اصــالـت پــایــدار اســت..
Call us: 021. 284 286

طرح توجیهی و آیین‌نامه اجرایی تأسیس و وام استخرهای شنا عمومی

استـخـر عمـومـی » جزئیــات ‌آئـین‌نـامه اجـرائـی، جهـت راه انـدازی و اخــذ مجــوز تأسـیـس استـخــرهای شـنا عمـومی و مجمـوعه هـای ورزشـی آبـی همـگــانی + دانلـود نمــونـه طـــرح تـوجـیـهـی احــداث اسـتـخــر عـمــومیiran

پرشـیـن استخـر، مـجـری تخصـصی انـواع استخـر های عمــومی/ مجمـوعـه هـای ورزشــی آبی/ مراکــز آب درمـانی/ پـارک آبـی و.. در ســراســر کشـور بـا ارائـه بـیـمـه نـامـــه رسمـی کیــفیـت..اهمیت نگـارش و تدوین طــرح تـوجـیهــی احــداث اسـتخـر شـنا عمومی

کسب توفـیـق در اخــذ مجوزهای مربوط به احداث مـراکـز ورزشی/ تفریحی/ درمانی آبی همگــانی، تـسریع در اعــطای وام احداث استخرهای عمومی و بهــره منــدی از تسهیلات قابل استفـاده جهت اجـراء این مجموعه هـا، ارتباطی مستقیم با طرح توجیهی ارائــه شـده خواهد داشت.

علی القاعده، یک طــرح توجیهی قابل قبول، بر اســاس نیازسنجــی های هــر منطـقه، در قالب طرحی مــدوّن با ارائه راهــکارهائی به واقع مفــید و تخصیص امکانات مــورد استقبال آحــاد جامعه تنـظـیم، به لحــاظ اقتــصادی توجـیه و بازخــورد مـالی آن بررسـی میگـردد..

با توجه به حیطه فعالیت مجموعه پـرشـیـن اسـتخــر در خصوص اجـراء از صفر تا صد استخرهای عمومی در ایــران،

کسب اطلاع از نحوه اخذ مجوز تاسیس و آگاهی از آخـرین قوانـین و مقــررات وضــع شـده در خصوص شرایط اعطای تسهیلات از جـانب ارگــان هائی نظـیــر» ســازمـان تربـیت بدنــی و مـیراث فــرهـنگــــی و گـردشـگــری کـشــور، اداره ورزش و جوانان؛ در اهـمّ دستور کار مجموعه قرار دارد.

 در حقیقت طرح توجیهی قابل قـبــول، بر اساس واقعیت و نیازسنجی در منطقه اجراء تنظیم میگردد..شـرایـط اخــذ وام جـهـــت تـاسـیـس اسـتــخـر عمــومـی

1364.02.15 – 92066 – 1364.03.11 – 73

آمـوزش و پـرورش – شهـرداری – وام – نخســت‌وزیری
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1364.2.15 بنا به پیشنهاد شماره 17.26584 مورخ 1363.11.24 سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند د‌ ماده 4 قانون تأسیس سازمان تربیت بدنی مصوب 1350، آیین‌نامه اجرایی تأسیس استخرهای شنا را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین‌نامه اجرایی تأسیس استخرهای عمومی شنا

‌هـــدف:
‌ایجاد تأسیسات ورزش شنای مورد نیاز کشور به استفاده از سرمایه‌گذاریهای بخش خصوصی و کمکهای دولتی به منظور آموزش، گسترش و تعمیم ورزشهای‌ آبی و بهره‌گیری از اثرات این ورزشهــا در تأمین سلامتی و نشــاط و ایجاد آماده‌گی‌های بدنی و درمان معلولیتهای جســمی.

 مــواد آئـیـن نـامـــه تـاسـیـس اسـتـخـر عـمــومـی

ماده 1– استخـــرهای شناوری موضوع این آیین‌نامه از طرف شخصیتهای حقیقی و حقوقی بر طبق اصول و مواد مندرج در این آیین‌نامه احداث می‌گردد.
ماده 2– متقاضیان احداث و تأسیس استخر می‌بایست تقاضای خود را به ادارات کل تربیت بدنی استانها ارسال دارد.
‌ماده 3– اداره تربیت بدنی استان پس از دریافت این درخواست فرم و پرسشنامه مربوطه را در اختیار متقاضی قرارداد و موافقت خود را با پذیرش طرح توجیهی‌ شامل مسائل فنی، ساختمانی، تشکیلاتی و مالی، آموزشی و بهداشتی مربوط به استخر را اعلام خواهد داشت (‌برابر فرم شماره 1).
ماده 4– متقاضی موظف است ظرف مدت تعیین شده در موافقت‌نامه (‌حداکثر سه ماه) فرم درخواست و پرسشنامه تکمیل شده و طرح توجیهی مورد نظر را به‌ اداره تربیت بدنی استان ارائه نماید.
ماده 5– اداره تربیت بدنی استان پس از بررسی درخواست پرسشنامه و طرح مربوطه نظر خود را همراه با پرونده به دفتر برنامه‌ریزی تربیت بدنی و  ورزش‌ سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران جهت بررسی نهایی و صدور موافقت اصولی ارسال خواهد داشت.

سازمان تربیت بدنی پس از صدور موافقت‌اصولی برابر فرم شماره 2 رونوشت آن را به مراکزی که قادر به واگذاری زمین هستند و نیز سازمانهای آب و برق منطقه‌ای محل ارسال می‌دارد.
ماده 6 – شهرداریها، سازمان زمین‌شهری و سازمان حج و اوقاف و امور خیریه موظفند زمین مناسب را در محل از طریق فروش با قیمت منطقه‌ای، اجاره و یا‌سایر موارد حقوقی مربوطه در صورت نیاز به دارندگان موافقت اصولی واگذار نمایند.

‌تبصره 1- موافقت اصولی ارائه شده جهت دریافت مجوز ساختمان و تهیه مصالح ساختمانی و تأسیساتی (‌در مواردی که نیاز به معرفی و و تأیید ارگانها است)‌ دارای اعتبار می‌باشد ضمناً در صورت لزوم سازمان یا ادارات تربیت بدنی متقاضیان را برای دریافت وام ساختمانی بدون ضمانت به یکی از بانکها معرفی‌خواهند نمود.

‌تبصره 2– نحوه پراکندگی استخرها و تعیین منطقه و شهر مورد نظر توسط سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد.

‌ماده 7– دریافت‌کننده موافقت اصولی موظف است ظرف مدت شش ماه اقدامات اساسی برای پیاده شدن طرح را به عمل آورده و مراتب را به اداره تربیت بدنی‌استان اطلاع دهد و در عین حال هر سه ماه یک بار گزارش پیشرفت عملیات طرح را به اداره مذکور ارائه نماید. بدیهی است چنانچه پس از شش ماه مدت تعیین‌شده این اقدامات صورت نپذیرد موافقت‌نامه باطل و از درجه اعتبار ساقط و هیچگونه ارزش قانونی نخواهد داشت.

تبصره – چنانچه عملیات طرح به خوبی پیشرفت نماید موافقت اصولی صادره متوالیاً پس از شش ماه مدت تعیین شده قابل تمـــدید می‌باشد.

‌ماده 8– پروانه بهره‌برداری از استخر پس از اتمام طرح و پایان عملیات برابر با ضوابط و مقررات مربوطه به طور جداگانه صادر خواهد شد و قبل از صدور  این‌ پروانه بهره‌برداری از استخر به هیچ وجه امکان‌پذیر نخواهد بود.

ماده 9– ادارات تربیت بدنی استانها در مرحله صدور پروانه بهره‌برداری طبق ضوابط خود در زمینه اعزام مربی و ناجیان غریق مورد نیاز استخرها همکاری لازم‌را به عمل خواهند آورد.

ماده 10– متقاضیان می‌توانند در صورت تمایل برای تهیه نقشه‌های ساختمانی و مشاورت در اجرای طرح از دفتر فنی و مهندسی سازمان تربیت بدنی جمهوری‌اسلامی ایران درخواست مساعدت بنمایند.

ماده 11– سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران بر نحوه تأسیس و اداره استخرهای احداث نظارت کامل داشته و کنترل لازم را به عمل خواهد آورد.

ماده 12– استخرهای احداث شده به هیچ وجه قابل تبدیل به مراکز دیگر نخواهد بود.

ماده 13– مؤسسین احداث و تأسیس استخرهای شامل این آیین‌نامه مادام که تحت نظارت سازمان تربیت بدنی بوده و قوانین و مقررات مربوطه به احداث و‌بهره‌برداری را رعایت نمایند برای اداره استخر و فعالیت و بهره‌برداری از آن دارای صلاحیت بوده و چنانچه خلاف این امر اقدام نمایند سازمان تربیت بدنی‌جمهوری اسلامی ایران مجاز خواهد بود موارد زیر را در مورد آنان اجراء نماید:

‌الف– در اختیار گرفتن کلیه متصرفات مالک اعم از عرصه و اعیان، تأسیسات و وسائل مورد نیاز استخر و پرداخت قیمت آنها بر اساس مقررات مربوطه پس از‌تفکیک کمکهای واگذار شده دولت.

ب– سلب مدیریت از مؤسسین و مدیران تعیین شده از طرف آنان با گماشتن مدیرانی با انتخاب سازمان.

ج– سلب اختیار بهره‌برداری تا احــراز صلاحیت مجـدد.

‌تبصره – اعمال مفاد بندهای الف و ب و ج این ماده توسط سازمان تربیت بدنی در صورتی مجاز خواهد بود که مراتب در هنگام صدور موافقت‌نامه اصولی و در‌ضمن پروانه بهره‌برداری با ذینــفع شـرط گـردد..

ماده 14– هـر گونه تغییرات بعـدی در طرح ارائه شده مـنوط به بررسی اداره کل تربیت بدنی استان و موافقت سازمان تربیت بدنی خواهد بود.
‌(میرحسین موسوی – نخست‌وزیر)فـرم پـذیرش طــرح توجـیـهی احــداث استـخـر شـنـا عمـومـی

فرم شماره 1

‌فــرم پــذیرش طـــرح توجـیــهی احـداث استـخــر شـــنـا:

‌بازگشت به نامــه شماره ………………. مـورخ …/…/…13 بدیــنوسیله نظــــر ســــازمان تربیت بدنی جمهــوری اسلامی ایــــــران را با ارائـه طــرح توجیهی تأسـیس استخرشناسی (‌سرپوشیده)/(‌روباز) در (‌شهرستان)/(‌بخش) …………………… واقع در استان …………………….. اعــلام می دارد،

خواهشمند است حداکثر ظرف مدت سه ماه طرح کامــل فنـی، ســاختمانی، مــالی مدیریـت، آمـــوزشی، بهداشــتی و طـریقــه بهــره‌برداری استخـر عمـومـی مورد نظـر را همراه با پرســشـنامه ضمیمه تکــــمیل نموده و جهت بررسی به اداره کـــل تربیـــت بدنی‌اســتان ……………….. ارسال فرمایـند..

بدیهی اسـت؛ این قبیل مـکاتبـات قبل از تصـویب طــرح، دلیل بر موافـقـت بـا احــداث استخـر نخــواهــد بــود..

(‌اداره کل تربیت بدنی استان)


‌فرم شماره 2

‌موافقت‌نامه اصـولی جهت احداث استخر شنـا عمومی

‌عطف به نامه شماره ……………………. مورخ ………………………. کارشناسان دفتر برنامه‌ریزی تربیت بدنی و ورزش مطرح و مورد تصویب قرار گرفته و بدین وسیله موافقت اصولی سازمان تربیت‌بدنی جمهوری اسلامی ایران را با احداث استخر شنای (‌ سرپوشیده)/(‌روباز) در (‌شهرستان)/(‌بخش)  ……………. واقع در استان ……………. اعلام می‌دارد.

مدت اعتبار این‌موافقت‌نامه شش ماه از تاریخ صــدور می‌باشد.

متکی به این موافقتنامه می‌تواند در مورد خرید زمین و شروع ساختمان استخر اقدام نماید. چنانچه در مدت‌تعیین شده اقدامات ارسالی برای پیاده کردن طرح فوق‌الذکر به عمل نیاورند این موافقت‌نامه باطل و از درجه اعتبار ساقط می‌باشد.

صدور پروانه بهره‌برداری‌ استخر برابر ضوابط مربوطه و جداگانه صادر خواهد شد. مقتضی است نتیجه اقدامات به عمل آمده را هر سه ماه یک بار به اداره کل تربیت بدنی مربوطه گزارش‌نمایند.

ضمناً، قبل از هر گونه اقدام اجرایی جهت مشخص شدن وضعیت آب و برق استخر به واحد منطقه‌ای وزارت نیرو یا استان مربوطه مراجعه نمایند..
‌سرپرست سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران.
‌رونوشت:
– اداره کل تربیت بدنی استان

– وزارت نیـــرو (‌برق منطــقه‌ای) به منظور تأمین برق بر مبنای… کیلووات در ساعت و آب… متر مکعب در روز

– شهرداری


اطلاعات تکمیلی:

‌دستگاه تصفیه / نوع دستگاه تصفیه / دستگاه کلرزنی
‌سایر دستگاه‌ها / نوع جاروب / نوع تخلیه آب
‌دستگاه گرم‌کننده / دستگاه سردکننده / آب سردکن
‌نوع سوخت / نوع آب استخر / دایو
‌تعداد سکو استارت/ ارتفاع دایو / ارتفاع سکو استارت؟
‌تعداد خطوط فضای سبز اطراف؟
‌متراژ فضای سبز اطراف / تعداد استفاده‌ کننده در روز؟
‌تعداد استفاده‌ کننده در هر سالن؟
‌تعداد پرسنل مورد نیاز مقدار آب مورد نیاز سالانه؟
‌مقدار برق مورد نیاز سالانه / تلفن؟
‌در چه زمینه و به کمک و همکاری چه ارگانهایی نیاز دارید؟
‌از سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران انتظار چه نوع کمک و همکاری را دارید؟
‌آدرس و تلفن:
‌نام و نام خانوادگی:
‌امضاء

3- خصوصیات استخر همگانی:

‌ سرپوشیده / روباز
‌مساحت کل زمین / طول زمین عرض زمین
‌نوع حصار اطراف زمین / مساحت کل ساختمان
‌طول محوطه / عرض محوطه / طول استخر
‌عرض استخر / حداکثر عمق / حداقل عمق
‌ارتفاع سالن / نوع دیوار / نوع سقف
‌نوع کفپوش/  پارکینگ / جایگاه تماشاچی
‌جایگاه مخصوص گنجایش تماشاچی / اطاق فرمان
‌اطاق ماساژ / اطاق داور / اطاق مربیان
‌اطاق اداری / اطاق انتظامات / اطاق سرایدار
‌انبار / رختکن / دوش
‌توالت / سونا / وسایل بدنسازی
‌تهویه / مرکز پزشکی / مرکز آتش‌نشانی
‌نمازخانه / کتابخانه / بوفه
‌باجه بلیط فروش / دستگاه تهویه

4- مشخصات بخـش دولـــتـی

‌ وزارتخانه / سازمان / نهاد / انقلاب
‌واحد اجرایی طرح

5- محـل اجــراء و خصـوصیـات استخــر

‌استان / شهرستان / بخش / شهر
‌جمعیت تقریبی / محل ایجاد استخر
‌نوع مالکیت: دولتی / خصوصی / موقوفه / واگذاری / استیجاری / رهنی

‌6- میزان سرمــایه تقــریبی

‌نوع سرمایه‌گذاری: دولتی/ شخصی / شرکت / سهامی / تعاونی
‌نوع مدیریت: دولتی / شخصی / هیأت مدیره / انواع دیگر
‌وضعیت ساختمانی: کامل / نیاز به تعمیر اساسی / در حال ساخت / زمین

7- فـرم اطـلاعــات و مشخـصــات مــالـک استـخـــر

1 – مشخصات مؤســس:

‌نام …………………… نام خانوادگی ……………………….. فرزند ………………. متولد ……………….. شماره شناسنامه ……………. صادره از …………………… شغل ………………………………….. ساکن……………………………………. میزان تحصیلات ………………………………… رشته تحصیلی………………………… رشته / تخصص‌ ورزشی ………………………………….. سابقه تجربی و کاری در زمینه ورزش ………………..

‌آدرس و تلفن مــنزل: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

‌آدرس و تلفن محل کـــار: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

2 – مشـخــصـات شـرکـــاء:

الف –

ب –

ج –

1394 © حــق کپــی رایــت متعـلق به مرکــز پژوهـشهـای مجـلس شــورای اسـلامـی ایــران می باشد. / گـردآوری: گـروه دانـش و تـحـقـیــقـات مجـمـوعــه پـرشـیـن اسـتـخــرلـیـنـک هــای مـفــیــــد

دانـلـــود تـوضـیـحــات تکـمـیـلـی و جــامـع ملــزومــات و قـوانـین ســاخــت اسـتـخـر عـمــومـی و مـجــموعـــه هــای ورزشــی آبــی همـگانـیدانـلـــود نـمـونــه طــرح تـوجـیهی ســاخـت استـخـر شــنا همـگانـیوب سـایت رسـمی صــدور مجـوز بهـره برداری (تاسیـس) استـخـر هـای عمـومـی و باشــگاه های ورزشی آبی همــگـانی / مـرکـز  نـظـارت بر آنهــا

irananavin2-2https://iran.gov.ir/organ/show/id/69/serviceid


instagram-folllow
صفـحـه رســمی پرشیـن استـخــر در ایــنسـتـاگــــرام..1telegram-follow

از طریق کـانـال تلگـرام؛ به خانواده بـزرگـ پرشین استخر بپیوندیـدبمنـظور آگاهی از مراحـل تـاسـیـس انواع استـخـر شـنـا همگـانی [عـمومی] / اطـلاع از شــرایط وام ساخـت اسـتخـر / اخـــذ مجـوزهـا

و هزینـه هـای صفـر تـا صــد مرتبـط به اجـراء،

لطـفــاً با مشـاورین پـرشـین اسـتخـر در ارتـباط  باشـید:

calling-persianpool-09128400911

021.284.286

«شـش رقـمــی»

021.284.22.911

021.284.23.911

091284.00.911

4.9/5 - (1057 امتیاز)
X
ارتباط با کـارشناس..
1
با ما در ارتباط باشید..
پـرشین استخر»PersianPool
در حـال ارتبـاط بـا کارشـناس مـرتبـط:
"طرح توجیهی و آیین‌نامه اجرایی تأسیس و وام استخرهای شنا عمومی"
--------------------------

ســلام و درود بر شــمــا.

لـطـفــاً درخـواسـتـتـان را مـطـرح فــرمــائـیـد: