سونای خشک

سونا خشک – ساخت سونا خشک

تعــریف کـلـی سـونای خشـکــــ  ســونا خشـک به اتاقکی گفته میشود که کلیه سطوح دیوار، سقف و کف آن از چوب مخصوص، ماننــد چوب نـّراد و یا تـرمــو وود پوشش داده شده است. هـیـتــر ســوناخـشـکـــ تامیـن گـرمایش اتاقـک سوناخشـک، توسـط هــیـتـر برقـی یا گــازی[دیـواری یا زمیـنـی] تـامـین میگـــردد. ★★★ دمـای معـمـول سـونـا خشـکــ  بطور معمول دمــای اتاق …

سونا خشک – ساخت سونا خشک ادامه »