طرح توجیهی و آیین‌نامه اجرایی تأسیس و وام استخرهای شنا عمومی

طـرح توجیـهی ساخـت استـخـرعمـومـی » جزئیات ‌آئـین‌نـامه اجـرائـی راه انـدازی و اخــذ مجــوز تأسـیـس استـخــرشـنا عمـومی  مجمـوعه هـای ورزشـی آبـی همـگانـی احداث مراکـز آب درمــانـی + دانلـود نمــونـه طـــرح تـوجـیـهـی احــداث اسـتـخــر عـمــومیiran

پـرشـیـن اســتخــر، مـرکـز تخصـصی طـراحی، محاسبه و اجـراء انـواع استخـرهای شــنا همگــانـی (عمــومی) / مجمـوعـه هـای ورزشــی آبی/ مراکــز آب درمـانی/ پـارک آبـی در ســراســر کشـور..اهمــیت نگـارش و تدوین طــرح تـوجـیهــی احــداث اسـتخـر شـنا عمومی

تـوجـه داشـته بـاشـید؛ کـسـب توفـیـق در اخــذ مجـوزهـای مربـوط به احـداث اسـتـخـرعمـومی یا مـراکـز ورزشـی/ تـفـریـحـی/ درمـانی هـمگــانی آبـــی، همـچـنـین بهــره منــدی از تـسهــیلات ویــژۀ مقــرر شـده و دریـافــت وام احــداث اسـتخـرهای عـمومی، با کـیفـیـت طـرح تـوجـیهـی (Business Plan:بیـزنـس پـلـن) ارائــه شـده بی ارتـباط نمـیباشـد..

..شـایســته اسـت طــرح تـوجـیـهـی بـر اســاس نیـازسـنـجـی دقــیـق از منـطـقـه، در راسـتای ارائـه راهـکـارهـائی “بــه واقـــع” مـفـیـد و تـخـصـیـص امـکانـات مــورد اسـتـقــبال جـامعــه هــدفــ ، تنـظـیم و در قالـب طـرحـی مـدَون ارائـه گــردد. پـس از بـراورد هـزیـنه احــداث و مخـارج ماهــیانه، تـوجــیـه اقـتـصـادی ایـن پـروژه مورد بررسـی قـرار خـواهـد گـرفـت..

نـظـر به فعـالـیـت شـرکـت پـرشـیـن اســتـخــر در حـوزه طـراحـی و اجــراء تخـصــصـی اسـتخـرهـای عـمـومی در سـراسـر ایــران،

آگــاهی از مـراحـل اخـذ مجــوز تاسـیـس اسـتـخــرهای عمـومی و مجـموعـه های آبـی همگــانـی، همچـنین کسـب اطــلاع از آخــرین مـقــرارت وضــع شـده در خصــوص شـرایــط اعــطای وام و تـسـهـیـلات قـابـل دریـافت از جـانب ارگــانـهائی نـظـیـر» ســازمـان تربـیـت بـدنــی ، سـازمـان مـیـراث فــرهـنگــی و گـردشـگــری ، اداره ورزش و جـوانـان، هـمـواره در دسـتـور کـار پـرســنـل ایـن مجــموعـه قـرار دارد.

 طـرح هـای تـوجـیـهی ارائـه شـده مجـموعـه پـرشـیـن اسـتـخـر توسـط  کـارشـنـاسـان مـجـرب این حـوزه، بصـورت کامـلاً تـخصـصـی، با بالاتـرین درصـد پـذیـرش از جانب ارگـان های ذیـربـط انـجـام میـپـذیـرد..شـرایـط اخــذ وام تـاسـیـس اسـتــخـر عمــومـی

1364.02.15 – 92066 – 1364.03.11 – 73

آمـوزش و پـرورش » شهـرداری » وام » نخســت‌ وزیری
‌هـیأت وزیــران در جلســه مـورخ 1364.2.15 بنــا بـه پـیـشنـهـاد شـمـاره 17.26584 مـورخ 1363.11.24 سـازمان تـربـیـت بـدنـی جمـهوری اســلامــی ایــران و بـه اسـتـنـاد بـنـــد د‌ مـاده 4 قـانـون تـأسـیـس سـازمــان تـربـیـت بـــدنـی، مـصـوب 1350، آئـیـن‌ نـامــــه اجـرائـی تأسـیـس اسـتـخـرهای شـنـا را بـه شـرح زیـر تـصــویـب نـمـود:

آیین‌نامه اجـرایی تأسـیـس اسـتـخـرهای عمـومی شـنا

‌هــدفــ»
‌ایـجـاد تـأسـیـسـات ورزش شـنـای مـورد نـیـاز کـشـور بـا استـفـاده از سـرمـایـه‌ گــذاری بـخـش خـصـوصـی و کـمـکــهای دولـتــی به مـنظـور آمـوزش، گـسـتـرش و تـعـمـیـم ورزشـهـای‌ آبــی، بهـره‌ گـیـری از اثـرات مـثبـت ایـن ورزشـهــا در تـأمـیـن سـلامـتـی، نـشــاط، ایـجـاد آمـادگـی‌ های بـدنـی و درمــان مـعـلـولـیـتــهای جـسـمـی.

 

مـواد آئیـن نـامه تـاسـیـس اسـتـخـر عـمــومـی

ماده 1– ‘اسـتـخـرهای شـنـاوری’ موضوع این آیین‌نامه از طرف شخصـیـتهای حـقـیـقـی و حقـوقـی بر طبـق اصـول و مــواد مـنـدرج در ایـن آییـن‌نامـه، احـداث میـگردد.
ماده 2– متقاضیان احداث و تأسیس استخر میـبایست تقاضای خـود را به ادارات کـل تربـیـت بدنـی اسـتـانهـا ارسال دارنـد.
‌ماده 3– اداره تربیت بدنی استان پس از دریافت این درخواست فرم و پرسشـنامه مربوطه را در اخـتـیـار مـتقـاضی قـرار خـواهـد داد و موافـقـت خود را با پذیـرش طــرح توجـیـهی‌ شـامـل مسائل فـنـی، سـاختـمانی، تشـکـیلاتی و مــالـی، آمـوزشی و بهـداشتـی مربوط به اسـتخـر را اعلام خواهـد داشت. (‌بـرابـر فـرم شمـاره 1).
ماده 4– متقاضی موظف است ظرف مدت تعیین شده در موافقت‌نامه (‌حداکــثـر ســه مـاه) فرم درخواست و پرسشنامـه تکـمـیل شده و طرح توجیهی مورد نظر را به‌ اداره تربیت بـدنی اسـتان ارائـه نمـاید.
ماده 5 اداره تربیت بدنی استان پس از بررسی درخواست پرسشنامه و طرح مربوطه نظر خود را همراه با پرونده به دفتر برنامه‌ریزی تربیت بدنی و اداره ورزش‌ سـازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران جهت بررسی نهایی و صدور موافـقـت اصولـی ارسال خواهـد داشـت.

سازمان تربیت بدنی پس از صدور موافقت‌اصولی برابر فرم شماره 2 رونوشت آن را به مراکزی که قادر به واگذاری زمین هستند و نیز سازمانهای آب و برق منطقه‌ای محل ارسال میدارد.
ماده 6 شهـرداری ها، سازمان زمین‌ شهری و سازمان حـج و اوقـاف و امـور خـیـریـه مـوظفــنـد زمیـن مـنـاسـب را در محـل، از طریق فـروش بـا قـیـمـت مـنطـقـه‌ای، اجــاره و یـا‌ سـایـر مـوارد حـقـوقـی مـربـوطـه در صـورت نـیـاز بـه دارنـدگـان مـوافـقـت اصولـی واگـذار نمـایــنـد.

‌تبصره 1» موافـقـت اصولـی ارائـه شده جهت دریافـت مجـوز سـاخـتـمــان، تهـیـه مصـالـح ساخـتـمـانـی و تـأسـیـسـاتـی (‌در مـواردی که نیـازمنـد معـرفی و تأییـد ارگانـهـا است)‌ دارای اعتـبـار میبـاشـد.

»» ضمـناً در صورت لـزوم، سـازمـان یا اداره تربـیـت بـدنـی، مـتـقـضـیان را جهـت دریافـت وام ساخـتـمـانـی بــدون ضمـانـت بـه یکـی از بانـکـهـا مـعـرفـی‌ خـواهـد نمـود.

‌تبصره 2» نحوه پراکندگی استخرها و تعیین منطقه و شهر مورد نظر توسط سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد.

‌ماده 7 دریافت‌کننده موافقت اصولی موظف است ظرف مدت شش ماه اقدامات اساسی برای پیاده شدن طرح را به عمل آورده و مراتب را به اداره تربیت بدنی‌استان اطلاع دهد و در عین حال هر سه ماه یک بار گزارش پیشرفت عملیات طرح را به اداره مذکور ارائه نماید. بدیهی است چنانچه پس از شش ماه مدت تعیین‌شده این اقدامات صورت نپذیرد موافقت‌نامه باطل و از درجه اعتبار ساقط و هیچگونه ارزش قانونی نخواهد داشت.

تبصره چنانچه عملیات طرح به خوبی پیشرفت نماید موافقت اصولی صادره متوالیاً پس از شش ماه مدت تعیین شده قابل تمـــدید میباشد.

‌ماده 8– پروانه بهره‌برداری از استخر پس از اتمــام طرح و پایــان عملیات برابر با ضوابط و مقررات مربوطه به طور جداگانه صادر خواهد شد و قبل از صدور این‌ پروانه بهره‌برداری از استخر به هـیـچ وجــه امـکان‌ پـذیـر نخـواهـد بود.

ماده 9– ادارات تربیت بدنی استانها در مرحله صدور پروانه بهره‌برداری طبق ضوابط خود در زمیـنه اعزام مـربی و ناجـیـان غریق مورد نـیـاز استخـرها هـمکاری لازم‌ را بـعمـل خواهـند آورد.

ماده 10– متقاضیان میـتواننـد در صورت تمـایل برای تهیه نقشه‌ های ساختـمانی و مشاوره اجرای طـرح، از دفـتر فـنی و مهـندسی سـازمان تربیت بدنـی جمهوری‌ اسـلامی ایـران درخواست مســاعـدت نمـایـند.

ماده 11– سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران بر نحوه تأسیس و اداره استخرهای احداث نظارت کامل داشته و کنترل لازم را بـعـمل خواهد آورد.

ماده 12– اســتـخـرهای احــداث شده به هـیـچ وجـه قـابل تبـدیـل به مراکـز دیگـر نخـواهنـد بـود.

ماده 13– مؤسسین احداث و تأسیس استخـرهای شامل این آیین‌نامه مادام که تحت نظارت سازمان تربیت بدنی بوده و قوانین و مقررات مربوطه به احداث و‌بهره‌برداری را رعایت نمایند برای اداره استخـر و فعالیت و بهره‌برداری از آن دارای صلاحیت بوده و چنانچه خلاف این امر اقدام نمایند سازمان تربیت بدنی‌جمهوری اسلامی ایران مجاز خواهد بود موارد زیر را در مورد آنان اجراء نمـایـد:

‌الف» در اختـیار گرفتن کلیه متـصرفـات مالک اعم از عرصه و اعیان، تأسیسات و وسائل مورد نیاز استخـر و پرداخت قـیمت آنها بر اساس مقررات مربوطه پس از‌تفکیک کمکــهای واگــذار شده دولت.

ب» سلب مدیریت از مؤسسین و مدیران تعیین شده از طرف آنان با گماشتن مدیرانی با انتخاب سازمان.

ج» سلب اخـتـیار بهره‌ برداری تا احــراز صلاحـیت مجـدد.

تبصره» اعمال مفاد بنـدهای الف، ب، ج این ماده توسط سازمان تربیت بدنی در صورتی مجاز خواهد بود که مراتب در هنگام صدور موافقت‌نامه اصولی و در‌ضمن پروانه بهره‌برداری با ذینــفع شـرط گـردد..

ماده 14 هـر گـونـه تغـیـیرات بعـدی در طرح ارائه شده مـنــوط بـه بـررسی اداره کــل تربـیت بـدنـی اسـتـان و موافـقـت سـازمـان تربـیـت بدنـی خواهـد بـــود./
‌(میرحسین موسـوی – نخست‌وزیـر)فـرم پـذیرش طــرح توجـیـهی احــداث استـخـر شـنـا عمـومـی

فرم شماره 1

‌فــرم پــذیرش طـــرح توجـیــهی احـداث استـخــر شـــنـا:

‌بازگشت به نامــه شماره ………………. مـورخ …/…/…13 بدیــنوسیله نظــــر ســــازمان تربیت بدنی جمهــوری اسلامی ایــــــران را با ارائـه طــرح توجیهی تأسـیس استخرشناسی (‌سرپوشیده)/(‌روباز) در (‌شهرستان)/(‌بخش) …………………… واقع در استان …………………….. اعــلام می دارد،

خواهشمند است حداکثر ظرف مدت سه ماه طرح کامــل فنـی، ســاختمانی، مــالی مدیریـت، آمـــوزشی، بهداشــتی و طـریقــه بهــره‌برداری استخـر عمـومـی مورد نظـر را همراه با پرســشـنامه ضمیمه تکــــمیل نموده و جهت بررسی به اداره کـــل تربیـــت بدنی‌اســتان ……………….. ارسال فرمایـند..

بدیهی اسـت؛ این قبیل مـکاتبـات قبل از تصـویب طــرح، دلیل بر موافـقـت بـا احــداث استخـر نخــواهــد بــود..

(‌اداره کل تربیت بدنی استان)


‌فـرم شمــاره 2

‌موافـقـت‌نامه اصـولی جهت احداث استخر شنـا عمومی

‌عطف به نامه شماره ……………………. مورخ ………………………. کارشناسان دفتر برنامه‌ریزی تربیت بدنی و ورزش مطرح و مورد تصویب قرار گرفته و بدین وسیله موافقت اصولی سازمان تربیت‌بدنی جمهوری اسلامی ایران را با احداث استخر شنای (‌ سرپوشیده)/(‌روباز) در (‌شهرستان)/(‌بخش)  ……………. واقع در استان ……………. اعلام می‌دارد.

مدت اعتبار این‌موافقت‌نامه شش ماه از تاریخ صــدور می‌باشد.

متکی به این موافقتنامه می‌تواند در مورد خرید زمین و شروع ساختمان استخر اقدام نماید. چنانچه در مدت‌تعیین شده اقدامات ارسالی برای پیاده کردن طرح فوق‌الذکر به عمل نیاورند این موافقت‌نامه باطل و از درجه اعتبار ساقط می‌باشد.

صدور پروانه بهره‌برداری‌ استخر برابر ضوابط مربوطه و جداگانه صادر خواهد شد. مقتضی است نتیجه اقدامات به عمل آمده را هر سه ماه یک بار به اداره کل تربیت بدنی مربوطه گزارش‌نمایند.

ضمناً، قبل از هر گونه اقدام اجرایی جهت مشخص شدن وضعیت آب و برق استخر به واحد منطقه‌ای وزارت نیرو یا استان مربوطه مراجعه نمایند..
‌سرپرست سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران.
‌رونوشت:
– اداره کل تربیت بدنی استان

– وزارت نیـــرو (‌برق منطــقه‌ای) بـمـنظـور تأمیـن بـرق بر مـبنای….. کیلووات در ساعت و آب…. مـتر مکعب در روز

– شهرداری


اطلاعات تکمیلی:

نوع دستگاه تصفیه / دستگاه کلرزنی
‌سایر دستگاه‌ها / نوع جاروب / نحـوه تخلـیه آب
‌دستگاه گرمایـش  / دستگاه سـرمـایش / آب سردکن
‌نوع سوخت / نوع آب استخـر / دایـو
‌تعداد سکو استارت/ ارتفاع دایو / ارتفاع سکو استارت
‌تعداد خطوط فضای سبز اطراف
‌متراژ فضای سبز اطراف / تعداد استفاده‌ کننده در روز
‌تعداد استفاده‌ کننده در هر سالن
‌تعداد پرسنل مورد نیاز مقدار آب مورد نیاز سالانه
‌مقدار برق مورد نیاز سالانه / تلفن
‌درچه زمینه ای به همکاری چه ارگانهایی نیاز دارید؟
‌از سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران انتظار چه نوع کمک و همکاری را دارید؟

‌آدرس و تـلـفـن:
‌نــام و نـام خـانوادگی:
‌امضــاء

3- خصوصـیات اسـتخـر همگانی:

‌ سرپوشیده / روباز
‌مساحت کل زمین / طول زمین عرض زمین
‌نوع حصار اطراف زمین / زیـربنـای ساختمان
‌طول محوطه / عرض محوطه / طول استخـر
‌عرض استخـر / حداکثر عمق / حداقل عمق
‌ارتفاع سالن / نوع دیوار / نوع سقف /نوع کفپوش

پارکینگ / جایگاه تماشاچیان
‌جایگاه مخصوص / اطاق فرمان
‌اطاق ماساژ / اطاق داوران / اطاق مربیان
‌اطاق اداری / اطاق انتظامات / اطاق سرایداری
‌انبـار / رختکن / دوش
سرویس بهداشتی/ سونا / تجهیزات بدنسازی
‌مرکز پزشکی / مرکز آتش‌نشانی
‌نمازخانه / کتابخانه / بوفـه
‌باجه فـروش بلـیط /  دسـتگاه تهـویـه

4- مشخصات بخـش دولـــتـی

‌ وزارتخانه / سازمان / نهـاد / انقلاب
‌واحد اجرایی طرح

5- محـل اجــراء و خصـوصیـات استخــر

‌استان / شهرستان / بخش / شهر
‌جمعیت تقریبی / محل ایجاد استخر
‌نوع مالکیت: دولتی / خصوصی / موقوفه / واگذاری / استیجاری / رهنی

‌6- میزان سرمــایه تقــریبی

‌نوع سرمایه‌ گذاری: دولـتی/ شخصی / شرکت / سهامی / تعـاونی
‌نوع مدیریت: دولتی / شخصی / هیأت مدیره / انواع دیگر
‌وضعیت ساختمانی: کامل / نیاز به تعمیر اساسی / در حال ساخت / زمین

7- فـرم اطـلاعــات و مشخـصــات مــالـک استـخـــر

1 – مشخصات مؤســس:

‌نام …………………… نام خانوادگی ……………………….. فرزند ………………. متولد ……………….. شماره شناسنامه ……………. صادره از …………………… شغل ………………………………….. ساکن……………………………………. میزان تحصیلات ………………………………… رشته تحصیلی………………………… رشته / تخصص‌ ورزشی ………………………………….. سابقه تجربی و کاری در زمینه ورزش ………………..

‌آدرس و تلفن مــنزل: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

‌آدرس و تلفن محل کـــار: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

2 – مشـخــصـات شـرکـــاء:

الف –

ب –

ج –

1394 © حــق کپــی رایــت متعـلق به مرکــز پژوهـشهـای مجـلس شــورای اسـلامـی ایــران می باشد. / گـردآوری: گـروه دانـش و تـحـقـیــقـات مجـمـوعــه پـرشـیـن اسـتـخــرلـیـنـک هــای مـفــیــــد

دانـلـــود تـوضـیـحــات تکـمـیـلـی و جــامـع ملــزومــات و قـوانـین ســاخــت اسـتـخـر عـمــومـی و مـجــموعـــه هــای ورزشــی آبــی همـگانـیدانـلـــود نـمـونــه طــرح تـوجـیهی ســاخـت استـخـر شــنا همـگانـیوب سـایت رسـمی صــدور مجـوز بهـره برداری (تاسیـس) استـخـر هـای عمـومـی و باشــگاه های ورزشی آبی همــگـانی / مـرکـز  نـظـارت بر آنهــا

irananavin2-2https://iran.gov.ir/organ/show/id/69/serviceid


instagram-folllow

1telegram-follow
CALL PERSIANPOOL-تلفن پرشین استخر

بمنـظور آگـاهـی از شـرایط تـاسـیـس اسـتـخـر شـنا همگـانی [اسـتخـرعـمـومی/ پارکــ آبی]  || اطـلاع از شــرایط وام ساخـت اسـتخـر 

مراحـل اخـذ مجـوز احـداث اسـتـخـر سرپوشـیده/ روبـاز و هـزینـه سـاخـت اسـتـخـر عمـومی / پـارک آبـی از صفـر تا صـد،،

لـطـفـاً با مشـاوریـن پـرشـین اسـتخـر در ارتـباط  باشـید

calling-persianpool-09128400911

021.284.286

«شـش رقـمــی»

021.284.22.911

021.284.23.911

091284.00.911

طرح توجیهی و آیین‌نامه اجرایی تأسیس و وام استخرهای شنا عمومی بیشتر بخوانید »