»آمـوزش روش هـا و مـراحـل سـاخـتــ استـخــر

 (استخـرهـای بِـتُـنی چـگونـه سـاختــه می شـوند؟ | How to Make Concrete Swimming Pools?1

زکـات عـلم، نشر آن است.. {مـالیـاتــ انسـانی آمـوختـه هـا، بـه اشتـراکـ گذاری بـخشی از آنهــاسـت..}


ساخت استخر بتنی

بنــام بی بـدیـل تـریـن مـعـمـار گیـتی..

ســاخـتـــ استـخــر 

»»» استــخرهـا بـا تـوجـه بـه نـوع اسـتفـاده و محـل اجـراء، و همچنین از لحــاظ مصـالـح و مـواد بکـار رفتــه در ســاخـت آنـها، بــه انــواع مخـتلــفی تـقـسیـم بـندی می گــردنـد. در حال حاضر،در کـشـور عزیزمــان ایــران، اســتـخـر هــای بــتــنـی دارای بیـشـتریـن تـقــاضـا در میـان هم میـهـنانمان میبــاشد. (بیش از 75٪)

ایــن در شــرایــطی است کــه در اغــلب نقــاط دنیــا، ســـاخــت اســتـخــرهـــای کـامپــوزیــتـی (Composite بمـعنـای در هـم آمـیـخـتـن چـنـد مــاده) کــه بــه اســتـخــر هـــای پـیش ســاخته نــیـز مشـهـورنـد، تــقــاضــا و تــوجیــه اقـتـصــادی بـیــشـتری نـسبـت بــه اســتخـرهــای بـتــونــی دارند.

از میان انواع مختلف استخرها، استخرهـای بتـنی از انعطاف پذیری نسـبی بـرخوردار هستند. به طوری که شکل و طـرح اجرا شده در محوطه استخر را می توان با آرمــاتور بندی منــاسب اجــراء نمــود.

»» نـخـسـتین مرحـله اجــراء استـخـر بـتـونـی همانند کلیـه سـازه های عمـرانی، تهیـه و تـنـظیـم پـلانهــای مهـندسی مربوط به فـونداسـیون کاسـه استخـر می باشــد. چنانچـه محـل استقــرار کاسـه اسـتخـر در ارتفــاع باشد؛ (مانند استخـر های اجـراء شده در طبقـات ساخـتمان، پشت بــام و..) لازم است تمهیدات مربوط به محاسبات سـازه(سـاختمان)، بر اســاس میـزان تحمّـل پـذیری بــار(وزن) مــازاد سـازه استخـر مضاف بر وزن آب استخـر، بطـور دقیق انجـام پذیرد. (بعنوان مثال، تقویت ستونـهای ساختمان)

مراحــل گــودبرداری، آرمـاتوربنـدی استخـر، اجــراء فـونــداسیون اسـتخـر، در بخش های بـعدی و با توجـه به پـِلَـنـهـای (پـلان | Plan) مهندسی انجـام می پـذیـرد. بمنظور آرماتوربندی استخرهای بتـنی از میلگردهـای فولادی  آجــدار A3 استفـاده می شود. قالبهای بتنی استاندارد معمولاً از جنس چوب، فایبر گلاس یا فولاد ساخته می شوند.در واقع نوع قــالب بنــدی، نمــای سطح بتن را پس از برداشتن قالب ها مشخص می نماید. پس از پایان آرماتور بندی زمان اجراء عملیات بتن ریزی خواهد بود.

پس از عمل آوری بتن (که زمان آن متناسب با شرایط آب و هوایی منطقه و ضخامت  بـتن کاسـه اسـتـخــر متـفـاوت می باشد)، نمـــای سطح با استفاده از روش ها و مواد مختلف شکل می گیرد.

استخرهای بتـنی، از لحاظ شیوه اجــراء بتـن ریــزی، به زیـر گـروه های مختـلفی تـقسیم بـندی می گردند:

اولین گـروه از ایـن طیـف استخرهـا، استخرهـای ساختـه شده با بتــن قـالـب گـیری شـده می بـاشنـد.

بسته به نوع قـالب های بتـنی مـورد استفـاده، استخـرهای با بتن قـالـب گـیــــری شـده نیــز بـه دو گــروه: یـکـــپـارچـه و چـنـد تـکــه طـبــقـه بنـدی خواهند شد.

  • گـروه دیگر از استـخـرهـای بـتنی، استـخرهایی که تـوسط پاشیـدن بتـن (بـتـن پـاشـشـی یـا “شـات کـریـت”) اجراء می گردند؛ می باشد.

»»در ایـن روش، بـتــون بـا استفـاده از دسـتــگـاه بـتـن پـــاش، در میـان شـبـکـــه های آرمــاتــور کـاسـه اسـتـخـر پـاشیـده می شـود.

»بتـن پـاشیـدنـی (بـتن پـاششـی) نیــز بـه 2 روش: »بتـن پـاششـی خـشـک و »»بــتن پـاشـیـدنـی مـرطـوب قـابـل اجــراء میبـاشد.

  • گـروه سـوم از استـخـرهـای بـتـونـی، استخـرهـائی هسـتند که تــوسط بـتـن خـشک و کـوبیـده شـده اجــراء می گـردند.
  • گـروه چـهارم استخـرهـای سـاختــه شـده بـا بـلـوکــ بـتـنی می بــاشـند.

»بـطـور کلـی استخـرهـای بـتـنـی، از بتـن مسلـح سـاختـه می شونـد. نـظـر بـه متـخـلـخل بـودن مـاهـیـت بــتن و همـچـنیـن نـفـوذ پـذیـری بـالای آن در بـرابـر آب؛ پـوستـه این استخـرها معمـولا به همـراه یـک روکـش مقـاوم در بـرابـر آب (مـانند پـلاستـر) پـوشش داده می شونـد.

بتون ریزی استخر-Concrete pools

روش هـای سـاخت اسـتـخـر بتنی

1– استفاده از بتن مسلح تحت فشار به منظور کسب اطمینان از این که دیوارها و کف استخر به صورت دائمی در حالت فشاری باقی خواهند ماند.البته از این روش می توان برای معـابر پیرامون کاسه استخر و قسـت کـف مناطق مـرطوب نیز استفاده نــود؛ که الـبتـه این بستگی به شیوه طـراحی دارد.
2– استفاده از بتن مسلح به صورت سـاندویـچـی که این روش موجب افزایش شـدید بــار مـرده سـازه می گــردد.
3– استفاده از بتن مسلح بـا روکــش هـای PVC 2، روکـش هــای مشـابـه یـا روکـش هـای ضـد آب تـزئیـنی بـه صـورت پـاششی.
» نکـتـه دیگـر کـه در ارتـبــاط بـا فضـاهـای خالـی سـازه ای مـورد تـوجه قرار می گیـرد ایـن است کـه: لازم اســت کـه انـدازه ایـن فـواصـل بـه حــدی در نـظـر گـرفـته شـود کـه یک فـرد بـالـغ قـادر بـه عبـور از میـان آن (بـمنـظـور بـازدیـد از سـازه و در صـورت لـزوم، انـجــام تـعــمیـرات لازم) بـاشد. این بخـش از ســازه مجهـز بـه تجـهیـزات روشنـایی دائمـی و پـریـز بــرق نــیز می بـاشد.

مـراحـل سـاخـت اسـتـخـر بـتُـنی

شـايد مهمترين بخش در اجــراء استخـرهاى شنـا، كـه نسبـتی مستــقـيم بـا ايـمنى سـاخـتمـان، ويــلا و یاسـاختمـان هــاى مـجــاور دارد، نـوع بـتن، شیـوه بـتن ريـزى و آرمــاتـور بنـدى آن بـاشد..

شیوه بـتن ریزی يــك تـكـــه به ایـن صورت است کـه بخـشــهــای کـف و دیــواره استــخر، در عـرض یـک روز اجـراء میگـردند. ایـده آل است کــه فـاصلـه آرمــاتـورها از 15 سـانتیمـتر در تمــام جهـات کـمـتـر نـباشـد و ویـبـره منــاسب بـا فــرکـانـس پـاییـن، در ابتــدا و فــرکـانـس بــالا در انتــهـا تـنظیــم گــردد. بهـتر است برای آرمــاتـور و اجـراء مخلـوط بتن و قالب بندی از اکیپ مــاهــر کـه اختصــاصــاً در زمیـنه استخـر  فعــالیت دارنــد؛ استفــاده شود.

سـبد استخـر (فـونداسیون کــاسه اسـتخـر) بـا فــونداسیون ساختــمان، بسیـــار مـتـفــاوت است. سبـد استخـر، کمــی دشــوارتر و نیـازمــند محـاسبـات خــاص، مهــارت و تجـربــه کــافی در خـصـوص ســازه هــای هیـدرولیکــی (آبـــی) می باشد.

نــکات حــائــز اهمـیـت در ســاخت اسـتـخر بـتـونـی:

استـفــاده از مصـالح مـرغـــوب؛ سیــمـان و شن مـرغـوب بـا سایـز متنـاسب، مــاسه طبیـعـی، آب بمیــزان کــم (به انـدازه)؛ مـواد افــزودنی توسط متخصص مشخص و اضــافه گــردد؛ واتــراستــاپ جهـت اجـــرا بـتـن دوتــکــه الــزامیست؛ در شــرایـطـی که با دقــت و بــدون حـرکت در محل صـحیح آن نـصــب، و از همــه مهمـتـر اتـصــال بطــور صــحیـح انجــــام پـــذیــرد.

سـاخـت استـخـرهــای شـنــا تـوســط بـتـن پـاششی (شاتــکـریـت | Shotcrete)

انجمن بتن آمریکا بتن پاشیدنی را ملات یا بتونی تعریف می کند که به صورت پنـوماتیکی و با سرعت بالا بر روی سطوح پوشیده می شود. در کشور انگلستان گـاهی از اصطلاح (گـونـیـت) در عوض واژه شــات کریــت (بتن پاششی) استفاده می شــود.

مـزایـای بتـن پـاششی:

1-با این روش دیگر نیازی به استفاده از قالب های بتنی که هزینه بالایی دارند نخواهند بود.
2-بدون تحمیل هزینه ی سرسام آور به پروژه می توان استخر را به هر شکل دلخواهی ساخت.
3– با این روش می توان سرعت ساخت را افزایش داد.
4-با استفاده از بتن پاششی می توان استخر را در سایت های شلوغ که دسترسی به مواد و تجهیزات با محدودیت های بسیاری همراه است به کار گرفت.مزیت این روش آن است که برای بتن ریزی در میان آرماتورها با استفاده از یک دستگاه بتن پاش مجهز به لــولــه خـرطـومی می توان حداقل تا فاصله 100 متری عمـلیات بتن ریزی انــجـام پـذیـرد.

معـایـب و مشـکلات بتن پاششی:

1-در این مورد مشکل نفوذ آب به زیر پوسته استخر و معلق شدن آن که می تواند موجب آسیب رساندن به سازه استخر شود بسیار جدی است.حتما باید بررسی های لازم در این زمینه انجام شود.

2-برای کسب اطمینان از این که بتون ریزی در تمامی آرماتوربندی به خوبی انجام گرفته است،متصدی دستگاه بتون پاش باید از تجربه و مهارت کافی برخوردار باشد.رعایت این نکته به ویژه در محل تلاقی دیوارها و کف از اهمیت بیشتری برخوردار است.

3-در این روش به دلیل عدم استفاده از قالب های بتنی،آسیب پذیری سازه بتنی در مرحله ساخت نسبت به دماهای بسیار پایین در فصل زمستان بیشتر است.
مهمترین معیـاری که در این روش بر نتیجـه نهــایی تــاثیر گــذار است؛ تجــربه و مهــارت فــردی است کـه اپــراتـور دستـگـاه است..


آمـوزش چگونگی سـاخت اسـتـخر بـتونـی، مراحـل اجـراء استـخـر بصـورت خـلاصـه:

»»پس از طـراحی و اتمـام محـاسبات سـازه استخـر، مرحلـه نخست اجراء، مشخص نمودن مکان مناسب و گودبرداری استخر می باشد.

make-swimming-pools-ساخت-استخر

در این مرحله ابتدا دورتادور مکان مورد نظر علامت گذاری میشود؛ سپس عملیات خاکبرداری انجام میپذیرد. (گودبرداری استخر توسط ماشین آلات خاکبرداری مانند باب کَت و یا توسط نیـروی انســانی)

گودبرداری استخر

»پس از همـوار نمـودن کــف و دیـواره های مکــان گــودبرداری شده؛ مرحله آجـرچـینی استخـر می باشد.

بعد از پـایان آجر چینی دیوار استخر؛ توسط بتن مِـگـر کـف استخـر را پـوشش داده و آنـرا همسطح می نـمــائـیم.

»پس از خشک شدن بتن مِـگر کـف استخر؛ شبکــه های آرمـاتور استخر بسته خواهد شد.(در این خصوص مطالعـه مطلب آرماتوربندی استخر پیشنهاد می گردد..)

در مرحله بعد لـولــه گـذاری ها انجام میشود و لولــه های ورودی و خروجی استخر و لولـه های انتـظار استخر تعـبیه (باصطـلاح خوابانیده) میشود. بهترین لوله برای این منظور لوله های یو پی وی سی می باشد.(جهت آگاهی بیشتر؛ مطالعه مطلب لوله و اتصالات UPVC پیشنهاد میشود..)

»» مرحله بعــدی، شبکـه هـای دوم آرمـاتور(مِـش) بستـه خـواهد شد. (آرمــاتوربندی استخر یا مِش؛ برای کف و دیواره استخر انجام میشود و اصولاً متشکل از 2 لایه شبکه میباشد که ضخـامت میــلگــرد و فـواصـل آن هــا، طی محـاسبات فشـار و تنـش هـا مشخص خـواهد شد.)

»پس از اتمـام آرماتوربندی و مهار مناسب میلـگـرد ها, قالب بتن بسته خواهد شد. (بسته به نوع اجرا پروژه؛ قالب یک یا دو طرفه) سپس بتن کف و دیواره بصورت مجزا و با استفاده از واتر استاپ و یا بهمراه یکدیگر (بسته به پروژه متفاوت است) ریخته میشود. (مکمل های بتن مانند ژل میکرو سیلیس در این مرحله افزوده میگردد؛ عیار بتن کف و دیواره استخر هـا بطور معمول 350 و 400 میباشد.)

منظور از عـیـار بتن یا ملات، میزان سیمــان استفاده شده در بتن یا ملات، در واحد حجم می باشد (واحد حجـم بتن در ایران مترمکعب می باشد). بعنوان مثال: منظـور از عیــار بتن 350، در یک متر مکعب بتن فـونداسیون 350 کیــلوگــرم سیمــــان (معــادل 7 پــاکـت 50 کیـلوگـرمی) استفـاده شـده است..

make-swimming-pools-ساخت-استخر

»» مـرحله بعـد؛ سیمــانکاری و آب بندی نهــایی استخر می باشد که با چسب هــای بتن و یا مـواد پـایـه سیمـان انجام می پذیرد.(مـــطالــعــه مـــطـلب آب بنـدی استخـر پیشنهـاد می شود..)

»» پس از پـایـان مــرحله سیمــانکــاری استخـر؛ ســرامـیک استخــر نصـب خـواهد شد که این مرحلـه نیز از حـسـاسـیت بـالایـی برخوردار می باشد.

»» در حـال حـاضر، انـواع مختـلـفی از سرامـیک هـا و مـوزائـیک های شیـشــه ای، جهت زیــبــایی و جلـوه بیـشـتر استخـر و محیــط پیــرامون آنـهـا استـفـاده می گـردد. بمـنظـور بـازدید از این نـمـونه هــا، بـه بخـش سـرامـیک وارداتـی استــخـر مراجعــه فـرمائیـد.. (در این خصـوص مطالـعـه مطلـب سـرامـیک استخـر نیـز پیشنهـاد میشود..)

glass-mosaic-pool

»» در نهـایت بخـاطر داشـته باشید؛ سـاخت سـازه های آبی مـانند اسـتخـر، دارای اصـول و فنـون تخصـصی می باشد. به همین دلیل اکــیـداً پیشنهـاد میشود؛ جهت پیشگیری از بروز مشـکلاتی نظـیر تَـرک دیـواره ها و نشــت آب، که در پـروژه های غـیر اصـولـی به وفـور یافـت می شود؛ از سـازندگـان مـجـرّب و شرکـت هـای باسـابقه کـمک بگـیرید..

از طـریق کانـال تلـگرام؛ به خـانواده بزرگ پـرشـیـن استـخــر بپیوندید (کلیکــ کـنید..) کانال تلگرام پرشین استخر

جهت آگاهـی از هـزینـه سـاخت انـواع استخـر هـای بتـنـی در کلـیه ابعـاد و اشــکال, با مـا در ارتبـاط باشـید:1calling021.284.22.911

0912.8400911

0921.670.7853

روش ساخت استخر بتنی
5 (99.19%) 321 votes

Price:_bsf_product_price
Category: product_category     Product #: _yoast_wpseo_focuskw
Regular price:,USD
(Sale ends !)      Available from: _bsf_item_name
Condition: Good ! Order now!

_yoast_wpseo_title by PERSIAN POOL
ساخت استخر بتنی
Reviewed by PersianPool on.
Summary:استخر بتنی-ساخت انواع استخرهای بتونی-روش ساخت استخر و بتون ریزی کاسه استخر و جکوزی

Description:مراحل ساخت استخر بتنی - ساخت استخر بتونی- آموزش روش بتن ریزی استخر- پرشین استخر سازنده استخر و جکوزی های بتنی
Rating: 5