم.

  (که درمـطـلــب ” فـیـلــتر های تصـفـیه آب اسـتـخـر و جـکـوزی ” به این موضـوع پرداختـه شـده است.)

  سپس با توجه به مشخصات فنی، خصوصا میزان حجم تصفیه که بر اساس گالن در دقیقه و یا متر مکعب در ساعت میباشد، دِبــی پـمــپ مشخص میگــردد.

  بمنـظور محــاسبــه هـِــد پــمـپ نیــز با توجه به طـول لـولــه کشــی اجــراء شده بدست می آید.

  با داشتن این دو مقدار میتوان به سهـولـت پـمـپ تصفـیــه مورد نیــاز و تـوان آن را از جـدول مشخصات فــنی یافـت.

  • روش دوم انتــخاب پـمـپ تصفـیـه استـخـر »»

  این روش بصورت محاسـباتــی انجــام میـپذیـرد :

  در این روش دبــی و هــد پـمــپ مورد نــیـاز را در فرمـول جایگـذاری نـمــوده؛ سـپـس تــوان پــمـپ را بدسـت می آوریــم:  

  P(hp) = (Q * H)/2370  فروش پمپ تصفیه استخر – پمپ سیرکوله آب استخر و جکوزی بیشتر بخوانید »

  لوله استخری UPVC»اتصالات-شیرالات استخری»پیمتاش ترکیه⋆لوله هیدروپول ایران|ارزان ترین قیمت»خرید لوله آب رسانی فشارقوی

  لوله استخری UPVC | گارانتـی ارزان ترین قیمت اتصـالات، شـیرالات UPVC یو پی وی سی تُـرکــ مارک پیمـتاش| لولـه ایـرانی استاندارد

  لولـه یو پی وی سی اسـتخـر | اتصالات-شـیـرالات UPVC جکـوزی | لوله آبرسانی فشـارقـوی

  [UPVC فشـار10بـار، 16بـار=PN10,PN16]
  

  لوله UPVC


   فـروش لـولـه، اتصـالات، شیرالات UPVC | مرکز خرید لولـه اسـتخـری

     بهـتریـن کیـفـیـتــ |%| بـالاتـریـن درصـد تـخـفـیفــ همـکاری در کـشـور!.. |%|

  DELIVERY ICON

   ارسـال فوری بـه ســراسـر کـشــور در کمـتـرین زمان
    صـادرات لولـه UPVC به عـراق، نـجــف، سـوریـه [فـروش عمــده  / تحـویـل مـرز تـمرچـین – پیـرانـشهـر]

  با ضمـانـت ارزان تـریـن قـیـمت، حـتی کمتر از درب کـارخـانـه..!

  لولـه-اتصـالات/شـیرالات اسـتخـری UPVC | بـرند پیمـتاش ترکیـه 🇹🇷

  🇹🇷 Pimtaٍs Plastik

  U-PVC »  PIPES / VALVES / FITTINGS

  لیست قـیمت لـوله UPVCکاتالوگ اتصـالات-شیـرآلات UPVC اسـتخـری پیمـتاش

  لولهupvc-PIMTAS-UPVC-PIPE-VALVE

  قیـمـت لـولـه UPVC | اتصـالات/ شـیرآلات پیمـتاش ترکیـه | تابستان1403

  💧لـولـه UPVC ایرانی اسـتانـدارد💧

  لـولـه UPVC نیـک پلـیمـر | لـولـه هـیدروپـول | لـولـه وینـو پلاسـتیک | لـولـه سـیـنتاش  UPVC-pipe-VALVE-ICON

    در ایـن مطلب ضـمن آشـنـائی اجمـالـی با سـاختـار شیـمیائی و ویـژگـی های بـارز ایـن مـاده، به بـرخـی مـزایای استـفـاده از لولـه، اتصالات و شیـرالات UPVC فـشـار قـوی، به ویـژه در لولـه کشـی اسـتـخـر و جـکـوزی خواهـیم پـرداخـت..


  تعـریـفــ کـلـی از واژه PVC 

  پی وی سی PVC چیست؟

  نام فارسـی» پـلی ویـنـیـل کـلـرایـد

  لاتـیـن» PolyVinyl Chloride

  تعـریفــ» پـی وی سـی چیـسـت؟ PVC نـوعـی پـلاسـتـیـکــ پـرکـاربـرد است که در حـال حـاضـر از ارزشـمـنـدتـریـن محـصـولات صـنـایـع پـتـروشـیـمـی دنـیــا محـسـوب میـگـردد.

  PERSIAN-POOL-GUY-1

  » بطـور کلـی، بالـغ بـر۵۰٪ از PVC ساخـتـــ بـشــر، در صـنعـتــ سـاخـتـمـان بکـار بـرده میـشـود.

  » زیـرا عـلاوه بـر قـیـمـت نـسـبتــاً ارزان، مراحـل اجـراء ایـن مـتـریـال نیـز به سـهولـت انجـام مـیپـذیرد. بـر هـمیـن اســاس طـی سـالیـان اخیــر، پـی وی سـی[P.V.C] جـایـگزیـن بِـلامُنـازع بـرخـی مـصالـح سـاختـمانـی سـنـتـی پرکـاربـرد نـظـیـر چـوب، سـیـمـان و سـفـال گـردیـد..

  UPVC PIPE-لوله UPVC


   بـخـش اعـظــم تـولـیـدات تـجــاری پـی وی سـی، عمــدتـاً از طـریق بسپـارش تـعـلـیـقـی انجــام میــپـذیـرد و از بـسپـارش هــای تـوده‌ای و امــولـسیــونـی به میــزان کـمـتر، هـمـچـنیـن از بـسپـارش محـلـولـی بـه نــدرت اسـتــفـاده میگــردد.

  بَـسـپـارش تـعـلیـقـی چـیـست؟ »» بَـســپارشـی که در آن تکـپارها تـوســط همــزن مـکانـیکی [میـکســر] در فــاز مـایــع پـراکــنده میـشونـد. [Suspension Polymerization]
  بَسـپـارش یا پُلـیـمِـریزاسـیون [فرانسوی: Polymérisation] »» واکـنـشی شیمـیایی که طی آن مولکول‌ های کوچـک و سـاده(مونـومـر) با پیوند به یکدیگـر، تبدیل به مولکولـی بـزرگـتـر با جـرم چـندین برابـر میگردد.

  پـلی ویـنـیـل کلــرایـد [پـی وی سـی]، از بلـوریـنگـی ناچـیـزی برخـوردار اســت. امـا بـه علـت وجــود زنـجیـره هـای حجــیم “بَـســپار” دارای استحـکـام و سـختـی قـابـل قـبــولـی میبـاشـد. [حـاصل استـخـلافــ بـزرگــ کـلـر]

  مـقـدار Tg (تـی جـی) در PVC » مـعادل ۸۱ درجــه سـانـتیـگراد اسـت. [Tg نـسـبتـاً بـالا]

  امـا میـزان Tg “تــی جــی” در محـدوده ای نیـسـت کـه مـتریـال PVC در فـرآینـد های گـوناگـون دچــار مشکـل شـود.

  ℹ️ تـی جـی : Tg چـیـست؟

  گـذار از شیـشـه به مـایـع (glass–liquid Transition) و یـا  گـذار شـیـشـه ای (glass Transition)

  »» تـغـیـیـر تـدریـجـی و برگـشت‌ پـذیـر مـواد بـا افـزایـش دمــا، Tg نـام دارد.

  » یو پی وی سی، هـیچـگونـه اثـر فیـزیولـوژیکـی مـضـر از خود بـجـای نـمیگـذارد. بـعلاوه در بــرابـر حــرارت و نـور نسبــتاً نـاپــایـدار بـوده و کـلـرید هـیـدروژن از آن سـاطـع مـیگـردد.

  پــی وی سـی، در واقــع نــوعـی پـلاسـتیـکـ سـخــت اسـت کـه بـا افـزودن مـواد روان‌ کـنـنـده‌، دارای انـعــطاف‌ میـشـود.

  اغـلـب این مـواد شـیـمـیائی نـرم کـننـده، موسـوم به فــتـالـیـت ها Phthalates میـباشـند.

  History of UPVC ߷
  تاریخچـه یو پی وی سی

  »» پـیش از قـرن بیـسـتم مـیلادی، دو شیـمـیـدان روسـی به نامـهای ایـوان اسـتـرا مـیـسـلنـسـکی و فــریـتـز کـلــیـت از کمـپـانی مشهـور گــریـشـم الکــترون شیـمـی آلـمـان،

  در بکـار گیـری و جایـگزیـنی مـتریـال PVC با محصـولات تجــاری آن زمـان، سعی بسیاری نمـودنـد. امــا بدلیل بروز مشـکـلات متـعـدد در فـرآیـنـد تولـیــد، سخـتـی و گـاهـی شـکـنـندگـی ایـن پلـیـمـر، تا سالـها تـلاشـشــان را بــدون نـتـیجـه بــاقـی گـذاشـت..

   امــا در ســال ۱۹۲۶ میلادی، والــدو سـیـمـون از بی افــ گـودریـچ  با ارائه راهکـاری در جهت ایجـاد خاصیت انعـطاف پـذیـری در PVC ، موفق به گسـترش این محصول ضمن اخـتـلاط بـا افـزودنی هـای شیمیایی گردید.

  نـتـیـجــه ایــن تـحـقـیقـات، پـلیـمـری انعــطافــ پـذیـر بـود کـه تمـایـل بسـیـاری به شــرکـت در فـرآیـندهـای گـوناگــون داشــت. با توجه بـه خـصوصـیات این مـاده، بـسـرعت اسـتفـاده از آن در بـخش تجــاری شــایـع گـردید.

  لوله یو پی وی سی

  لولـه،اتصالات،شـیرالاتUPVC

  یـو پـی وی سـی UPVC چیست؟

   پروفیـلهای اکستــرود شـده بر پـایــه پلـی ویـنـیـل کلـرایـد سخـت [یو پی وی سی : UPVC] در بــرابـر ضـربـه از مـقــاومـت بــالائـی برخـوردار مـیـباشـنـد.

  UPVC به رنـگ سفـیـد و یـا طـوسـی تـیـره است که امـروزه از ایـن پـلیـمـر در ســاخـت درب و پنـجــره‌ هـا، لـولـه و اتصــالات و بسـیـاری صـنایـع دیـگــر اسـتفـاده میـشـود.

  پروفیــلها میـتوانـند کــامـلاً از مـواد خــام ساخته شـوند و یــا دارای هســته ای از ضــایعـات و حتی مـواد بـازیـافـتـی باشـند.

  این هسـته میتـواند توسط پـی وی سـی سـخـت و فرایند کــواکـستـروژن پـوشـیده گردد.

  ℹ️ فـرایـند کــو-اکـسـتـروژن چـیـسـت؟ [Co-Extrusion]

  کـو-اکسـتـروژن، اکـسـتـروژن چنـد لایـه از مــواد بطـور همـزمـان اسـتــ. این نوع از اکـستـروژن از دو یا چـنـد اکـسـتـرودر جهت ذوب مـواد استفـاده مـینـمـاید. ایـن فـرایـند حجــم ثابتـی از مواد مـذاب مختـلف و دارای ویسکـوزیتـه های مـتفـاوت را به یـکــ دمـا رسـانـیده و رزیـن را به شـکل مـورد نظـر اکـسـترود مـیـکـند.


  لوله UPVC💧لــولـــه UPVC💧

  لولـه، اتصالات و شیرالات  PVCU
  U.P.V.C
  [Unplas PolyVinyl Chloride]

  اصلـی ترین ماده تشکــیل دهــنده UPVC، پروفـیـل اسـت. [Polyvinyl Chloride]

  این مـاده حــدود 85 درصــد ترکـیب اولیـه تولیـد پروفـیل UPVC را تشکیل میدهـد.

  عـلاوه بر این، مـواد افــزودنی دیگــری نیـز جهت ایجـاد خواص مورد نـیـاز بــه تـرکیب افــزوده میگـردد که عـدم وجـود یا تـغیـیر میـزان بکـار رفتـه در فـرمولاسـیون، کـیـفـیت محصـول نهــائـی را بـه شـدت تـحـت تـاثـیـر قـرار خـواهـد داد..


  ℹ️

  تـفــاوت واژه هـای UPVC و PVCU چـیـســت؟
  (© کـپی رایتــ: پرشـین اسـتخـر)

  آیـا لولـه یــو پی وی سی و لولـه پی وی سی یـــو، کـیـفـیـت یکـسـانی دارنـد؟

  هر دو واژه U-PVC , PVC-U دارای یک مفهــوم میباشند..

   علت اسـتفـاده از واژه PVCU چیست؟

  ریشـه آن به اواخـر سـال 1980، زمانیـکه نخسـتیـن خـط تولیـد این محصـول در قــاره اروپـا راه انـدازی شـد؛ بـاز میـگردد.

  »» در آن زمان، با توجـه به رعـایت قواعـد گرامـری مرسـوم، نام این محصـول PVC-U شـناخـته میـشـد..

  مطابق این گرامـر در بـرخـی مـوارد “اســـم” پبـش از “صـفــت” بکار برده میشود. [برخلاف قـواعـد گرامـر زبان انگلـیـسی]

  [ بر اساس قواعـد گــرامـر زبــان برخـی کشـورهای اروپـائـی، در مـواردی اســـم[این مـورد:  واژه PVC قـبـل از صـفــت قــرار مـیگـیـرد [صفــت: U].
   در ایـن مـورد صــفـت پلاسـتیـکی نـشده”  به پلی ویـنـیل کـلـرایـد [هـمان PVC]” نسبت داده شده اسـت.
  U‘ به معـنای Un-plasticised یـا پلاسـتیکی نـشـده]

  🔎 مـزایـا و قـابـلیت هـای لـولـه و اتصـالات UPVC

  Benefits&Capabilities of UPVC Pipes߷

  مقـاومت شیـمـیائی بســیار بالا

  PVC در برابـر بسـیاری از الـکل ها، روغن ها و مواد نفـتی غـیرآروماتیک مقـاوم است. این ماده همچنین در برابـر اغـلب خـورنده ها نظـیر اسیـدهای غیرآلـی، بـازها و نمـک هـا مقــاوم میـباشـد.

  بعـلاوه جهت اسـتفاده در پـروژه هـای آبـرسـانی، در بـرابر مـواد شـیمـیائی موجـود در آب و خـاک مقــاوم بـوده و همچـنین در صورت مجـاورت با کـلر نـیـز از مقـاومت خوبـی بـهرمـند است.

  در منـاطقی بـا وجـود عنـاصـر غیـر عـادی و یا مـواردی کـه از لولـه بـمنـظـور انتـقـال مـواد شیـمـیائی استفـاده میشود؛ میـزان مقـاومت شـیمـیائی مـتـریـال مورد اسـتفـاده در اولویـت قـرار میگیـرد.

  استحـکام کششی بلـند مـدت
  لولـه های UPVC به گونه ای فرمـول بنـدی میشوند کــه استحـکـام کشـشی بلـند مــدت طولانـی تــری داشـته باشـند.

  حداقــل استحـکام مورد نیــاز[MRS] [که در طراحی لولـه های تحـت فشــار یــا فشــار قــوی بکــار میرود]، برای لولــه های UPVC در حــدود دو بــرابـر بیشـتـر از مقــادیر مـتناظـر در ســایـر لـولـه های پلاسـتیـکی یا پلیــمـری، نظـیر پلـی اتـیـلـن است.

  بـر همین اسـاس ضخـامـت لولـه های UPVC نسـبـت به ســایـر لولــه های پلاسـتیکـی کـمـتر بـوده و در نهایـت از وزن کمـتـری نیـز برخـوردارند. »» این ویـژگـی از مزایـای بــارز لـولـه های UPVC به شمــار مـیرود.

  مقـاومت بالا در برابـر سـایش و خـوردگی
  لولـه های UPVC نــارســانای جـریان الکـتریـکی بــوده و در برابـر واکنـش های الکــتروشیـمـیائی ناشـی از اسـیدهـا، بازهـا و نـمـک ها (عوامل خوردگی فـلـزات)، کـاملاً مقـاومــند. این ویژگی در سطح داخلی و خارجی لوله های UPVC وجود دارد.

  بـه ایـن دلیـل، استفــاده از لوله U-PVC در مــواردی که خـاک مــهاجــم وجـود دارد، بسـیار مرقوم به صــرفـه میباشد.

  نسبت استـحکام به وزن بالا، وزن سـبکــ
  اسـتحـکام بـالای UPVC مـنجــر بـه کاهـش ضخـامـت و در نهـایـت وزن کـمـتـر ایـن محصـول گـردیده است.

  امـکان حمـل و انـتـقـال آسـان، بروز حـداقـل مـیزان آسـیب های کـاری، نصـب و اجـراء ارزان تـر، بخـشی از بـرتـری هـای کسـب شـده در این حـوزه به شمـار میرود.

  بعـنـوان مـثـال» یک فـرد عـادی قـادر به حـمـل دو شـاخــه لـولــه ۶ مـتـری UPVC ســایـز ۱۱۰ اســت. امــا همـیـن فـرد نهـایتـاً میـتـوانـد 2 مــتر لــولـه آهــنی 110 را با همـان میــزان نیــرو جـابـجـا نـمـایـد..

  اتصـال کـاملاً آب بـنـد

  مـزیت اصــلـی هـر نـوع لـولـه و اتـصــالاتـی، شـیـوه آب بنـدی و اسـتحـکام نقــاط اتـصـال آنـهـا پـس از اجــراء میـبـاشـد.

  لولـه های UPVC با عـمق هـمـپوشـانـی بــالا و کیـفـیت مطـلوب در سیـسـتـم های اتصــال اورینــگـی [Pushfit] ، توانـسـته در بازار رقـابـت نسبـت بـه ســایــر محـصولات سـنتـی مشـابـه چــند گـام فـراتـر قــرار گـیـرد.

  مـقــاومت در برابر سـایـش و خـراش
  لولـه های UPVC مـقاومت بســیار بالائـی در برابر ســایــش و خــراش از خـود نشـان مـیدهـند.

  لولـه های UPVC دوام بســیار بالاتــری نـسبـت به لـولـه های فلــزی، سیـمــانـی و سفـالـی در برابـر انتـقــال مواد دوغـابـی دارنـد.

  UPVC-لوله-اتصالات

  مـدول الاسـتـیـسـیـتـه و انـعـطاف پـذیـری بـالا

  مقـاومت لوله های UPVC در برابر شـکسـت، از مـزایای عمـلکـردی ویــژه این نوع متریال محستوب میـگـردد. لولـه های UPVC ، تـحـت فشـار قـادر بـه تغـییـر شکـل بـدون شـکـسـتـگـی هسـتند.

  بــالا بودن مـدول الاسـتیـسـیـتـه، از مـزایــای بــارز تولـیـدات UPVC جهـت کاربـردهـای دفــنـی محـسوب مـیـشـود.

  بـخصوص مناطـقی که حـرکت خـاک یا لـرزش زمـین در آنهـا متـصـوّر است (ماننـد نواحی زلـزلـه خیـز)؛ وجـود این کمـیـت باعـث کاهـش احـتمـال بـروز پـدیـده دوپـهــنی در این جنـس لـولـه ها میـگـردد.

  همچـنین با توجـه تعـییـن ضخـامـت لولـه های آبرسـانـی بر اسـاس “مقـدار مـدول الاستیـسـیـته رزین مصـرفـ شـده در ساخـت لـولـه”، این مـدول منـجـر بـه کاهـش ضخـامـت و افـزایش سطـح مقـطع عـبور جـریـان در لولـه هـای UPVC میشـود.

  استحـکام در بـرابـر ضـربـه

  تحــت شرایـط نرمـال، لولــه UPVC مقـاومـت نسـبتاً بالائی در برابـر آسـیب هـای ناشـی از ضـربـه، در مقـایسـه با لولـه های سفـالی، سیمـانی و سـایـر مـصـالح رایـج دارنـد.

  با وجود کاهـش مقـاومت ضربـه پـذیـری لولــه های UPVC در دمــای بسـیار پاییـن، میـزان استـحـکام در برابـر ضربـه آنهـا همـچـنان بالاتـر از حــد نیـاز اسـت.

  میـزان زبـری پـائـیـن
  زبـری لولـه عامـل بسیار مهـم و مؤثـری در بـروز افـت فشــار و کاهـش دبــی آب مـیباشد. لولـه های UPVC به دلیـل برخـورداری از سطوح داخلــی بسـیار صیـقـلی [ضریب زبـری و اصـطـکاک پاییـن]، مقـاومت بسـیار انــدکـی در برابـر عـبــور جریـان سـیال از خـود نشـان مـیدهـند.

  همـانطـور که میـدانید؛ محـل تجـمـع باکـتری ها عمـومـاً در بخـشهای زبـر و دارای پَـسـتی و بلـندی لولـه اسـت[تشکیل biofilm] کـه به مـرور موجـب انـسـداد جریـان آب خواهـد شـد. این امـر علاوه بـر کاهـش فشـار جـریـان، بــر سـلامـت آب آشــامـیدنـی نیـز تأثیـر مـنفـی میـگذارد.

  زِبــری هــیدرولـیـکی پائـین در لولـه های UPVC، با ممـانعـت از تشکـیل بـایـوفـیـلم، عـلاوه بر کاهـش افـت فشـار، از تـه نشــینـی لجـن در شبـکه های آبـرسـانی جلوگیـری نمـوده و در شـبکــه های تـوزیع آب آشــامیـدنی باعث کاهـش چشـمـگـیـراحـتمـال آلـودگـی آب میـگـردد.


  حـفــظ کـیـفـیـت آب

  نظـر به فرمـولاسـیـون خـاص موجـود در فـرایـند تـولـید لولـه هایUPVC  و تطابـق آن بـا اســتانداردهای NSF 61-62 ؛ این متریـال در خطـوط آب رسـانی انـتقــال آب آشـامیـدنی نیـز مورد استفـاده قرار میگیرد.

  با ایـن وجـود مقـادیـر سـرب، قــلـع، جیــوه، کـُــرُم، کـادمــیـوم، باریـوم و سایـر عنـاصــر سـمــی از محـدوده مجـاز استانـداردشـان تجــاوز نخـواهـد نـمــود.

  مقـاومت در برابـر گـرما و شعـله آتـش
  لولـه های UPVC به سخـتی آتـش میـگـیرنـد و در صـورت عدم وجـود منـبع آتـش، شعــلـه به سوخـتن ادامـه نمیـدهـد.

  دمــای شعــله ور شـدن خود به خودی این نـوع پلیـمـر۴۵۴درجـه سانتیـگراد بــوده کـه این مـیـزان بسـیار بـالاتـر از اکـثر مـصالـح ساختمـانی مشـابه است.

  » در اثـر سوخـتن UPVC، گاز  HCl آزاد میـگـردد. ایـن گاز ضمن ممـانعـت از نـفـوذ اکـسـیـژن به نـقـاط مـشـتعـل، در نهـایت مـوجب خـامـوشی آتـش خـواهد شـد.

  بر این اسـاس UPVC را مـاده ای خـود خــامـوش شـونـده میـنامـنـد.

  قـیمـت مـناسب و ارزان
  علاوه بر مزایـای ذکــر شـده؛ قـیـمـت لـولـه و اتصـالات UPVC بسیــار مـناسـب تـر از سـایـر لولــه های پلـیـمـری، فـلـزی، چـدنـی مـیبـاشـد.

   با تـوجـه به دلایـل عـنـوان شـده، امـروزه لولــه های UPVC از گزینــه هـای اصلـی اسـتـفـاده در شبـکــه های آبـرســانی تحـت فـشـار، خصـوصـاً لـولـه کشــی تصفـیـه اسـتـخـر محـسـوب مـیشـود.

  لوله و اتصالات UPVC نمونه اجرا لوله کشی تاسیسات تصفیه استخـر توسط لولـه،اتصالات و شیرالات یو،پی‌وی‌سی UPVC

  ☆☆𓇽☆☆

  🔎 ســایــر مــزایــای لولــه UPVC

  • صرفـه جوئــی در مصرف انـرژی تـا 40%
  • – کـاملاً مقــاوم در برابــر نفــوذ بـاد، گـرد و غــبار، آب بـاران.
  • – مقــاوم در برابر پوسیــدگی و زنگ زدگـی
  • – عــــدم نـیــاز به رنـگـــ
  • – عــایـق صــوتـی، حــرارتـی و بـرودتـی
  • – غـیر قـابل اشتعــال در مـواقــع آتـش ســوزی
  • – قابلیت بالای انعـطاف و تنــوع در ساخـت نگـهـداری و نـظافــت آسان
  • – دارای عـمــر مفــیـد طــولانـی
  • – نصـب ســریـع و اجــراء آســـان
  • – دوست دار محیــط زیسـت [بـدون سـرب]

  لـولـه UPVC اسـتـخـری
   لـولـه کـشـی اسـتـخــر

   آموزش مـراحـل کلی نحوه اجــرای لولـه کشـی اسـتـخـر توسـط لولـه UPVC

  »» روش اجـرا لوله و اتصـالات U-PVC

  PERSIAN-POOL-Arrow2

  pipes

  ابـتــدا لولـه ها را به مـيزان مورد نظــر و بـصورت قــائـم (زاويـه ٩٠ درجـه) بـرش مـیدهــيم.

   لولـه های برش خورده را با دستـگاه فــِرز يا كُـنـيـك بـه فـاصلـه چهار تا شـش ميليـمتر از لبـه لولــه را با زاويـه پانــزده درجـه كُـنیـكـ میکنـیم.

  pipes

  مرحـله بعدی پاکسـازی نواحی است. بـرای پاک نمودن مکـانـهای اتـصـال و از بيـن بردن چربـی هـای ایـن بـخش از سطـوح لـولـه و اتصـالات،

  از مـاده كـلـينر [Cleaner] استفـاده میـنمائـیم.

  مـرحلـه سـوم استفـاده از پـرايـمــر [Primer] میباشد.

  پـرایـمــرچیـسـت؟ پرايمــر حـلّالـی نـســبـتا قـوی با قـدرت خـورنـدگی بسـیار بالا است كه علاوه بر ایجـاد نرمـی در سطـوح، باعـث افـزایش نفـوذ چـسـب میـگـردد. بـنابـراین بکارگـیری صحـیـح پـرایـمـر از هرگــونه نشـتی احـتمـالی در محـل اتـصـالات جلوگیری بعمـل خواهد آورد.

  water بخـش چهارم (بلافاصلـه پس از انجام مـرحلـه قـبل)، اجـراء چسـب UPVC فشـار قـوی است. در این مرحلـه بخـش داخلـی اتـصـال و قسمـت روی لولـه را بطـور کامـل بـا چسـب مخـصوص UPVC آغشتـه، سپـس ایـن دو بخـش را به یکـدیگـر متـصـل نمـائیـد.

  تـوجـه:  مـادامـی کـه سطـح لولـه و اتصـالات U PVC پس از آغشتـه شـدن با پرایـمــر همـچنـان مرطـوب است؛ مرحلـه چـسـبانـدن بایـد انجـام پـذیـرد..


  PERSIAN-POOL-Arrow2در پايـان، اضـافـه چسـبی که ازنقــاط اتـصـال به بخـش بيـرونـی نـشـت کرده را تـوسـط پـارچــه تمـیز نـمـائیـد.

  🕡⌛پس از 12 الـی 24 ساعـت، مدار لولـه کشی و نـقـاط اتـصـال،بمدت حداقل ۴۸ساعت تحت تـسـت قرار میگیرند.⌛🕡

  UPVC-pipe-FITTING-


  ✅ 

  نکات مهـم و قابل توجه در نحوه اجراء لوله کشی UPVC| اتصـالات-شیـرالات یو‌پی‌وی‌سی

  PERSIAN-POOL-Arrow2

  چه میــزان چسـب برای لـولـه کـشـی UPVC مـورد نیــاز اسـت؟

  بطـور تقـریـبی يكـ كيلوگرم چـسـب، برای ٥٨ اتصـال سايـز ٦٣ کافـی میـباشـد.


   

  دمـای  ایـده آل محـیط جهـت اجـراء چسـب UPVC بيـن ٥ تا ٣٨ درجـه سانـتيـگـراد ميبـاشد.

  ⚠️ بـه هـیـچ عنـوان نبـایــد از لولـه و اتصـالات UPVC در مـدار بويلــر بـه مـبـدل استـفـاده نـمـود. ⚠️

  ♨️ ♨ تـوجــه: آسـتانه مقـاومت گــرمائی لـوله و اتـصـالات UPVC حـداکــثر تــا دمـای 60 درجــه سانـتیگـراد اسـت.

  »» بــرای اتـصـال و امـتـداد خـطـوط لولـه، از تـبـدیـل/ بوشــن و مـغــزی استـفـاده میـشود.


  PERSIAN-POOL-Arrow2

  برخـی اصـطـلاحـات مـتـداول لـولـه و اتـصـالات UPVC

  درپـوش [کــَـپ | گــپ |CAP]: بمنظـور پوشـش انتـهای لولـه هـای بوشـن دار یا اتصـالات دارای رزوه مـادگـی بـکار مـیرود. [جهت کـور کردن دهـانـۀ اتصـالات]

  در سـایـزهـای کـوچـکـتـر، از درپـوش سـرچهـارگـوش برجـسـته یا مـغـزی، و برای انـدازه های بزرگــتر از درپــوش شـش‌ گـوش استفـاده میـگــردد.

  از دیگـر کاربـرد هـای کــپ (گــپ) علاوه بر جـلوگیـری از ورود خـاکــ یا هـرگـونـه جـســم خــارجی بـه داخـل لـولـه هـا (تا پـایـان اجـراء پـروژه)، اسـتفـاده در تـسـت مــدار لـولـه کشـی اسـت.

  پـس از اتـمـام اجـراء لولـه کشـی بـمنـظـور حصـول اطـمـیـنان از آب بـنـدی کـامل نقـاط اتصـال، مـدار پایـپـیـنـگ تـحـت فـشـار قـرار داده میـشـود.(تـسـت فـشــار) به همـین منـظـور لـولـه هـای بـاز توسـط  کـپ مسـدود میگـردند. پـس از اتـمـام تـسـت فـشــار و پایـان عمـلیـات عـمـرانی، ایـن گــپ ها بـریـده خـواهـند شـد.

  • لولـه بوشـن‌دار: در ایـن نـوع اتـصـال، غالـباً به هـر شـاخـه لـولـه یـک بـوشـن الـحـاق مـیگـردد. بوشــن‌ هـا عمـومـاً دارای رزوۀ راسـتـگـرد هسـتنـد. عمـلکرد بوشـن، تــبدیـل اتـصـال در انتــهای رزوه شـده (بخش خارجـی) لولـه به سـایــز بزرگـتـر اسـت. در واقــع میـتوان بوشـن را اتصـالـی جهت کاهــش یا افـزایـش قـطــر لـوله تـلـقّـی نمــود.
  • رزوه: به شـیارهـای مــارپیــچ بـیرون پـیـچ یـا درون مهــره رزوه گـویـنـد. رزوه‌هــا حـرکـت چـرخـشـی را به خـطــی تـبـدیـل مـیـنمـایـنـد. تـراش رزوه تـوسـط مـاشـیـن سـنـگــزنـی صـورت مـیپـذیـرد.
  • قلاویـز: بمـنظـور ایجـاد دنــده درون استـوانـه ها [مـاننـد مـهـره] اسـتفـاده میـگـردد.
  • حـَـدیــده: جـهت ایـجــاد رزوه یـا دنــده در سطـوح خــارجــی استـوانـه بـکــار میـرود.
  • کـلاهــکــ لولـه[کــیـپ]: بـرای بسـتن لولـه و اتـصـالاتـی که دارای رزوه روپـیــچ باشــند مـورد اسـتقـاده قـرار میـگیـرد.
  • لـولـه مـغـزی: قـطـعـه لولـه هـائـی با طـول کـمـتر از 30 سانـتیـمـتر کـه دو انـتـهــای آن رزوه شـده باشــد، لـولـه مـغــزی نـامـیـده میـشـود.

  💲 قیـمت لولـه اسـتـخري UPVC سایز63

  قیمت هر متر شـاخه 5 متری لولهUPVC سایز63 فشـار قوی▮◂

  ◦◦▪کـمتـر از 140.000 تومان است.
   ◂◂قـیمتـ تقـریـبی هـر مـتر لولـه UPVC ایرانی
   در ســال۱۴۰۳

  طـول هـر شـاخــه لـولـه UPVC یو پی وی سی 5 متـر و یـا 6 متـر مـیباشد.

  «بر اساس سـیاسـت‌های شـرکت تـولیـد کننـده»

  لولـــه‌ های بـریده شـده با طـول بیــشـتـراز 30 سـانتـیمـتر، تـکــّــه لـولـه محـسوب میـشود.

  🔎 معـادل فـارسی واژگــان مـتـداول در اتـصـالات UPVC

  • Elbow : زانــو
  • Tee : ســه راهـی
  • Concentric Reducer : تبدیل هم مـرکز
  • Eccentric Reducer : تبدیل غیرهم مرکز [کـج]
  • Nipple : ســردنـده
  • Butt-Weld Fitting : اتصــالات جـوشـی
  • Long Elbow : زانـوی بــلـند
  •  Short Elbow : زانـوی کـوتاه
  • [L [Length : طــول
  • [T [Thickness : ضخـامـت
  • [OD [Outside Diameter : قطــرخارجـی
  • [ID [Interior Diameter : قـطــر داخلـی
  • Welded : دارای شیـار[درزدار]

   📊

   N.P.S جـــدول

  [ Nominal  Pipe  Size Chart ]
  در سـایزهـای مشـخص شـده
  NPS DN OD
  [in (mm)]
  Wall thickness in (mm)
  SCH 5s SCH 10s/20 SCH 30 SCH 40s/40
  /STD
  SCH 80s/80
  /XS
  SCH 120 SCH 160 XXS
  6 0.404 (10.26) 0.035 (0.889) 0.049 (1.245) 0.057 (1.448) 0.068 (1.727) 0.095 (2.413)
  ¼ 8 0.540 (13.72) 0.049 (1.245) 0.065 (1.651) 0.073 (1.854) 0.088 (2.235) 0.119 (3.023)
  10 0.675 (17.15) 0.049 (1.245) 0.065 (1.651) 0.073 (1.854) 0.091 (2.311) 0.126 (3.200)
  ½ 15 0.840 (21.34) 0.065 (1.651) 0.083 (2.108) 0.095 (2.413) 0.109 (2.769) 0.147 (3.734) 0.188 (4.775) 0.294 (7.468)
  ¾ 20 1.050 (26.67) 0.065 (1.651) 0.083 (2.108) 0.095 (2.413) 0.113 (2.870) 0.154 (3.912) 0.219 (5.563) 0.308 (7.823)
  1 25 1.315 (33.40) 0.065 (1.651) 0.109 (2.769) 0.114 (2.896) 0.133 (3.378) 0.179 (4.547) 0.250 (6.350) 0.358 (9.093)
  32 1.660 (42.16) 0.065 (1.651) 0.109 (2.769) 0.117 (2.972) 0.140 (3.556) 0.191 (4.851) 0.250 (6.350) 0.382 (9.703)
  40 1.900 (48.26) 0.065 (1.651) 0.109 (2.769) 0.125 (3.175) 0.145 (3.683) 0.200 (5.080) 0.281 (7.137) 0.400 (10.160)
  2 50 2.375 (60.33) 0.065 (1.651) 0.109 (2.769) 0.125 (3.175) 0.154 (3.912) 0.218 (5.537) 0.250 (6.350) 0.344 (8.738) 0.436 (11.074)
  65 2.875 (73.03) 0.083 (2.108) 0.120 (3.048) 0.188 (4.775) 0.203 (5.156) 0.276 (7.010) 0.300 (7.620) 0.375 (9.525) 0.552 (14. )
  3 80 3.500 (88.90) 0.083 (2.108) 0.120 (3.048) 0.188 (4.775) 0.216 (5.486) 0.300 (7.620) 0.350 (8.890) 0.438 (11.125) 0.600 (15.240)
  90 4.000 (101.60) 0.083 (2.108) 0.120 (3.048) 0.188 (4.775) 0.226 (5.740) 0.318 (8.077) 0.636 (16.154)


  PIMTAS-UPVC-PIPE-VALVE

  PERSIAN-POOL-Arrow2لیسـت قیـمت جـدید لـولـه-اتصـالات-شیرالات یو پی وی سی UPVC اسـتخـری فشـار قــوی 


  📥 دانلـود لــیـســت  لـولـه، اتـصـالات و شـیـرآلات یو پی وی سی UPVC اسـتـخـری پیـمــتاش ترکیـه / هیــدروپـول ایــران

  قیـمـت لولـهUPVC

  DELIVERY ICON

  ارسـال سـریـع لولـه و اتصـالات UPVC به ســراسـر ایـران،

  در کمـتـر از 24 سـاعـت..


  📙

  دانلـود استـانـداردهــای لـولـه و اتصـالات UPVC

  موسسـه اسـتانـدارد و تحـقـیقـات صنـعـتـی ایـران

  🛒 فـروش اتـصـالات و شـیـرآلات پـیـمــتـاش تـرکـــیـه

  [Pimtas Plastik Pipes, Valves, Fittings] 🛒

  دارای استـانـداردهـای بین الـمـللـی

  🛡️ گـارانـتی تعـویـض بـی قـیــد و شـرط در پرشـیـن اسـتــخــر 🛡️


  بـا مـشـاوریـن فــروش مجمـوعـه پـرشـین اسـتـخـر در ارتبـاط باشـید:

  CALL PERSIANPOOL-تلفن پرشین استخر

  📞 شــش رقـمـی

  021.284.286

  284.22.911

  📱 واتــس اپــــ  ▪▫▫▪ هـــمــراه
  091284.00.911

  1telegram-follow

  instagram-folllow


  📍
  هـر چـیز که در جـسـتن آنی؛ آنـی!.. [مولانا]
  iran-persianpool-branches
  پرشـیـن اسـتـخـر، فـروش لــولـه / اتـصـالات و شــیرآلات UPVC  |  ارســال سـریــع به ســـراسـر کشــور با ارزان ترین قیـمـت |ارائــه بـیـشتــرین میـزان تخـفـیـف به همـکاران محـترم..


  [ultimate-faqs

  لوله استخری UPVC»اتصالات-شیرالات استخری»پیمتاش ترکیه⋆لوله هیدروپول ایران|ارزان ترین قیمت»خرید لوله آب رسانی فشارقوی بیشتر بخوانید »

  ✔گرمایش استخر ✔سیستم پکیج گرمایشی استخر ✔موتورخانه استخر

  پکیـج گرمـایشی ویــژه استخـر، جــکوزی و ساختـمان

  گرمایش استخر موتورخـانه استخـر و جـکوزی

  یکـی از بخـش های تخصـصی در اجــراء اسـتخـر ، طـراحـی و اجـراء تأسیسـات میبـاشد.

  (اسـتخـرهای خـانگـی، مجموعـه های ورزشی، درمانی و تفریحی آبی)

  لیست قیمت پکیج گرمایش استخـر، جکوزی و ساخـتمـان


  »» استخـرهای تفریحی یا مجموعه های ورزشی آبی، قـالباً شامل Water Circulationبخش هایی نظیـر استخـر اصـلی، استخر کودکـان، جکـوزی، سونا خشک و بخـار، سالن های ورزشی مجــاور استخـر، دوش ها، سرویس های بهداشتی و همینطور بخش رختکـن میـباشند.


  Termo Meter

  ایـن قسـمت هـا به نوعی نیـازمـند سـیـستم گرمایش آب هستند که معمولاً بطـور متداول این تجهیزات در یک واحـد موتورخانه مرکـزی، با فضائی وسـیـع پیش بینی شـده و مورد بهره برداری قرار میگـیرند.

  Package-Heater-PersianPool  PERSIAN-POOL-Arrow2

  عمـومـاً تجهیزات موتورخانه و تاسـیـسـات اسـتخـر و جکـوزی به دو بخش اصلی امـا مجـزا دسته بندی میگردند:

  تجهـیـزات گـردش – تصـفـیه و ضـدعـفــونی آب، شـامـل الکتـروپـمپ – فیلـتر تصفیـه – کلـرینـاتور (و یا سـایر تجـهیزات ضـدعفونی آب اسـتـخـر ماننـد دستگـاه اوزون ژنراتور- مـاورا بنـفـش UV و..) و سـایـر تجـهیزات مربـوط بـه تـصفـیه و ضـد عفــونی آب.
  .
  تجهـیزات مربوط به تامـین گرمـایـش بخـش های مخـتلـف مجموعـه استـخـرهای خـانگـی و همـگانـی، شـامـل:

  1– گرمایش آب استخـر به مـیزان 28 درجه سانتیگـراد [دمای آرامـش بـدن انســان در محدوده 28 درجه سانتیگراد میباشد.] و تـثبـیـت دمـای آب در این محـدوده.

  2– گرمایش آب جکـوزی بـین 38 الی 42 درجـه سانتیگـراد.

  3– گرمایش سالن های استخـر، رختـکن و حولـه خـشـک کن و در برخی مـوارد سـوناخشـکـــ (بمنـظور تسـریع در عملکرد هـیـتر سونا خشک).

  4 تأمـین آبگـرم مصرفی دوش ها و سـرویـس بهـداشـتـی.
  PERSIAN-POOL-Arrow2

  » ظرفیت و نوع تجهیزات گرمایشی مورد نیاز برای موتورخانه استخر، به عواملی از قبیل :

  گنجایش آب استخر و جکوزی، تعداد دوش ها و سرویس های بهداشتی، مساحت سالن محوطه استخر، تعداد کاربـران، نـرخ مبادله هوای سالن استخر با هوای بیرون؛

  [در موارد صحیح و استاندارد، هوای سالن استخرهای سرپوشیده توسط دستگاه رطوبت زدا یا اصطـلاحـاً رطوبت گیـر [DEHUMIDIFIER]، با کمترین نرخ اتلاف انرژی صورت میـپذیرد..]

  »» همچنـین به مدت زمان درنظر گرفته شده توسط کاربـر جهت راه اندازی اولـیه استخر ارتبـاط مسـتقـیم دارد.

  پکیج استخری

    پکــیج گرمـایـش اسـتخـــر و جـکــوزی امــرالــد

  پکیج زمینی ویژه گرمایش استخر » برنــد امـرالــد ® EMERALD

  این پکـیج ، با هدف تأمین نیـازهای گرمایش آب استخـرهای کوچک و متوسـط، با انـواع بهـره برداری تفریحی، آموزشی، درمــانـی یا ورزشی، و همچـنـین تامیـن گـرمـایش سـاخـتمــان،

  بصـورت کامـلاً تخصـصی، با بـالاتــریـن سطـح کـیفی به متقـاضیان ارجـمنـد ارائه میگردد.  PERSIAN-POOL-0to100

  در پکــیج  اِمِـــرالــــد، توانمــندی های زیـــر بصـورت کاملاً دقـیق و مهنــدسی محـاسبه و پیش بینی گــردیده است:

  1- گرمایش آب استخر تا دمای مناسب و قابل تنظیم توسط مبدل حرارتی پوسته و لوله [Shell & Tube] ویـژه استخر با متریال کاملاً مقاوم در برابر عوامل ایجاد خوردگی از قبیل کلر، ازون Ozone و . .

  2- گرمایش آب جکـوزی تا دمای مناسب توسط مبدل حرارتی پوسته و لولـه مخصوص جکوزی با متریال کاملاً مقـاوم در برابر عوامل ایجاد خوردگی از قبیل کلر، ازون و . .

  3- تأمین آب گرم رادیاتورهــا، حوله خشک کن، فن کوئـل و سایـر تجهـیزات گرمایـشی محوطـه استخر سرپوشیده، سـاختـمــان و سایر سالن هائی که نیازمـند تامین گرمایش هستـنـد.

  4- آبگرم مصرفـی دوش / سرویس های بهداشـتی  ساختـمان.  PERSIAN-POOL-Arrow2

  »» در واقع کلیه نیازهای مربوط به گرمایش استخـر و جکوزی، در یک دستگاه پکیج ویژه قدرتمند امــا کوچک پیش بینی شده و با بالاترین سطح کیفی ارائه میگردد..

  این در حالـیـســت که با وجـود این پکـیـج ویـژه اسـتـخـر، هـرگـز نیــازی به اخـتـصاص فضـای وسـیـعـی بمـنـظور اسـتفـرار و برپائـی تجـهـیـزات گرمـایـشـی مرتـبط به مجمـوعـه اسـتـخـر-جکـوزی و ساخـتمـان نخـواهـد بود.

  همچـنیـن محاسبات فـنی کلیه اجـزاء موتورخانه و تامین تجهـیزات مورد نیـاز (تجهیزات الکـتریکال و مکانیـکـال بخش گرمـایشی) در این پکیج بطور دقیق انجام پذیرفته است.


   

  » ایـن محصـول در مـدلـهـای مختـلف و ظـرفـیـت های متـداول

  (از 65.000 الــی 300.000 کیلـوکالـری بر ساعت) 

  و بصورت سفارشی بالاتـر از ظرفـیت هــای عنوان شده،

  بمنظـور تأمین کلــیه نیازهای گرمایشی مجموعه اسـتخـر/ جکــوزی + آبـگـرم مصـرفی(دوش – سـرویس بهداشتـی) + تامین گرمایش ساختـمان(رادیاتور – گرمایش از کف)

   همگـی در یک دستـگاه تحت عنـوان پـکـیــج گـرمایـشـی اسـتـخــر قابـل ارائه میباشد.

  PERSIAN-POOL-circle


  بمنـظـور اسـتعــلام قیمـت سیسـتم های گرمایـشی استخـر، لــوازم و تجهـــیزات موتـورخــانه استخــر، پمـپ و فیـلترشـنی تصـفـیه استـخـر و جکـوزی

  با مـا در ارتباط باشـید

  CALL PERSIANPOOL-تلفن پرشین استخرCALL PERSIANPOOL-تلفن پرشین استخر

  شش رقمی

  021.284.286

  021.284.22.911


  دانلود کاتالوگ و مشخصات فنی پکیج گرمایشی استخـر


  لیست قیمت پکیج گرمایش استخـر، جکوزی و ساخـتمـان


  instagram-folllow

     gif-final

  c Expand All C Collapse All

  برآورد هـزینه اجـراء اسـتخـر یا هزینه ساخت از صفـر تا صـد استخـر شنا بر اسـاس مـترمربع امکان پذیر نیسـت.

  [شــامل کـلیه هزینه ها، مانند سرامیک و تصـفیـه]

  در واقـع هـزینۀ کـل اجـراء هـر متـرمربـع از یک استخـر، نسبت به ابعـاد بزرگـتر یا کوچکــتر از آن قـابل تـعـمیـم نمـیباشـد..

  بطور مثال: چنانچه هزینه تقریبی اجراء از گودبرداری تا مرحله بهره برداری کامـل از یک استخر شنا بهمراه نصب تاسیسات تصفیه و سرامیک؛ با ابعاد 6 * 3 متـر و عمق میانگین 1.7 متر، معـادل 200 میلیون تومان در نظـر گـرفته شود[فـرض]

  هرگـز هزینه اجراء استخـری با ابعاد 2 برابـر، 400 میلیـون نخـواهد شـد.

  زیرا بخشی از هزینه ها در هر دو مورد به طور تقریبی یکسان میباشند.

  مانند هزینه اجراء تاسیسات / هزینه لوله اتصالات و شیرآلات اتاقک تاسیسات / هزینه تجهیزات تصفیه [با اختلاف اندک] و..

  اما میتوان صـرفــاً برخی از هزینه اجراء بخشـهای مربوط به مراحل ساخت استخر را بر اساس مترمربع محاسبه نمود.

  مانند اجراء آرماتوربندی / اجراء سیمانکاری و نصب سرامیک و..

 • jasa pembuatan company profile گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Hi! I understand this is kind of off-topic however I had to ask. Does running a well-established website like yours take a lot of work? I’m brand new to blogging however I do write in my diary on a daily basis. I’d like to start a blog so I will be able to share my experience and views online. Please let me know if you have any kind of ideas or tips for brand new aspiring bloggers. Appreciate it! Feel free to surf to my web blog :: jasa pembuatan company profile
 • male performance enhancement گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Maca Root Maca root is a Peruvian herb used for centuries to boost fertility and sexual operate. If you start with the recommended amount, you can all the time tweak the variety of daily capsules based on your expertise and desired outcomes.
 • сип дома москва и московская область گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Гэзльвудъ также услышалъ этотъ чуть-чуть замѣтный вздохъ, и въ ту же минуту почувствовалъ раскаяніе, что расточилъ нѣсколько мгновеній.
 • e-commerce گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Wow, wonderful blog structure! How lengthy have you been running a blog for? you make blogging glance easy. The full glance of your web site is fantastic, as smartly as the content! You can see similar: sklep online and here e-commerce
 • * * * 🎁 GET FREE iPhone 15: http://masonrthomas.com/upload/go.php 🎁 * * * hs=96fae0bd024b45d7a5b155513dd84279* گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  tlt2e8
 • دیدگاه‌ خود را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  بهـترین نوع، مـارکــ یا بـرنـد کاشی و سـرامـیک اسـتـخــر و جکــوزی در حـال حاضر برند سـرامـیک الـبـرز میـباشد.

  بهترین-کاشی-سرامیک-برای-استخر-0چیست؟BEST-CERAMIC-TILE-FOR-SWIMPOOLS

  با توجه به تجربیات تیم اجرائی پـرشـیـن اسـتـخـر و تصـدیـق سـازنـدگان تخـصصـی اسـتخـر در کشـور، کاشـی الــبـرز از دوام و کـیفـیت قـابـل قـبولـی برخـوردار میباشـد.

  سـایر برنـد های کاشـی و سـرامـیـک اسـتخـری موجـود در بازار ایـران (که تعداد آنها نیز انگشت شمـار است)، تا به این لحظـه تنـها بطور نسـبی موفـق به جـلـب رضـایـت مـشتـریـان گـردیده انـد.

  شـایان ذکــر است؛ اخـیــرا شـرکت های تولید کننده ایرانی، اقــدام به تـولـیـد سـرامـیـکــ های اسـتخـری با ظاهـری مـتفـاوت نمـودنـد.

  اما با توجه به نوظهـور بودن این محـصولات، تنهــا با گـذشـت ســالهــا استـفـاده در پروژه های مختلف، میـتـوان راجــع بـه دوام و کـیـفـیـت ایـن محـصـولات نـظــر قطـعـی داشت..

 • * * * 🎁 GET FREE iPhone 15: http://nitidknotz.com/upload/go.php 🎁 * * * hs=dacf1c9c5616e92ced5c116f07b47c0f* گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  a0ahdp
 • دیدگاه‌ خود را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  بر اسـاس نتـایـج آخـرین دسـتاورد هـای عـلمـی و تجربی دنیـا در حـوزه فـن آوری و تـولــید لـولــه هـای پلـیـمـری فشـار قـوی، مـناسب تـرین و بهـتریـن نـوع مـوجـود، در حـال حـاضـر

  لولـه-اتصـالات-شیـرالات یو پی وی سی UPVC میـباشـد.


  از جمـله مـزایـا و برتـری های لولـه هـای فشـارقـوی UPVC

  مقـاومـت در بـرابـر خـوردگـی و فرسـایـش، بـروز حـداقـل افـت فـشـار در سیـسـتـم پایـپـیـنـگــ بـه دلیل سـطوح صیقـلـی این مـتریال (ضریب زبـری لولـه UPVC بمـیزان 0.009 اسـت)، استـحـکام بـالا، عـمــر مـفـیـد 50 الــی 70 ســال، مقـاومـت در بـرابر تـغـیـیرات دمــا، سهـولـت در اجـراء، حـمـل آسـان و قـیـمـت مـناسـب مـیباشـد.

  آسـتانه تـحمل لولـه های فشـار قـوی U-PVC تـا دمــای 60 درجـه سـانـتیـگـراد و حـداکـثـر فـشــار نـامـی 16بــار(PN16) میـباشـد؛ ایـن قـابلیـت از شـاخص های مهم انتـخـاب UPVC بعـنـوان بهـترین نـوع متـریـال جهـت اجـراء لـولــه کشـی اسـتخـر و جکــوزی محـسـوب میـگـردد.

  چـرا لولـه، اتصـالات و شیرالات UPVC جهت لـولـه کـشـی اسـتـخـر بهتـرین انتـخـاب است؟

  بـاتـوجــه بـه این نـکتـه کـه زمـان اجــراء لـولـه کشـی کـاسـه استـخـر پیـش از مـرحـله بـتـن ریـزی میـبـاشـد؛ بنـابـرایـن بخـش عـمـده لـولــه و اتـصـالات اسـتـخـر بـرای هـمـیـشـه در بــتن مــدفــون خـواهـد شــد.

  به ایـن علـت هـنگـام بـررسـی و انـتـخـاب بهـتریـن نـوع لـولـه، شـایسـته است میـزان سـازگــاری مـتریـال اسـتفـاده شــده بـا رفــتـار بــتـن نیــز مـورد تـوجـه قـرار گیـرد.

  ســازگــاری قـابل قـبـول عنـاصـر تشکـیل دهـنده لولـه UPVC بـا بـتـن،هنگـام انــدود شــدن توسط بـتن، از مزایــا و برتری هـای ایـن نـوع پـلیـمـر، همچنین علت اصلی استفـاده از UPVC در لولـه کشی تصفیه استخـر به شـمــار میـرود.

  هـمینطـور در خصـوص نحـوه اتصـال UPVC، میـتـوان بـه عـمـق هـمـپوشـانـی بـالا (در اتصـال های چسـبی) و آب بنـدی کامـل در اتصـالات اوریـنگــ (پـوش فـیت) اشـاره نـمـود.

  لولـه کشـی UPVC “یو پی وی سی” (از نوع چسـبی) توسـط کـلـیـنـر، پـرایـمــر و چـسـبUPVC فـشــار قـوی مخـصوص انجـام میـپـذیـرد.

  نتـیـجـه اجــراء صحـیـح ایـن مـرحـلـه، مـنـجـر بـه هـم پـوشـانـی کامل بخـش هـای الحـاق شــده و در نهـایت حصـول اطـمیـنان از آب بـنـدی کــامـل مدار لوله کشی خـواهـد شـد.

  ✍️ “آمـوزش اجـرا لولـه کشـی استـخـر تـوسط لولـه UPVC

  BEST UPVC-PIPE-VALVE FOR SWIMPOOLS-بهترین لوله برای استخر چیست؟

  پرشـین استخـر جهت اجـرا لولـه کـشی تصفـیه اسـتخـر ها، از لولـه، اتصالات و شیـرالات U-PVC پیـمتـاش ترکـیـه اسـتفـاده مینـمـاید.


  CALL PERSIANPOOL-تلفن پرشین استخر

  بمنـظـور اطـلاع از قـیـمت هـا و خـریـد لـولـه، اتصـالات و شـیـرآلات UPVC اسـتـخـری، لـطفـاً با مشـاوریـن بخـش فـروش مجـمـوعـه پـرشـیـن اسـتخـر در ارتبـاط باشـید:

  شـش رقـمــی

  021.284286

  021.28422911

  همــراه / واتس اپ

  09128400911

 • Lakeisha Rene گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Hi persianpool.ir We noticed your website persianpool.ir is only listed in 9/2,500 directories. We have a service that lists your company in all the directories globally. It supports all countries, all services, to boost your SEO and get you those high quality back links that directories offer. We have a promo running for a one time fee of $99 Visit us on https://persianpool.companyregistar.org/persianpool.ir to get listed.
 • Andra Carron گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Hi, Do you have a digital product you would like to see promoted for free? Do you target companies with your product? We promote your product for you on a commission basis. Come check us out: https://persianpool.leadsboy.biz
 • Lavon Galarza گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Hi, If I can tell you exactly which Businesses (B2B) visited your website today – would you be interested? Here is what I mean. You get 100 visitors today. 2 of them fill out your form. 1 of them calls you. 97 of them are gone forever… Until Now. Our software can track: -Who was on your website -How they got there -What keyword they searched -Their Name, Phone and Email address. Don’t lose any more leads or sales opportunities. We’ve been in business since 2015 with clients around the world. Interested? Send me your name and number for a no cost demo on YOUR website. LeadsMax.biz Regards, Website Detective Don’t Miss Any Opportunity.
 • Junko Mcnabb گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Hi, Do you have a digital product you would like to see? Do you target companies? We promote your product for you on a commission basis. Come check us out: https://persianpool.leadsboy.biz
 • Ciara Wonggu گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Hi, I hope this email finds you well. I wanted to reach out to you today to discuss logo products and apparel for your business. Quick question: Who would be the best contact to discuss your company logo products and apparel such as: -Printed T-shirts -Logo mugs -Branded water bottles -Custom USB flash drives -Logo pens -plus 300,000 other products for your business https://persianpool.marketingeee.com/ With over two decades of experience in the promotional products industry, our company is dedicated to helping businesses like yours leave a lasting impression. Our wide range of custom-branded merchandise is designed to elevate your brand, foster customer loyalty, and drive sales. From captivating trade show giveaways to thoughtful employee incentive programs and impressive corporate gifts, we have the expertise to create unique promotional items tailored to your specific needs. Our team of promo product specialists will guide you through the entire process, from selecting the perfect items for your business to designing and creating custom logos that speak to your brand identity. As your one-stop-shop for branded merchandise, we ensure top-quality finished products are delivered right to your doorstep, making the process seamless and hassle-free. Let’s connect and explore how our promotional products can enhance your brand awareness and fuel business growth. Thank you for your time, and we look forward to hearing from you soon. Best regards, Creative Specialist Branded Products https://persianpool.marketingeee.com/
 • Tarah Ansell گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Hello, We noticed your domain: persianpool.ir is listed in very few directories. Directories have a very high Page Rank Score and provide really good back links Company visit us on Company Registar and list your domain in all the directories. https://persianpool.companyregistar.org/persianpool.ir
 • Inez Guertin گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Hi persianpool.ir, We visited your website persianpool.ir and think that we might have the perfect leads for you. We are a global lead provider covering all industries that include consumer and business data. Feel free to look through our samples on our website https://persianpool.leadsfly.biz/persianpool.ir If the samples are not to your liking, talk to us live on site and we might be able to provide you with the exact data you need Please visit us at https://persianpool.leadsfly.biz/persianpool.ir Your Future Favorite leads provider for 2024 Regards, Inez
 • Hilda Slaton گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Hi persianpool.ir We noticed your website persianpool.ir is only listed in 12 out of 2500 directories. This has a severe impact on your online global presence. You can get listed in all 2500 directories for a once off fee of $99 Come visit us on https://persianpool.companyregistar.org/persianpool.ir
 • دیدگاه‌ خود را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  پاسخ بطـور خلاصـه:

  نحـوه اجـراء اسـتخـر های بتنی

   

  BUILD-CONCRETE-SWIMMING-POOL-ساخت استخر بتنی

  پس از انجـام محـاسـبات فــنــی و طـراحـی کاســه استخـر، مراحـل اجـرائی در دسـتور کار قــرار میگیـرد.

  (طراحی 2 بعـدی و 3 بعـدی  کاسه استخـر، محـاسبه و تـنظیم لیسـتوفـر آرمـاتورها، طـراحی دیـاگرام لولـه کشی تاسیـسـات و..)

  جهت همـوار سازی کاسـه استخـر، دیـواره ها توســط آجــر یــا بـلــوک و کـف استخـر، با بتن مگــر(یا بتن نظافــت) پوشش داده میشـوند.

  سپس لایه اول از 2 لایه شبکـه مـش، توسط آرمــاتور [ معمولا A3 ؛ آجـدار] در بخشهـای کـف و دیـواره کاســه اسـتخـر اجــرا میشود. [آرماتوربـندی]

  » در میـان 2 لایه شبکه مـش آرمـاتور اسـتخـر، لولــه کشی های مربوط به گردش و تصفـیه آب، توسـط لولــه U-PVC انجــام میپذیرد.

  پس از لولـه کشـی، لایـه دوم آرماتور اجـراء میگـردد.

  HOW MAKE CONCRETE SWIMPOOLS-روش ساخت اجرا استخر بتنی

  »» مرحله بعد، بستن قـالب جهت بتـن ریـزی اسـت. 

   

  بـتن ریــزی اسـتـخـر توســط بتـن آمـــاده، ضمن الحـاق مکـمل های آب بنـدی و افـزونه های روان کـننده انجــام مـیپـذیرد.

  »»  در پایـان، کاسـه استخـر آماده سـیـمانـکاری، آب بنــدی نهــائی و نصــب ســرامـیـک (یــا رنــگ) خــواهــد بـود..

 • Slaptep گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  This demonstrates the feasibility of using chelators to enhance echinocandin efficacy in vivo in the treatment of echinocandin resistant infections where to buy cialis online safely
 • RobertFaito گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Gates of Olympus 1000 на реальные деньги
 • * * * 🎁 GET FREE iPhone 15: http://izmirlianfoundation.am/files/go.php 🎁 * * * hs=9836ec409a9f273e9eaf1e73551df2ee* گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  05i4wr
 • دیدگاه‌ خود را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


  ✔گرمایش استخر ✔سیستم پکیج گرمایشی استخر ✔موتورخانه استخر بیشتر بخوانید »

  تجهیزات استخر» فروش لوازم استخـر در تهران| مرکـز خرید لوازم تصفیه، ضدعفونی استخر، بهترین قیمت| فروشگاه لوازم سونا-جکـوزی[عمده- تک]

  تجهـیزات اسـتخـر» بورس خرید-فروش لوازم تصـفیه آب استخر-سونا-جکوزی، بهترین کیفیت، ارزان ترین قیمت| وسایل موتورخانه استخـر| دریافت لیست قیمت روز و کاتالوگ لوازم تجهیزات اسـتخري

  در پـرشـین اسـتـخــر


  مـرکـز فـروش تجـهــیزات و لــوازم تصـفـیه اسـتخـر | فـروش جـزئی و پخـش پمـپ استخـري، فـیلـتر تصفـیه اسـتـخـر و جکـوزی، لـوله، اتـصـالات UPVC | فروش و پخش کـاشی اسـتـخـری

  و کلیه لوازم/ تجهیزات اسـتخر، ضمن بهترین کیفیت و ارزان ترین قیمت 

  خـریـد لـوازم اسـتخـر خانگـی | فروش تجهیـزات اسـتخـر ویـلا 

  »» بهمـراه تحـویـل فـــوری و ضمـانـتـ طــلائی پرشـیـن اسـتخـر..

  warranty-label- -vector

  » پرشـین اسـتخـر، فروشگاه تـجهـیزات استـخـری مرکـز خـرید پمـپ تصفـیه اسـتـخـر| فـروش فیـلتـرشـنی اسـتـخـر| فروش پکـیج گـرمایشی، لـوازم موتورخـانه اسـتـخـر و سایـر ملزومات اسـتخـري

  بـصـورت عـمــده و تـکـــ

  PERSIAN-POOL-GUY-1

  ~ آنـدسـتـه از همـوطـنان گـرانقـدری که

   بمنـظور آگاهـی از اطـلاعـات فـنـی به روز و دریافـت مـشــاوره ای بـواقــع کـارآمـــد،

  و همـچـنین خـریـد بهتـرین لـوازم و تجهـیـزات اسـتـخـر، سـونـا و جکـوزی،

   شـرکـت پـرشــیـن اســتـخــر را برمیـگـزیـنـنـد؛

  »[بـه اعـتبـار پـروژ ه هـای اجـراء شـده تـوسـط ایـن مجـمـوعــه،

  در حـوزه طـراحـی/ محـاسـبـه و اجـراء تخـصـصـی مـجـمـوعـه هـای ورزشـی | تفـریحـی | درمـانـی آبـیِ هـمگانـی

  و انـواع اسـتـخـرهـای خـانـگـی در ســراسـر کـشـور]

  پرسـنل بخش مشـاوره و فروش مجـموعه، بمنظور پاسـداری از این اعـتمـاد،

  ضمن نـیازسـنجی و کارشـنـاسـی دقـیق از مخـتـصـات پـروژه، مطابق با بودجـه در نظـر گرفـته شـده،

   برترین پیـشـنهـادات را همــراه با تخـفـیـفــــ ویــژه به ایشـان ارائه مینـمـایـند..

     ~

  PERSIANPOOL CO-LIFETIME-WARRANTY

  پـشـتیـبـانـی و خـدمـات مـادام الـعـمـر!..

  »فـقـطـ در پـرشـیـن اسـتخــر

  کلیه تجهـیزات و لـوازم ارائـه شـده توسـط شرکت پـرشـیـن اسـتخـر، دارای خـدمـات پـس از فـروش مـادام الـعـمــر مـیبـاشنـد.

  مـادام الـعــمـر » تـا زمـان تـولـیـد/ ارائـه کـالا
  حداقل 5 سـال 

  لوازم استخر-سروش ملکی-مدیر پرشین استخر-تندیس مدیر شایسته

  برخی از خـدمـات تـخـصصی مجمـوعـه پرشین

  » محـاسـبـه فـنی، طراحی دیـاگـرام پایپینگ و تاسیسات استخـر، طراحی فـاز یکــ و فـاز دو معـماری، مشـاوره فـروش سـرامیـکــ اسـتخـری،
  فروش انواع تـجـهـیـزات اسـتـخــر
  با مشـارکـتــ تولـیـد کننـدگان و واردکـننـدگـان لـوازم اسـتـخـر در کشـور.

  warranty-label- -vectorارائـه ضمـانـتــ اصـالـتـــ و پـایـداری کـالا  آگاهی از تکـنولـوژی روز دنیا در حوزه تصفیه و ضدعفونی آب استخـر || دریافت مشـاوره ای مـتـفـاوت

   فـروش تجـهیـزات اسـتـخـری با برنـدهـای تضمـین شـده

  +

  خـرید  لولـه UPVC اسـتخـری | اتصالات و شیـرالات پیــمتـاش ترکـیـه »» تضمـیـن بیـشـترین درصـد تخـفـیـف در کـشـور

    مشـاوره و خریـد کاشـی اسـتـخـر ||  فـروش انواع سرامیکــ اسـتخـری وارداتـی و ایـرانـی با قـیـمـت دسـت اول

  بازدیــد از نمـونـه هـای متـنـوع سـرامـیکـ/ کاشی اسـتخـری

   شــو روم » مرکـز تجـاری لالـه سـنـتــر

  آدرس شـوروم پرشـین اسـتخـر: خیابـان بنـی هـاشـم –  مـرکـز اداری – تجـاری لالــه سـنـتــر.

  “خـیابان بنی هـاشـم، از مـراکــز خـریـد و بـورس فـروش انـواع کاشی-سرامـیکـ و اخـیرا نیـز تجـهـیزات اسـتخـر در تهـران محسوب میگردد.”

  swimming pool equipment supplier-PERSIAN POOL-POOL design

  پـرشـین اسـتخـر» مـرکـز فـروش کـلیه تجـهـیزات اسـتـخـری در تهـران || بـورس لــوازم اسـتـخــر، سـونـا و جکــوزی

  در سـراسـر کـشـور بهمـراه ضمـانت طــلائـی و خـدمــات پشتـیـبانی پـس از فــروش

  لوازم-قطعات -تجهیزات استخر-Swimming Pool equipment تجهیزات ساخت سونا جکوزی


    لـیست قیمـت تجهـیزات اسـتخـر کاتالوگــ لـوازم استخـری

   با تـوجـه به نـوسـانـات اخـیــر نـرخ ارز، بمـنظور اطـلاع از قـیــمـتــ  تجهــیـزاتـــ تـصفــیـه اســتـخــر و جکــوزی،

  لـطفــاً بـا مـشـاوریـن بخـش فـروش شـرکـتــ پـرشـین پـول در ارتـبـاط بـاشـید

  support -PERSIAN POOL co

  021.284286

  داخـلی1» دپارتمان مشـاوره فـروش

  y لـیست قیمـت تجهـیزات اسـتخـر کاتالوگــ لـوازم استخـری

    کاتالوگ تجـهیـزات و لوازم استخـر، سـونا، جکـوزی با ارزان ترین قیمت

  0دانلود لیست قیمت لوازم استخری

  ★ قیمت های درج شده بدون تخفیف میباشند. کلیه آیتم های مربوط به برند ایمـکـس شامل 15 درصد تخفیف خواهـند شـد:

  انواع پمـپ و فـیلـتر تصفـیه اسـتخـر و جکـوزی »» فیـلـتـرشنی / فیلـتـر کارتریجـی ::::

  »»» دانلود کاتـالوگ تجـهیـزاتلوازم اسـتخـری | لـیست قیـمـت پمــپ و فـیلـتـر ایمکـس ««« 

  چـراغ استـخــری / نور پردازی اسـتخـر با طـرح های متنـوع :::

  »»» دانلـود کاتالـوگ انـواع چـراغ اسـتخـری لـیسـت قـیمـت ««

  انـواع آب نمــا استـخـری » پـرده آب اسـتیل / فـواره-نـازل آب اسـتیـل/ واتـرفــال / کـِـرتِـیـن اسـتیــل و شیـشـه ای / آبنـمـا شـیـشـه ای / پـرده آب :::

  »»» دانلـود لیسـت قـیمت آب نمـا اسـتخـری-پـرده آب-کـرتیـن کاتـالـوگــ ««« 

  پرشین استخر

   سایر ملزومات/ تجهـیزات و تاسیسـات استخـر

  دستگاه های رطوبت زدا بـرنـد CALOREX

  انـواع کـاشی و سـرامیـک اســتخـری / کاشی استخری وارداتـی و ایــرانی

  لوله و اتصالاتUPVC اسـتخـری بـرنـد پیـمتــاش ترکیه / هیـدروپـول ایـران

  پمـپ تصفیه آب اسـتخـر و جکـوزی برنـدهای

     LEO , AQUA STRONG, PENTAIR, DAB ,EMAUX , HAYWARD , PENTAX , CALMO

  »پمپ استخری پنـتاکـس ایتالیـا | پمپ و فیلتر استخری هایوارد امریکا | پمپ و فیلترشنی تصفیه ایمکس | پمپ تصفیه پنتیـر | پمپ اسستخری لئـو پمپ اسـتخـری آکـوا اِستـرانگـــ | پمپ استخـری کالـمـو | فیلـترشنی کالـمـو | تجهـیزات تصفیه و  پمپ سیرکولـه کالـمـو

  پمپ جـت جـکـوزی (تکفـاز و سه فـاز) برند بهــار پمپ / دینــام موتـوژن و الکتـروژن تبریز
  فیلـترشنی فایبـرگلس و اسـتـیل اسـتخـر (بهمراه شیر 6 راهه / مانومتر)
  نردبـان اسـتخـری اسـتیل
  دایــو اسـتخـر برند AQUA MARINE

  تجهیزات نگهـداری استـخـر » جارو استخـری » جاروی رباتیـک استـخـر | جاروی نیمه اتوماتیک دستـی استـخـر

  انواع مبــدل اسـتـخـر و جکـوزی » مبـدل حــرارتی | مبـدل آب سـرد »

  مبـدل پوسـته و لـولـه تمـام اسـتیـل » انواع فـلـنچـی / جـوشی | مبـدل صفحـه ای | مبـدل مســی


  PERSIANPOOL-WATER_TREATMENT
  HAYWARD SWIMMING POOL EQUIPMENT

  فیلتر شنی هایوارد امریکـا HAYWARD

  پک اورجینال فیلتراسیون استخر برند HAYWARD

  هیترهای گاز سوز استخر برند HAYWARD

  هیترهای برقی گـرمایش آب استخـر برند HAYWARD

  پمپ تصفیه استخـر برند HAYWARD آمریکا

  جاروب اتوماتـیک استخر (جاروی ربـاتـیـک اسـتخـر) برند HAYWARD

  هـیتـر برقـی سونـاخشـکــ . برنـد HELO فنـلاند

  بـخــارسـاز برقـی سونـابخـار. برند HELO فنلاند

  مـبدل تمـام استـیـل آبـگـرم, مقـاوم در برابـر اکسـیداسیون و بازدهـی مـناسب. بـرند Flexinox اسپـانیـا

  مواد شیمـیائی استخـر (کـیـت تـسـت جهت اندازه گیـری و تنظیم میـزان عناصـر شـیمـیائی محـلول در آب اسـتخـر، قـرص کلـر، سوپـر اکسـیدایـزر، کـیت راه اندازی استخـر) » برنـد OMNI امریکا

  اُزون ژنـراتور / مولـد گاز اوزُن / ضـد عفونی آب استـخـر توسط تزریق گاز اُزُن (O3) » برندهای PROZONE , Dr.Ozone

  دستـگاه مولـد اشـعـه مـاوراء بـنفـش (U.V»یـو-وی) EMAUX , BLUE LAGOON

  پمپ های گریز از مرکز Masdaf ترکیـه قابل استفاده در استخـر های خانگـی و همـگانی

  پمپ های جـت جکـوزی تکفـاز و سـه فـاز برنـد های بهـارپمـپ، رهـاب بهـمراه دیـنـام مـوتـوژن و الـکـتـروژن

  فیلتر تصفیه استخـر » فیـلتـرشـنی، فـیلـتر کـارتریـجـی،  فیلـتر دیاتومـه

  نـردبـان اسـتـخــری تمـام اسـتـیـل با پـله های اسـتیل. مـدل هـای STANDARD و CLUB


  Swimming-pool-filter-icon

  Emaux Swimming Pools Equipment

  فروش پـمپ تصفیه وفیلترشنی ایمکـس با ارزان ترین قیمت در سراسر کشـور

  logo-EMAUX-pool PUMP FILTER(ایــمـاکس استـرالـیا -Emaux)

  فروش کلیه تجهیــزات موتورخانه اسـتخـر

  تاسـیسـات تصفـیه و گـردش آب استخـر و جکـوزی، برنـد ایمـکس اسـتـرالـیا


  » فروش لوازم تصفـیه خـانه استخـر و جکـوزی بـرند ایمـکـس استرالـیا با قـیـمـت ارزان

  فروش عمـده و پخش ویـژه همـکـاران محترم سراسر کشـور با بیـشتریـن درصـد تخـفـیـف فروش همـکاری،

  ارزان ترین قـیمت پمـپ و فیلـتـر تصفـیـه ایمـکـس

  بورس فـروش لوازم و تـجهـيزات اســتخـري

  مرکـز فـروش تاسیـسـات موتـورخـانه استـخـر و بورس تجهیزات و لـوازم اسـتخـرِي در تهـران کجـاست؟

  خـیـابان طالقـانی، خیـابان بنی هاشـم و خیابان سـعدی تـهران »» بورس فروش و پخش عمـده لـوازم استخـری – تجهـیزات جکوزی

  » خیابان سعـدی و خیابان طالقـانی، از مـراکـز اصلی خـرید- فـروش و پخـش عمـده لـوازم موتورخانه استخـر- خصوصا فـروش تـاسـیـسـات گرمایـش(دیگــ و مشعـل) و تجـهـیـزات تصـفــیه اسـتـخـر در تهـران محسـوب میگردد.

  خیابان بنی هاشم نیـز بورس لوازم استخـری خصوصـا کاشی استـخـری و لوازم بهداشتی ساختمــان میباشـد.

  همچنین خیابان ملاصدرا، خیابان شیرازی شمالی و جنوبی.


  پمپ-تصفیه-استخر-ایمکس پمپ تصفیه آب استخـر ایمــکس سـری MFV با قیمت ارزان

  پمپ تصفیه آب استخر ایمــکس مدلP / فیلترشنی سری P با بهترین قیمت

  پمپ تصفیـه استخـر/ پمپ جـت جــکوزی » بــرند ایمــکس استرالیا

  فیلـترشنی تصفیه آب استخـر و جکوزی » بــرند ایمــکس استرالیا

  تجهـیزات روشنایی / چـراغ استخری بــرند ایمــکس اسـترالیا

   و ســایــر محصــولات ایمــاکس (Emaux)، با ضمانت اصـالت کالا و ارزان ترین قیمت در سراسر کشور.


  خـدمـات قابـل ارائـه اسـتـخــرهای همـگانـی 

      واردات و فـروش لوازم و تجهـیـزات پـارک آبـی || طراحی و اجــراء استـخـر های خـاص || تونل مـه، غـار نمک،  بــاران مصـنوعی، اجـراء آبـنـما های مــدرن || واردات انــواع سرســره پارکــ آبـی 

  عامل فروش مستقیم سرسـره پارک آبی برند های پولـین و پـولیـگـون ترکـیه POLIN , POLIGUN

  فروش مـلزومات و تجهـیزات استخـرهای تـفریحـی، ورزشـی و مراکـز آب درمــانی  همـگـانـی

  فروش کلیه تجهیزات ورزش درآب لوازم تخـصصی آب درمانی  فروشگاه-لوازم-تجهیزات-استخر-جکوزی


  مرکـز تخصصی فـروش و خـدمات پس از فـروش تجـهـیزات تصـفـیه  || پکیج گرمایشی و لوازم موتورخانه استخـر و جـکوزی

   ارائـه تـخـفـیـف و خـدمـات ویـژه به همـکاران محـتـرم

  »» توزیـع و پخـش عمده تجهـیزات اسـتخـر به سـراسـر کشــور در کـمتـرین زمـان ممـکن [عمـده و تکـ]

  پرشین استخر

     فروش انــواع تجهیزات اسـتخـر |  لوازم موتورخانه و گرمایش اسـتخــر به قیمت نمـاینـدگـی تهران

  نصـب لوازم تصفیه استخـر || اجــراء تجهیزات استخـرو جکوزی

  فروش انــواع کاشی اسـتخـری / سرامـیکـ اسـتخـر

  ارسـال تجهیـزات و لـوازم استخـر در کمترین زمـان به سـراسـر ایــران با بهـترین قـیمـت..    جهـت کـسـب اطلـاعـات بـیشـتـر لطفـا با مـا در ارتـبــاط باشـیـد

   مشــاوره تخصصی خـرید تاسیـسات، لوازم و تجهـیـزات اسـتخـر، سونـاخشـک، سـونـابخـار و جکـوزی

  شــش رقمـی/ کـد 021 تهـران
  

  CALL PERSIANPOOL-تلفن پرشین استخر

  284.286

  1calling

  284.22.911

  همـراه /شبکـه هـای اجتماعـی
  

  091284.00.911

  instagram-folllow

  1telegram-follow

   

  iran-persianpool-branchesپـرشـیـن اسـتـخــر، فـروش و ارسـال تجهـیزات و لوازم اسـتخـری به سراسـر کـشـور در کـمـترین زمــان ممـکن..


  c Expand All C Collapse All

  برآورد هـزینه اجـراء اسـتخـر یا هزینه ساخت از صفـر تا صـد استخـر شنا بر اسـاس مـترمربع امکان پذیر نیسـت.

  [شــامل کـلیه هزینه ها، مانند سرامیک و تصـفیـه]

  در واقـع هـزینۀ کـل اجـراء هـر متـرمربـع از یک استخـر، نسبت به ابعـاد بزرگـتر یا کوچکــتر از آن قـابل تـعـمیـم نمـیباشـد..

  بطور مثال: چنانچه هزینه تقریبی اجراء از گودبرداری تا مرحله بهره برداری کامـل از یک استخر شنا بهمراه نصب تاسیسات تصفیه و سرامیک؛ با ابعاد 6 * 3 متـر و عمق میانگین 1.7 متر، معـادل 200 میلیون تومان در نظـر گـرفته شود[فـرض]

  هرگـز هزینه اجراء استخـری با ابعاد 2 برابـر، 400 میلیـون نخـواهد شـد.

  زیرا بخشی از هزینه ها در هر دو مورد به طور تقریبی یکسان میباشند.

  مانند هزینه اجراء تاسیسات / هزینه لوله اتصالات و شیرآلات اتاقک تاسیسات / هزینه تجهیزات تصفیه [با اختلاف اندک] و..

  اما میتوان صـرفــاً برخی از هزینه اجراء بخشـهای مربوط به مراحل ساخت استخر را بر اساس مترمربع محاسبه نمود.

  مانند اجراء آرماتوربندی / اجراء سیمانکاری و نصب سرامیک و..

 • jasa pembuatan company profile گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Hi! I understand this is kind of off-topic however I had to ask. Does running a well-established website like yours take a lot of work? I’m brand new to blogging however I do write in my diary on a daily basis. I’d like to start a blog so I will be able to share my experience and views online. Please let me know if you have any kind of ideas or tips for brand new aspiring bloggers. Appreciate it! Feel free to surf to my web blog :: jasa pembuatan company profile
 • male performance enhancement گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Maca Root Maca root is a Peruvian herb used for centuries to boost fertility and sexual operate. If you start with the recommended amount, you can all the time tweak the variety of daily capsules based on your expertise and desired outcomes.
 • сип дома москва и московская область گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Гэзльвудъ также услышалъ этотъ чуть-чуть замѣтный вздохъ, и въ ту же минуту почувствовалъ раскаяніе, что расточилъ нѣсколько мгновеній.
 • e-commerce گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Wow, wonderful blog structure! How lengthy have you been running a blog for? you make blogging glance easy. The full glance of your web site is fantastic, as smartly as the content! You can see similar: sklep online and here e-commerce
 • * * * 🎁 GET FREE iPhone 15: http://masonrthomas.com/upload/go.php 🎁 * * * hs=96fae0bd024b45d7a5b155513dd84279* گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  tlt2e8
 • دیدگاه‌ خود را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  بهـترین نوع، مـارکــ یا بـرنـد کاشی و سـرامـیک اسـتـخــر و جکــوزی در حـال حاضر برند سـرامـیک الـبـرز میـباشد.

  بهترین-کاشی-سرامیک-برای-استخر-0چیست؟BEST-CERAMIC-TILE-FOR-SWIMPOOLS

  با توجه به تجربیات تیم اجرائی پـرشـیـن اسـتـخـر و تصـدیـق سـازنـدگان تخـصصـی اسـتخـر در کشـور، کاشـی الــبـرز از دوام و کـیفـیت قـابـل قـبولـی برخـوردار میباشـد.

  سـایر برنـد های کاشـی و سـرامـیـک اسـتخـری موجـود در بازار ایـران (که تعداد آنها نیز انگشت شمـار است)، تا به این لحظـه تنـها بطور نسـبی موفـق به جـلـب رضـایـت مـشتـریـان گـردیده انـد.

  شـایان ذکــر است؛ اخـیــرا شـرکت های تولید کننده ایرانی، اقــدام به تـولـیـد سـرامـیـکــ های اسـتخـری با ظاهـری مـتفـاوت نمـودنـد.

  اما با توجه به نوظهـور بودن این محـصولات، تنهــا با گـذشـت ســالهــا استـفـاده در پروژه های مختلف، میـتـوان راجــع بـه دوام و کـیـفـیـت ایـن محـصـولات نـظــر قطـعـی داشت..

 • * * * 🎁 GET FREE iPhone 15: http://nitidknotz.com/upload/go.php 🎁 * * * hs=dacf1c9c5616e92ced5c116f07b47c0f* گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  a0ahdp
 • دیدگاه‌ خود را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  بر اسـاس نتـایـج آخـرین دسـتاورد هـای عـلمـی و تجربی دنیـا در حـوزه فـن آوری و تـولــید لـولــه هـای پلـیـمـری فشـار قـوی، مـناسب تـرین و بهـتریـن نـوع مـوجـود، در حـال حـاضـر

  لولـه-اتصـالات-شیـرالات یو پی وی سی UPVC میـباشـد.


  از جمـله مـزایـا و برتـری های لولـه هـای فشـارقـوی UPVC

  مقـاومـت در بـرابـر خـوردگـی و فرسـایـش، بـروز حـداقـل افـت فـشـار در سیـسـتـم پایـپـیـنـگــ بـه دلیل سـطوح صیقـلـی این مـتریال (ضریب زبـری لولـه UPVC بمـیزان 0.009 اسـت)، استـحـکام بـالا، عـمــر مـفـیـد 50 الــی 70 ســال، مقـاومـت در بـرابر تـغـیـیرات دمــا، سهـولـت در اجـراء، حـمـل آسـان و قـیـمـت مـناسـب مـیباشـد.

  آسـتانه تـحمل لولـه های فشـار قـوی U-PVC تـا دمــای 60 درجـه سـانـتیـگـراد و حـداکـثـر فـشــار نـامـی 16بــار(PN16) میـباشـد؛ ایـن قـابلیـت از شـاخص های مهم انتـخـاب UPVC بعـنـوان بهـترین نـوع متـریـال جهـت اجـراء لـولــه کشـی اسـتخـر و جکــوزی محـسـوب میـگـردد.

  چـرا لولـه، اتصـالات و شیرالات UPVC جهت لـولـه کـشـی اسـتـخـر بهتـرین انتـخـاب است؟

  بـاتـوجــه بـه این نـکتـه کـه زمـان اجــراء لـولـه کشـی کـاسـه استـخـر پیـش از مـرحـله بـتـن ریـزی میـبـاشـد؛ بنـابـرایـن بخـش عـمـده لـولــه و اتـصـالات اسـتـخـر بـرای هـمـیـشـه در بــتن مــدفــون خـواهـد شــد.

  به ایـن علـت هـنگـام بـررسـی و انـتـخـاب بهـتریـن نـوع لـولـه، شـایسـته است میـزان سـازگــاری مـتریـال اسـتفـاده شــده بـا رفــتـار بــتـن نیــز مـورد تـوجـه قـرار گیـرد.

  ســازگــاری قـابل قـبـول عنـاصـر تشکـیل دهـنده لولـه UPVC بـا بـتـن،هنگـام انــدود شــدن توسط بـتن، از مزایــا و برتری هـای ایـن نـوع پـلیـمـر، همچنین علت اصلی استفـاده از UPVC در لولـه کشی تصفیه استخـر به شـمــار میـرود.

  هـمینطـور در خصـوص نحـوه اتصـال UPVC، میـتـوان بـه عـمـق هـمـپوشـانـی بـالا (در اتصـال های چسـبی) و آب بنـدی کامـل در اتصـالات اوریـنگــ (پـوش فـیت) اشـاره نـمـود.

  لولـه کشـی UPVC “یو پی وی سی” (از نوع چسـبی) توسـط کـلـیـنـر، پـرایـمــر و چـسـبUPVC فـشــار قـوی مخـصوص انجـام میـپـذیـرد.

  نتـیـجـه اجــراء صحـیـح ایـن مـرحـلـه، مـنـجـر بـه هـم پـوشـانـی کامل بخـش هـای الحـاق شــده و در نهـایت حصـول اطـمیـنان از آب بـنـدی کــامـل مدار لوله کشی خـواهـد شـد.

  ✍️ “آمـوزش اجـرا لولـه کشـی استـخـر تـوسط لولـه UPVC

  BEST UPVC-PIPE-VALVE FOR SWIMPOOLS-بهترین لوله برای استخر چیست؟

  پرشـین استخـر جهت اجـرا لولـه کـشی تصفـیه اسـتخـر ها، از لولـه، اتصالات و شیـرالات U-PVC پیـمتـاش ترکـیـه اسـتفـاده مینـمـاید.


  CALL PERSIANPOOL-تلفن پرشین استخر

  بمنـظـور اطـلاع از قـیـمت هـا و خـریـد لـولـه، اتصـالات و شـیـرآلات UPVC اسـتـخـری، لـطفـاً با مشـاوریـن بخـش فـروش مجـمـوعـه پـرشـیـن اسـتخـر در ارتبـاط باشـید:

  شـش رقـمــی

  021.284286

  021.28422911

  همــراه / واتس اپ

  09128400911

 • Lakeisha Rene گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Hi persianpool.ir We noticed your website persianpool.ir is only listed in 9/2,500 directories. We have a service that lists your company in all the directories globally. It supports all countries, all services, to boost your SEO and get you those high quality back links that directories offer. We have a promo running for a one time fee of $99 Visit us on https://persianpool.companyregistar.org/persianpool.ir to get listed.
 • Andra Carron گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Hi, Do you have a digital product you would like to see promoted for free? Do you target companies with your product? We promote your product for you on a commission basis. Come check us out: https://persianpool.leadsboy.biz
 • Lavon Galarza گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Hi, If I can tell you exactly which Businesses (B2B) visited your website today – would you be interested? Here is what I mean. You get 100 visitors today. 2 of them fill out your form. 1 of them calls you. 97 of them are gone forever… Until Now. Our software can track: -Who was on your website -How they got there -What keyword they searched -Their Name, Phone and Email address. Don’t lose any more leads or sales opportunities. We’ve been in business since 2015 with clients around the world. Interested? Send me your name and number for a no cost demo on YOUR website. LeadsMax.biz Regards, Website Detective Don’t Miss Any Opportunity.
 • Junko Mcnabb گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Hi, Do you have a digital product you would like to see? Do you target companies? We promote your product for you on a commission basis. Come check us out: https://persianpool.leadsboy.biz
 • Ciara Wonggu گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Hi, I hope this email finds you well. I wanted to reach out to you today to discuss logo products and apparel for your business. Quick question: Who would be the best contact to discuss your company logo products and apparel such as: -Printed T-shirts -Logo mugs -Branded water bottles -Custom USB flash drives -Logo pens -plus 300,000 other products for your business https://persianpool.marketingeee.com/ With over two decades of experience in the promotional products industry, our company is dedicated to helping businesses like yours leave a lasting impression. Our wide range of custom-branded merchandise is designed to elevate your brand, foster customer loyalty, and drive sales. From captivating trade show giveaways to thoughtful employee incentive programs and impressive corporate gifts, we have the expertise to create unique promotional items tailored to your specific needs. Our team of promo product specialists will guide you through the entire process, from selecting the perfect items for your business to designing and creating custom logos that speak to your brand identity. As your one-stop-shop for branded merchandise, we ensure top-quality finished products are delivered right to your doorstep, making the process seamless and hassle-free. Let’s connect and explore how our promotional products can enhance your brand awareness and fuel business growth. Thank you for your time, and we look forward to hearing from you soon. Best regards, Creative Specialist Branded Products https://persianpool.marketingeee.com/
 • Tarah Ansell گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Hello, We noticed your domain: persianpool.ir is listed in very few directories. Directories have a very high Page Rank Score and provide really good back links Company visit us on Company Registar and list your domain in all the directories. https://persianpool.companyregistar.org/persianpool.ir
 • Inez Guertin گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Hi persianpool.ir, We visited your website persianpool.ir and think that we might have the perfect leads for you. We are a global lead provider covering all industries that include consumer and business data. Feel free to look through our samples on our website https://persianpool.leadsfly.biz/persianpool.ir If the samples are not to your liking, talk to us live on site and we might be able to provide you with the exact data you need Please visit us at https://persianpool.leadsfly.biz/persianpool.ir Your Future Favorite leads provider for 2024 Regards, Inez
 • Hilda Slaton گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Hi persianpool.ir We noticed your website persianpool.ir is only listed in 12 out of 2500 directories. This has a severe impact on your online global presence. You can get listed in all 2500 directories for a once off fee of $99 Come visit us on https://persianpool.companyregistar.org/persianpool.ir
 • دیدگاه‌ خود را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  پاسخ بطـور خلاصـه:

  نحـوه اجـراء اسـتخـر های بتنی

   

  BUILD-CONCRETE-SWIMMING-POOL-ساخت استخر بتنی

  پس از انجـام محـاسـبات فــنــی و طـراحـی کاســه استخـر، مراحـل اجـرائی در دسـتور کار قــرار میگیـرد.

  (طراحی 2 بعـدی و 3 بعـدی  کاسه استخـر، محـاسبه و تـنظیم لیسـتوفـر آرمـاتورها، طـراحی دیـاگرام لولـه کشی تاسیـسـات و..)

  جهت همـوار سازی کاسـه استخـر، دیـواره ها توســط آجــر یــا بـلــوک و کـف استخـر، با بتن مگــر(یا بتن نظافــت) پوشش داده میشـوند.

  سپس لایه اول از 2 لایه شبکـه مـش، توسط آرمــاتور [ معمولا A3 ؛ آجـدار] در بخشهـای کـف و دیـواره کاســه اسـتخـر اجــرا میشود. [آرماتوربـندی]

  » در میـان 2 لایه شبکه مـش آرمـاتور اسـتخـر، لولــه کشی های مربوط به گردش و تصفـیه آب، توسـط لولــه U-PVC انجــام میپذیرد.

  پس از لولـه کشـی، لایـه دوم آرماتور اجـراء میگـردد.

  HOW MAKE CONCRETE SWIMPOOLS-روش ساخت اجرا استخر بتنی

  »» مرحله بعد، بستن قـالب جهت بتـن ریـزی اسـت. 

   

  بـتن ریــزی اسـتـخـر توســط بتـن آمـــاده، ضمن الحـاق مکـمل های آب بنـدی و افـزونه های روان کـننده انجــام مـیپـذیرد.

  »»  در پایـان، کاسـه استخـر آماده سـیـمانـکاری، آب بنــدی نهــائی و نصــب ســرامـیـک (یــا رنــگ) خــواهــد بـود..

 • Slaptep گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  This demonstrates the feasibility of using chelators to enhance echinocandin efficacy in vivo in the treatment of echinocandin resistant infections where to buy cialis online safely
 • RobertFaito گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Gates of Olympus 1000 на реальные деньги
 • * * * 🎁 GET FREE iPhone 15: http://izmirlianfoundation.am/files/go.php 🎁 * * * hs=9836ec409a9f273e9eaf1e73551df2ee* گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  05i4wr
 • دیدگاه‌ خود را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


  تجهیزات استخر» فروش لوازم استخـر در تهران| مرکـز خرید لوازم تصفیه، ضدعفونی استخر، بهترین قیمت| فروشگاه لوازم سونا-جکـوزی[عمده- تک] بیشتر بخوانید »

  پیمایش به بالا
  ارتباط با کـارشناس..
  1
  با ما در ارتباط باشید..
  پـرشین استخر»PersianPool
  در حـال ارتبـاط بـا کارشـناس مـرتبـط:
  "موتورخانه استخر"
  --------------------------

  ســلام و درود بر شــمــا.

  لـطـفــاً درخـواسـتـتـان را مـطـرح فــرمــائـیـد: