اصــالـت پــایــدار اســت..
Call us: 021. 284 286

برچسب: بهترین طرح توجیهی استخر شنا

طرح توجیهی و آیین‌نامه اجرایی تأسیس و وام استخرهای شنا عمومی

طـرح توجیـهی ساخـت استـخـرعمـومـی » جزئیات ‌آئـین‌نـامه اجـرائـی راه انـدازی و اخــذ مجــوز تأسـیـس استـخــرشـنا عمـومی ☆ مجمـوعه هـای ورزشـی آبـی همـگانـی ☆ احداث مراکـز آب درمــانـی + دانلـود نمــونـه طـــرح تـوجـیـهـی احــداث اسـتـخــر عـمــومی ✔ پـرشـیـن اســتخــر، مـرکـز تخصـصی طـراحی، محاسبه و اجـراء انـواع استخـرهای شــنا همگــانـی (عمــومی) / مجمـوعـه هـای ورزشــی آبی/ مراکــز آب…

09128400911
021.284286

📞6 رقـمــی

X
ارتباط با کـارشناس..
1
با ما در ارتباط باشید..
پـرشین استخر»PersianPool
در حـال ارتبـاط بـا کارشـناس مـرتبـط:
"بهترین طرح توجیهی استخر شنا"
--------------------------

ســلام و درود بر شــمــا.

لـطـفــاً درخـواسـتـتـان را مـطـرح فــرمــائـیـد: