اصــالـت پــایــدار اســت..
 Call us: 021. 284 286 📞

برچسب: کاربرد اسکیمر در استخر چیست؟

اسکیمر SKIMMER – از بین برنده آلودگی ها و اجسام از سطح آب استخر

اسکیـمر استخر چیست ؟ [اسـکیمـر اسـتخـری] “زکاتـ علــم، به اشتراکـ گـذاری آن استـ..” »» اسکـیـمر یکـی از مکـانیـسم هـای گـردش آب استـخـر محـسـوب میـگـردد. در مقـابل مکانیسم سرریز » از راهکــارهــای متـداول بمنظـور جمـع آوری اجســام کــوچــک شنـاور(مانند بــرگ گیـاهــان)، حـشــرات مـُــرده، ذرات چــربی بـدن شنـاگــران (مـاننـد روغــن و کــرم ضــد آفـتــاب، لـوازم آرایشـی) و…

ارتباط با کـارشناس..
1
با ما در ارتباط باشید..
پـرشین استخر»PersianPool
در حـال ارتبـاط بـا کارشـناس مـرتبـط بـه:
"کاربرد اسکیمر در استخر چیست؟ پـرشــیـن اسـتـخــر ®PERSIANPOOL"
--------------------------

ســلام و درود بر شــمــا.

لـطـفــاً درخـواسـتـتـان را مـطـرح فــرمــائـیـد: