persian-pool-Company-Brand

در ابتـدا به تصـوّری که عمـومــاً مـا ایــرانیـان از سـازنـدگـان استخـر و یا تخصّـص سـاخت استخــر در اذهـان داریـم، خواهیم پرداخت و بــا تحلیــل این مسـألـه، به دلایــل ســـاخــت استخــر هــایی با کـیـفـیـت نامناسب، همســان و مشکل ســاز خـواهیـم رسیـد.

در این میـان (خصـوصـاً دیدگــاه عُمـوم) هموطــنـان بـسیــاری (بـا هر سـطح دانـش و تحـصـیــلاتی)، فعّــالـیـت و تـخـصـص “سـازنـــدگـــان استـخـر و سـازنـدگــان محتــرم سـاخـتـمــان را کـــامـــلاً یـکـســان می پنـدارنـد..

از ایــن دیـدگـــاه نـادرسـت، اجــراء استـخـر (سونــا/ جکـوزی و..)؛ بــه نــوعـی از خـدمـات جـانـبی و کــم اهمـیـت شـرکـت هـای سـاخـتـمـانی محـسـوب می گـردد!..

حـتی در اغـلب مـوارد کاســه استـخــر، بطـور کـامــل توسط افراد غیر متخصص اجــراء می شود، کـه عموماً اطلاعات اولیه آن حــاصل همـفکـری و جمــع بنــدی شـنیـده هــای بـرخـی دوستـــان و اطـرافیــان، ضمـن بکــارگیــری کـارگــران روز مـزد ساخـتمــانی (اعمّ از ایـرانی و غیـر ایـرانی) انجام پذیرفته است، بنا به گفتــه ایشان، پس از اجراء این مـرحله، زمان ورود استخــرســاز فرا رسیـده، زیرا راه انـدازی سیستـم گـردش و تصــفــیه آب استخـر نیـازمند تخصّص است، امــا اجــراء فونـداســیـون، خیــــر!..

امـا چـنـانچـه تا به کـنـون در این خصوص موفق به کسب اطـلاعات صـحیـح نشده اید، از ایــن لـحـظـه آگـــاه بـاشــید؛ کـه شــرکت هــای تـخـصـصـی ســازنـده استخــر و شـرکت هــای سـاختـمــانی، خـط و مـشی وظایـف، جــایگــاه شغــلی، تحـصـیلات آکــادمـیک، پــرســنل و استــادکـاران مـختـصِّ بـه خـود و کاملاً متـفـاوتـی دارنـد..

این دو حرفـه، صـرفــاً در بخشهـایی نــظـیر: طــراحی معمــاری/ محـاسبـات عـددی و طــراحـی پلـن جـانمـایی تــا حـدودی (بجـز قسمتـهای تـخصّصی هیدرولیکــ)، دارای اشتـراکــ می باشند.

در حقیقت مراحـل و محاسبـات مـربوط به اجــراء فـــــونـداسیون و سبـد پِـی استخـر، بـطــــور کـامـــل از شیوه محـاسبـات و اجراء فُـنـداسیـــون سـاخـتـمــان متــفــاوت بـوده و شیــوه تسلیح بـتن توسـط آرمـاتــور (آرمـاتوربنــدی)/ نـحـوه بتــن ریـــزی بهمراه ویــبره منـاسب، درصــد عیـار بتن و میزان مکــملــهـای مورد نیــاز/ نصـــب ســـرامـیکـــ / نصب و برپائی تـاسیـسـات ضدعفــونی و تـصفـیـه آب و.. در استخــر و ســازه هــای آبی(هیـدرولـیکــ) کــامــلاً متفــــاوت از خــدمــات مـتـنـاظـر آنـهــا در امـور ســاختـمـانی می بـاشـند.

گــواه ایـن تفـاوت، وجــود گــرایش هــای ویــژه ســازه های آبــی در  دانشـگــاه هــا، تـحـــت عنوان گـــرایش هــیـدرولـیـک است کـه مبـاحث آن، منـحـصـر بـه ســازه های آبـــی و آنـالــیز رفتــار آب می بـاشد.

(بـطــور مثـال: در رشتـه مهندسی عمـران، گرایش مهندسی آب و سـازه هـای هیـدرولیــکـی در مقطع کارشناسی ارشد عمران، و در شـاخـه مهندسی مکــانیـک، گرایش مکـانیـکـ سیــالات،شاخه رفتار آب در حالت سکون، می توان اشاره نمود.)

در این تخصص ناشناخته، چنــانچه اجراء کامل و از صفــر تا صــد اصــــولی اســـتخـر مــورد نـظر بــاشد، بخش هـائی که در مراحــل اجــرائـی، ظاهراً بـه چشــم می آینــد، از جمـــله زیـرســازی استخـر و اجراء فونداسیون، لوله کشی ها، نصب تجـهیـــزات و تــاسیسات، و در نهایت نصب سرامــیــک، مراحــلی هستند که تصـّور می شــود صــرفــاً با یافتن استـادکاران هریــک از این بخشــها، می توان به استخــری منـاسب دست یافت.

اما در حقیقت از منـظـر کـارشناسی، مـراحـل عنوان شده، حـداکثر به میــزان 80٪ از کـل مراحـل تکمیلی پروژه هــای استـخـر خـانگـی به شمــار می رود. (در استخـرهـای همگــانی(عمومـــی)؛ اجـراء کامـل استخــر، سونـا و جکـــوزی و.. ، جـمعـاً در حـدود 50٪ از هزینـه نهــائی و مــیــــزان تـکمیل پــروژه محسوب می گـردد.)

به این مـعنا که غـیـر از اجـــراء کــامل و اصــولی این مراحـل، بـخش هــای نـهـــان و مختلــف دیگــری در تکمیـل یک مجموعـه استخــر عــمومی و یـا پــارک تفریحی آبی استــاندارد نقش دارند کــه هریکـــ نیــازمنـد تـخـصص و تجربه خــاص خود می باشند. در غیـر اینصـورت، استخــر (عـمومی/ خـانگـی) قطعـاً بـــه کـارائـی و نتیـجـه مطلـوب مورد نــظــر کارفرما نخواهد رسید.

make pool

مـراحـل سـاخت استخـر بـتـنی، بـطـور اجــمـالـی، بـر ۲ قِـسـم استــوارند :  قسمت آشکــار + قسمت پنـهــان.

  Number-One-1

قسمت۱.  مـراحل آشکــار و  اجــرائـی استخـر (استخـر های بتـُنـی).

   »» اغـلـب بر این بـاورنـد، کـلیـه مـراحـل اجـراء یـک استخـر، به ایـن چهــار بـخـش خـلاصـه می گــردد: (زیـرا این مـراحل توسـط همـگـان رویـت می شود.)

 زیـرسازی، آرمـاتـور بنـدیبتن ریـزی. {بخـش۱» ایجـاد بســتر مناسب/ آب بنـدی اولیـه/ اجـراء فـونـداسـیون کـاسـه استخـر}

 اجــراء تـاسیـسـات گرمایش/ گردش، تصـفیـه و گـندزدائـی آب/ لولـه کشـی هـا. {بخـش۲» مکـانیــکــال}

 احراء امــور بــرقی مربـوط به چراغهــا/ تـامین بـرق تـاسیسات. {بخـش۳» الـکـتریکــال‌} 

 سیمـانکـاری/ آب بنــدی نـهــائـی و نصـبـــ سـرامـیکـــ. {بخـش۴» نـازک کــاری و نـصب سـرامیـک}

Number-two-2

قسمت۲. مراحـل نهــان اجـراء پروژه استخـر خانگی و یا یک مجموعه استخر عمـومی: (این مراحل معمولاً توسط همگـان رویـت نمیشود.)

»»اختصـاص تیــم هـای مربوط به محـاسبــات،‌ آزمـایشــات/ تــهـیــــــه و تـدویـن دقیـق نقـشـه هــــای الکـتـریــکـــال و مکـانیـکـال جهت ارائـه به واحـدهـای اجـرائی هم راستا/ نیــازسنـجی، ایــده پـردازی و ایـجــاد هــارمـونی مـتـنـاسب و علـمی/ طـــراحی و تنـظیم پلن مـعمــاری و جـــانمـــایی با تـوجــه به دسترسی های حســــاب شده، طــراحـــی ۳ بعــدی {در استخـر های خانگی روباز طراحی محیط پیــرامــون استخـر (لنــد اسکیپ) و ایجـاد فضــــائی متنـاسب ضمن القــاء حس آرامش/ {در مورد استخرهـــای عمــومی، طــــراحی بر اســاس نیــــازسنجی منـطـقه اجراء، ابـعاد زمین و مساحت مفید ساختمان انجـام می پـذیرد.} / طراحی و محاسبـه سیستم گـرمایش و سرمـایش هوای محیط، کانال کشی  هـوا ســاز و دستگـاه رطوبت گیــر [Dehumidifier] (تنظیم رطوبت محیط توسط دستگاه رطوبت زدا، از بخشهـــای حـائـز اهمـیـت در استخــرهـای سرپوشیده (عمومی، خانگی)محسوب می گردد.)

(در شرایـط مطلـوب، مــیـزان رطـــوبـت محـــیط استـخــر برای آرامش انسان، در محـدوده 50٪ الــی 60٪ در نظـر گرفتـه می شود.)/ نـظارت دقیــــق بــر صحت انجـــام مــراحل اجـرائی، پیــاده ســـازی مــــطابق محـاســـبـات و طـرح تائیـد شده/ در ارتباط با استخـــر های عمــــومی و پـــارک های آبــی: برپایی نرم افزار و سخت افزار ســامــانه فـروش هوشمنــد، تـجهیـزات مرتـبـط بــا لاکــرهــا(قفل کـُـمـــدهـا)/ سیـاست هـای از پیش تـعریف شده جهت ایجــاد پایـبـندی و تــداوم مـراجـعه مشتریـان، راهکــارهـای افـزایش فروش و..

 رعایت و توجه به کلیــه ایـن مـوارد، از الــزامات و ویــژگی هــای یک استخر اصــولی به شمار می آید که متاسفانه در حال حاضر کمتر به آنها توجه میشود.

نکته قابل توجه در این خصوص: کارفرمایان محترم، بابت بکــارگــیری بـرخی از این امکانات و الزامــات (مـانند اختصاص تیـم های مهندسـی ویـــــژه، تــیــم هـــای ایــــده پـردازی، ایجـاد تنـاسب و هــارمـونـی بصورت تخصصی، طـراحی و جـانمــائی دو بعـدی و سه بعـدی و..) عمـدتــاً ملزم به پرداخت هـــزینــه های مـازاد نخواهند بود. در شــرایطی که تیــم های تخصصـی فــوق، در یـک مجموعـه و یـا یـک شرکت سـازنده استخـر وجود نداشته بـاشـد، همـکـاری و  عقد قراردادهای مجزا بـا ۲ و یا چنـد شرکت تخصصی دیــگر (شرکت های تخصصی ارائــه دهـنده هــر یک از این خدمــات)، اجتنــاب نــاپـذیــر است..

در غیــر اینـصــورت استـخر و یا مجمـوعه ورزشی، نفریحی آبی؛ در گـذر زمان بـا مشکــلات بیشماری روبرو خــواهد بود. (بی شک، یکی از مهمترین دلایل اجراء استخر های غیر اصولی در ایران، نادیــده گرفتن همین الــزامات می باشد.)

از اهـداف راهبـردی شـرکتـــ پرشین استـخـر از آغـاز فعــالیــت خــود تـا بـه اکـنــون، تــــحــتـــ عـنـوان طــراح ارشـد و سـازنـده انـــواع سازه های هیــدرولـیـــکـــــــ (Hydraulic Structures)، تـرویــــج دیـدگــاه هــای روز و تکـنولــوژی مــدرن دنـیـــا در ایـــــــران، اجــراء اصولـی و رضایـتــ بخش  کـلـیــه استخــرهـــا، ارائــــه اطــلاعـات/ مشــــاوره کامـلاً صــــحیـــــح  و اصــولــی، هـــمچـنین آمـــوزش و اشتـراک گــذاری راهکـارهـــای نـویـن طراحی، محـاسبــات عــددی و روش اجـــراء استـانـدارد این نوع سازه بـه عـلاقـمنـدان و پژوهشگران گــرامی می باشد.

بــه ایــن منــظور؛ شرکت پرشـين اســتـخــر در صــدد فراهـــم نمودن زیــــــر ســـاخـت هـای منــاسب و شـرایـط مـطلــوب جـهـت بـــرقـراری ارتبــاط چند جـانبــه، حـرفــــه ای و کـامـــلاً‌ صـمـیمـانـه در محــافل پـیمـانکـــاران، ســازنــدگـــان، مـتـخـصـصـیـن و کلیـــه هـمـکـاران گرانقـدر، تحــت عــنوان یـک اجــتمـــاع بـا هــدف مشترکــ می باشد. (هــدفــ : بـــه اشتــراک گــذاری دانـش و تجــربـیات، در جـهـت پیـــشرفـــت خود و آســـایـش کــلیــه هموطنــان)

چشــم اندازی به آتـیـه این هــدف، ارتبــاط مسقیـم این اجــتمــاع متّـحـد و متـعـهّد، بـا ســایــر متخصّصین و سازنــدگــان مرتبط با ایــن حـــرفـــه در اقصی نقــاط جهـــان می باشد. (مـطابـق بـا روابـط حـرفـــه ای و در عیـن حــال صـمـیـمـانــۀ رقبــــای تـجــــاری مـطـــرح، در ســـراســــر مـمــالـکـــ پیـشـرفـتــۀ دنـیا، که اثرات مثبت این نوع دیدگاه بـــه وضـــوح قــابـل مشـــاهـــده و ملموس می باشد.)

در حال حــاضر در کشــور عزیزمان ایـــران، با توجــه به عـدم اطــلاع رسـانـی کـافی و مـؤثــر از عـــواقـب نـاشــی از ســـاخــت و ســـاز بـی کـیـفـیـت استخـر، عــــدم نیـازسنجی صحـیح در پروژه هــای عمـومی و خـانگی، و در نهـــایـت مشتریانی با اطلاعات اندکــ از اهمیت سازه های هیدرولیکــ، همچنین افزایش تقـاضـا ها جهت  اجــراء استخـر های صــرفــــاً ارزان قـیـمــت، وضعیت مناسبی در خصوص اجـراء استخـر بطـور اصولی و استاندارد دیده نمی شود..

بطور معمول، عـدم رضــایـتــــ مشتـریـان، از ۲ مشکل نشأت میگیرد:

۱- تـصـفـیــــه نادرست آب. (که سبب تغییر رنگ آب استخر و یا کدر شدن آن، پس از گذشت چند ماه خواهد شد.)

۲- مشکـلات مربوط بــه ایـزولاســیـون و آب بنــدی کـاســـه استخـر.

نکتــه قابل تامل این است که، خاصـیّــت و هدف اصلـی از طــراحـی و اجـراء استـخـــر، دقیـقــاً ایــن ۲ مورد اسـتـــ !..

“تـعـبیـر ایـن مساله، مــاننــد خـریـد اتــومـبیلی با قیمت ارزان است کــه فقــط و فقــط یـکـــ ایــراد کوچک! در آن وجــــود دارد: روشــــن نـمی شـــود و یا حرکـــت نمی کنـــــد!..  و از دیگــر لحــاظ عــالیـست.. {در واقع، فاقـد اصلی ترین بخش کاربری بوده و عملاً بلا استفاده می باشد.} “

»زمــانیــکـه یک اسـتخــر بــدون اسـتـراتیــژی و محــاسبه مـتنـاسب سـاختـه شود، احـتمال اینکــه صـاحبان این استخرها پس از مـدتـی با مشـکـلات متعـددی همچون ترک دیواره ها و عدم آب بنــدی ســازه دست و پـنجــــه نــرم کــنند، بسیــار زیــاد است.

عــلاوه بـر اینکــه بدلیل عدم گردش آب و تصـفیه صحیح؛ آب استخــر پس از چنــد مــاه شفــافـیــت و کیـفـیـتـــ اولـیــه را از دست خــواهــد داد، همــچـنیـن بــه مــرور زمــان آبـــ استـخـرهــائـی بـا نــرخ گــردش آب و تـصـفـیــه نـامـتــوازن؛ با توجه به ورود حـــشــرات و مـوجــودات مــوذی، مــانـنـد انــواع ســوسـکـــ ، مــارمــولکـــ و رویش جلبـک و .. اجـــازه استـفـــاده مفـیـد از یک استـخـر را بــرای انــســان سـلـب خـواهـند نمود.

همــانگـونـــه کـه پیــش تـر عــنـوان شــد، استـخـرهــای شنـا تـنــهــا بــر ۲ اصــل: ” آب بنــــدی و تصـفیــــه آبــــ صحیح” استــــوار میبـاشنــد.

امّـــا جــالـبـــ اســت بـدانید؛ دقــیـقــاً نقــطــه ضعـفـــ اسـتـخــر هــای ارزان قــیـمـتـــ ، بــا توجه به اسـتـفــاده از روشــهـای ابــداعـی در اجــراء فـُــنداسیــون همین 2 اصل می باشد..

 در عصر حاضر (قرن بیستــــ و یکـــم)، بــا توجّه به وجـود مـنــابـع و ریفِـرِنـسـهــای مــوثـق و اطلاعات بــه روز در دنیــای اینـترنـت، مانـنـد وب ســـایت هــای ویــژه جستـجــوی مقــالات علمــی، مـــانــنـد: Google Scholar / Academic Search /Scopus و.. ، طبعاً دوران نتیجه گیری از روش “آزمــون و خــطا”و در نـتـیـجـه اتلافـ منـابـع و فـوت زمان به پـایـان رسـیـده است..

نیــازسنـجی/ طـراحی و اجـراء استخر هـای به معنـای واقعـی کلمــه “مفـیـد” و بـه مـوازات آن شـیـکـــ

از دیدگاه مجموعه پرشین، از ویژگی های اصـلــی، امــا پنــهــان یـکــ استـخـــر کــــارآمــد، بــرقـــــراری تـوازن در ایجــاد آرامــش روح و ســلامـتـــ جـسـم انـســـان است. لازمــــه مـحــقّق شــــدن ایـن انـتــظارات، هم اندیشی تیم های تخصّصی و جدّیت در انجام دقیق محـــاسبـــات عددی، طـــــراحــی و اجـــراء اصــــولـی ایــن ســــازه حساس می بـاشــد.

اما در مقــابل، استخرهای ارزان قیمت، بدون رعایت اصول فنی و استانداردهای لازم، ضمن تـکـرّر عـود مـشکـلات، نـتــایـج حــاصل، متـفـاوتـــ از ویژگی های عنوان شده و در برخی موارد نـگــران کـنـنــده و آزار دهنده نیز خواهند بود..

 با توجه بــه ایــنکـه؛ اسـتـخــر از الزامـات یـکــ سـاخـتـــمــان مـحـسـوب نـمی گردد (مــوارد ضـروری یـک سـاختـمـــان بعنوان مثال: سـرویـس بـهــداشـتـی/ حــمّـــام ..)  درنتیجه هــدف از اجــراء استخر بـرقــــراری تـعـــادل و بـه طَـبَـع آن ایـجـــاد آســـایـــش و آرامــــش در انسان، مضاف بر زیـبــــایــی منـحـصــر بـفـــرد می باشد. بر پایه این اهداف، طـبـیــعی بنظر میرسد؛ زمــانـیــکــه نـتــایجی کـامـلاً متـفــاوتـــ و یا معکوس از اجرا حــاصــل گــردد، نـاخـــودآگـــاه سمــاجـتـــ در وجـود آن بــــاعـث دلــزدگــی بیـشتــر خــواهـد شــد. همچـنیــن در شــرایطــی که بـدلـیـل عــــدم استـفــاده کـارآمـــد، وجـود چـنـیـن اسـتـخــری، نـــه تنــهــا بـا نـبـودش تـوفیــری نمی کـند، بـلـکـه وجـــود آن مـنـجــر بـه الـقــــاء حـس نا امـنـی، پـشیـمــانـی، ایـجـــاد دردســــر و اضـطــــراب از گـــستــرش صـدمــــات و خـســـــاراتـــ جانـبی خـواهـــد انجـامـید..

از دیدگــاه آکــادمیــک، بـخــشـهــای مخــتــلـفــــ ســاخـتـــ یـکــ اسـتـخـر، تـلفــیـقی از رشـتــه هــای مهـنـدسی عـــمـــران، مـهـنـدســی مکـانـیـکـــ [شــاخـه استـاتیـکــ سیــالاتـــ ] و هـنــــر مـعمــــاری مـحـســوب میگــــردد کـه شـوربـخــتـــانـــه تـــا بــه امـــروز بـا وجــود اهـمـیـتــــ زیاد آن، از زوایـای تـخصـصی، علــمی، هـنـــری و محــاسبـاتی؛ در کشـور فـرهـیـخـتـه ای چون ایـــــران، کـمتــر مــورد تــوجــه قــرار گــرفتــه اسـت.در مقابل، استخــرهــای لاکچــری و حســاب شـده، در انـحــصــار قــشـر مــرفـــه و اعـیـان، ضـمن پـرداخـت هـزیـنـه هـای گــزافـــ بــوده است.. حتـی بـرگـزاری نمــایشگـاه هـای داخــلی و بـیـن الـمللی در کشـور، عـمـلاً قادر به ایجاد تغییراتی مـلمـوس و یا تاثیــر شگـرفـــ در این خصوص نبودند.

پرشین اسـتـخــر کلـیـه خـدمـــات خــود را همــراه بــا گـــــارانتــــی رضــایتــــمـنـدی ارائـــه می نمــایـد.

آیــا گــارانتــی رضــایـتـــ مشـتریـان، خصــوصــاً در پـروژه هـای ساختمــانی و عمــرانی، امری محـقّق شـدنی استـــ ؟

بـا طـرح ایــن ســؤال کـه ممکن است در اذهــان ایجــاد گردد؛ نـگـــاهی اجمــالی مـی انــدازیــم به راهکـــار هــای منـــطـقی و کــامــلاً اجــــرائـی ارائـــه شــده تـوســـط شـــرکــتــــ  پرشین استـخـر (دانـش محــور)، بمنطور تحقّق این آرمــــان:

در ابتدا، پیش از آغـاز مراحـل اجـرائی پــروژه، کلیـه محـــاسبــات، شبیــه سـازی(SIMULATION) و یـا آزمـایشــات مـربــوط بـه هـــر پــروژه، تـوسـط تـیـم مهـندسـی پـرشین انـجــــام می پـذیـرد. بعـنـوان مثــال: آزمــایـش مقــــاومـت و گرید خــاک، بررسی تـَـنِش و فشـار هـای منـفـی احتمـالـی، آنـالیــز مقـاومـت ســازه، اعمـال وزن و فشار وارده به ســاختــمـان (در صورت اجــراء اســتخـر در ارتـفـــاع) بـا کـمـک نــرم افــزارهــــای  مــرســوم محــاسبـات و طــراحی ســازه؛  مـانـنــد ETABS, ANSYS, SAFE, : STAAD.Pro, Auto Cad و.. آنــالـیــز و بـهیـنـــــه ســـازی می گــــردد.

سپــس، مـــراحــل آغازین اجـراء پـروژه و تکمـیل هــر بخـش توسـط تـیم های تخــصصی مرتبط، ضـمـن نـظارت دقیــق بـر کـلّـیه مـــراحل اجــراء تا تکمیـل نهــــایی تـوسـط مــهـنـدس نــاظـــر ویــژه هـر پـــروژه، می بــاشــد.

:::‌ در صورت عـدم رضـــایت کــارفــرمــــا از نـحــوه اجــراء هـر بـخش (وجـود مشکلات ساختـاری/ ایرادات جزئی و..)؛ مـراتب در اســرع زمــان بـه مســؤول بــازرسی کمـیتـه نـظـارت پرشین استخـر ارجــاع داده خواهد شد.

پس از بررسـی و آنـالــیز دقـیق نواقـص و مـشکلات احتـمالی تـوسـط نـاظـرین تیــم بـازرسی فـنی شــرکت پرشین، در صـورت مشـاهـده کــوچـکـتـریـن قـصـــور در اجــراء هـر سِـگمِـنـت، ضمن اخــطار کتبــی و درج در پرونــده ســوابــق شغــلی مســؤول مسـتـقـیـم بـخش مــرتبــط و همـچنین نـاظـــر پـروژه، تـا رفــع نهــایی نقصـــان و جلب رضـــایت قــــطعی کـــارفـرمــا، پرسنــل مجـــاز بــه اجـــراء مرحـله بـعــد و ادامــه پـروسـه اجـراء نـخواهـند بـود..

به این ترتیب، پس از اتـمـام پـروژه، امـکان اعـطای بیـمــه نامـه رسمــی و قــانونی، از جـانب شــرکت هـای بیمـه گـذار مـعـتبر طـرف قرارداد، جهـت ضـمـانت نـهـایـی کـلیــه خـدمـات ارائــه شده؛ مقـدور و قـابل ارائه خواهـد بود. همچنین مدت اعتبـار بیمــه استـخــر بصـورت سالـیـانه قــابـل تـمــدیــد می باشد.. (مشابه بـا قـوانیـن ـایـر بیـمـه نامه هـا )

طراحی و اجـراء سازه استخر با توجــه به معیـارهای بین المللی و محــاسبات دقیق در منطقـــه پایلوت، بکــارگیـری استـادکـاران و نیـروهای کـامـلاً متـعهد در کنـار مهـندسین و طراحــان خــلاق و بـا تجـربــه، و در نـهــایـت ارائـه بیـمـه نـامــه جـهـت تـضمــیـن کیفی بـــدون چــون و چــرا استخـر هـای اجراء شـده توسـط شرکت پرشین، تنـها بخشی از اصــول این شرکت در راستـای دستیـابی بـه رضـایت مشـتریان و تـضـمـین کیفـیت نهــائی کـلیـه پـروژه هـا محسوب می گـردد.

بدیهـی است که دستــیابـی بـه این هــدف (کسـب رضــایت کـارفرمــایـان و مشتـریــان ارزشـمنـد پرشین استخـر)؛ جــز بـا رعــایت دقـیق این اصـول و همکـاری بی دریغ کلّـیه پرسـنل این مجــموعه، میسّـر نمی شـد.

پرشین استخـر تـا به ایـن لـحـظــه(#تیــر ۱۳۹۷)تـنـهـــا شـرکـتــ معـتبـر و فعــال در زمیـنـــه اجــراء و سـاخـت ســازه هـای هیـدرولـیـکــ (آبــی) از جملـه مخــازن عظیـم ذخیــره و نگهـداری آب/ ســدهــای آبــی، انـواع اسـتخـر (استخـر خـانگـی.خـصـوصــی، پـارکــ آبــی، استخــر عمــومی. ورزشی و..) محسوب میگردد کـه بـا افتـخــار کلیــه خـدمـــات خود را بهمــراه اعطای بیـمـــه نـامـه رسـمـی انـحـصــاری استخر ارائـه می نمـاید..

نکــاتی در ارتبــاط با مشکـلاتــ متداول استخــرهـا:

بطور مشخـص، هـدف اصـلـی از اجراء استخـر، نگهـداری آب بـدون بـروز مشکـلـات پــایان نـاپـذیر  آب بنـدی می بـاشد. دستیـابی بـه ایـن اصـل، مستـلـزم رعــایـتـــ کلـیــه الزامات مـرتـبــط بـا قوانیـن محـاسباتی و اجــرا تـخـصصی فونداسـیــون اسـتـخــر خواهد بود.

کـوچکتـرین قصـور و عـدم بکــارگیری فنون تخصصی در ارتـبـاط با محـاسبـات سازه، و یا عدم توانایی انتـقال صحیـح نتـایج به تیـم هــای اجــرائی، طــی گـذشتــ زمـــان بـاعـث ایـجــاد روزنـه هـای بـسیـار جــزئی و یـا تَـرَکــ هـای بـاریـک در دیواره ها و یا کف سازه خواهد شد. وجــود یـکــ روزنـه که حـتـی تـوسـط چـشــم غــیر مســلّح قـابـل رویـت نـیست، پس از گذشت مدت زمــانی کوتـاه، بـه شکـاف هایی عمیــق تبدیل شده و بدنـبــال آن، نـشـت آب اسـتـخـر بـه میــزان قـابل تـوجــهی افزایش خواهد یافت.

در نهــایت، بمنظور جلوگـیری از آسیب و تخریب بیشــتر، پس از بی نتیجه ماندن حل مشکلات، این نوع استـخـر هــا بـلا استفــاده خواهند شد.. (بعنوان مثال: برخی تَــرک ها و مشکلات آب بندی سازه های آبی بتنــی، مربوط به فشارهـای مـثبت است که از بخش خـارجی سطح کاسـه استخـر حاصل می شود، ممکن است تا حدودی با افــزونــه هــای ویــژه آب بنـدی بتــن قــابل تـرمـیـم می باشند. اما مشکـلات ناشی از فشــــار های منـفی کـه از زمیــن بـه کــاســــه استـــخــر وارد می شوند، مــانند آب های زیر زمینی کـه انحــراف آن قبل از ســاخت استخـر بتنی تـوسط حفــر چــــاه در مجــاورت ســازه، مـهــار شــدنـیسـت، عمــومــاً به سـادگــی قـابل شنـاسـایی، تــرمیم و آب بنــدی پــایــــــدار نخــواهند بود.)

ضـرب المثـل پـارسـی، مصـداق بـارز ایـن مسـالـه اسـت: آب راه خـود را خـواهد یـافتــ ؛ حتی در دل سنـگــ .. }

خصـوصـاً بـا حـجـم، وزن و فشــار نسبـتـاً بـــالای آب بـر نقــــاط آسـیب پـذیـر کـــاســه استـخـر، ساخت غیر اصولی، مـوجب پـیدایش مشکـلات و خسـارات جـدی و بـعضـاً جـبـران نـاپـذیری خـواهد شـد..

[ استـخـر های خــانـگـی بطـور میـانگیـن حجــمی در محدوده ۵۰.۰۰۰ تـا ۱۰۰.۰۰۰ لـیتـر دارند { معـادل حـدود 50 تـا 100 مـتر مکـعب = 50 تـا 100 تُـن وزن و نیــــروئـی کــه نیـروی جــاذبــه بر واحــد حــجـم آب اعــمـال می نـمایـد(وزن مخصــوص آب) معــادل 9810 نیــوتـن بــر هــر متــر مـکعـب؛ که بـا دیـمـانسـیونML-2T2  نـمــایـش داده می شــود.. } ]  

 استخـر هـای عمـومی و همگــانی غــالبــاً بیش از 600 متـرمکعـب حجـم آب نگهـداری شده در  آنــهـا می باشد؛ بخــصوص بـا وارد شدن و پـرش هـر شنـاگــر، فشــار چــنـدیـن بــرابــری به کــاســه استــخـر وارد خــواهـد شــد؛ متعـاقـبـاً در این شـرایط محــاسبــه و اجــراء استــخــر، حسـاسـیـت و تخصص هــای خــاص خــود را می طلـبد. 

 طی سـالیـان اخیـر در ایـران، استخــر هـایی که به شکل غیــر اصــولـی سـاخته شده اند، اغلب به مشکـل نـشـت آب و ایجـاد تـرَک در کــاسه استخــر بر خـورده اند.

(طبق آمــار غیر رسـمی از آنالیـز میـانگـین درخواست هـا و تمـاس هـای روزانه شــرکت پرشین و ۲ مجموعــه همکـار دیگر، بـالـغ بر ۶۰ درصـد از استخـر های غیر اصولی با مشکلات عدم آب بنـدی کامـل، در برخی موارد غـیر قابل تـرمـیم اسـاسی و نـقـصــان در عمـلکـرد مـکانیـسم گـردش و تصفیـه آب مواجـه گــردیده اند.)سیستـم پـایـش ۲۴ سـاعتـه دپــارتمـان بـازرسـی و نظـارتـــ پـرشین اسـتخـر   

” راهـکاری دیگــر جهـت کسبـــ اعـتمــاد، گــارانـتی رضــایـتـمنــدی و پــایـش دقـیــق کـلیـه مــراحـل ســاخـتـــ و اجــــراء “

Support-PersianPool

 در صـورت درخــواست کـــارفـرمـــایان و مشتـــریــان مـحـتــرم شـرکت، کلیـه مـراحـل سـاخت و تکـمیـل پــروژه تـوسط ســامــانــه انحـصــاری پــایـش آنــلاین پـرشین استـخـر، جهـت مشاهده نــحـوه اجــراء و میـزان پیـشـرفت پـروژه بصـورت کـامـلاً لـحظـه ای، تـوسـط اپلـیکیشن “پرشین پــایش” {قابـل اجـرا در کلیــه پـلتـــفــرم هـــا، از طریق تلفــن همـراه و کامپیـوتر} از آغــاز تــا مدت پایـان اجراء پـروژه، قـابل بازدیـد و بـررسی دقیق خـواهـد بـود..

از دیگـر خصوصــیات شـاخـص این سیستم، امکـان تـذکـر شفــاهی و یـــا توصـیــه آنـی کـارفــرمــایـــان محترم، بـه گــوش عـوامل اجـرایی مسـتقـر در پروژه می باشد که توسـط بـلندگـوهـای ویژه تعـبیـه شده در محل اجـراء، بصـورت آنلـایـن انـجـــام می پذیرد که در نـوع خـود در این راستــا، بـدیـع و کـارآمــد می بـاشد.

از اهــداف و ایـده هـای اولیـه طـراحی این اپـلیکیشن، حضــور دائـــمی و غیــر فـیــزیـکـی تـیـم بـازرسی و نـظارت شـرکتـــ بوده است.

اخیــراً بخش ویــژه ای جهت اسـتفـاده مشتـریـان و کارفرمـایـان محترم پـرشین استخـر به این اپـلـیکیشن اختصـاص یـافته است کـه امـکــان حضــور غیـــر فیـزیــکی کـارفرمـایـان صــاحب نـظـر را نیـز ممـکن میســازد..  ◎◎◎quality-persianpool-IRAN SWIMMING POOL BUILDER

در  ادامــه، بـه برخی دیگــر از سیـاسـت هـا و راهکــارهـای ویـــژه ارائــه شده تـوسط پـرشین استخـر، که از دلایــــل اصلــی تمایز مجموعه ها و استخــر هــای ساخته شده توسط این شرکت، بـا ســایـرین گردیده است، می پردازیم:

نخست بخاطر بسپارید؛ هر پرسنل صرفاً در یک رشته یا یک بخش می تواند تخصّص و مهارت کافی داشته باشد. بنابر این در ابتدا جذب و گزینش برترین استاد کاران و مهندسین باتجربه در این راستا میباشد. سپس اصــلاح شیــوه هـــای طــراحـی و انـطبـاق با معـیـار هــای روز دنـیـــا/ ایـجــــاد هــــارمـــونــی مـتنـاسب و همـــگن، پیاده سازی قواعد پـلَـــن فِـنــگ شـــوئی [بــرای نـخـستـیـن بــار در ایــران و خــاورمیــانـه، تــوســط تیــــم تـحـقـیـقــــات و معماری پـرشین استخر ثبت گردیده است] : طــراحـــی و جانمائی تخصصی استـخر(عمومــی/خــانـگــی) و ایجــــاد محـیـطی آرام بـخــش، انـرژیــک و کــامــلاُ تاثیر گذار، بــر پـــایه قــوانـیـن کهن و  جــهــــانی فِـنــــگ شـــوئــی [Feng Shui] و مـربـع لـو شـو (Lo-Shu) با همیـاری اساتـیـد باتجربه چـیــنی}/ استفـاده از عنصـر آتـش بعنـــوان آتشـکده مجاور استخـر {استفــاده از ایـن ۲ عنـصـر اصـلــی طبیـعت و طـراحی متـناسب، نتیجه حاصل آرامـشی کم نظیر ضمن تسـریــع جــریــانات انــرژی خـواهد بود..} / استـفــاده از کــــاشی و سرامیـک مرغوب و از همه مهمـتــر، ایجــاد تـــــوازن میان طراحی کاسه استخر و محیط پیرامونی/ طــراحی نـــور پــردازی استـخـر و محــوطــه آن/ طــراحــی مـحیـط اطراف استـخــر و پیاده سازی لـنــد اِسکِـیپ متـناسـب (Landscape Design) و.. { نمــونه پـروژه سـاخت استـخــر }

برخی مـوارد فـوق، در حقیقت بخـشـی از

 نکــات کـلـــیدی و راهـکـــار هـــای آشـکار شده توسط تیـــم تـحـقیـقــات، ایده پـردازی و طراحی معمـاری مجموعه پرشین استخر محسـوب می گــردد که با مخاطـبین خــود، به اشتـراک گـذاشته شده است..

از دیــدگـاه کلـیه پرسنـل ایـن مجمــوعــه، دلـیـلـی مسـتـدل، جـهت پنـهــــان ســازی ایـن نـکـــات حائــز اهمـیت، امــا در مــواردی نـاشنـاختـه، یـافت نمیشود.

 نتـیـجــه اطـلـاع رســانی هــای صحـیـح و منــظــم، در کنــار اشتـراکــ گــذاری مشـتـاقــانـه تجـربـیــات، تـرجمــه و تـحــلـیـل دسـتــاوردهــای روز تـوسط یک رســانه در ارتـبــاط بـا ســـاخـت ســـازه هــا و استـخــرهـای مدرن؛ طی مـدت زمـان کـوتــاه، سـبب رشـــد چشمگیــر ایـن صنـعت و در نهــایـت منجــر بــه انـقـراض شـیوه اجــراء استخـر هـای غیـر اصـولی در ایـران خواهد شـــد.

زیــرا هـدف اصـــلی ایجـاد استـخـــر، عــلاوه بر ورزش مـفـرح شنــا، ایجـاد آرامش و انـرژی مـثـبـت، الـقـاء مکـانی بی تـردید لـوکس در اذهـان، افـزایش شـادابی و طـراوت انسـان می باشد؛ که در صـورت عــدم اجـراء صحیـح، بطـور کـامل و مفیـد به این نتــایـج دســت نـخـواهـید یــافـت. 

PERSIANPOOL-OLD-GARDEN-HOME-POOL

با نگـاه کلی به تعدد استخــرها در منـازل قـدیمی در سـراسـر کشور،(مـانند خـانه هـای خـاطره انگـیز پدر بزرگ و مادر بـــزرگ های عزیز) اشتیـاق و اهـمیت ارتبـــــاط با این عنـــصر اصـلی، حـیـاتــی و آرامــبخش طبیعت، در قـالـب آب نمـــا و یـا حـوض در گـــوشـــه ای از حيــاط منـــازل قــدیــمی ایــرانیـان، بـه این نتیـجـه خـواهیم رسیــد که ایـــــرانیـان ۲ یا ۳ نسـل گذشـتـه، عـلاوه بر برآورده نمودن نیـــازهـــــای آن دوران در جــهــت ذخـیـره آب، بـطــــور ذاتــــی عـلاقــه بــه ایجــاد یک حــوض و یـا استـخــر در منـازل خــود داشته انـد که طبـعـاً این تمــایل در نسلهـای بعد نـیز پـایدار مانـده است..

بنابراین، تمـــایل و نیـــاز به استـخر در اغلب افـراد جـامعه وجود دارد. اما بدلیل عدم دستــرسی به مکـان کـافی و مناسب جهت اجـراء استخـر، و یـا بیـم از هـزینــه های هـنگفت ساخت استـخـر، بـه ناچـار این اشتـیــاق و تمــایــل نـیـــز بـطـور کــل ســرکــوب خـواهــد شـد.. (جهت استفـاده از حداکــثر فضــا و اجراء استــخـری کـوچـک، امــا با تکنولــوژی استـخـر بی انـتــهــا ،مـــطالعـه مطلـب  ســـاخــتــــ استــــخـــــر بی پایـان (Endless Pools) پیشنهـــاد میشـود.)

در قـرن 21، عــصـر ارتـبـاطات و اطـــلاع رسـانی، ســاخت استخـرهایی با ظـاهـری تـاریخ گــذشته، هـم شکل، و  به اصطلاح حســاب نشـده (Copy & Paste مطلق، خـالــی از هـرگــونـه نـــوآوری!) در کـشـــور غـنــی و متـمدّنی چـون ایــــران، کـشـوری کـه حـداقـل بـرابـر بـا اسـنـاد و آثــار تـاریخـی مـوجـودِ بجـای مــانده، در بخش نــوآوری، خـلّاقـیت، و ابتـکـــار، عـلی الخصـوص در عرصــــه هــنـر مــعــمــاری، بعـنوان پیش قــدم و صـاحب سَـبـکــ، در جـهـان شـناختـه شده است؛ بـا توجـه به اطـــلاع رسـانی های وسیــع، نـاگـزیــر، اجــراء ســازه بـا مـتـُد هــای غـیـر عـلـمی با درصـد ریسـکـ پـذیـری بـیـش از 70 درصـد! بـطور حـتـم، متـقـاضیـان انگـشتــ شمـاری خـواهـند داشت.

همچـنین، در نتیجـه اطـــلاع رســانی همگـانی به این امــر، سـازندگـانـی که بـا بـه روز رسـانی اطـلاعـات فـنـی خود مـخـالــ هـستـنـد و با معــیار هــای منـســوخ شـده نیــز در یـکـــ جـــامـعـۀ هــــوشـیــــار، بــه نــدرت پـایــدار خــواهنـد مـانــد. (قانــون عرضــه و تـقــاضــا)


نـگـــاهـی بــه آیـنــده ای کــه با ادامـه ایـن رَوَنــد مـتــصـــوّر خــواهـد بــود..

campaign-perfessional

»» مطابق با آمـوزشــات ارائـه شـده توسط مدیران مجموعه پرشـیـن، از دیدگـاه پـرسنل این مجموعـــه، از سـالـهـا پیش تــا صــدهــا سـال بـعـد، با توجه به شـیــوع تکنـولــوژی ثبـت و نــشـر سـریع اطـلاعــات، هـرگـونـه پیشــرفـتـــ یا پَـسـرفــتی، جــزو آثــار مستنـد مـلـی از یکـــ کشــور محسوب خواهــد شـد.

بعنــوان مثــال: طـراحـی و تکنــولــوژی بکار رفتــه در ســازه هــا، بــرجهــا، اسـتخــرهــا و ساختمـــان های ساخــته شــده این دوران، تــحـتـــ عنـوان ساختـار کلــی و تکنـولــوژی سـاخــت و ســاز، در مـــدت زمـــان یــکـــ قـــرنِ ایــن آبـــ و خــاکــ ، ثـبــتـــ و بـه نسـل های آینـــده بطــــور کــامــلاً واضـــح و مسـتـدل قـابـل انـتـقـال خــواهــد بــود..

{ همــانگــونـه که امــروز، سـازه هــایی چــون پـــاســارگــاد، بقایای شهــر ســوخـتـه و .. از افتخــاراتـــ و اعتبــاراتــ بزرگـــ هنــر معـمــاری، سَبْـکـــ زنـــدگـــــی و تـــمــــدن ایـرانـیــــان آن دوره محسـوبــــ می گــردد.. }

** تنـهـا لـحـظــه ای از ایــن زاویــه، بـه پـیـشفــرض مطرح شده بنـگـرید. ۵۰۰ ســـال آیـنــده، با توجـــه به رونــد رو بـه رشـــد تکــنــولــــوژی فـنـــاوری اطــــلاعــات، احتــــمــالاً عملـکــرد امــروز هــمه مـــا ســـازنــدگـــان، معـمــاران و طــراحـــان، از جمــلـه افتخــارات و اعـتبــارات نســل هـای آتــی بـه شــمــار خــواهد رفــت.. (و یــا بلـعـکس) در آن دوران کلیــه مــدارکـــ بصـورتـــ مُــــدَوّن و کــامـــــلاً شفــاف در دستــرس همگــان خــواهــــد بــود. بطـــوریکــه جــزئیــاتـــ مـــراحــل تــکمیــل پـروژه هــا نیــز بـطور مــصــوّر قـابـل استـنـــــاد می باشـند..

PERSIAN-POOL-BRAND

با تـوجــه به ایـن دیـدگـاه، مجمـوعـه پـرشیـن استـخـر بعـنـوان طـــراح و سـازنــده ســازه هــای آبـی در ایــران، نسـبـتـــ بـه ارائــه ایــده هـا، طـراحی هــای خـلاقـانه و منحـصـر بفــرد، هـمراه بــا اجـراء استـانـدارد و مــدرن (ضمن بــه روز رســانی دائــمی دانش فــنی تیــم) خـود را در این راستــا کـامـلاً مسـؤول می دانــد. 

همچنین کلیـه پرسـنل و کارکنـان مرتبـط با این مجمـــوعـه، مـوارد فوق را بخش مهمــی از منـشــور اخـلاقـی و عمـلـکـرد حـــرفـــه ای خود تلـقی نموده و ملـزم به رعـایـت کـامـل آنـها می باشند.

 

در پـایــان، مجــدداً تـاکیــد می شـود، بابـت طـرّاحی و رعـایـت اصـول فنی و محاسباتی که مـوارد اجـتـناب نـاپذیر و اســاسی یک تیم مهندسی میباشند { در حقیـقـت این موارد قـسمـتـی از پیـش نیـازهـا، مسـؤولـیّتـــ هـا و وظـایـفــ اصلـی شـرکـتــهــای مــدّعـی بــه اجــراء از صفــر تــا صـــد استخـر و  مجریان مجــمـوعه هــای تفــریحــی/ ورزشــی آبـی به شمــار می رود.. } در اغـلـب مــوارد، هـــزیـنـه مـــازادی به مشتـریـان گـرامی تحــمیل نـخـواهد شد.

 بـا این وجـود، آیـblock2ا حـتّـی یـکــ دلـیل منـطقی جهـت اجــراء اسـتـخـر و مجمـوعــه های آبـــی بطور غیر اصـــولــی میـتـوان یـافـتــ؟ـ..!..


 به منـظــور طــرح شکــایـات/ ارائـه انتقـادات و پیـشـنـهـــادات؛ در صــــورت تمــایل می تـوانـیـد در هــر سـاعـتــــ از شـبــانـه روز، از طـریق ارتبـاط بـا سـامــانه پیــامگـیر صــوتی پـرشین استخــر، پـیـغـام خــود را ثبـت و نتیجــه آنـرا پیـگـیری نـمــائـیـد:

24 Hours / 7 Daysسـامــانه پیــامــگیر صــوتی ۲۴ ســاعـتـه / در ۷ روز هفتـــه پـرشین اسـتـخــر  📢

,43840911  icon-lifesaver

◄ جـهـتــ آگـاهی از هزینــه سـاخت اسـتخـر به بخش استعـلام قیـمت سـاخت استخـر مراجعه و یا با شماره های درج شده در وب سايت پرشین استخر تمـاس حــاصـل فـرمــائیـد:

 0912.84.00911 || 0921.670.7853

کانال تلگرام پرشین استخراز طـریـق کــانـال تلگـــرام؛ بـه خـانواده بـزرگــ پـرشین استـخـر بـپـیـوندید (کلیکـ کنیـد..)

ویژگیهای مهم سازنده استخر| لزوم بروزرسانی دیدگاه های تاریخ گذشته در طراحی
5 (100%) 51 votes
Summary
product image
Author Rating
1star1star1star1star1star
Aggregate Rating
5 based on 164 votes
Brand Name
PersianPool Waranty
Product Name
گارانتی کیفیت پرشین استخر
Price
usd 10000
Product Availability
Pre-Order Only