Chlorine Element

مضرات کلر بر بدن انسان | آسیب ها و بیماریهای استفاده از کلـر در

در ایـن مطـلـب، بـا بـررسـی عـنـصـر شـیمیـائی کُـلُــــر [CL- Chlorine]،

ایـن مـاده پـرمصــرف در فـرآیـند ضــدعـفــونـی [گـَــنـد زدائـی] آب [آب مصــرفـی مــنازل/ اسـتـخــرهـای شـنا]، بـه آســیـب هـا و آثـــار مــخـرّب استفـاده از آن بـر بـدن انســان خــواهـیم پـرداخـت.

 در ادامــه، ضـمـن مـعــرفـی به روز تـریـن و مـوثـرتـرین تـجهــیزات ضـدعـفــونی فـاقـد عــوارض جــانــبی، بـه راهکــارهـائی نــویـن و کـارآمــد، در راســتای حــذف و یـا کـاهــش میــزان استـفـاده از ایـن عـنــصــر شـیمـیائی خـطــرنـاک اشــاره خـواهـیم نـمـود..

مـالیات انـسـانی آمـوختـه ها، به اشـتراک گـذاری بخـشی از آنهـاست..

کُــلُـــرChlorine Element

کــلــر، عـنـصـری شیــمـیائـی با عــدد اتـمــی ۱۷ و بـا نـمــاد Cl در جــدول تـنـاوبــی شـناخـته میـشود.

» کـلـر در فـرم عنـصـری خــود [Cl] تحـت شـرایـط اسـتانـدارد، کلــرایـد، با قـابلـیت اکسـیـداســیـون بــالا بـوده کـه جهـت سفـیـد ســازی پـارچـه‌ ها و بـه عـنوان مــاده ای بـا خـاصـیـت ضـدعـفونی در اسـتخـرهای شــنا به منـظــور نـظـافـت و حـفـظ بهـداشـت آب مـورد استفـاده قـرار میـگیـرد.

ترکیبات شیـمـیـائی مخـتلفـی که دارای Cl هسـتند؛ جـهت ضد عفــونی آب استخر ها مـورد استفاده قـرار میـگیرند که عـمـومـا شامـل گـاز کـلـر، ســدیم هـیپوکلـریت، کلسـیم هـیپـوکلـریت، لـیتـیوم هـیپـوکلریت و ایزوسـیانـورات کلریـنه میبـاشند.

هـنگامـی که هر کـدام از این ترکیبات وارد آب میـشوند؛ هیپوکلـرو اسـید آزاد میشـود که عامل فعــال تصفـیه آب و ضــدعفونـی آن است.

کـلر استخــر در بـازار به صورت قـرص ، گـرانول و یا پـودر ارائـه میـگـردد.

فــرآیـند کــلــر زنـی، بـر اســاس نـوع (پـودر، مایـع، قـرص ..) متفـاوت اســت. بعـنـوان مـثال در حالـت پـودری، به صورت دسـتی به آب اضافه میگــردد کـه ایـن عـمـل زمـانـبـر مـیبـاشـد.

معمـولا استفـاده از کـلــر بـصــورت قـرصی از سـایـر حـالات ســاده تـر است و راهـکـارهـای مختـلفـی در ایـن روش وجـود دارد.

استفاده از یک سبـد شــناور که قرص ها در درون آن قرار گرفته و با آب در تماس هستند را میتوان استفاده کرد که البته توصیه نمیشود.

راهـکــار بهـتر، گذاشتن قرص ها در سبد ورودی آب استخر است. استفاده از کلرزن های اتوماتیک خـطی سریعترین و بهترین روش ممکن میـبـاشـد که البته کمـی هزینه بالاتری نسبت به روش های دیگر دارد.

حد مجاز میـزان کـلـر در آب استخـر

بر اساس نکـاتی که پیـش تر به آن اشاره شد؛ فاکـتورهای دیـگــری مانـند PH، خواص آب منـطـقه، وجــود پایدارکنـنده ها و.. در میـزان کلر مورد استفاده تاثیر خـواهـد داشـت.

از این رو مقــدار دقـیقـی کـه به آب اضافه میشود را باید پس از بررسی نتایج آزمایش آب و  مشاوره با متخصص محاسبه نمـود.

مقـدار مجـاز کلـر در استخـر

مـحـدوده مجاز  اسـتفـاده از کلر در استخرهــا بین 1 تا 3 ppm اعلام شده است و هـمـواره به صورت هفتـگی با استفاده از کیت های مخصوص اندازه گیری شود.

بر اساس گزارش آژانس حفاظت از محیط زیست ایالات متحده آمریکا (EPA) عوارضی که این ماده برای بدن در دوزهای مختلف آن دارد به شرح زیر است:

  • خارش بینی در مقدار ppm 0.014 تا 0.054
  • خارش گلو در دوز ppm 0.04 تا 0.097
  • گزیدگی و خشکی بینی و گلو و سرفه در دوز ppm 0.06 تا 0.3
  • سوزش غشا داخلی پلک ها و درد بعد از 15 دقیقه در دوز ppm 0.35 تا 0.72
  •  نفس تنگی و سردرد در دوزهای بالا تر از ppm 1 .

»» کلــر، 2.5 مــرتـبه از هــوا سنگـین تـر، داری بـوئـی نـا مطـبــوع و بـشــدت سـمــّی اســت.

کـلــر به عــنوان بخشــی از نـمـکــ طـعــام ( کـلریــد ســدیـم بــا فــرمـول [NaCl] ) و ســایـر ترکـیـبـات، بـه مقــدار انـبــوهـی در طبیـعـت و در اغـلب جـانــداران یــافت میـشــود. گاهــی در اتمـسفـر فـوقـانـی تـرکیـبات کلــردار، عـناصــری مـاننـد کـلــر و  فـلـوئـور و کــربـن” وجـود دارد که بـاعـث تخـریب تـدریـجــی لایـه اوزون میـگـردد.

با توجــه بـه گـسـتـرش اسـتفــاده از کلــر جهت ضـد عفـونـی آب اســتـخــر (بـدلـیل صـرف هزیـنـه اولـیه انـدکــ یـا عـدم آگــاهی کـافی)، کـلــرزنـی راهـکاری منـاسـب جهت گـندزدائی آب اسـتنـباط میـشود.

امــا هــر چـند کـلــر در جــرگه مــواد ضـد عفونـی کننـده به شمــار میـرود؛ امـا لــزومــاً مـنـاسب تریـن و بی ضــررتـرین گــزیـنــه جـهـت گــنـدزدائـی آب مـحـســوب نمـیگــردد..

ازشــایـع تـرین راه هـای نـفــوذ  کــلــر بـه بـدن انســان، اسـتحــمـام میـبـاشـد. که اثرات زیانــبار آن از نوشـیدن آب کـلــرزده به مـراتب بیـشــتر اسـت.

تحقـیقـات نشــان میـدهــد؛ بــدن انسـان، طــی 10 دقـیـقــه اسـتـحـمـام، میــزان بســیـار قــابل تــوجهــی از مــواد شـیـمـیائی را نسـبت به نوشــیدن 1 گــالـن از هــمـان آب جــذب میـنـمایـد..

نتــایـج مـطالعــات اخیــر حـاکــی از آن است که حـداکـثر آسـیـب بــدن انســان در برابـر کـلـــر، استـنشــاق بخـــار و جــذب مــواد شـیـمیــائی از طــریق مـنـافـذ پـوسـت در هــنـگــام استـحـمــام و مجــاورت بـا آب گــرم دارای کــلر میبـاشـد.

از جمـلـه خطـرات و بیــمــاری هـای شــایع مجـاورت با کــلر » احـتمـال ابـتـلا به سـرطـان سیـنـه، سـرطـان مـثـانه، آســـم و سـایــر امــراض اشــاره نمــود.

فرمول شیمیایی کلر

دلــیـل ضــررهـای نـاشی از اسـتحـمـام بـا آب گــرم حـاوی کُــلُـــر

دوش آب گــرم باعث گشــایـش مــنافـذ و تخـلـخل های پوست میگــردد. همـیـن امــر منـجـر بـه نفــوذ آســان کلــر و مــواد شـیـمـیائی مـضــر بـه بــدن انســان میشــود.

نـظـر به ایــنکـه کـلــر و دیگــر عنــاصــر شـیمــیـائی، ســریـعـتـر و با یـک درجــه کــمـتـر از آب تبـخــیـر میگـردند؛ اسـتنـشـاق آن بــرای انـسـان، بــه مــراتــب زیـانــبـار از نوشـــیـدنـشــان خــواهـد بــود.

زیـــرا هـمـانــگونـه که اشــاره شـد؛ اسـتـنـشــاق گــاز کــلـــر در ریــه، منـجـر به ورود مـسـتقـیم این مـاده به جــریـان خـون مـیگــردد.

زمانـــی که آب آلــوده میــل شــود، سمــوم آن تا حــدودی در کــلـیه هــا و دستــگاه گـــوارش فیلــتر میشـود.

امــا کلــری کـه بـا تـنفــس وارد بـدن مـیگــردد؛ تا زمــان رسـیدن به ریــه ها، هیــچـگــونه فـیلتــری نخــواهــد شــد.

در واقــع، بخــارات گــاز کلـــر، مـحــرک قــوی بخــشـهـای بـافــت حـساس و مـعـــابــر برونــشـتـی ریــه هـا به شـمــار میــرود.

در جــنگ جهــانـی دوم، از کــلـر به عــنوان یـک ســلاح شــیمـیائی مــرگــبـار استفـاده میگـــردیـد..

اسـتنـشـاق کــلــر، از عـوامل بــروز بـیــمــاری های آســـم و بـرونـشـیـت محــســوب میشـود. [بـه ویـــژه در کــودکــان]

  بــراســاس آمــار، طـی دو دهــهً اخــیـر شــمـار مـبتـلایــان بـه ایــن امــراض، تــا سـیـصــد درصـــد افــزایـش داشــته اســت..

PERSIANPOOL-CONSTRUCTION-MAKING WATERPARK

بــر اســاس تحقـیقــات پــزشکــی،  بمنـظــور حفــظ سـلامـت پوســت و مــو، کــلـر از آب استخـر و آب مورد اسـتحـمــام میـبایـد حــذف شـود.

زیــرا همـانگــونه که اشــاره شــد؛ اســتـفاده از دوش آب گـــرم؛ باعث گـشــایـش روزنــه هـای پــوســت شـده و بــدن را مســتــعـد نفــوذ کــلــر و ســایــر عنــاصــر مضــر شـیـمیـائی میـنـمــایـد.

همـچــنین بهــمراه بخــار، آب به ریــه ها نـفـوذ مینـمایـد. در این شــرایـط بــدن آمــاده بــروز بیـــماریـهـای ریــوی[مـانـند آســم و برونــشـیـت] خــواهـد شــد.

ارتـبـاط کلــر بــا امــراض پوســتی، ریــوی و ریـــزش مــو

براســاس تحـقیــقات تیـم پزشکــی دانشکــده ویـســکانسـیـن، مشـخـص گـردیـد؛ ریـزش مــو و بــروز بـرخــی بیـمــاریهای پـوسـتی و ریــوی ارتـبـاط مـسـتقـیمی بـا آب حـاوی کــلــر دارد.

افزودن کلــر به آب آشــامــیدنــی بمنظــور ضـد عفــونی نیـاز اســت. امــا زمـان مصــرف اّب، به ویــژه هــنـگام اسـتـحـمــام، لازم اسـت این کــلر حذف گــردد.

زیــرابـالــغ بــر 2/3 بـیمـــاری هــای نــاشـی از کـلــر، بـدلــیـل جــذب این گــاز تـوســط ریــه ها و پـوســت میبـاشـد.

بعــنوان مـثال؛ در زمــان اســتفــاده از بــرخی استخــرهــا، با سـوزش و سـرخــی چـشمــهـا مـواجـه خـواهیـد شـد. و یــا بعــضــاً پـس از خـروج از اسـتخــر، مــوهـــا خشــک و بــد حــالـت میگــردد و در نـواحـی پوســت صـورت نــیـز دچــار خشــکـی میـشود.

ایـن مـوارد بـرخـی از اثـرات شــایـع و نـامـطـلوب کـلــر میبـاشد کـه در زمــان اســتـحـمــام، بـه صـورت خـفـیـف تـری بــروز میـیـابد؛ امـا در دراز مــدت اثـرات نـامــطلوبـی بــر سـلامـت پـوســت، مــو و ریــه ها خـواهــد داشــت.

 از جمـلـه بیـمــاریـهائـی که ارتــباط مـستـقــیم با دوش گــرفـتن تـوسـط آب نـاســالم دارد؛ ســرطان ســیــنه اســت.

اخــیرا صـنـدوق مـلـی ســرطان سـیـنه آمریــکا، گـزارشی در خـصــوص [ارتـباط  کلـر با سـرطان] منـتشر نـمــوده کـه نشــان میـدهــد عـامل مشترکی در مـیان بـانــوانی که مبـتلا به سـرطان سینه هسـتـند؛ دیــده شـده و آن است که همــگی 50% تا 60% مقــادیر بـالاتــری تری از فــرآورده های کـلـــر در بـافــت سـیـنه شان دارنـد..

متــاسـفــانـه در ایــالات مـتحـده آمـریــکا، در هــر 13 دقیـقـه یـکــ زن بــر اثــر ابــتـلا بـه سـرطان سـیـنـه، جــان خـود را از دســت میـدهــد!..


راهـکــار جـایگــزین جهـت حـذف کـلــر یـا کـاهش حــداکـثر مـیـزان استـفـاده از کـلـر

در فــرآیــند ضــد عفــونی آب اسـتـخــر

دستگاه UV استخر

دستگاه-تزریق-ازن-prozone-مدل-pzvii-1

بـکـارگـیـری دســتگــاه مـولّــد اوزُن[O3] یــا اوزن ژنــراتــور،

و دســتـگـاه U.V [اشعــه مـاوراء بنـفــش/ ULTRA VIOLET]؛

بـصــورت مـجــزا و یـا اسـتـفـاده از هــر دو فـن آوری بـصـورت تـوام، تـاثـیری قــابـل تـوجـه در ضــدعــفونی و بـهبــود کـیـفـی آب اســتـخـر ایــفــا خـواهــد نـمــود.

اســتـخـرهـائ مجهز به تجـهــیـزات ضــدعـفــونـی به روز، در راسـتای حصــول نـتیـجـه بهتر و تـثـبـیـت کیـفـیـت آب در بالاتـرین ســطح، از هــر دو تـکـنـولـوژی بهره می برند.

گــاز اُزون و اشــعه یــو- وی، هــر کــدام بــه تــنـهــائی، عـلاوه بـر پـاکــســازی و ضــدعفــونی کـامـل آب از باکـتـریــهــا، قــارچـهـا و میکــروارگـانـیسـم هـا(خصـوصاً کـریـپتـوسـپـوریـدیـوم که نسبت به کلـر مقاوم است)، مــنـجــر بـه کــاهــش مصــرف کـلـــر تـا میــزان 90٪ مـیگــردد.

وجــود مقــدار انــدکی کــلــر در آب(کـمـتر از 10%)، با تــوجـه به پــایــداری ایــن عــنـصــر، در مــقـابـل ناپـایـداری گــاز اُزُن یـا اشــعـه U.V در آب، بـه بـهبـود کـیـفـیت و شـفـافـیـت آب کـمک شـایانـی خـوهد نـمود.

در ایـن خصــوص، مطالعــه " مطالـبی در ارتبــاط با آب استخـر " پیشنهـاد میگــــردد.

PERSIAN-POOL-0to100

جهت خـریـد دســتگاه اوزون ژنــراتـور، قــیمت دســتگـاه U.V استـخـر و ســایـر تـجـهـیــزات اسـتـخــری،

بـا مشـاوریـن مـجــمـوعـه پرشـین اسـتخـر در ارتـبــاط باشــید:

calling-persianpool-09128400911

شمـاره شـــش رقـمـی

021.284.286

021.284.22.911

021.284.23.911

هــمـراه/ واتـس اپــ

091284.00.911


1telegram-followinstagram-folllow

هر چـیز که در جـسـتن آنی؛ آنـی!..[مولانا]

. . T H I N K       L U X U R Yiran-persianpool-branchesپـرشـیـن اسـتـخـر، فـروش کلـیــه تجهـیزات اسـتـخــر، کــاشی استـخـری و لــولــه، اتصــالات و شــیـرآلات UPVC بـا بـهـتریـن قــیمـت.. ارســال بـه ســراســر کـشــور بـا ضـمــانـت مـعــتـبــر و خـدمــات پـس از فــروش
c Expand All C Collapse All

برآورد هـزینه اجـراء اسـتخـر یا هزینه ساخت از صفـر تا صـد استخـر شنا بر اسـاس مـترمربع امکان پذیر نیسـت.

[شــامل کـلیه هزینه ها، مانند سرامیک و تصـفیـه]

در واقـع هـزینۀ کـل اجـراء هـر متـرمربـع از یک استخـر، نسبت به ابعـاد بزرگـتر یا کوچکــتر از آن قـابل تـعـمیـم نمـیباشـد..

بطور مثال: چنانچه هزینه تقریبی اجراء از گودبرداری تا مرحله بهره برداری کامـل از یک استخر شنا بهمراه نصب تاسیسات تصفیه و سرامیک؛ با ابعاد 6 * 3 متـر و عمق میانگین 1.7 متر، معـادل 200 میلیون تومان در نظـر گـرفته شود[فـرض]

هرگـز هزینه اجراء استخـری با ابعاد 2 برابـر، 400 میلیـون نخـواهد شـد.

زیرا بخشی از هزینه ها در هر دو مورد به طور تقریبی یکسان میباشند.

مانند هزینه اجراء تاسیسات / هزینه لوله اتصالات و شیرآلات اتاقک تاسیسات / هزینه تجهیزات تصفیه [با اختلاف اندک] و..

اما میتوان صـرفــاً برخی از هزینه اجراء بخشـهای مربوط به مراحل ساخت استخر را بر اساس مترمربع محاسبه نمود.

مانند اجراء آرماتوربندی / اجراء سیمانکاری و نصب سرامیک و..

بهـترین نوع، مـارکــ یا بـرنـد کاشی و سـرامـیک اسـتـخــر و جکــوزی در حـال حاضر برند سـرامـیک الـبـرز میـباشد.

بهترین-کاشی-سرامیک-برای-استخر-0چیست؟BEST-CERAMIC-TILE-FOR-SWIMPOOLS

با توجه به تجربیات تیم اجرائی پـرشـیـن اسـتـخـر و تصـدیـق سـازنـدگان تخـصصـی اسـتخـر در کشـور، کاشـی الــبـرز از دوام و کـیفـیت قـابـل قـبولـی برخـوردار میباشـد.

سـایر برنـد های کاشـی و سـرامـیـک اسـتخـری موجـود در بازار ایـران (که تعداد آنها نیز انگشت شمـار است)، تا به این لحظـه تنـها بطور نسـبی موفـق به جـلـب رضـایـت مـشتـریـان گـردیده انـد.

شـایان ذکــر است؛ اخـیــرا شـرکت های تولید کننده ایرانی، اقــدام به تـولـیـد سـرامـیـکــ های اسـتخـری با ظاهـری مـتفـاوت نمـودنـد.

اما با توجه به نوظهـور بودن این محـصولات، تنهــا با گـذشـت ســالهــا استـفـاده در پروژه های مختلف، میـتـوان راجــع بـه دوام و کـیـفـیـت ایـن محـصـولات نـظــر قطـعـی داشت..

بر اسـاس نتـایـج آخـرین دسـتاورد هـای عـلمـی و تجربی دنیـا در حـوزه فـن آوری و تـولــید لـولــه هـای پلـیـمـری فشـار قـوی، مـناسب تـرین و بهـتریـن نـوع مـوجـود، در حـال حـاضـر

لولـه-اتصـالات-شیـرالات یو پی وی سی UPVC میـباشـد.


از جمـله مـزایـا و برتـری های لولـه هـای فشـارقـوی UPVC

مقـاومـت در بـرابـر خـوردگـی و فرسـایـش، بـروز حـداقـل افـت فـشـار در سیـسـتـم پایـپـیـنـگــ بـه دلیل سـطوح صیقـلـی این مـتریال (ضریب زبـری لولـه UPVC بمـیزان 0.009 اسـت)، استـحـکام بـالا، عـمــر مـفـیـد 50 الــی 70 ســال، مقـاومـت در بـرابر تـغـیـیرات دمــا، سهـولـت در اجـراء، حـمـل آسـان و قـیـمـت مـناسـب مـیباشـد.

آسـتانه تـحمل لولـه های فشـار قـوی U-PVC تـا دمــای 60 درجـه سـانـتیـگـراد و حـداکـثـر فـشــار نـامـی 16بــار(PN16) میـباشـد؛ ایـن قـابلیـت از شـاخص های مهم انتـخـاب UPVC بعـنـوان بهـترین نـوع متـریـال جهـت اجـراء لـولــه کشـی اسـتخـر و جکــوزی محـسـوب میـگـردد.

چـرا لولـه، اتصـالات و شیرالات UPVC جهت لـولـه کـشـی اسـتـخـر بهتـرین انتـخـاب است؟

بـاتـوجــه بـه این نـکتـه کـه زمـان اجــراء لـولـه کشـی کـاسـه استـخـر پیـش از مـرحـله بـتـن ریـزی میـبـاشـد؛ بنـابـرایـن بخـش عـمـده لـولــه و اتـصـالات اسـتـخـر بـرای هـمـیـشـه در بــتن مــدفــون خـواهـد شــد.

به ایـن علـت هـنگـام بـررسـی و انـتـخـاب بهـتریـن نـوع لـولـه، شـایسـته است میـزان سـازگــاری مـتریـال اسـتفـاده شــده بـا رفــتـار بــتـن نیــز مـورد تـوجـه قـرار گیـرد.

ســازگــاری قـابل قـبـول عنـاصـر تشکـیل دهـنده لولـه UPVC بـا بـتـن،هنگـام انــدود شــدن توسط بـتن، از مزایــا و برتری هـای ایـن نـوع پـلیـمـر، همچنین علت اصلی استفـاده از UPVC در لولـه کشی تصفیه استخـر به شـمــار میـرود.

هـمینطـور در خصـوص نحـوه اتصـال UPVC، میـتـوان بـه عـمـق هـمـپوشـانـی بـالا (در اتصـال های چسـبی) و آب بنـدی کامـل در اتصـالات اوریـنگــ (پـوش فـیت) اشـاره نـمـود.

لولـه کشـی UPVC “یو پی وی سی” (از نوع چسـبی) توسـط کـلـیـنـر، پـرایـمــر و چـسـبUPVC فـشــار قـوی مخـصوص انجـام میـپـذیـرد.

نتـیـجـه اجــراء صحـیـح ایـن مـرحـلـه، مـنـجـر بـه هـم پـوشـانـی کامل بخـش هـای الحـاق شــده و در نهـایت حصـول اطـمیـنان از آب بـنـدی کــامـل مدار لوله کشی خـواهـد شـد.

✍️ “آمـوزش اجـرا لولـه کشـی استـخـر تـوسط لولـه UPVC

BEST UPVC-PIPE-VALVE FOR SWIMPOOLS-بهترین لوله برای استخر چیست؟

پرشـین استخـر جهت اجـرا لولـه کـشی تصفـیه اسـتخـر ها، از لولـه، اتصالات و شیـرالات U-PVC پیـمتـاش ترکـیـه اسـتفـاده مینـمـاید.


CALL PERSIANPOOL-تلفن پرشین استخر

بمنـظـور اطـلاع از قـیـمت هـا و خـریـد لـولـه، اتصـالات و شـیـرآلات UPVC اسـتـخـری، لـطفـاً با مشـاوریـن بخـش فـروش مجـمـوعـه پـرشـیـن اسـتخـر در ارتبـاط باشـید:

شـش رقـمــی

021.284286

021.28422911

همــراه / واتس اپ

09128400911

پاسخ بطـور خلاصـه:

نحـوه اجـراء اسـتخـر های بتنی

 

BUILD-CONCRETE-SWIMMING-POOL-ساخت استخر بتنی

پس از انجـام محـاسـبات فــنــی و طـراحـی کاســه استخـر، مراحـل اجـرائی در دسـتور کار قــرار میگیـرد.

(طراحی 2 بعـدی و 3 بعـدی  کاسه استخـر، محـاسبه و تـنظیم لیسـتوفـر آرمـاتورها، طـراحی دیـاگرام لولـه کشی تاسیـسـات و..)

جهت همـوار سازی کاسـه استخـر، دیـواره ها توســط آجــر یــا بـلــوک و کـف استخـر، با بتن مگــر(یا بتن نظافــت) پوشش داده میشـوند.

سپس لایه اول از 2 لایه شبکـه مـش، توسط آرمــاتور [ معمولا A3 ؛ آجـدار] در بخشهـای کـف و دیـواره کاســه اسـتخـر اجــرا میشود. [آرماتوربـندی]

» در میـان 2 لایه شبکه مـش آرمـاتور اسـتخـر، لولــه کشی های مربوط به گردش و تصفـیه آب، توسـط لولــه U-PVC انجــام میپذیرد.

پس از لولـه کشـی، لایـه دوم آرماتور اجـراء میگـردد.

HOW MAKE CONCRETE SWIMPOOLS-روش ساخت اجرا استخر بتنی

»» مرحله بعد، بستن قـالب جهت بتـن ریـزی اسـت. 

 

بـتن ریــزی اسـتـخـر توســط بتـن آمـــاده، ضمن الحـاق مکـمل های آب بنـدی و افـزونه های روان کـننده انجــام مـیپـذیرد.

»»  در پایـان، کاسـه استخـر آماده سـیـمانـکاری، آب بنــدی نهــائی و نصــب ســرامـیـک (یــا رنــگ) خــواهــد بـود..

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا
ارتباط با کـارشناس..
1
با ما در ارتباط باشید..
پـرشین استخر»PersianPool
در حـال ارتبـاط بـا کارشـناس مـرتبـط:
"مضرات کلر بر بدن انسان | آسیب ها و بیماریهای استفاده از کلـر در"
--------------------------

ســلام و درود بر شــمــا.

لـطـفــاً درخـواسـتـتـان را مـطـرح فــرمــائـیـد: