اصـالـت پـایـدار اسـت..

اسکیمر SKIMMER – از بین برنده آلودگی ها و اجسام از سطح آب استخر

اسکیـمر چیست ؟ [اسـکیمـر اسـتخـری]

“زکـــاتـــ علــــم، به اشتــــراکـــ گــــذاری آن اسـتـــ ..”

»» اسکـیـمر یکـی از مکـانیـسم هـای گـردش آب استـخـر محـسـوب میـگـردد. در مقـابل مکانیسم سرریز

» از راهکــارهــای متـداول بمنظـور جمـع آوری اجســام کــوچــک شنـاور(مانند بــرگ گیـاهــان)، حـشــرات مـُــرده، ذرات چــربی بـدن شنـاگــران (مـاننـد روغــن و کــرم ضــد آفـتــاب، لـوازم آرایشـی) و در مـجـمـوع اجسـام شنــاوری کــه به اصـطلاح تَـه نـشـین نمیشوند که از کـف استخـر، به محـل تـعـبیــه دِرِیـن ها[Drain][خـروجــی آب] راه نمی یابند ؛ محسـوب میشود..

 مـکــان اســتــقـــرار اسـکـیـمـر، بخــش فــوقــانی دیــوار اسـتـخــــر و جــکـــوزی می بــاشد. (مــاننـد تـصــویــر زیــر)

آب هــدایــت شــده بــه اســکـیــمــر، تـوســط لـــوله کــــشی تــعــبـیــه شــــده، بـه سیسـتــم تــصـفــیه و سیــرکولاسیــون هــدایـت می گـردد و پــس از پیـمـایـش پــروســه گـنــد زدایـــی و تـصــفـیـه، بــه استـخــر بــاز می گــردد. در بــرخـــی مـــــوارد، آب هــدایـت شده بــه اسکـیـمـر، جـهـت دور ریــز بــه فــاضــلاب مـنتـقـل می گــردد.

Swimming-Pool-Skimmers

سبـد یا استریـنـر تعبیه شــده در اسکیـمـر (Skimmer Strainer Basket)، از ورود کـلّیـه ذرات فیـــزیـکــی درشت بـه سیســتم تصفیـه جلـوگیـری می نمـاید.

بطور کـلی استـخـر هـا، نـظـر بــه هـمـسطح بــودن آب بــا لـبـه فـوقـانی دیـواره استخــر، به ۲ مـکـانیـسم تقسـیـم گـشتنـد:

۱- مـکــانیـسـم استـفـاده از اسکیـمــ‌ر

۲- مـکـــانـیـسـم ســر ریـــز (Overflow)

از لـحــــاظ اجـــراءاز راهـکـارهـای کـامـلاً متـفــــاوتـی نسـبـت بـه یـکــدیــگـر بهـــــــره می بــرند. (در بخش مکــانیــکـال و  اجــراء فـنـداسیـون و ســازه)

بـه ایـن عـلــت، الـزامـــاً پـیـش از اجــراء استخــر، ضـمن مشـخص نـمــودن یـــکی از دو مـــتُـد، زیــر ســاخـت هـای مربــوط بـه هریک از مـکــانیـســم هـا پیش بیـنی میگردد.

[با توجـه بــه درخــواسـت کـارفـرمـا، ضمــن اسـتـفــاده از اسـکـیـــمـر، گـــــاتــــر یــا  گــریـل نیــز جـهـت جـمع آوری آبـهــای نــاشــی از خروج شـنــاگــران از استــخــر، دور تــا دور پیـرامـون کاسـه اسـتخــر قــابـل تعـبیــه خـواهد بـود. و یا بـرعـکس؛

مضـاف بر بهـرمندی اسـتخـر از مکانـیسم سرریـز (Overflow)، اسکیــمـر نیـز مــورد استـفــاده قـرار گـیرد!..

کـه قـطـعــاً در این شرایـط نیـــز می بـایـست کلیـه زیــر سـاخـت هـای مـربـوط بـه ایــــن دو مـکانـیسـم پـیش بیــنی و مهـیـا گـردد.

نکتـــه قـابـل تـــوجــه در ایـــن مـــورد، بستـــن دریچــه ورودی اسکیـمـــر است که توســط پوششـی کــه بـه همــــین منـظــــور در قسـمت دریچــه ورودی اسکمـیــر تعبیــه گــردیده؛ انـجــام پـذیـر خـواهــد بـود.

» بـدیهـی است؛ در استـخــرهـائی بـا مکـانیـسـم اسکـیمــر (مکان استـقـرار اسکـیـمر، بخش فوقانی دیـواره استخـر و جکــوزی، در محـدوده فــاصـلـه 10 ســــانتیـمتـری [و یا کمـتـر/ بیـشـتـر] از لبــــه استـخـر می باشـد.)، تنــهـا بـا این عمـل آب استـخــر قـادر است بـه مــحـدوده ســر ریـز (لبــه استـخـر) بـرسـد..}

» ســیـسـتــم ســر ریــز آب استـخـر بــا اسکـیــمـر چــه تـفــــاوتــی دارنـــد؟

استــخــرهای بــر پایــه ســیسـتـم اســکــیـمـــر: در این مِــتـد، آب بــا فــاصــله حـدود 10 ســانـتـی متــری از ســطح لبــه فــوقــانی استـخـــر قــرار خــواهــد گــرفـت.

بــنابــر ایـن در ایــن نوع استــخــرهــا (اسکیــمر)، آب هـیـچــگــاه همــسطح بــا لبــه فــوقــانی دیــوار هــای استــخـر نـخواهــد شــد.

»» نــمـونه مشــابــه، جـهت درک آســان از اسکیـمـر:

بطور مثــال: در کلیــه روشـــــــوئـی ها، سیـنکــ هـای ظــرف شــوئـی، وان هــای خـــانـگــی و.. نـزدیـکــ بـه لبــه فــوقــانـی کــاسه آنـهـــا حفـره ای تـعـبیــه شــده  کــه هــدف از ایـجــاد آن، جـلـوگیــری از ســر ریـــز آب در صــورت انــسـداد حـفــره تـخـلـیــه خــروجــی (کـه در کــف کــاسـه قــرار دارد) میـبـاشـد.

روش دیگــر، مـکانـیسم سرریـز یــا (Overflow) می باشد »

در استـخرهــایی کــه از مکــانیســم ســرریــز آب استفــاده مـیـنمــاینــد؛ سـطـح آب استخــر تــا آخـرین مـرز خـود، همسـطح بـا لـبه استخـر میشـود. در این روش استفـاده از گـریل یا گـــاتر، جهت جمـع آوری آب مــازاد استـخـر و هــدایت آن به سیـستـم تصـفیـه، در هنگـــام ورود و خـروج شنـاگـران استـفـاده مـیگـردد.

(به خـاطر داشته باشید، در هــردو مکانیـسم، کفــ شورهـای کف استخـر[دِرِیــن] نیـز بمـنظور گردش صحیح (سیرکولاسیونآب استـخر تعبـیه مـیـشـود.) 

توضیحات تکمیــلی در ارتــباط با اســکیـمر:

»» بـاکـس یـا محـفـظه اسکیــمر، یـک سـطل پلاستیـکی پیش ساخته است و در مرحــله بتـن ریــزی، روی دیوار استخـر تعـبـیه میگردد.
جعـبه اسکیمـر دارای حفــره ای است کـه به سمت استخــر و معمــولاً در مقـابل دمـنده آب قــرار دارد.
اسکیمــر در ارتفــاعی تـنظـیم میـشـود که سطـح آب، تا بخش مـیــانـی حـفــره ورودی اسکـیمــر را پــوشش دهـد.

آبــی که وارد اسکیـمر می شـود توسـط مکـش جــزئی و غیـر مسـتقـیم الکــترو پـمپ تصفـیه آب، به سیـستم فیلتــراسیـون هــدایت خــواهــد شد و پـس از تصـفـیه و ضـد عــفونـی؛ از طـریق دمـنده هـا مجـدداً به کاسـه استـخـر باز خواهـد گـشـت.

Pools-Skimmer-اسکیمر استخردر قسمت فــوقــانی اسکیمـر، جهت سهولت به دسترسی سبـد و نظـافــت آن، درب کوچکــی قــرار داده شده است.
درب های اسکیمـر در رنگ های مـتنـوعـی برای هم پوشــانی با رنگ کـف حــاشیه استخــر تولیـد می شوند.
در برخی از استـخـرهای بــزرگتـر، ممـکن است نیــاز به دو یا چنــد اسکیـمر باشـد.

هـر اسکیمـر بطــور کــلی بمنـظور پوشش 30m2 از سطـح استخـر مناسب است. }شکلذ

 » در منـاطقی که تعــدادی درخت در اطراف استــخـر وجـود دارد، توصـیـه می شود اسکـیمـر مــازاد نیـز در جــایگــاه منـاسبی نـصب گــردد. با این روش سرعت و احتمـال هـدایت برگـها به سـبد برگ گـیر اسـکیمـر بیـشتر خواهـد بود.
»» از فعـالیـت های همیـشگـی و مرتب استخـر، تخلیـه آشغــالـها و برگــهای جمع شـده در ســبد اسکیمـر میباشد که باید مورد توجــه صاحـبان استخـر قرار گیــرد.

بطور معمـول خــروج آب استـخــر و عمل گردش آب؛ بمـیـزان ۷۵٪ از طریـق اسکیمــر و ۲۵٪ توسـط دِرِیـن های خروجی آب، واقـع در کـف استـخر انجـام می شود.

» با وجود اهمیت اسکیمر استخر، اما اغـلـب مقــررات موجـود نــــصب آنهـا را الـــــزامی نمی شمــــارند.

»» اسکیمــر بايـد دور استخـر، بر روی دیــواره نصب گــردد و شكل و سـایز آ به گـونه ا ی باشـد  كه شناگــران زمانی كه از آنها بعنـوان دستگــــيره استفـــــــاده می نماینـد، قـــادر به قرار دادن پــا و يـا دست خــود  تــا زانــو یا بـازو نبـاشنـد.

بعلاوه، اسکــیـمرهــا با توجـه به ساخـتارشـان قــادرند اجـرام شنــاور روی سطــح آب استخـر(مانـند بـرگ) را كه بـه داخل سـبد آنـهـا وارد شـده را بخــوبی در محفـظه خود نگـاه داشتـه و از بازگشـت مـجدد آنهــا به استخـر بـر اثـر امـواج نـاگهـانی و یـا تلاطـم ، ممانعت بعمل آورنـد.

دمـنده هـای آب نیـــز بایــد به گــونه ای در مقـابل اسکیمــر تعبیــه شـوند کـه قــادر به هــدایت سریع اجــرام و آلــودگـیـها به سمت اسکـیمـر گـردند.[قوانین شناوری]
جـهت خرید لوازم استخر، لولـه و اتصالات U-PVC و آگـاهی از هــزینه سـاخت اسـتخـر با شـمـاره هـای درج شده در وب سـايت پرشین استـخـر تمـاس حــاصل فـرمائیـد..

0912.84.00.911

021.284.22.911

  0935.590.8487 

0921.670.78531telegram-follow

از طـریق کـانال تلـگرام؛ به خـانـواده بـزرگ پـرشین اسـتخـر بپـیوندید(کـلیکـ کنیـد..)

instagram-folllow
صفـحـه رســمی پرشیـن استـخــر در ایــنسـتـاگــــرام..


iran-persianpool-branchesپرشین استخـر، اجراء صفـر تا صد انـواع اسـتـخـر در سراسـر کشـور با هزینـه واحد و ارائـه بیـمـه نامـه رسـمی..