اصـالـت پـایـدار اسـت..

آدرس و شماره تماس مجموعه پارک آبی، مرکز آب درمـانی و استخـر عـمـومـی پـرشیـن “فــردیـس کـرج”

پــارک آبــی پـرشـیـن فــردیـس کـــرج

آدرس و شمـاره تمـاس مجمـوعـه پــارک آبــی، مرکـــز آب درمــانی و استخـر همگانی پـرشـیـن “فـردیـس کــرج”

تلـفــن
02636511414

02636547943


آدرس مـجـمــوعــه ورزشـی، تـفــریـحـی و درمــانی آبـــی پـرشـیـن:

اسـتـان البــرز. فردیـس . فلـکــه پـنــجـم . بلـوار بیـات. خــیابان رجـایی شـرقـی . جـنــب فـروشـگاه خـلـیـج فــارس


پـارک آبــی پـرشــیـن فـردیـس کــــرج

…..