اسکیـمر چیست ؟

“زکـــاتـــ علــــم، اشتــــراکـــ گــــذاری آن اسـتـــ ..”

» یکی از راهکــارهــا جهت جمع آوری اجسـام کــوچــک شنــاور(مانند بــرگ گیـاهــان)، حـشــرات مـُــرده، ذرات چــربی بـدن شنـاگــران (مـاننـد روغــن و کــرم ضــد آفتــاب) و در مـجـمـوع زبــالــه یــا هــر جــســم شنــاوری کــه بــه لــحـاظ جــرم آن، قــارد بــه رســیـدن بـه کــف استـخـــر نیــستـند ( کـف استــخـر، مـکــان تـعـبیــه دریـن ها (Drain) )، کـه در واقــع خـروجــی آب مـحـســوب مـی گــردنـد).

در ایــن شــرایط، یــک از راهــکارهــا، استفــاده از اسکیـمــر است. مـکــان اســتــقـــرار اسـکـیـمـر، بخــش فــوقــانی دیــوار اسـتـخــــر و جــکـــوزی می بــاشد. (مــاننـد تـصــویــر زیــر)

آب هــدایــت شــده بــه اســکـیــمــر، تـوســط لـــوله کــــشی تــعــبـیــه شــــده، بـه سیسـتــم تــصـفــیه و سیــرکولاسیــون هــدایـت می گـردد و پــس از پیـمـایـش پــروســه گـنــد زدایـــی و تـصــفـیـه، بــه استـخــر بــاز می گــردد. در بــرخـــی مـــــوارد، آب هــدایـت شده بــه اسکـیـمـر، جـهـت دور ریــز بــه فــاضــلاب مـنتـقـل می گــردد.

Swimming-Pool-Skimmers

سبـد یا استریـنـر تعبیه شــده در اسکیـمـر (Skimmer Strainer Basket)، از ورود کـلّیـه ذرات فیـــزیـکــی بـه سیســتم تصفیـه جلـوگیـری می نمـاید.

بطور کـلی استـخـر هـا، نـظـر بــه هـمـسطح بــودن آب بــا لـبـه فـوقـانی دیـواره استخــر، به ۲ مـکـانیـسم تقسـیـم گـشتنـد:

۱- مـکــانیـسـم استـفـاده از اسکیـمــ‌ر

۲- مـکـــانـیـسـم ســر ریـــز (Overflow)

بـه لـحــــاظ اجـــراء از راهـکـارهـای کـامـلاً متـفــــاوتـی نسـبـت بـه یـکــدیــگـر بهــره می گیـرنـد. بـه ایـن عـلــت، الـزامـــاً پـیـش از اجــراء استخــر، ضـمن مشـخص نـمــودن یـــکی از دو مـــتُـد، الـــزامات و زیــر ســاخـت هــای مربــوط بـــه آن مـکــانیـســم پیش بیــنی گـــردد.

(و یــا بـنــا بــه درخــواسـت متـقــاضــی، بـا وجــود اسـتـفــاده از اسـکـیمــر، گــریـل نیــز جـهـت جـمع آوری آبـهــای بــدن شـناگـران هـنگـام خـروج از آب، دور تــا دور پیـرامـون کاسـه اسـتخــر تـعـبیـه خـواهد شد.

حــتی برعـکس؛ ضــمن بهــره گــرفـتن یکــ اسـتخــر از مکـانـیـســم ســرریــز (Overflow) بـعــلاوه اسکـیــمـر نیـز استـفــاده قــرار گـیرد؛ می بـایـست کلیـه زیــر سـاخـت هـای مـربـوط بــه آنـهـــا پـیش بیــنی و مهــیـا گـردد. { نکتـه قـابـل توجــه در این مورد، بستــه نگــاه داشـتن دریچــه ورودی اسکیمـــر می باشد که توسط پوششـي که بـه همین منـظــور در قسمت دریچــه ورودی اسکمـیــر تعبیــه شده صـورت می پـذیرد. در استـخــرهایی با سیستــم اسکـیمــر، تنــهـا بـا این عمـل آب استـخــر قـادر است بـه مــحـدوده ســر ریـز بـرسـد. }

 

ســیـسـتــم ســر ریــز آب استـخـر بــا اسکـیــمـر چــه تـفــــاوتــی دارنـــد؟

استــخــر بــر پایــه ســیسـتـم اســکــیـمـــر: در این مِــتـد، آب بــا فــاصــله حـدود 10 ســانـتـی متــری از ســطح استـخـــر قــرار خــواهــد گــرفـت.

بــنابــر ایـن در ایــن نوع استــخــرهــا، هیچــگــاه آب همــسطح بــا لبــه فــوقــانی دیــوار هــای استــخر نـخواهــد شــد. {نــمـونه مشــابــه، جــهت درک آســان اسکیـمـر: حـفــره کـوچـکـي کــه در کـلیــه روشــوئـی ها، سیـنکــ هـای ظــرف شــوئـی، وان هــای خـــانـگــی و.. نـزدیـکــ بـه لبــه فــوقــانـی کــاسه آنـهـــا تـعـبیــه شــده، می بــاشــد کــه بـمـنــظــور جـلـوگیــری از ســر ریـــز آب، در صــورت مســدود بــودن حـفــره تـخـلـیــه خــروجــی (کـه در کــف کــاسـه قــرار دارد) خــواهـد شـد. }

روش دیگــر، سیستـم سرریـز یــا (Overflow) می باشد. در ایـن روش، بــدون استفــاده از اسکیــمـر، آب استخــر همسطح با لبه استخـر خـواهد شد و در این روش، استفـاده از از گـریل یا گـــاتر جهت جمـع آوری آب اضــافه استـخـر، هنگـــام ورود و خـروج شنـاگـر می گــردد.

 

بـاکـس یـا محـفـظه اسکیــمر، یـک سـطل پلاستیـکی پیش ساخته است و در مرحــله بتـن ریــزی، روی دیوار استخـر تعبیه می گردد.
جعبه اسکیمر دارای حفــره ای است که به سمت استخــر و معمــولاً مقـابل دمـنده آب قــرار دارد.
اسکیمــر در ارتفــاعی تنظـیم می شود که سطح آب، تــا مـیــانـۀ حـفــره پـلاستــیکی ورودی اسکـیمــر را پــوشش دهـد.

آبــی که وارد اسکیـمر می شـود توسط مکش جــزئیو غیــر مسـتقــیم الکــترو پـمپ تصفـیه آب، جهـت تصفیــه به سیستم فیلتــراسیون هــدایت می شود.

Pools-Skimmer-اسکیمر استخردر قسمت بالای اسکیمـر، جهت سهولت در دسترسی به سبد و نظـافــت آن، یک درب کوچکــ قــرار داده شده است.
درب های اسکیمر در رنگ های مـتنـوعـی برای هم پوشــانی با رنگ کـف حــاشیه استخــر تولید می شود.
در برخی از استـخـرهای بــزرگتـر، ممـکن است نیــاز به دو یا چنــد اسکیـمر باشـد.

بر اساس فــرمــول پیشنهاد شده، هـر اسکیمـر بطــور کــلی جهـت  30m2 از سطـح استخـر کــافی می باشد.

استخــر های روبــاز منـاطقی که تعــداد زیادی درخت اطراف آن وجـود دارد، توصیه می شود یک اسکیمـر مــازاد نیـز در جــایگــاه منـاسبی نـصب گــردد. با این روش احتمـال به تـله افتادن برگ ها بیشتر است.
یکی از کـارهای همیشگی استخـر، تخلیـه آشغــالـها و برگــهای جمع شده در ســبد اسکیمـر می باشد.

بطور معمـول خــروج آب استـخــر و عمل گردش آب؛ بمـیـزان ۷۵٪ از طریـق اسکیمــر و ۲۵٪ توسـط دِرِیـن های خروجی آب، واقـع در کـف استـخر انجـام می شود.

با وجود اهمیت اسکیمر استخر، اما اغـلـب مقــررات موجـود نــــصب آنهـا را الـــــزامي نمي شمــــارند. اسکیمــر بايـد دور استخـر نصب شده و شكل و اندازه آنها چنان باشد كه شناگــران زماني كه از آنها بعنوان دستگيره استفـاده مي نمایند، نتـوانند پا يا دست خــود را تــا بـازو در آنهـا داخـل نمــایند.

اسکــیمــرهــا همچنين قــادرند اجـرام شنــاور روی سطــح آب استخـر را كه بـه داخل آنـها وارد مي شود را بخــوبی نگـاه داشتـه و از بازگشت مجدد آنهــا به استخـر بـر اثـر مـوج نـاگهانی یـا تلاطم هــا جلوگـيري نمايـد.

دمـنده هـای آب نیــز بایــد به گــونه ای دقـیق در مقـابل اسکیمــر تعبیــه شـوند تــا قــادر به هــدایت اجــرام و آلــودگـیـها را به سمت اسکـیمـر گـردند.

 


◄ جـهت آگـاهی از هــزینه سـاخت اسـتخـر بـه بخش استعــلام قـیمـت سـاخت استـخر مــراجعـه و یا با شـمـاره هـای درج شده در وب سـايت پرشین استـخر تمـاس حــاصل فـرمائیـد..

 09128400911 – 021,22837060 – 021,22810744

از طـریق کـانـال تلـگرام؛ به خــانـواده بـزرگ پـرشین اسـتخـر بپـیـونـدید (کـلیکــ کنیـد..) کانال تلگرام پرشین استخر

 

 

 

 

پرشین استخر
2017/04/16
Pools Skimmer
51star1star1star1star1star
اسکیمر SKIMMER – از بین برنده آلودگی ها و اجسام از سطح آب استخر
5 (100%) 3 votes