اصـالـت پـایـدار اسـت..

سـاخـت استخـر شـنا | اسـتخـر عـمـومی و خصـوصی/ خانگـی | پرشـین استخــر

  اسـتخـر شــنا سـرپـوشـیده | اسـتـخـر عمـومی/ همـگانی به چـه مجموعـه هائی اطـلاق میشود؟و انـواع آن کـدامـند؟

?What’s an Indoor Swimming Pool

?What are the common types of Public pools

ساخت استخر-How Build Swimming Pool

پـرشـــین اسـتـخـــر (PERSIAN POOL® Corp) مفــتـخــر اســـت؛ کـلّـیـــه مـــراحــــل طـــراحـی، محـــاسبــه، پـیــــاده ســـازی و اجــراء انـــــواع اسـتـخــر‌ [اسـتـخــرهـمــگانـی / مـجـمـوعــه هــای ورزشــی و پــارک هــای آبـــی / اســتـخـــر خــانگــی/ اسـتـخــربــاغ/ اسـتـخــر ویـــلائــی/ اسـتـخـــر روفــــ گــــــاردن / اســتـخـــر پِــنـت هـَــاوس] ..و انــــواع ســـازه هـــای هــیــدرولـــیکـــی عـــظـــــیـم [مـانـنـــد مخـــازن و ســــد هــای آبـــــی] 

  را از صــفــــر تــا صــــد[بـه معــنای حـقـیـقــی 100]، بــصـورت تـخـصّـصـی و کــامــلاً اصــولـی به متـقـاضـیـان مـحـترم ارائــه نمــایـد..

اســتــفــــاده از بـهـــتــــریـــن لــــوازم و تجــهـــیــزات اســتخـری از مـعـتـبـرتـرین بـرنـد هـای تــولــیـد کـنـنـده ملـزومـات و تـاســیـسـات اسـتخــر،سونـا و جکـوزی در جهــان؛

بـهـمـراه اجـــراء ضمـانت شــده بــا ارائـه بـیـــمــه نـامـــه رســمـــی و مـعــتـبــــر در ســـراســــر کــشـــور!..

[نـخــســـتـیــن بـــار در ایــــران]

اصــــول و اســتـانـدارد هـای سـاخـت اسـتـخــر:

ساخـت اسـتخـر شنـا و در مجـمـوع سـاخـت سـازه هـای آبــی، همچون ســایــر ســازه هــای مهـندسـی، نیـازمـنـد بکــار گـیــری صحـیـح فـنـون طــراحــی، معـمــاری و محــاسبــات عــددی دقـیـق بـر اسـاس آخـریــن دستــاوردهــای نــویـن عـلـمــی دنیـــا میبــاشــد.

عـدم رعـایـت بـرخـی از ایـن اصــول، بـعــضـاً سـرآغـاز پـیــدایـش آســیب ها و خســارات جـدی، و در مـواردی جــبـران نـاپــذیــر خـواهــد شـد..

»»بمـنظــور افــزایش آگــــاهـی در ایـن خــصـــوص، مطـالـعـه مطلـب “ عـلل مـنطـقی اجــراء اســتـخـر اسـتـانـدارد، ارائــه ضمـانت معـتبـر و بیـمـه استـخـر ” پیـشـنـهــاد میـگـردد.


PERSIAN-POOL-BRAND

تعــــریـف استـخــر (اسـتـخــر چـیـســت؟)

» محـل نگـهــداری حجــم معینی از آب کامــلاً پــاکیزه و بهـداشتی بمـنظـور شنـا و یـا ســـایر ورزشهـای آبـی(مـانند واتـر پـلـو) اسـتـخــــر شـنــــا نامـیـده میـشـود.

در واقـــــع تـفــــاوت اسـاسـی استخــرهای شنـا بـا سایـر شـنـاگــاه های دیگــر و امـاکن آبـی، در ابــعـــاد  کــاســـه و کــیـفــیت آب مــورد اســتـفــاده آنـهـــا میـبـاشـــد.

عـــلاوه بـر ایــن مـوقـعــیت مـــکانی و اسـتقـــرار اسـتــخــرهــای شنـــا نـیز دارای محـدودیـتــ هــایی اسـت.

بعنــوان مثــال: اجــرا استــخر شنــا، در جــوار کـارخـــانــه هــــا و موسـســــات صـنـعــــتــی، درمــــانــی و یـا کـشــاورزی تـوصـیـه نشــده است.

تـاریـخـچــه شـنـا و پـیــدایش استخـر شنـا:

شواهــد نشان می‌دهـد؛ قــدمـت شـنـا و شــنـا گــری به ۲۶۰۰ ســـال پیــش از مــیـلاد، در تـمـدن مـصــر و به دنبـــال آن، در تمـــدن‌هــای آشـــوری، یـونـــان و روم بـاســتـان بـاز میـگـردد.

نخــستـین اسـتـخـر عـمـومـی جــهــان

حــمـــام بـــزرگ‘ نخـسـتیــن استــخـر عمــومــی در جهـان باستــان میـباشـد که بیش از ۵۰۰۰ ســــال پیش در منطـقــه مـوهـنـجــو دارو، یکی از شهرهــای کشــور پاکســتان کشـف شده است. ابعــاد این مخــزن در حــدود ۱۲ متر طــول و ۷ متر عــرض بوده و بـیشــترین عمــق آن ۴/۲ متر گــزارش گـردیـده است..

آنچـه کــه از گـذشتـه، تحــت عنـوان آمـوزش شنــا می‌ شنـاســیم، بـر اسـاس یافتـه‌ هـایی کـه از «حــروف تصـویـری» هیـروگلـیـف کشور مصـر به دســـت آمـده؛ میـباشد. یونــانـیــان باســتـان و رومــیـهــا، ورزش شنـا را جــزء برنـامـه‌هــای مهـم آمـوزش نـظامـی خـود قـرار داده بـودند، و مـانند الــفـبـا، از مــوارد درسـی و اجبــاری در سیستـم آمـوزشی مــردان در آن دوران محسـوب میـگـردید.

نخـسـتیـن مسـابـقــات شــنـا

شنــا در منـطـقـۀ مـشـرق، به قـرن اول قبـل از مـیلاد بـاز مـیگـردد. ژاپـن مــکانیــست کـه شـواهــد و مـدارک مـوثّـقـی از برگـزاری مـسـابقـات شـنـا در آن یافـت شــد؛ کـه در قــرن هـفــدهــم، بـه دسـتـور رسمـی حکــومـت، ورزش شنــا به صـورت اجبــاری در مــدارس تـدریس میـشـد.

مسابقات سازمــان یافتـه شـنا در قـرن ۱۹ مـیلادی قـبل از ورود ژاپـن به دنیــای غــرب شکل گــرفت. از قـرار معـلوم مـردم ساحل نشیـن اقیــانوس آرام، بــه کــودکان هنگـامی که به راه می‌افتـادند یا حتی پیـش تـر، شــنا می‌آمـوختـند. نشانه‌ هایی از مـسابقات گـاه‌ و بیـگـاه مــیان مـــــردم یونــــــان باسـتان وجــود دارد و همـچنین یکی از بوکسـورهــای معـروف یـونــان، شنـــا را به عــنوان تمــرین در برنامــه ورزشـی خـود گنجـانیـده بود. [کــشـف بـشـر به تـاثیــر چـشمـگیـر شـنـا و آمـادگـی جسمــانـی..]

نخـسـتـیـن استـخـر ساخـته شـده در جـهــان و اولـیـن اسـتـخـر بــا آب گــرم‌:

رومــی‌ها اولـیـن استـخــر هـای شنـا را بنـا نهــادنـد. گفـتــه می‌شـود در ســدهٔ یـکــــم پـیـش از مـیـــلاد، گــایــوس مـــاسـناس، رایــــــزن سیـــاسی ســـــزار آگــــوست رومـی، نـخـسـتـیـن اسـتـخــر آب گــرم را بـنــــا نــمـــود.

برخـی علـت عــدم تمـایـل اروپائیــان به شنــا را در سـده‌ های میــانه، تـرس از گسـترش و سـرایت عفـونت و بیمـاری‌ های مســری می‌دانـند.

از طـرفی شواهـدی نـشان می‌دهــد در سـواحـل بریتــانیــای کبـیــر در اواخــر قـرن ۱۷ میـلادی، از شـنا، به عـنوان وسیلـه‌ای برای درمـان استفـــاده مـیـشـد.

الـبـته تا پیش از قــرن نوزدهــم، شـنا به عـنوان تفــریـح و ورزش، در مـیان مـردم جــایـگاهی پیـدا نـکــــرده بـــود. زمـانی کـه نخستین سازمـــان شـنـا در ســـال ۱۸۳۷ تأسیـس شـد، در پایـتخت بریـتانــیا [لنـــدن]،  تـعــداد ۶ استـخــر سـر پـوشـیـده وجـود داشـت کـه مجـهز به تـخـتـه شـیـرجـه نــیـز بـوده انــد..

persian-pool

اولیــن مســابـقـات شنـا در جـهان / نخسـتین فــدراسـیون شنـا در دنیـــا:

در سال ۱۸۴۶ اولیـن مســابقه شـــنا در مــسـافــت ۴۴۰ یـــارد (402.336 مـتــر) در استـرالـیا برپــا شد کـه پس از آن، هــر ســاله این مسابقــات به اجــراء درآمـد.

باشگــاه شـنای «متـروپـولـیتـین» لنـدن در ســال ۱۸۶۹ تأسـیس شــد کـه بعــدهــا به انجـمـن شنــای غــیر حــرفـه‌ای تـغـیـیــر نام پیـدا کـرد. در واقـع هیـأت رئیـسـه شـنای غــیر حــرفــه‌ای بـریتانــیا به شــمــار میـرفت. پس از آن،‌ فـدراسیـون هــای مــلی شنـا در چنـدین کشـور اروپـایی در ســال ۱۸۸۲ تا ۱۸۸۹ شـکل گــرفـتـنـد.

انــواع اسـتـخـــرهــای شنــا:

»» بطــور کلــی، استـخـر هــا را از لـحــاظ قـرارگیــری, اسـتـقــرار و مـوقـعیـت مکـانی پــروژه، مـیـتـوان بـه دو دســتـه اجمــالـی تـقسـیــم بـنــدی نــمـــود:

1» اسـتخـــر سـرپـوشـیـده[استـخــر سـربـستـه].

»» مــانـنـــد اسـتخــر در طـبـقـات آپـارتمــــان / اســتـخــر هـای عــمـومـی سـرپـوشیـده و..

2» اسـتخـــر روبــــاز[اسـتـخــر سـربــاز].

»» مانـنــد استــخــر در حیـاط و یــلا / اسـتـخـر روی محــوطــه بــام ســاخـتــمــان / استخــر در مـحـوطـه تــراس سـاخـتـمـان / اسـتخـر هـای همـگـانـی روبــاز، بمـنظــور استــفـاده از نــور و گــرمــای آفتـــاب و..

همـچنین نوع کــاربری اســتـخــرهــا مـوجب شـکل گیــری دستـه بنـدی هــای دیگـری نیـــز خواهد شد:

بعنوان مـثال، استخــر شنــای قهــرمـانی/ورزشـی /مسابقـاتی، استخـر تـفریـحی، اسـتخــر واتــرپـلـو، استخـر آب درمــانی، استخــر آمـوزشـی و..

کـه در مجموعـه هـای ورزشی آبی کشـور، بصورت کلاسـیک و روتیـن، همـراه بـا قسمـتهـای دیـگـر مــاننــد سـونا خشــک، سـونا بـخـار، جکـوزی، حمــام ترکـی، حوضچــه آب ســرد و همـچنـین بخش جـیم[بدنسـازی] تـکمـیل میگـردند.


persianpool info

نگاهی گــذرا به کـارائی استخـرهـای همگانـی کـشـور (اسـتخـرهای عـمــومـی)

»» مقـدمـه:در قـــرن بیـست و یکــم؛ بــا تــوجــه بـه ســهولت در دسترسـی به منــابع اطــلاع رسـانـی؛ شــوربـخـتـانـه، احتمـالاً بدلــیل فقـدان آگــاهی کــافی در ایـــن خصـوص، عدم کنکاش فـردی و یـا اطلاع رسانی ناکافی و در برخی موارد نادرست، شـاهد اجراء استخرهـایی با ابــــعــاد نـاکــارآمــد در برخـی مجموعه های استخرهمگانی در کشــور هـستیـم؛ تبعـات این قصـور پس از گــذشت مدتــی، متوجـه صاحبـان این مجمـوعـه ها خواهد شد. پس از گذشت مدت زمان کوتاهی، مشخص میشود؛ عمـلاً نیـازی بـه اختصـاص چنـین ابعـاد و انــدازه استـخـری در مـجموعـه وجـود نداشـته اسـت!..

»»اجـراء چنین مجموعه های آبی با ابعــاد قـانونی کـاسه استــخـر بدون هیچ منطـق و هـدفـی، صرفـاً باعـث اِشــغـال شدن فضـــا و بِـلا استفــاده واقــع گـردیدن بخــش وسیـعــی از فضـــای مجمـوعـه خــواهد شـد. [باحتسـاب حـواشــی غـــیـــر قــابـــل استـفــاده در اطـــــراف کاسه استـــخـر]؛ مـضــــاف بــر آن، تـأمـین تـاسیـســـات مــازاد و هزیــنه هـای جـاری و جــانـبی بسیاری نیـز به صـاحبان این استـخـرهـا تحـمـیــل خـواهـد نمـود..

»» امــا راهـکــار مـنــطـــقـی:

»» درعــوض تخـصـیـص فضـا تنـها به یک استخـر، ضمن نیـازسنجـی و بررسـی فـقــدانهـای منطـقه اجـراء، با صـرف هـــزیـنـه برابـر، ضــمـن بهـیــنه ســازی فضــاهـای اِشغــال شـده تـوسط یک استخـر و حواشـی غــیر قـابل استفـاده پیرامـون آن، دسـت کـم 3 اسـتـخـر کـــوچکــتر با 3 کـارائـی مـختـلـف و مفـیـد،

میتـوان بـه جـاذبـه هـای مجمـوعـه و در نتــیـجـه شـمــار مراجعـیـــن و ارتـقـــاء درآمــد آن افــزود..

pools

تیــم معـمــاری و ایــده پــردازی پرشـین استخــر، بـرای هــــر مـتـــــر از فـضـــای مجمــوعـه استـخـر عمــومـی، پیشنـهــاداتی مـفــــیــد، راهــکـارهـائی کـارآمــد بـا امـکاناتــی بــروز ارائــه خواهــند نمــود..

»»حـاصــل ایـن پیــشنـهـادات، عــلاوه بر افـزایــش سطــح آسـایـش و رفــاه شهـرونــدان محــتـرم، ارتقـــاء تــعــدّد مــراجـعیـن و در نـهـــایـت بهبـــود مـیزان درآمـــد صــاحبـان این مجمـوعـه هـا خــواهــد بـود..


انـواع متـداول استـخـر هـا از لحـاظ مـوقعــیـت قرار گـیری کـاسـه استـخـر:

1» استخرهای بـالاتــر از سطـح زمـين. [در برخی موارد قسمتی از دیـواره استخـر درون زمین؛ و بخش دیگـر روی سطح زمین قرار می گیرد.]

2» اسـتـخــرهــای هــم سطـح زمـين. [کـاسـه استـخـر، کـامـلاً درون زمـین قـرار می گـیرد. مـانند اغـلـب اسـتـخـرهـا.]

3» استـخرهـای مُـعـلّــق. [ماننـد استخر های اجـراء شده در طـبقـات ساختمان/ استخـر روی تراس/ اسـتخر بر پشـت بـام و کلــیـه استخـرهــای اجـراء شـده در ارتـفــاع.]ابعـاد و انــدازه استـانـدارد استخـر هـای شنــا عمــومی [استـخـرهای همـگــانـی]

ابــعــاد مــتـداول در اســتـخـر هــای عــمــومـی [اسـتـخـرهــای تجــاری / اسـتـخـرهــای همگــانی] چــند متــر اســت؟

با طرح این سوال به انواع اندازه های اسـتاندارد در استخرهای همـگانی خواهیم پرداخت.

» استـخـر های عمـومـی استـانـدارد؛ بـه استـخــر هـایی گفـته میشـود؛ کـه به منـظــور اسـتفــاده ای خــاص، مـاننــد مـســابقــــات یکــصـد متــر شــنـا مـورد اسـتفاده قــرار می گیـرند. بـه همـین منظور ابــعــاد آنها ضــرایبـی از 100 متــر در نــظـر گــرفـتـه میشوند.

» طـول 50 مــتـر جـهت بــرگــزاری مسابــقـات مـناسب می بـاشد. امــا در مجـمـوع، بـا تــوجه به نـوع کــاربـــری ویـژه هــر اسـتخــر، می تــوان از فــدراسـیون شــنــا هر منطقه، ابــعـــاد صحیــح اســتخــر مــورد نــظر را دریــافت نـمــائــید. هــر منطقه یا کشــوری میتـوانـد قــوانـین مـخـتـصّ بـه خــود را داشـتـه بـاشد. امـــا مــرجـــع اصلــی در جهـــان، عمــومــاً فـیــنـــا (FINA) می بـاشد.

» بـمـنظــور آگــاهی، بـه چــند نمــونـه از ابـعـــاد مـتــداول استــخـرهای شنـا اشـاره خواهـیم نمـود:

بـرخی ابعــاد [طــول و عـرض] مـعمــول در اسـتخـر هـای شــنا:

[اسـتـخـر هـای عمـومـی/ همگــانی/ ورزشــی/ قهرمانی]

در ارتبـاط با استخــر هـای عمـومی اسـتـاندارد، جهـت برگـزاری مسـابقـات شــنا، مـعمــولاً ابعــاد:

الفـ » 25 در 13.5 متـــر. [در بـرخـی امــاکن ورزشـی، ابعـــاد 25 در 12 متــر نیــز دیـده می شـــود.]

بـ » 33 در 16 متـــر.

ج » 50 در 25 متـر و یـــا 50 در 21 متــــر..

و.. می باشد.

عمـق اسـتخـر های شنـا عمـومی [همگـانی] /قهـرمـانی/ آبدرمـانـی/ شیرجـه/ ورزشـی:

طـول عـمق استـخـرهـا، بســته بـه نـوع کــاربـری آنــها، مـتفـاوت است. امــا بطــور معـمـول بصـورت زیــر می بـاشد:

استـخـر شنـا تعـلیمـاتــی، استـخـر ویــژه مبـتدیـان، کـه معـمـولاً از عمـق 70 سـانتیـمتر تــا ماکـسیمم 120 سـانتیمـتـر ساخته می شوند.

استخـر شنـا عمـومــی [استـخـر همگانی]، قابـل استفـاده جـهت افـراد مسـلط به ورزش شـنـا می باشد. بـطـور معمــول از عـمق 125 سـانتیمـتر تــا عــمق 350 سانتیمـتر در نظر گرفتــه می شود.

استخـر شنـا قهــرمـانـی، بـمـنـظـور برگزاری مســابقـــات شــنــا سـاخته می شود. ارتــفاع اســتـانـدارد این استـخرهــا از عــمق 180 ســانتیمتر الــی 450 ســانتیمـتر مناسب می باشد.

استخــرهای منــاسب شــیرجه؛ بـا ارتفــاع مـخـتلـف، تـا عـمـق 10 متــر نیــز سـاخته می شـود.

استخــر های واتــرپـلــو، جـهـت اسـتفــاده آقــایـان 30 * 20 متــر و بــانــوان 25 * 20 متــر بـا حداقل عمـق 180 سانتـیـمـتر می باشد.

[اسـتـانـداردهــای استـخر واتـر پـولـــو/ فینــا]

استخـر های آب درمــانی، طــول و عـرض استخــر آب درمــانی می تـوانـد متـفـاوت باشد. امــا عمـق ایــن استـخـر هــا بـاید بـطــور ثـابـت از 120 سـانتیمـتر تـا حـداکــثر 130 سانتیـمـتـر در نـظـر گــرفته شود.

عــرض استــانـدارد استخـرهـای عمـومی مســابـقــاتــی / فـاصــلـه خـطــوط شنــا:

ساخت استخر عمومی- Build Public Swimming Pools عـرض استخرهای عمومی مسـابقــاتی؛ بــا تـوجـــه بـه تـعــداد خـطوط شنـا تعيين میگــردد.

عـرض خـطـوط شــنـا جهـــت مسـابـقــــات داخلــی 2 مـتـــر و بـــرای مسـابقـات بيـن الـمللــي تــا 2/5 مـتــر پـيــش بـيـنـی می شود.

خطــوط شـنا در كـنـاره هــا، بـا فـاصـلـه نـيم متــر از لبـه استخــر در نــظــر گــرفــته می شـود.

بـه گــونـه ای كـــه بــه منـــظـور پـیـــــاده ســازی یـک استـخـــر بـا 6 خـــط شنــا؛ عـرضــی معـــادل 13 مـتـــر بــایـــــد در نــظــــر گــرفــت..

» اســتـخــرهـــایـی بــا كـمـتــر از 6 خـــــط، جــهـــت مـقــاصـد تــمريـنــی بكـــار می رونـد.

در ايـن استــخرهـا، فـواصـل خطـوط شنـای كـــنـاره هــا از لـبه استــخــر بـه 25 سانـتيـمـتـر كاهـش مي يـابد؛ در اين صورت اسـتخـر 4 خــطــی دارای 8.5 مـتـــــــر عرض و استخــر 5 خطــی دارای 10.5 مــتــر عــرض خواهد بود. استخــرهــای ویژه مسابقات رسمی و بيـن‌الـمـللی دارای 50 مـــــتــــر طـول و 8 خـط شنــا، هــر يـك بــه عـرض 5.2 متــــر میـباشند كه با احتساب دو فـاصلــه 50 سانتـیمتـری از لـبـــه هـای كـنـار استخـر، ابعـــاد كلـی بــه 21×50 متــر خواهـــد رسيــد.

امـا یک استـخـر عمـومی اســتاندارد ویـــــژه مسـابقــات، شــامل ابـعـاد و مـشخصات مـعـیّنی میباشد؛ کـه با رعـایت این اصــول، استخـر در زمـــره اسـتخـرهـای استــانـدارد قـهــرمـانی و مـسـابقــاتی قرار خـواهـد گـرفـت.


section_img2 » قابل توجـه هموطــنانی کـه در صــدد تاسـیس استخـر عمـومــی /همگــانـی هـسـتنـد؛ لـطـفـاً به این نـکــتـــه توجــه داشتـه باشنــد کـه:

» بمــنـظـور پیـاده سـازی مـجـمــوعـه هــای استـخـر عـمــومی، هـیـچــگونـه الــزام و اجــباری در اجـــراء کـاســه اسـتـخـر بـا ابــعاد و اندازه های ویژه مسـابقـات وجـود نـدارد..

[این ابــعـاد، صـــرفــاً جـهـت بـرگـزاری مسـابـقــات شـنـا مـورد اسـتفـاده قـرار خـواهــد گـرفـت..]

»» در اجــراء اسـتخــرهـای عـمـومی؛ شکـــل هنــدسی [ویا غـیــر هنـدسی]، و هـمچـنین ابـعــــاد کـاســــه آن، هیـچـگـونـه محـــدودیّـتـی وجـود نـدارد..

[واژه صـحـیـح تر اسـتـخـر عـمـومـی: مجـمـوعـه ورزشــی، تفــریـحی و یا درمـانی آبـــی میبـاشـد.

واژه اسـتخــر عمــومی بصورت عـامـیانه و مُصــطَـلَـح به ایـن مجـمـوعــه ها اطـــلاق میگــردد.]

» باسـتـثـناء مــواردی که هـــدف اصـلـی کـارفـــرمـا، اجــراء استــخـری بـمنـظـور برگــزاری مســـابقـــات قهــرمـــانی شــنا بـــاشــد.. [که با این وجود، قطعاً الزامات ویژه و امکاناتی خاص مورد نیاز خواهد بود..]

آن دسـته از همـوطـنان عزیـزی که تصـمیم به اجـراء اسـتخـر هـمـگانی دارنـد؛ لطفـاً در این خصــوص هوشــیار باشـند..

PersiaPool00555

نتیـجـه نظرسنـجی حقـیـقی از مـیزان رضـایت و درصـکـارآیی مالکین این نوع استخرها: (که شامل درصد بالایی از استخرهای کشور می شود..)

جهت اطمینان از صحت و سقـم نتایج حاصل شده از میزان تاثیر احداث یک استخر با طول بیش از ۱۵ متر، طی پرسشهایی که بصورت شفاهی از 30 تن از مالکین و مدیران استخرهای عمومی در اقصـی نقـاط کــشور انجـام پـذیـرفـت، (طـی تماسهایی که این دوســتان به دلایـل مدر مدت اخیر با شرکت پرشین برقرار نموده بودند) نتیجه شاید وخیم تر از آنچه که تصور می شد بود. ضعف و نقصان هایی آشکار، در جانمائی ها و طراحی مجموعه ها از نکات بارز ضعف این مجموعه ها محسوب می شد.

همچنین دلائـل و منطق اختصاص 60 درصـد از کـل مساحت مجموعـه، تنــهـا به یک استخـر، مورد بررسـی کارشناسی قـرار گـرفت. [با توجه به ابعـاد زیر بناء و فضـای مفید اغلب استخرهای عمومی در سراسـر کشور که بین 700 تا 1000 متر می باشد، این اندازه بمعـنای اشغـال بیش از 60 درصد از کـل مسـاحت سـوله یا ساختمـان این مجموعـه ها.]

مـحــور اصـلـی پرسـش هـا بر مـوارد زیــر اسـتـوار بــود:

با توجــه به انـدازه و ابعـاد این استخر مسـابقـاتی، نسـبت به میزان فضـای اشغـال شـده توسط کــاسـه استخـر، مـضــاف برفضـای بلااسـتـفـاده حــداقــل 2 مــتـری از اطـراف آن. (بعـنوان نمونه استخـر هـای عمومـی با مساحـت تـقـریـبـی زیـربـنــا: ۸۰۰ مترمربع)

آیا برای مجموعه توجیه اقتصادی و کارائی لازم را بهمراه داشته است؟

آیا بازخورد مناسبی از تخصیص بیش از 50 درصد از مساحت کل سوله به این بخش داشته اند؟

چند درصد از مشتریان از مسافت طولی این استخر بمنظور شـنا استفاده می نمایند؟

متاسفانه کلیه این عزیزان از عدم پیش بینی امکانات بسیاری در طراحی، و دشواری در اصلاح ابعاد استخر و جانمائی ها، نادم و پشیمان بودند..

از دیدگــاه اغـلب کـارفرمـایـان محـترم؛ سرمـــایـــه گذاری با این مبالغ [صـفـــر تــا صــــد؛ دست کــم 1.5 میـلــیارد تـومـان]، در مجموعه ای با طراحی حساب نشده و صرفاً کپی برداری! قطعاً منطـقی بنـظر نمی رسـد.

اخـتـصــاص فضـــای حداقل 450 متـرمـربـع بـه یـکــ اســتخــر و حـواشـی آن، در سولـه ای به مسـاحت تقریبــی 800 مترمــربع؛ قطــعـاً نیـازمــند به ارائه دلائل مستدل و توجیه اقتصـادی منطـقی خواهد بود..


» ابعــــاد استـخـرهــای خــانگی و اسـتـخـرهـای شخصـی، بـا تـوجــه بـه فضـــــای مـوجــــود، میــــزان ســـرمــایـه گــــذاری و ســلائـق کـارفـرمــایــان، کــامــــــلاً بـه دلـخــواه بــا ابعــاد و اشــکال مخـتلـف [هنـدســی و غیــر هـنـدســی] قابل اجــراء می باشـد.

»» البتـه در بـرخی مـوارد بـمنـظـور اخـذ مجـوز از شـهـرداری، عمــق استـخــر کمتــر از 180 سـانتـیـمـتر در نظــر گــرفتـه شـود.


قــوانـین و الــزامـات مربــوط بـه مــکــان احــداث اســتـخــر: [کلـیه استخـرها]

طـراحـی اسـتـخـر شنـا و الـزامــات مرتـبـط به مـحــل اجــراء استــخــرهـا، امــروزه تــابـع اصــول استـانـداردهــای مهنـدسی ســازه و مـهـندسی محیــط زیـست میـباشـد.

بر اســاس ایــن قــوانـین؛ استـقـــرار استخــر در زمـین هــای لـــغـزنـده؛ زمیـن هـای رَوَنــده؛ در حـاشیــه دامـداریـهـــا و یــا مـجـــاور تـصـفـیـه خــانـه هـــــــای فــاضــلاب؛ مـغــایــر بـا ایــن اصــول می باشــد..


استـخـر، سـازه ای کــاملاً متفـاوت و مستـقل از سـاختمان

»» طــراحی، محــاسبــات عــددی فــونـداســیـون و اجـــراء کـاســه استـخــر، مســتلــزم رعـــایـت بــرخــی الــزامــات و نکـــات فــنــی ویژه ای میبـاشــد.

برخــی از ایــن مـــوارد: میــزان اخـتـلاط:  بتـن، افــزونـــه ها و مکــمل هــای ویــژه اســـتــخر بـــتـنـی، قـطــر میــلگــرد هـــا [آرمـاتــور بنـدی استخـر] و بررسی بهـترین فـواصل چـیـنش آنهـا جهـت اجــراء بــتن مـــسـلـح، نـحــــــوه اجـــــراء نقــــــاط تــــلاقی بـتـن(مــــانـنـد محــل تـلاقـی کـــف و دیــواره هــای کـاسه اســتـخـــــر)، آب بنــــدی مکـــــان نــصــب کـاســه چراغ هـا، لـولـه هـای دمـنـده و مکــنده آب [ماننـد کـفـشــور و اسکیــمـر]، نـوع مـــواد و افـزونــه هـای ویـــژه و..

» نحــوه طـراحـی بهـیـنه و صحــیح فــلـودیــاگــرام لــوله کشــی، سـایز لــولـه و اتـصـالات مدفـون شــده در بتـن، جانمـائی دقـیق لوله هـای دمـنده و مکـنده آب نیــز از اهمـیت بـالائی برخـوردارند.

زیـرا در صـورت بـروز احـتمــال نـشـت [بـه دلیـــل عــدم رعــــایت کــامـل اصـــــول]، عـلاوه بـر کــاهـش مـــــداوم آب استـخـــــر، احــتــمـــــال پیـشـروی آب به پی ساختمـان و آسـیـب بـه فــونـداســیون سـاخـتـمــانـهــای مجـــاور استـخــر نیـــز مـتـصــوِّر می بـاشد.

در این خصوص،مـطالعـه 2 مطلـب “روش ســاخـت اسـتـخــر بـتـونـی ؛ استــــانـداردهـا و ضــوابـط محــاسبــه و سـاخــت استـخـر ” پیـشنـهــاد میگـــردد.

دانلود فـــایل ضـوابط ســاخت استخـر

{ با بررسی این مطالـب با ساختـار کــلی، قوانـین و جـزئیـات ســاخت استخــر بیشتر آشنـا خواهید شد..}


استانــدارهــای استخـر شنــا:

اماکن شــنا و ورزشــهای آبــی از قبیـل استـخـر هـای سرپوشیـده، استـخــر هــای روبـــاز، ایستگــاهـای ســـاحلی، ســـد هــا، دریـاچــه هــای طـبیـعی و مصنـوعـی، پــلـاژهــا و کلــیـه اماکـن آبــی کـه ضـوابـط فـدراسـیون نــجــات غــریـق را از نظــر امــنیـت و سـلامـت استفـاده کــنندگــــــان در نظـر گــرفـته بــاشـند و مـجــوز فعــالــیـت و پــروانــه فعـــالــیت از ادارات تـربـیـت بـدنــی را دریــافــت نمــوده بــاشـند؛ تـحـت عـنـوان امـاکــن مــجـاز شــنا و ورزشـهــای آبـــی شنـاختــه می شـونـد. صــدور پــروانــه کــار، بــازگـشــائی و ابــطال آن بـــرای امـــاکـن شــنـا بـر اسـاس گــزارش بــازرســان هیـأت نـجــات غــریـق صــورت می پـذیــرد.ویدئو روش معمول ساخت استخر های ارزان قیمت با کیفیت نامناسب!

ساخت استخر

اجزاء و بخش های تشکیل دهنده استخر، ملزومات و ساختـار کلـی استخـر شنـا:

◄ كاسه استخــر

» بــا تــوجــه بـه اهمیــت این بخــش، می بایست كـــف و دیـــواره هـای استخـر، از مقــاومت لازم را در بـــرابـر تغــيـيـرات فشـار(تَنِش) داخــل و خـــارج استـخــر برخورداربـاشـند. همچــنیـن مصــالـح بكـــار رفــتـه، بــایــد کـامـلاً مـتـناسـب بـا شـرايـط مـنـطقه انتـخـاب گـــردد.

در استخـــرهـای بـتـنی, بتــن ديــواره هــا و كـفـــ استـخـر، توســط 2 لایه شبــکـه هــای آرمــــاتــور، مسـلّـح میگــردنـد.[ در این خصــوص مطالعــه مطلب آرماتـوربــندی اسـتخـر پیشنهاد میشود.]

عــايـقـكــــاری رطــوبـتی بـهـمــراه مــکمـل هــا و افـــزونــه های ویـــژه از بخـــش خــارجی، و هـمـچـنـیـن روكــش حفــاظـتي در بخـش داخـلــی كــاسه استخــر، از مـــوارد ضـروری این مـــرحــله بــه شمـــار می رود.

{ در این خصــوص مطالعــه مطلـب ” روش ساخــت استــخر بتـونــی پیـشنــهـاد می شود. }

◄ نـازكـــ كــاری

» سطــوح داخلــي استخــر بـا مصــالـح نسـبتـا نــرم و صــاف پـوشيـده می گـردد. بــدلیل اینکــه در اثــر وجــود مجــاورت با كلـــر مـحلـــول در آب استــخـر، آسيـب نـبيــند. همــچـنين به سهـولــت قـابـل نـظافــت بـاشد و در بــرخـورد بـدن شنـاگــران بـا آنــها، ايـمــني لازم را داشـتـه بـاشــد. در این خصــوص استفـــاده از سرامـیک های استخـری بـا ابــعاد کــوچک، امکــان اجـــراء لبــه های گِـــرد جهــت حــواشی استخر را بسهولـت فــراهم می آورد. اجراء لبه های استخر بـصورت کـِـــرو یا گــرد، با توجـــه به عــدم تیـــز بــودن زاوایــای مـحـل تـلاقــی بیــن دیـواره هـا و لبــه کــاسه استخـر، احتـمــال آسیب دیدگــی پس ار برخــورد دست، پـــا و یــا بــدن شنـــاگــران، بسیــار اندک خـواهـد بود.

◄ لبــه استخــر

» لبــه استخــر مشـابه قــرنــيـز يــا درپوشي است كه روی ديــواره هــای قــائــم استخــر قــرار مي گــيرد. لـــبه استخـــر از مصــالـح بسيــار مـستـحكــم و بـــادوام، بــه صــورت بــهـم پيـوستــه، بـدون شكـــاف و هیچــگـونه گــوشــه های تيـــز ساخته می شــود. جـنس لبــه استخــر نـبــاید لـغـــزنـده بــاشد و در استـخــرهـــای روبــــاز در بــرابــر ســرمـــا و يـخـبـنـدان مقـــاومـت کــافــی داشـته باشـند.

پـلـه هــای اسـتخــر

ارتفــاع هــر پلــه بـطــور متــوســط 25 ســانتـي مــتــر و عــرض آنــها حــداقــل 30 ســانتي مــتر در نـظــر گــرفتـــه می شــود. ارتفـــاع اســتـانـدارد هــر پلـــه بیـن 18 ســانتـي مــتر تــا 30 ســانتي مــتـر می بـاشد. در شـرايطــي كــه آخــرین پلـــه، جهـت نشستن شنـــاگـــران مــنــظـــور گـــردد، ارتــفــاع پلـــه تــا حــدود 35 ســانتي مــتــر قـــابــل افـــزايـش اســت.

◄ بــار اسـتـخـر (Swimming Pools Bar)

» ساخت بــار استخـر به میز و چند نیمکت جهت نشستن درون استخر ختم می شود. در واقع طبق تصاویر زیر، شــناگران جهت رفع خستــگی و نوشیدن آب و خوراکی هـا، ضمن قــرار داشـتن در آب و نشـسـتـن روی این نیـمـکت هـــا (صـنـدلی بــار استخــر نــامـیده می شود) از خــوراکــی هـای روی مــیــز بــار استخــر نیــز لـــذت کـــافــی را خــواهـند بــرد..

◄ مکانیـســم سـر ريـز آب اسـتـخـر [Overflow Pools]

» در ابتــدا ســرريــز آب فقــط جـهـت جمــع آوری خـــاک و خــاشــاک سطــح آب در نـظـر گـــرفتــه مي شـد. از اين رو جـــريـان ورود دائــم آب از يكــسـو و تخــليــه آب بــه خـــارج از کــاســه استـخـر از ســوی ديگـــر، به هــنگــام استفـــاده شـنـاگـــران و از بــين رفــتن آب تـصفـــيـه شــده، بــاعث شد کـه انديشـه تصفـيه آب سرريــز نیز مــورد تــوجـه قــرار گيرد.

اكــنـون بــا استفــاده از سيسـتــم هـای ضدعفونی و پـاکــ ســازی آب، تــوسـط تـكنــولـوژیهــای نــوین، تــصفيـه آب استخـــرهــا پـیشرفتـه تــر و كـارآمــدتـر گــردیـده است. { در این زمـینـه، مـطالـعه مطـلب گـــردش صحـیــح آب استخــر پیشــنهاد می شود. }

لـوازم گــرمــایش و تـاسیسـات تصـفـیـه استخـر و جــکـوزی

» شـامـل تجـهیــزات و لــوازم گــرمـایشی (مــانند: مبــدل هــای حــرارتـی، دیـگـــ / مشعـل و یـا پکــیـج، پمپ گــرمـایشی و.. ) و سیسـتــم ســیـرکــولاسیــون و تــصفیــه آب استخــر (مـانند: الکـتــروپـمپ تصفیه آب، فیــلتـرشنی/ فیــلتـر کارتـریـجی/ فیــلتـر دیــاتـومــه/ ضدعفونی از طریق “Cl” نمک، کـلـــر زن خطی، اوزون ژنــراتـــور، اشــعــه فــرا بنـفش یـا UV، و..) می باشد.

لــوازم جــانبـی استـخــر

» برخی دیــگر از لــوازم ســاخت اســتخــر شــامل: چـــراغهــای استـخــری و لــوازم نــورپـردازی، هــند ریـل (دستگیــره استیل)، آب نمــا (واتــرفــال)، نـــردبــان استخری، تــختــه استــارت، دایـــو، گــریـل (گــاتــر) دور استخــر، دستـگـــاه مــوج سـاز استــخــر بی پـایـان (Endless Swimming Pools), بلنـدگـو درون آب (اسپـیـکــراستـخــری)، اسـکـیـمـــر و ..

پـخـش موزیـکـــ زیــر آب استـخــر

» پرشین اسـتخــر مـفتـخــر است جــدیدتــرین سیـستم هــای پخــش مــوزیکـــ درون آب استـخــر را بــا بهـتــریــن بــرنــد هـــای مــوجـود دنــیـا طــراحــی و اجــــراء نمـاید.

لــذت شـنا بــا نــوای مــوسیقی زیــر آب استـخـر، می تــوانــد در نــوع خــود بسیـار جـــذاب بــاشـد؛ همـچنیـن پـخش مــوزیکــ مـورد عـلاقــه، زمــانی که آرام در حـــال شنـا هســتیـد، آرامـش کــم نظــیری برایتان به ارمغــان خــواهد آورد..

به همین منظور، کـانالـی در “سـانـدکِـلاود | Sound Cloud ” بــرای عــاشــقـان مــوزیکـــ گــردآوری شده است. با عضویت و دنبال کردن این کانال، برای نخستین بار، به طیف وسیعی از موسیقی منتخب و مناسب استخر و محیط استخر دست خواهید یافت:

SoundCloud.com/PersianPool


swimming pools under water music

طـراحی، پیش از اجـراء استخـر

»» کلـــیه پــروژه هـای اجرا شده توسط مجمـوعه پرشین استخــر، زیـر نظـر کارشــناسـان بخـش های مرتبـــط، بررسـی و پـس از ارائـــه طــرح سـه بـعــدی مـورد تائـید کــارفـرمــا,[درصورت درخـواست]،پــروژه توسـط واحــدهای اجرائی مجموعـه، پیــاده سـازی و تکمیل می گــردد.

setup-confirmation

مراحـل تکـمیـل پـروژه، توسط بازرسین شرکت پرشین و ناظـرین بیمه کشـور، از صفـر تا صـد مورد پــایـش و بـررسی قـرار میگـیـرد.

بـا توجــه بـه این مهـم؛ کـیـفـیـت پـروژه هــای اجـــراء شده، قــابـلیت ضـمــانـتـــ و ارائه بیمــه خـواهـند داشت..

[در این خصـوص، مطـالعــه مطلب بیــمـه استخـر و ضمــانـتـــ رضـایـتـــ مشـتــریـان پیـشنـهــاد میگــردد.]


خدمات طـراحی و اجــراء استـخـر هـای استـاندارد در سـراسـر کشـور:

اجـــراء اســتـانـدارد و درجــه یکــــ، بــا قـیـمتـــ رقـــابتــی و دســت اول تــهــــران (بــــدون واسطــــه، بدون برون سپاری پروژه به پیمانکار غیر) قابل ارائه در کلّــیــه شــهرهــا و منــاطق سطـــح کـشـــور بهمــراه ارائــه بـیـمه نــامه رسمی!..

کلیه قطـعـات, لــوازم و تـاسیسات ارائـه شـده در مجمـوعه پرشین استخر، دارای ضمــانت معــتبـر و اورجینـال می باشد. در این خصـوص ضمن درنـظر گرفتن درخـواست کـارفرمـا، از بهتـرین برنـد هـای تولید کننـده لـوازم و تجهیـزات (امریکـایی/ اروپـایی و..) جهت پیــاده سازی تاسیسات پروژه هـا استفـاده خواهـد شد.persian-pool-Company-Brand-برند پرشین استخر

برخـی از خدمـات بـخش طـراحـی و ایــده پــردازی پـرشین استخــر:

طــراحی 3 بــعــدی استخـر / آب نـمــــا / محـوطــــه سـازی [Landscape Design] / طــراحی سونـا و جکـوزی/ طـراحی و محـاسبــــات مـربـوط بــه سـرسـره هــای پــارک هـای آبـی و..

» پیـش از تحــــویـل پـــروژه هـا، شماتیـک اولیـه و طــرح سـه بعـدی نـهـائی بـه کـارفـرمایـان محترم قابل ارائه خواهد بود. در صـورت صـلاحـدید کــارفرمــــا، ایجاد تغـییــرات در طـــــرح سـه بـعدی [بـدون محـدودیت در تـعـدّد تغـیـیـرات] مقـدور می باشد. در نهــایت، عـیـنـاً طـــرح پذیرفـته شـده و نهــائی اجـراء خــواهــد شد.

» پـس از اتـمـام طـرح 3 بعـدی استخــر و تأییـد نـهـائی توسـط کارفرمایان محترم؛ پـروژه عیـنـــاً مشــابـه طـرح گــرافیکـی ارائـه شده اجـراء و در نهــایت تـحویـل داده خـواهـد شد..

»» مـزیت این روش، دستیـابی قــطعــی به خواسته مـتقــاضـیـــان محـتـرم می باشـد و پـروژه اجــرا شـده در نهــایت، کــامـلاً متنــاظــر بـا پِــلَـن و طــرح 3 بعــدی تــایید شـده خــواهد بـود. تسلط تیم هــای طراحی، نظارت برکیفیت، و اجـــراء از مشخـصـه هـای بــارز شـرکت پـرشین استخـر، از ابـتـدا تــا بـه اکــنون محســوب می گردد..

مرحله اول - پلان نقشه اتوکد استخر

» گارانتی رضایتمندی مشتریان پرشین استخـر؛ بر اساس توانـایی ها و قابلـیت های بالقـوه مجموعــه؛ در بخــش هـای طـراحی و ایده پردازی اولــیــه / پیاده سازه طرح 2 بعدی و 3 بعــدی/ آنــالیـز و محاسبه مهـندسی فـونداسیـون سـازه استخـر / پیـاده سازی و اجـرای کــــامــــلاً تخصـــصی پـروژه هــا منـطـبق بـا خـواستـه هــای کارفرمــایـان مـحترم می بـاشد.. زیرا نظـر ایشـان نـزد مـا ارزشمند و دارای اولویّت است.

» مشاورین شــرکت پـرشین استخــر، آمــاده ارائــه مشـاوره تـخصصی جهـت ارائــه منــاسبــترین خـدمـات بـه کلیـه متقــاضیـان ارجمــند می بـاشند.


پرشین استخــر ارائــه دهنـده خـدمــات اجـرا از صفـر تا صـد در ســراســر ایــران، بــا هــزیــنــه واحـــــد[قـیـمـت دســت اول تهــران و بـدون واسـطـه]

محـاسبات/ اجــراء و بـروز رسـانی بــالـــغ بــر 300 نـمــونــه استخــر و سـونـا


» لـطـفـاً جهـت آشنـایی بیـشتـر بــا انــواع طـراحـی هـای استـخـر، از بخش نـمــونه اسـتخـر هـای ســاخـته شـده وب ســایت بــازدید فـرمـائـید.ویدئـو روش معـمول اجــراء استخـر های ارزان قیـمت با کـیفـیت نامـناسب!جـهت آگــاهــی از هــزینــه سـاخت اسـتخـر بـه بخش استعــلام قـیمـت سـاخت استـخــر مــراجعـه و یا با شـماره هـای درج شده تمـاس حــاصــل فـرمــائیـد..

calling-persianpool-09128400911

021.284286

021.284.22911

091284.00911


دانلــود توضیحـات تکـمیـلی و جـامع ملــزومـات و قـوانین ســاخت استخـر

1telegram-follow

از طـریق کـانال تلـگرام؛ به خـانـواده بـزرگ پـرشین اسـتخـر بپـیوندید(کـلیکـ کنیـد..)

instagram-folllow
صفـحـه رســمی پرشیـن استـخــر در ایــنسـتـاگــــرام.. 

  لــــوکــــــــــس، فـــــکــــــــــــــــــر کـــــــــــــن . .

. . T H I N K   L U X U R Y

بـا مجموعـه پــرشــیــن اســتـخــر؛ این رویـــا بــه واقـعـیـت تــبــدیـل خـواهــد شــد..
[[ تـلـفـیـق هـــنـر طــرّاحــی مــدرن و ایــده پــردازی + عـلــوم مهـنـدسـی مــعمـاری / ضـمـن صـــرف کـمــتـریــن هـزیــنـه مـمــکـن.. ]]


iran-persianpool-branchesپـرشـیـن اسـتـخـر، اجــراء صـفــر تـا صــد انـواع اسـتـخــر در ســراســر کـشــور بـا هـزیـنـــه واحــــد و ارائـــه بـیـمـــه نـامــه رسـمــی..