PERSIAN-POOL-BRAND

ابتـدا به تصـوّری که عمـومــاً مـا ایــرانیـان از سـازنـدگـان استخـر و یا تخصـص سـاخت استخــر در اذهــان داریم، می پردازیــم و بــا تحلیــل این مسـألـه، به علل ساخــت استخــر هــای بی کـیفیت، همســان و مشکل ســاز خـواهیـم رسیـد.

در مَــمـالـکــ پیشرفتـه جـهــان دیدگــاه مردم به سـازنــدگــان استـخـر ، زاویــه ای متفـاوت از دیدگــاه مــا ایــرانیان می باشد.

در ایــران (از دید عُمـوم) بطـور معـمـول، فعــالیت حرفه های “سـازندگـان استخـر و سـازندگـان ســاخـتـمـان دقیـقـاً یـکســـان دیـــده می شونــد و از دیـدگــاه این طیــف، سازنـــده استخـــر(و سـونـــا و جکـوزی) همــان شرکـت هــای ســاختـمــانی هستند!

در صورتیـکـه یه واقع کلیه مراحـل اجراء استخـر، متمایـز از امـور ســاختمـانی بوده و شیــوه آرمــاتور بندی، بتــن ریــزی و نصب سرامــیکـــ در استخــر، کــامـلاً از حــرفه ســاختمـان متفـاوت هستند.

شاخـه ای کـامـلاً تخصصی کـه بخش هـای مرتبط بـا اجــراء آن،به میــزان 80٪ از صـــفــر تــا صـــــد حقــیقــی یکــ استـخـر بــه شمــار می رود. (استخــرهـای همگــانی، از ساخت صــفر تا صــد این مجموعه ها؛ اجـراء استخــر، سونـا و جکـــوزی حــدود 50٪ از هزینه نهــایی و  50 درصد تـکمیل این پروژه هــا محسوب می گردد. به این معنا که بـجـز اجـــراء کــامل این مراحـل، بخش هــای مختلف دیگری جهت تکمیـل یک استخــر عــمومی و یـا پــارک آبی استــاندارد مـورد نیــاز خــواهـــد بـود که عمـدتــاً از معـلمومات این متخصصین خارج می باشد.)

 در واقـع مـراحل اجــرائی استخـر (استخـر های بتـُنـی) شـامـل بخــشــهای: زیـرســازی، آرمــاتـور بندی / بتـن ریـزی { بخش ۱- اجــراء فـونداسیون استـخـر } + اجــراء تـاسیـسـات گرمایش، گردش و تصفیه آب / لولـه کشـی هـا { بخش ۲ – مکـانیــکال }  + انجــام امــور بــرقی‌ مربـوط به چراغهــا و برق رسانـي به تاسیسات  { بخش ۳ – الکتریکال‌}  + و مراحــل پــایــانی، سیمـانکـاری/ آب بنــدی نـهــائـی و نصـبـــ سـرامـیکـــ  { بخش ۴ – سیمان کـاری و نصب سرامیک } می بـاشد.

 اما در حقیقت، صفـر تـا صـد ساخت استخـر (بــه ویــژه استخــر عمــومی و پـارکـــــ‌ آبـی) نیــازمنـد مـراحـلی علـیــرغم مـوارد عنـوان شده فوق می بـاشد.

برخی از این مراحـل بطور مثال، اختصاص تیــم هـای: محـاسبـات،‌ آزمایشـات / تـهیـه و تنـظیم دقیق نقـشـه هـای الکتـریکـال و مکـانیـکـال جهت ارائه به واحـدهـای اجرائی (در صورت لزوم) / نیــازسنـجی، ایــده پـردازی و ایـجــاد هــارمـونی مـتـنـاسب، مـعمــاری، طــراحی ۲ بعــدی و ۳ بعــدی / نـظارت دقیق بــر مــراحل اجــراء، مطابق با محــاسبـات و طــرح درخواستـی و.. می باشد. در صورتیکه کلیــه این مـــوارد جــزء الزامـات ساخت استخـر محسوب می گردند و عمـومـاً کـارفرمایان بدلیل انجــام این مراحل، ملـزم به پرداخت هزینه مـازادی نخـواهند بــود.

از اهـداف راهبـردی شـرکتـــ پرشین استـخـر از آغـاز فعــالیــت خــود تـا بـه اکـنــون، تــــحــتـــ عـنـوان طــراح ارشـد و سـازنـده انـــواع ســازه هـــــای هیــدرولـیـــکــــــــــ  (Hydraulic Structures)، تـرویــــج دیـدگــاه هــای روز و مدرن، اجــراء اصـولــی و رضــایـتــــ بخـش کـلـیــه استخــرهـا و همچـنین آمـــوزش و به اشتـراک گذاری راهکـارهـــــای نـویـن طــراحی، محــاسبـه و اجــــراء استـانـــدارد به علاقـمنـدان می باشد.

بــه ایــن منــظور؛ پرشـين اســتـخــر بـــا فراهـــم آوردن زیـــر ســـاخـت منــاسب و شـرایـط مـطلــوب جـهـت برقـراری یکـــــ ارتبــاط حـرفـــــه ای و کــامــــلـاً‌ (نه ظاهـراَ) صـمـیمـــانـه در جمعهــای پـیمــانکـــــــاران، ســازنــدگــــان، مـتـخـصـصـیـن و کلیـــه هـمـکــاران، تحــت عــنوان یـک اجــتمـــاع بـا یکـــ هــدف واحــد می باشد. (هــدفــــ آنهــا: بـــه اشتــراک گــذاری دانـش و تجــربـیات، در جـهـت پیـــشرفـــت و آســـایـش همگــانی کــلیــه ایــرانیــان)

چشــم انداز دور دست این هــدف، ارتبــاط مسقیـم این اجــتمــاع متّـحـد و متـعـهّد، بـا ســایــر متخصصین و سازنــدگــان ایــن حـــرفـــه در اقصی نقــاط جهـــان خـواهد بود. (مـطابـق بـا روابـط حـرفـــه ای و در عیـن حــال صـمـیـمـانــۀ رقبــــای تـجــــاری مـطـــرح در ســـراســــر مـمــالـکـــ پیـشـرفـتــۀ دنـیـــا، کــه نتـایـج مثبــت آن بـــه وضـــوح قــابـل مشـــاهـــده است.)

در ایـــران بــه عـلـت عـدم اطــلاع رسـانـی کـافی و مـؤثــر از عـــواقـب نـاشــی از ســـاخــت و ســـاز بـی کـیـفـیـت و صــرفــــاً ارزان قـیـمــت، کـه در نهـــایـت تـصــمـیــم عــده ای از صــاحبــان ایــن طـیـفـــ استـخـرهـا، بــه فــرامـوشـی سـپاری و پُـــر کــردن ایـــن گــــودال دردســـرســاز! بـا مشکـلاتــ فـراوان و پــایــان نــاپذیـــر، تـرجـیـح داده خــواهد شــد.

عــدم رضــایـتــــ کــافـی از : ۱- تـصـفـیــــه نــاقـص آب  ۲-مشکــــلات ایــزولاســــیـون و آب بندی کـــــاســــــه اسـتـخـــــر می بــاشـد؛ که جمـعــاَ خاصیــت یـک استـخـــر، تنــهـــا همیــن ۲ مورد است و بس..

تـعـبیـر ایـن اتــفـاق، مــاننــد یــافتــن و خـریـد اتــومـبیـلـی ارزان؛ کــه فقــط و فقــط یـکـــ ایــراد در آن وجــــود دارد؛ و آن اشــکال کوچک ایـن اســتــــــ کـــه: روشــــن نـمی شـــود و حرکـــت نمی کنـــــد!  فقــط همین، وگــرنه از بقیـــه لحــاظ عــالیـست..

زمــانیــکـه اسـتخــری بــدون اسـتـراتیــژی و محــاسبه متنـاسب سـاختـه شود، احـتمال اینکــه پس از مـدتـی با مشـکـلات آب بنــدی دست و پـنجــــه نــرم کــند بسیــار زیــاد است، عــلاوه بـر اینکــه بدلیل عدم گردش آب و تصـفیه صحیح؛ آب استخــر پس از چنــد مــاه شفــافـیــت و کیـفـیـتـــ اولـیــه را از دست خــواهــد داد، همــچـنیـن بــه مــرور زمــان آبـــ استـخـرهــائـی بـا نــرخ گــردش آب و تـصـفـیــه نـا مـتــوازن؛ بــا ورود حـــشــرات و مـوجــودات مــوذی، مــانـنـد انــواع ســوسـکـــ ، مــارمــولکـــ و .. اجـــازه استـفـــاده مفـیـد از استـخـر را بــرای انــســان سـلـب خـواهـد شـد.

همــانگــــونـــــه کـه پیــش تــر عــنـوان شــد، استـخـرهــای شنـا تـنــهــا بــر پــایــه و ۲ اصــل: ” آب بنــــدی و تصـفیــــه آبــــــ ” استــــوار می بــاشنــد.

امّـــا جــالـبـــ اســت بـدانید کــه دقــیـقــاً نقــطــه ضعـفـــ اسـتـخــر هــای ارزان قــیـمـتـــ ، بــا اسـتـفــاده از روشــهـای ابــداعـی در اجــراء فـُــنداسیــون استخــر { کــه تنـهـا استنــاد بـه عــدم بــروز مشــکل تــا بــه آن لــحـظــه در استـخـرهــای ســاخـتـه شـده  قبلی توسط فرد یا شرکت، گــواه و مـهــر تـــائیــدی در جـهـت اثــبــات قـطعــي روش ابــداعـی شـان به مشتریان خـواهـد بـود.

غافــل از ایــنـکــه بــا وجــود مـنــابـع و رفـرنـسـهــای مــوثـق و بـه روز در دنیــای اینــترنـت، مانـنـد وب سایت هــای ویــژه جستـجـو مقــالات علمــی مـثل: گــوگـل اسـکـالـرAcademic Search /Scopus و.. دیگـــر دوره آزمــون و خــطـا و در نـتـیـجـه اتــلـافـــ منــابـع و فـوت زمــان، بـه پـایـان رسـیـده است.. } 

زیــرا از خــواص اصـلــی، امــا نــهــان یـکــ استـخـــر مـنـاسـب و کــــارآمــد، بــرقـــــراری تـوازن و آرامــش روح و ســلامـــتـــ جـســم انــســـان می بـاشــد؛ کــــه لازمــــه مـحــقّق شــــدن ایـن انـتــــظارات، جـــدیـت و تـخـصص در محـــاسبـــه، طـــــراحــی و اجـــراء اصـــــولـی ایــن ســــازه می بـاشــد. بـا وجـــود تـکـرّر عـود مـشکـلات، نـتــایـج حــاصل، متـفـاوتـــ و نـگــران کـنـنــده خواهـد بود..

** نـظـــر بــه ایــنـکــه؛ اسـتـخــر از الــزامـــاتـــ یـکــ ســـاخـتـــمــان مـحـسـوب نـمی گـردد (مــوارد ضـروری یـک سـاختـمـــان مـــانـنـد: سـرویـس بـهــداشـتـی/ حــمّـــام ..) بنــابــر ایـن صــرفــاً هــدف از اجــراء، بـرقــــراری تـعـــادل، بـه طـبـع آن ایـجـــاد آســـایـــش و آرامــــش افــراد، در کـنــــار زیـبــــایــی منـحـصــر بـفــــرد، بـه شـــمــــار مـی رود؛ طـبـیــعی اسـت زمــانـیــکــه در عـمــــل، نـتــایجی کـامـلاً متـفــاوتـــ و یا عکس آن حــاصــل گــردد، نـاخـــودآگــــاه سمــاجـتـــ در وجـود آن بــــاعـث دلــزدگــی بیـشتــر خــواهـد شــد. همچـنیــن در شــرایطــی که بـدلـیـل عــــدم استـفــاده کـارآمـــد، وجـود چـنـیـن اسـتـخــری نـــه تنــهــا بـا نـبـودنش تـفــاوتـي نــدارد، بـلـکـه وجـــود آن مـنـجــر بـه الـقــــاء احـســاس نا امـنـی، پـشیـمــانـی، ایـجـــاد دردســــر و اضـطــــراب از بـــیــم گـــستــرش صـدمــــات و خـســـــاراتـــ احـتــمــالی خـواهـــد شــــد..

از دیدگــاه تخصصی، بـخــشـهــای مخــتــلـفــــ ســاخـتـــ یـکــ اسـتـخـر، تـلفــیـقی از رشـتــه هــای مهـنـدسی عـــمـــران، مـهـنـدســی مکـانـیـکـــ [شــاخـه استـاتیـکــ سیــالاتـــ ] و هـنــــر مـعمــــاری مـحـســوب می گــــردد کـه شـوربـخــتـــانـــه تـــا بــه امـــروز بـا وجــود اهـمـیـتــــ بـالـای آن، از زوایـای تـخصـصی، علــمی، هـنـــری و محــاسبـاتی؛ در کشـور فـرهـیـخـتـه ای چون ایـــــران، کـمتــر مــورد تــوجــه لازم قــرار گــرفتــه اسـت و یــا استخــرهــای لاکچــری و حســاب شـده، در انـحــصــار قــشـر مــرفـــه و اعـیـانی، ضـمن پـرداخـت هـزیـنـه هـای گــزافـــ بــوده است.. حتـی بـرگـزاری نمــایشگـاه هـای داخــلی و بـیـن الـمللی در کشـور، عـمـلاً نتـوانـسـت در ایــن مقـولــه بـطـور مـلمـوس تـغــیـیـری شگـرفـــ ایــجــاد نـمـایـد {به ایـن مـعنــا کـه تــاثیــر وجــود داشــتـه؛ امــا در عـمل، تــا به امــروز بــرآیــنـد اثــر گـذاری آنـهـــا بــه میــزان کــافی مــوثــر نبــوده اسـت.} 

 
پرشین اسـتـخــر کلـیـه خـدمـــات خــود را همــراه بــا گـــــارانتــــی رضــایتــــمـنـدی ارائـــه می نمــایـد.

گــارانتــی رضــایـتـــ مشـتریـان! خصــوصــاً در پـروژه هـای ساختمــانی و عمــرانی، چــگـونـه محـقق شـدنــیـستـــ ؟!

بـا طـرح ایــن ســؤال کـه ممکن است بـه محض مواجـه شدن با ایـن نـوع ضمـانتــ نامــأنـوس، در کـلیـه اذهــان ایجــاد گــردد (خــوانـنده ایـن مـطلب، از ایـن امــر مسـتـثـنا نیـست!) نـگـــاهی اجمــالی مـی انــدازیــم به راهکـــار هــای منـــطـقی و کــامــلاً اجــــرائـی ارائـــه شــده تـوســـط شـــرکــتــــ دانـش محــور پرشین استـخـر، در جهـت دسـتـیـــابی بـه این آرمــــان:

قـبل از آغـاز مراحـل اجـرائی پــروژه، کلیـه محـــاسبــات لازم، شبیــه سـازی(SIMULATOR) و یـا آزمـایشــات مـربــوط بـه هـــر پــروژه، تـوسـط تـیـم مهـندسـی پـرشین انـجــــام می پـذیـرد. بعـنـوان مثــال: آزمــایـش مقــــاومـت و جـنـس خــاک، بررسی تـَـنِش و فشـار هـای منـفـی احتمـالـی، آنـالیــز مقـاومـت ســازه، اعمـال وزن و استــرس وارده به ســاختــمـان (در صورت اجــراء اســتخـر در ارتـفـــاع) بـا کـمـک نــرم افــزارهــــای مطــرح و مــرســوم محــاسبـاتی و طــراحی ســازه؛  مـانـنــد ETABSANSYSSAFESTAAD.Pro, Auto Cad و .. آنــالـیــز و بـهیـنـــــه ســـازی می گــــردد.

سپــس، آغـــاز مـــراحــل اجـراء پـروژه و تکمـیل هــر بخـش توسـط تـیم های تخــصصی، ضـمـن نـظارت دقیــق بـر کـلـیه مـــراحل آغــاز اجــراء تا تکمیـل نهــــایی تـوسـط مــهـنـدس نــاظـــر ویــژه هـر پـــروژه، می بــاشــد.

:::‌ در صورت عـدم رضـــایت کــارفــرمــــا در نـحــوه اجــراء هـر بـخش (وجـود مشکلات ساختـاری/ ایرادات جزئی و..)؛ مـراتب در اســرع زمــان بـه مســؤول بــازرسی کمـیتـه نـظـارت پرشین استخـر ارجــاع داده خواهد شد.

پس از بررسـی و آنـالــیز دقـیق نواقـص و مـشکلات احتـمالی تـوسـط نـاظـرین ارشـد تیــم بـازرسی فـنی شــرکت پرشین، در صـورت مشـاهـده کــوچـکـتـریـن قـصـــور در اجــراء هـر سِـگمـنـت، ضمن اخــطار کتبــی و درج در پرونــده ســوابــق شغــلی مســؤول مسـتـقـیـم بـخش مــرتبــط و همـچنین نـاظـــر پـروژه، تـا رفــع نهــایی نقصـــان و کســب رضـــایت قــــطعی کـــارفـرمــا، پرسنــل مجـــاز بــه اجـــراء مرحـله بـعــد و ادامــه پـروسـه اجـراء نـخواهـند بـود..

به این ترتیب، پس از اتـمـام پـروژه، امـکان اعـطای بیـمــه نامـه رسمــی و قــانونی، از جـانب شــرکت هـای بیمـه گـذار مـعـتبر طـرف قرارداد، جهـت ضـمـانت نـهـایـی کـلیــه خـدمـات ارائــه شده؛ مقـدور و قـابل ارائه خواهـد بود.

 اعتبـار بیمــه ویــژه استـخــر بصـورت سالـیـانه قــابـل تـمــدیــد می باشد.. (مشـابه بـا قـوانیـن ســایـر بیـمـه نامه هــا )

طراحی و اجـراء سازه استخر با توجــه به معیـارهای بین المللی و محــاسبات دقیق در منطقـــه پایلوت، بکــارگیـری استـادکـاران و نیـروهای کـامـلاً متـعهد در کنـار مهـندسین و طراحــان خــلاق و بـا تجـربــه، و در نـهــایـت ارائـه بیـمـه نـامــه جـهـت تـضمــیـن بـــدون چــون و چــرا اصـالـت و کـیفـیـت استخـر هـا و مجمـــوعـه هـای سـاختـه شـده توسـط پـرشین اسـتخـر، تنـها بخشی از اصــول حائـز اهمـیت این شرکت در راستـای دستیـابی بـه رضـایت مشـتریان و تـضـمـین کیفـیت نهــایی کـلیـه پـروژه هـا محسوب می گـردد.

بدیهـی است که دستــیابـی بـه این هــدف (کسـب رضــایت کـارفرمــایـان و مشتـریــان ارزشـمنـد پرشین استخـر)؛ جــز بـا رعــایت دقـیق این اصـول و همکـاری بی دریغ کلـیه پرسـنل این مجــموعه، میسـر نمی شـد.

پرشین استخـر تـا به ایـن لـحـظــه(#آبـان ۱۳۹۶) تـنـهـــا شـرکـتــ فـعــال در زمیـنـه سـاخـت ســازه هـای هیـدرولـیـکــ (آبــی) از جملـه مخــازن نگهـداری آب/ ســدهــای آبــی، انـواع اسـتخـر (استخـر خـانگـی/ خـصـوصــی، پـارکــ آبــی، استخــر عمــومی/ ورزشی و..) می بــاشـد کـه بـا افتـخــار خـدمـــات را همــراه بـا بیـمـــه نـامـه رسـمـی انـحـصــاری خـود ارائـه می نمـاید..

نکــاتی در ارتبــاط با مشکـلاتــ معمــول استخــرهــا:

بطور مشخـص، هـدف اصـلـی از ایـجـاد استخـر نگهـداری آب بـدون بـروز مشکـلـات پــایان نـاپـذیر  آب بنـدی استـخـر می بـاشد و دستیـابی بـه ایـن اصـل، مستـلـزم رعــایـتـــ کلـیــه اصـول مـرتـبــط بـا قوانیـن محـاسباتی و اجــرا تـخـصصی فونداسـیــون اسـتـخــر است.

کـوچکتـرین قصـور و عـدم بکــارگیری اطـلاعـات موثـــر در ارتـبـاط با محـاسبـات و یا عدم انتـقال صحیـح نتـایج به تیـم هــای اجــرائی، طــی گـذشتــ زمـــان بـاعـث ایـجــاد روزنـه هـای بـسیـار جــزئی و یـا تَـرَکــ هـای بـاریـک خواهد شد. وجــود یـکــ روزنـه که حـتـی تـوسـط چـشــم غــیر مســلح قـابـل رویـت نـیست، پس از گذشت مدت زمــان کوتـاهی، تبدیـل بـه شکـاف هایی عمیــق شده و بدنـبــال آن، نـشـت آب اسـتـخـر بـه میــزان قـابل تـوجــهی افزایش خواهد یافت.

در نهــایت، جهت جلوگـیری از آسیب و تخریب بیشــتر، این استـخـر هــا بـلا استفــاده میگردد.. (بعنوان مثال: برخی تَــرک ها و مشکلات آب بندی سازه های آبی بتنــی، مربوط به فشارهـای مـثبت است که از بخش خـارجی سطح کاسـه استخـر بوجود می آید، تا حدودی با افــزونــه هــای ویــژه آب بنـدی بتــن قــابل تـرمـیـم می باشند. اما مشکـلات ناشی از فشار های منـفی کـه از زمیــن به کــاسه استخــر وارد می شود، مــانند آب های زیر زمینی کـه انحــراف آن قبل از ســاخت استخـر بتنی  تـوسط حفــر چــــاه در مجــاورت ســازه مـهــار شــدنـیسـت، عمــومــاً به سـادگــی قـابل شنـاسـایی، تــرمیم و آب بنــدی پــایدار نخــواهد بود.)

ضـرب المثـل پـارسـی، مصـداق بـارز ایـن مسـالـه اسـت: آب راه خـود را خـواهد یـافتــ ؛ حتی در دل سنـگــ .. }

 

خصـوصـاً بـا حـجـم، وزن و فشــار نسبـتـاً بـــالای آب بـر نقــــاط آسـیب پـذیـر کـــاســه استـخـر، مـوجب پـیدایش مشکـلات و خسـارات جـدی و بـعضـاً جـبـران نـاپـذیری خـواهد شـد..

[ استـخـر های خــانـگـی بطـور میـانگیـن حجــمی در محدوده ۵۰.۰۰۰ تـا ۱۰۰.۰۰۰ لـیتـر دارند { معـادل حـدود 50 تـا 100 مـتر مکـعب = 50 تـا 100 تُـن وزن و نیــــروئـی کــه نیـروی جــاذبــه بر واحــد حــجـم آب اعــمـال می نـمایـد(وزن مخصــوص آب) معــادل 9810 نیــوتـن بــر هــر متــر مـکعـب؛ که بـا دیـمـانسـیونML-2T2  نـمــایـش داده می شــود.. } ]  

 استخـر هـای عمـومی و همگــانی غــالبــاً بیش از 600 متـرمکعـب حجـم آب نگهـداری شده در  آنــهـا می باشد؛ بخــصوص بـا وارد شدن و پـرش هـر شنـاگــر، فشــار چــنـدیـن بــرابــری به کــاســه استــخـر وارد خــواهـد شــد؛ متعـاقـبـاً در این شـرایط محــاسبــه و اجــراء استــخــر، حسـاسـیـت و تخصص هــای خــاص خــود را می طلـبد. 

 طی سـالیـان اخیـر در ایـران، استخــر هـایی که به شکل غیــر اصــولـی سـاخته شده اند، اغلب به مشکـل نـشـت آب و ایجـاد تـرک در کــاسه استخــر بر خـورده اند.

(طبق آمــار غیر رسـمی از آنالیـز میـانگـین درخواست هـا و تمـاس هـای روزانه شــرکت پرشین و ۲ مجموعــه همکـار دیگر، بـالـغ بر ۶۰ درصـد از استخـر های غیر اصولی با مشکلات عدم آب بنـدی کامـل، در برخی موارد غـیر قابل تـرمـیم اسـاسی و نـقـصــان در عمـلکـرد مـکانیـسم گـردش و تصفیـه آب مواجـه گــردیده اند.)

 سیستـم پـایـش ۲۴ سـاعتـه دپــارتمـان بـازرسـی و نظـارتـــ پـرشین اسـتخـر   

” راهـکاری دیگــر جهـت کسبـــ اعـتمــاد، گــارانـتی رضــایـتـمنــدی و پــایـش دقـیــق کـلیـه مــراحـل ســاخـتـــ و اجــــراء “

 

Support-PersianPool

 در صـورت درخــواست کـــارفـرمـــایان و مشتـــریــان مـحـتــرم شـرکت، کلیـه مـراحـل سـاخت و تکـمیـل پــروژه تـوسط ســامــانــه انحـصــاری پــایـش آنــلاین پـرشین استـخـر، جهـت مشاهده نــحـوه اجــراء و میـزان پیـشـرفت پـروژه بصـورت کـامـلاً لـحظـه ای، تـوسـط اپلـیکیشن “پرشین پــایش” {قابـل اجـرا در کلیــه پـلتـــفــرم هـــا، از طریق تلفــن همـراه و کامپیـوتر} از آغــاز تــا مدت پایـان اجراء پـروژه، قـابل بازدیـد و بـررسی دقیق خـواهـد بـود..

از دیگـر خصوصــیات شـاخـص این سیستم، امکـان تـذکـر شفــاهی و یـــا توصـیــه آنـی کـارفــرمــایـــان محترم، بـه گــوش عـوامل اجـرایی مسـتقـر در پروژه می باشد که توسـط بـلندگـوهـای ویژه تعـبیـه شده در محل اجـراء، بصـورت آنلـایـن انـجـــام می پذیرد که در نـوع خـود در این راستــا، بـدیـع و کـارآمــد می بـاشد.

از اهــداف و ایـده هـای اولیـه طـراحی این اپـلیکیشن، حضــور دائـــمی و غیــر فـیــزیـکـی تـیـم بـازرسی و نـظارت شـرکتـــ بوده است.

اخیــراً بخش ویــژه ای جهت اسـتفـاده مشتـریـان و کارفرمـایـان محترم پـرشین استخـر به این اپـلـیکیشن اختصـاص یـافته است کـه امـکــان حضــور غیـــر فیـزیــکی کـارفرمـایـان صــاحب نـظـر را نیـز ممـکن می ســازد..  ◎◎◎quality-persianpool-IRAN SWIMMING POOL BUILDER

 در  ادامــه، بـه دیــگــر سیـاسـت هـا و راهکــارهـای ویــژه ارائــه شده تـوسط شـرکت پـرشین استخـر، که از دلایل اصلی تفــاوت استخــر هــای ساخته شده می باشـد، خـواهیـم پــرداخـتــــ :

اصـلاح شیـوه های طـراحـی و انطبـاق با معـیـار های روز دنیـا/ ایجــــاد هــــارمــــونـی متنـاسب و همـــگن، علاوه بر در نظــر داشتن قـوانیـن و اصــول فـنــگ شــویی، اسـتفـاده از عنصـر آتـش بعنوان آتشـکـده در مـجـاورت استخــر (بکــارگیـری ایـن ۲ عنـصــر اصــلی طبیـعت مجـاور هـم، بـاعـث ایجــاد آرامش و جریــان صحیـح انـرژی میـگــردد..)/ استـفــاده از کاشی و ســرامیـک با کیفـیت، زیبــا و متــوازن با محوطــه/ طــراحی نـور پــردازی، تـوجــه به طـراحی محیـط پیـرامون استـخر و لـنداِسکِـیپ متنـاسب (Landscape Design) و..

         { نمــونه پـروژه سـاخت استـخــر }

این مـــوارد، در واقـع بخشی از نکـات کلـــیدی بـه اشــتــراک گــذاشــته شــده و راهـکــار هــای آشــکـارشــده تیـــــم ایــده پـردازی و دیـزاین پرشین استخــر محسـوب می گــردد که از دیــــدگـاه پرسنـل این مجمــوعــه، دلیـلــی جهت پنهــان سازی این نکـــات محــرز، امـــا در مــواردی نــاشنــاخـتـه دیـده نمی شود.

نتـیـجــه اطـلـاع رســانی هــای صحـیـح و منــظــم، در کنــار اشتـراکــ گــذاری مشـتـاقــانـه تجـربـیــات، تـرجمــه و تـحــلـیـل دسـتــاوردهــای دانـش روز تـوسط یک مجمـوعــه در ارتـبــاط بـا ســـاخـت ســـازه هــا و استـخــرهـای بــه روز: 

 طی مـدت زمـانی کـوتــاه، سـبب رشـــد چشمگیــر ایـن صنـعت و در نهــایـت منجــر بــه انـقـراض شـیوه اجــراء استخـر هـای غیـر اصـولی در ایـران خواهد شـــد.

زیــرا هـدف اصـــلی ایجـاد استـخـــر، عــلاوه بر ورزش مـفـرح شنــا، ایجـاد آرامش و انـرژی مـثـبـت، الـقـاء مکـانی بی تـردید لـوکس در اذهـان، افـزایش شـادابی و طـراوت انسـان می باشد؛ که در صـورت عــدم اجـراء صحیـح، بطـور کـامل و مفیـد به این نتــایـج دســت نـخـواهـید یــافـت. 

PERSIANPOOL-OLD-GARDEN-HOME-POOL

 

با نگـاه کلی به تعدد استخــرها در منـازل قـدیمی در سـراسـر کشور،(مـانند خـانه هـای خـاطره انگـیز پدر بزرگ و مادر بـــزرگ های عزیز) اشتیـاق و اهـمیت ارتباط با این عنصر اصلی و آرامبخش طبیعت، در قالب یـک استـخر و یا حـوض در قسمتی از برخـی منـازل قدیمی ایرانیـان، به این نتیجـه خواهیم رسیــد که ایـــــرانیـان، علاوه بر برآورده نمودن نیـــازهـــــای آن دوران در جــهـت ذخـیـره آب، بـطــــور ذاتــــی عـلاقه بــه ایجــاد یک حــوض و یـا استـخــر در منـازل خــود داشته انـد که طبـعـاً این تمــایل در نسلهـای بعد نـیز پـایدار مانـده است..

بنابراین میـل و نیـاز جـامعـه ما به استـخر در اغلب افـراد جـامعه وجود دارد. اما بدلیل عدم وجود مکـان کـافی و مناسب جهت اجـراء استخـر، و یـا بیـم از هـزینــه های هـنگفت ساخت استـخـر، بـه ناچـار این میــل نـیـــز ســرکــوب خـواهــد شـد.. (جهت استفــــاده حداکثـر از استخــرهای کــوچــک، مطالعـه مطلـب سـاخت استـخـر بی انتـهــا پیشنهـــاد می شـود.)

 

در قـرن 21، عــصـر ارتـبـاطات و اطـــلاع رسـانی، ســاخت استخـرهایی با ظـاهـری تـاریخ گذشته، هـم شکل، و حســاب نشـده (Copy & Paste بــــدون هیـچــگونــه نـــوآوری!) در کـشـــور غـنــی و متـمدنی چـون ایـران، کـه دست کــم بـرابـر بـا اسـنـاد و آثــار اندکــ تـاریخـی مـوجـودِ بجـای مــانده، در بخش نــوآوری، خـلاقـیت، ابتـکـــار، عـلی الخصـوص در عرصــــه هــنـر مــعــمــاری در جـهـــــان بعـنوان پیش قــدم و صـاحب سَـبـک شـناختـه شده است؛ بـا اطلاع رســــانی وسیــع، طبعـــــاً این طیـف استـخــرهـا متـقـاضیـان انگـشت شمـاری خـواهـند داشـت. در نتیجـه این امــر، سازنـدگـانی با معــیار هــای منســوخ شـده نیــز در جامعــه ای هـوشیـــار، بنـدرت پـایـدار خواهند مــانــد. (قانــون عرضــه و تـقــاضــا)

نــگـــاهـــی مـتــصـــوّر و تـــأمّـــل بـــرانــگــیـــز بـــه آیـنــده:

از دیدگـاه این مجموعـــه، از اکـنون تا ۱۰۰ سال آیـــنده و یا بیشتــر، با توجه به شـیــوع تکنـولــوژی ثبـت و نــشـر سـریع اطـلاعــات، هـرگـونـه پیشــرفـتـــ یا پَـسـرفــتی، جــزو آثــار مستنـد از یکـــ کشــور محسوب خواهــد شـد.

بعنــوان مثــال: طـراحـی و تکنــولــوژی بکار رفتــه در اکثــر ســازه هــا، بــرجهــا، اسـتخــرهــا و ساختمـــان های ساخــته شــده در ایـــران، تــحـتـــ عنـوان ساختـار کلــي و تکنـولــوژی سـاخــت و ســاز در مـــدت زمـــان یــکـــ قـــرن ایــن کشــور ثـبــتـــ و بـه نسـل های آینـــده بطــــور کــامــلاً واضـــح و مسـتـدل منتــقـل خــواهــد شــد..

همــانگــونـه که از سالهـــا قـبل تـا کنــون، سـازه هــایی چــون پـــاســارگــاد و یــا بقــایــای آثــار تــمدن در سالیــان بســیــار دور، از افتخــاراتـــ و اعتبــاراتــ بزرگـــ هنــر معـمــاری، سَبْـکـــ زنـــدگـــــی و تـــمــــدن ایـرانـیــــان آن دوره محسـوبــــ می گــردد.

لـحـظــه ای از ایــن زاویــه بـه پـیـشفــرض نگــاه کــنـیـد، ۵۰۰ ســـال آیـنــده، با توجـــه به رونــد رو بـه رشـد تکــنــولــــوژی فـنـــاوری اطــــلاعــات، احتــــمــالاً عملکــرد امــروز مـــا ســـازنــدگـــان، معـمــاران و طــراحـــان، از جمــلـه افتخــارات و اعـتبــارات نســل هـای آتــی بـه شــمــار خــواهد رفــت.. (و یــا بلـعـکس) در آن دوران کلیــه مــدارکـــ بصـورتـــ مـدون و کــامـــلاً شفــاف در دستــرس خــواهـند بــود. بطـــوریکــه جــزئیــاتـــ  مـــراحــل تــکمیــل پـروژه هــا نیــز بـصورتـــ مــصــوّر قـابـل استـنـــــاد خــواهـد بود..

با تـوجــه به ایـن مســالـه، مجمـوعــه پرشین استخـر بعنـوان طـــراح و سـازنده ســازه هــای آبی در ایـران، نسـبـتـــ بـه ارائــه ایــده هـا، طـراحی  خـلاقـانه و چشـم نــواز، هـمراه بــا اجـراء بـاکـیفـیتــ و مــدرن (ضمن بــه روز رســانی دائــمی اطــلاعـات فــنی) خـود را در این راستــا کـامــلاً مسـؤول مـیـدانــد..

 در نهــایت شایـان ذکــر است؛ بابـت طـراحی و اجـراء مـوارد اجتـناب نـاپذیر و اساسی اشــاره شـده، کـه جـزو مسؤولـیتـــ هـا و وظـایفــ اصلـی یکــ شـرکـتــ سـازنده محسـوبــ می گـردد، در بسیـاری از مــوارد هـــزیـنـه مـــــازادی از مشتـریـان گـرامی درخواستــ نـخـواهد شد.

PERSIAN-POOL-BRAND

بـا این وجـود، آیــا دلیـل منـطـقی جـهـتــ اجـــراء غـیـر اصـــولــی، دردســرسـاز و عــمــومــاً هــمـســـــان استـخــرهــــا بـا متــدهـــای منـســوخ شـده می تـوان یافـتــ ؟

 

بدیهی است؛ پـرشـین استخــر ضمن اعتـقـاد به تـاثـیر شـگـرفــ این نـوع دیـدگــاه در پیـشــرفت شغـلی خـود و هـمــکـــــاران، همچنین ایجــاد ابـــزار آسـایش، مـوارد فوق را بخـش مهمی از منـشــور اخـلاقـی و حـرفــه ای خـود تـلـقی نموده و  انجــام کلیـه مــراحل مربوط به محــاسبه و طــراحی، جـزء وظـایـفــ مقــرر شـده بخــش هـای مـرتبـط محسوبـــ می گـــردد. 

 

به منـظــور طــرح شکــایـات/ ارائـه انتقـادات و پیـشـنـهـادات؛ در صورت تمــایل می تـوانـیـد در هــر سـاعـتــــ از شـبــانـه روز، از طـریق ارتبـاط بـا سـامــانه پیــامگـیر صــوتی پـرشین استخــر، پـیـغـام خــود را ثبـت نمـائـید:

📢  سـامــانه پیــامــگیـر صــوتی ۲۴ ســاعـتـه / ۷ روز هفتـــه پـرشین اسـتـخــر  📢

24 Hours / 7 Days

021,43840911  

 

 

 

◄ جـهـتــ آگـاهی از هزینه سـاخت اسـتخـر به بخش استعـلام قیمت ساخت استخر مراجعه و یا با شماره های درج شده در وب سايت پرشین استخر تمـاس حــاصـل فـرمــائیـد:

 09128400911 || 021,44860911 || 021,22837060 || 021,22810744

 

 

از طــریق کــانــال تـلـگـــرام؛ بـه خـــانــواده بــزرگــــ پـرشین استـخـــر بـپـیـونـدیـــد (کـلـیـکــ کــنـیـد..) کانال تلگرام پرشین استخر

 

 

 

پرشین استخر
2017/04/16
گارانتی رضایت مشتریان پرشین استخر
51star1star1star1star1star
ویژگیهای مهم سازنده استخر| لزوم بروزرسانی دیدگاه های تاریخ گذشته در طراحی
5 (100%) 21 votes