آرماتوربندی استخر

آرماتور بندی استخر

 آرماتوربندی استخر / آموزش روش ها و مشخصات میلگرد مناسب استخـر مالیات امروزی آموخته ها، به اشتراک گذاری بخشی از آنهاست.. آرمـاتـوربنـدی اسـتخـر، مـاننـد آرمـاتـوربـنـدیِ فـونـداسـیـونِ سـاخـتـمــان، از مـراحـل حـائـز اهـمـیّـت در مـحـاسبـه و اجـراء سـازه هـای بـتـن آرمــه محسـوب میگـردد. قصـور در انـجـام محـاسـبات و عـدم توجـه لازم به اجـراء دقـیـق این بـخش، منـجـر …

آرماتور بندی استخر ادامه »