اصــالـت پــایــدار اســت..
Call us: 021. 284 286

اسکـیمـر اسـتخـری✪بررسی اجـزاء، کاربـرد و قـیمت اسکـیمر استخـر✪پاکسـازی آلـودگـی و اجسـام شـناور از سطـح آب اسـتخـر/ جکـوزی

اسکیـمر استخـری چیست؟

زکــات عــلم، به اشـتراک گـذاری بـخشـی از آن اسـت..

»» اسکـیـمـر، از تجهــیزات مکانیـکـی مهـمّ مربـوط به گـردش آب استـخـر/ جکـوزی محسـوب میگـردد که در ابـتدا وظـیفـه آن، گـردش آب از سـطوح اسـتـخـر میبـاشـد.

علـیرغـم اهـمیّـت اسکـیـمـر در فـرآیـند سـیـرکـولـه (Circulation=سیـرکـولیـشن/ سیـرکولاسیـون=جریـان / گــردش) و تصـفیـه آب اسـتخـر، درعیـن حــال از سـاخـتاری سـاده تشـکیل شـده است..


-اجزا اسکیمر استخری - pool-skimmers-partsسـاخـتـار اجمـالی اسکـیـمـر اسـتـخـر

جـنس بـدنـه اسکیـمـر، پلیـمـر یـا پلاسـتیـک ABS میـبـاشـد. (و یـا استنـلـس اسـتـیل در اسـکیـمـرهای اسـتـیـل)

بطـور کلّـی اسـکـیـمـرهـای اسـتـخـری شــامـل:

 

دریـچــه ای چهــارضلعـی تـحـت عـنوان دهـانـه اسکـیمـر، جهـت ورود آب بـه اسـکیـمـر، در ابـعـاد مخـتلـف؛

مانــند: اسکـیمـر دهـانـه بــاز /  اسکیمـر دهـانـه باریـکــ /  اسکـیمـر مخـصـوص کُـنـج /  اسکـیمـر کـوچـکــ جـکـوزی و..

هـنگـام انتـخـاب بهـتـرین و مـناسب تـرین اسـکیـمــر برای هـر اسـتـخــر، شـایسـته اسـت بـه شکـل ظاهــری و جـنـس اسـتفـاده شـده در بخـش دهـانــه و درب سبـد اسـکیمـر دقـت بـیشـتری بـعـمل آیــد. زیــرا در نـهــایت، تـنـها این 2 بخـش از اسکیـمـر نـمـایان خـواهد بـود..
یـکـ یـا 2 لـولـه خـروجـی در بخـش زیـریـن اسکیـمـر با سایـز لـولـه 1/2-1 و یـا 2 اینـچ.
Combo Skimmers اسـکیمـرهائی با 2 لولــه.
کــومـبـو(Combination) بمـعـنای تـرکـیـب یا چـنـد مـنظــوره.
لـولـه دوم در اسکـیـمـرهای کـومبــو اِکـــولایــزر لایــن (Equalizer Line).
دَربـی از جـنـس پلاستـیـک در قـسمـت بـالا جهـت دسـترسـی به صافـی یـا سـبـد اسـکیمـر.
کـاربـرد سـبد صـافی اسـکیـمـر جلـوگـیـری از ورود هـرگــونه اجسـام شـنـاور به مــدار تـصـفیـه.

اکـولایـزر لایــن (Equalizer Line) در اسـتـخـر چـسـت و چـه کـاربـردی دارد؟
اکـولایـزر لایــن یـا خـط اکـولایـزر، شـامـل لـولـه ای است که در قـسـمت زیـر سطــح آب کـاسـه اسـتخـر جـانـمــائی میـگـردد و از وظایفــ آن مـکـش و هـدایـت آب بـه پـمـپ، در شـرایـطـی کـه سطـح آب پائیــن تـر از دریـچــه ورودی اسکـیـمـر یـا دهــانه قـرار گیـرد؛ میـبـاشـد.

بـطـور مثـال: اسـتـخـرهــائی کـه فـرآیـنـد تـآمـین آب جـبـرانی (ناشــی از تبـخـیـر یا هـدر رفـتن توسـط شنـاگـران) بـه صـورت اتـومـاتـیـکـ انجـام نمـیپـذیـرد؛

درصورتـیـکه لــِوِل آبـــ (Pool Water Level) پـائیـنـتـر از دهـانـه اسکـیمـر بـرســد؛ اکـولایـزر لایـن جهـت مـمـانعـت از ورود هــوا بـه مـدار تصفـیـه، آب را از خروجـی دوم اسکـیمــر وارد پـمـپ مـیـنـمایـد..

به این تـرتیـب بـا ایـن عـمــل، از هــوا گـرفـتن مـدار سـیـرکـولـه و بــروز اخـتلال در مـکانیـسـم تـصفـیـه آب اسـتـخـر پیـشگـیـری خواهـد شـد.

یکـی از روش های استـفـاده از اکـولایـزر لاین در اسـکیـمـر های کـومبـو، اتصـال مسـتقـیـم این خـروجـی به دیـواره اسـتخـر مـیباشد.

pool skimmer-Equalizer Line-اسکیمر استخری بـا اتّـصـال ایـن لـولـه به دیـواره اسـتخـر، در مـواقـعی کـه سـبـد اسکـیمـر پــر شــود؛

 اکـولایــزر لایـن بــا جـبـران سـریـع آب توسـط دوّمـیـن خـروجــی، از افـتــ جـریـان مـکـش الـکـتـروپـمـپ در ایـن بخـش جــلوگـیــری بـعـمل می آورد.

از دیگـر کـاربـردهــای اکـولایـزر لایـن، استـفـاده از آن بـمنـظور جـاروب و نـظافـت کاسـه اسـتخـر میبـاشـد.

نحـوه عمـلکــرد جـاروب اسـتـخـری مـتـصّـل به اسـکـیمـر هـای دو لـول آب کـثیـف و آلـودگـی هـای بخـشهـای جـاروب شـده توسـط مکــش اسـکیمــر وارد مــدار سیـرکـولـه مـیشود؛

سـپـس با عـبور از تاسیـسات تصـفیـه و ضـد عفـونـی، آب احیــاء شـده مـجـدداً به کـاسـه اسـتـخـر بـاز میـگـردد.


بطور کلـی لولــه‌ کشـی در اسـتخـرهـای اسکـیمــری به دو شـیـوه طـراحی و اجـراء میشـود »

در سـاخـتار اول، لولـه متصـل به دریـن اصلـی (خـروجـی کـف اسـتخـر) و لولـه متصـل به اسکـیمـر در قسـمت زیـریـن اسکیـمـر با یکـدیگـر تـلاقــی مـیـابـنـد. در ایـن مقـطـع یک فـلـپ جهـت تنـظـیـم مـیزان مـکش پمـپ بیـن لولـه مـتصل به اسکـیـمـر و لـولــه دریـن اصلـی تعـبـیـه مـیگــردد.

این دریچـه مـتناسب با شـرایـط پـروژه و وضـعـیت محـیـطی اسـتخـر تنظـیم میشـود.

بعـنوان مـــثال، چـنـانچـه مـیـزان ریـزش بـرگــ و کـثیـفی روی آب، از آلـودگـی‌ های مـوجـود در بخـش کـف اسـتخـر بـیـشـتـر باشـد؛

  مـیزان مکـش لـولــه متـصـل به اسـکیمـر نسـبت بـه مکـش دریــن اصلـی بـایــد افـزایـش یابــد تا بـرگ‌ و اجسـام شــناور روی آب، بـا سـرعـت بیشـتری بـه سمـت دهـانـه اسکـیمـر هــدایـت نمــاید.

در مقــابل، زمــانیـکـه رسـوبـات یا خـاکـــ در قسـمـت کـفــ اسـتخـر بــیشتـر بـاشــد؛ لازم است فلـپ به گونـه‌ ای تـنظیـم گـردد تــا مکـش لـولـه مرتبـط بـه دِریـن اصلـی بیـشـتـر بـاشــد.

در سـاخــتـار دوم، اسکـیمـر با دو ورودی مـجـزا اجـراء میـگـردد. در واقـع یکـی از ایـن ورودی‌ هــا بطـور مستــقـیم بـه خـط اصـلی (اکـولایـزر لایـن) و دیگــری بـه پـمـپ مـتـصـل خـواهــد شـد.
معـمـولاً جـنس فلـپ مورد استفـاده در استخـرها مـواد پلـیمـری و یا بـرنـز اسـت.

بـمنـظـور عمـلکــرد صـحـیح اسـتخــرهـای اسـکـیمـری، بـایــد سـطــح آب تا نیــمی از دهــانه اسـکـیمــر را پـوشــش دهـد..

در بخش دهـانـه اسکیمـر، درپـوش پلاستیـکـی مـتـحـرکـی وجـود دارد کـه آنـرا فـلت(Flat) نـامـیم.

با روشن شـدن پمـپ، فلـت باز شده و مکـش اسـکیمـر آغـاز میگـردد.

ذرات معلّـق به سمت دریچــه هــدایت و پـس از خـاموش شدن پمــپ، فـلــت مجــددا بسـتـه میشود.

به این ترتیـب جمــع آوری ذرات معلّـق از سطـح آب انجـام میـپذیرد. در واقــع این صفحه پلاستیکی با روشن شـدن پمپ در وضعیت مایـل قـرار خـواهـد گـرفـت.

بطوریـکه ورود آب و اجـرام معـلّق به اسکـیمـر بسـهولـت مـیـسّـر شـود. بـمـحض خامـوش شــدن پمـپ و قطــع مـکـش، ایـن بخـش به طــور خودکار به وضعـیت قـائــم بازگشــته و مـانــع از ورود مجـدد ایـن اجـسـام از ســبـد اسـکیـمـر بـه کـاســه اسـتخـر میـگــردد.

لِـول رگـولاتـور چیسـت؟ (Level Regulator)

لـول رگـولاتور، تنظیم کننـده سطح آب در استخـرهای اسکیمـری است.

لول رگولاتور استخر-LEVELREGULATOR--PERSIAN POOL

زمانی که سطح آب استخـر کاهش یابد؛ دریچـه لوِل رگولاتور باز شـده و باعث ورود آب به کاسـه استخـر میگـردد. این عمـل تا به تـراز استاندارد رسیـدن سطح آب، ادامـه خواهـد داشت..

لول رگولاتور بصورت توکار، در اسکیمـر یا لبـه استـخـر به موازت اسکیمـر نصـب میگـردد.

در حــال حـاضـر اسـتـخـرهای اسـکیـمـری از مـرســوم تـرین و مـتـداول تــرین روش هـای اجــراء بخـش تصـفـیـه آب اسـتـخـرهــا محـسـوب میـگـردد.

(بخـصـوص در کشـور عزیـزمـان، بعـلت سهـولت در اجـراء و البـته صـرف هـزیـنه کـم تـر)

کـاربـرد اسکـیمـر استخـری »» بـا هــدف گـردش و هـدایت آب از سطـح استخـر، ضمن جمـع آوری چربی ها و اجســام شنـاوری که قابلـیت تَـه نـشـین شـدن نـدارند؛ به اتـاق تاسیـسـات ایـجــاد. میـگــردد.

گـردش آب مقـابل دهـانـه اسکـیمـر تـوســط جــریـان ایجــاد شـده از نــازل های دمـنده ای کـه بـه هـمـین منـظـور جــانـمـائی شـده انــد؛ Skimmer Silver STEEL1-PERSIAN POOL-اسکیمر استخریانـجـام میـپـذیـرد.

( اجسـام شـناور مانـند بــرگ درختان، حـشــرات مـُــرده، ذرات چــربی بـدن شنـاگــران، لـوسیـون، لـوازم آرایشـی)

محـل نصـب صحـیح اسـکـیـمـر اسـتـخـری، عمـومـاً بخش فوقـانی دیـواره اسـتـخــــر یا جــکـــوزی، در فـاصـله 5 الی 15 ســــانتیـمتـری وســط دهـانه اسکــیمر تا لبــه استـخـر میبـاشـد.

(مکان نصب اسکـیمـر= فاصـله بخش میانـی دهـانه اسکـیمـر تا لــبه استخـر 5 الـی 15 سـانتـیمـتر باشـد.)

با توجــه به تنـوع سـایز دهـانـه اسکیـمـرهـا که عمـومـاً از 6 الـی 25 سانتیمتـر متـفـاوتند؛ بنـابراین محـل دقـیق نصـب انـواع اسـکـیمـرها قـابل ارائـه نیـست.

امـا در کلـیه مـوارد، لـِول آب بایــد در بخـش میـانی دهـانــه اسکـیـمـر فـرار گــیـرد..

جانـمائی و مکان نصـب نـازل های دمـنده آب نیـز مقـابل اسـکیمـر، در فاصـله 10 الـی 15 سانتیـمـتـری از ســطـح آب میبـاشـد.

آب ورودی اســکـیــمــر، پــس از طی  فرآینـد تـصــفـیـه و ضـد عفــونی، مجــداد بــه کـاسه استـخــر بــاز میگــردد. در بــرخـــی مـــــوارد، این آب ها بــه فــاضــلاب هدایت میشوند.

مـثال عیـنی جهـت درکـــ سـاده تـر اسکـیـمـر

عـملکــرد اسکیـمـر در اسـتـخـر تا حـدودی مشـابه “حفــره تعـبیه شـده در قسمـت بالای کـاســه هـای روشـــوئـی، سیـنکــ  ظــرف شــوئـی و وان اسـت..”

کـاربـرد این حفـره (کـه عمـومـاً  مکــان آن مقـداری پاییـنتـر از محـل اسـتـقـرار شیـر است)، جـلـوگیــری از سـرریــز شـدن آب هـنگـام بسـتن دریچـه خـروجی میـباشـد.

آب وارد شـده به این حفــره هـا به فـاضـلاب ریخـته میشــود.

امــا در اسـتـخـرهـای امــروزی، عمومــاً آب ورودی اسکیـمـر پـس از عبـور از تجـهیزات تصفـیه خـانـه، مجـدداً به کاسـه اسـتخـر باز میـگــردد.

 

Swimming-Pool-Skimmers

سبـد یا اسـتریـنـر تعبیه شــده در اسکیـمـر [Skimmer Strainer Basket]

از ورود ذرات فیـــزیـکــی درشـت بـه سیســتم تصفیـه جلـوگیـری مینمـاید. بطــور معـمول پیـاده سـازی سـیستـم گـردش آب در استـخـرها به 2 روش انجام میپذیرد

مـکــانیـسـم اسـکیـمــ‌ر [Skimmer Circulation System]
مکانـیـسم ســر ریـــز [Overflow Circulation System]

تصـفـیه اسـتخـر مسـتلـزم جمـع آوری آب های سطـح استخـر و هـدایـت آنهـا به تجهـیـزات تصفیه و ضـد عفــونی اسـت.

زیـرا اغلـب مـواد زائـد و غـیر آلـی غـیر زنـده روی سطــح آب شناور میگـردند و چنـانچـه مـکـش آب صـرفـاً توسـط دِریـن هــای واقـع در کــف کاســـه اسـتخــر انجـام پـذیــرد؛ آلـودگـی هـای سطحـی همــچـنان باقـی مــانـده و در نـهـایـت آب ایـن بـخـشهــا فـیلـتـراسیـون و ضـدعفـونی نمیشوند.

ذرات غـبار، برگهــا، حشـرات مرده و سایر آلاینـده هـای محیــطی تمـایل به شنـاور شدن روی سطح آب دارند.
در اسـتـخـرهای اسـکیمـری نیــز، هـنگام شــنا یا شــیرجــه ممــکن است مقـداری آب از کـاســه اسـتخــر به بـیرون سرریز شـود.

بمـنظور جلوگـیری از اتـلاف ایـن آب هــا و هـدایتـشــان به تصفـیه خــانـه، کانــالـی تحـت عنـوان آبـراه در اطـراف کاسـه استخــر تـعـبیه میگـردد.

این بخـش گــاتــر نـامیــده میـشود.


Skimmer Silver STEEL1-PERSIAN POOL-اسکیمر استخری استیل
⦿ تفـاوت استخـر های اسـکیمـری بــا سـرریـز

استــخــرهای اسـکـیـمــری » همانطـور که اشــاره شد؛ در این روش سطـح آب بــا فــاصــله تقـریبی 7 الی 15 ســانـتـیمتــر از لبــه فــوقــانی استـخـــر قــرار میگیـرد.

استخرهائی با نـرخ تـردد بیشـتر و تعـداد زیـاد شناگران (مانند استخـرهای همـگانی یا قهرمـانی)، بکـارگـیری سیـسـتم ســرریــز ایــده آل است.

آبــراه یا گـاتـر جـویـهائـی از جنس مصـالح ساختـمانـی مـاننـد سیـمـان و یـا بصـورت پیـش ساخـته اســت کـه در زمـان ســرریـز، آب را توسط لـوله هـا به اتـاقــک تـاسـیسـات مـنتـقـل میـنـمایـد.

جنـس برخـی از گـاتـر ها از استـنلـس استـیـل اسـت. چنانچــه اسـتـخـر مجهـز به تجهیـزات سیرکولـه باشـد؛ عـلاوه بر جمـع آوری آب از سطح استخـر و انتقـال آن به تصفـیه خانــه،

مـجـهّــز بـه مخـزنـی مجــزا تحـت عنـوان منبـع بالانس یا مخزن تـعـادل بوده که موظّـف به پمـپـاژ آب برگـشـتـی به کاسـه اسـتخـر میبـاشـد. با ایـن وجـود نیــازی به جبــران فقــدان آب از روش هـای دیـگــر نخـواهـد بـود.

آبـی که در این آبـراه ها جریـان دارد وارد مخــزن تعــادل میشــود. پمپ تصفــیه، آب را از این مخـزن وارد فیلــترهای تصفیـه مـینـماید.

 استخـرهـای اسـکـیمـری نیـاز به استفـاده از مخـزن تعــادل نـدارند. زیـرا فاصـله سطـح آب تا لـبه اسـتخـرهای اسکیمـری، دسـت کـم 5 سانتیــمـتر در نظـر گرفـتـه میشـود.

به هـمـین دلیــل، درصـورت افــزایش موقـت حجــم آب، مشـکل خــاصـی بوجـود نخـواهـد شد.

هـزینـه تجهـیـزات مـورد نیـاز و هـمچـنین دستـمـزد اجـراء اسـتخـرهـای ســرریـز بیـشـتـر از نـوع اسکیـمـری آن اسـت. علاوه بــر ایـن طراحی و اجـراء آن مسـتلـزم دانـش فـنـی و مهـارت خـاص خــود میـباشد.. 

»» در استخـر های سرریــز، ظرفـیت منبـع بالانـس یا مخـزن تعــادل، با در نظـر گرفـتن حجـم کـل اسـتخـر، میـزان هدر رفت از بکــ واش و نــرخ جــابجـائی آب با ورود شناگـران محــاسـبه میگـردد.

علاوه بر این، حجـم قسمت خالی مخزن، جهت ذخیـره آب سر ریز شـده؛ بر اساس میانگین تـردد شناگـران قـابل تخمـین خواهد بود.


نکات مهم در خصـوص منـبع بالانـس اسـتـخـرهای سـرریـز

مخــازن تعـادل معمـولا از جنس پلی اتیـلن تکـ لایـه و چـند لایـه بـوده و در اشـکال و ظـرفیـت هـای گوناگـون تولیـد میگردد.

فضای لازم برای منـبع تعـادل در نظر گرفته شود.

محل قرارگیری مخــزن بالانـس ترجیحـاً اتاق تاسیسات کمـی پاییـن‌ تر از لـبه کـاسـه اسـتخـر میـباشـد. این اخـتلاف ارتفـاع موجب سهـولت در هـدایت آب سرریـز شـده به مخــزن تعــادل خواهـد شـد.

 بطـور سـرانگـشـتی، حـجــم تقـریـبی مخـزن تعـادل، 4 الـی 5% از حجــم کـل آب اسـتـخـر میبـاشـد.

اسـتخـر اســکیمــری یــا ســر ریــز »» کــدام سـیـسـتم منــاسـب تــر اســت؟

بـرای استخـرهائی با بـار تـرافیــکــ کمــتر (آلاینـده های کمـتر/ حـجم کـمتر / تعـداد شـناگــر کمـتر)، سیـسـتم اسکیمـر مـناســب میبـاشــد..

امــا در خصـوص استخـرهـائی با بار بیـشتر، بـمنـظور پاکـسـازی آلاینـده هـای سطـحی مـاننـد برگــ، مــو، چــربی بدن شناگــران، لوسـیون(ضــد آفتـاب)، لوازم آرایـش بانـوان و سایر مواد آلـی غـیر زنـده، سیـسـتم سـر ریـز کارآمـدتـر خـواهــد بـود. (هــرچند هــزینه بیشـتـری داشته باشــد.)

از دلائلـی کـه استـخـرهای همـگانـی ورزشــی و قهــرمـانـی الـــزامـاٌ تـوسط مـکانیـسـم سرریــز اجـراء میگـردنـد:

وجـــود نازلهـای دمــنـده واقـع در بخــش بـالای کـاســه اسـتخـرهـای اسکــیمـری ست که ایــن امـر باعـث ایجـــاد جــریــان موافــق و یا مخـالـف بــرای شــناگـران و در نـتـیجــه اخـتـلال در شـنـا خـواهـد شـد..


بررسـی مکانـیسـم سـرریـــز آب اسـتخـر [ Overflow Pools]Swimming-Pool-Grills-

»  لـِـوِل (Pool Water LEVEL) آب در استـخــرهــای ســرریــز، تــا بالاتـرین مـرز ممـکـن، همسـطح بـا لـبه یا درپـوش استخـر تــراز میـگردد. در این روش استفـاده از آبراهه یا گـاتــر، جهت جمـع آوری آب مــازاد استـخـر و هــدایت آن به سیـستـم تصـفیـه، در هنگـــام ورود و خـروج شنـاگـران الـزامیست.

زهکـشی یا کانال های آب راه استخـر معـمولاً با شـیبی ملایـم در اطراف کاســه استخــر اجـرا میگـردد. این شـیب سبب هــدایت آب های سطحی و یا آب باران به سمت گـاتــر میشود. خاک و زبالــه های موجــود روی سطح آب استخـر، توسط این زهکـش ها از استخـر خــارج خـواهـند شــد.

گــریــل اسـتخـر جهت پوشـش کانــال آب راه و همـچنـین جلوگــیری از ورود اجـرام به گــاتــر، این بخـش توســط پوشـش هـائی تحــت عـنـوان گــریل کـاور میشود.

تفـاوت گــریل و گــاتــر چیست؟

گـاتـر چیـست؟ گـاتــر در لـغـت به مـعـنای نــاودان اســت.

کــاربــرد  گـاتــر کانـالــی جـهـت جــمع آوری و هـدایـت آبهــای سطـحـی میـبـاشـد.

برخـی مـوارد استفــاده از گــاتـــر جمـع آوری آب سـطحی از  کـف پارکـینـگ هـا، رمـپ ورودی ســازه، موتــورخانــه، اطـراف اســتخــر، سـونـا، جکــوزی، روفـــ گـاردن و..

Drain-Stainless-Grillگـاتـــرهـای کـفـــ، از جنـس پلـی پروپـیـلـن و پـی وی سـی به همـراه گـریل فلــزی یا پلاستیکـی مورد استفاده قـرار میگیرد.

گــریـل اسـتخــر چیـسـت؟ گــریـل در لغــت به معـنای “صفحـه مشـبـکــ” اسـت.

گــریـل، پوشـشی با حـفـره هــای متـعدد از جــنـس فـلـز یا پلاسـتیـک بـوده که بـمنـظور کـاور نمـودن کـانـال آبـراه یا گـاتــر مـورد اسـتفــاده قـرار میگـیرد.

گاتـر یا گـریل استخـری بر اسـاس مـتریـال بکـار بـرده شـده در سـاخـت درپـوش، عمـومــاً دو دسـته هـسـتـند:

  • گـاتـر یا  گـریــل پلاستـیک یا پی وی سی
  • گـاتـر یا  گـریـل اسـتـیـل
با تـوجه به بودجـه در نظر گرفـته شده و نـوع طراحـی اطراف اسـتخـر، گــریـل متـناسـب انتخــاب میگـردد.


اهمـیـت جانمــائـی نـازل های دهــش آب اسـتـخـر»» در هــردو مکانیـسم، بمـنظور گردش صحیـح آب استـخــر و پیشـگـیری از بـروز نقـطه کـور، نازل های دهـش و مــکش در نقـاط مختلـفی جانمـائی خواهـند شد. استفـاده از نازل هـای چرخـشی مـتحرک 360 درجه نیز در این خصوص موثـر میباشد.

همچنین فاصـله طولی اسکیمـر تا نـازل هـا بیـشـتر از12 متـر نشـود.

اصـطـلاح نقـطـه کـور در این مبحث: منـاطقــی از کاسـه اسـتـخـر که بدلیــل عـدم وجـود جریـان مـناسب آب، دچــار رکــود میشـوند؛ در فرایـند سیـرکـولــه شـرکـت نکــرده و نهــایــتـاً تصفـیـه نمیـگــردند.


توضیحـات تکـمیــلی در ارتــباط با اســکیـمراستخـری

نـکـتـه»» بـاکـس یـا محـفـظـه اسکیــمـر، پـیـش از مـرحـلـه بتـن ریــزی، در بـخــش فـوقــانی دیـواره کاســـه اسـتخآـر جــانـمــائـی میـگـردد.

آبــی کـه توســط مکـش غیـر مسـتـقـیم الکــتروپـمـپ تـصفیـه، وارد اسـکیـمـر مـیشـود؛ پـس از پیـمـایـش مـراحـل تصـفـیـه و ضـدعفـونـی احــیـاء،

و تـوســط نـازل هـای سـیـرکـولـه مجــدداً به کـاسـه استـخـر بـاز خـواهــد گـشـت.

Pools-Skimmer-اسکیمر استخرهمـانطـور کـه پـیـش تـر اشــاره شـد در قـسمـت فــوقـانـی اسـکـیـمـر، دَربـــی جـهت سهـولـت دسـتـرسـی بـه سـبـد (یـا اسـتـریـنـر) و نـظافـت ایـن بـخش تـعـبیـه گـردیـده اسـت.

مـتریـال ایـن درب از همـان جـنـس بـدنـه اسـکیمـر بـوده (پلاسـتیـکــ / ABS) و پـس از پایـان اجـراء،

نـاگـزیـر قطـعـه ای پلاسـتیـکی به شکـل نامـطلوب، مجـاور اسـکـیمـر، در حـاشیـه اسـتـخـر نـمـایان خـواهـد بـود.

در واقـع طـرّاحـان بسـیـاری از پـروژه هـا، جهـت برقـراری تـوازن و ایـجـاد هـارمونـی میـان این زائـده پلاستیـکـی و جـنـس تـرمـو وود یا سـرامیـکـ (پیـرامـون کـاسـه اسـتـخـر)، بـا چالـش هـای غیـر منـتظـره ای مـواجـه بـودنـد..

Skimmer Silver STEEL1-PERSIAN POOL-اسکیمر استخری لوکس

امـا خـوشبـخـتـانـه،

با همـدلـی و یـاری بـرخـی تـولـید کـنندگان صـاحـب ایــده و تـوانگـر کشـورمـان، ضـمن حــذف درب پلاستیـکـی و تـغـییـر مسـیر دسـترسی به اسـترینـر،

قابلـیّت هـم پوشــانـی این بخـش با متـریـال اجـراء شـده حــاشـیه اسـتخــر نیـز مـیـسّـر گردیـد.

ایـن فِـقـدان نـخسـتین بـار توسـط شرکـت آذران صنعـت(برنـد آکـوا مـارین) بررسی و به بهـترین شکـل خـود برطـرف گـردیـد.

این شرکـت از پـرچـمـداران نـوآوری در صنعـت،

و از نخسـتین تـولـیدکننده های پکـیچ هـای گرمـایشـی چنـد منـظـوره اسـتـخـر، دیـگــ هـای فـولادی، تجهـیـزات اسـتـخـری اسـتـیـل لـوکـس در کشـور میباشــد.هـر اسکیمـر بطــور کــلی بمنـظور پوشش 30m2 از سطـح اسـتخـر مناسب است.

استـخـرهای بــزرگتـر، به دو یا چنــد اسکیـمـر نیــاز دارنـد.

 » در پروژه هائی که اطراف کاسه استــخـر درخت و گـیاهـان بسـیاری وجـود دارد؛ با نصـب یک اسـکـیمـر مــازاد در مکــانی منـاسب، سـرعـت هـدایـت اجـسام شـناور به سـبـد اسـکـیمـر را بطـور قـابـل مـلاحظـه ای میتـوان افـزایـش داد.

»» از جمـلـه دغــدغـه هـای مـالکـین اسـتخـر، تخلیـه زبــالـه و برگــهای جمـع شـده در ســبد اسکـیمـر است که بایـد به طور منـظم مـورد توجــه قـرار گیــرد.

بطــور معـمـول فـراینـد گــردش آب اسـتـخــر،

بمـیـزان ۷۵٪ از طریـق اسکـیمــر  ۲۵٪ توسـط دِرِیـن های خروجی آب، واقـع در کـف اسـتـخـر انجـام میپـذیـرد.

بعـلاوه، اسکــیـمـرهـا با توجـه به ساخـتارشـان قــادرنـد اجـرام شـنـاوری كـه بـه داخـل سـبد آنـهـا وارد شـده را بخــوبی در محفـظـه خـود نگـهـداری کـرده و با تغـییر زاویـه درب متـحـرکی که به همین منـظور در بخـش دریـچــه ورودیـشـان تعـبـیه شـده، از بازگشـت مـجـددشــان به کـاسـه اسـتخـر جلـوگـیری خـواهـد نـمـود.

 🛒 جـهـت خـریـد اسـکیـمـر اسـتخـری 🛒 خریـد تجهـیزات تصفـیه و لــوازم استخـر 🛒 کــاشی اسـتـخـری 🛒 لولـه و اتصالات U-PVC 

لطفـاً با مشاورین فـروش پرشیـن اسـتـخـر تمـاس حــاصل فـرمائیـد

شـش رقمــی

021.284.286


همراه / شبکـه های اجـتمـاعـی

0912.84.00.911

و

021.284.22.911

021.284.23.9111telegram-follow

 کـانال تلـگرام پـرشین اسـتخـر

instagram-folllow
صفـحـه رســمی پرشیـن استـخــر در ایــنسـتـاگــــرام..


iran-persianpool-branchesپرشـین استـخـر، مرکـز فـروش کلیه تجهیزات و لوازم استخــر، سـونا و جکـوزی با بهترین قیمـت و ارســال فـوری به سـراســر کشـورc Expand All C Collapse All

برآورد هـزینه اجـراء اسـتخـر یا هزینه ساخت از صفـر تا صـد استخـر شنا بر اسـاس مـترمربع امکان پذیر نیسـت.

[شــامل کـلیه هزینه ها، مانند سرامیک و تصـفیـه]

در واقـع هـزینۀ کـل اجـراء هـر متـرمربـع از یک استخـر، نسبت به ابعـاد بزرگـتر یا کوچکــتر از آن قـابل تـعـمیـم نمـیباشـد..

بطور مثال: چنانچه هزینه تقریبی اجراء از گودبرداری تا مرحله بهره برداری کامـل از یک استخر شنا بهمراه نصب تاسیسات تصفیه و سرامیک؛ با ابعاد 6 * 3 متـر و عمق میانگین 1.7 متر، معـادل 200 میلیون تومان در نظـر گـرفته شود[فـرض]

هرگـز هزینه اجراء استخـری با ابعاد 2 برابـر، 400 میلیـون نخـواهد شـد.

زیرا بخشی از هزینه ها در هر دو مورد به طور تقریبی یکسان میباشند.

مانند هزینه اجراء تاسیسات / هزینه لوله اتصالات و شیرآلات اتاقک تاسیسات / هزینه تجهیزات تصفیه [با اختلاف اندک] و..

اما میتوان صـرفــاً برخی از هزینه اجراء بخشـهای مربوط به مراحل ساخت استخر را بر اساس مترمربع محاسبه نمود.

مانند اجراء آرماتوربندی / اجراء سیمانکاری و نصب سرامیک و..

بهـترین نوع، مـارک یا برنـد کاشی و سـرامـیک اسـتـخــر و جکــوزی در حال حاضر برند سـرامـیک الـبـرز میباشد.

بهترین-کاشی-سرامیک-برای-استخر-0چیست؟BEST-CERAMIC-TILE-FOR-SWIMPOOLS

با توجه به تجربیات تیم اجرائی پـرشـیـن اسـتـخـر و تصـدیق سایر سازندگان مجـرب اسـتخـر و جکــوزی، کاشـی الــبـرز از دوام و کیفـیت قـابـل قـبولـی برخـوردار میباشد.

انواع بذنـد های دیگـر کاشـی و سـرامـیـک اسـتخـری موجـود در بازار ایـران (که تعداد آنها نیز انگشت شمـار است)، تا به این لحظـه بطـور نسـبی موفـق به جـلـب رضـایـت مـشتـریـان گـردیده انـد.

شـایان ذکــر است؛ شـرکت های تولید کننده ایرانی، اخـیــرا اقــدام به تـولـیـد سـرامـیـکــ های اسـتخـری با ظاهـری مـتفـاوت و زیبــا نمـودنـد.

اما تنهــا با گـذشـت ســالهــا استـفـاده از آنهـا، راجــع بـه دوام و کـیـفـیـت ایـن محـصـولات میـتـوان نـظــر قطـعـی داشت..

در حـال حـاضـر، بر اسـاس نتـایـج آخـرین دسـتاورد هـای عـلمـی دنیـا در حـوزه فـن آوری و تـولــید لـولــه هـای پلـیـمـری فشـار قـوی، مـناسب تـرین و بهـتریـن نـوع مـوجـود،

لولـه-اتصـالات و شیـرآلات یو پی وی سی UPVC میـباشـد.


از جمـله مـزایـا و برتـری های لولـه هـای فشـارقـوی UPVC

مقـاومـت در بـرابـر خـوردگـی و فرسـایـش، بـروز حـداقـل افـت فـشـار در سیـسـتـم پایـپـیـنـگــ بـه دلیل سـطوح صیقـلـی این مـتریال (ضریب زبـری لولـه UPVC بمـیزان 0.009 اسـت)، استـحـکام بـالا، عـمــر مـفـیـد 50 الــی 70 ســال، مقـاومـت در بـرابر تـغـیـیرات دمــا، سهـولـت در اجـراء، حـمـل آسـان و قـیـمـت مـناسـب مـیباشـد.

آسـتانه تـحمل لولـه های فشـار قـوی U-PVC تـا دمــای 60 درجـه سـانـتیـگـراد و حـداکـثـر فـشــار نـامـی 16بــار(PN16) میـباشـد؛ ایـن قـابلیـت از شـاخص های مهم انتـخـاب UPVC بعـنـوان بهـترین نـوع متـریـال جهـت اجـراء لـولــه کشـی اسـتخـر و جکــوزی محـسـوب میـگـردد.

چـرا لولـه، اتصـالات و شیرالات UPVC جهت لـولـه کـشـی اسـتـخـر بهتـرین انتـخـاب است؟

بـاتـوجــه بـه این نـکتـه کـه زمـان اجــراء لـولـه کشـی کـاسـه استـخـر پیـش از مـرحـله بـتـن ریـزی میـبـاشـد؛ بنـابـرایـن بخـش عـمـده لـولــه و اتـصـالات اسـتـخـر بـرای هـمـیـشـه در بــتن مــدفــون خـواهـد شــد.

به ایـن علـت هـنگـام بـررسـی و انـتـخـاب بهـتریـن نـوع لـولـه، شـایسـته است میـزان سـازگــاری مـتریـال اسـتفـاده شــده بـا رفــتـار بــتـن نیــز مـورد تـوجـه قـرار گیـرد.

ســازگــاری قـابل قـبـول عنـاصـر تشکـیل دهـنده لولـه UPVC بـا بـتـن، هـنگـام بتـن انــدود شــدن از قـابلیـت هـای حـائـز اهمـیـت ایـن نـوع پـلیـمـر به شـمــار میـرود.

هـمچنـیـن در خصـوص نحـوه اتصـال آنهـا، میـتـوان بـه عـمـق هـمـپوشـانـی بـالا (در اتصـال چسـبی) و آب بنـدی کامـل در اتصـالات اوریـنگــ (پـوش فـیت) اشـاره نـمـود.

لولـه کشـی UPVC “یو پی وی سی” (از نوع چسـبی) توسـط کـلـیـنـر، پـرایـمــر و چـسـب فـشــار قـوی مخـصوص انجـام میـپـذیـرد. نتـیـجـه اجــراء صحـیـح ایـن مـرحـلـه، مـنـجـر بـه هـم پـوشـانـی کامــل بخـش هـای الـحــاق شــده به یکــدیگــر و در نهـایت حصـول اطـمیـنان از آب بـنـدی کــامـل ایـن بخـش هـا خـواهـد شـد.

✍️ “آمـوزش اجـرا لولـه کشـی استـخـر تـوسط لولـه UPVC

BEST UPVC-PIPE-VALVE FOR SWIMPOOLS-بهترین لوله برای استخر چیست؟

پرشـین استخـر در پروژه های خود از لولــه، اتصالات و شـیــرالات U-PVC پیــمتـاش ترکیـه اسـتفـاده مینمــاید.


CALL PERSIANPOOL-تلفن پرشین استخر

بمنـظـور اطـلاع از قـیـمت هـا و خـریـد لـولـه، اتصـالات و شـیـرآلات UPVC اسـتـخـری، لـطفـاً با مشـاوریـن بخـش فـروش مجـمـوعـه پـرشـیـن اسـتخـر در ارتبـاط باشـید

شـش رقـمــی

021.284286

021.28422911

021.28423911

همــراه / واتس اپ

09128400911

پاسخ بطـور خلاصـه:

نحـوه اجـراء اسـتخـر های بتنی

 

BUILD-CONCRETE-SWIMMING-POOL-ساخت استخر بتنی

پس از انجـام محـاسـبات فــنــی و طـراحـی کاســه استخـر، مراحـل اجـرائی در دسـتور کار قــرار میگیـرد.

(طراحی 2 بعـدی و 3 بعـدی  کاسه استخـر، محـاسبه و تـنظیم لیسـتوفـر آرمـاتورها، طـراحی دیـاگرام لولـه کشی تاسیـسـات و..)

جهت همـوار سازی کاسـه استخـر، دیـواره ها توســط آجــر یــا بـلــوک و کـف استخـر، با بتن مگــر(یا بتن نظافــت) پوشش داده میشـوند.

سپس لایه اول از 2 لایه شبکـه مـش، توسط آرمــاتور [ معمولا A3 ؛ آجـدار] در بخشهـای کـف و دیـواره کاســه اسـتخـر اجــرا میشود. [آرماتوربـندی]

» در میـان 2 لایه شبکه مـش آرمـاتور اسـتخـر، لولــه کشی های مربوط به گردش و تصفـیه آب، توسـط لولــه U-PVC انجــام میپذیرد.

پس از لولـه کشـی، لایـه دوم آرماتور اجـراء میگـردد.

HOW MAKE CONCRETE SWIMPOOLS-روش ساخت اجرا استخر بتنی

»» مرحله بعد، بستن قـالب جهت بتـن ریـزی اسـت. 

 

بـتن ریــزی اسـتـخـر توســط بتـن آمـــاده، ضمن الحـاق مکـمل های آب بنـدی و افـزونه های روان کـننده انجــام مـیپـذیرد.

»»  در پایـان، کاسـه استخـر آماده سـیـمانـکاری، آب بنــدی نهــائی و نصــب ســرامـیـک (یــا رنــگ) خــواهــد بـود..4.9/5 - (652 امتیاز)

09128400911
021.284286

📞6 رقـمــی

X
ارتباط با کـارشناس..
1
با ما در ارتباط باشید..
پـرشین استخر»PersianPool
در حـال ارتبـاط بـا کارشـناس مـرتبـط:
"اسکیمر استخری✰اسکیمر چیست؟قیمت اسکیمر استخر-جکوزی✰What's Pools Skimmerخرید"
--------------------------

ســلام و درود بر شــمــا.

لـطـفــاً درخـواسـتـتـان را مـطـرح فــرمــائـیـد: