اصـالـت پـایـدار اسـت..

برچسب: sona khoshk

سونا خشک – ساخت سونا خشک

سونا خشک به اتاقکی گفته میشود که کلیه سطوح دیوار، سقف و کف آن از چوب مخصوص، ماننــد چوب نـّراد و یا تـرمــو وود پوشش داده شده است. هـیـتر ســونـا خـشـکـ تامیـن گـرمایش اتاقـک سوناخشـک، توسـط هــیـتـر برقـی یا گــازی [دیـواری / زمیـنی] تـامـین میگـــردد. دمـای معـمـول سـونا خشـک  بطور معمول دمــای اتاق سـوناخشک، بین…