اصـالـت پـایـدار اسـت..

برچسب: پمپ و فیلتر استخر

پمپ تصفیه استخر و جکوزی

  پمپ تصفیه آب استخر و جکوزی «بررسی و آنالیز الکتروپمپ آب و انواع آن» الکتروپمپ یا پمپ چیست؟ قطعه دواری كه در داخل پوسته پمپ وجود دارد با حركت سریع خود موجب گردش آب می گردد. در نتیجه این عمل آب تحت تأثیرنیروی گریزاز مركز واقع شده و از مجرای خروجی خارج می گردد.…