USE SWIMMINGPOOLS-PERSIANPOOL

ترتیب اسـتفاده از سـونا، اسـتخـر و جکـوزی | نحوه صحیح – مدت زمـان اسـتفـاده

نحـوه صحـیـح مـراحـل اسـتـفـاده از سـونـا، اسـتـخـر و جـکـوزی تاکنون روشهـا و راهـکارهـای مخـتلفـی در خصـوص نحـوه استـفـاده از مجمـوعـه اسـتخـر، جـکـوزی و سـونـا مطرح شده است. اما چنانچـه جویـای اصـول علمی و بهرمـندی صحیح از اين امکانات هسـتید؛ رفتـه رفـتـه به بهترین روش سازگـار با شـرايط بـدن تان دست خواهید یافـت. در این مطلب …

ترتیب اسـتفاده از سـونا، اسـتخـر و جکـوزی | نحوه صحیح – مدت زمـان اسـتفـاده ادامه »