اصــالـت پــایــدار اســت..
Call us: 021. 284 286

لوله UPVC استخر⭐اتصالات-شیرالات استخری⦿پیمتاش ترکیه⋆لوله هیدروپول ایران⦿ارزان ترین قیمت↩لوله فشـارقـوی

لـولـه UPVC ⭐ لولـه استخـری 💧 اتصـالات، شـیرآلات U-PVC یو پی وی سی

لولـه یو پی وی سی اسـتخـر/ اتصالات-شیر UPVC جکــوزی / آبـرســانی فشـار قـوی

[UPVC فشـار10بـار، 16بـار=PN10,PN16]

   مرکـز فـروش لـوله،اتصـالات،شیـرآلات UPVC

 گـارانتـی بهـتریـن قـیـمـتــ |%| بـالاتـریـن درصـد تـخـفـیفــ همـکاری |%|

در ســــراســــــر کــشــــور..


لولـه-اتصـالات/شـیرالات اسـتخـری PVCU | بـرند پیمـتاش ترکیـه 🇹🇷

🇹🇷 Pimtaٍs Plastik
U-PVC»  PIPES / VALVES / FITTINGS


لـیست قـیمت لـوله UPVC ⬇️ کاتالـوگ اتصـالاتشیـرآلات UPVC اسـتخـری پیمـتاش

لولهupvc-PIMTAS-UPVC-PIPE-VALVE

 قیـمـت لـولـه UPVC | اتصـالات/ شـیرآلات پیمـتاش ترکیـه | تابسـتان 1401

💧لـولـه UPVC ایـرانی اسـتانـدارد💧

لـولـه UPVC نیـک پلـیمـر | لـولـه هـیدروپـول | لـولـه وینـو پلاسـتیک | لـولـه سـیـنتاشدر ایـن مطلب ضـمن آشـنـائی اجمـالـی با سـاختـار شیـمیائی و ویـژگـی های بـارز ایـن مـاده، به بـرخـی مـزایای استـفـاده از لولـه، اتصالات و شیـرالات UPVC فـشـار قـوی، به ویـژه در لولـه کشـی اسـتـخـر و جـکـوزی خواهـیم پـرداخـت..
 تعـریـفــ کـلـی از واژه PVC

نام فارسـی» پـلی ویـنیـل کـلـرایـد.

لاتـیـن» PolyVinyl Chloride

تعـریفــ» پـی وی سـی چیـسـت؟ PVC نـوعـی پـلاسـتـیـکــ پـرکـاربـرد است که در حـال حـاضـر از ارزشـمـنـدتـریـن محـصـولات صـنـایـع پـتـروشـیـمـی دنـیــا میـباشـد.

PERSIAN-POOL-GUY-1

» بطـور کلـی، بالـغ بـر۵۰٪ از PVC ساخـتـــ بـشــر، در صـنعـتــ سـاخـتـمـان بکـار بـرده میـشـود.

» زیـرا عـلاوه بـر قـیـمـت نـسـبتــاً ارزان ایـن مـتـریـال، از اجـراء آســانـی نیــز برخـوردار اسـت. بـر هـمیـن اســاس طـی سـالیـان اخیــر، پـی وی سـی[P.V.C] جـایـگزیـنی بِـلامُنـازِع برای بـرخـی مـصالـح سـاختـمانـی سـنـتـی پرکـاربـرد نـظـیـر چـوب، سـیـمـان و سـفـال گـردیـد..

UPVC PIPE-لوله UPVC


 بـخـش اعـظـــم تـولیـدات تـجــاری پـی وی سـی، عمــدتـاً از طـریق بسپـارش تـعـلـیـقـی انجــام میــپـذیـرد و از بـسپـارش هــای تـوده‌ای و امــولسیــونـی به میــزان کـمـتر، هـمـچـنیـن از بـسپـارش محـلـولـی بـه نــدرت اسـتــفـاده میگــردد.

بسپـارش تـعـلـیـقـی چـیـست؟ »» بســپارشـی که در آن تکـپارها تـوســط همــزن مـکانـیکی [میـکســر] در فــاز مـایــع پـراکــنده میـشونـد.
[Suspension Polymerization]

پـلی ویـنـیـل کلــرایـد [پـی وی سـی]، از بلـوریـنگـی ناچـیـزی برخـوردار اســت. امـا بـه علـت وجــود زنـجیـره هـای حجــیم “بـسپـار” دارای استحـکـام و سـختـی قـابـل قـبــولـی میبـاشـد. [حـاصل استـخـلافــ بـزرگــ کـلـر]

 

مـقـدار Tg (تـی جـی) در PVC » مـعادل ۸۱ درجــه سـانـتیـگراد اسـت. [Tg نـسـبتـاً بـالا]

امـا میـزان Tg “تــی جــی” در محـدوده ای نیـسـت کـه مـتریـال PVC در فـرآینـد های گـوناگـون دچــار مشکـل شـود.

ℹ️ تـی جـی : Tg چـیـست؟

گـذار از شیـشـه به مـایـع (glass–liquid Transition) یـا گـذار شـیـشـه ای (glass Transition)

»» تـغـیـیـر تـدریـجـی و برگـشت‌پـذیـر مـواد بـا افـزایـش دمــا Tg نـام دارد.

» این مـاده، هـیچـگونـه اثـر فیـزیولـوژیکـی مـضـر از خود بـرجـای نـمیگـذارد. بـعلاوه در بــرابـر حــرارت و نـور نسبــتاً نـاپــایـدار بـوده و کـلـرید هـیـدروژن از آن سـاطـع مـیگـردد.

پــی وی سـی، در واقــع نــوعـی پـلاسـتیـکـ سـخــت اسـت کـه بـا افـزودن بــرخـی مـواد روان‌ کـنـنـده‌ هــا، دارای انـعــطاف‌ میـشـود.

اغـلـب ایـن مواد شیمـیائی نرم کـننده موسـوم به فــتالـیـت ها phthalates میـباشـند.»» پـیش از قـرن بیـسـتم مـیلادی، دو شیـمـیـدان روسـی به نامـهای ایـوان اسـتـرا مـیـسـلنـسـکی و فــریـتـز کـلــیـت از کمـپـانی مشهـور گــریـشـم الکــترون شیـمـی آلـمـان،

در بکـار گیـری و جایـگزیـنی مـتریـال PVC با محصـولات تجــاری آن زمـان، سـعـی بـسـیاری نمـودنـد. امــا مشـکـلات متـعـدد در فـرآیـنـد تولـیــد، سخـتـی و گـاهـی شـکـنـندگی ایـن پلـیـمـر، تـلاشـشــان را تا سالـهـا بــی نـتـیجـه بــاقـی گـذاشـت..

 امــا در ســال ۱۹۲۶ میلادی، والــدو سیـمـون از بی اف گـودریــچ راهکـاری مـوثـر به منـظـور نـرم و انعـطاف پـذیـر نـمودن PVC تــوسط اخـتلاط آن بـا افـزودنی هـای گـونـاگـون، گـسـتـرش داد.

نـتـیـجــه ایــن تـحـقـیقـات، پـلیـمـری انعــطافــ پـذیـر بـود کـه تمـایـل بسـیـاری به شــرکـت در فـرآیـندهـای گـوناگــون داشــت. با توجه بـه خـصوصـیات این مـاده، بـسـرعت اسـتفـاده از آن در بـخش تجــاری شــایـع گـردید.


لوله یو پی وی سی

لولـه،اتصالات،شـیرآلات U-PVC

یـو پـی وی سـی

  Introduction of UPVC Pipes, Fittings & Valves

 پروفیـلهای اکستــرود شـده بر پـایــه پلـی ویـنـیـل کلـرایـد سخـت [یو پی وی سی : U-PVC] در بــرابـر ضـربـه از مـقــاومـت بــالائـی برخـوردار مـیـباشـنـد.

UPVC به رنـگ سفـیـد و یـا طـوسـی تـیـره است که امـروزه از ایـن پـلیـمـر در ســاخـت درب و پنـجــره‌ هـا، لـولـه و اتصــالات و بسـیـاری صـنایـع دیـگــر اسـتغـاده میـشـود.

پروفیــلها میـتوانـند کــامـلاً از مـواد خــام ساخته شـوند و یــا دارای هســته ای از ضــایعـات یـا مـواد بـازیـافـتـی باشـند کـه این هسـته میتـواند توسط پـی وی سـی سـخـت و کــواکـستـروژن پـوشـش داده شـده باشـد.

ℹ️ فـرایـند کــو-اکـسـتـروژن چـیـسـت؟ [Co-Extrusion]

 کـو-اکسـتـروژن، اکـسـتـروژن چنـد لایـه از مــواد بطـور همـزمـان اسـتــ. این نوع از اکـستـروژن از دو یا چـنـد اکـسـتـرودر جهت ذوب مـواد استفـاده مـینـمـاید. ایـن فـرایـند حجــم ثابتـی از مواد مـذاب مختـلف و دارای ویسکـوزیتـه های مـتفـاوت را به یـکــ دمـا رسـانـده و رزیـن را به شـکل مـورد نظـر اکـسـترود مـیـکـند.


💧لــــولــه UPVC💧

لولـه، اتصالات و شیرآلات PVC-U یـا U-PVC

U.P.V.C مخـفـف واژه هـای [Unplas PolyVinyl Chloride] مـیباشد.

اصلـی ترین ماده تشکــیل دهــنده آن، پروفـیـل اسـت. [Polyvinyl Chloride]

این مـاده حــدود 85 درصــد ترکـیب اولیـه تولیـد پروفـیل UPVC را تشکیل میدهـد.

عـلاوه بر این، مـواد افــزودنی دیگــری نیـز جهت ایجـاد خواص مورد نـیـاز بــه تـرکیب افــزوده میگـردد که عـدم وجـود یا تـغیـیر میـزان بکـار رفتـه در فـرمولاسـیون، کـیـفـیت محصـول نهــائـی را بـه شـدت تـحـت تـاثـیـر قـرار خـواهـد داد..
ℹ️

تـفــاوت واژه هـای U-PVC و PVC-U چـیـســت؟

آیـا لولـه یــو پی وی سی و لولـه پی وی سی یـــو، کـیـفـیـت یکـسـانی دارنـد؟

هر دو واژه U-PVC , PVC-U دارای یک مفهــوم میباشند..

 علت اسـتفـاده از واژه PVC-U چیست؟

✔ ریشـه آن به اواخـر سـال 1980، زمانیـکه نخسـتیـن خـط تولیـد این محصـول در قــاره اروپـا راه انـدازی شـد؛ بـاز میـگردد.

»» در آن زمان، با توجـه به رعـایت قواعـد گرامـری مرسـوم، نام این محصـول PVC-U شـناخـته میـشـد.. مطابق این گرامـر در بـرخـی مـوارد “اســـم” پبـش از “صـفــت” بکار برده میشود. [برخلاف قـواعـد گرامـر زبان انگلـیـسی]

[ بر اساس قواعـد گــرامـر زبــان برخـی کشـورهای اروپـائـی، در مـواردی اســـم[این مـورد:  کلمه PVC قـبـل از صـفــت قــرار مـیگـیـرد[ صفــت: U]. در ایـن مـورد صــفـت پلاسـتیـکی نـشده”  به پلی ویـنـیل کـلـرایـد [ یا همان PVC]”  نسـبت داده شده اسـت. U‘ به معـنای Un-plasticised یـا پلاسـتیکی نـشـده]

 

🔎 مـزایـا و قـابـلیت هـای لـولـه و اتصـالات UPVC

Benefits & Capabilities of U-PVC Pipes 

مقـاومت شیـمـیائی بســیار بالا

PVC در برابـر بسـیاری از الـکل ها، روغن ها و مواد نفـتی غـیرآروماتیک مقـاوم است. این ماده همچنین در برابـر اغـلب خـورنده ها نظـیر اسیـدهای غیرآلـی، بـازها و نمـک هـا مقــاوم میـباشـد.

بعـلاوه جهت اسـتفاده در پـروژه هـای آبـرسـانی، در بـرابر مـواد شـیمـیائی موجـود در آب و خـاک مقــاوم بـوده و همچـنین در صورت مجـاورت با کـلر نـیـز از مقـاومت خوبـی بـهرمـند است.

در منـاطقی بـا وجـود عنـاصـر غیـر عـادی و یا مـواردی کـه از لولـه بـمنـظـور انتـقـال مـواد شیـمـیائی استفـاده میشود؛ میـزان مقـاومت شـیمـیائی مـتـریـال مورد اسـتفـاده در اولویـت قـرار میگیـرد.

استحـکام کششی بلـند مـدت
لولـه های UPVC به گونه ای فرمول بنـدی میشوند کــه استحـکـام کشـشی بلـند مــدت زیــادی داشـته باشـند.

حداقــل استحکام مورد نیــاز[MRS] [که در طراحی لولـه های تحـت فشــار یــا فشــار قــوی بکــار میرود]، برای لولــه های U-PVC در حــدود دو بــرابـر بیشـتـر از مقــادیر مـتناظـر در ســایـر لـولـه های پلاسـتیـکی یا پلیــمـری، نظـیر پلـی اتـیـلـن است.

به همین دلیل ضخامت لوله های UPVC نسبت به سایر لوله های پلاسـتیکـی کـمـتر بـوده و در نهایـت از وزن کمـتـری نیـز برخـوردارند.

این مـورد از مزایـای بــارز لـولـه UPVC به شمــار مـیرود.

مقـاومت بالا در برابـر سـایش و خـوردگی
لولـه های UPVC نــارســانای جـریان الکـتریـکی بــوده و در برابـر واکنـش های الکــتروشیـمـیائی ناشـی از اسـیدهـا، بازهـا و نـمـک ها (که منجـر به خوردگـی فـلزات میشود)، کـاملاً مقـاومــند.

این ویژگی در سطح داخلی و خارجی لوله های UPVC وجود دارد.
بـه ایـن دلیـل، استفــاده از لوله U-PVC در مــواردی که خـاک مــهاجــم وجـود دارد، بسـیار به صــرفـه است.

نسبت استـحکام به وزن بالا، وزن سـبک
استحـکام بالای UPVC باعـث کاهـش ضخـامـت و وزن این لولـه ها میـگردد.

امکان حمـل و نقـل آسان، بروز حـداقـل مـیزان آسـیب های کـاری، نصـب و حمـل ارزان تـر، از جمـله برتری های این حـوزه محسـوب میشود.

بعـنـوان مثـال» یک فـرد عـادی قـادر به حـمـل دو شاخــه لولــه ی ۶ متری UPVC ســایز ۱۱۰ اســت. امــا نهـایـتاً کــمـتر از 2 مــتر لــولـه ۱۱۰ آهــنی را میـتواند با همـان میــزان نیــرو جـابـجـا کـند..

اتصـال کـاملاً آب بـنـد

مـزیت اصــلـی هـر نـوع از لـولـه و اتـصــالات، شـیـوه آب بنـدی آنـهـا پـس از اجــراء میـبـاشـد.

لولـه های UPVC با عـمق هـمـپوشـانی بــالا و کیـفـیت مطـلوب در سیـسـتم های اتصــال اورینــگـی [Pushfit] ، توانـسـته در بازار رقـابـت نسبـت بـه ســایــر محـصولات سـنتـی مشـابه چــند گـام فـراتـر قــرار گـیـرد.

مـقــاومت در برابر سـایـش و خـراش
لولـه های UPVC مـقاومت بســیار بالائـی در برابر ســایــش و خــراش از خـود نشان مـیدهـند.

لولـه های UPVC دوام بســیار بالاتــری نسبت به لوله های فلــزی، سیـمانی و سفـالی در برابر انتـقــال مواد دوغـابی دارند.

مـدول الاستیـسیتـه بـالا و انعـطاف پـذیری مـناسب

UPVC-لوله-اتصالاتمقـاومت لولـه های UPVC در برابر شکـست، از مزایای عمـلکـردی ویــژه این نوع متریال محسوب میگردد. لوله های UPVC تحت فشـار قـادر به تغـییر شکـل بدون شکـستـگی هسـتند. مـدول الاستیـسـیته UPVC از مزایــای بــارز آن جهـت کاربردهـای دفــنی محـسوب میشود.

بـخصوص مناطـقی که حـرکت خـاک یا لـرزش زمـین در آنهـا متـصـوّر است (ماننـد نواحی زلـزلـه خیـز)؛ وجـود این کمـیت باعـث کاهـش احـتمـال بـروز پـدیـده دوپـهــنی در این لولـه ها خـواهـد گـردید.

همچـنین با توجـه تعـییـن ضخـامـت لولـه های آبرسـانـی بر اسـاس “مقـدار مـدول الاستیـسـیـته رزین مصـرفـ شـده در ساخـت لـولـه”،

این مـدول منـجـر بـه کاهـش ضخـامـت و افـزایش سطـح مقـطع عـبور جـریـان در لولـه هـای UPVC میشـود.

استحـکام در بـرابـر ضـربـه

تحــت شرایـط نرمـال، لولــه UPVC مقـاومـت نسـبتاً بالائی در برابـر آسـیب هـای ناشـی از ضـربـه، در مقـایسـه با لولـه های سفـالی، سیمـانی و سـایـر مـصـالح رایـج دارنـد.

با وجود کاهـش مقـاومت ضربـه پـذیـری لولــه های UPVC در دماهـای بسـیار پایین، میـزان استحـکام در برابـر ضربـه آنهـا همـچـنان بالاتـر از حــد نیـاز اسـت.

میـزان زبـری پـائـیـن
زبـری لولـه عامـل بسیار مهـم و مؤثـری در بـروز افـت فشــار و کاهـش دبــی آب مـیباشد. لولـه های UPVC به دلیـل برخـورداری از سطوح داخلــی بسـیار صیـقـلی [ضریب زبـری و اصـطـکاک پاییـن]، مقـاومت بسـیار انــدکـی در برابـر عـبــور جریـان سـیال از خـود نشـان مـیدهـند.

همـانطـور که میـدانید؛ محـل تجـمـع باکـتری ها عمـومـاً در بخـشهای زبـر و دارای پَسـتی و بلـندی لولـه اسـت[تشکیل biofilm] کـه به مـرور موجـب انـسـداد جریـان آب خواهـد شد. این امـر علاوه بـر افـت فشـار جریـان، بــر سـلامـت آب آشامـیدنـی نیـز تأثیـر مـنفـی میـگذارد.

زِبــری هــیدرولـیـکی پائـین در لولـه های UPVC، با ممـانعت از تشکیل بایـوفـیـلم، عـلاوه بر کاهـش افـت فشـار، از تـه نشــینی لجـن در شبـکه های آبـرسـانی جلوگیـری نمـوده و در شـبکه های توزیع آب آشــامیـدنی نیز باعث کاهـش احتمـال آلـودگـی میـگـردد.

 


حـفــظ کـیـفـیـت آب

نظـر به فرمولاسـیـون موجـود در تولـید لولـه های UPVC  و تطابق آن بـا اســتانداردهای NSF 61-62 ؛ این متریال در خطـوط آب رسـانی انـتقــال آب آشـامیـدنی نیـز مورد استفـاده قرار میگیرد.

با ایـن وجـود میتوان اطمـینان داشـت که مقـادیـر سـرب، قــلـع، جیــوه، کـُــرُم، کـادمــیـوم، باریـوم و سایر عنـاصــر سـمــی از محـدوده مجـاز استانـداردشـان تجــاوز نخـواهنـد کـرد.

مقـاومت در برابـر گـرما و شعـله آتـش
لولـه های UPVC به سخـتی آتـش میـگـیرنـد و در صـورت عدم وجـود منـبع آتـش، شعــلـه به سوخـتن ادامـه نمیـدهـد.

دمــای شعــله ور شـدن خود به خودی این نـوع پلیـمـر۴۵۴درجـه سانتیـگراد بــوده کـه این مـیـزان بسـیار بـالاتـر از اکـثر مـصالـح ساختمـانی مشـابه است.

» در اثـر سوخـتن UPVC، گاز HCl آزاد میـگـردد. ایـن گاز ضمن ممـانعت دسـترسی اکسـیژن به نـقـاط مشتعـل، باعث خـامـوش سـازی آتـش خـواهد شـد.

 UPVC را مـاده ای خـود خــامـوش شونــده میـنامـنـد.

قـیمـت مـناسب و ارزان
علاوه بر مزایای ذکــر شـده؛ قـیـمـت لـولـه و اتصـالات UPVC بسیــار مـناسـب تـر از سـایـر لولــه های پلیـمـری، فلـزی، چـدنی مـیباشد.

 به دلایـل عـنـوان شـده، امـروزه لولــه های UPVC از گزینــه های اصلی انتـخـاب در شبکــه های آبـرســانی تحـت فـشـار، خصـوصـاً لـولـه کشــی تصفـیه اسـتـخـر محسـوب میشـود.

لوله و اتصالات UPVC نمونه اجرا لوله کشی تاسیسات استخـر با لولـه و اتصالات UPVC


PERSIAN-POOL-Arrow2

🔎 ســایــر مــزایــای لولــه UPVC

 • صرفـه جوئــی در مصرف انـرژی تـا 40%
 • – کـاملاً مقــاوم در برابــر نفــوذ بـاد، گـرد و غــبار، آب بـاران.
 • – مقــاوم در برابر پوسیــدگی و زنگ زدگـی
 • – عــــدم نـیــاز به رنـگـــ
 • – عــایـق صــوتـی، حــرارتـی و بـرودتـی
 • – غـیر قـابل اشتعــال در مـواقــع آتـش ســوزی
 • – قابلیت بالای انعـطاف و تنــوع در ساخـت نگـهـداری و نـظافــت آسان
 • – دارای عـمــر مفــیـد طــولانـی
 • – نصـب ســریـع و اجــراء آســـان
 • – دوست دار محیــط زیسـت [بـدون سـرب]لــولـه UPVC اســتــخــری

سیـستـم لـولـه کـشـی اسـتـخــر

🔩 آموزش مـراحـل کلی اجــرای لولـه کشـی اسـتـخـر توسـط لولـه UPVC 🔩 روش اجـرا لولــه و اتصــالات U-PVC

 

pipes

ابـتــدا لولـه ها را به مـيزان مورد نظــر و بـصورت قــائـم (زاويـه ٩٠ درجـه) بـرش مـیدهــيم.

و لولـه های برش خورده را با دستـگاه فــِرز يا كُـنـيـك بـه فـاصلـه چهار تا شـش ميليـمتر از لبـه لولــه را با زاويـه پانــزده درجـه كُـنیـكـ میکنـیم.

PERSIAN-POOL-Arrow2

pipes

مرحـله بعدی پاکسـازی نواحی است. بـرای پاک نمودن مکـانـهای اتـصـال و از بيـن بردن چربـی هـای ایـن بـخش از سطـوح لـولـه و اتصـالات، از مـاده كـلــينر [Cleaner] استفـاده میـنمائـیم.

 

مـرحلـه سـوم استفـاده از پـرايـمــر [Primer] اسـت.

پـرایـمــرچیـسـت؟ پرايمــر حـلّالـی نـســبـتا قـوی با قـدرت خـورنـدگی بسـیار بالا است كه علاوه بر ایجـاد نرمـی در سطـوح، باعـث افـزایش نفـوذ چـسـب میـگـردد. بـنابـراین بکارگـیری صحـیـح پـرایـمــر از هرگــونه نشـتی احـتمـالی در محـل اتـصـالات پیشگـیری بعمـل می آورد.

water بخـش چهارم بلافاصله پس از مرحلـه سوم، اجـراء چسـب UPVC فشـار قـوی است. در این مرحلـه بخـش داخلـی اتـصـال و قسمت روی لولـه را بطـور کامـل بـا چسـب مخـصوص UPVC آغشتـه، سپس لولـه را وارد اتصـال نمـائیـد. (یـا اتصـال 2 لولـه)

نکـتـه:  مـادامـی کـه سطـح لولـه و اتصـالات U-PVC پس از آغشتـه شـدن با پرایـمــر همـچنـان مرطـوب است؛ مرحلـه چـسـبانـدن انجـام میـپـذیـرد..


PERSIAN-POOL-Arrow2در پايـان، چـسب اضـافـه ای که ازنقــاط اتـصـال به بخـش بيـرونـی نـشـت نمـوده را تـوسـط پـارچــه پـاك میـنمـائیـم.

🕡⌛پس از 10 الـی 24 ساعـت، توسـط فشـارسنـج تـسـت نـقـاط اتـصـال انجـام  میـپذیـرد..⌛🕡
pipes

نکات مـهــم و قابل توجـه، در استفـاده از لوله UPVC و اتصـالات یو پی وی سی

PERSIAN-POOL-Arrow2

چه میــزان چسـب برای لـولـه کـشـی UPVC مـورد نیــاز اسـت؟

بطـور تقـریبی يك كيلوگرم چـســب، برای ٥٨ اتصـال سايـز ٦٣ کافی میـباشـد.


 

دمـای  ایـده آل محـیط جهـت اجـراء چسـب UPVC بيـن ٥ تا ٣٨ درجـه سانـتيـگـراد ميبـاشد.

⚠️ بـه هـیـچ عنـوان نبـایــد از لولـه و اتصـالات UPVC در مـدار بويلــر بـه مـبـدل استـفـاده نـمـود. ⚠️

 
♨️ ♨ تـوجــه: آسـتانه مقـاومت گــرمائی لـوله و اتـصـالات UPVC  حـداکــثر تــا دمـای 60 درجــه سانـتیگـراد اسـت.

»» بــرای اتـصـال و امـتـداد خـطـوط لولـه، از تـبـدیـل/ بوشــن و مـغــزی استـفـاده میـشود.

 PERSIAN-POOL-Arrow2

برخـی اصـطـلاحـات مـتـداول لـولـه و اتـصـالات UPVC

درپـوش [کــَـپ | گــپ |CAP]: بمنظـور پوشـش انتـهای لولـه هـای بوشـن دار یا اتصـالات دارای رزوه مـادگـی بـکار مـیرود. [جهت کـور کردن دهـانـۀ اتصـالات]

در سـایـزهـای کـوچـکـتـر، از درپـوش سـرچهـارگـوش برجـسـته یا مـغـزی، و برای انـدازه های بزرگــتر از درپــوش شـش‌ گـوش استفـاده میـگــردد.

از دیگـر کاربـرد هـای کــپ (یـا گــپ) علاوه بر جـلوگیـری از ورود خـاکــ و هـرگـونـه جـســم خــارجی بـه داخـل لـولـه هـا (تا پـایـان اجـراء پـروژه)، 

 تـسـت مــدار لـولـه کشـی اسـت.

پـس از اتـمـام اجـراء لولـه کشـی بـه منـظـور حصـول اطمـیـنان از آب بـنـدی کـامل نقـاط اتصـال، مـدار پایـپـیـنـگ جهـت تـسـت تـحـت فـشـار قـرار داده میـشـود.

به این منـظـور لـولـه هـای بـاز توسـط  کـپ مسـدود میـگـردنـد. پـس از اتـمـام تـسـت فـشــار و پایـان عمـلیـات عـمـرانی، ایـن گــپ ها بـریـده خـواهـند شـد.

 • لولـه بوشـن‌دار: عمـومـاً به هـر شـاخـه لولـه، یـک بـوشـن نـیز بسـتـه مـیشـود. بوشــن‌ هـا عمـومـاً دارای رزوۀ راسـتــگـردنـد. عمـلکرد بوشـن، تــبدیـل اتـصـال در انتــهای رزوه شـده (بخش خارجی) لولـه به اتصالــی بزرگـتــر اسـت. در واقــع میـتوان بوشـن را اتصـالـی جهت کاهــش یا افـزایـش قـطــر لـوله تـلـقّـی نمــود.
 • رزوه: به شـیارهـای مــارپیــچ بـیرون پـیـچ یـا درون مهــره رزوه گـویـنـد. رزوه‌هــا حـرکـت چـرخـشـی را به خـطــی تـبـدیـل مـیـنمـایـنـد. تـراش رزوه تـوسـط مـاشـیـن سـنـگــزنـی صـورت مـیپـذیـرد.
 • قلاویـز: بمـنظـور ایجـاد دنــده درون استـوانـه ها [مـاننـد مـهـره] اسـتفـاده میـگـردد.
 • حـَـدیــده: جـهت ایـجــاد رزوه یـا دنــده در سطـوح خــارجــی استـوانـه بـکــار میـرود.
 • کـلاهــک‌ هـای لولـه[کــیـپ]: بـرای بسـتن لولـه و اتـصـالاتـی که دارای رزوه روپـیــچ باشــند مـورد اسـتقـاده قـرار میـگیـرد.
 • لـولـه مـغـزی: قـطـعـه لولـه هـائی با طـول کـمـتر از 30 سانـتیـمـتر کـه دو انـتـهــای آن رزوه شـده باشــد، لـولـه مـغــزی نـامـیـده میـشـود.

💲 قیـمت لولـه UPVC اسـتـخری 💲

قیمت هر متر شـاخه 5 متری لولهUPVC سایز63 فشـار قوی PN16 ، کـمتـر از 100.000 تومان است.
 قـیمـت نقـریـبی هـر مـتر لولـه UPVC داخلی در ســال 1401

طـول هـر شـاخــه لـولـه U-PVC یو پی وی سی 5 متـر و یـا 6 متـر مـیباشد

«بـستـه بـه سـیاسـت شـرکت تـولیـد کننـده»

لولـــه‌ های بـریده شـده با طـول بیــشـتـراز 30 سـانتـیمـتر، تـکــّــه لـولـه محـسوب میـشوند
🔎 معـادل فـارسی واژگــان مـتـداول در اتـصـالات UPVC

 • Elbow : زانــو
 • Tee : ســه راهـی
 • Concentric Reducer : تبدیل هم مـرکز
 • Eccentric Reducer : تبدیل غیرهم مرکز [کـج]
 • Nipple : ســردنـده
 • Butt-Weld Fitting : اتصــالات جـوشـی
 • Long Elbow : زانـوی بــلـند
 •  Short Elbow : زانـوی کـوتاه
 • [L [Length : طــول
 • [T [Thickness : ضخـامـت
 • [OD [Outside Diameter : قطــرخارجـی
 • [ID [Interior Diameter : قـطــر داخلـی
 • Welded : دارای شیـار[درزدار]
   

  📊

  N.P.S جـــــــــدول

[ Nominal  Pipe  Size ]        
در سـایزهـای مشـخص شـده
NPS DN OD
[in (mm)]
Wall thickness [in (mm)]
SCH 5s SCH 10s/20 SCH 30 SCH 40s/40
/STD
SCH 80s/80
/XS
SCH 120 SCH 160 XXS
6 0.404 (10.26) 0.035 (0.889) 0.049 (1.245) 0.057 (1.448) 0.068 (1.727) 0.095 (2.413)
¼ 8 0.540 (13.72) 0.049 (1.245) 0.065 (1.651) 0.073 (1.854) 0.088 (2.235) 0.119 (3.023)
10 0.675 (17.15) 0.049 (1.245) 0.065 (1.651) 0.073 (1.854) 0.091 (2.311) 0.126 (3.200)  
½ 15 0.840 (21.34) 0.065 (1.651) 0.083 (2.108) 0.095 (2.413) 0.109 (2.769) 0.147 (3.734) 0.188 (4.775) 0.294 (7.468)
¾ 20 1.050 (26.67) 0.065 (1.651) 0.083 (2.108) 0.095 (2.413) 0.113 (2.870) 0.154 (3.912) 0.219 (5.563) 0.308 (7.823)
1 25 1.315 (33.40) 0.065 (1.651) 0.109 (2.769) 0.114 (2.896) 0.133 (3.378) 0.179 (4.547) 0.250 (6.350) 0.358 (9.093)
32 1.660 (42.16) 0.065 (1.651) 0.109 (2.769) 0.117 (2.972) 0.140 (3.556) 0.191 (4.851) 0.250 (6.350) 0.382 (9.703)
40 1.900 (48.26) 0.065 (1.651) 0.109 (2.769) 0.125 (3.175) 0.145 (3.683) 0.200 (5.080) 0.281 (7.137) 0.400 (10.160)
2 50 2.375 (60.33) 0.065 (1.651) 0.109 (2.769) 0.125 (3.175) 0.154 (3.912) 0.218 (5.537) 0.250 (6.350) 0.344 (8.738) 0.436 (11.074)
65 2.875 (73.03) 0.083 (2.108) 0.120 (3.048) 0.188 (4.775) 0.203 (5.156) 0.276 (7.010) 0.300 (7.620) 0.375 (9.525) 0.552 (14. )
3 80 3.500 (88.90) 0.083 (2.108) 0.120 (3.048) 0.188 (4.775) 0.216 (5.486) 0.300 (7.620) 0.350 (8.890) 0.438 (11.125) 0.600 (15.240)
90 4.000 (101.60) 0.083 (2.108) 0.120 (3.048) 0.188 (4.775) 0.226 (5.740) 0.318 (8.077) 0.636 (16.154)


PIMTAS-UPVC-PIPE-VALVE

PERSIAN-POOL-Arrow2لیسـت قیـمت جـدید لـولـه-اتصـالات یو پی وی سی UPVC اسـتخـری فشـار قــوی

 


📥 دانلـود لــیـســت  لـولـه، اتـصـالات و شـیـرآلات یو پی وی سی UPVC اسـتـخـری پیـمــتاش ترکیـه / هیــدروپـول ایــران

قیـمـت جـدید لولـه UPVC در سـال 1401

 
لوله upvc-ارسالdelivery

ارسـال سـریـع لولـه و اتصـالات UPVC به ســراسـر ایـران، در کمـتـر از 24 سـاعـت..
 

📙

دانلـود استـانـداردهــای لـولـه و اتصـالات UPVC

موسسـه اسـتانـدارد و تحـقـیقـات صنـعـتـی ایـران

🛒 فـروش اتـصـالات و شـیـرآلات پـیـمــتـاش تـرکـــیـه [Pimtas Plastik Pipes & Valves] 🛒

دارای استـانـداردهـای بین الـمـللـی

🛡️ گـارانـتی تعـویـض بـی قـیــد و شـرط در پرشـیـن اسـتــخــر 🛡️ 

بـا مـشـاوریـن فــروش مجمـوعـه پـرشـین اسـتـخـر در ارتبـاط باشـید:

CALL PERSIANPOOL-تلفن پرشین استخر

📞 شــش رقـمـی

021.284.286

 

📱 واتــس اپــــ / هـــمــراه

091284.00.911021.284.22.911

021.284.23.911

 1telegram-follow

کـانال تلـگرام پـرشین اسـتخـر

instagram-folllow
UPVC PIPES در ایــنسـتـاگــرام


هـر چـیز که در جـسـتن آنی؛ آنـی!.. [مولانا]


iran-persianpool-branches
پرشـیـن اسـتـخـر، فـروش لــولـه / اتـصـالات و شــیرآلات UPVC  |  ارســال سـریــع به ســـراسـر کشــور با کمــتـرین قیـمـت | ارائــه بـیـشتــرین میـزان تخـفـیـف به همـکاران محـترم..


c Expand All C Collapse All


4.9/5 - (2833 امتیاز)
X
ارتباط با کـارشناس..
1
با ما در ارتباط باشید..
پـرشین استخر»PersianPool
در حـال ارتبـاط بـا کارشـناس مـرتبـط:
"لوله UPVC استخر⭐اتصالات-شیرالات استخری⦿پیمتاش ترکیه⋆لوله هیدروپول ایران⦿ارزان ترین قیمت↩لوله فشـارقـوی"
--------------------------

ســلام و درود بر شــمــا.

لـطـفــاً درخـواسـتـتـان را مـطـرح فــرمــائـیـد: