آمـوزش روش هـا و مـراحـل سـاخت استـخر

 (استخـرهـای بِـتُـنی چـگونـه سـاختــه می شـوند؟ | How to Make Concrete Swimming Pools?1

زکـات عـلم، نشر آن است.. {مـالیـاتــ انسـانی آمـوختـه هـا، بـه اشتـراکـ گذاری بـخشی از آنهــاسـت..}


بنــام بی بـدیـل تـریـن مـعـمـار گیـتی..

سـاخـت استـخـر:

»»» استــخرهـا بـا تـوجـه بـه نـوع اسـتفـاده و محـل اجـراء، از لحــاظ مصـالـح و مـواد بکـار رفتــه در ســاخـت آنـها، بــه انــواع مخـتلــفی تـقـسیـم بـندی می گــردنـد. در کـشـور عزیزمــان ایــران، اســتـخـر هــای بــتــنــی دارای بیـشـتریـن تـقــاضـا در میـان متقـاضیـان می بــاشد..

ایــن در شــرایــطی است کــه در اغــلب نقــاط دنیــا، ســـاخــت اســتـخــرهـــای کـامپــوزیــتـی ( Composite : بمعنای در هم آمیختن چـند مــاده) کــه بــه اســتخــر هـــای پـیش ســاخته نــیـز مشـهـورنـد، تــقــاضــا و تــوجیــه اقـتـصــادی بـیــشـتری نـسبـت بــه اســتخـرهــای بـتــونــی دارند.

از میان انواع مختلف استخرها، استخرهـای بتـنی از انعطاف پذیری نسـبی بـرخوردار هستند. به طوری که شکل و طـرح اجرا شده در محوطه استخر را می توان با آرمــاتور بندی منــاسب اجــراء نمــود.
مرحله نـخـسـت اجــراء استـخـر بـتـونـی، تهیـه و تنـظیـم پـلانهــای مهندسی می باشــد.
گــودبرداری، آرمـاتوربنـدی استخـر، اجــراء فـونــداسیون اسـتخـر، در مـراحل بـعد و با توجـه به پـِلَـنـهـای (پـلان | Plan) مهندسی انجـام می پـذیـرد. برای آرماتوربندی استخرهای بتنی از میلگردهای فولادی استفاده می شود. قالبهای بتنی استاندارد معمولا از جنس چوب،فایبر گلاس یا فولاد ساخته می شوند.در واقع نوع قالب بندی است که نمای سطح بتن را پس از برداشتن قالب ها تعیین می کنند .پس از پایان آرماتور بندی نیز عملیات بتن ریزی انجام می شود.
پس از عمل آوری بتن که زمان آن متناسب با شرایط آب و هوایی منطقه و ضخامت لایه بتن متغیر است ،نمای سطح با استفاده از روش ها و مواد مختلف شکل می گیرد.

استخرهای بتـنی، از لحاظ شیوه استفاده از بتـن، به زیـر گـروه های مختـلفی تـقسیم بـندی می گردند:
اولین گـروه از ایـن طیـف استخرهـا، استخرهـای ساختـه شده با بتــن قـالـب گـیری شـده می بـاشنـد. بسته به نوع قـالب های بتـنی مـورد استفـاده، استخـرهای قـالـب گـیــــری شـده نیــز بـه دو گــروه: یـکـــپـارچـه و چـنـد تـکــه طـبــقـه بنـدی می شوند.

  • گـروه دیگر از استـخـرهـای بـتنی، استـخرهایی که تـوسط پاشیـدن بتـن (بـتـن پـاشـشـی یـا “شـات کـریـت”) اجراء می گردند؛ می باشد.

»»در ایـن روش، بـتــون بـا استفـاده از دسـتــگـاه بـتـن پـــاش، در میـان شـبـکـــه های آرمــاتــور کـاسـه اسـتـخـر پـاشیـده می شـود.

»بتـن پـاشیـدنـی (بـتن پـاششـی) نیــز بـه 2 روش: »بتـن پـاششـی خـشـک و »»بــتن پـاشـیـدنـی مـرطـوب قـابـل اجــراء میبـاشد.

  • گـروه سـوم از استـخـرهـای بـتـونـی، استخـرهـائی هسـتند که تــوسط بـتـن خـشک و کـوبیـده شـده اجــراء می گـردند.
  • گـروه چـهارم استخـرهـای سـاختــه شـده بـا بـلـوکــ بـتـنی می بــاشـند.

»بـطـور کلـی استخـرهـای بـتـنـی، از بتـن مسلـح سـاختـه می شونـد. نـظـر بـه متـخـلـخل بـودن مـاهـیـت بــتن و همـچـنیـن نـفـوذ پـذیـری بـالای آن در بـرابـر آب؛ پـوستـه این استخـرها معمـولا به همـراه یـک روکـش مقـاوم در بـرابـر آب (مـانند پـلاستـر) پـوشش داده می شونـد.

بتون ریزی استخر-Concrete pools

روش هـای سـاخت اسـتـخـر بتنی

1- استفاده از بتن مسلح تحت فشار به منظور کسب اطمینان از این که دیوارها و کف استخر به صورت دائمی در حالت فشاری باقی خواهند ماند.البته از این روش می توان برای معـابر پیرامون کاسه استخر و قسـت کـف مناطق مـرطوب نیز استفاده نــود؛ که الـبتـه این بستگی به شیوه طـراحی دارد.
2- استفاده از بتن مسلح به صورت سـاندویـچـی که این روش موجب افزایش شـدید بــار مـرده سـازه می گــردد.
3- استفاده از بتن مسلح بـا روکــش هـای PVC 2، روکـش هــای مشـابـه یـا روکـش هـای ضـد آب تـزئیـنی بـه صـورت پـاششی.
» نکـتـه دیگـر کـه در ارتـبــاط بـا فضـاهـای خالـی سـازه ای مـورد تـوجه قرار می گیـرد ایـن است کـه: لازم اســت کـه انـدازه ایـن فـواصـل بـه حــدی در نـظـر گـرفـته شـود کـه یک فـرد بـالـغ قـادر بـه عبـور از میـان آن (بـمنـظـور بـازدیـد از سـازه و در صـورت لـزوم، انـجــام تـعــمیـرات لازم) بـاشد. این بخـش از ســازه مجهـز بـه تجـهیـزات روشنـایی دائمـی و پـریـز بــرق نــیز می بـاشد.

√ مـراحـل سـاخـت اسـتـخـر بـتُـنی

شـايد مهمترين جزء استخـرهاى شنـا، كـه نسبـتی مستقيم بـا ايـمنى سـاختمـان، ويـلا و همـچنين سـاختمـان هــاى مـجــاور دارد، نـوع بـتن و بـتن ريـزى و آرمــاتـور بنـدى آن بـاشد..

شــور بـختــانــه، بسـيـارى از سـازنـدگـان استخـر، از درك واژه بـتن يــك تـكـــه عــاجـزند!! منظـور از بـتن یــك تـكـه ایـن است کـه بخـشــهــای کـف و دیــواره استــخر، در عـرض یـک روز ریــخـتـه شـود. ایـده آل است کــه فـاصلـه آرمــاتـورها از 15 سـانتیمـتر در تمــام جهـات کـمـتـر نـباشـد و ویـبـره منــاسب بـا فــرکـانـس پـاییـن، در ابتــدا و فــرکـانـس بــالا در انتــهـا تـنظیــم گــردد. بهـتر است برای آرمــاتـور و اجـراء مخلـوط بتن و قالب بندی از اکیپ مــاهــر کـه اختصــاصــاً در زمیـنه استخـر  فعــالیت دارنــد؛ استفــاده شود.

زیــرا سـبد استخـر (فـونداسیون کــاسه اسـتخـر) بـا فــونداسیون ساختــمان، بسیـــار مـتـفــاوت می باشــد. سبـد استخـر، کمــی دشــوارتر و نیـازمــند محـاسبـات خــاص، مهــارت و تجـربــه کــافی در خـصـوص ســازه هــای هیـدرولیکــی (آبـــی) دارد.

نــکات حــائــز اهمـیـت در ســاخت اسـتـخر بـتـونـی:

√ استـفــاده از مصـالح مـرغـــوب؛ سیــمـان و شن مـرغـوب بـا سایـز متنـاسب، مــاسه طبیـعـی، آب بمیــزان کــم (به انـدازه)؛ مـواد افــزودنی توسط متخصص مشخص و اضــافه گــردد؛ واتــراستــاپ جهـت اجـــرا بـتـن دوتــکــه الــزامیست؛ در شــرایـطـی که با دقــت و بــدون حـرکت در محل صـحیح آن نـصــب، و از همــه مهمـتـر اتـصــال بطــور صــحیـح انجــــام پـــذیــرد.

سـاخـت استـخـرهــای شـنــا تـوســط بـتـن پـاششی (شاتــکـریـت | Shotcrete)

انجمن بتن آمریکا بتن پاشیدنی را ملات یا بتونی تعریف می کند که به صورت پنـوماتیکی و با سرعت بالا بر روی سطوح پوشیده می شود. در کشور انگلستان گـاهی از اصطلاح (گـونـیـت) در عوض واژه شــات کریــت (بتن پاششی) استفاده می شــود.

مـزایـای بتـن پـاششی:

1-با این روش دیگر نیازی به استفاده از قالب های بتنی که هزینه بالایی دارند نخواهند بود.
2-بدون تحمیل هزینه ی سرسام آور به پروژه می توان استخر را به هر شکل دلخواهی ساخت.
3- با این روش می توان سرعت ساخت را افزایش داد.
4-با استفاده از بتن پاششی می توان استخر را در سایت های شلوغ که دسترسی به مواد و تجهیزات با محدودیت های با محدودیت های بسیاری همراه است به کار گرفت.مزیت این روش آن است که برای بتن ریزی در میان آرماتورها با استفاده از یک دستگاه بتن پاش مجهز به لــولــه خـرطـومی می توان حداقل تا فاصله 100 متری عمـلیات بتن ریزی انــجـام پـذیـرد.

معـایـب و مشـکلات بتن پاششی:

1-در این مورد مشکل نفوذ آب به زیر پوسته استخر و معلق شدن آن که می تواند موجب آسیب رساندن به سازه استخر شود بسیار جدی است.حتما باید بررسی های لازم در این زمینه انجام شود.

2-برای کسب اطمینان از این که بتون ریزی در تمامی آرماتوربندی به خوبی انجام گرفته است،متصدی دستگاه بتون پاش باید از تجربه و مهارت کافی برخوردار باشد.رعایت این نکته به ویژه در محل تلاقی دیوارها و کف از اهمیت بیشتری برخوردار است.

3-در این روش به دلیل عدم استفاده از قالب های بتنی،آسیب پذیری سازه بتنی در مرحله ساخت نسبت به دماهای بسیار پایین در فصل زمستان بیشتر است.
مهمترین معیـاری که در این روش بر نتیجـه نهــایی تــاثیر گــذار است؛ تجــربه و مهــارت فــردی است کـه اپــراتـور دستـگـاه است..


مـراحل آمـوزش چگونگی سـاخت اسـتـخر بـتونـی، بصـورت خـلاصـه:

مرحله نخست؛ مشخص نمودن مکان مناسب و گودبرداری استخر میباشد.

در این مرحله ابتدا دورتادور مکان مورد نظر علامت گذاری میشود؛ سپس عملیات خاکبرداری انجام میپذیرد. (گودبرداری استخر توسط ماشین آلات خاکبرداری مانند باب کَت و یا توسط نیـروی انســانی)

گودبرداری استخر

پس از همـوار نمـودن کــف و دیـواره های مکــان گــودبرداری شده؛ مرحله آجـرچـینی استخـر می باشد.

پس از پـایان آجر چینی دیوار استخر؛ توسط بتن مِـگـر کـف استخـر را پـوشش داده و آنـرا همسطح می نـمــائـیم.

»پس از خشک شدن بتن مـگر کـف استخر؛ شبکــه های آرمـاتور استخر بسته خواهد شد.(مطالعه مطلب آرماتوربندی استخر پیشنهاد میشود..)

در مرحله بعد لوله گذاری ها انجام میشود و لوله های ورودی و خروجی استخر و لوله های انتظار استخر تعبیه (خوابانده) میشود. بهترین لوله برای این منظور لوله های یو پی وی سی می باشد.(جهت آگاهی بیشتر؛ مطالعه مطلب لوله و اتصالات UPVC پیشنهاد میشود..)

»» مرحله بعـد، شبکـه های دوم آرماتور(مِـش) بستـه خـواهد شد (آرمــاتوربندی استخر یا مِش؛ برای کف و دیواره استخر انجام میشود و متشکل از 2 لایه شبکه میباشد که ضخامت میــلکــرد و فـواصـل آن هــا، طی محـاسبات فشـار و تنـش هـا مشخص خـواهد شد.)

آرماتوربندی استخر

پس از اتمام آرماتوربندی و مهار مناسب میله گرد ها, قالب بتن بسته خواهد شد (بسته به نوع اجرا پروژه؛ قالب یک یا دو طرفه) سپس بتن کف و دیواره بصورت مجزا و با استفاده از واتر استاپ و یا بهمراه یکدیگر (بسته به پروژه متفاوت است) ریخته میشود. (مکمل های بتن مانند ژل میکرو سیلیس در این مرحله افزوده میگردد؛ عیار بتن کف و دیواره استخر ها بطور معمول 350 و 400 میباشد.)

منظور از عـیـار بتن یا ملات، میزان سیمــان استفاده شده در بتن یا ملات، در واحد حجم می باشد (واحد حجـم بتن در ایران مترمکعب می باشد)؛ بعنوان مثال: منظـور از عیــار بتن 350، در یک متر مکعب بتن فـونداسیون 350 کیــلوگــرم سیمــــان (معــادل 7پــاکـت 50 کیـلوگـرمی) استفـاده شـده است..

»» مـرحله بعـد؛ سیمــانکاری و آب بندی نهــایی استخر می باشد که با چسب هــای بتن و یا مـواد پـایـه نـانـو انجام می پذیرد.(مـــطالــعــه مـــطـلب آب بندی استخر پیشنهاد می شود..)

»» پس از پـایـان مــرحله سیمــانکــاری استخر؛ ســرامـیک استخــر نصـب خـواهد شد که این مرحلـه نیز از حـسـاسـیت بـالایـی برخوردار می باشد.

در حال حـاضر انـواع مختلفی از سرامیک ها و مـوزائیک های شیشه ای، در جهت زیــبــایی بیـشـتر استخـر و محیــط پیــرامون آن استفـاده می گـردد کـه جـهت بـازدید از نـمونه هــا، بـه بخش ســرامیک وارداتی استــخـر مراجعــه فـرمائیـد.. (در این خصـوص مطالـعـه مطلب سرامیک استخر نیــز پیشنهـاد میشود..)

glass-mosaic-pool

 

در نهایت بخاطر داشته باشید؛ ساخت سازه های آبی مانند استخر، دارای اصول و فنون تخصصی می باشد و پیشنهاد میشود جهت پیشگیری از مشکلاتی نظیر ترک دیواره ها و نشت آب که در پروژه های غیر اصولـی به وفور یافت می شود؛ از سازندگان مجرب و شرکت های باسـابقه کمک بگیرید..

 

 

 

از طریق کانـال تلـگرام؛ به خـانواده بزرگ پـرشـیـن استـخــر بپیوندید (کلیکــ کـنید..) کانال تلگرام پرشین استخر

جهت آگاهی از هزینه ساخت انواع استخر های بتنی در کلیه ابعاد و اشکال, با ما تماس بگیرید:

021,22810744

 021,22837060

   021,22818631  

 

 

 

Summary
product image
Author Rating
1star1star1star1star1star
Aggregate Rating
5 based on 1274 votes
Brand Name
Persian Pool
Product Name
Concrete Pools
Price
USD 37
Product Availability
Available in Stock
روش ساخت استخر بتنی
4.9 (98.44%) 90 votes