پلان و نقشه استخر و جکوزی» طراحی استخر و دیـزاین محوطـه

پـلان و نقـشــه طـراحی اسـتـخـر

طی چـنـد دهـه اخـیـر، تمایـل جـامـعـه، از اسـتخـرهـای حـرفـه ای و ورزشـی،

به جنـبـه های تفـریحی و سـرگـرمی اسـتخـر سـوق پیـدا کرده اسـت..

بطـوریکــه امــروزه اسـتخــرهــای همگـانی باعمـق کـــم و اَشـکـال هـنـدسـی یـا غــیـرهــندسـی مـتـنـوع، در کــنار امـکانـاتـی نـظـیـــر جکــوزی گــرم /ســرد، حمـام تــرکــ، سـونـا خشـک، تونـل مـه، اتـاق/ غـار نـمـکــــ ، ســونـا بخــار و سـایـر بخـش های جانـبـی دیگر، طراحی و اجــراء میگــردنـد.

بنابرایـن در این عصـر، اهمیت جلب رضایت کارفرمایان در بخش طراحـی پـلان استـخـر و جانمـائی امکـانات مجـاورش از اهمـیت ویژه ای برخـوردار میباشـد.

مرحله اول - پلان نقشه اتوکد استخر

 معـیارهای طـراحی کـاسـه اسـتخـر

ابعـاد اسـتاندارد اسـتخـر خانـگی چقـدر اسـت؟

ابتدائی تـرین نکـته قـابل توجـه در طـراحـی اسـتخـر شـنا

   ✦طـول کوچـکـترین اسـتخـر حـداقـل  بـایـد 3 برابـر قــد یـکــ شـناگـر بـالــغ باشـد؛

به طوری که امکان شنا کردن فـرد، حتی برای مسافتـی کوتـاه مـیـســر گــردد..

برهمـین اسـاس، حداقـل ابعـاد و انـدازه توصـیه شده جهت طـراحـی طـول و عـرض اسـتخـر شـنای خانگـی به ترتیب 19.7ft) 6m) و 13.1ft) 4m) بـا عـمق 1 متـر خـواهـد بـود.

به عنوان یک قاعده سر انگشتی و اجمــالی، تامین شرایط آسایش شناگران، مساحت کاسه استخر بر اساس تعداد افرادی که به طور همزمان در استخـر، شنا خواهند نمود، به ازای هر نفر حـدوداً 4 متر مربع در نظر گرفته میشـود.

شکـل هـندسـی(طـراحـی) و ابعـاد استـخـرهای شـنا

ابعــاد اسـتخـرهای قهرمـانی، آمـوزشی و شـیرجــه در سطـح بین الـمـللـی بایـد بر مـبـنای اسـتـانـدارد های مـنتـشـر شـده از سـوی فـدراسـیون جهـانـی شــنـا (فـیـنـا FINA) تعـیـیـن میـشود.
در واقـع  نـوع کاربــری استـخـر اصلـی تـرین معـیار برای تعـیـین شــکـل و ابعــاد آن محـسوب میگـردد.

بعنـوان مـثال» در مــواردی که کاربری اسـتخـر صرفـاً مقـاصـد آموزشی باشد، بهترین انتخاب استخـری مستطیل شکل است.
برای اسـتخـرهای صرفًــا تفریحی نیز میـتـوان از شکل های متنوع هـندسی، غیرهنــدسی و ترکـیبی نیـز استفـاده نمـود.

علاوه بر کاربری، جنـس سازه و  بدنه اسـتخـر نیز در انتخاب شکل استخـر تاثیر گـذار خواهـد بود.

استخرهایی که تـوسط بتن مسلح اجــراء میـگـردند، غالـبا قـابلـیت اجــراء به هـر شکلـی را خـواهـند داشـت.

»» هـزینــه اجــراء اسـتخـر به شـکل غـیر از مربـع و مستطیل، به دلیل پیچـیدگـی در اجـراء فونـداسیون، آرماتوربنــدی و قـالـب بـندی بتـن،

PERSIANPOOL-PLAN1

انـدکـی بیشتر از استخـرهای مستـطیل شکل خواهــد بـود..نکـات حـائـز اهمـیـت در طـراحـی اسـتخـر 

و محـاسـبه سـازه اسـتخـرهـای بـتـنـی

طـراحـی و تـنـظـیم لـیـســتوفــر آرمـاتـورهـا، بررسـی نتـایج آزمـایش خـاکـ، و آنـالـیز مقــاومـت فـونـداسـیـون کاسـه اسـتـخــر در برابـر تنـشهــا، جهت پیشـگـیری از نــفـوذ و نشـت آب (فـشـارمـنفـی/ فشـار مـثـبـت)
و بروز مشـکـلات ناشـی از عـدم طـراحـی و محـاسبـه صحـیـح، با توجـه به شـرایط  هـر پروژه. [بررسـی آزمـون خـاکــ، محاسـبه قطـر و فـواصل شبــکه مِـش آرمـاتــور.]
هــدف از آزمایش خـاک، مطالعه رفـتار خاکهـای چسـبـنـده ودانـهای، ضمـن سـنـجـش پتـانسـیـل روانگــرایـی ماسـه ­ و بررسی خـواص آب­گــذری خـاکــ توسـط آزمـون های پیـشـرفـته مهندسی مکانیـکــ خـاکـــ میـباشـد.

✔️ طـراحـی فلـودیاگــرام لـولـه کشی کاســه اسـتخــر، طـراحی و محاسـبه تجهـیـزات سـیـرکـولـه [سـیرکـولـیـشن=سـیرکـولاسـیون: گـردش]، تصفــیه و ضــدعـفــونی آب اسـتـخـر، متـناسب با حجــم آبگـیـری، شکـل ظاهــری و نــوع کــاربـرد آن.»» بررســی خـواص فـیزیکـی و شیـمیائی خـاکــ و ارائـه نتـایـج به مهـندس نـاظــر تــیم جهت تـعیـین عــیار و حجــم بـتـن، میـزان افـزودنـی های مـناسـب و سایر اطلاعات مورد نیـاز،

و آگاهی از وجــود احتمـالـی عـناصـر شیمـیائی سمـی در خـاکــ مـنطـقـه پـایلـوت، از موارد قابل توجه پیش از اجـراء  خصـوصـا پروژه هـای عمومـی میباشد.

تخلـیه آب های زیر سطحی

[آب های زیر زمینی]

  هـدف از تخـلـیه آب های زیر سطـح، در محـل  اجــراء استـخـر

  کاهش دائمی سطح آبهـای زیرزمـیـنی.

پیشگیـری از تجـمـع آبهـای زیر سطحی و تحـمیل فــشـار مجـاور کـاسه استـخـر که در نـهـایـت موجـب انـتـقــال نیـروی مضــاعـف رو بـه بالا و بـروز آسیـب به فـونـداسیـون اسـتخـر میگـردد.[فشــار منـفـی]

» بمـنظـور تخـلـیه آب های زیـر سطـحی محـل اجـراء اسـتخـر، عـمــومـاً از لـولـه های سفـالی بـدون لـعـاب و یا لولــه های پلـیمـری اسـتفـاده مـیگـردد.

در مواردی که خاک منطقه دارای  دانه های ریز است؛ میـتوان از لولـه های بتـنی توپـر و یا لـولــه های سفالـی لـعـاب دار به همراه اتصالات درز بـاز استفاده نمـود.
»»  لوله های بتنـی تــوپـُـر، در صـورت عـدم استفـاده از روکـش محـافـظـتی مـناسب جهت آبهـای زیر زمینی دچـار آسیب خواهـند شـد.

طرح کلـی تخلـیه آبهای زیر سطحـی محـل اجــراء اسـتخـر به وضعـیت سـایـت بسـتگـی دارد. در بسـیـاری از مـوارد، تخلـیه آب پیـرامـون کاسـه استخـر و هـدایت آن به مسـیری دیگـر، بـهترین راهـکـار به شـنــار میرود. بمـنظـور آشنـایی بیـشتـر بــا انــواع طـراحـی استـخـر، از بخش نـمــونه طرح اسـتخـر-جکـوزی بــازدید فـرمـائـید.جـهت اطـلاع از هــزینــه طراحــی و محـاسـبـات سـاخـت اسـتخـر

با شـماره تـلفـنهـای درج شـده شـرکـت پـرشین تمـاس حـاصـل فـرمـائیـد:

calling-persianpool-09128400911

021.284286

 شــش رقــمی 

0912.84.00.911

همـراه/ شبـکـه های اجـتمـاعـی

021.284.22.911

021.284.23.911

سـایـر خطـوط

توضیحـات تکـمـیلی و جـامـع

ملــزومـات و قـوانین ســاخت استخـر شنا

1telegram-follow

کانـال تلـگـرام پـرشین اسـتخـر

instagram-folllow
پرشیـن استـخــر در ایـنسـتـاگـرام..  لـوکـــس فــکــــر کــــــن . .
. . T h i n k    L U X U R Y
 
[[ تـلـفـیـق هـنـر + ایــده پــردازی + طــرّاحــی مــدرن + عـلــوم مهـنـدسـی مــعمـاری 
ضـمـن صـــرف کـمــتـریــن هـزیــنـه مـمــکـن.. ]]


iran-persianpool-branchesپرشـیـن استخـر، فروش تجهـیزات و کـاشی استخـری / طـراحـی تخصصـی و اجـراء انـواع اسـتـخـر در سراسـر کشـورc Expand All C Collapse All

برآورد هـزینه اجـراء اسـتخـر یا هزینه ساخت از صفـر تا صـد استخـر شنا بر اسـاس مـترمربع امکان پذیر نیسـت.

[شــامل کـلیه هزینه ها، مانند سرامیک و تصـفیـه]

در واقـع هـزینۀ کـل اجـراء هـر متـرمربـع از یک استخـر، نسبت به ابعـاد بزرگـتر یا کوچکــتر از آن قـابل تـعـمیـم نمـیباشـد..

بطور مثال: چنانچه هزینه تقریبی اجراء از گودبرداری تا مرحله بهره برداری کامـل از یک استخر شنا بهمراه نصب تاسیسات تصفیه و سرامیک؛ با ابعاد 6 * 3 متـر و عمق میانگین 1.7 متر، معـادل 200 میلیون تومان در نظـر گـرفته شود[فـرض]

هرگـز هزینه اجراء استخـری با ابعاد 2 برابـر، 400 میلیـون نخـواهد شـد.

زیرا بخشی از هزینه ها در هر دو مورد به طور تقریبی یکسان میباشند.

مانند هزینه اجراء تاسیسات / هزینه لوله اتصالات و شیرآلات اتاقک تاسیسات / هزینه تجهیزات تصفیه [با اختلاف اندک] و..

اما میتوان صـرفــاً برخی از هزینه اجراء بخشـهای مربوط به مراحل ساخت استخر را بر اساس مترمربع محاسبه نمود.

مانند اجراء آرماتوربندی / اجراء سیمانکاری و نصب سرامیک و..

 • male performance enhancement گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Maca Root Maca root is a Peruvian herb used for centuries to boost fertility and sexual operate. If you start with the recommended amount, you can all the time tweak the variety of daily capsules based on your expertise and desired outcomes.
 • сип дома москва и московская область گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Гэзльвудъ также услышалъ этотъ чуть-чуть замѣтный вздохъ, и въ ту же минуту почувствовалъ раскаяніе, что расточилъ нѣсколько мгновеній.
 • e-commerce گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Wow, wonderful blog structure! How lengthy have you been running a blog for? you make blogging glance easy. The full glance of your web site is fantastic, as smartly as the content! You can see similar: sklep online and here e-commerce
 • * * * 🎁 GET FREE iPhone 15: http://masonrthomas.com/upload/go.php 🎁 * * * hs=96fae0bd024b45d7a5b155513dd84279* گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  tlt2e8
 • دیدگاه‌ خود را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  بهـترین نوع، مـارکــ یا بـرنـد کاشی و سـرامـیک اسـتـخــر و جکــوزی در حـال حاضر برند سـرامـیک الـبـرز میـباشد.

  بهترین-کاشی-سرامیک-برای-استخر-0چیست؟BEST-CERAMIC-TILE-FOR-SWIMPOOLS

  با توجه به تجربیات تیم اجرائی پـرشـیـن اسـتـخـر و تصـدیـق سـازنـدگان تخـصصـی اسـتخـر در کشـور، کاشـی الــبـرز از دوام و کـیفـیت قـابـل قـبولـی برخـوردار میباشـد.

  سـایر برنـد های کاشـی و سـرامـیـک اسـتخـری موجـود در بازار ایـران (که تعداد آنها نیز انگشت شمـار است)، تا به این لحظـه تنـها بطور نسـبی موفـق به جـلـب رضـایـت مـشتـریـان گـردیده انـد.

  شـایان ذکــر است؛ اخـیــرا شـرکت های تولید کننده ایرانی، اقــدام به تـولـیـد سـرامـیـکــ های اسـتخـری با ظاهـری مـتفـاوت نمـودنـد.

  اما با توجه به نوظهـور بودن این محـصولات، تنهــا با گـذشـت ســالهــا استـفـاده در پروژه های مختلف، میـتـوان راجــع بـه دوام و کـیـفـیـت ایـن محـصـولات نـظــر قطـعـی داشت..

 • * * * 🎁 GET FREE iPhone 15: http://nitidknotz.com/upload/go.php 🎁 * * * hs=dacf1c9c5616e92ced5c116f07b47c0f* گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  a0ahdp
 • دیدگاه‌ خود را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  بر اسـاس نتـایـج آخـرین دسـتاورد هـای عـلمـی و تجربی دنیـا در حـوزه فـن آوری و تـولــید لـولــه هـای پلـیـمـری فشـار قـوی، مـناسب تـرین و بهـتریـن نـوع مـوجـود، در حـال حـاضـر

  لولـه-اتصـالات-شیـرالات یو پی وی سی UPVC میـباشـد.


  از جمـله مـزایـا و برتـری های لولـه هـای فشـارقـوی UPVC

  مقـاومـت در بـرابـر خـوردگـی و فرسـایـش، بـروز حـداقـل افـت فـشـار در سیـسـتـم پایـپـیـنـگــ بـه دلیل سـطوح صیقـلـی این مـتریال (ضریب زبـری لولـه UPVC بمـیزان 0.009 اسـت)، استـحـکام بـالا، عـمــر مـفـیـد 50 الــی 70 ســال، مقـاومـت در بـرابر تـغـیـیرات دمــا، سهـولـت در اجـراء، حـمـل آسـان و قـیـمـت مـناسـب مـیباشـد.

  آسـتانه تـحمل لولـه های فشـار قـوی U-PVC تـا دمــای 60 درجـه سـانـتیـگـراد و حـداکـثـر فـشــار نـامـی 16بــار(PN16) میـباشـد؛ ایـن قـابلیـت از شـاخص های مهم انتـخـاب UPVC بعـنـوان بهـترین نـوع متـریـال جهـت اجـراء لـولــه کشـی اسـتخـر و جکــوزی محـسـوب میـگـردد.

  چـرا لولـه، اتصـالات و شیرالات UPVC جهت لـولـه کـشـی اسـتـخـر بهتـرین انتـخـاب است؟

  بـاتـوجــه بـه این نـکتـه کـه زمـان اجــراء لـولـه کشـی کـاسـه استـخـر پیـش از مـرحـله بـتـن ریـزی میـبـاشـد؛ بنـابـرایـن بخـش عـمـده لـولــه و اتـصـالات اسـتـخـر بـرای هـمـیـشـه در بــتن مــدفــون خـواهـد شــد.

  به ایـن علـت هـنگـام بـررسـی و انـتـخـاب بهـتریـن نـوع لـولـه، شـایسـته است میـزان سـازگــاری مـتریـال اسـتفـاده شــده بـا رفــتـار بــتـن نیــز مـورد تـوجـه قـرار گیـرد.

  ســازگــاری قـابل قـبـول عنـاصـر تشکـیل دهـنده لولـه UPVC بـا بـتـن،هنگـام انــدود شــدن توسط بـتن، از مزایــا و برتری هـای ایـن نـوع پـلیـمـر، همچنین علت اصلی استفـاده از UPVC در لولـه کشی تصفیه استخـر به شـمــار میـرود.

  هـمینطـور در خصـوص نحـوه اتصـال UPVC، میـتـوان بـه عـمـق هـمـپوشـانـی بـالا (در اتصـال های چسـبی) و آب بنـدی کامـل در اتصـالات اوریـنگــ (پـوش فـیت) اشـاره نـمـود.

  لولـه کشـی UPVC “یو پی وی سی” (از نوع چسـبی) توسـط کـلـیـنـر، پـرایـمــر و چـسـبUPVC فـشــار قـوی مخـصوص انجـام میـپـذیـرد.

  نتـیـجـه اجــراء صحـیـح ایـن مـرحـلـه، مـنـجـر بـه هـم پـوشـانـی کامل بخـش هـای الحـاق شــده و در نهـایت حصـول اطـمیـنان از آب بـنـدی کــامـل مدار لوله کشی خـواهـد شـد.

  ✍️ “آمـوزش اجـرا لولـه کشـی استـخـر تـوسط لولـه UPVC

  BEST UPVC-PIPE-VALVE FOR SWIMPOOLS-بهترین لوله برای استخر چیست؟

  پرشـین استخـر جهت اجـرا لولـه کـشی تصفـیه اسـتخـر ها، از لولـه، اتصالات و شیـرالات U-PVC پیـمتـاش ترکـیـه اسـتفـاده مینـمـاید.


  CALL PERSIANPOOL-تلفن پرشین استخر

  بمنـظـور اطـلاع از قـیـمت هـا و خـریـد لـولـه، اتصـالات و شـیـرآلات UPVC اسـتـخـری، لـطفـاً با مشـاوریـن بخـش فـروش مجـمـوعـه پـرشـیـن اسـتخـر در ارتبـاط باشـید:

  شـش رقـمــی

  021.284286

  021.28422911

  همــراه / واتس اپ

  09128400911

 • Lakeisha Rene گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Hi persianpool.ir We noticed your website persianpool.ir is only listed in 9/2,500 directories. We have a service that lists your company in all the directories globally. It supports all countries, all services, to boost your SEO and get you those high quality back links that directories offer. We have a promo running for a one time fee of $99 Visit us on https://persianpool.companyregistar.org/persianpool.ir to get listed.
 • Andra Carron گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Hi, Do you have a digital product you would like to see promoted for free? Do you target companies with your product? We promote your product for you on a commission basis. Come check us out: https://persianpool.leadsboy.biz
 • Lavon Galarza گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Hi, If I can tell you exactly which Businesses (B2B) visited your website today – would you be interested? Here is what I mean. You get 100 visitors today. 2 of them fill out your form. 1 of them calls you. 97 of them are gone forever… Until Now. Our software can track: -Who was on your website -How they got there -What keyword they searched -Their Name, Phone and Email address. Don’t lose any more leads or sales opportunities. We’ve been in business since 2015 with clients around the world. Interested? Send me your name and number for a no cost demo on YOUR website. LeadsMax.biz Regards, Website Detective Don’t Miss Any Opportunity.
 • Junko Mcnabb گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Hi, Do you have a digital product you would like to see? Do you target companies? We promote your product for you on a commission basis. Come check us out: https://persianpool.leadsboy.biz
 • Ciara Wonggu گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Hi, I hope this email finds you well. I wanted to reach out to you today to discuss logo products and apparel for your business. Quick question: Who would be the best contact to discuss your company logo products and apparel such as: -Printed T-shirts -Logo mugs -Branded water bottles -Custom USB flash drives -Logo pens -plus 300,000 other products for your business https://persianpool.marketingeee.com/ With over two decades of experience in the promotional products industry, our company is dedicated to helping businesses like yours leave a lasting impression. Our wide range of custom-branded merchandise is designed to elevate your brand, foster customer loyalty, and drive sales. From captivating trade show giveaways to thoughtful employee incentive programs and impressive corporate gifts, we have the expertise to create unique promotional items tailored to your specific needs. Our team of promo product specialists will guide you through the entire process, from selecting the perfect items for your business to designing and creating custom logos that speak to your brand identity. As your one-stop-shop for branded merchandise, we ensure top-quality finished products are delivered right to your doorstep, making the process seamless and hassle-free. Let’s connect and explore how our promotional products can enhance your brand awareness and fuel business growth. Thank you for your time, and we look forward to hearing from you soon. Best regards, Creative Specialist Branded Products https://persianpool.marketingeee.com/
 • Tarah Ansell گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Hello, We noticed your domain: persianpool.ir is listed in very few directories. Directories have a very high Page Rank Score and provide really good back links Company visit us on Company Registar and list your domain in all the directories. https://persianpool.companyregistar.org/persianpool.ir
 • Inez Guertin گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Hi persianpool.ir, We visited your website persianpool.ir and think that we might have the perfect leads for you. We are a global lead provider covering all industries that include consumer and business data. Feel free to look through our samples on our website https://persianpool.leadsfly.biz/persianpool.ir If the samples are not to your liking, talk to us live on site and we might be able to provide you with the exact data you need Please visit us at https://persianpool.leadsfly.biz/persianpool.ir Your Future Favorite leads provider for 2024 Regards, Inez
 • Hilda Slaton گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Hi persianpool.ir We noticed your website persianpool.ir is only listed in 12 out of 2500 directories. This has a severe impact on your online global presence. You can get listed in all 2500 directories for a once off fee of $99 Come visit us on https://persianpool.companyregistar.org/persianpool.ir
 • دیدگاه‌ خود را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  پاسخ بطـور خلاصـه:

  نحـوه اجـراء اسـتخـر های بتنی

   

  BUILD-CONCRETE-SWIMMING-POOL-ساخت استخر بتنی

  پس از انجـام محـاسـبات فــنــی و طـراحـی کاســه استخـر، مراحـل اجـرائی در دسـتور کار قــرار میگیـرد.

  (طراحی 2 بعـدی و 3 بعـدی  کاسه استخـر، محـاسبه و تـنظیم لیسـتوفـر آرمـاتورها، طـراحی دیـاگرام لولـه کشی تاسیـسـات و..)

  جهت همـوار سازی کاسـه استخـر، دیـواره ها توســط آجــر یــا بـلــوک و کـف استخـر، با بتن مگــر(یا بتن نظافــت) پوشش داده میشـوند.

  سپس لایه اول از 2 لایه شبکـه مـش، توسط آرمــاتور [ معمولا A3 ؛ آجـدار] در بخشهـای کـف و دیـواره کاســه اسـتخـر اجــرا میشود. [آرماتوربـندی]

  » در میـان 2 لایه شبکه مـش آرمـاتور اسـتخـر، لولــه کشی های مربوط به گردش و تصفـیه آب، توسـط لولــه U-PVC انجــام میپذیرد.

  پس از لولـه کشـی، لایـه دوم آرماتور اجـراء میگـردد.

  HOW MAKE CONCRETE SWIMPOOLS-روش ساخت اجرا استخر بتنی

  »» مرحله بعد، بستن قـالب جهت بتـن ریـزی اسـت. 

   

  بـتن ریــزی اسـتـخـر توســط بتـن آمـــاده، ضمن الحـاق مکـمل های آب بنـدی و افـزونه های روان کـننده انجــام مـیپـذیرد.

  »»  در پایـان، کاسـه استخـر آماده سـیـمانـکاری، آب بنــدی نهــائی و نصــب ســرامـیـک (یــا رنــگ) خــواهــد بـود..

 • RobertFaito گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Gates of Olympus 1000 на реальные деньги
 • * * * 🎁 GET FREE iPhone 15: http://izmirlianfoundation.am/files/go.php 🎁 * * * hs=9836ec409a9f273e9eaf1e73551df2ee* گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  05i4wr
 • دیدگاه‌ خود را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *  پلان و نقشه استخر و جکوزی» طراحی استخر و دیـزاین محوطـه بیشتر بخوانید »