اصــالـت پــایــدار اســت..
Call us: 021. 284 286

FAQ Category: لوازم استخر-سونا-جکوزی

بهـتـرین لـولـه، اتصـالات و شـیـرآلات برای اسـتخـر و جکـوزی چیسـت؟ لوله مناسب جهت اجراء آب رسانـی فشـار قـوی

در حـال حـاضـر، بر اسـاس نتـایـج آخـرین دسـتاورد هـای عـلمـی دنیـا در حـوزه فـن آوری و تـولــید لـولــه هـای پلـیـمـری فشـار قـوی، مـناسب تـرین و بهـتریـن نـوع مـوجـود، لولـه-اتصـالات و شیـرآلات یو پی وی سی UPVC میـباشـد. از جمـله مـزایـا و برتـری های لولـه هـای فشـارقـوی UPVC مقـاومـت در بـرابـر خـوردگـی و فرسـایـش، بـروز حـداقـل…

09128400911
021.284286

📞6 رقـمــی

X
ارتباط با کـارشناس..
1
با ما در ارتباط باشید..
پـرشین استخر»PersianPool
در حـال ارتبـاط بـا کارشـناس مـرتبـط:
"لوازم استخر-سونا-جکوزی"
--------------------------

ســلام و درود بر شــمــا.

لـطـفــاً درخـواسـتـتـان را مـطـرح فــرمــائـیـد: