ساخت استخر

ساخت استخر یا اجرا استخر با توجه به نوع آن منفاوت میباشد.
استخر های بتنی یا بتن آرمه، شامل آرماتوربندی در کلیه بخش های کف و دیواره استخر، سپس قالب بندی و بتن ریزی میشود.
استخرهای پیش ساخته (ساخت استخر ارزان) شامل فایبرگلاس و ژلکوت می باشد که با ریختن این مواد و یکسری الیاف در قالب های از پیش ساخته شده اجرا میگردند.
استخر های فلزی نیز در محل اجرا استخر، توسط ورق های آهن (عموما قطر 15) و یکسری ساپورت انجام میپذیرد که مانند استخز های بتونی،باید پیش از اجرا، محاسبات دقیق هیدرواستاتیکی نیز انجام پذیرد..

سـاخـت استخـر شـنا عـمـومی✱طراحـی و اجـرا اسـتخـر همـگانی✱احداث مجموعه ورزشی↼تفریحی↼درمـانیِ آبـی✪پـرشـین اسـتخـر


سـاخت اسـتخـر سـرپـوشـیده عمـومی مشـاوره تخصصی، طـراحـی و نـظارت

احـداث اسـتخـر همگـانیپارکــ آبـیاستخـر آب درمـانـی..


  

اسـتـخـرعمـومی/ اسـتخـرهمـگانی به چـه مجــموعـه ای اطـلاق میشود؟

بررسـی مراحـل اخـذ مجـوز اسـتخـر تسـهیـلات، وام و طــرح تـوجــیهـی اسـتخـر

ابعـاد اسـتانـدارد اسـتخـر شـنامسـاحـت مـناسب برای احـداث اسـتخـر عمـومـی

درآمـد مـاهیـانه اسـتخـرعمـومـیصـرفه اقتـصـادی احـداث اسـتـخـر، سونـا و جکـوزی سـرپوشـیده

ساخت استخر-How Build Swimming Pool

  پـرشـــیـن اســتـخـــــر

𝙋𝙚𝙧𝙨𝙞𝙖𝙣 𝙋𝙤𝙤𝙡 𝙘𝙤𝙧𝙥𝙤𝙧𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣

» طــــّراحــی، محـــاســـبه و اجــــراء اســتـخـــر‌هـای هـمـگانـی و خـانگـــی بــصـــورت کـامـلاً تـخـصّـصــی.

PERSIAN-POOL-0to100


 

بـمـنـظــور دریـافــت اطـــلاعــات مــوثّــق و بـه روز، از جـزئـیاتــ کـلــــیدی تأســیـس انـواع مجـمـوعـه های اسـتـخـر عـمــومـی [احـداث پـارک آبــی – مراکـز تخصصی آبـدرمانـی – باشـگاه های بدنسـازی ورزش در آب و بـطــور کــلـی مجـمـوعــه های ورزشــی، تفریــحـی و درمــانـی آبی همــگانی]؛

با مشـاورین پـرشـیـن اسـتـخــر در ارتبــاط باشـید..

[جهـت ارائـه راهـکـارهـای عـَـمَـلـی، انتـقـال تجـربیـات فـنی به واجـدیـن شـرایـط]

»» مـشـــاوره در خــصــوص انتـخــاب مناسـب ترین و بهــتریـن تجهـیـزات تصـفـیه، خـریــد کـلـیه ملــزومـات و تجـهـیزات مـورد نـیاز، بـرآورد میــزان درآمــد ماهـیانه اسـتــخــرعــمومی بطـور تخـمـینی،

..و تنـظیـم و تـدویـن طــرح تـوجـیـهــی احــداث اسـتـخــر همـگانی بصــورت تـخصـصــی

PERSIANPOOL-CONSTRUCTION-MAKING WATERPARK--pools

ضمانت ساخت استخر-آب بندی استخر-پرشین استخر

خـدمـات تخـصـصـی پـرشـین اسـتـخــر

 محــاسـبه / جانمـانی / ایـده پـردازی / نیـازسـنـجـی امکـانات / طـراحـی، مشـاوره، نـظارت و اجــراء انـواع

» اسـتـخــرهــای شـنا عـمـومـی ســرپـوشـــیده و روبــاز.

» اسـتخـرهـای آبـــ درمــانــی و بـاشـگاه های ورزشی آبـی.

» مـجمــوعـه هـای عمومی تـفــریـحــی آبـــی.

 پـارکـــ آبـــی [آکـوا پـارک/ آکـوا لَــند]، مـراکــز تخـصـصی اِســـپا، اسـتخـرهـای فـوق عمـیق ویـژه آمـوزش غـواصـی، دریاچــه مـوج مصـنوعـی و..

ارائـه بـهـــتــریـــن لـــوازم و تجــهـــیــزات اســتخـری ، از مـعـتـبـرتـریـن بـرنـدهـا و تــولــیـد کـنـنـدگان ملـزومـات و تـاســیـسـات اسـتخــر، سـونـا و جکـــوزیضـمانت و گارانـتی منحـصـربفــرد پرشـین اسـتخـر

PERSIAN POOL GUY

“همـکاری ارزشمـند مجـمـوعه پـرشـین و شـرکـت بیـمه جمهـوری اسـلامی ایـران”

ضـمانـت کـیـفــیّت و اصـالـت کـلیـه خـدمـات اجـرائی پـرشــین اسـتـخـر

تـوســط ارائـه بـیـمه نـامه رســمـی  در ســراســر کـشـور
نـخــسـتـیـن و تنـهــا صـاحـب امـتـیـاز، تا این لحظه #پائیز۱۴۰۲اصــــول اجـراء و اســتـانـدارد هـای سـاخـت اسـتـخــرعمومی

ساخـت اسـتخـر شنـا و در مجـمـوع سـاخـت سـازه هـای آبــی، هـمچون ســایـر سـازه هـای مهـندسـی، نیـازمـنـد بکار گـیـری صحـیـح فـنـون طـراحـی، معـمـاری و محـاسبـات عـددی دقـیـق بـر اسـاس آخـریــن دستــاوردهـای عـلـمـی در این حوزه مـیبـاشــد.

عـدم رعـایـت بـرخـی از ایـن اصــول، بـعــضـاً سـرآغـاز پـیــدایـش آســیب هـا و خســارات جـدی، و در مـواردی جــبـران نـاپــذیــر خـواهــد شـد..

»» بمـنظــور افــزایش آگــــاهـی در ایـن خــصـــوص، مطـالـعـه مطلـب “ اجــراء اسـتـانـدارد استخر، ارائــه ضمـانت معـتبـر و بیـمـه ساخت استـخـر ” پیـشـنـهــاد میـگـردد.

 

اولین استخر عمومی در جهان
-تاریخچه استخر همگانی

تـاریـخچــه شـنـا و پـیــدایش اسـتخــر شـنـای همـگانی

براسـاس شواهــد، قــدمـت شـنـا و شــنـاگــری بـه ۲۶۰۰ ســـال پیــش از مــیـلاد مـسـیـح، در تـمـدن مـصــر و به دنبـــال آن، در تمـــدن هــای آشـــوری، یـونـــان و روم بـاســتـان بـاز میـگـردد.


نخــستـین اسـتـخـر عـمـومـی در جــهــان

حــمـــام بـــزرگ‘ نـام نخـسـتیــن استــخـر عمــومــی در جهـان باستــان بـوده کـه بـیش از ۵۰۰۰ ســــال گـذشـتـه در منطـقــه مـوهـنـجـو دارو، از شهرهــای کشــور پاکـســتان کشــف گـردیده اسـت.

»» ایـن مخــزن، حـدود ۱۲ مـتر طـول ، ۷ مـتر عـرض و ۴.۲ مـتر عمـق داشـت.

آنچـه از گـذشتـه تحــت عنـوان آمـوزش شنـا یـاد میـشـود، عمـومـاً بـر اسـاس کـشـفـیـات نگـاره های هیـروگلـیـف «حــروف تصـویـری» در کشـور مـصـر میـباشـد.

در زمــان یونــانـیــان و رومــیـان باســتـان، شنـا جــزو آمـوزه هـای نـظامـی بوده و همـاننـد فـراگـیری خوانـدن و نـگاشـتن، از آمـوزش های اجـباری نظـامـیان آن زمـان محسـوب میـگـردیـد.


PERSIANPOOL-CONSTRUCTION-MAKING-commercial-SWIMMINGpools


نخـسـتیـن مسـابـقـات شــنا در دنیـا

قدمت ورزش شنـا در مـشـرق زمـین به قـرن یکـم پیـش از مـیلاد مسـیح بـاز مـیگـردد.

ژاپـن مــکانیـسـت کـه شـواهــد و مـدارک مـوثّـقـی از برگـزاری مـسـابقـات شـنـا در آن یافـت گردیـد. بر اسـاس این مدارک در قــرن هـفــدهـم بـه دسـتـور حکــومـت، ورزش شنــا به صـورت اجبــاری در مــدارس این کشـور تـدریس میـشـد.

»» مسـابقـات سازمــان یافتـه شـنا در قـرن ۱۹ مـیلادی، پیـش از ورود ژاپـن به دنیــای غــرب شکل گــرفـت.

» از قـرار معـلوم مـردم ساحـل نشیـن اقیــانوس آرام، بــه کـودکانشان همـزمـان با راه افتـادن یا حتی پیـش از آن، شــنـا می آموخـتنـد.

نشـانه‌ هـائی از مـسابقـات گـاه‌ و بیـگـاه مــیان یونـــانیـان باسـتـان نیز یافـت شده و همـچنین، یکی از بوکسـورهـای مـشهـور یـونـانـی در آن دوران، شنـــا را به عــنوان تمــریـنی مهـم در برنامـه ورزشـی خـود گنـجـانـیـده بود. [قدمـت آگاهـی بـشـر به تـاثیــر چـشمـگیـر شـنـا بر آمـادگـی جسمــانـی..]


persian-pool

اولیـن مسـابقـات شـنا جهـان /نخسـتین فـدراسـیون شنـا

 

 سـال ۱۸۴۶ اولیـن مســابقـه شـنا در مــسـافــت ۴۴۰ یـــارد (معادل 402.336 مـتـر) در استـرالـیا برپــا گـردیـد. پـس از آن، هــر ســالـه ایـن مســابقــات بطـور منـظــم بـرگــزار میشود.

»» باشگــاه شـنای «متـروپـولـیتـین» لنـدن در ســال ۱۸۶۹ تأسـیس شــد کـه بعــدهــا به انجـمـن شنــای غــیر حــرفـه‌ای تـغـیـیــر نام یـافـت.

این باشگاه در واقـع هیـأت رئیـسـه شـنای غــیر حــرفــه‌ای بـریتانــیا به شــمــار میـرفت. پس از آن،‌ فـدراسیـون هــای مــلی شنـا در چنـد کشـور اروپـایی دیگر از ســال ۱۸۸۲ تا ۱۸۸۹ شـکل گــرفـت.PERSIANPOOL-CONSTRUCTION-MAKING-commercial-SWIMMINGpools

انــواع اسـتـخـــرهــای شنــا عمـومی /خصـوصی

»» اسـتـخـرهــا بطــور کلــی از جـنـبه اسـتـقــرار و مـوقـعیـت مکـانی،  بـه دو دســتـه اجمــالـی تـقسـیــم میشوند:

1» اسـتخـــر سـرپـوشـیـده [استـخــر سـربـستـه].

»» مــانـنـــد: اسـتخــر در طـبـقـات آپـارتمــــان / اســتـخــر هـای عــمـومـی سـرپـوشیـده و..

2» اسـتخـــر روبــــاز[اسـتـخــر سـربــاز].

»» مانـنــد: استــخــرهـای اجــرا شــده در حیـاط ویــلا / اسـتـخـر روی بــام ســاخـتــمــان / اسـتخــر در تــراس / اسـتخـرهـای همـگـانـی روبــاز، کـه بمـنظــور استــفـاده از نــور و حرارت خـورشـید، بصــورت روبــاز احــداث میـشوند و..

» پس از گـذشــت سـالیـان، تـنـوع کــاربـرد ســبب شـکل گیــری اقـســام دیگـری از اسـتـخــر گــردیـد.

بعـنوان مـثال » استـخــر شنــای قهــرمـانی / ورزشـی / مسابقـاتی، استـخـر تـفریـحی، اسـتـخــر واتــرپـلـو، استخـر آب درمــانی، استخــر آمـوزشـی و..


PERSIANPOOL-pools design

ابعـاد و ســایز استـانـدارد در استخـر هـای شنــا عمــومی [استـخـرهای همـگــانـی]

ابــعــاد مــتـداول در اســتـخـر هــای عــمــومـی [اسـتـخـرهــای تجــاری / اسـتـخـرهــای همگــانی] چــند متــر اســت؟

با طرح این سـوال به بـررسی انـواع انـدازه های اسـتاندارد مــسابقــات در استخــرهای ورزشی همـگانی خواهـیم پرداخــت.

» استـخـر عمـومـی استـانـدارد؛ بـه اسـتخــری گفـته میشـود کـه به منـظــوری خـاص، مـاننــد مـســابقــات یکــصـد متــر شــنـا مـورد اسـتفاده قــرار میگیـرد.

بـه همـین منظور ابــعــاد آنها ضــرایبـی از 100 متــر در نــظـر گــرفـتـه میشود.

»  طـول 50 مــتـر جـهت بــرگــزاری مسابــقـات مـناسب است.

»» بـا تــوجـه کـاربــرد ویـژه هــر اسـتخــر، ابــعـــاد صحیــح اســتخــر اســتـانـدارد مسـابقــاتی مــورد نــظر، از فــدراسـیون شــنــای هـمـان منـطقــه قابـل اسـتـعلام است.(هــر منـطقـه یا کشــور، از قــوانـین مـخـتـص بـه خــود پـیــروی میـنـمــایــد.)امـا مــرجـع اصلـی در جهـان فـیــنـــا (FINA) میـبـاشد.


» بـمـنظـور آگـاهـی، بـه چــند نمــونـه از ابـعـــاد مـتــداول استــخـرهای شنـا، خصوصا در ایران اشـاره خواهـیم نمـود.

ابعــاد مـعـمـول قـابل اجــراء[طــول و عـرض] اسـتخـرهـای شــنا مـسـابـقـاتـی:

[اسـتـخـر هـای عمـومـی/ همگــانی/ ورزشــی/ قهرمانی]

 »» استخــر هـای عمـومـی اسـتـاندارد، کـاربرد اصـلی این اسـتخـرها، برگـزاری مسـابقـات است؛ و مـعمــولاً در ابعــاد زیــر احــداث مـیگــردد :

الفـ » 25 در 13.5 متـــر. [در بـرخـی امــاکن ورزشـی، ابعـــاد 25 در 12 متــر نیــز وجـود دارد.]

بـ » 33 در 16 متـــر.

ج » 50 در 25 متـر و یـــا 50 در 21 متــــر..

» یـادآور میـگــردد، ابعــاد استخــرهــای شــنای اســتاندارد مـسـابقــاتـی، صــرفـاً به مـوارد عنـوان شـده مـحـدود نمـیـگردد. امــا قـالبــاً در ابــعــاد ذکـر شــده اجــراء میشوند..

عمـق اسـتخـرهای شنـا عمـومی / قهـرمـانی/ آبدرمـانـی/ شیرجـه/ ورزشـی

طـول عـمق استـخـرهـا بســته بـه نـوع کــاربـری آنــها، مـتفـاوت است. امــا بطــور معـمـول بصـورت زیــر میبـاشد:

استـخـر شنـا تعـلیمـاتی، استـخـر ویــژه مبـتدیـان، کـه معـمـولاً از عمـق 70 سـانتیـمتر تــا ماکـسیمم 120 سـانتیمـتـر اجـراء میشود.

استخـر شنـا عمـومـی [استـخـر همگانی]، قابـل استفـاده برای افـراد مسـلط به ورزش شـنـا میباشد. بـطـور معمــول از عـمق 125 سـانتیمـتر تــا عــمق 350 سانتیمـتر در نظر گرفتــه میشود.

استخـر شنـا قهــرمـانـی، بـمـنـظـور برگـزاری مســابقـــات شــنــا سـاخته میشود. ارتــفاع اســتـانـدارد این استـخرهــا از عــمق 180 ســانتیمتر الــی 450 ســانتیمـتر میباشد.

استخــرهای منــاسب شــیرجه، بـا ارتفــاع مـخـتلـف تـا عـمـق 10 متــر نیــز احداث میـگردد..

استخــرهای واتـرپـلو، جـهـت اسـتفــاده آقــایـان 30 * 20 متــر

و بــانــوان 25 * 20 متــر بـا حداقل عمـق 180 سانتـیـمـتر مـیباشد.

»» [اسـتـانـداردهــای استـخـر واتـر پـولـــو/ وب سـایت رسـمی فـیـنــا]

استخـرهای آب درمــانی، طــول و عـرض اسـتخــر آب درمــانی میـتـوانـد متـفـاوت باشـد. امــا عـمـق ایــن استـخـر هــا بـاید بـطــور ثـابـت از 120 سـانتیمـتر تـا حـداکــثر 130 سانتیـمـتـر در نـظـر گــرفته شـود.


ساخت استخر عمومی- Build Public Swimming Poolsعــرض استــانـدارد استخــرهـای عمـومی ویـژه مسـابـقـاتـ / فـواصـل خـطـوط شنـا

» عـرض استـخرهای عمومــی مسـابقــاتی؛ بــا تـوجـــه بـه تـعــداد خـطوط شنـا تعـيين میگــردد.

عـرض خـطـوط شــنـا جهـــت مسـابـقــــات داخلــی 2 مـتـــر و بـــرای مسـابقـات بيـن الـمللــي تــا 2/5 مـتــر پـيــش بـيـنـی میشود.

»» خطــوط شـنا در كـنـاره هــا، بـا فـاصـلـه نـيم متــر از لبـه استخــر در نــظــر گــرفــته میشـود.

بـه گــونـه ای كـــه بــه منـــظـور پـیـــــاده ســازی یـک استـخـــر بـا 6 خـــط شنــا، باید عـرضــی معـــادل 13 مـتـــر در نــظــــر گــرفــت..

» اســتـخــرهـــایـی بــا كـمـتــر از 6 خـــــط، جــهـــت مـقــاصـد تــمريـنــی بكـــار میرونـد.

در ايـن استــخرهـا، فـواصـل خطـوط شنـای كـــنـاره هــا از لـبه استــخــر بـه 25 سانـتيـمـتـر كاهـش مي يـابد؛ در اين صورت اسـتخـر 4 خــطــی دارای 8.5 مـتـــــــر عرض و استخــر 5 خطــی دارای 10.5 مــتــر عــرض خواهد بود.

استخــرهــای ویژه مسابقـات رسمــی و بيـن‌الـمـللی دارای 50 مـــــتــــر طـول و 8 خـط شنــا، هــر يـك بــه عـرض 5.2 متــــر میـباشند كه با احتساب دو فـاصلــه 50 سانتـیمتـری از لـبـــه هـای كـنـار استخـر، ابعـــاد كلـی بــه 21×50 متــر خواهـــد رسيــد.

» استـخـرهای عمـومی اســتاندارد ویـــــژه مسـابقــات، شــامل ابـعـاد و مـشخصات مـعـیّنی میباشند؛
با رعـایت این اصــول، استخـر در کـلاس اسـتخـرهـای استــانـدارد قـهــرمـانی و مـسـابقــاتی قرار میگیرد.


section_img2 » قـابل توجـه آنـدستـه از همـوطـنانی کـه در صـدد تاسـیس مجـمـوعه های ورزشی، تفـریحی و درمــانی آبـی {اسـتخـر عمـومـی /همگـانـی} هـسـتنـد؛ لـطـفـاً به این نـکـتـه مـهــم تـوجــه فــرمــایـنـد:

» بمــنـظـور پیـاده سـازی و احـداث مـجـمـوعـه استـخـر عـمــومی، هـیـچـگونـه الــزام و اجــباری در خصـوص سایـز و شکل کاسـه اسـتخـر وجـود نـــدارد..
[ ابــعـاد اسـتاندارد، صــرفـاً جـهـت بـرگـزاری مسـابـقــات شـنـا مـورد اسـتفـاده قـرار خـواهـد گـرفـت.]

»» از دیدگاه قــوانـیـن موجـود، در مورد احــداث مـجـمـوعــه های آبـی و اسـتخــرهـای عـمـومی سـرپوشــیده یا روبـاز با اشـکال هنــدسی مخـتلـف [و یا غـیر هنـدسـی] همـچنین ابـعــاد خاص برای کـاسـه اسـتـخـر، هیـچـگـونـه محـــدودیّـتـی عنـوان نشـده اسـت.

نام صـحـیـح  مجموعـه اسـتـخـرهای عـمـومـی: مجـمـوعـه ورزشــی، تفــریـحی (و درمـانی، آمـوزشی) آبــی همـگانی میبـاشـد.

واژه اسـتخــر عمــومی، بصـورت عـامـیانه به ایـن مجـمـوعـه ها اطــلاق میگـردد.

» باسـتـثـناء مــواردی که هــدف کــارفــرمـا، تــأســیــس مجمــوعـــه ورزشــی بـمنـظـور برگــزاری مســـابقـــات قهــرمـــانی شــنا بـــاشــد.. [که با این وجود، الـزامـات ویـژه بهــمــراه امــکانات خـاصی مــورد تــوجــه قــرار خواهــد گـرفت..]

همـوطـنان عزیـزی که تـصـمــیم به اجــراء اسـتخـر هـمــگانی دارنـد؛ لـطفــاً در این خصــوص هوشــیار باشید..PERSIANPOOL-CONSTRUCTION-MAKING-commercial-SWIMMINGpools

 

نگـاهی عــمــیق و قـابـل تأمّـل، به میـزان کـارآئـی استخـرهـای همـگانـی در کـشــور[اسـتخـرهای عـمــومـی]

»» مقـدمـه: در قـــرن بیـست و یکــم؛ بــا تــوجــه بـه ســهولت در دسترسـی به منــابع اطــلاعاتی؛ شــوربـخـتـانـه، بدلــیل فقـدان آگــاهی کــافی، عدم کنکاش فـردی، عدم اطـلاع رسانی صحیح  در این خصـوص، شـاهد اجراء استخرهـایی با ابــــعــاد نـاکــارآمــد، در مجموعه های همگانی کشــور هـستیـم..

تبعـات نـاشی از سهـل انگـاری در طـراحی و عـدم الـتفـات به نیـازسنـجی در بخشهـای کلـیدی مجـموعـه، طـی گـذشـت مـدت نسـبـتاً کـوتاهی، گــاهــاً زمـینه سـاز ایـجــاد نارضـایتی ها و به طبَـع آن کاهـش استقبال و تعـداد مراجعـین به ایــن مــراکــز میگـردد.

»» سـرانجــام، خسـارات ناشـی از این نواقص، بطـور مستقـیم متـوجـه مالکـین این مجمـوعه ها خواهد شد..

بدین ترتـیب مالکین و کارفرمایان محترم پس از بهـره برداری از این طیف استخرها و بررسی نتایج شـهودی، به این نتیجه خواهند رسید که عمـلاً اختصـاص چنـین ابعـاد استـخـری در مـجموعه،  لزومی نداشته است!..

»»اجـراء چنین مجموعـه های آبی با ابعــاد استخری که صرفاً مناسب جهت مسابقات شنا است؛ بدون ارائه منطـق و هـدفــ گذاری مشخص،

صرفـاً موجـب اِشــغـالـی فضـــا و بِـلا استفــاده واقــع گـردیدن بخــش وسیـعــی از مســاحت کـل مجمـوعـه خــواهد شـد..

[باحتسـاب حـواشــی مورد نیاز و غـــیـــر قــابـــل استـفــاده در اطراف کاسه استـــخــر.]

»» پـیـشـنــهـاد شرکت پـرشـیـن اسـتـخــر در خــصــوص طراحی مجموعه و ابــعــاد کــاســه اســتـخــرهای عمـومــی:

»» در عـوض تخـصـیـص بخش عمـده ای از فضـای مجــموعه تنـها به یکــ اسـتـخــر بزرگـــ با ابـعاد ویـژه مســابقــات،

باتوجه به نیـازسنجـی ها و امکــانات مـورد نیـاز منطـقه اجـراء،با صـرف هـــزیـنـه هایی بـرابــر و حـتی کــمـتر از اجـراء یـک استــخـر وســیع،

ضمـن بهـیــنه ســازی فضـای اِشغــال شـده تـوسط یکــ اسـتخـر نسبــتا ناکارامـد، بهـمـراه محـاسـبه حواشـی غــیر قـابل استفـاده اطـراف آن،

دسـت کـم 3 اسـتـخـر با ابــعاد کـــوچکــتر، با 3 کـارائـی مـختـلـف و مفـیـد، میتـوان بـه جاذبـه هـا و در نتــیـجـه مراجعـیـــن و ارتـقـــاء درآمــد این مجـموعه افــزود..

pools

با تـوجــه بـه پیشنهـاد پرشـین اسـتـخــر، طـراحـی و جانمـائی امکـاناتـی کـارامـد و به روز، ضــمن رفــع نیــازهـای شهـرونـدان در این حـوزه،

شـاهد مجــموعه هـای آبــی مفیدتری در سراسر کشــور میتوان بــود..

»» حاصل توجـه به ایـن پیــشنـهـادات، عــلاوه بر ارتقاء سطح سـلامتـ جسمی و روحی شهـرونــدان، به افزایش تـعـداد مــراجـعیـن و در نهـــایـت بهــبـــود مـیزان درآمـــد از این مجمـوعه ها منجر میگــردد..نتیـجـه یک نظـرسـنـجی ازمـالکــین استخـرهای عـمومی فعــال در سراسر کـشـور:

[میـزان بهـره وری و درآمـد استـخـر شنا عمـومی چقـدر است؟]

 

جهت اطمینان از صحت و سقـم نتایج حاصل از میزان تاثیر احداث استخری با طول بیش از 20 متر، طی پرسشهایی که بصورت تلفـنی از بالغ بر ۵۰ تن از مالکـین و مدیران استخـرهای عمومی در اقصـی نقـاط کــشور انجـام پـذیـرفـت..

متاسـفـانه نتـایـج حـاصـل شـده، بـیـش از آنچـه که بـه نـظـر مـیرسـیـد؛ تـامـّل برانـگـیز بود..

کپی برداری از مراجع ناکارامد، نقطه اشتراک و سر آغاز پیدایش مشکلات در این استخرها محسوب میشد.

وجود نقاط ضـعــف، کم و کاستـی های آشـکـار در طـراحـی و جـانمــائی امـکانات برخـی از این مجــمـوعـه هـا از ایرادات بـارز این مـراکــز بـه شمــار میـرفـت.

در همـین نـظـرسـنجـی، دلایـل و منطق اختصـاص فضـایی بالغ بر 60 درصـد از کل مساحـت قـابل اسـتـفاده، تـنـهـا به یکـــ اسـتـخــر نیز تحت بررسـی قـرار گـرفت.

[با تـوجــه به ابعـاد زیر بـنــاء و فضـای مفـید بسـیـاری از استخـرهای همگـانی در سراسـر کشــور کـه مـســاحـتــی در محــدوده 700 الــی 1000 متـر است، مــعادل اِشــغــال قـریب به 60 درصــد از کـــل مساحــت قـابل استفـاده در این مجموعه ها خواهـد بـود..]

مـحــور اصـلـی پرسـش هـا از مـالکیـن و مـدیـران این مجمـوعـه استخـرهـای شــنا سـرپوشـیده همگـانی:

»» با توجــه به مـســاحـت زیر بنـا مجموعـه، وجــود اسـتـخــری با ابـعــاد ویــژه مسـابقــات رســمـی، نسـبت به فضـای اشـغـال شـده توسط ایـن اسـتخـر، مـضــاف بر دست کم 1.5 مـتـر از اطـراف کاسـه اسـتـخــر،

[بعـنوان نمـونه استخـرهـای عمومـی با مساحـت تـقـریـبـی زیـربـنــا ۸۰۰ الی ۱۰۰۰ متـرمـربع]

» آیا در عمـل، این ابـعـاد اسـتخـر برای مجمـوعـه توجـیه اقتصـادی و کارائی لازم را بهمراه داشته است؟

» آیا بازخورد قابل قبـولی از تخصیص بیش از 50 درصد از مساحت سولـه یا سـازه به یک بخـش دریافت داشته اند؟

» جمـعـاً چـند درصد از مشتریان تمـایل به پیـمایـش مسـافت طـولی استخـر را دارند؟

» با توجــه به تجـربیـات عـیـنی، با گذشت چـند سـال از بهــره برداری، فـقــدان چه امکـانـاتی به وضوح احسـاس میشــود؟

متاسفانه اغلـب این عزیزان،

از عـدم پیـش بینی امـکانات متـنوع و کـارآمـد در جانـمــائی و طـراحـی اولیــه،

 عدم امکان ایجـاد تغـییرات در مجمـوعه پـس از بهـره برداری،

و کاهــش تـدریـجـی مـراجعـین به مر‌‌‌ور زمان، ابـراز نارضـایـتی مینمودند..

از دیدگــاه اغـلب کـارفرمـایـان محـترم، ایـن میـزان سرمـایـه گـذاری [هزینـه صـفــر تــا صــد، *بیش از 13 میـلــیارد تـومـان]، برای مجموعــه ای بدون طراحـی صحیح و صـرفـاً کـپـی برداری از سـایـر اســتـخــرهـای اجرا شده! منطـقــی نخواهد بود..

*(بر اساس هزیـنه های سال 1402)*

اخـتـصــاص فضـایی به مســاحت 500 متـرمـربـع بـه یـکــ اســتخــر ویـژه مسـابقات (با در نظر گرفتن حـواشـی غـیر قـابل اســتـفاده) در سولـه ای به مسـاحت 800 مترمــربع،

قطــعـاً نیـازمــند ارائـه دلایـل مسـتدل و توجــیه اقـتصـادی این طرح خـواهد بـود..

قــوانـین و الــزامـات مربــوط بـه مــکــان احــداث اســتـخــر عمومی

امروزه طـراحـی اسـتـخـر شنـای همـگانی بر اساس الـزامــات مرتـبـط به مـحــل اجــراء هر پروژه متفاوت است. همچنین اجراء این مجموعه ها تــابـع اصــول و استـانـداردهای مهنـدسی سـازه و مـهـندسی محیــط زیـست میـباشـد.

بعنوان مثال: بر اســاس ایــن قــوانـین، احـداث استخــر در زمـین هــای لــغـزنـده، اراضی رَوَنــده، حـاشیــه دامـداریـهـا و مـجـــاور تـصـفـیـه خـانـه هــای فـاضــلاب، مـغــایــر بـا ایــن اصــول خواهـد بود..

در این خصوص،مـطالعـه  مطلـب ” استــــانـداردهـا و ضــوابـط محــاسبــه و سـاخــت استـخـر همگانی/ عمومی ” پیـشنـهــاد میگـــردد.PERSIAN-POOL-Arrow2

دانلود فـــایل ضـوابط و اصول ســاخت استخـرشنا عمومی

{ با بررسی این مطالـب با ساختـار کـلی، قوانـین و جـزئیـات ســاخت استخــرهای همگانی بیشتر آشنـا خواهید شد..}


استانـدارهای احـداث اسـتخر شـنا سرپوشیده عمومی

اماکن شــنا و ورزشــهای آبــی از قبیـل استـخـر هـای سرپوشیـده، استـخــر هــای روبـــاز، ایستگــاهـای ســـاحلی، ســـد هــا، دریـاچــه هــای طـبیـعی و مصنـوعـی، پلـاژهــا و کلــیـه اماکن آبــی کـه

ضمن در نظـر گرفتن ضوابط فـدراسـیون نــجـات غـریـق و رعایت امـنیـت و سـلامـت استفـاده کـنندگان، پــروانـه فعـالـیت را از ادارات تـربـیـت بـدنــی دریــافــت نمــوده اند؛ تـحـت عـنـوان امـاکــن مــجـاز شــنا و ورزشـهــای آبـــی شنـاختــه میشـونـد.

صــدور پــروانــه کــار، بــازگـشــائی و ابــطال آن بـــرای امـــاکـن شــنـا بـر اسـاس گــزارش بــازرســان هیـأت نـجــات غــریـق صــورت میپـذیــرد.ویدئو روش معـمول ساخت استخر های ارزان قیمت با کیفیت نامناسب!


ساخت استخر

swimming pools under water music

اهـمـیّـت طــراحـی، پیـش از اجــراء هــر اسـتـخــر

»» کلـــیه پــروژه هـای اجرا شده توسط مجمـوعه پرشین استخــر، زیـر نظـر کارشــناسـان بخـش های مرتبـــط، بررسـی و پـس از ارائـــه طــرح سـه بـعــدی مـورد تائـید کــارفـرمــا, پــروژه توسـط واحــدهای اجرائی مجموعـه، پیــاده سـازی و تکمیل میگــردد.

setup-confirmation

مراحـل تکـمیـل پـروژه، توسط بازرسین شرکت پرشین و ناظـرین بیمه کشـور، از صفـر تا صـد مورد پــایـش و بـررسی قـرار میگـیـرد.

بـا توجــه بـه این مهـم؛ کـیـفـیـت پـروژه هــای اجـــراء شده، قــابـلیت ضـمــانـتـــ و ارائه بیمــه خـواهـند داشت..

[در این خصـوص، مطـالعــه مطلب بیــمـه استخـر و ضمــانـتـــ رضـایـتـــ مشـتــریـان و اهمیت زیــر ســازی اســتـخـر و اصــول طــراحی اسـتخــر پیـشنـهــاد میگــردد.]خدمات طـراحی و اجــراء استـخـر هـای استـاندارد در سـراسـر کشــور:

اجـــراء اســتـانـدارد و درجــه یکــــ، بــا قـیـمتـــ رقـــابتــی و دســت اول تــهــــران
 [بدون واسطه و برون سپاری پروژه به پیمانکار غـیر]

قابل ارائه در کلّــیــه منــاطق کـشـــور، بهمــراه ارائــه بـیـمـه نــامـه رسـمــی!..


کــلیـه تـجــهـیـزات، لــوازم و تـاسیسات مــورد اســتفــاده در مجمـوعـه پرشـین استخـر، دارای ضمــانت معــتبـر و اورجـیـنـال میباشد.

در این خصـوص بـا تــوجــه به بــودجــه در نـظــر گــرفتــه شــده کــارفــرمـا و بــنا بـه درخـواسـت ایـشــان،

از بهتـرین برنـد هـای تولید کننـده لـوازم و تجهیـزات استخری [تحت لیسانس امریکـا/ اروپـا] جهت پیــاده سازی تاسیسات تصفیــه و ضــد عفــونی پروژه هـا استفـاده میگردد.

» فـروش تـجـهیـزات اسـتـخــری / لــولـه، اتصـالات UPVC / کاشـی اسـتـخــری، با قیـمت دسـت اول.persian-pool-Company-Brand-برند پرشین استخر

 


پـرشــین اســتخــر؛ ارائــه خــدمــات اجــــراء از صـفـــر تــا صـــد در ســراســـر کـشـــور،

بــا هــزیــنــه واحـــد [قـیـمــت دســـت اول تهــــران و بـــدون واســطـــه]PERSIAN-POOL-circle

PERSIAN-POOL-circle

محـاسـبـه /طــراحـی/ اجـــراء و بـروز رسـانی بـالـغ بــر 300 نـمــونــه اسـتخــر و ســـونـا و جـکـــوزی

»» لـطـفـاً جهـت آشنـایی بیـشتـر بــا انــواع طـراحـی هـای استـخـر، از بخش نـمــونه اسـتخـر هـای اجـراء شـده وب ســایت بــازدید فـرمـائـید.»» ویدئـو روش معـمـول اجــراء اسـتخـر های ارزان قیـمت !Persianpool Co Address Phone No

بمـنظـور آگاهــــی از هـــزینــه سـاخت اسـتـخـرهای عمــومی و خــانگــی، لـطــفـاً بـه بخــش اسـتعــلام قـیمـت سـاخت استـخــر مــراجعـه و یا با شـماره هـای درج شـده تمـاس حــاصــل فـرمــائیـد..

شــــش رقـمــــی

021.284.286


021.284.20.911

021.284.22.911

calling-persianpool-09128400911
همـراه / شـبکـه های اجتـماعـی

091284.00.911


دانلــود توضیحـات تکـمیـلی و جـامع ملــزومـات و قـوانین ســاخت استخـر

 پرشیـن استـخــر در ایـنسـتـاگـرام..instagram-folllow 

 هر چـیز که در جـسـتن آنی؛ آنـی!..[مولانا]
. . T H I N K    L U X U R Y
 
[[ تـلـفـیـق هـــنـر طــرّاحــی مــدرن و ایــده پــردازی + عـلــوم مهـنـدسـی مــعمـاری / ضـمـن صـــرف کـمــتـریــن هـزیــنـه مـمــکـن.. ]]


iran-persianpool-branchesپـرشـیـن اسـتـخـر، اجــراء صـفــر تـا صــد انـواع اسـتـخــر در ســراســر کـشــور بـا هـزیـنـــه واحــــد و ارائـــه بـیـمـــه نـامــه رسـمــی..
c Expand All C Collapse All

برآورد هـزینه اجـراء اسـتخـر یا هزینه ساخت از صفـر تا صـد استخـر شنا بر اسـاس مـترمربع امکان پذیر نیسـت.

[شــامل کـلیه هزینه ها، مانند سرامیک و تصـفیـه]

در واقـع هـزینۀ کـل اجـراء هـر متـرمربـع از یک استخـر، نسبت به ابعـاد بزرگـتر یا کوچکــتر از آن قـابل تـعـمیـم نمـیباشـد..

بطور مثال: چنانچه هزینه تقریبی اجراء از گودبرداری تا مرحله بهره برداری کامـل از یک استخر شنا بهمراه نصب تاسیسات تصفیه و سرامیک؛ با ابعاد 6 * 3 متـر و عمق میانگین 1.7 متر، معـادل 200 میلیون تومان در نظـر گـرفته شود[فـرض]

هرگـز هزینه اجراء استخـری با ابعاد 2 برابـر، 400 میلیـون نخـواهد شـد.

زیرا بخشی از هزینه ها در هر دو مورد به طور تقریبی یکسان میباشند.

مانند هزینه اجراء تاسیسات / هزینه لوله اتصالات و شیرآلات اتاقک تاسیسات / هزینه تجهیزات تصفیه [با اختلاف اندک] و..

اما میتوان صـرفــاً برخی از هزینه اجراء بخشـهای مربوط به مراحل ساخت استخر را بر اساس مترمربع محاسبه نمود.

مانند اجراء آرماتوربندی / اجراء سیمانکاری و نصب سرامیک و..

بهـترین نوع، مـارکــ یا بـرنـد کاشی و سـرامـیک اسـتـخــر و جکــوزی در حـال حاضر برند سـرامـیک الـبـرز میـباشد.

بهترین-کاشی-سرامیک-برای-استخر-0چیست؟BEST-CERAMIC-TILE-FOR-SWIMPOOLS

با توجه به تجربیات تیم اجرائی پـرشـیـن اسـتـخـر و تصـدیـق سـازنـدگان تخـصصـی اسـتخـر در کشـور، کاشـی الــبـرز از دوام و کـیفـیت قـابـل قـبولـی برخـوردار میباشـد.

سـایر برنـد های کاشـی و سـرامـیـک اسـتخـری موجـود در بازار ایـران (که تعداد آنها نیز انگشت شمـار است)، تا به این لحظـه تنـها بطور نسـبی موفـق به جـلـب رضـایـت مـشتـریـان گـردیده انـد.

شـایان ذکــر است؛ اخـیــرا شـرکت های تولید کننده ایرانی، اقــدام به تـولـیـد سـرامـیـکــ های اسـتخـری با ظاهـری مـتفـاوت نمـودنـد.

اما با توجه به نوظهـور بودن این محـصولات، تنهــا با گـذشـت ســالهــا استـفـاده در پروژه های مختلف، میـتـوان راجــع بـه دوام و کـیـفـیـت ایـن محـصـولات نـظــر قطـعـی داشت..

در حـال حـاضـر، بر اسـاس نتـایـج آخـرین دسـتاورد هـای عـلمـی دنیـا در حـوزه فـن آوری و تـولــید لـولــه هـای پلـیـمـری فشـار قـوی، مـناسب تـرین و بهـتریـن نـوع مـوجـود،

لولـه-اتصـالات و شیـرآلات یو پی وی سی UPVC میـباشـد.


از جمـله مـزایـا و برتـری های لولـه هـای فشـارقـوی UPVC

مقـاومـت در بـرابـر خـوردگـی و فرسـایـش، بـروز حـداقـل افـت فـشـار در سیـسـتـم پایـپـیـنـگــ بـه دلیل سـطوح صیقـلـی این مـتریال (ضریب زبـری لولـه UPVC بمـیزان 0.009 اسـت)، استـحـکام بـالا، عـمــر مـفـیـد 50 الــی 70 ســال، مقـاومـت در بـرابر تـغـیـیرات دمــا، سهـولـت در اجـراء، حـمـل آسـان و قـیـمـت مـناسـب مـیباشـد.

آسـتانه تـحمل لولـه های فشـار قـوی U-PVC تـا دمــای 60 درجـه سـانـتیـگـراد و حـداکـثـر فـشــار نـامـی 16بــار(PN16) میـباشـد؛ ایـن قـابلیـت از شـاخص های مهم انتـخـاب UPVC بعـنـوان بهـترین نـوع متـریـال جهـت اجـراء لـولــه کشـی اسـتخـر و جکــوزی محـسـوب میـگـردد.

چـرا لولـه، اتصـالات و شیرالات UPVC جهت لـولـه کـشـی اسـتـخـر بهتـرین انتـخـاب است؟

بـاتـوجــه بـه این نـکتـه کـه زمـان اجــراء لـولـه کشـی کـاسـه استـخـر پیـش از مـرحـله بـتـن ریـزی میـبـاشـد؛ بنـابـرایـن بخـش عـمـده لـولــه و اتـصـالات اسـتـخـر بـرای هـمـیـشـه در بــتن مــدفــون خـواهـد شــد.

به ایـن علـت هـنگـام بـررسـی و انـتـخـاب بهـتریـن نـوع لـولـه، شـایسـته است میـزان سـازگــاری مـتریـال اسـتفـاده شــده بـا رفــتـار بــتـن نیــز مـورد تـوجـه قـرار گیـرد.

ســازگــاری قـابل قـبـول عنـاصـر تشکـیل دهـنده لولـه UPVC بـا بـتـن،هنگـام انــدود شــدن توسط بـتن، از مزایــا و برتری هـای ایـن نـوع پـلیـمـر، همچنین علت اصلی استفـاده از UPVC در لولـه کشی تصفیه استخـر به شـمــار میـرود.

هـمینطـور در خصـوص نحـوه اتصـال UPVC، میـتـوان بـه عـمـق هـمـپوشـانـی بـالا (در اتصـال های چسـبی) و آب بنـدی کامـل در اتصـالات اوریـنگــ (پـوش فـیت) اشـاره نـمـود.

لولـه کشـی UPVC “یو پی وی سی” (از نوع چسـبی) توسـط کـلـیـنـر، پـرایـمــر و چـسـبUPVC فـشــار قـوی مخـصوص انجـام میـپـذیـرد.

نتـیـجـه اجــراء صحـیـح ایـن مـرحـلـه، مـنـجـر بـه هـم پـوشـانـی کامل بخـش هـای الحـاق شــده و در نهـایت حصـول اطـمیـنان از آب بـنـدی کــامـل مدار لوله کشی خـواهـد شـد.

✍️ “آمـوزش اجـرا لولـه کشـی استـخـر تـوسط لولـه UPVC

BEST UPVC-PIPE-VALVE FOR SWIMPOOLS-بهترین لوله برای استخر چیست؟

پرشـین استخـر جهت اجـرا لولـه کـشی تصفـیه اسـتخـر ها، از لولـه، اتصالات و شیـرالات U-PVC پیـمتـاش ترکـیـه اسـتفـاده مینـمـاید.


CALL PERSIANPOOL-تلفن پرشین استخر

بمنـظـور اطـلاع از قـیـمت هـا و خـریـد لـولـه، اتصـالات و شـیـرآلات UPVC اسـتـخـری، لـطفـاً با مشـاوریـن بخـش فـروش مجـمـوعـه پـرشـیـن اسـتخـر در ارتبـاط باشـید

شـش رقـمــی

021.284286

021.28422911

021.28423911

همــراه / واتس اپ

09128400911

پاسخ بطـور خلاصـه:

نحـوه اجـراء اسـتخـر های بتنی

 

BUILD-CONCRETE-SWIMMING-POOL-ساخت استخر بتنی

پس از انجـام محـاسـبات فــنــی و طـراحـی کاســه استخـر، مراحـل اجـرائی در دسـتور کار قــرار میگیـرد.

(طراحی 2 بعـدی و 3 بعـدی  کاسه استخـر، محـاسبه و تـنظیم لیسـتوفـر آرمـاتورها، طـراحی دیـاگرام لولـه کشی تاسیـسـات و..)

جهت همـوار سازی کاسـه استخـر، دیـواره ها توســط آجــر یــا بـلــوک و کـف استخـر، با بتن مگــر(یا بتن نظافــت) پوشش داده میشـوند.

سپس لایه اول از 2 لایه شبکـه مـش، توسط آرمــاتور [ معمولا A3 ؛ آجـدار] در بخشهـای کـف و دیـواره کاســه اسـتخـر اجــرا میشود. [آرماتوربـندی]

» در میـان 2 لایه شبکه مـش آرمـاتور اسـتخـر، لولــه کشی های مربوط به گردش و تصفـیه آب، توسـط لولــه U-PVC انجــام میپذیرد.

پس از لولـه کشـی، لایـه دوم آرماتور اجـراء میگـردد.

HOW MAKE CONCRETE SWIMPOOLS-روش ساخت اجرا استخر بتنی

»» مرحله بعد، بستن قـالب جهت بتـن ریـزی اسـت. 

 

بـتن ریــزی اسـتـخـر توســط بتـن آمـــاده، ضمن الحـاق مکـمل های آب بنـدی و افـزونه های روان کـننده انجــام مـیپـذیرد.

»»  در پایـان، کاسـه استخـر آماده سـیـمانـکاری، آب بنــدی نهــائی و نصــب ســرامـیـک (یــا رنــگ) خــواهــد بـود.. 

کاشي اسـتخـري | سرامیک استخر★بهترین کاشی استخری| خرید کاشی توری استخـري| قیمت کاشي استخري ارزان

کاشي استخـري|خريـد کاشي استخـر »کاتـالوگـقیمت کاشی استخـری

فروشگاه کاشی استخری اجراء کاشيکاری استخـر/جکـوزی


 کاشـی اسـتـخـری»» پس از پایـان اجـراء فونـداسـیون اسـتخـر(مانند آرمـاتـوربـندی، استقـرار لولـه ها) همچنین اتمـام بخـش های تکمیلی کاسـه اسـتخـر(مثل آب بنـدی و سیمـانکـاری)

زمـان نصـب کاشـي اسـتـخـری و یـا اجـراء کاشـیکـاری استخـر فـرا میـرسـد.

در حقیقت، انتـخـاب بهـترین و مناسب ترین کاشـي براي اسـتـخـر و اجـراء صحـیـح این بـخش (سرامـیکــ کاری یا کاشـی کاری اسـتخـر
بـدون اِغـراق از مراحـل تاثـیـر گـذار جهـت کـسبــ رضـایـت قلبـی کـارفرمـایـان، در پروسـه ساخـت اسـتـخـر محسـوب میـگردد. (مانند اهمـیّـت نمــا در ساخـتمـان)

 

این میزان اهمیّت در اجـراء کاشـی استخـر و جکـوزی تـا حـدّیـست که سـهل انگـاری در انتـخـاب کاشـی ، یا عدم وجود تخـصص لازم و حتی کوچکـترین قـصـور در اجـراء کاشي کاری اسـتخـر،

علاوه بـر عـدم حصـول نتـیجـه دلـخـواه کارفرمایان، زحمـات کل تیـم سـازنده را نیـز به چالش خواهد کشید..

از جمله موارد حائـز اهـمیت در بخش اجراء کاشی اسـتخـر

»» انتـخـاب رنـگــ و طرح مـتـناسب با سلیقه کارفرما، نـوع و جنس کاشـی مناسب، بر اساس موقـعیـت مکانـی اسـتخـر.

» ایجـاد تـوازن در رنـگــ، طرح کاشی و برقـراری هـارمـونیِ کاسـه اسـتخـر” با “محـیط پیـرامـون و حواشی آن“.

» علاوه بر اجـراء صحـیـح زیرسـازیها، عـنایت ویـژه به نـظم و رنگــ بـنـدکـشـی ها..[از دیدگاه ما، تنـها در برخی موارد بندکشی سفید جـایـز میباشد.]

[از دیـگـر اشـتباهـات رایـج در این حـوزه؛ تصـور الـزام استـفاده از بنـد کشی سفـید رنگ، بـدون در نظـر گـرفـتن رنـگــ کاشـی انتـخـابی سـت..]
» بطـور تـجـربـی ضمن الـتـفـات ویـژه به جـزئیـات در این خـصوص،
شـایسـتـه اسـت؛ رنگــ خطـوط بنـدکشی در  کاشی کاری استخـر، همگـن با رنـگـ و طرح کاشی مورد نظر، انتخـاب گـردد.

بطور کل: نصـب اصولـی کاشـي استخـري توسط نصّـاب مجـرّب و مجـریان کـاشـی اسـتـخـری انجام میپذیرد؛ نه متخصصین امـور مرتبط با ساختمان.

 ..اجــراء کاشـیکاری ساختمـان با کاشـي کاری استـخـر کــامــلاً مـتـفاوت بـوده و هریـکـ از اصـول و قواعـد اجـرائی خـود پیـروی میـنمـایند. 

» در واقـع تخصص مهندسین، پرسـنل اجـرائی و اسـتـادکـاران سـازه های آب بـنـد(ماننـد اسـتخـر)،  از پرسنل متناظر با آنها در احداث ساختـمـان، بطـور کـامـل متـفاوت میباشد..

پیشنهاد میشود در این خصوص کمی هوشـیار باشـید.

چـرا که نتـیـجـه این انتخاب اشتباه و تشـابه حرفـه،

سرآغاز مشکلات و عواقـبی خواهـد شد که زیـان ناشی از این قصـور به ظاهر کم اهمیت،

تنـها و فقـط متـوجه شمــا کارفـرما یا مالک  محترم خواهد بود و نه هیچ فرد دیگر..

[گـواه این مدعا، قیاس دستـمـزد چـند برابـری اجراء استخـر بـا مراحل مشابه آنها در احـداث ساخـتمـان است.

»» بطـور مـثال تفاوت دسـتـمـزدهای مربوط به:

پرسنل بخش آرمـاتـوربـندی اسـتخـر با آرماتوربند ساختمان / یا مجری  تاسیسـات استخر با پرسنل تاسیسات و موتورخانه ساختمان / و یا نصاب کاشـی اسـتخـری با کاشیکار ساختمان و.. ]

سرامیک استخر-سرامیک استخري-البرز-کاشی استخري

نکات قـابل توجـه در خصـوص نصـب و اجـراء  سـرامیک اسـتخـري

خـریـد کاشـی مناسب برای اسـتخـر

  سرامیکـ کـاری اســتخـر | کاشـی کـاری اسـتخــر/ جکــوزی

مجـری یا نصـاب کاشـی اسـتـخـرتان را بر چه اساس و با چه تضمینی انتـخـاب میـنمـائیـد؟

آیـا زیـرسـازی هـای مورد نیاز پیـش از نصـب کاشـی اسـتـخرتان، بطـور اصـولـی اجـراء میشوند؟ لبه ها، ماهـیـچـه هـا، تـرازبنـدی و شـیـب هـا چـطـور؟

با توجـه به مجــاورت دائـم کلــر، تمـاس بـا اسـیـد، شـویـنـده هـا و سـایـر مـواد شـیـمـیائی، تضمـینی وجود دارد که پـس از مـدتـی سـرامـیکــ یا کاشی اسـتـخـرتـان دچار تغـییـر رنگــ نگردد؟

همچنین در خصوص اســتـخـرهای روبــاز، سـرمـای زمـسـتان و بارش برفــ باعـث ایجـاد تــرَکــ در کاسـه اسـتـخـر و یا جــدا شـدن کاشی ها از محـلـشـان نمیشود؟

بـهـتـرین کاشـی اسـتـخـری ایـرانـی کـدام بـرنـد اسـت؟

چـه نوع چـسـب کاشـی جهت نصـب و اجـراء کاشیـکاری اسـتخـر و جکـوزی مورد نیاز است؟

ملات آب بنـدی مورد نیاز جهت زیـرسازی کاشـي اسـتخـري، اصولا بطـور آمـاده تهیه میـگردد یا در محـل اجراء پروژه سـاخـته میشـود؟

سرامیک شیشه ای

کاشـی یا سـرامـیـک مناسـب برای اسـتـخـر و جـکــوزی

انواع کاشی استخری

به طور کلی چند نوع موزائیک و کاشی در اسـتخـر مورد استفـاده قرار میگیرد که در اینجا به 2 مورد از متداول ترین آنها میپردازیم:

کاشی های سرامیکی. Ceramic Tile Mosaics

کاشی پرسلانی زیر مجموعه این دسته میباشد.

کاشی های کریستالی یا گِــلَـس. Glass Tile Mosaics

 

 کاشـی های سـرامیکی 

مـوارد اسـتفـاده از کاشـی های سـرامـیـکی معمـولا در بخش های  کاسـه اسـتخـر، جـکـوزی، سونابخــار، حمام تـرکـی، محـیط  پیـرامون استـخـر، دیـوارهای سـالن اسـتخـر و.. میباشـد.

این نوع موزائیک بعنـوان کاشی اسـتخـری یا سـرامیک استـخـری شناخـته میشـود.

سرامیکـ استخـری البـرز، کاشی استخـری گـلـدیس و کاشـی استخـری امـرتـات از ایـن دسـته موزائیـک هـا میباشـند.

با توجـه به کاربـرد کاشـی های سـرامیـکی، این محصـولات به صورت تمـامـاً لعــابـدار تـولیـد و عرضه میـگـردند.

وجـود لعـاب در این کاشـی ها، عـلاوه بر جلوگیری از نفوذ آب به کاشی، آنـها را در بـرابـر فرسایـش مـواد شیـمـیائی (ماننـد اسـیـد – کلــر)، همچـنین انـجمـاد و گرمای بالا در حـد قـابـل قبـولی مقـاوم خواهـد نمـود.

 مـوزائیـک شـیـشـه ای

کاشی کـریسـتالی | کاشی شیـشه ای

موزائیک های شیشه ای نیز در کـاسـه اسـتـخـر (دیـواره ها و کف) مـورد اسـتفـاده قـرار میگـیرد.

عنـصـر اصـلی تشکـیل دهنـده کاشی های شیـشـه ای سیـلیس میـباشـد. این امـر موجب انعـکاس منـحصـربفـرد نـور و درخشش خـاص ایـن طیف کاشی ها خواهد گردید.

به این دلیل کاشـی استخـری شیشـه ای یا کاشی استـخــری گـلس، در پروژه هائی که تمـایل به اجـراء پروژه ای متفـاوت و لوکس دارنـد؛ بسـیـار کارآمـد میباشد.

در برخــی مـوارد، در صورت استفـاده از این نوع موزائیک هـا در راهـرو و محیط پیـرامـون کاسه اسـتـخـر و جکـوزی، لازم است جهت جلــوگـیری از لغـزنـدگی، تمهـیداتی پـیش بینی گـردد.

نظـر به اینکـه از تـولیـد انبـوه و فـراگـیر شـدن اسـتفاده از کاشـی شیـشـه ای استخـری زمـان چـندانی نگـذشـته؛
پرشین استخـر از سـالیـان گذشته تا به اکـنون بطـور تـخصـصی در زمیـنه واردات و فروش سرامـیک استـخـری شیشـه ای لوکـس(کاشی گلـس لاکچـری اسـتخـری) فعـالیـت گسترده ای میـنـمـایـد.

در حال حاضـر از پـرچـم داران عـرضـه کاشـی و سرامـیکـ لـوکـس دنیا، ایـتـالـیا و اسـپـانیـا مـیباشـد.

کاشـی های شـیـشـه ای لاکچـری اروپـائی با طـرح هـای خـیره کـننـده توسـط ماشـین آلات مـدرن تـولـیـد و به سـراسـر دنـیـا صـادر میـگـردد.
 دیریست که ترکـیـه نیـز اقـدام به تـولـید انـبـوه کاشـی های اسـتخـری شـیـشـه ای نمـوده اسـت.
این محـصـول با تـوجـه به قـیـمـت مـناسـب و طـرح های مـتنـوع به روز، اخیـراً نـظـر بسـیـاری از علاقمندان را در خصـوص خـریـد کاشـی استـخـری گلـس به خود معـطـوف نمـوده اسـت.

» سرامـیـک استخری گلس یا کاشی شـیـشـه ای اسـتخـری در سـایـزهـای مخـتلـف (ماننـد 2*2 سانتیـمـتر)، بر روی شـیـت های تـوری پلاسـتیکـی 30*30 سانتیـمـتری و با طرح های دلخـواه قابل ارائه مـیباشد..

(جـهت سـهولـت در اجـرا، کاشـی های اسـتخـری روی شـیت های تـوری نصـب و بسـته بنـدی میـگـردد.)


CHECKMARK LOGO98

✓کاشي اسـتخـري شيشه اي یا گِلَس
– بیـش از 50 درصــد سـیـلیـس.
– عدم جـذب آب. (جـذب آب بســیار بسیار ناچـیـز)
– رنـگ ها و طـرح های متـعـدد.
– مقـاوم در برابـر انـجـمـاد و حـرارت.
– انعـطاف پـذیـر با قابلـیـت نصب بر روی سطوح مـختـلـف.
– عــدم تغـییـر رنگــ در مجـاورت دائم با مـواد شیــمـیائی مـاننـد کلـر و اسـید.
– وزن مخصـوص کـمـتر نسبـت به کاشـی های سرامـیکـی معـمـول.
– قیـمـت منـاسـب ضمـن جـلـوه خـیـره کـننده.

» از کاشی های شـیشـه ای در سایر بخشهای ساختمان های لوکس، مانند حمـام، سـرویس بهداشتی، فضـای بین کابـینت آشـپزخانه، نمــای ساخـتمـان و سالـنهـا نیــز عـلاوه بـر اسـتخـر، سـونا بخــار و جکــوزی اسـتـفـاده میگـردد.

سرامیک استخر

اندازه و ابـعاد کاشی استـخـری

کاشـی های اسـتخـری اغلـب بصـورت چهـار ضلـعی (مـربـع/ مسـتطـیل) و شـش ضلعی، در سایـز های 2 در 2 یا 2.5در2.5 یا 3.6*3.6 سانتـیمـتری، بصـورت چیـده شـده روی تـوری پلاستیکـ سایز 30*30 سانتـیمـتری و یا شـیـت های مـقـوائی تولـیـد و بسـتـه بنـدی میـگردند.

عمــدتـا هر کارتـن کاشـی یا سـرامـیکــ اسـتخـری 1 متـر است و تعـداد 10 ورق کاشــی پشـت تـوری با وزن تقـریبـی 11 کیلـوگـرم (±1.5kg) در یک کارتن قـرار میگـیرد.

[وزن و بسـته بنـدی انـواع کاشـی های اسـتخـری با توجـه برنـد تولـید کنـنده آن، ممـکـن اسـت متـفـاوت باشد.]پـرشـین اسـتخـر جهت سـهولـت در انـتـخـاب متـقاضیـان محـترم،
بهترین و مـناسب ترین کـاشی های اسـتخـری (ایرانی/ وارداتی) را با ارزان ترين قيمت ممکن  و بهترین کیفت ارائه مینماید.
»» خدمات شرکت درخصوص اجرا تخصصی کاشی استخری »
نصب کاشی استخر و جکوزی | کاشی کاري حرفه ای استخـر | نصـاب ماهر کاشي استخر | کاشی کاري طرح دار استخـر 

 

»» (دانلود کاتالوگ سرامیک البرز)««


مرغـوبـیـت و تـنـوع بالای سرامـیک های وارداتـی، از دلایـل بـارز اسـتـقـبال بیـشـتر از کاشـی اسـتخـری خـارجـی، در پروژه هـای لاکـچــری و خـاص محـسوب مـیگـردد.

در کشور عزیـزمان با توجـه به کـیفـیت مرغـوب خاکــ و بهـرمنـدی از عناصـر معـدنـی مناسب در برخـی منـاطق ایـران، پتـانسـیل بالائـی در زمینـه تولیـد کاشـی و سرامـیک های متنـوع اسـتـخــری وجـود دارد.

با توجه به سیاست های اخـیر شرکـت در راسـتای حمـایـت از تولـید کـننـدگـان محصـولات با کیفـیت وطـنی، این مجموعه حـتی الامکان اسـتفـاده از کـاشی های مـرغـوب ایــرانـی را در اولـویت کـار خــود قـرار میـدهـد.

کاشـی هـای اسـتـخـری قـابل ارائـه مجـمـوعه پـرشـین استخـر،

ضمـن برخـورداری از ویژگی های » جـذب آب حـداقـل، عـدم لغـزندگـی، خاصیت آنـتی باکـتریـال، دوام و اسـتـحـکام بالا، مـحـصولاتـی مـتفـاوت با ظاهـری چشــم نـواز مـیباشـند.


 

کاشـی پرسـلاني اسـتخـري

از انـواع کاشی های استخـری کاشي سرامیکی پرسلان[Porcelain Tile] میباشـد.

این محصـول نیـز طی سـالهــای اخـیر وارد بازار ایران شده است.

 

» در ایـن خصـوص، مطالعـه مطلب [پرسلان چیست؟] پیشـنهـاد میشود.

کاشی یا سرامیک پرسلانی استخری، اغلب جهت استفاده در کاسـه اسـتخـر، جـکـوزی و حواشـی پیـرامـونی اسـتخـر در نقاط سردسیر مورد استفاده قرار میگیرد.پرشـین استخـر، وارد کـننده و فـروشـنـده انواع کاشـی و سرامیک لـوکـس اسـتخـری در کـشـور،
مفتخـر است متـفاوت ترین و زیبـاترین سرامیک های موجــود دنــیا را در اخـتیـار کارفـرمـایـان خـوش ذوق و مشـکل پســنـد قـرار دهـد.

فروش کاشی اسـتـخـری برند سـرا ترکیه | کاشی استخری برند ایـلدیز ترکـیه | کاشی استخری برند رویال گرانیت | کاشی استخری برنـد روکـارنو  با بهترین کیفیت و ارزان ترین قیمتاجرای سرامـیـکـ کاری اسـتخـر، نصـب کاشی سونــا، جکــوزی || فروش انواع کاشـی و سرامیک لاکچــری شیـشـه ای (گـلس) با بهـترین قـیـمـت


واردات و فــروش مسـتقـیم کاشی استـخـری سیـچـیـز ایـتالـیا (SICIS MOSAIC) || بیـســازا اسپـانـیـا (BISAZZA) 
و سـرامیک های اسـتخـری وارداتی  از تــرکیه و چـیـن با بهـترین قـیمت..


دانلود کاتالــوگــ های کاشــی استخــری ایرانی / وارداتی

 کاتالوگ کاشی استخری شیشه ای روکارنو

✩ کاتالوگ کاشی استخری ایلدیز ترکیه

 کاتالوگ کاشی استخری ســرا ترکیه

 کاتالوگ کاشی استخری رویال گرانیت

✩ کاتالوگ کاشی شیشه ای استخر روکارنوجـهت خريد کاشي و آگاهـی از قیمت کاشی استخـری 

لطـفـا از طریق شـماره هـای درج شـده  با ما در ارتـبـاط باشیـد


شمـاره شـش رقمـی

021.284.286

calling-persianpool-09128400911

021.284.20.911
021.284.22.911
همراه، واتس اپـ
091284.00.911

1telegram-follow

instagram-folllow


iran-persianpool-branchesارسـال کـاشــی اسـتخــری به سراسـر کشـور در کمـترین زمـان ممـکن و بهتـرین قیـمت ..c Expand All C Collapse All

برآورد هـزینه اجـراء اسـتخـر یا هزینه ساخت از صفـر تا صـد استخـر شنا بر اسـاس مـترمربع امکان پذیر نیسـت.

[شــامل کـلیه هزینه ها، مانند سرامیک و تصـفیـه]

در واقـع هـزینۀ کـل اجـراء هـر متـرمربـع از یک استخـر، نسبت به ابعـاد بزرگـتر یا کوچکــتر از آن قـابل تـعـمیـم نمـیباشـد..

بطور مثال: چنانچه هزینه تقریبی اجراء از گودبرداری تا مرحله بهره برداری کامـل از یک استخر شنا بهمراه نصب تاسیسات تصفیه و سرامیک؛ با ابعاد 6 * 3 متـر و عمق میانگین 1.7 متر، معـادل 200 میلیون تومان در نظـر گـرفته شود[فـرض]

هرگـز هزینه اجراء استخـری با ابعاد 2 برابـر، 400 میلیـون نخـواهد شـد.

زیرا بخشی از هزینه ها در هر دو مورد به طور تقریبی یکسان میباشند.

مانند هزینه اجراء تاسیسات / هزینه لوله اتصالات و شیرآلات اتاقک تاسیسات / هزینه تجهیزات تصفیه [با اختلاف اندک] و..

اما میتوان صـرفــاً برخی از هزینه اجراء بخشـهای مربوط به مراحل ساخت استخر را بر اساس مترمربع محاسبه نمود.

مانند اجراء آرماتوربندی / اجراء سیمانکاری و نصب سرامیک و..

بهـترین نوع، مـارکــ یا بـرنـد کاشی و سـرامـیک اسـتـخــر و جکــوزی در حـال حاضر برند سـرامـیک الـبـرز میـباشد.

بهترین-کاشی-سرامیک-برای-استخر-0چیست؟BEST-CERAMIC-TILE-FOR-SWIMPOOLS

با توجه به تجربیات تیم اجرائی پـرشـیـن اسـتـخـر و تصـدیـق سـازنـدگان تخـصصـی اسـتخـر در کشـور، کاشـی الــبـرز از دوام و کـیفـیت قـابـل قـبولـی برخـوردار میباشـد.

سـایر برنـد های کاشـی و سـرامـیـک اسـتخـری موجـود در بازار ایـران (که تعداد آنها نیز انگشت شمـار است)، تا به این لحظـه تنـها بطور نسـبی موفـق به جـلـب رضـایـت مـشتـریـان گـردیده انـد.

شـایان ذکــر است؛ اخـیــرا شـرکت های تولید کننده ایرانی، اقــدام به تـولـیـد سـرامـیـکــ های اسـتخـری با ظاهـری مـتفـاوت نمـودنـد.

اما با توجه به نوظهـور بودن این محـصولات، تنهــا با گـذشـت ســالهــا استـفـاده در پروژه های مختلف، میـتـوان راجــع بـه دوام و کـیـفـیـت ایـن محـصـولات نـظــر قطـعـی داشت..

در حـال حـاضـر، بر اسـاس نتـایـج آخـرین دسـتاورد هـای عـلمـی دنیـا در حـوزه فـن آوری و تـولــید لـولــه هـای پلـیـمـری فشـار قـوی، مـناسب تـرین و بهـتریـن نـوع مـوجـود،

لولـه-اتصـالات و شیـرآلات یو پی وی سی UPVC میـباشـد.


از جمـله مـزایـا و برتـری های لولـه هـای فشـارقـوی UPVC

مقـاومـت در بـرابـر خـوردگـی و فرسـایـش، بـروز حـداقـل افـت فـشـار در سیـسـتـم پایـپـیـنـگــ بـه دلیل سـطوح صیقـلـی این مـتریال (ضریب زبـری لولـه UPVC بمـیزان 0.009 اسـت)، استـحـکام بـالا، عـمــر مـفـیـد 50 الــی 70 ســال، مقـاومـت در بـرابر تـغـیـیرات دمــا، سهـولـت در اجـراء، حـمـل آسـان و قـیـمـت مـناسـب مـیباشـد.

آسـتانه تـحمل لولـه های فشـار قـوی U-PVC تـا دمــای 60 درجـه سـانـتیـگـراد و حـداکـثـر فـشــار نـامـی 16بــار(PN16) میـباشـد؛ ایـن قـابلیـت از شـاخص های مهم انتـخـاب UPVC بعـنـوان بهـترین نـوع متـریـال جهـت اجـراء لـولــه کشـی اسـتخـر و جکــوزی محـسـوب میـگـردد.

چـرا لولـه، اتصـالات و شیرالات UPVC جهت لـولـه کـشـی اسـتـخـر بهتـرین انتـخـاب است؟

بـاتـوجــه بـه این نـکتـه کـه زمـان اجــراء لـولـه کشـی کـاسـه استـخـر پیـش از مـرحـله بـتـن ریـزی میـبـاشـد؛ بنـابـرایـن بخـش عـمـده لـولــه و اتـصـالات اسـتـخـر بـرای هـمـیـشـه در بــتن مــدفــون خـواهـد شــد.

به ایـن علـت هـنگـام بـررسـی و انـتـخـاب بهـتریـن نـوع لـولـه، شـایسـته است میـزان سـازگــاری مـتریـال اسـتفـاده شــده بـا رفــتـار بــتـن نیــز مـورد تـوجـه قـرار گیـرد.

ســازگــاری قـابل قـبـول عنـاصـر تشکـیل دهـنده لولـه UPVC بـا بـتـن،هنگـام انــدود شــدن توسط بـتن، از مزایــا و برتری هـای ایـن نـوع پـلیـمـر، همچنین علت اصلی استفـاده از UPVC در لولـه کشی تصفیه استخـر به شـمــار میـرود.

هـمینطـور در خصـوص نحـوه اتصـال UPVC، میـتـوان بـه عـمـق هـمـپوشـانـی بـالا (در اتصـال های چسـبی) و آب بنـدی کامـل در اتصـالات اوریـنگــ (پـوش فـیت) اشـاره نـمـود.

لولـه کشـی UPVC “یو پی وی سی” (از نوع چسـبی) توسـط کـلـیـنـر، پـرایـمــر و چـسـبUPVC فـشــار قـوی مخـصوص انجـام میـپـذیـرد.

نتـیـجـه اجــراء صحـیـح ایـن مـرحـلـه، مـنـجـر بـه هـم پـوشـانـی کامل بخـش هـای الحـاق شــده و در نهـایت حصـول اطـمیـنان از آب بـنـدی کــامـل مدار لوله کشی خـواهـد شـد.

✍️ “آمـوزش اجـرا لولـه کشـی استـخـر تـوسط لولـه UPVC

BEST UPVC-PIPE-VALVE FOR SWIMPOOLS-بهترین لوله برای استخر چیست؟

پرشـین استخـر جهت اجـرا لولـه کـشی تصفـیه اسـتخـر ها، از لولـه، اتصالات و شیـرالات U-PVC پیـمتـاش ترکـیـه اسـتفـاده مینـمـاید.


CALL PERSIANPOOL-تلفن پرشین استخر

بمنـظـور اطـلاع از قـیـمت هـا و خـریـد لـولـه، اتصـالات و شـیـرآلات UPVC اسـتـخـری، لـطفـاً با مشـاوریـن بخـش فـروش مجـمـوعـه پـرشـیـن اسـتخـر در ارتبـاط باشـید

شـش رقـمــی

021.284286

021.28422911

021.28423911

همــراه / واتس اپ

09128400911

پاسخ بطـور خلاصـه:

نحـوه اجـراء اسـتخـر های بتنی

 

BUILD-CONCRETE-SWIMMING-POOL-ساخت استخر بتنی

پس از انجـام محـاسـبات فــنــی و طـراحـی کاســه استخـر، مراحـل اجـرائی در دسـتور کار قــرار میگیـرد.

(طراحی 2 بعـدی و 3 بعـدی  کاسه استخـر، محـاسبه و تـنظیم لیسـتوفـر آرمـاتورها، طـراحی دیـاگرام لولـه کشی تاسیـسـات و..)

جهت همـوار سازی کاسـه استخـر، دیـواره ها توســط آجــر یــا بـلــوک و کـف استخـر، با بتن مگــر(یا بتن نظافــت) پوشش داده میشـوند.

سپس لایه اول از 2 لایه شبکـه مـش، توسط آرمــاتور [ معمولا A3 ؛ آجـدار] در بخشهـای کـف و دیـواره کاســه اسـتخـر اجــرا میشود. [آرماتوربـندی]

» در میـان 2 لایه شبکه مـش آرمـاتور اسـتخـر، لولــه کشی های مربوط به گردش و تصفـیه آب، توسـط لولــه U-PVC انجــام میپذیرد.

پس از لولـه کشـی، لایـه دوم آرماتور اجـراء میگـردد.

HOW MAKE CONCRETE SWIMPOOLS-روش ساخت اجرا استخر بتنی

»» مرحله بعد، بستن قـالب جهت بتـن ریـزی اسـت. 

 

بـتن ریــزی اسـتـخـر توســط بتـن آمـــاده، ضمن الحـاق مکـمل های آب بنـدی و افـزونه های روان کـننده انجــام مـیپـذیرد.

»»  در پایـان، کاسـه استخـر آماده سـیـمانـکاری، آب بنــدی نهــائی و نصــب ســرامـیـک (یــا رنــگ) خــواهــد بـود..

پیمایش به بالا
ارتباط با کـارشناس..
1
با ما در ارتباط باشید..
پـرشین استخر»PersianPool
در حـال ارتبـاط بـا کارشـناس مـرتبـط:
"ساخت استخر"
--------------------------

ســلام و درود بر شــمــا.

لـطـفــاً درخـواسـتـتـان را مـطـرح فــرمــائـیـد: