persian-pool-Company-Brand

ابتـدا به تصـوّری که عمـومــاً مـا ایــرانیـان از سـازنـدگـان استخـر و یا تخصـص سـاخت استخــر در اذهـان داریـم، می پردازیــم و بــا تحلیــل این مسـألـه، به دلایــل ســـاخــت استخــر هــایی با کـیـفـیـت پــایـیـن، همســان و مشکل ســاز خـواهیـم رسیـد.

در این میـان (خصـوصـاً دیدگــاه عُمـوم) هموطــنـان بـسیــاری (بـا هـر سـطح دانـش و تحـصـیــلاتی)، فعــالـیـت و تـخـصـص “سـازنـــدگـان استـخـر و سـازنــدگــان ســاخـتـمـان را کــامــلاً یـکـســـــان می پنـدارنـد..

از ایــن دیـدگـــاه نـادرسـت، اجــراء استـخـر (سونــا/ جکـوزی و..)؛ بــه نــوعـی از خـدمـات جـانـبی و کــم اهمـیـت شـرکـت هـای سـاخـتـمـانی محـسـوب می گـردد!..

حـتی در اغـلب مـوارد کاســه استـخــر، بطـور کـامــل اجــراء می شود، کـه آن حــاصل همـفکـری و جمــع بنــدی شـنیـده هــای بـرخـی دوستـــان و اطـرافیــان، ضمـن بکــارگیــری کـارگــران روز مـزد ساخـتمــانی(اعمّ از ایـرانی و غیـر ایـرانی) بنظــر ایـن دوستــان بخوبی اجــراء شده، به گفتــه همین دوستـان، حـال مـرحله ورود استخــرســاز فرا رسیـده، زیرا راه انـدازی سیستـم گـردش و تصــفــیه آب استخـر نیـازمند تخصص است، امــا اجــراء فونـداســیـون، خیــــر!..

امـا چـنـانچـه تا به کـنـون در این خصوص اطـلاعاتـی صـحیـح کسب ننموده اید، از ایــن لـحـظـه آگـــاه بـاشــید؛ کـه شــرکت هــای تـخـصـصـی ســازنـده استخــر و شـرکت هــای سـاختـمــانی، خـط و مـشی وظایـف، جــایگــاه شغــلی، تحـصـیلات آکــادمـیک، پــرســنل و استــادکـاران مـختـصّ بـه خـود و بـطــور کــل متـفـاوتـی دارنـد.

این دو حرفـه، صـرفــاً در بخشهـایی نــظـیر: طــراحی معمــاری/ محـاسبـات عـددی و طــراحـی پلـن جـانمـایی تــا حـدودی (بجـز قسمتـهای تـخصصی هیدرولیکــ)، دارای اشتـراکــ می باشند.

در حقیقت مراحـل و محاسبـات مـربوط به اجــراء فـــــونـداسیون و سبـد پِـی استخـر، بـطــــور کـامـــل از شیوه محـاسبـات و اجراء فُـنـداسیـــون سـاخـتـمــان متــفــاوت بـوده و شیــوه مسلـح ســازی بـتن توسـط آرمـاتــور (آرمـاتوربنــدی)/ نـحـوه بتــن ریـــزی با ویــبره منـاسب، میــزان درصــد عیـار و مکــملــهـای مورد نیــاز/ نصـــب ســـرامـیکـــ / راه انــدازی تـاسیـسـات ضدعفــونی و تـصفـیـه آب و.. در استخــر و ســازه هــای آبی(هیـدرولـیکــ) کــامــلاً متفـــــــاوت از خــدمــات مـتـنـاظـر آنـهــا در امـور ســاختـمـانی می بـاشـند.

گــواه ایـن تفـاوت، وجــود گــرایش هــای ویــژه ســازه های آبــی در  دانشـگــاه هــا، تـحـــت عنوان گـــرایش هــیـدرولـیـک است کـه مبـاحث آن، منـحـصـر بـه ســازه های آبـــی و آنـالــیز رفتــار آب می بـاشد.

(بـطــور مثـال: در رشتـه مهندسی عمـران: شــاخه مهندسی آب و سـازه هـای هیـدرولیــکـی، و در شـاخـه مهندسی مکــانیـک: شــاخـه مکـانیـکـ سیــالات)

در این تخصص ناشناخته، چنــانچه اجراء کامل و از صفــر تا صــد اصــــولی اســـتخـر مــورد نـظر بــاشد، بخش هـایی که در مراحــل اجــرائـی بـه چشــم می آینــد، از جمـــله زیـرســازی استخـر و اجراء فونداسیون، لوله کشی ها، نصب تجـهیـــزات و تــاسیسات، و در نهایت نصب سرامــیــک، مراحــلی هستند که تصـور می شــود صــرفــاً با یافتن استـادکاران هریــک از این بخشــها، می توان به استخــری منـاسب دست یافت.

اما در حقیقت از منـظـر کـارشناسی، مـراحـل عنوان شده، حـداکثر به میــزان 80٪ از کـل مراحـل تکمیلی پروژه هــای استـخـر خـانگـی به شمــار می رود. (در استخـرهـای همگــانی(عمومـــی)؛ اجـراء کامـل استخــر، سونـا و جکـــوزی و.. ، جـمعـاً در حـدود 50٪ از هزینـه نهــائی و مــیــــزان تـکمیل پــروژه محسوب می گـردد.)

به این مـعنا که بغـیـر از اجـــراء کــامل و اصــولی این مراحـل، بـخش هــای نـهـــان و مختلــف دیگــری در تکمیـل یک مجموعـه استخــر عــمومی و یـا پــارک آبی استــاندارد نقش دارند کــه هریکـــ نیــازمنـد تـخـصص و تجربه خــاص خود می باشند. در غیـر اینصـورت، استخــر (عـمومی/ خـانگـی) قطعـاً بـــه کـارائـی و نتیـجـه مطلـوب مورد نــظــر نخواهد رسید.

make pool

 

مـراحـل سـاخت استخـر بـتـنی، بـطـور اجــمـالـی، بـر ۲ قِـسـم استــوار می بـاشـد:  قسمت آشکــار + قسمت پنـهــان.

 

  قسمت۱. مـراحل آشکــار و  اجــرائـی استخـر (استخـر های بتـُنـی).

   »» اغـلـب بر این بـاورنـد، کـلیـه مـراحـل اجـراء یـک استخـر، به ایـن چهــار بـخـش خـلاصـه می گــردد: (زیـرا این مـراحل توسـط همـگـان رویـت می شود.)

  •  زیـرسازی، آرمـاتـور بنـدیبتن ریـزی. {بخـش۱» ایجـاد بســتر مناسب/ آب بنـدی اولیـه/ اجـراء فـونـداسـیون کـاسـه استخـر}

  •  اجــراء تـاسیـسـات گرمایش/ گردش، تصـفیـه و گـندزدائـی آب/ لولـه کشـی هـا. {بخـش۲» مکـانیــکــال}

  •  انجــام امــور بــرقی‌ مربـوط به چراغهــا/ تـامین بـرق تـاسیسات. {بخـش۳» الـکـتریکــال‌} 

  •  سیمـانکـاری/ آب بنــدی نـهــائـی و نصـبـــ سـرامـیکـــ. {بخـش۴» نـازک کــاری و نـصب سـرامیـک}

 قسمت۲. مراحـل نهــان اجـراء پروژه استخـر خانگی و یا یک مجموعه استخر عمـومی: (این مراحل توسط همگـان رویـت نمی شود.)

pool icon

اختصـاص تیــم هـای مربوط به محـاسبــات،‌ آزمـایشــات/ تــهـیــــــه و تـدویـن دقیـق نقـشـه هــــای الکـتـریــکـــال و مکـانیـکـال جهت ارائـه به واحـدهـای اجـرائی مـرتبـط/ نیــازسنـجی، ایــده پـردازی و ایـجــاد هــارمـونی مـتـنـاسب و علـمی/ طـــراحی و تنـظیم پلن مـعمــاری و جـــانمـــایی با تـوجــه به دسترسی های حســــاب شده، طــراحـــی ۳ بعــدی {در استخـر های خانگی روباز طراحی محیط پیــرامــون استخـر (لنــد اسکیپ) و ایجـاد فضــــائی متنـاسب و القــاء حس آرامش/ و در استخرهـــای عمــومی، طــــراحی بر اســاس نیــــازسنجی دقیــــق منـطـقه و ابـعاد زمین انجـام می پـذیرد.} / طراحی و محاسبـه سیستم گـرمایش و سرمـایش محیط، هـوا ســاز و دستگــاه رطوبت گیــــــر (تنظیم رطوبت محیط، از بخشهـــای حـائـز اهمـیـت در استخــرهـای سرپوشیده محسوب می گردد.

(در شرایـط مطلـوب، مــیـزان رطـــوبـت محـــیط استـخــر، در محـدوده 50٪ الــی 60٪ در نظـر گرفتـه می شود.)/ نـظارت دقیــــق بــر صحت انجـــام مــراحل اجـرائی، پیــاده ســـازی مــــطابق محـاســـبـات و طـرح تائیـد شده/ در استخـــر های عمــــومی و پـــارک های آبــی: راه انــدازی ســامــانه فـروش هوشمنــد، تـجهیـزات مرتـبـط بــا لاکــرهــا(قفل کـُـمـــدهـا)/ سیـاست هـای از پیش تـعریف شده جهت ایجــاد پایـبـندی و تــداوم مـراجـعه مشتریـان، راهکــارهـای افـزایش فروش و..

 که تـوجــه به کلیــه ایـن مـوارد، از الــزامات و ویــژگی هــای یک استخر اصــولی محسوب می گــردد.

نکته قابل توجه در این خصوص: بابت بکــارگــیری بـرخی از این الزامــات (مـانند اختصاص تیـم های مهندسـی ویـــــژه، تــیــم هـــای ایــــده پـردازی، ایجـاد تنـاسب و هــارمـونـی بصورت تخصصی، طـراحی و جـانمــائی دو بعـدی و سه بعـدی و..) عمـدتــاً کـارفــرمایان محتــرم ملـزم به پرداخت هـــزینــه مـازادی نـخــواهنــد بــود. 

در شــرایطی که تیــم های تخصصـی فــوق، در یـک مجموعـه و یـا یـک شرکت سـازنده استخـر بـاشــند، همـکــاری بــا ۲ و یا چنـد شرکت دیــگر، که ارائــه دهـنده هــر یک از بخــش هــای عنـوان شده بطـور تخصصی می بـاشند، اجتنــاب نــاپـذیــر است.. در غیــر اینـصــورت استـخر و یا مجمـوعه ورزشی، نفریحی آبی؛ در گـذر زمان بـا مشکــلات متـعـددی روبرو خــواهد بــود.

این امر در نهایت منجـر به عقد قرار داد های متعدد با چندین شرکت مختلف خواهد شد.‌‌ (از علل وجــود استخر های غیر اصولی در ایران، بـکـلّی نادیــده گرفتن این الــزامات می باشد.)

 


 از اهـداف راهبـردی شـرکتـــ پرشین استـخـر از آغـاز فعــالیــت خــود تـا بـه اکـنــون، تــــحــتـــ عـنـوان طــراح ارشـد و سـازنـده انـــواع سازه های هیــدرولـیـــکـــــــ (Hydraulic Structures)، تـرویــــج دیـدگــاه هــای روز و تکـنولــوژی مــدرن دنـیـــا در ایـــــــران، اجــراء اصولـی و رضایـتــ بخش  کـلـیــه استخــرهـــا،ارائــــه اطــلاعـات/ مشــــاوره کامـلاً صــــحیـــــح و و اصــولــی، هـــمچـنین آمـــوزش و بــه اشتـراک گــذاری راهکـارهـــــای نـویـن طراحی، محـاسبــــات عــددی و اجــــراء استـانـدارد این نوع سازه  بـه عـلاقـمنـدان گــرامی می باشد.

بــه ایــن منــظور؛ پرشـين اســتـخــر در صــدد فراهـــم آوردن زیــــــر ســـاخـت هـای منــاسب و شـرایـطی مـطلــوب جـهـت بـــرقـراری ارتبــاط چند جـانبــه، حـرفــــه ای و کــامــــلاً‌ صـمـیمـــانـه در محــافل پـیمــانکـــــــاران، ســازنــدگــــان، مـتـخـصـصـیـن و کلیـــه هـمـکــاران گرانقـدر، تحــت عــنوان یـک اجــتمـــاع بـا هــدف واحــد می باشد. (هــدفــــ : بـــه اشتــراک گــذاری دانـش و تجــربـیات، در جـهـت پیـــشرفـــت خود و آســـایـش کــلیــه هموطنــان)

چشــم انداز این هــدف، ارتبــاط مسقیـم این اجــتمــاع متّـحـد و متـعـهّد، بـا ســایــر متخصصین و سازنــدگــان مرتبط با ایــن حـــرفـــه در اقصی نقــاط جهـــان خـواهد بود. (مـطابـق بـا روابـط حـرفـــه ای و در عیـن حــال صـمـیـمـانــۀ رقبــــای تـجــــاری مـطـــرح ســـراســــر مـمــالـکـــ پیـشـرفـتــۀ دنـیـــا، کـــــــه نتـایـج مثبــت و مــوثر این فــرهنگ بـــه وضـــوح در این کشورها قــابـل مشـــاهـــده و ملموس می باشد.)

در حال حــاضر در کشــور ایـــران، با توجــه به عـدم اطــلاع رسـانـی کـافی و مـؤثــر از عـــواقـب نـاشــی از ســـاخــت و ســـاز بـی کـیـفـیـت استخر، عــــدم نیازسنجی صحیح در پروژه های عمومی و خـانگی، و در نهـــایـت افزایش تعداد مشتریانی با اطلاعات اندک و خواهان سـاخت استخـر های صــرفــــاً ارزان قـیـمــت، وضعیت مناسبی در خصوص الزام به ساخت استخرهای اصولی و استاندارد دیده نمی شود.

بطور معمول، عـدم رضــایـتــــ مشتـریـان، از ۲ مشکل بــر می خیـزد:

۱- تـصـفـیــــه نــاقـص آب.

۲-مشکـلات مربوط بــه ایـزولاســیـون و آب بندی کـاســـه استخر.

جـالب است که بـدانید، خاصیــت و هدف اصلی از طــراحـی و ساخت استـخـــر، دقیـقــاً ایــن ۲ مورد است!..

“تـعـبیـر ایـن اتــفـاق، مــاننــد خـریـد اتــومـبیلی با قیمت ارزان است کــه فقــط و فقــط یـکـــ ایــراد کوچک! در آن وجــــود دارد: تنـها روشــــن نـمی شـــود و یا حرکـــت نمی کنـــــد!..  و از دیگــر لحــاظ عــالیـست.. {در واقع، فاقـد اصلی ترین بخش بوده و عملاً بلا استفاده می باشد.} “

زمــانیــکـه اسـتخــری بــدون اسـتـراتیــژی و محــاسبه متنـاسب سـاختـه شود، احـتمال اینکــه صـاحبان این استخرها پس از مـدتـی با مشـکـلات متعدد نشت آب و عدم آب بنــد بودن ســازه دست و پـنجــــه نــرم کــنند بسیــار زیــاد است.

عــلاوه بـر اینکــه بدلیل عدم گردش آب و تصـفیه صحیح؛ آب استخــر پس از چنــد مــاه شفــافـیــت و کیـفـیـتـــ اولـیــه را از دست خــواهــد داد، همــچـنیـن بــه مــرور زمــان آبـــ استـخـرهــائـی بـا نــرخ گــردش آب و تـصـفـیــه نـامـتــوازن؛ با توجه به ورود حـــشــرات و مـوجــودات مــوذی، مــانـنـد انــواع ســوسـکـــ ، مــارمــولکـــ و رویش جلبـک و .. اجـــازه استـفـــاده مفـیـد از یک استـخـر را بــرای انــســان سـلـب خـواهـند نمود.

همــانگــــونـــــه کـه پیــش تــر عــنـوان شــد، استـخـرهــای شنـا تـنــهــا بــر ۲ اصــل: ” آب بنــــدی و تصـفیــــه آبــــــ ” استــــوار می بــاشنــد.

امّـــا جــالـبـــ اســت بـدانید؛ دقــیـقــاً نقــطــه ضعـفـــ اسـتـخــر هــای ارزان قــیـمـتـــ بــا اسـتـفــاده از روشــهـای ابــداعـی در اجــراء فـُــنداسیــون { کــه تنـهـا استنــاد بـه عــدم بــروز مشــکل تــا بــه آن لــحـظــه استـخـرهــای ســاخـتـه شـده پیشین توسط فرد یا شرکت ارائه دهنده می باشد، و این گــواه و مـهــر تـــائیــدی در جـهـت اثــبــات قـطعــی روش ابــداعـی شـان به مشتریان خـواهـد بـود. این دوستان قطعـاً استخرهای بسیاری که با مشکلاتـی مـــواجـــــــه شده اند را هــرگز بعنوان نمونــه معرفــی نخواهند نمود. }

 در قرن بیستــــ و یکــــــم، بــا وجــود مـنــابـع و ریفـرنـسـهــای مــوثـق و کاملاً بـــه روز در دنیــای اینـترنـت، مانـنـد وب ســـایت هــای ویــژه جستـجــوی مقــالات علمــی، مـــانــنـد: (Google Scholarگــوگـل اسکولارAcademic Search /Scopus و.. ، دیگـــر زمــان انجام آزمــون و خــطا و در نـتـیـجـه اتلافـ منـابـع و فـوت وقت به پـایـان رسـیـده است. 

  از خــواص اصـلــی، امــا نــهــان یـکــ استـخـــر مـنـاسـب و کــــارآمــد، بــرقـــــراری تـوازن و آرامــش روح و ســلامــتـــ جـســم انــســـان می بـاشــد؛ کــــه لازمــــه مـحــقّق شــــدن ایـن انـتـــظارات، جـــدیـت و تـخـصص در محـــاسبـــه، طـــــراحــی و اجـــراء اصـــــولـی ایــن ســــازه مهم می بـاشــد. اما در مقــابل، بـا وجـــود تـکـرّر عـود مـشکـلات، نـتــایـج حــاصل، متـفـاوتـــ و  در برخی موارد نـگــران کـنـنــده خواهد بود..

 با توجه بــه ایــنکـه؛ اسـتـخــر از الزامـات یـکــ سـاخـتـــمــان مـحـسـوب نـمی شـود (مــوارد ضـروری یـک سـاختـمـــان مـــانـنـد: سـرویـس بـهــداشـتـی/ حــمّـــام ..)  درنتیجه هــدف از اجــراء استخر بـرقــــراری تـعـــادل و بـه طـبـع آن ایـجـــاد آســـایـــش و آرامــــش در انسان، در کـنــــار زیـبــــایــی منـحـصــر بـفـــرد می باشد. بنابراین طـبـیــعی بنظر می رسد؛ زمــانـیــکــه نـتــایجی کـامـلاً متـفــاوتـــ و یا معکوس حــاصــل گــردد، نـاخـــودآگـــاه سمــاجـتـــ در وجـود آن بــــاعـث دلــزدگــی بیـشتــر خــواهـد شــد. همچـنیــن در شــرایطــی که بـدلـیـل عــــدم استـفــاده کـارآمـــد، وجـود چـنـیـن اسـتـخــری، نـــه تنــهــا بـا نـبـودش تـوفیــری نمی کـند، بـلـکـه وجـــود آن مـنـجــر بـه الـقــــاء حـس نا امـنـی، پـشیـمــانـی، ایـجـــاد دردســــر و اضـطــــراب از گـــستــرش صـدمــــات و خـســـــاراتـــ جانـبی خـواهـــد انجـامـید..

از دیدگــاه آکــادمیــک، بـخــشـهــای مخــتــلـفــــ ســاخـتـــ یـکــ اسـتـخـر، تـلفــیـقی از رشـتــه هــای مهـنـدسی عـــمـــران، مـهـنـدســی مکـانـیـکـــ [شــاخـه استـاتیـکــ سیــالاتـــ ] و هـنــــر مـعمــــاری مـحـســوب می گــــردد کـه شـوربـخــتـــانـــه تـــا بــه امـــروز بـا وجــود اهـمـیـتــــ زیاد آن، از زوایـای تـخصـصی، علــمی، هـنـــری و محــاسبـاتی؛ در کشـور فـرهـیـخـتـه ای چون ایـــــران، کـمتــر مــورد تــوجــه قــرار گــرفتــه اسـت.در مقابل، استخــرهــای لاکچــری و حســاب شـده، در انـحــصــار قــشـر مــرفـــه و اعـیـان، ضـمن پـرداخـت هـزیـنـه هـای گــزافـــ بــوده است.. حتـی بـرگـزاری نمــایشگـاه هـای داخــلی و بـیـن الـمللی در کشـور، عـمـلاً قادر به ایجاد تغییراتی مـلمـوس و یا تاثیــر شگـرفـــ در این خصوص نبودند.

 


spa

پرشین اسـتـخــر کلـیـه خـدمـــات خــود را همــراه بــا گـــــارانتــــی رضــایتــــمـنـدی ارائـــه می نمــایـد.

آیــا گــارانتــی رضــایـتـــ مشـتریـان، خصــوصــاً در پـروژه هـای ساختمــانی و عمــرانی محـقق شـدنی استـــ ؟

بـا طـرح ایــن ســؤال کـه ممکن است بـه محض مواجـه شدن با ایـن نـوع ضمـانتــ نامــأنـوس، در کـلیـه اذهــان ایجــاد گــردد؛ نـگـــاهی اجمــالی مـی انــدازیــم به راهکـــار هــای منـــطـقی و کــامــلاً اجــــرائـی ارائـــه شــده تـوســـط شـــرکــتــــ دانـش محــور پرشین استـخـر، در جهـت دسـتـیـــابی بـه این آرمــــان:

قـبل از آغـاز مراحـل اجـرائی پــروژه، کلیـه محـــاسبــات لازم، شبیــه سـازی(SIMULATOR) و یـا آزمـایشــات مـربــوط بـه هـــر پــروژه، تـوسـط تـیـم مهـندسـی پـرشین انـجــــام می پـذیـرد. بعـنـوان مثــال: آزمــایـش مقــــاومـت و جـنـس خــاک، بررسی تـَـنِش و فشـار هـای منـفـی احتمـالـی، آنـالیــز مقـاومـت ســازه، اعمـال وزن و استــرس وارده به ســاختــمـان (در صورت اجــراء اســتخـر در ارتـفـــاع) بـا کـمـک نــرم افــزارهــــای مطــرح و مــرســوم محــاسبـاتی و طــراحی ســازه؛  مـانـنــد ETABSANSYSSAFESTAAD.Pro, Auto Cad و .. آنــالـیــز و بـهیـنـــــه ســـازی می گــــردد.

سپــس، آغـــاز مـــراحــل اجـراء پـروژه و تکمـیل هــر بخـش توسـط تـیم های تخــصصی، ضـمـن نـظارت دقیــق بـر کـلـیه مـــراحل آغــاز اجــراء تا تکمیـل نهــــایی تـوسـط مــهـنـدس نــاظـــر ویــژه هـر پـــروژه، می بــاشــد.

:::‌ در صورت عـدم رضـــایت کــارفــرمــــا در نـحــوه اجــراء هـر بـخش (وجـود مشکلات ساختـاری/ ایرادات جزئی و..)؛ مـراتب در اســرع زمــان بـه مســؤول بــازرسی کمـیتـه نـظـارت پرشین استخـر ارجــاع داده خواهد شد.

پس از بررسـی و آنـالــیز دقـیق نواقـص و مـشکلات احتـمالی تـوسـط نـاظـرین ارشـد تیــم بـازرسی فـنی شــرکت پرشین، در صـورت مشـاهـده کــوچـکـتـریـن قـصـــور در اجــراء هـر سِـگمـنـت، ضمن اخــطار کتبــی و درج در پرونــده ســوابــق شغــلی مســؤول مسـتـقـیـم بـخش مــرتبــط و همـچنین نـاظـــر پـروژه، تـا رفــع نهــایی نقصـــان و کســب رضـــایت قــــطعی کـــارفـرمــا، پرسنــل مجـــاز بــه اجـــراء مرحـله بـعــد و ادامــه پـروسـه اجـراء نـخواهـند بـود..

به این ترتیب، پس از اتـمـام پـروژه، امـکان اعـطای بیـمــه نامـه رسمــی و قــانونی، از جـانب شــرکت هـای بیمـه گـذار مـعـتبر طـرف قرارداد، جهـت ضـمـانت نـهـایـی کـلیــه خـدمـات ارائــه شده؛ مقـدور و قـابل ارائه خواهـد بود.

 اعتبـار بیمــه ویــژه استـخــر بصـورت سالـیـانه قــابـل تـمــدیــد می باشد.. (مشـابه بـا قـوانیـن ســایـر بیـمـه نامه هــا )

طراحی و اجـراء سازه استخر با توجــه به معیـارهای بین المللی و محــاسبات دقیق در منطقـــه پایلوت، بکــارگیـری استـادکـاران و نیـروهای کـامـلاً متـعهد در کنـار مهـندسین و طراحــان خــلاق و بـا تجـربــه، و در نـهــایـت ارائـه بیـمـه نـامــه جـهـت تـضمــیـن بـــدون چــون و چــرا اصـالـت و کـیفـیـت استخـر هـا و مجمـــوعـه هـای سـاختـه شـده توسـط پـرشین اسـتخـر، تنـها بخشی از اصــول حائـز اهمـیت این شرکت در راستـای دستیـابی بـه رضـایت مشـتریان و تـضـمـین کیفـیت نهــایی کـلیـه پـروژه هـا محسوب می گـردد.

بدیهـی است که دستــیابـی بـه این هــدف (کسـب رضــایت کـارفرمــایـان و مشتـریــان ارزشـمنـد پرشین استخـر)؛ جــز بـا رعــایت دقـیق این اصـول و همکـاری بی دریغ کلـیه پرسـنل این مجــموعه، میسـر نمی شـد.

پرشین استخـر تـا به ایـن لـحـظــه(#دی ۱۳۹۶) تـنـهـــا شـرکـتــ فـعــال در زمیـنـــــــه سـاخـت ســازه هـای هیـدرولـیـکــ (آبــی) از جملـه مخــازن عظیـم ذخیــره و نگهـداری آب/ ســدهــای آبــی، انـواع اسـتخـر (استخـر خـانگـی/ خـصـوصــی، پـارکــ آبــی، استخــر عمــومی/ ورزشی و..) می بــاشـد کـه بـا افتـخــار کلیــه خـدمـــات را بهمــراه بیـمـــه نـامـه رسـمـی انـحـصــاری ارائـه می نمـاید..

نکــاتی در ارتبــاط با مشکـلاتــ معمــول استخــرهــا:

بطور مشخـص، هـدف اصـلـی از ایـجـاد استخـر نگهـداری آب بـدون بـروز مشکـلـات پــایان نـاپـذیر  آب بنـدی استـخـر می بـاشد و دستیـابی بـه ایـن اصـل، مستـلـزم رعــایـتـــ کلـیــه اصـول مـرتـبــط بـا قوانیـن محـاسباتی و اجــرا تـخـصصی فونداسـیــون اسـتـخــر است.

کـوچکتـرین قصـور و عـدم بکــارگیری اطـلاعـات موثـــر در ارتـبـاط با محـاسبـات و یا عدم انتـقال صحیـح نتـایج به تیـم هــای اجــرائی، طــی گـذشتــ زمـــان بـاعـث ایـجــاد روزنـه هـای بـسیـار جــزئی و یـا تَـرَکــ هـای بـاریـک خواهد شد. وجــود یـکــ روزنـه که حـتـی تـوسـط چـشــم غــیر مســلح قـابـل رویـت نـیست، پس از گذشت مدت زمــان کوتـاهی، تبدیـل بـه شکـاف هایی عمیــق شده و بدنـبــال آن، نـشـت آب اسـتـخـر بـه میــزان قـابل تـوجــهی افزایش خواهد یافت.

در نهــایت، جهت جلوگـیری از آسیب و تخریب بیشــتر، این نوع استـخـر هــا بـلا استفــاده خواهند شد.. (بعنوان مثال: برخی تَــرک ها و مشکلات آب بندی سازه های آبی بتنــی، مربوط به فشارهـای مـثبت است که از بخش خـارجی سطح کاسـه استخـر حاصل می شود، تا حدودی با افــزونــه هــای ویــژه آب بنـدی بتــن قــابل تـرمـیـم می باشند. اما مشکـلات ناشی از فشــــار های منـفی کـه از زمیــن بـه کــاســــه استـــخــر وارد می شود، مــانند آب های زیر زمینی کـه انحــراف آن قبل از ســاخت استخـر بتنی تـوسط حفــر چــــاه در مجــاورت ســازه، مـهــار شــدنـیسـت، عمــومــاً به سـادگــی قـابل شنـاسـایی، تــرمیم و آب بنــدی پــایــــــدار نخــواهند بود.)

ضـرب المثـل پـارسـی، مصـداق بـارز ایـن مسـالـه اسـت: آب راه خـود را خـواهد یـافتــ ؛ حتی در دل سنـگــ .. }

خصـوصـاً بـا حـجـم، وزن و فشــار نسبـتـاً بـــالای آب بـر نقــــاط آسـیب پـذیـر کـــاســه استـخـر، ساخت غیر اصولی، مـوجب پـیدایش مشکـلات و خسـارات جـدی و بـعضـاً جـبـران نـاپـذیری خـواهد شـد..

[ استـخـر های خــانـگـی بطـور میـانگیـن حجــمی در محدوده ۵۰.۰۰۰ تـا ۱۰۰.۰۰۰ لـیتـر دارند { معـادل حـدود 50 تـا 100 مـتر مکـعب = 50 تـا 100 تُـن وزن و نیــــروئـی کــه نیـروی جــاذبــه بر واحــد حــجـم آب اعــمـال می نـمایـد(وزن مخصــوص آب) معــادل 9810 نیــوتـن بــر هــر متــر مـکعـب؛ که بـا دیـمـانسـیونML-2T2  نـمــایـش داده می شــود.. } ]  

 استخـر هـای عمـومی و همگــانی غــالبــاً بیش از 600 متـرمکعـب حجـم آب نگهـداری شده در  آنــهـا می باشد؛ بخــصوص بـا وارد شدن و پـرش هـر شنـاگــر، فشــار چــنـدیـن بــرابــری به کــاســه استــخـر وارد خــواهـد شــد؛ متعـاقـبـاً در این شـرایط محــاسبــه و اجــراء استــخــر، حسـاسـیـت و تخصص هــای خــاص خــود را می طلـبد. 

 طی سـالیـان اخیـر در ایـران، استخــر هـایی که به شکل غیــر اصــولـی سـاخته شده اند، اغلب به مشکـل نـشـت آب و ایجـاد تـرک در کــاسه استخــر بر خـورده اند.

(طبق آمــار غیر رسـمی از آنالیـز میـانگـین درخواست هـا و تمـاس هـای روزانه شــرکت پرشین و ۲ مجموعــه همکـار دیگر، بـالـغ بر ۶۰ درصـد از استخـر های غیر اصولی با مشکلات عدم آب بنـدی کامـل، در برخی موارد غـیر قابل تـرمـیم اسـاسی و نـقـصــان در عمـلکـرد مـکانیـسم گـردش و تصفیـه آب مواجـه گــردیده اند.)

 سیستـم پـایـش ۲۴ سـاعتـه دپــارتمـان بـازرسـی و نظـارتـــ پـرشین اسـتخـر   

” راهـکاری دیگــر جهـت کسبـــ اعـتمــاد، گــارانـتی رضــایـتـمنــدی و پــایـش دقـیــق کـلیـه مــراحـل ســاخـتـــ و اجــــراء “

 

Support-PersianPool

 در صـورت درخــواست کـــارفـرمـــایان و مشتـــریــان مـحـتــرم شـرکت، کلیـه مـراحـل سـاخت و تکـمیـل پــروژه تـوسط ســامــانــه انحـصــاری پــایـش آنــلاین پـرشین استـخـر، جهـت مشاهده نــحـوه اجــراء و میـزان پیـشـرفت پـروژه بصـورت کـامـلاً لـحظـه ای، تـوسـط اپلـیکیشن “پرشین پــایش” {قابـل اجـرا در کلیــه پـلتـــفــرم هـــا، از طریق تلفــن همـراه و کامپیـوتر} از آغــاز تــا مدت پایـان اجراء پـروژه، قـابل بازدیـد و بـررسی دقیق خـواهـد بـود..

از دیگـر خصوصــیات شـاخـص این سیستم، امکـان تـذکـر شفــاهی و یـــا توصـیــه آنـی کـارفــرمــایـــان محترم، بـه گــوش عـوامل اجـرایی مسـتقـر در پروژه می باشد که توسـط بـلندگـوهـای ویژه تعـبیـه شده در محل اجـراء، بصـورت آنلـایـن انـجـــام می پذیرد که در نـوع خـود در این راستــا، بـدیـع و کـارآمــد می بـاشد.

از اهــداف و ایـده هـای اولیـه طـراحی این اپـلیکیشن، حضــور دائـــمی و غیــر فـیــزیـکـی تـیـم بـازرسی و نـظارت شـرکتـــ بوده است.

اخیــراً بخش ویــژه ای جهت اسـتفـاده مشتـریـان و کارفرمـایـان محترم پـرشین استخـر به این اپـلـیکیشن اختصـاص یـافته است کـه امـکــان حضــور غیـــر فیـزیــکی کـارفرمـایـان صــاحب نـظـر را نیـز ممـکن می ســازد..  ◎◎◎quality-persianpool-IRAN SWIMMING POOL BUILDER

 در  ادامــه، بـه برخی دیگــر از سیـاسـت هـا و راهکــارهـای ویـــژه ارائــه شده تـوسط شـرکت پـرشین استخـر، که از دلایــــل اصلـــی تفــاوت استخــر هــای ساخته شده توسط این مجموعه، بـا ســایـر استخـرهـا می باشـد می پـردازیم:

نخست؛ اصــلاح شیــوه هـــای طــراحـی و انـطبـاق با معـیـار هــای روز دنـیـــا/ ایـجــــاد هــــارمـــونــی مـتنـاسب و همـــگن، عـــلاوه بر رعـایت پـلَـــن و قــوانیــن اصــول فِـنــگ شـــوئی {بــرای نـخـستـیـن بــار در ایــران و خــاورمیــانـه، تــوســط تیــــم تـحـقـیـقــــات پـرشین استخر: طــراحـــی و جانمایی تخصصی استـخر(عمومــی/خــانـگــی) و ایجــــاد محـیـــطی آرام بـخــش، انـرژیــک و کــامــلاُ مــــوثـــر، بــر پـــایه قــوانـیـن جــهــــانی فِـنــــگ شـــوئــی [Feng Shui] بـر اســـاس مـربـع لـو شـو (Lo-Shu) همیـاری اساتـیـد مـشهــور چـیــن}/ استفـاده از عنصـر آتـش بعنـــوان آتشـکده مجاور استخـر {استفــاده از ایـن ۲ عنـصـر اصـلــی طبیـعت (عناصـر اصـلی در طبیعت: آب، خــاک، بــــاد و آتـش) ضـمن طـراحی متـناسب، بـاعـث ایـجــاد آرامـشی خـاص و تسـریــع در جــریــان و گـردش انـــرژی خـواهد شد..} / استـفــاده از کــــاشی و سرامیـک های باکیفـیت و از همه مهمـتــر، ایجــاد تـــــوازن بـــا محـوطـه/ طــراحی نـــور پــردازی استـخـر و محــوطــه/ طــراحــی مـحیـط پیــرامــون استـخــر و ایـجـــاد لـنــد اِسکِـیپ متـناسـب(Landscape Design) و..

 { نمــونه پـروژه سـاخت استـخــر }

برخی مـوارد فـوق، در حقیقت بخـشـی از

 نکــات کـلـــیدی و راهـکـــار هـــایآشـکار شده توسط تیـــــم تـحـقیـقــات، ایــده پـردازی و دیـزایـن پرشین استخر محسـوب می گــردد که با کلیـه مخاطـبین خــود، خــالصـانه به اشتـراک گـذاشته شده است.

از دیــدگـاه کلـیه پرسنـل ایـن مجمــوعــه، دلـیـلـی مسـتـدل، جـهت پنـهــــان ســازی ایـن نـکـــات حائــز اهمـیت، امــا در مــواردی نـاشنـاختـه، یـافت نمی شود.

 نتـیـجــه اطـلـاع رســانی هــای صحـیـح و منــظــم، در کنــار اشتـراکــ گــذاری مشـتـاقــانـه تجـربـیــات، تـرجمــه و تـحــلـیـل دسـتــاوردهــای روز تـوسط یک رســانه در ارتـبــاط بـا ســـاخـت ســـازه هــا و استـخــرهـای مدرن؛ طی مـدت زمـان کـوتــاه، سـبب رشـــد چشمگیــر ایـن صنـعت و در نهــایـت منجــر بــه انـقـراض شـیوه اجــراء استخـر هـای غیـر اصـولی در ایـران خواهد شـــد.

زیــرا هـدف اصـــلی ایجـاد استـخـــر، عــلاوه بر ورزش مـفـرح شنــا، ایجـاد آرامش و انـرژی مـثـبـت، الـقـاء مکـانی بی تـردید لـوکس در اذهـان، افـزایش شـادابی و طـراوت انسـان می باشد؛ که در صـورت عــدم اجـراء صحیـح، بطـور کـامل و مفیـد به این نتــایـج دســت نـخـواهـید یــافـت. 

PERSIANPOOL-OLD-GARDEN-HOME-POOL

 

با نگـاه کلی به تعدد استخــرها در منـازل قـدیمی در سـراسـر کشور،(مـانند خـانه هـای خـاطره انگـیز پدر بزرگ و مادر بـــزرگ های عزیز) اشتیـاق و اهـمیت ارتبـــــاط با این عنـــصر اصـلی، حـیـاتــی و آرامــبخش طبیعت، در قـالـب آب نمـــا و یـا حـوض در گـــوشـــه ای از حيــاط منـــازل قــدیــمی ایــرانیـان، بـه این نتیـجـه خـواهیم رسیــد که ایـــــرانیـان ۲ یا ۳ نسـل گذشـتـه، عـلاوه بر برآورده نمودن نیـــازهـــــای آن دوران در جــهــت ذخـیـره آب، بـطــــور ذاتــــی عـلاقــه بــه ایجــاد یک حــوض و یـا استـخــر در منـازل خــود داشته انـد که طبـعـاً این تمــایل در نسلهـای بعد نـیز پـایدار مانـده است..

بنابراین، تمـــایل و نیـــاز به استـخر در اغلب افـراد جـامعه وجود دارد. اما بدلیل عدم دستــرسی به مکـان کـافی و مناسب جهت اجـراء استخـر، و یـا بیـم از هـزینــه های هـنگفت ساخت استـخـر، بـه ناچـار این اشتـیــاق و تمــایــل نـیـــز بـطـور کــل ســرکــوب خـواهــد شـد.. (جهت استفــــاده حداکثـر از استخــرهای کــوچــک، مـــطالعـه  ســـاخــتــــ استــــخـــــر بی انـتــهــــا پیشنهـــاد می شـود.)

 

در قـرن 21، عــصـر ارتـبـاطات و اطـــلاع رسـانی، ســاخت استخـرهایی با ظـاهـری تـاریخ گذشته، هـم شکل، و  به اصطلاح حســاب نشـده (Copy & Paste مطلق، بــــدون هیـچــگونــه نـــوآوری!) در کـشـــور غـنــی و متـمدنی چـون ایـران، کـه حـداقـل بـرابـر بـا اسـنـاد و آثــار تـاریخـی مـوجـودِ بجـای مــانده، در بخش نــوآوری، خـلاقـیت، ابتـکـــار، عـلی الخصـوص عرصــــه هــنـر مــعــمــاری، در جـهـــــان بعـنوان پیش قــدم و صـاحب سَـبـک، شـناختـه شده است؛ بـا توجـه به اطـــلاع رسـانی های وسیــع، ایـن طیـف استـخــرهـا متـقـاضیـان انگـشت شمـاری خـواهـند داشت. همچـنین، در نتیجـه اطـــلاع رســانی همگـانی به این امــر، سـازنده ای با معــیار هــای منســوخ شـده نیــز در جـــامـعــــــه هــــوشـیــــــار، بــه نــدرت پـایدار خواهد مـانــد. (قانــون عرضــه و تـقــاضــا)

نــگـــاهـــی مـتــصـــوّر و تـــأمّـــل بـــرانــگــیـــز بـــه آیـنــده:

»» از دیدگـاه پـرسنل این مجموعـــه، از اکـنون تا ۱۰۰ سال آیـــنده و بیشتــر، با توجه به شـیــوع تکنـولــوژی ثبـت و نــشـر سـریع اطـلاعــات، هـرگـونـه پیشــرفـتـــ یا پَـسـرفــتی، جــزو آثــار مستنـد از یکـــ کشــور محسوب خواهــد شـد.

بعنــوان مثــال: طـراحـی و تکنــولــوژی بکار رفتــه در ســازه هــا، بــرجهــا، اسـتخــرهــا و ساختمـــان های ساخــته شــده این دوره ایـــــران، تــحـتـــ عنـوان ساختـار کلــی و تکنـولــوژی سـاخــت و ســاز، در مـــدت زمـــان یــکـــ قـــرنِ ایــن آبـــ و خــاکــ ، ثـبــتـــ و بـه نسـل های آینـــده بطــــور کــامــلاً واضـــح و مسـتـدل منتــقـل خــواهــد شــد..

{همــانگــونـه که از سالهـــا قـبل تـا کنــون، سـازه هــایی چــون پـــاســارگــاد و یــا بقــایــای آثــار تــمدن در سالیــان بســیــار دور، از افتخــاراتـــ و اعتبــاراتــ بزرگـــ هنــر معـمــاری در جــهان، سَبْـکـــ زنـــدگـــــی و تـــمــــدن ایـرانـیــــان آن دوره محسـوبــــ می گــردد.. }

** تنـهـا لـحـظــه ای از ایــن زاویــه، بـه پـیـشفــرض مطرح شده بنـگـرید. ۵۰۰ ســـال آیـنــده، با توجـــه به رونــد رو بـه رشـــد تکــنــولــــوژی فـنـــاوری اطــــلاعــات، احتــــمــالاً عملـکــرد امــروز مـــا ســـازنــدگـــان، معـمــاران و طــراحـــان، از جمــلـه افتخــارات و اعـتبــارات نســل هـای آتــی بـه شــمــار خــواهد رفــت.. (و یــا بلـعـکس) در آن دوران کلیــه مــدارکـــ بصـورتـــ مُــــدَوّن و کــامـــــلاً شفــاف در دستــرس همگــان خــواهــــد بــود. بطـــوریکــه جــزئیــاتـــ مـــراحــل تــکمیــل پـروژه هــا نیــز بـصورتـــ مــصــوّر قـابـل استـنـــــاد می باشـند..

 

PERSIAN-POOL-BRAND

 

با تـوجــه به ایـن دیـدگـاه، مجمـوعـه پـرشیـن استـخـر بعـنـوان طـــراح و سـازنــده ســازه هــای آبـی در ایــران، نسـبـتـــ بـه ارائــه ایــده هـا، طـراحی هــای خـلاقـانه و منحـصـر بفــرد، هـمراه بــا اجـراء استـانـدارد و مــدرن (ضمن بــه روز رســانی دائــمی دانش فــنی تیــم) خـود را در این راستــا کـامـلاً مسـؤول می دانــد. 

همچنین کلیـه پرسـنل و کارکنـان مرتبـط با این مجمـــوعـه، مـوارد فوق را بخش مهمــی از منـشــور اخـلاقـی و عمـلـکـرد حـــرفـــه ای خود تلـقی نموده و خـود را ملـزم به رعـایـت کـامـل آنـها می دانـنـد.

 

در پـایــان مجدداً تـاکیــد می شـود، بابـت طـراحی و اجـراء مـوارد اجتـناب نـاپذیر و اساسی فــوق کـــه در حقیـقـت جـزئی از مسؤولـیتـــ هـا و وظـایفــ اصلـی یکــ شـرکـتــ مــدعـی بــه ساخــت صفــر تــا صـــد استخـر و مجــمــوعه هــای تفــــریحــی/ ورزشـــی آبی به شمــار می رود، در بسیـاری از این مــوارد  هـــزیـنـه مـــازادی به مشتـریـان گـرامی تحــمیل نـخـواهد شد.

!! بـا این وجـود، آیــا حتــی یک دلیـل منـطـقی جـهـتــ اجــراء غـیر اصـولی، دردســرسـاز و عمـومـاً هــمـســان استخـر، بـا متـُـدهـای منـســوخ شـده می تـوان یافـت ؟؟

  به منـظــور طــرح شکــایـات/ ارائـه انتقـادات و پیـشـنـهـــادات؛ در صــــورت تمــایل می تـوانـیـد در هــر سـاعـتــــ از شـبــانـه روز، از طـریق ارتبـاط بـا سـامــانه پیــامگـیر صــوتی پـرشین استخــر، پـیـغـام خــود را ثبـت و پیگیـری فـرمـائـید:

📢  سـامــانه پیــامــگیر صــوتی ۲۴ ســاعـتـه / در ۷ روز هفتـــه پـرشین اسـتـخــر  📢

24 Hours / 7 Days

021,43840911  

  

◄ جـهـتــ آگـاهی از هزینــه سـاخت اسـتخـر به بخش استعـلام قیـمت سـاخت استخـر مراجعه و یا با شماره های درج شده در وب سايت پرشین استخر تمـاس حــاصـل فـرمــائیـد:

 09128400911 || 021,22818361 || 021,22837060 || 021,22810744

 کانال تلگرام پرشین استخراز طـریـق کــانـال تلگـــرام؛ بـه خـانواده بـزرگــ پـرشین استـخـر بـپـیـوندید (کلیکـ کنیـد..)

 

 

 

پرشین استخر
2017/04/16
گارانتی رضایت مشتریان پرشین استخر
51star1star1star1star1star
ویژگیهای مهم سازنده استخر| لزوم بروزرسانی دیدگاه های تاریخ گذشته در طراحی
5 (100%) 26 votes