Chlorine Element

مضرات کلر بر بدن انسان | آسیب ها و بیماریهای استفاده از کلـر در

در ایـن مطـلـب، بـا بـررسـی عـنـصـر شـیمیـائی کُـلُــــر [CL- Chlorine]،

ایـن مـاده پـرمصــرف در فـرآیـند ضــدعـفــونـی [گـَــنـد زدائـی] آب [آب مصــرفـی مــنازل/ اسـتـخــرهـای شـنا]، بـه آســیـب هـا و آثـــار مــخـرّب استفـاده از آن بـر بـدن انســان خــواهـیم پـرداخـت.

 در ادامــه، ضـمـن مـعــرفـی به روز تـریـن و مـوثـرتـرین تـجهــیزات ضـدعـفــونی فـاقـد عــوارض جــانــبی، بـه راهکــارهـائی نــویـن و کـارآمــد، در راســتای حــذف و یـا کـاهــش میــزان استـفـاده از ایـن عـنــصــر شـیمـیائی خـطــرنـاک اشــاره خـواهـیم نـمـود..

مـالیات انـسـانی آمـوختـه ها، به اشـتراک گـذاری بخـشی از آنهـاست..

کُــلُـــرChlorine Element

کــلــر، عـنـصـری شیــمـیائـی با عــدد اتـمــی ۱۷ و بـا نـمــاد Cl در جــدول تـنـاوبــی شـناخـته میـشود.

» کـلـر در فـرم عنـصـری خــود [Cl] تحـت شـرایـط اسـتانـدارد، کلــرایـد، با قـابلـیت اکسـیـداســیـون بــالا بـوده کـه جهـت سفـیـد ســازی پـارچـه‌ ها و بـه عـنوان مــاده ای بـا خـاصـیـت ضـدعـفونی در اسـتخـرهای شــنا به منـظــور نـظـافـت و حـفـظ بهـداشـت آب مـورد استفـاده قـرار میـگیـرد.

ترکیبات شیـمـیـائی مخـتلفـی که دارای Cl هسـتند؛ جـهت ضد عفــونی آب استخر ها مـورد استفاده قـرار میـگیرند که عـمـومـا شامـل گـاز کـلـر، ســدیم هـیپوکلـریت، کلسـیم هـیپـوکلـریت، لـیتـیوم هـیپـوکلریت و ایزوسـیانـورات کلریـنه میبـاشند.

هـنگامـی که هر کـدام از این ترکیبات وارد آب میـشوند؛ هیپوکلـرو اسـید آزاد میشـود که عامل فعــال تصفـیه آب و ضــدعفونـی آن است.

کـلر استخــر در بـازار به صورت قـرص ، گـرانول و یا پـودر ارائـه میـگـردد.

فــرآیـند کــلــر زنـی، بـر اســاس نـوع (پـودر، مایـع، قـرص ..) متفـاوت اســت. بعـنـوان مـثال در حالـت پـودری، به صورت دسـتی به آب اضافه میگــردد کـه ایـن عـمـل زمـانـبـر مـیبـاشـد.

معمـولا استفـاده از کـلــر بـصــورت قـرصی از سـایـر حـالات ســاده تـر است و راهـکـارهـای مختـلفـی در ایـن روش وجـود دارد.

استفاده از یک سبـد شــناور که قرص ها در درون آن قرار گرفته و با آب در تماس هستند را میتوان استفاده کرد که البته توصیه نمیشود.

راهـکــار بهـتر، گذاشتن قرص ها در سبد ورودی آب استخر است. استفاده از کلرزن های اتوماتیک خـطی سریعترین و بهترین روش ممکن میـبـاشـد که البته کمـی هزینه بالاتری نسبت به روش های دیگر دارد.

حد مجاز میـزان کـلـر در آب استخـر

بر اساس نکـاتی که پیـش تر به آن اشاره شد؛ فاکـتورهای دیـگــری مانـند PH، خواص آب منـطـقه، وجــود پایدارکنـنده ها و.. در میـزان کلر مورد استفاده تاثیر خـواهـد داشـت.

از این رو مقــدار دقـیقـی کـه به آب اضافه میشود را باید پس از بررسی نتایج آزمایش آب و  مشاوره با متخصص محاسبه نمـود.

مقـدار مجـاز کلـر در استخـر

مـحـدوده مجاز  اسـتفـاده از کلر در استخرهــا بین 1 تا 3 ppm اعلام شده است و هـمـواره به صورت هفتـگی با استفاده از کیت های مخصوص اندازه گیری شود.

بر اساس گزارش آژانس حفاظت از محیط زیست ایالات متحده آمریکا (EPA) عوارضی که این ماده برای بدن در دوزهای مختلف آن دارد به شرح زیر است:

  • خارش بینی در مقدار ppm 0.014 تا 0.054
  • خارش گلو در دوز ppm 0.04 تا 0.097
  • گزیدگی و خشکی بینی و گلو و سرفه در دوز ppm 0.06 تا 0.3
  • سوزش غشا داخلی پلک ها و درد بعد از 15 دقیقه در دوز ppm 0.35 تا 0.72
  •  نفس تنگی و سردرد در دوزهای بالا تر از ppm 1 .

»» کلــر، 2.5 مــرتـبه از هــوا سنگـین تـر، داری بـوئـی نـا مطـبــوع و بـشــدت سـمــّی اســت.

کـلــر به عــنوان بخشــی از نـمـکــ طـعــام ( کـلریــد ســدیـم بــا فــرمـول [NaCl] ) و ســایـر ترکـیـبـات، بـه مقــدار انـبــوهـی در طبیـعـت و در اغـلب جـانــداران یــافت میـشــود. گاهــی در اتمـسفـر فـوقـانـی تـرکیـبات کلــردار، عـناصــری مـاننـد کـلــر و  فـلـوئـور و کــربـن” وجـود دارد که بـاعـث تخـریب تـدریـجــی لایـه اوزون میـگـردد.

با توجــه بـه گـسـتـرش اسـتفــاده از کلــر جهت ضـد عفـونـی آب اســتـخــر (بـدلـیل صـرف هزیـنـه اولـیه انـدکــ یـا عـدم آگــاهی کـافی)، کـلــرزنـی راهـکاری منـاسـب جهت گـندزدائی آب اسـتنـباط میـشود.

امــا هــر چـند کـلــر در جــرگه مــواد ضـد عفونـی کننـده به شمــار میـرود؛ امـا لــزومــاً مـنـاسب تریـن و بی ضــررتـرین گــزیـنــه جـهـت گــنـدزدائـی آب مـحـســوب نمـیگــردد..

ازشــایـع تـرین راه هـای نـفــوذ  کــلــر بـه بـدن انســان، اسـتحــمـام میـبـاشـد. که اثرات زیانــبار آن از نوشـیدن آب کـلــرزده به مـراتب بیـشــتر اسـت.

تحقـیقـات نشــان میـدهــد؛ بــدن انسـان، طــی 10 دقـیـقــه اسـتـحـمـام، میــزان بســیـار قــابل تــوجهــی از مــواد شـیـمـیائی را نسـبت به نوشــیدن 1 گــالـن از هــمـان آب جــذب میـنـمایـد..

نتــایـج مـطالعــات اخیــر حـاکــی از آن است که حـداکـثر آسـیـب بــدن انســان در برابـر کـلـــر، استـنشــاق بخـــار و جــذب مــواد شـیـمیــائی از طــریق مـنـافـذ پـوسـت در هــنـگــام استـحـمــام و مجــاورت بـا آب گــرم دارای کــلر میبـاشـد.

از جمـلـه خطـرات و بیــمــاری هـای شــایع مجـاورت با کــلر » احـتمـال ابـتـلا به سـرطـان سیـنـه، سـرطـان مـثـانه، آســـم و سـایــر امــراض اشــاره نمــود.

فرمول شیمیایی کلر

دلــیـل ضــررهـای نـاشی از اسـتحـمـام بـا آب گــرم حـاوی کُــلُـــر

دوش آب گــرم باعث گشــایـش مــنافـذ و تخـلـخل های پوست میگــردد. همـیـن امــر منـجـر بـه نفــوذ آســان کلــر و مــواد شـیـمـیائی مـضــر بـه بــدن انســان میشــود.

نـظـر به ایــنکـه کـلــر و دیگــر عنــاصــر شـیمــیـائی، ســریـعـتـر و با یـک درجــه کــمـتـر از آب تبـخــیـر میگـردند؛ اسـتنـشـاق آن بــرای انـسـان، بــه مــراتــب زیـانــبـار از نوشـــیـدنـشــان خــواهـد بــود.

زیـــرا هـمـانــگونـه که اشــاره شـد؛ اسـتـنـشــاق گــاز کــلـــر در ریــه، منـجـر به ورود مـسـتقـیم این مـاده به جــریـان خـون مـیگــردد.

زمانـــی که آب آلــوده میــل شــود، سمــوم آن تا حــدودی در کــلـیه هــا و دستــگاه گـــوارش فیلــتر میشـود.

امــا کلــری کـه بـا تـنفــس وارد بـدن مـیگــردد؛ تا زمــان رسـیدن به ریــه ها، هیــچـگــونه فـیلتــری نخــواهــد شــد.

در واقــع، بخــارات گــاز کلـــر، مـحــرک قــوی بخــشـهـای بـافــت حـساس و مـعـــابــر برونــشـتـی ریــه هـا به شـمــار میــرود.

در جــنگ جهــانـی دوم، از کــلـر به عــنوان یـک ســلاح شــیمـیائی مــرگــبـار استفـاده میگـــردیـد..

اسـتنـشـاق کــلــر، از عـوامل بــروز بـیــمــاری های آســـم و بـرونـشـیـت محــســوب میشـود. [بـه ویـــژه در کــودکــان]

  بــراســاس آمــار، طـی دو دهــهً اخــیـر شــمـار مـبتـلایــان بـه ایــن امــراض، تــا سـیـصــد درصـــد افــزایـش داشــته اســت..

PERSIANPOOL-CONSTRUCTION-MAKING WATERPARK

بــر اســاس تحقـیقــات پــزشکــی،  بمنـظــور حفــظ سـلامـت پوســت و مــو، کــلـر از آب استخـر و آب مورد اسـتحـمــام میـبایـد حــذف شـود.

زیــرا همـانگــونه که اشــاره شــد؛ اســتـفاده از دوش آب گـــرم؛ باعث گـشــایـش روزنــه هـای پــوســت شـده و بــدن را مســتــعـد نفــوذ کــلــر و ســایــر عنــاصــر مضــر شـیـمیـائی میـنـمــایـد.

همـچــنین بهــمراه بخــار، آب به ریــه ها نـفـوذ مینـمایـد. در این شــرایـط بــدن آمــاده بــروز بیـــماریـهـای ریــوی[مـانـند آســم و برونــشـیـت] خــواهـد شــد.

ارتـبـاط کلــر بــا امــراض پوســتی، ریــوی و ریـــزش مــو

براســاس تحـقیــقات تیـم پزشکــی دانشکــده ویـســکانسـیـن، مشـخـص گـردیـد؛ ریـزش مــو و بــروز بـرخــی بیـمــاریهای پـوسـتی و ریــوی ارتـبـاط مـسـتقـیمی بـا آب حـاوی کــلــر دارد.

افزودن کلــر به آب آشــامــیدنــی بمنظــور ضـد عفــونی نیـاز اســت. امــا زمـان مصــرف اّب، به ویــژه هــنـگام اسـتـحـمــام، لازم اسـت این کــلر حذف گــردد.

زیــرابـالــغ بــر 2/3 بـیمـــاری هــای نــاشـی از کـلــر، بـدلــیـل جــذب این گــاز تـوســط ریــه ها و پـوســت میبـاشـد.

بعــنوان مـثال؛ در زمــان اســتفــاده از بــرخی استخــرهــا، با سـوزش و سـرخــی چـشمــهـا مـواجـه خـواهیـد شـد. و یــا بعــضــاً پـس از خـروج از اسـتخــر، مــوهـــا خشــک و بــد حــالـت میگــردد و در نـواحـی پوســت صـورت نــیـز دچــار خشــکـی میـشود.

ایـن مـوارد بـرخـی از اثـرات شــایـع و نـامـطـلوب کـلــر میبـاشد کـه در زمــان اســتـحـمــام، بـه صـورت خـفـیـف تـری بــروز میـیـابد؛ امـا در دراز مــدت اثـرات نـامــطلوبـی بــر سـلامـت پـوســت، مــو و ریــه ها خـواهــد داشــت.

 از جمـلـه بیـمــاریـهائـی که ارتــباط مـستـقــیم با دوش گــرفـتن تـوسـط آب نـاســالم دارد؛ ســرطان ســیــنه اســت.

اخــیرا صـنـدوق مـلـی ســرطان سـیـنه آمریــکا، گـزارشی در خـصــوص [ارتـباط  کلـر با سـرطان] منـتشر نـمــوده کـه نشــان میـدهــد عـامل مشترکی در مـیان بـانــوانی که مبـتلا به سـرطان سینه هسـتـند؛ دیــده شـده و آن است که همــگی 50% تا 60% مقــادیر بـالاتــری تری از فــرآورده های کـلـــر در بـافــت سـیـنه شان دارنـد..

متــاسـفــانـه در ایــالات مـتحـده آمـریــکا، در هــر 13 دقیـقـه یـکــ زن بــر اثــر ابــتـلا بـه سـرطان سـیـنـه، جــان خـود را از دســت میـدهــد!..


راهـکــار جـایگــزین جهـت حـذف کـلــر یـا کـاهش حــداکـثر مـیـزان استـفـاده از کـلـر

در فــرآیــند ضــد عفــونی آب اسـتـخــر

دستگاه UV استخر

دستگاه-تزریق-ازن-prozone-مدل-pzvii-1

بـکـارگـیـری دســتگــاه مـولّــد اوزُن[O3] یــا اوزن ژنــراتــور،

و دســتـگـاه U.V [اشعــه مـاوراء بنـفــش/ ULTRA VIOLET]؛

بـصــورت مـجــزا و یـا اسـتـفـاده از هــر دو فـن آوری بـصـورت تـوام، تـاثـیری قــابـل تـوجـه در ضــدعــفونی و بـهبــود کـیـفـی آب اســتـخـر ایــفــا خـواهــد نـمــود.

اســتـخـرهـائ مجهز به تجـهــیـزات ضــدعـفــونـی به روز، در راسـتای حصــول نـتیـجـه بهتر و تـثـبـیـت کیـفـیـت آب در بالاتـرین ســطح، از هــر دو تـکـنـولـوژی بهره می برند.

گــاز اُزون و اشــعه یــو- وی، هــر کــدام بــه تــنـهــائی، عـلاوه بـر پـاکــســازی و ضــدعفــونی کـامـل آب از باکـتـریــهــا، قــارچـهـا و میکــروارگـانـیسـم هـا(خصـوصاً کـریـپتـوسـپـوریـدیـوم که نسبت به کلـر مقاوم است)، مــنـجــر بـه کــاهــش مصــرف کـلـــر تـا میــزان 90٪ مـیگــردد.

وجــود مقــدار انــدکی کــلــر در آب(کـمـتر از 10%)، با تــوجـه به پــایــداری ایــن عــنـصــر، در مــقـابـل ناپـایـداری گــاز اُزُن یـا اشــعـه U.V در آب، بـه بـهبـود کـیـفـیت و شـفـافـیـت آب کـمک شـایانـی خـوهد نـمود.

در ایـن خصــوص، مطالعــه " مطالـبی در ارتبــاط با آب استخـر " پیشنهـاد میگــــردد.

PERSIAN-POOL-0to100

جهت خـریـد دســتگاه اوزون ژنــراتـور، قــیمت دســتگـاه U.V استـخـر و ســایـر تـجـهـیــزات اسـتـخــری،

بـا مشـاوریـن مـجــمـوعـه پرشـین اسـتخـر در ارتـبــاط باشــید:

calling-persianpool-09128400911

شمـاره شـــش رقـمـی

021.284.286

021.284.22.911

021.284.23.911

هــمـراه/ واتـس اپــ

091284.00.911


1telegram-followinstagram-folllow

هر چـیز که در جـسـتن آنی؛ آنـی!..[مولانا]

. . T H I N K       L U X U R Yiran-persianpool-branchesپـرشـیـن اسـتـخـر، فـروش کلـیــه تجهـیزات اسـتـخــر، کــاشی استـخـری و لــولــه، اتصــالات و شــیـرآلات UPVC بـا بـهـتریـن قــیمـت.. ارســال بـه ســراســر کـشــور بـا ضـمــانـت مـعــتـبــر و خـدمــات پـس از فــروش
[ultimate-faqs ]

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا