اصــالـت پــایــدار اســت..
 Call us: 021. 284 286 📞

برچسب: پمپ جکوزی

پمپ تصفیه استخر و جکوزی

  پمپ تصفیه آب استخر و جکوزی «بررسی و آنالیز الکتروپمپ آب و انواع آن» الکتروپمپ یا پمپ چیست؟ قطعه دواری كه در داخل پوسته پمپ وجود دارد با حركت سریع خود موجب گردش آب می گردد. در نتیجه این عمل آب تحت تأثیرنیروی گریزاز مركز واقع شده و از مجرای خروجی خارج می گردد.…

ارتباط با کـارشناس..
1
با ما در ارتباط باشید..
پـرشین استخر»PersianPool
در حـال ارتبـاط بـا کارشـناس مـرتبـط بـه:
"پمپ جکوزی پـرشــیـن اسـتـخــر ®PERSIANPOOL"
--------------------------

ســلام و درود بر شــمــا.

لـطـفــاً درخـواسـتـتـان را مـطـرح فــرمــائـیـد: