اسکـیمـر اسـتخـری✪ بررسی اجـزاء، کاربـرد و قـیمت اسکـیمر استخـر✪تصفیه و پاکسـازی آلـودگـی و اجسـام شـناور از سطـح آب اسـتخـر/ جکـوزی

اسـکیـمر اسـتخـری

اسکـیمـر در اسـتخـر چیـست؟

»بررسـی ساخـتار، انـواع و قـیمت اسکـيمـر اسـتخـر«


 اسکـیـمـر :» “Skimmer” واژه ای انگلـیسی از ریشـه “Skim” بـمعنـای جمع آوری آب از سطـح میبـاشـد.

(کفــ گیـری| رویـه گـیری)

  بطور کلی، از کاربردهای اصلی اسکيـمـر اسـتخـر، مکـش آب از قسمت بالای کاسـه استـخـر، بمنظـور ایجـاد جریــان متـناوب گـردش آب(سایکِـل: Cycle) از بخـش فوقـانی کاسـه اسـتـخـر میباشد.

اسـکـیمـر، از تجهــیزات مکانیکـی حائـز اهمـیّـت در فرآیـنـد گـردش آب اسـتخـر و جکـوزی به شمـار میرود.

امـا در عین حال، علـیرغـم اهـمیّـتـ بسـیار بالای این بخش در فـرآیـند گـردش(و تصـفـیـه| ضدعفونی) آب اسـتخـرهای مـبتنی بر اسـکیمـر، از اجـزاء و قطـعـات ابـتـدائی و سـاده تشکـیل شـده اسـت..


-اجزا اسکیمر استخری - pool-skimmers-partsسـاخـتـار اجمـالی اسکـیـمـر اسـتـخـر

جـنس بـدنـه اسکیـمـر، پلیـمـر یـا پلاسـتیـک ABS میـبـاشـد. (و یـا استنـلـس اسـتـیل در اسـکیـمـرهای اسـتـیـل)

بطـور کلّـی اسـکـیـمرهـای اسـتـخـری شـامـل چند بخـش اصلی اند:

 

دریـچــه ای چهــارضلعـی تـحـت عـنوان دهـانـه اسکـیمـر، محل ورود آب بـه اسـکیـمـر است که در ابـعـاد مخـتلـف تولید میگردد

مانند: اسکـیمـر دهـانـه بــاز | اسکیمـر دهـانـه باریـکــ | اسکـیمـر ویـژه کُـنـج  | اسکـیمـر کـوچـکــ جـکـوزی و..


یاداوری» هـنگـام انتـخـاب بهـتـرین و مـناسب تـرین اسـکیـمــر برای هـر اسـتـخــر،

شـایسـته اسـت بـه شکـل ظاهــری و جـنـس اسـتفـاده شـده در بخـش دهـانــه اسکیمر و درب سبـد آن دقـت بـیشـتری بـعـمل آیــد.

زیــرا در نـهــایت، تـنـها این 2 بخـش از اسکیـمـر نـمـایان خـواهد بـود..

یـکـ یـا 2 لـولـه خـروجـی در بخـش زیـریـن اسکیـمـر با سایـز لـولـه 1/2-1 و یـا 2 اینـچ.

Combo Skimmer اسـکـیمـر دارای 2 لولــه.
کــومـبـو(Combination) تـرکـیـب شده ، چـنـد مـنظــوره.
لـولـه دوم در اسکـیـمـرهای کـومبــواِکـــولایــزر لایــن (Equalizer Line).
دَربـی از جـنـس پلاستـیـک در قـسمـت بـالا جهـت دسـترسـی به صافـی یـا سـبـد اسـکیمـر.
کـاربـرد سـبد یا صـافی اسـکیـمـر جلـوگـیـری از ورود هـرگــونه اجسـام شـنـاور به مــدار تـصـفیـه.
اکـولایـزر لایــن (Equalizer Line) در اسـتـخـر چـسـت و چـه کـاربـردی دارد؟
اکـولایـزر لایــن یـا خـط اکـولایـزر، شـامـل لـولـه ای است که در قـسـمت زیـر سطــح آب کـاسـه اسـتخـر جـانـمــائی میـگـردد و از وظایفــ آن مـکـش و هـدایـت آب بـه پـمـپ، در شـرایـطـی کـه سطـح آب پائیــن تـر از دریـچــه ورودی اسکـیـمـر یـا دهــانه قـرار گیـرد؛ میـبـاشـد.

بـطـور مثـال: اسـتـخـرهــائی کـه فـرآیـنـد تأمین آب جـبـرانی (ناشــی از تبـخـیـر یا هـدر رفـتن توسـط شنـاگـران) بـه صـورت اتـومـاتـیـکـ انجـام نمـیپـذیـرد؛

درصورتـیـکه لــِوِل آبـــ (Level) پـائیـنـتـر از دهـانـه اسکـیمـر قرار گیرد؛ اکـولایـزر لایـن جهـت مـمـانعـت از ورود هــوا بـه مـدار تصفـیـه، آب را از خروجـی دوم اسکـیمــر وارد پـمـپ مـیـنـمایـد..

به این تـرتیـب بـا ایـن عـمــل، مانع از هــوا گـرفـتن مـدار سـیـرکـولـه و بــروز اخـتلال در مـکانیـسـم تـصفـیـه آب خواهد شد.

یکـی از روش های استـفـاده از اکـولایـزر لاین در اسـکیـمـر های کـومبـو، اتصـال مسـتقـیـم این خـروجـی به دیـواره اسـتخـر است.

pool skimmer-Equalizer Line-اسکیمر استخری بـا اتّـصـال ایـن لـولـه به دیـواره کاسه اسـتخـر، مـواقـعی کـه سـبـد اسکـیمـر پـر باشـد؛

 اکـولایــزر لایـن بــا جـبـران سـریـع آب توسـط دوّمـیـن خـروجــی، از افـتــ جـریـان مـکـش الـکـتـروپـمـپ در ایـن بخـش جــلوگـیــری بـعـمل می آورد.

از دیگـر کـاربـردهــای اکـولایـزر لایـن، استـفـاده از مکش این بخش جهت جـاروب و نـظافـت کاسـه اسـتخـر است.

نحـوه عمـلکــرد جـاروب اسـتـخـری مـتـصّـل به اسـکـیمـر هـائی با دو لـولــه آب جـاروب شـده توسـط مکــش اسـکیمــر وارد مــدار تصفیه میگردد.

به این ترتیب، آب احیــاء شـده مـجـدداً به کـاسـه اسـتـخـر بـاز خواهد گشت.


بطور کلـی لولــه‌ کشـی در اسـتخـرهـای اسکـیمــری به دو شـیـوه اصلی طـراحی و اجـراء میشـود »

در سـاخـتار اول، لولـه متصـل به دِرِیـن اصلـی (Drain: خـروجـی آب، کـفــ اسـتخـر) و لولـه متصـل به اسکـیمـر در قسـمت پائین اسکیـمـر با یکـدیگـر تـلاقــی مـیـابـنـد.
در ایـن مقـطـع یک فـلـپ جهـت تنـظـیـم مـیزان مـکش پمـپ بیـن “لولـه مـتصل به اسکـیـمـر” و “لـولــه دِرِیـن اصلـی” تعـبـیـه مـیگــردد.

این دریچـه مـتناسب با شـرایـط پـروژه و مختصات محـیـط پیرامونی کاسه اسـتخـر، قابل تنظـیم خواهد بود.

بعـنوان مـــثال، چـنـانچـه مـیـزان ریـزش بـرگــ، وجود چربی و یا آلـودگـی هـای “روی سـطح آب”، از آلـودگـی‌ های مـوجـود در بخـش کـف کاسـه اسـتخـر بـیـشـتـر باشـد؛

  بمـنظـور ارتقاء جــریـان آب در سـطـح اسـتخـر، باید مـیزان مکـشِ لـولــه متـصـل به اسـکیمـر نسـبت بـه مکـش دِرِیــن اصلـی افـزایـش یابــد به این ترتیب جریـان، بـرگــ و اجسـام شــناور روی آب را بـا سـرعـت بیشـتری بـه سوی دهـانـه و سـبـد اسکـیمـر هــدایـت میـنماید.

در مقــابل، زمــانیـکـه حجم رسـوبـات و یا خـاکـــ در قسـمـت کـفــ کاسه اسـتخـر بــیشتـر بـاشــد؛ لازم است فلـپ به گونـه‌ ای تـنظیـم گـردد تــا مکـش لـولـه مرتبـط بـه دِریـن اصلـی بیـشـتـر شود.

در سـاخــتـار دوم، اسکـیمـر با دو ورودی مـجـزا اجـراء میـگـردد. ازاین 2 ورودی یکی بطـور مستــقـیم بـه خـط اصلـی (اکـولایـزر لایـن) و دیگــری بـه پـمـپ مـتـصـل خـواهــد شـد.
معـمـولاً جـنس فلـپ مورد استفـاده در استخـرها مـواد پلـیمـری و یا بـرنـز اسـت.

بـمنـظـور عمـلکــرد صـحـیح گردش آب در اسـتخــرهـای اسـکـیمری، بایـد سـطـح آب، دقـیـقـــا تا نیـــمی از دهــانه اسـکـیمـر را پـوشــش دهـد..

در بخش دهـانـه اسکیمـر، درپـوش پلاستیـکـی مـتـحـرکـی وجـود دارد کـه آنـرا فـلت(Flat) نـامـیم.

با روشن شـدن پمـپ، فلـت باز شده و مکـش اسـکیمـر آغـاز میگـردد.

ذرات معلّـق به سمت دریچــه هــدایت شده، و پـس از خـاموش شدن پمــپ، فـلــت مجــددا بسـتـه میشود.

به این ترتیـب جمــع آوری ذرات معلّـق از سطـح آب بخوبی انجـام میـپذیرد. در واقــع این صفحه پلاستیـکی با روشن شـدن پمپ در وضعیت مایـل قـرار میگیرد.

بطوریـکه ورود آب و اجـسام معـلّق به درون اسکـیمـر بسـهولـت مـیـسّـر شـود. بـمـحض خامـوش شــدن پمـپ و قطــع مـکـش، ایـن بخـش به طــور خودکار به وضعـیت قـائــم بازگشــته؛

و به این ترتیب از ورود مجـدد ایـن اجـسـام از درون ســبـد اسـکیـمـر، بـه کـاســه اسـتخـر جلوگـیری بعمل می آورد.

لِـوِل رِگـولاتـور چیسـت؟ (Level Regulator)لول رگولاتور استخر-LEVELREGULATOR--PERSIAN POOL

لـول رگـولاتور، تنظیم کننـده سطح آب در استخـرهای اسکیمـری است.

 

در شرایطی که سـطح یا لـِوِل آب استخـر دچـار کاهـش شود؛

دریچـه لوِل رگولاتور باز شـده و باعث ورود آب به کاسـه استخـر میگـردد.

این عمـل تا زمان رسیدن به تـراز استاندارد  ادامـه خواهـد یافت..

محل نصب لِــوِل رگولاتــور بصورت تــوکار، و درون اسکیــمـر یا لبـه استـخـر به مــوازت اسکیمـر میباشد.در حــال حـاضـر اسـتـخـرهای اسـکیـمـری از مـرســوم تـرین و مـتـداول تــرین روش هـای اجــراء بخـش تصـفـیـه آب اسـتـخـرهــا محـسـوب میـگـردد.

(بخـصـوص در کشـور عزیـزمـان، بعـلت سهـولت در اجـراء و البـته صـرف هـزیـنه کـم تـر)

کـاربـرد اسکـیمـر استخـری »» بـا هــدف گـردش و هـدایت آب از سطـح کاسه استخـر، به اتـاق تاسیـسـات مورد استفاده  قرار میـگـیـرد. “ضمن جمـع آوری چربی ها و اجســام شنـاوری که قابلـیت تَـه نـشـین شـدن نـدارند”.

✩  فرایند گـردش آب، تـوســط جــریـان ایجــاد شـده از نــازل های دمـنده ای کـه بـه هـمـین منـظـور در ضلع مقـابل دهـانـه اسکـیمـر جــانـمـائی شـده انــد؛ انـجـام میـپـذیـرد.

( اجسـام شـناور مانـند بــرگ درخـتان، حـشــرات مـُــرده، ذرات چــربی بـدن شنـاگــران، لـوسیـون، لـوازم آرایشـی و..)

Skimmer Silver STEEL1-PERSIAN POOL-اسکیمر استخریمـکان دقیق نصـب اسـکـیمـر در اسـتخــر

محـل صحـیح نصب اسـکـیـمـر اسـتـخـر» عمـومـاً بخش فوقـانی دیـواره اسـتـخــــر یا جــکـــوزی، در فـاصـله 5 الی 15 ســــانتیـمتـری از وســط دهـانه اسکــیمر میبـاشـد.

(مکان نصب اسکـیمـر»»  باید فاصـله بخش میانـی دهـانه اسکـیمـر تا لــبه کاسه اسـتخـر، 5 الـی 15 سـانتـیمـتر درنظر گرفته شود.)

با توجــه به تنـوع در سـایز دهـانـه های انواع اسکیـمـر که عمـومـاً از 6 الـی 25 سانتیمتـر متـفـاوتـند؛ بنـابراین تعیین محـل دقـیق جهت نصـب انـواع و اقسـام اسـکـیمـرها قـابل ارائـه نیـست.

امـا بطور کلی، در همه مـوارد، لـِوِل آب بایــد در بخـش میـانی دهـانــه اسکـیـمـر قـرار گــیـرد..

جانـمائی و مکان نصـب نـازل های دمـنده آب نیـز نقطه مقـابل اسـکیمـر، و فاصـله 10 الـی 15 سانتیـمـتـری از ســطـح آب میبـاشـد.

آب ورودی اســکـیــمــر، پــس از طی  فرآینـد تـصــفـیـه و ضـد عفــونی، مجــداد بــه کـاسه استـخــر بــاز میگــردد. در بــرخـــی مـــــوارد، این آب ها بــه فــاضــلاب هدایت میشوند.

مـثال عیـنی جهـت درکـــ سـاده تـر اسکـیـمـر در استخـر

عـملکــرد اسکیـمـر در اسـتـخـر تا حـدودی مشـابه “حفــره تعـبـیه شـده در قسمـت بالای کـاســه روشـــوئـی، سیـنکــ ظــرفــ شــوئـی و یا وان اسـت..”

کـاربـرد این حفـره (کـه عمـومـاً  مکــان آن مقـداری پاییـنتـر از محـل اسـتـقـرار شیـر باز و بست آب است)، جـلـوگیــری از سـرریــز شـدن آب، هـنگـام مسدود سازی دریچـه خـروجی یا درین تخلیه میـباشـد.

آب وارد شـده به این حفــره هـا به فـاضـلاب هدایت میگردد؛ به این ترتیب همواره مانـع سرریــز شدن آب به بیــرون از کاسه خواهد شد.

اما در خصوص کاربرد اسکيمر در اسـتـخـر، عمومــاً آب وارد شده به اسکیـمـر پـس از عبـور از تجـهیزات تصفـیه خـانـه، مجـدداً به کاسـه اسـتخـر باز میـگــردد.

 

Swimming-Pool-Skimmers

[Skimmer Strainer Basket]

سبـد یا اِسـتِـرِیـنـِـر تعبیه شــده در اسکیـمـرها

مانع ورود ذرات فیـــزیـکــی درشـت بـه مدار گردش و تصفیـه، میشود. بطــور معـمول پیـاده سـازی سـیستـم گـردش آب در استـخـرها به 2 روش انجام میپذیرد

مـکــانیـسـم اسـکیـمــ‌ر [Skimmer Circulation System]
مکانـیـسم ســر ریـــز [Overflow Circulation System]

تصـفـیه اسـتخـر مسـتلـزم جمـع آوری آب های سطـح استخـر و هـدایـت آنهـا به تجهـیـزات تصفیه و ضـد عفــونی اسـت.

زیـرا اغلـب مـواد زائـد و غـیر آلـی غـیر زنـده روی سطــح آب شناور میگـردند و چنـانچـه مـکـش آب صـرفـاً توسـط دِریـن هــای واقـع در کــف کاســـه اسـتخــر انجـام پـذیــرد؛آلـودگـی هـای سطحـی همــچـنان باقـی مانده و در نـهـایـت آب ایـن نواحی در فرایند فـیلـتـراسیون نیزشرکت داده نمیشوند.

ذرات غـبار، برگهــا، حشـرات مرده و سایر آلاینـده هـای محیــطی تمـایل به شنـاور شدن روی سطح آب دارند.
در اسـتـخـرهای اسـکیمـری نیــز، هـنگام شــنا یا شــیرجــه ممــکن است مقـداری آب از کـاســه اسـتخــر به بـیرون سرریز شـود.

بمـنظور جلوگـیری از اتـلاف ایـن آب هــا و هـدایتـشــان به تصفـیه خــانـه، کانــالـی تحـت عنـوان آبـراه در اطـراف کاسـه استخــر تـعـبیه میگـردد.

این بخـش گــاتــر نـام  دارد.


Skimmer Silver STEEL1-PERSIAN POOL-اسکیمر استخری استیل
⦿ تفـاوت استخـر های اسـکیمـری بــا سـرریـز

استــخــرهای اسـکـیـمــری » همانطـور که اشــاره شد؛

در این روش سطـح آب بــا فــاصــله تقـریبی 7 الی 15 ســانـتـیمتــر از لبــه فــوقــانی استـخـــر قــرار میگیـرد.

در خصوص استخــرهائی با نـرخ تـردد بیـشـتر و تعـــداد زیـاد شـناگــران (مانند اســتخـرهای همـگانی یا قهرمـانی)،

بکـارگـیــری سیـسـتم ســرریــز ایــده آل اســت.

آبــراه یا گـاتـر جـویـهائـی از جنس مصـالح ساختـمانـی مـاننـد سیـمـان و یـا بصـورت پیـش ساخـته اســت کـه در زمـان ســرریـز، آب را توسط لـوله هـا به اتـاقــک تـاسـیسـات مـنتـقـل میـنـمایـد.

جنـس برخـی از گـاتـر ها از استـنلـس استـیـل اسـت. چنانچــه اسـتـخـر مجهـز به تجهیـزات سیرکولـه باشـد؛ عـلاوه بر جمـع آوری آب از سطح استخـر و انتقـال آن به تصفـیه خانــه،

مـجـهّــز بـه مخـزنـی مجــزا تحـت عنـوان منبـع بالانس یا مخزن تـعـادل بوده که موظّـف به پمـپـاژ آب برگـشـتـی به کاسـه اسـتخـر میبـاشـد. با ایـن وجـود نیــازی به جبــران فقــدان آب از روش هـای دیـگــر نخـواهـد بـود.

آبـی که در این آبـراه ها جریـان دارد وارد مخــزن تعــادل میشــود.

پمپ تصفــیه، آب را از این مخـازن وارد فیلــترهای تصفیـه مـینـماید.

 استخـرهـای اسـکـیمـری نیـاز به استفـاده از مخـزن تعــادل نـدارند. زیـرا فاصـله سطـح آب تا لـبه اسـتخـرهای اسکیمـری، دسـت کـم 5 سانتیــمـتر در نظـر گرفـتـه میشـود.

به هـمـین دلیــل، درصـورت افــزایش موقـت حجــم آب، مشـکل خــاصـی بوجـود نخـواهـد آمد.

هـزینـه تجهـیـزات مـورد نیـاز و هـمچـنین دستـمـزد اجـراء اسـتخـرهـای ســرریـز بیـشـتـر از نـوع اسکیـمـری اسـت. علاوه بــر ایـن طراحی و اجـراء آن مسـتلـزم دانـش فـنـی و مهـارت خـاص میـباشد.. 

»» در استخـر های سرریــز، ظرفـیت منبـع بالانـس یا مخـزن تعــادل، با در نظـر گرفـتن حجـم کـل اسـتخـر، میـزان هدر رفت حاصل از بکــ واش و نــرخ جــابجـائی آب با ورود و خروج شناگـران محــاسـبه میگـردد.

علاوه بر این، حجـم قسمت خــالی مخــزن، جهت ذخیـره آب سر ریــز شـده؛ بر اساس میانگین تـردد شناگـران قـابل تخمـین خواهد بود.


نکات مهم در خصـوص منـبع بالانـس  در اسـتـخـرهای سـرریـز

مخــازن تعـادل معمـولا از جنس پلی اتیـلن تکـ لایـه و چـند لایـه بـوده و در اشـکال و ظـرفیـت هـای گوناگـون تولیـد میگردد.

که با توجه به فضای اتاقک تاسیسات ابعاد متـناسب با آن در نظر گرفـته میشود.

محل قـرارگیری مخــزن بالانـس ترجیحـاً در اتاق تاسیسات، کمـی پاییـن‌ تر از لـبه کـاسـه اسـتخـر میـباشـد. این اخـتلاف ارتفـاع موجب سهـولت در هـدایت آب سرریـز شـده به مخــزن تعــادل خواهـد شـد.

محـاسبه حجم مـخـزن یا تانک تـعـادل در اسـتخـرهای سـرریــز ||  انتخاب اندازه مناسب منبع بالانس

 بطـور سـرانگـشـتی، حـجــم تقـریـبی مخـزن تعـادل، 4% الـی 5% از حجــم کـل آب اسـتـخـر در نظر گرفته میشـود.
 مخزن تعـادل، تانک بالانس و یا منبع بالانس از نام های معمول این بخش است.
 
هدف از استفاده از تانک های تعادل، همانطور که از نامشان پـیداست، تامین ســریـع آب خارج شده از اسـتخـرهای مبـتـنی بر مکانـیـسـم سـرریـز میباشد.
در اسـتخـرهای سرریـز، با بررسی عوامل موثـر در مقـدار خروج آب از کاسه اسـتخـر و هدایت آن به اتاقـک تاسیسات از طریق کانال آبـراهـه یا گاتـر، بطور دقیق تر قـابل ارزیابی و محـاسبه خواهد بود. [مانـند حجـم اسـتخـر و مـیزان سرریز شدن آب در هـنگام ورود هر شـناگـر..]

جنس مخـازن بالانس مانند سایر منابع آب پاکیزه و شرب، پلی اتیـلـن بوده که در شکل های هندسی متنـوعی تولیـد و عرضه میگـردند.


روش اسکیـمری یا سـرریـزی؟
اسـتخـر اسـکیمـری یـا استخـر سـرریـز »» کـدام سـیسـتم گردش آب برای تصفیه بهتر اسـت؟

بطور خلاصـه، در مجموع استخـرهائی با بـار تـرافیــکــ کمــتر (آلاینـده های کمـتر/ حـجم کـمتر / تعـداد شـناگــر کمـتر)، سیـسـتم اسکیمـر مـناسـب تر میبـاشـد..

امــا در خصـوص استخـرهـائی با بار بیـشتر، بـمنـظور پاکـسـازی آلاینـده هـای سطـحی مـاننـد برگــ، مــو، چــربی بدن شناگــران، لوسـیون(ضــد آفتـاب)، لوازم آرایـش بانـوان و سایر مواد آلـی غـیر زنـده،

سیـسـتم سـر ریـز کارآمـدتـر خـواهــد بـود. (هــرچند که هــزینه بیشـتـری داشته باشــد.)

از دلایل الـزام به اجـراء مـکانیـسـم سرریـز در استـخـرهای ورزشی و قهرمـانی همـگانـی:

وجـــود نازلهـای دمــنـده واقـع در بخــش بـالای کـاســه اسـتخـرهـای مبـتنـی بر اسکــیمـر، باعـث ایجــاد جـریـان موافــق و یا مخـالـف بــرای شــناگران و بروز اخـتـلال در نتایـج و رونـد مسـابقـات میگـردد..

 


بررسـی مکانـیسـم  گردش آب در استخرهای سـرریـــز

 

»  میزان لـِـوِل آب (LEVEL) در استـخـرهای سرریز، در بالاتـرین مـرز ممـکـن، همسـطح بـا لـبه یا درپـوش استخـر تــراز میـگردد.

در این روش استفـاده از آبراهه یا گـاتـر، جهت گردش آب از سطح اسـتـخـر جهت تصفیه، ضدعفونی و همچنین جمـع آوری آب مــازاد و هــدایت آن به تصـفیـه خانه، هنـگـام ورود و خـروج شنـاگـران الـزامیست.

زهکـشی یا کانال های آبراهه استخـر معـمولاً با شـیبی ملایـم در اطراف کاســه استخــر قابل اجـرا میباشد. این شـیب، سبب هــدایت آب های سطحی یا آب باران به سمت گـاتــر شده و خاک و زبالــه های سطح آب اسـتخـر نیـز، توسط همـین زهکـشی ها از کاسـه اسـتخـر خـارج میگـردد.

گــریــل اسـتخـر جهت پوشـش کانــال آبراهه و همـچنـین جلوگــیری از ورود اجسـام به سـیسـتم تصفیـه، این بخـش توســط پوشـش هـائی تحــت عـنـوان گــریل کـاور میشود.

تفـاوت گــریل و گــاتــر چیست؟

گـاتـر چیـست؟ گـاتــر در لـغـت به مـعـنای نــاودان اســت.

کــاربـرد گـاتــر کانـالــی جـهـت جــمع آوری و هـدایـت آبهــای سطـحـی میـبـاشـد.

برخـی مـوارد دیگر استفــاده از گــاتـــر جمـع آوری آب سـطحی از  کـف پارکـینـگ هـا، رمـپ ورودی ســازه، موتــورخانــه، اطـراف اســتخــر، سـونـا، جکــوزی، روفـــ گـاردن و..

Drain-Stainless-Grillگـاتـــرهـای کـفـــ، از جنـس پلـی پروپـیـلـن و پـی وی سـی به همـراه گـریل فلــزی یا پلاستیکـی مورد استفاده قـرار میگیرد.

گــریـل اسـتخــر چیـسـت؟ گــریـل در لغــت به معـنای “صفحـه مشـبـکــ” اسـت.

گــریـل، پوشـشی با حـفـره هــای متـعدد از جــنـس فـلـز یا پلاسـتیـک بـوده که بـمنـظور کـاور نمـودن کـانـال آبـراه یا گـاتــر مـورد اسـتفــاده قـرار میگـیرد.

گاتـر یا گـریل استخـری بر اسـاس مـتریـال بکـار بـرده شـده در سـاخـت درپـوش، عمـومــاً دو دسـته هـسـتـند:

  • گـاتـر یا  گـریــل پلاستـیک (پلی اتیلن)
  • گـاتـر یا  گـریـل فلـزی (اسـتـیـل، چدن، آلومینیوم، برنج)

با تـوجه به بودجـه در نظر گرفـته شده و نـوع طراحـی اطراف اسـتخـر، گــریـل متـناسـب انتخــاب میگـردد.اهمـیـت جانمــائـی نـازل های دهــش آب اسـتـخـر»» در هــردو مکانیـسم، بمـنظور گردش صحیـح آب استـخــر و پیشـگـیری از ایجاد نقـطه کـور، نازل های دهـش و مــکش در نقـاط مختلـفی جانمـائی خواهـند شد.

استفـاده از نازل هـای چرخـشی مـتحرک 360 درجه نیز در این خصوص موثـر میباشد.

همچنین فاصـله طولی اسکیمـر تا نـازل هـا نبـاید بیـشـتر از 12 متـر در نظر گرفته شود.

اصـطـلاح نقـطـه کـور در اسـتخـر: منـاطقـی از کاسـه اسـتـخـر که بدلیــل عـدم وجـود جریـان و ورود و خروج نامـتناسب آب، دچــار رکــود و یا سکـون میگردد را نقـطـه کـور نامند.

به همین دلیل این بخش ها در فرایـند سیـرکـولـه یا گـردش آب نیـز شـرکـت نکـرده و در نهـایـتــ تصفـیـه نخواهند شد.نکات تکـمیلی در ارتـباط با اسکيمـراستخـري

نـکـتـه»» بـاکـس یـا محـفـظـه اسکیــمـر، پـیـش از مـرحـلـه بتـن ریــزی، در بـخــش فـوقــانی دیـواره کاســـه اسـتخـر جانـمــائـی میگردد .

آبــی کـه توســط مکـش غیـر مسـتـقـیم الکــتروپـمـپ تـصفیـه، به محفظه اسـکیـمـر هدایت مـیشـود؛ پـس از پیـمـایـش مـراحـل تصـفـیـه و ضـدعفـونـی،،تـوســط نـازل هـای دمنده مجــدداً به کـاسـه استـخـر بـاز میگــردد.

Pools-Skimmer-اسکیمر استخرهمـانطـور کـه پـیـش تـر اشــاره شـد در قـسمـت فــوقـانـی اسـکـیـمـر، یک دَربـــ جـهت سهـولـت دسـتـرسـی بـه سـبـد موگیر(یـا اسـتـریـنـر) و نـظافـت ایـن بـخش تـعـبیـه شده اسـت.

مـتریـال ایـن درب از همـان جـنـس بـدنـه اسـکیمـر بـوده (پلاسـتیـکــ / ABS) و پـس از پایـان اجـراء،

در اغلب پروژه ها، نـاگـزیـر قطـعـه ای با رنگــ روشـن و جـنس پلاسـتیـکـ ، به شکـل نامـطلوبی در امتـداد و مجـاورت محـل اسـتـقـرار اسـکـیمـر، در بخش راهـروی کاسه اسـتـخـر، خـودنمـائی مینمـاید..


! در واقـع همین زائـده به ظاهـر کم اهمـیت، طی سالیـان مـدیـد،

موجب شده بود طـیف گسـتـرده ای از طـراحـان باتجـربـه و معماران حرفـه ای را، بـا چالـش هـا و نتـایج غیـر منـتظره ای مـواجـه نمـاید..!


Skimmer Silver STEEL1-PERSIAN POOL-اسکیمر استخری لوکس

امـا خـوشبـخـتـانـه،

با همـدلـی و تلاش بـرخـی از تـولـید کـنندگان صـاحـب ایــده و تـوانگـر کشـورمـان، در حـال حاضر با حـذف کامـل این درب پلاستیـکی و ایجـاد تـغـییر در مسـیر دسـترسی به اسـترینـر(از دهانه اسکیمر) در برخی از مدل ها،

و یا قابلـیّت هـم پوشــانی این بخـش با متـریـال اجـراء شـده حــواشـی کاسـه اسـتخــر، در مدلهای دیگری از این اسکیمـرها,  مـیـسّـر گردیـده است.

ایـن فِـقـدان نـخسـتین بـار توسـط برنـد آکـوا مـارین، بررسی و به بهـترین نحو برطـرف شد.


PERSIAN-POOL-GUY-1هـر اسکیمـر بطــور کــلی بمنـظور پوشش 30m2 از سطـح اسـتخـر مناسب است.

استـخـرهای بـزرگتـر، ممکن است به دو یا چنـد اسکیـمـر نیــاز داشته باشند.

 

 » پروژه هائی که در اطراف کاسه استــخـر، درخت و گـیاهـان بسـیاری وجـود دارد؛میـتوان با نصـب اسـکـیمـر مــازاد در مکـان منـاسب، به سـرعـت هـدایـت اجـسام شـناور به سـبـد اسـکـیمـر بطـور قـابـل مـلاحظـه ای افـزایـش بخشید.

»» از جمـلـه دغــدغـه هـای مـالکـین اسـتخـر، تخلیـه زبــالـه و برگــهای جمـع شـده در ســبد اسکـیمـر مییاشد. زیرا بررسی و نظافت همیشگی این بخش از نکات مهم و اجتناب ناپذیـر در استخـرهای اسکیمـری محسوب میگـردد.


بطــور معـمـول فـراینـد گــردش آب اسـتـخــر،

بمـیـزان ۷۵٪ از طریـق اسکـیمــر  ۲۵٪ توسـط دِرِیـن های خروجی آب، واقـع در کـف کاسه اسـتـخـر انجـام میپـذیـرد.

بعـلاوه، اسکــیـمـرهـا با توجـه به ساخـتارشـان قــادرنـد اجـرام شـنـاوری كـه بـه داخـل سـبد آنـهـا وارد شـده را بخــوبی در محفـظـه خـود نگـاهـداری کـرده و با تغـییر زاویـه درب متـحـرکی که به همین منـظور در بخـش دریـچــه ورودیـشـان تعـبـیه شـده،

مانع از بازگشـت مـجـدد این اجسـام به کـاسـه اسـتخـر میگردد.

 

🛒 جـهـت خـریـد اسـکیـمـر اسـتخـری 🛒 خریـد تجهـیزات تصفـیه و لــوازم استخـر 🛒 کــاشی اسـتـخـری 🛒 لولـه و اتصـالات UPVC 

لطفـاً با مشاورین بخش فـروش پرشیـن اسـتـخـر تمـاس حــاصل فـرمائیـد

6رقمــی
284.286

همراه /شبکـه های اجـتمـاعـی
0912.84.00.911

و

.284.20.911
284.22.911

1telegram-follow

instagram-folllow

 


اینـسـتاگرام پرشـیـن استـخــر

iran-persianpool-branchesپرشـین استـخـر، مرکـز فـروش کلیه تجهیزات، سرامیک و لوازم اسـتخــر، سـونا و جکـوزی با بهترین قیمـت و ارســال فـوری به سـراســر کشـورc Expand All C Collapse All

برآورد هـزینه اجـراء اسـتخـر یا هزینه ساخت از صفـر تا صـد استخـر شنا بر اسـاس مـترمربع امکان پذیر نیسـت.

[شــامل کـلیه هزینه ها، مانند سرامیک و تصـفیـه]

در واقـع هـزینۀ کـل اجـراء هـر متـرمربـع از یک استخـر، نسبت به ابعـاد بزرگـتر یا کوچکــتر از آن قـابل تـعـمیـم نمـیباشـد..

بطور مثال: چنانچه هزینه تقریبی اجراء از گودبرداری تا مرحله بهره برداری کامـل از یک استخر شنا بهمراه نصب تاسیسات تصفیه و سرامیک؛ با ابعاد 6 * 3 متـر و عمق میانگین 1.7 متر، معـادل 200 میلیون تومان در نظـر گـرفته شود[فـرض]

هرگـز هزینه اجراء استخـری با ابعاد 2 برابـر، 400 میلیـون نخـواهد شـد.

زیرا بخشی از هزینه ها در هر دو مورد به طور تقریبی یکسان میباشند.

مانند هزینه اجراء تاسیسات / هزینه لوله اتصالات و شیرآلات اتاقک تاسیسات / هزینه تجهیزات تصفیه [با اختلاف اندک] و..

اما میتوان صـرفــاً برخی از هزینه اجراء بخشـهای مربوط به مراحل ساخت استخر را بر اساس مترمربع محاسبه نمود.

مانند اجراء آرماتوربندی / اجراء سیمانکاری و نصب سرامیک و..

بهـترین نوع، مـارکــ یا بـرنـد کاشی و سـرامـیک اسـتـخــر و جکــوزی در حـال حاضر برند سـرامـیک الـبـرز میـباشد.

بهترین-کاشی-سرامیک-برای-استخر-0چیست؟BEST-CERAMIC-TILE-FOR-SWIMPOOLS

با توجه به تجربیات تیم اجرائی پـرشـیـن اسـتـخـر و تصـدیـق سـازنـدگان تخـصصـی اسـتخـر در کشـور، کاشـی الــبـرز از دوام و کـیفـیت قـابـل قـبولـی برخـوردار میباشـد.

سـایر برنـد های کاشـی و سـرامـیـک اسـتخـری موجـود در بازار ایـران (که تعداد آنها نیز انگشت شمـار است)، تا به این لحظـه تنـها بطور نسـبی موفـق به جـلـب رضـایـت مـشتـریـان گـردیده انـد.

شـایان ذکــر است؛ اخـیــرا شـرکت های تولید کننده ایرانی، اقــدام به تـولـیـد سـرامـیـکــ های اسـتخـری با ظاهـری مـتفـاوت نمـودنـد.

اما با توجه به نوظهـور بودن این محـصولات، تنهــا با گـذشـت ســالهــا استـفـاده در پروژه های مختلف، میـتـوان راجــع بـه دوام و کـیـفـیـت ایـن محـصـولات نـظــر قطـعـی داشت..

بر اسـاس نتـایـج آخـرین دسـتاورد هـای عـلمـی و تجربی دنیـا در حـوزه فـن آوری و تـولــید لـولــه هـای پلـیـمـری فشـار قـوی، مـناسب تـرین و بهـتریـن نـوع مـوجـود، در حـال حـاضـر

لولـه-اتصـالات-شیـرالات یو پی وی سی UPVC میـباشـد.


از جمـله مـزایـا و برتـری های لولـه هـای فشـارقـوی UPVC

مقـاومـت در بـرابـر خـوردگـی و فرسـایـش، بـروز حـداقـل افـت فـشـار در سیـسـتـم پایـپـیـنـگــ بـه دلیل سـطوح صیقـلـی این مـتریال (ضریب زبـری لولـه UPVC بمـیزان 0.009 اسـت)، استـحـکام بـالا، عـمــر مـفـیـد 50 الــی 70 ســال، مقـاومـت در بـرابر تـغـیـیرات دمــا، سهـولـت در اجـراء، حـمـل آسـان و قـیـمـت مـناسـب مـیباشـد.

آسـتانه تـحمل لولـه های فشـار قـوی U-PVC تـا دمــای 60 درجـه سـانـتیـگـراد و حـداکـثـر فـشــار نـامـی 16بــار(PN16) میـباشـد؛ ایـن قـابلیـت از شـاخص های مهم انتـخـاب UPVC بعـنـوان بهـترین نـوع متـریـال جهـت اجـراء لـولــه کشـی اسـتخـر و جکــوزی محـسـوب میـگـردد.

چـرا لولـه، اتصـالات و شیرالات UPVC جهت لـولـه کـشـی اسـتـخـر بهتـرین انتـخـاب است؟

بـاتـوجــه بـه این نـکتـه کـه زمـان اجــراء لـولـه کشـی کـاسـه استـخـر پیـش از مـرحـله بـتـن ریـزی میـبـاشـد؛ بنـابـرایـن بخـش عـمـده لـولــه و اتـصـالات اسـتـخـر بـرای هـمـیـشـه در بــتن مــدفــون خـواهـد شــد.

به ایـن علـت هـنگـام بـررسـی و انـتـخـاب بهـتریـن نـوع لـولـه، شـایسـته است میـزان سـازگــاری مـتریـال اسـتفـاده شــده بـا رفــتـار بــتـن نیــز مـورد تـوجـه قـرار گیـرد.

ســازگــاری قـابل قـبـول عنـاصـر تشکـیل دهـنده لولـه UPVC بـا بـتـن،هنگـام انــدود شــدن توسط بـتن، از مزایــا و برتری هـای ایـن نـوع پـلیـمـر، همچنین علت اصلی استفـاده از UPVC در لولـه کشی تصفیه استخـر به شـمــار میـرود.

هـمینطـور در خصـوص نحـوه اتصـال UPVC، میـتـوان بـه عـمـق هـمـپوشـانـی بـالا (در اتصـال های چسـبی) و آب بنـدی کامـل در اتصـالات اوریـنگــ (پـوش فـیت) اشـاره نـمـود.

لولـه کشـی UPVC “یو پی وی سی” (از نوع چسـبی) توسـط کـلـیـنـر، پـرایـمــر و چـسـبUPVC فـشــار قـوی مخـصوص انجـام میـپـذیـرد.

نتـیـجـه اجــراء صحـیـح ایـن مـرحـلـه، مـنـجـر بـه هـم پـوشـانـی کامل بخـش هـای الحـاق شــده و در نهـایت حصـول اطـمیـنان از آب بـنـدی کــامـل مدار لوله کشی خـواهـد شـد.

✍️ “آمـوزش اجـرا لولـه کشـی استـخـر تـوسط لولـه UPVC

BEST UPVC-PIPE-VALVE FOR SWIMPOOLS-بهترین لوله برای استخر چیست؟

پرشـین استخـر جهت اجـرا لولـه کـشی تصفـیه اسـتخـر ها، از لولـه، اتصالات و شیـرالات U-PVC پیـمتـاش ترکـیـه اسـتفـاده مینـمـاید.


CALL PERSIANPOOL-تلفن پرشین استخر

بمنـظـور اطـلاع از قـیـمت هـا و خـریـد لـولـه، اتصـالات و شـیـرآلات UPVC اسـتـخـری، لـطفـاً با مشـاوریـن بخـش فـروش مجـمـوعـه پـرشـیـن اسـتخـر در ارتبـاط باشـید:

شـش رقـمــی

021.284286

021.28422911

همــراه / واتس اپ

09128400911

پاسخ بطـور خلاصـه:

نحـوه اجـراء اسـتخـر های بتنی

 

BUILD-CONCRETE-SWIMMING-POOL-ساخت استخر بتنی

پس از انجـام محـاسـبات فــنــی و طـراحـی کاســه استخـر، مراحـل اجـرائی در دسـتور کار قــرار میگیـرد.

(طراحی 2 بعـدی و 3 بعـدی  کاسه استخـر، محـاسبه و تـنظیم لیسـتوفـر آرمـاتورها، طـراحی دیـاگرام لولـه کشی تاسیـسـات و..)

جهت همـوار سازی کاسـه استخـر، دیـواره ها توســط آجــر یــا بـلــوک و کـف استخـر، با بتن مگــر(یا بتن نظافــت) پوشش داده میشـوند.

سپس لایه اول از 2 لایه شبکـه مـش، توسط آرمــاتور [ معمولا A3 ؛ آجـدار] در بخشهـای کـف و دیـواره کاســه اسـتخـر اجــرا میشود. [آرماتوربـندی]

» در میـان 2 لایه شبکه مـش آرمـاتور اسـتخـر، لولــه کشی های مربوط به گردش و تصفـیه آب، توسـط لولــه U-PVC انجــام میپذیرد.

پس از لولـه کشـی، لایـه دوم آرماتور اجـراء میگـردد.

HOW MAKE CONCRETE SWIMPOOLS-روش ساخت اجرا استخر بتنی

»» مرحله بعد، بستن قـالب جهت بتـن ریـزی اسـت. 

 

بـتن ریــزی اسـتـخـر توســط بتـن آمـــاده، ضمن الحـاق مکـمل های آب بنـدی و افـزونه های روان کـننده انجــام مـیپـذیرد.

»»  در پایـان، کاسـه استخـر آماده سـیـمانـکاری، آب بنــدی نهــائی و نصــب ســرامـیـک (یــا رنــگ) خــواهــد بـود..

 


اسکـیمـر اسـتخـری✪ بررسی اجـزاء، کاربـرد و قـیمت اسکـیمر استخـر✪تصفیه و پاکسـازی آلـودگـی و اجسـام شـناور از سطـح آب اسـتخـر/ جکـوزی بیشتر بخوانید »