تیم کارآزموده

بهره مندی از متخصصین مجرب و تیم پیاده سازی کارآزموده از قابلیت های شاخص مجموعه پرشین استخر محسوب میگردد.

persianpool-team

کلیه مراحل ساخت استخر توسط ناظرین مجموعه مورد بررسی و کنترل دقیق کیفیت قرار میگیرد.

در صورت مشاهده ایراد فنی در هر بخش؛ تا بررسی و رفع کامل؛ پروسه در مرحل مرتبط، از ادامه متوقف خواهد شد.

نظر به تعهدات کتبی ایفاد شده توسط کلیه اعضاء به مسؤول مربوطه کمیته نظارت، پرسنل خاطی ملزم به رفع کامل نقصان صورت گرفته خواهد بود..PERSIAN POOL CO-CHECK LIST

در نهایت ضمن تست و بازبینی مجدد توسط ناظر پروژه، مراحل تکمیل طبق روال ادامه خواهد یافت..

persian -engineer

جهت آشنایی بیشـتر با روند عملکــرد و سـوابق اجرائـی و علـمی تیـم پرشین استخـر؛
لطفـاً از بخشهـای درباره ما و رزومه وب سایت بازدیـد فرمـائید.تیم کارآزموده بیشتر بخوانید »