USE SWIMMINGPOOLS-PERSIANPOOL

ترتیب اسـتفاده از سـونا، اسـتخـر و جکـوزی | نحوه صحیح – مدت زمـان اسـتفـاده

نحـوه صحـیـح مـراحـل اسـتـفـاده از سـونـا، اسـتـخـر و جـکـوزی

تاکنون روشهـا و راهـکارهـای مخـتلفـی در خصـوص نحـوه استـفـاده از مجمـوعـه اسـتخـر، جـکـوزی و سـونـا مطرح شده است.

اما چنانچـه جویـای اصـول علمی و بهرمـندی صحیح از اين امکانات هسـتید؛ رفتـه رفـتـه به بهترین روش سازگـار با شـرايط بـدن تان دست خواهید یافـت.

در این مطلب راهکارهـائی در خصوص استفـاده از اسـتخـر، سونـا[سوناخشک/ سونابخـار]، حوضـچه آب سـرد و جکـوزی پیـشـنهـاد و ارائـه گـردیده

که این موارد برگرفتـه از مـنابع عـلمـی روزدنـیا، مسـتنـدات پـزشـکـی و براسـاس تجـربـیـات شخصی استـفـاده کـننـدگان میـبـاشـد.

شـمـا مـيتوانيـد از روش پـیـشـنهـادی استفـاده نـمـائید و درصورت تمـایل تجـربیـات شخـصی خـود را نیـز در بخـش نظـرات با سـایـرین به اشـتـراکــ بگـذارید.


1- دوش گرفـتـن و شسـتـشوی بـدن دوش-نحوه استفاده سونا جکوزی

پیش از ورود به محوطه استخـر، جکـوزی و سونـا دوش گرفـتن یک الـزام است. بدین منظور بدنتـان را با مـواد شوينـده بطـور کامـل بشـوئيـد. انجـام اين عمـل پیش از استفاده از کلیه امکـانات مجموعه، ضـامن سلامت و حفظ بهداشت محـیط اسـتخـر-سـونـا و جکـوزی خواهد بود.

بدن در فضـای گـرم سونـا شروع به تعـریـق نموده و در اين وضعیت ميکروبهای موجـود روی پوسـت بـدن شرايط مطـلوبی جهت تکـثيـرخواهـند یافت. بنـابراين پیش از ورود به هر بخش، اسـتحمـام جهت کاهش میکروبـهـا از سطح پوست ضروری میباشد.


2- سونـا بـخـار | گـرم کردن بدن

برای شــروع بهـتـر اسـت ابتـدا از سـونـای بـخــار آغــاز نـمــائـیـد.

زیـرا گــرمـا و رطــوبـت حـاکـم بر اتـاق سـونـابـخـار، محـيطـی مـنـاسـب جهـت افـزایـش دمــای بـدن انـسـان محـسوب میگـردد. در ایـن شـرایـط مـاهـيـچـه ها و رگهـای بـدن آمــادۀ فـعـالـيـت خـواهـند بـود.

زمان مناسب استفاده از سوتا و جکوزیزمـان منـاسب جـهت اسـتفـاده از سونـابخــار، در حــدود 5 الـی 7 دقـيقـه میـباشد.

اين عـمل حـکـم گـرم کـردن بـدن [Warm up] پیـش از انجـام حـرکات ورزشـی را دارد. گــرم کــردن بــدن، با افـزایـش قابلـيت انبـسـاط و انعـطاف، از بـروز آسیـب بـه مـاهــيـچـه ها و تـانـــدون هـا پیـشـگـیـری خـواهـد نمـود.


3- شـنـا در اسـتخـر

پس از استـفـاده از ســونا بخـار، بدن آمــاده انجـام ورزش شـنا میگـردد.

حداقـل 30 دقـيقـه در اسـتخـر به شـنای قـوربـاغـه، کــرال سـيـنـه و يـا هـر مـدل شـنـای مـورد علاقــه تـان بپـردازيد.زمان مناسب استفاده از سوتا و جکوزی

اين امـر بمـنـظور افـزایـش ضـربـان و بهـبـود سـلامـت قـلـب و عـروق مفـیـد اسـت.

شایان ذکـر است که دمـای اسـتانـدارد آب استـخـرهـای شـنـا 28 الـی 26 درجـه میباشـد.


4- جکـوزی آب گـرم و رفـع خستـگـیگرمایش استخر-جکوزی

زمان مناسب استفاده از سوتا و جکوزیبه دلیل خسـتگـی بدن پس از فعالیت شـنا، در حـدود 15 الی 25 دقيـقـه از جکــوزی آب داغ استفاده نموده و با فشـار آب بخش های مختلف بدن را ماســاژ دهيد تا تـنـفـسـتان به حـالــت عــادی بـاز گـردد.

تـایم کافی و مـدت اسـتفـاده از جـکـوزی

برای جکـوزی با دمای 40 درجه »» 10 الی 15 دقیـقـه , و جکـوزی با دمای 38 درجـه و کمـتر»» زمانی بین 25 الی 30 دقیقـه مناسب میباشد.

سعی کـنيد در این فاصله اعضـای بـدن خود را ماساژ دهـيد. مـاسـاژ نـواحـی قـوزکــ و کـفــ پــا را نیـز فـرامـوش نکـنيد. زیـرا ماساژ در این نـقـاط، در رفـع تـنـش های بـدن بسـیار مـوثــر خـواهد بـود.


5- سونـا خشـک و فـوائـد مـتعـدد آن

حال بدن آماده است که يک جلسه کامل از سـونای خشـک را تجربه کند. راحت بر روی يکی از طبقات ســونا خشک دراز بکشيد. برای شروع از طبقات پایین سونا استفـاده نمائید.

خاطرتان باشد که در سونـا نبايـد هيچ گونـه حرکـات ورزشـی انجام پـذیرد. زیرا افزایش ضربان قلب در این شرایط برای بدن مفـید نیست. امـا به آرامـی میـتـوان بخـش هائی از بـدن را مـاساژ داد.

بهـتر است زمـانی بين 15 الی 20 دقيقـه را در اتاق سونـاخشـک بگـذرانیـد. زمان مناسب استفاده از سوتا و جکوزی

چنانچه هر زمانی احساس سرگیجه داشتید و یا طاقـت تحمــل گـرما برایتان مشـکل شـد، چند لحظه بيرون رفته و کمی آب سرد روی سرتان بريزيد؛ سپس مجـددا به اتاق سوناخـشک باز گـرديد.

اما اگر بتـازگـی استفـاده از ســونـا را آغـاز نمـوده ايد، مدت 5 تا 10 دقیقـه برای شمـا فعلا کـافـیست. انتـظار نداشـته باشـيد از ابـتـدا براحـتی قـادر به تحـمـل 20 دقيقـه اسـتفـاده از سـونـای خشــک باشـید.

در این خصوص مطـالـعـه مطـلب فـوایـد سـونـاخـشـکــ پیـشـنـهـاد میگـردد.

6- دوش گرفتن و زدودن تعـریق دوش-نحوه استفاده سونا جکوزی

پس از خـروج از سـونـاخـشـکــ دوش گرفـتـن برای زدودن عـرق بـدن لازم و ضروریست.

جهت کاهـش دمــای بـدن، بهـتر است از دوش آب نسـبـتـا ســرد اسـتفـاده نمـائیـد.

7- پریـدن در حوضچـه آب سـرد | خـنک کردن بـدن

احتمالا لذت بخش ترين قسمت سونا، خنک نمودن يکباره بدن در حوضچه آب سرد است. خنک شدن ناگهانی بدن، آرامش بخش است. برخی از اينکه يکباره در آب سرد بپـرند واهـمه دارند. اما عمومــا اين ترس بی مورد است. (البتـه اخـیـرا انجـام این عمـل به هـمه توصیه نـمـیشود..)

چنانچه ناراحتی قـلبی نـداريد و بدنتــان سـالـم است بدون هـيچگونه ترس و واهـمه ای ميتوانيد از حوضچه آب سرد استـفاده کنید.

اگر روزهای نخست، انجام اين کار برايتان مشکل باشد؛ بتدريج بدنتان به این تغیـیر ناگهـانی دمــای بدن، عادت خواهـد نمود.

در زمسـتـانهای ســرد، فـنلانـدی های سـنـتی پس ازاسـتفـاده از سـونـا خشـکــ ، يــخ درياچــه را شـکـسـتـه و با اشــتـیـاق در آب سـرد شـیـرجـه میـزدنـد..

8- پایـان برنامـه HEARTH

شما در اين حالت مبتوانيد برنامه خود را تمام کنيد. يا اگر دوست داشتيد دو مرتبه ديگر به جکـوزی آب داغ رفتـه و مجددا به حوضچه آب سرد برگرديد (که این نوعی حمــام آب گــرم و ســرد مـتناوب [contrast bath] است.)

این عمل جهت تحريک غـدد و افـزایش مقـاومت بدن بسيار مفـيد میباشـد.

درهر صورت به خاطر داشته باشيد؛ پايان برنامـه با آب ســرد همـراه باشـد تا حــرارت بـدن که ناشی از اقــامت در سـونـا بوده کاهـش یابد.

9- خشـک نمـودن و خـنـک کردن کامـل بدن

پس از دوش گرفتن بدنتـان را بطـور کامل خشک نموده و درجـه حـرارت آن را نيز به حالـت طـبيعی بـاز گردانيد .

10- نوشيدن آب کافی جهت جبران مايعات از دست رفته بدنwater

هـنگام استفـاده از سـونـا بدلـيل تعــّرق زیـاد، بـدن با کمـبود آب مواجـه میشود.

پس از بيرون آمدن از سـونا به اندازه کافی آب بنوشيد تا مايعات از دست رفته بدن جبران گردد. با استفاده از ميوه ها و آب میوه های طبیعی مختلف و مـواد غذايی تـازه، امـلاح از دست رفته، جـبران و جايگـزين خواهد گـردید. قبل از ورود به سونا نیـز1 لیوان آب بنوشید.

از بهترين نوشيدنی های قابل استفـاده پس از اسـتخـر و سونـا “مــاء الـشـعـيـر” است. زیرا آبـجــو مـنبـعی غنی از ويتـامـيـنهای گـروه B محسـوب میگـردد.

.