اصـالـت پـایـدار اسـت..

روش ساخت استخر بتنی

استـخــرهـای بِـتُـنـی چـگــونـه طــراحی، محـاســبه و اجــراء میگـردنــد؟ [آمـوزش مـراحــل طراحـی ســاخـتـــ اســتـخــر بـتـونـی]

?How to Design, Calculate and Build Concrete Swimming Pools

بنــام حـرفـه ای تـریـن مـعـمــار؛

طـّـراح و مــجـری بـی بـدیــل گـیتـی..ساخت استخر بتنی

 

 

انــواع روش هـا در ســاخـتـــ اسـتـخـــر 

»»» استــخــرهـا بـا تـوجـه بـه نــوع کـاربـــری، مکــان اجــراء و همچـنـین از دیـدگـــاه ســاخـتـاری [نـوع مصـالــح بکـار رفـتــه در اجــراء]، بــه اقســام مخـتلــفی تـقـسیـم بـندی می گــردنـد.

امــا در کـشــور عـزیـزمــان ایـــران، اســتـخـر هــای بـتـنــی از محـبـوبـیـت و تـقــاضــای بیـشــتـری در مـیـان مـتــقـاضـیــان بـرخــوردار اسـت.. [بـالــغ بـر 75٪ از درخــواسـت هـا]

»»ایــن در شــرایــطی است کــه در اغــلب نقــاط دنیــا، ســـاخــت اســتـخــرهـــای کـامپــوزیــتـی (Composite بمـعنـای در هـم آمـیـخـتـن چـنـد مــاده) کــه بــه اســتـخــر هـــای پـیش ســاخته نــیـز مشـهـورنـد، تــقــاضــای بـیشـتـر و تــوجـیــه اقـتـصــادی مسـتـدل تری نـسبـت بــه اســتخـرهــای بـتــونــی دارند.

»استخرهـای بتـنی، از انعطاف پذیری نســبتاً بالائی بـرخوردارنـد. به طوری میتـوان هـر شکل و یا طـرحی از کاسـه استخـر را توسـط آرمــاتوربندی منــاسب اجــراء نمــود.

اما اسـتخـر های پیش ساخته انتخاب طرح و سـایز، به انـدازه ها و شکــل های از پیش قالب گیری شده محدـود میگردد.

اگر چه در استخر های پیش ساخته، ساخت در سایز و یا طراحی دلخواه ناممکن نیست؛ اما دستیـابی به این هـدف مستلزم طراحی و ساخت قـالـبی اختصاصی مـیباشد که علاوه بر صـرف مـدت زمان بیشـتر، هزینـه بالاتری نیــز به کـارفرمـا تحمـیل خواهـد نمـود.
مــراحـل اجـراء و سـاخـت استخـر بتنـی

»» نـخـسـتین مرحـله اجــراء استـخـر بـتـونـی همانند کلیـه سـازه های عمـرانی، تهیـه و تـنـظیـم پـلانهــای مهـندسی مربوط به فـونداسـیون کاسـه استخـر می باشــد.

چنانچـه محـل استقــرار کاسـه اسـتخـر در ارتفــاع باشد؛ (مانند استخـر های اجـراء شده در طبقـات ساخـتمان، تراس، پشت بــام و..) لازم است تمهیدات مربوط به محاسبات سـازه(سـاختمان)، بر اســاس میـزان تحمّـل پـذیری بــار مــازاد سـازه استخـر، مضاف بر وزن آب استخـر، بطـور دقـیق انجـام پذیـرد. سپس عملیلا اجـرا آغاز گــردد. (بعنوان مثال: لـزوم تقویـت سـتونـهای طبقـات پائیـنی سـاختمـان)

»مراحــل گــود بـرداری، آرمـاتوربنـدی استخـر، اجــراء فـونــداسیـون اسـتخـر، در بخش های بـعدی و با توجـه به پـِلَـنـهـای مهندسی (Plan) انجـام می پـذیـرد.

»بمنظور آرماتوربندی استخرهـای بتـنی عمـوماً از میلگـرد هـای فولادی تیـره[مشکــی] آجــدار A3 ، تـرجـیـحــاً برنـد فـولاد پـرشین“، و یا مـواردی دیگـر با مـخـتـصـاتی در این تـراز، سایـزهای 12 و 14 استفـاده میگردد..

در واقع، سـایزمیلگردهـا بر اساس محاسـبات، فواصـل شبکـه مش، شـرایط مـحـل اجـراء، عمـق و مسـاحـت کاسـه اســتـخـر بطــور دقـیق مشخـص میـگــردد.

»پـس از تکمیل شبکه آرماتورهـا و بستن قـالـب هـا؛ زمـان بتـن ریـزی فـرا خـواهـد رسـید.

»»قالـبهـای بتـنی اسـتاندارد عمـومـاً از جنس چـوب، فایبـرگلاس یا ورق فــولاد ساخـته می شوند. [باتوجه با کوچک تر بودن سـایز قـالب های استخری، نسبت به قالـبهای ساختمـان، اجـاره قالـب بتــنی فلـزی آن به مراتب دست یافتنی تـر خواهد بود..]

پس از عمل آوری بتـن (که زمان آن متناسب با شرایط آب و هوائی منطقـه و ضخـامت بـتن کاسـه اسـتـخــر متـفـاوت می باشد)، نمـــای سطح با استفاده از روش ها و متریالهـای مختلف شکل خـواهند گـرفت.
انـواع اسـتخــرهــای بـتُــنــی 

»از لـحــاظ شــیـوه بـتــن ریــزی در اجــراء«
number_1

گـــــروه نـخــســتــــ

»استـخــرهــای اجــراء شـده توسـط بتــن قـالـب گـــیری شـده.

 

»»با تـوجــه به نوع قـالـب بتـنی مـورد استفـاده،

استخـرهائی که با بتن قـالـب گـیــــری شـده اجــرا می گــردنـد، خــود بـه دو گــروه تقـســـیم میگــردند :

  1.  بتن قـالـب گـیــــری شـده یـکـــپـارچــه.

  2.  بتن قـالـب گـیــری شـده چـنـد تـکــه.

 

number_2

گـروه دوم از انواع استـخـرهـای بـتنی،

  توسطـ پاشیـدن بتـن (بـتـن پـاشـشـی یـا “شـات کـریـت”) اجراء میگردند.

👁»»در ایـن روش، بـتــون بـا استفـاده از دسـتــگـاه بـتـن پـــاش، در میـان شـبـکـــه های آرمــاتــور کـاسـه اسـتـخـر پـاشیـده می شـود.

 

»بتـن پـاشیـدنـی (بـتن پـاششـی) نیــز بـه 2 روش قـابـل اجــراء میبـاشد:

»بتـن پـاششـی خـشـک 

»»بــتن پـاشـیـدنـی مـرطـوب

 

گـروه سـوم از استـخـرهـای بـتـونـی، استخـرهـائی هسـتند که تــوسط بـتـن خـشک و کـوبیـده شـده اجــراء می گـردند.

 

گـروه چـهارم استخـرهـای سـاختــه شـده بـا بـلـوکــ بـتـنی می بــاشـند.


»
بـطـور کلـی استخـرهـای بـتـنـی، از بتـن مسلـح سـاختـه می شونـد. نـظـر بـه متـخـلـخل بـودن مـاهـیـت بــتن و همـچـنیـن نـفـوذ پـذیـری بـالای آن در بـرابـر آب؛ پـوستـه این استخـرها معمـولا به همـراه یـک روکـش مقـاوم در بـرابـر آب (مـانند پـلاستـر) پـوشش داده می شونـد.

بتون ریزی استخر-Concrete pools

 ســایــر روش هـای  اجـــراء  اســتـخــر بتــنی

1– استفاده از بتـن مسلح تحت فشــار به منظور کسب اطمینان از این که دیوارها و کف استخر به صورت دائمی در حالت فشاری باقی خواهند ماند.البته از این روش می توان برای معـابر پیرامون کاسه استخر و قسـت کـف مناطق مـرطوب نیز استفاده نــود؛ که الـبتـه این بستگی به شیوه طـراحی دارد.
2– استفاده از بتن مسلح به صورت سـاندویـچـــی که این روش موجب افزایش شـدید بــار مـرده سـازه می گــردد.
3– استفاده از بتن مســلـح بـا روکــش هـای PVC 2، روکـش هــای مشـابـه یـا روکـش هـای ضـد آب تـزئیـنی بـه صـورت پـاشــشـی.
» نکـتـه دیگـر کـه در ارتـبــاط بـا فضـاهـای خالـی سـازه ای مـورد تـوجه قرار میگیـرد: لازم اســت کـه انـدازه  فـواصـل بـه حــدی در نـظـر گـرفـته شـود کـه یک فـرد بـالـغ قـادر بـه عبـور از میـان آن (بـمنـظـور بـازدیـد از  سـازه و در صـورت لـزوم، انـجــام تـعــمـیـرات لازم) بـاشد. این بخـش از ســازه مجهـز بـه تجـهیـزات روشنـایی دائمـی و پـریـز بــرق نــیز می بـاشد.مـراحـل سـاخـت اسـتـخـر بـتُـنی

مهمترين بخش در اجــراء استخـرهاى شنـا، كـه نسبـتی مستــقـيم بـا ايـمنى سـاخـتمـان، ويــلا و یاسـاختمـان هــاى مـجــاور دارد، نـوع بـتن، شیـوه بـتن ريـزى و آرمــاتـور بنـدى آن بـاشد..

 

روش بـتـون ریــزی یک تـکــــه

در این روش از بتن ریزی کاسه استخر؛ کــف و دیــواره های استــخـر، در یـک روز اجـراء میگـردند.

»ایـده آل است کــه فـاصلـه آرمــاتـورها از 15 سـانتیمـتر در تمــام جهـات کـمـتـر نـباشـد؛

ویـبـره منــاسب بـا فــرکـانـس پـاییـن، در ابتــدا و فــرکـانـس بــالا در انتــهـا تـنظیــم گــردد.

منطقیست در کلیه مراحل اجرا استخر، خصوصا بستن آرمــاتـور و اجـراء مخلـوط بتن و قالب بندی، از اکیپ مــاهــر کـه اختصــاصــاً در زمیـنـه استخـر  فعــالیت دارنــد؛ استفــاده شود.

 

مهـــم: ســبد استخـر(فـونـداسیون کــاسـه اسـتخـر) بـا فــونداسـیون ساختــمان، بسیـــار مـتـفــاوت است.

سبـد استخـر، کمــی دشــوارتر و نیـازمــند محـاسبـات خــاص، مهــارت و تجـربــه کــافی در خـصـوص ســازه هــای هیـدرولیکــی (آبـــی) می باشد.نــکات حــائــز اهمـیـت در ســاخت اسـتـخـر بـتـونـی

استـفــاده از مصـالح مـرغـــوب؛ سیــمـان و شن مـرغـوب بـا سایـز متنـاسب، مــاسـه طبـیـعـی، آب بمیــزان کــم (به انـدازه).

افــزودنی ها و مکمل هـا [مانند سـوپـر ژل میــکـروسیـلیـس]؛ صـرفـاً توسط متخصص مشخص و اضــافه گــردد.

واتــراسـتــاپ

واتر استاپ نوار باریکی از جنس PVC [و یا سـایر مـواد/ مانند واتـر استاپ هیـدروفیـلی] میـباشد که در مواقع بتن ریزی2 تکـه، دور تا دور محـل تلاقـی بـتن کـف و دیـواره ها قـرار میگیرد.

 در بتن ریزی 2 تکـه اسـتخــر، نقـاط آسیب پـذیـر، مـحل تلاقـی بتـن کـف و دیـواره هـاست، کـه با وجـود  استــقـرار دقیـق نــوار واتـرستــاپ، احتـمـال نشـت آب از این نقـاط بسـیار کاهـش خـواهـد یافـتـ..

»»استـفــاده از نــوار واتــراسـتـاپ؛ در بتـن ریزی 2 مرحلـه ای [بـتن ریزی دوتکــه] الــزامـی می باشـد!..

 شایسـته است نــوار واتـراســتاپ؛ با دقــت بالا و بــصورت ثابت، در محل صـحیح نـصــب گــردد. روش اجــراء استـخـر تـوســط بـتـن پـاششی

(شاتــکـریـت | Shotcrete)

انجمن بتن آمریکا، بتن پاشیدنی را ملات یا بتونی تعریف می کند که به صورت پنـوماتیکی و با سرعت بالا بر روی سطوح پوشیده می شود.

در انگلستان گـاهـی از اصطلاح (گـونـیـت) در عوض واژه شــات کریــت (بتن پاششی) استفاده میـگـردد.

 

مـزایـای بتـن پـاششی:

1– در روش اجـراء اسـتخـر توسـط بـتـن پـاشـشی، نیـازی به استفاده از قالب های بتـنی نمیباشد. [قالب بندی عموماً هزینه بالایی دارد]
2-بدون تحـمـیل هزیـنه های مـازاد، میتـوان ظاهــر کـاسـه اسـتـخـر را بـا اشــکال دلـخـواه اجـراء نمـود.
3– در اجـراء بتـن ریـزی با روش بـتـن پـاشــشی یا شاتـکـریت، از مـدت زمــان اجـراء بـتن ریــزی کـاســـه اسـتـخــر بصـورت چـشــمــگـیـری کاسـتـه خـواهـد شــد.
4-با استفـاده از بـتـــن پاشـشـی میـتوان استخـر را در سایت های پـر ازدهــام که دسـترسی به لـوازم و تجهـیزات با مـحـدودیـت های بســیاری همـراه است؛ اجـراء نـمـود. »» از دیگــر مـزایـای بـتـــن پاشـشـی: بمنـظـور بتـن ریـزی میــان آرمـاتورهـا، تـنهـا با استفـاده از یک دستــگاه بـتـن پـاش مـجـهــز به لـولــه خـرطـومـی، بـســهـولـت قـادر بـه اجـراء 100 مـتر خـواهـید بود.نـقــاط ضــعـف و احتیـاط های مهم بتـن پـاششی

1– بتـن پـاششی مشکل نفـوذ آب به زیر پوسته استخـر و معـلـق شدن آن که می تواند موجب آسیب رساندن به سازه استخـر گـردد بسـیـار جـدی اسـت. بنابراین اجراء این روش مستلزم انجام بررسـی های لازم میباشد.

2-بمـنظور حصـول اطمـینان از اجراء دقـیق بتـون ریزی در سراسـر شبکه آرماتـور، اپـراتوردستـگاه بتـن پاش باید از تجربه و مهارت کافی برخوردار باشد.رعایت این نکته به ویژه در محل تلاقی دیوارها و کف از اهمیت بیشتری برخوردار است.

3-در این روش به دلیل عدم استفاده از قالب های بتنی، آسیب پذیری سازه بتنی در مرحله ساخت نسبت به دمای بسیار پایین در فصل زمستان بیشتر است.

»»مهمتـرین معیـاری که در این روش بر نتیجـه نهــایی تــاثیر گــذار اسـت؛ تجــربه و مهــارت فــردیست کـه اپــراتـور دستـگـاه میباشد..


آمـوزش چگونگی سـاخت اسـتـخر بـتونـی، مراحـل اجـراء استـخـر بصـورت خـلاصـه:

»»پس از طـراحی و اتمـام محـاسبات سـازه استخـر، مرحلـه نخست اجراء، مشخص نمودن مکان مناسب و گودبرداری استخر می باشد.

make-swimming-pools-ساخت-استخر

در این مرحله ابتدا دورتادور مکان مورد نظر علامت گذاری میشود؛ سپس عملیات خاکبرداری انجام میپذیرد. (گودبرداری استخر توسط ماشین آلات خاکبرداری مانند باب کَت و یا توسط نیـروی انســانی)

گودبرداری استخر

»پس از همـوار نمـودن کــف و دیـواره های مکــان گــودبرداری شده؛ مرحله آجـرچـینی استخـر می باشد.

بعد از پـایان آجر چینی دیوار استخر؛ توسط بتن مِـگـر کـف استخـر را پـوشش داده و آنـرا همسطح می نـمــائـیم.

»پس از خشک شدن بتن مِـگر کـف استخر؛ شبکــه های آرمـاتور استخر بسته خواهد شد.(در این خصوص مطالعـه مطلب آرماتوربندی استخر پیشنهاد می گردد..)

در مرحله بعد لـولــه گـذاری ها انجام میشود و لولــه های ورودی و خروجی استخر و لولـه های انتـظار استخر تعـبیه (باصطـلاح خوابانیده) میشود. بهترین لوله برای این منظور لوله های یو پی وی سی می باشد.(جهت آگاهی بیشتر؛ مطالعه مطلب لوله و اتصالات UPVC پیشنهاد میشود..)

»» مرحله بعــدی، شبکـه هـای دوم آرمـاتور(مِـش) بستـه خـواهد شد. (آرمــاتوربندی استخر یا مِش؛ برای کف و دیواره استخر انجام میشود و اصولاً متشکل از 2 لایه شبکه میباشد که ضخـامت میــلگــرد و فـواصـل آن هــا، طی محـاسبات فشـار و تنـش هـا مشخص خـواهد شد.)

»پس از اتمـام آرماتوربندی و مهار مناسب میلـگـرد ها, قالب بتن بسته خواهد شد. (بسته به نوع اجرا پروژه؛ قالب یک یا دو طرفه) سپس بتن کف و دیواره بصورت مجزا و با استفاده از واتر استاپ و یا بهمراه یکدیگر (بسته به پروژه متفاوت است) ریخته میشود. (مکمل های بتن مانند ژل میکرو سیلیس در این مرحله افزوده میگردد؛ عیار بتن کف و دیواره استخر هـا بطور معمول 350 و 400 میباشد.)

منظور از عـیـار بتن یا ملات، میزان سیمــان استفاده شده در بتن یا ملات، در واحد حجم می باشد (واحد حجـم بتن در ایران مترمکعب می باشد). بعنوان مثال: منظـور از عیــار بتن 350، در یک متر مکعب بتن فـونداسیون 350 کیــلوگــرم سیمــــان (معــادل 7 پــاکـت 50 کیـلوگـرمی) استفـاده شـده است..

make-swimming-pools-ساخت-استخر

»» مـرحله بعـد؛ سیمــانکاری و آب بندی نهــایی استخر می باشد که با چسب هــای بتن و یا مـواد پـایـه سیمـان انجام می پذیرد.(مـــطالــعــه مـــطـلب آب بنـدی استخـر پیشنهـاد می شود..)

»» پس از پـایـان مــرحله سیمــانکــاری استخـر؛ ســرامـیک استخــر نصـب خـواهد شد که این مرحلـه نیز از حـسـاسـیت بـالایـی برخوردار می باشد.

»» در حـال حـاضر، انـواع مختـلـفی از سرامـیک هـا و مـوزائـیک های شیـشــه ای، جهت زیــبــایی و جلـوه بیـشـتر استخـر و محیــط پیــرامون آنـهـا استـفـاده می گـردد. بمـنظـور بـازدید از این نـمـونه هــا، بـه بخـش سـرامـیک وارداتـی استــخـر مراجعــه فـرمائیـد.. (در این خصـوص مطالـعـه مطلـب سـرامـیک استخـر نیـز پیشنهـاد میشود..)

glass-mosaic-pool

»» در خــاتـمــه؛ مجــدداً یـادآوری میگــردد؛

محــاســبه و اجـــراء ســازه هـای آبـی؛[همـچون اسـتخــر]، مـسلــتـزم رعــایـت اصــول و بـکـارگــیـری فـنـون کـاملاً مــجــزا و مت

تفـاوت تخصـصی میباشد. به همین دلیل اکــیـداً پیشنهـاد میشود؛ جهت پیشگیری از بروز مشـکلاتی نظـیر تَـرک دیـواره ها و نشــت آب، که در پـروژه های غـیر اصـولـی به وفـور یافـت می شود؛ از سـازندگـان مـجـرّب و شرکـت هـای باسـابقه کـمک بگـیرید..

 

»بمـنظـور آشنـائـی بیـشتـر بــا انــواع و اقـسـام طــراحـی هـای استـخــر و جــکـوزی، از بـخــش نـمــونه طـراحـی هـا بــازدیـد فـرمـائـیـد.


انــواع روش هـای اجــراء اســتـخـرهـای بـتــونـی

 
 
جـهت آگــاهــی از هــزینــه سـاخت اسـتخـر بـه بخش استعــلام قـیمـت سـاخت استـخــر مــراجعـه و یا با شـماره هـای درج شده تمـاس حــاصــل فـرمــائیـد:

1calling

021.284286

021284.22911

091284.00911


 

دانلــود توضیحـات تکـمیـلی و جـامع ملــزومـات،شـرایط و قـوانین ســاخت استخـر همگانـی

 1telegram-follow

از طـریق کـانال تلـگرام؛ به خـانـواده بـزرگ پـرشین اسـتخـر بـپیـوندید..instagram-folllow

صفـحـه رســمی پرشیـن استـخــر در ایــنسـتـاگــــرام..
 

لــــوکــــــــــس، فـــــکــــــــــــــــــر کـــــــــــــن . .

. . T H I N K L U X U R Y

بـا مجموعـه پــرشــیــن اســتـخــر؛ این رویـــا بــه واقـعـیـت تــبــدیـل خـواهــد شــد..
[[ تـلـفـیـق هـــنـر طــرّاحــی مــدرن و ایــده پــردازی بــــا عـلــوم مهـنـدسـی مــعمـاری / ضـمـن صـــرف کـمــتـریــن هـزیــنـه مـمــکـن.. ]]


iran-persianpool-branchesپرشین استخـر، اجراء صفـر تا صد انـواع اسـتـخـر در سراسـر کشـور با هزینـه واحد و ارائـه بیـمـه نامـه رسـمی..