اصــالـت پــایــدار اســت..
Call us: 021. 284 286

برچسب: ساخت سوناخشک

سونا خشک – ساخت سونا خشک

تعــریف کـلـی سـونای خشـکــــ  سونا خشک به اتاقکی گفته میشود که کلیه سطوح دیوار، سقف و کف آن از چوب مخصوص، ماننــد چوب نـّراد و یا تـرمــو وود پوشش داده شده است. هـیـتــر ســوناخـشـکـــ تامیـن گـرمایش اتاقـک سوناخشـک، توسـط هــیـتـر برقـی یا گــازی[دیـواری یا زمیـنـی] تـامـین میگـــردد. ★★★ دمـای معـمـول سـونا خشـک  بطور معمول دمــای اتاق…

09128400911
021.284286

📞6 رقـمــی

X
ارتباط با کـارشناس..
1
با ما در ارتباط باشید..
پـرشین استخر»PersianPool
در حـال ارتبـاط بـا کارشـناس مـرتبـط:
"ساخت سوناخشک"
--------------------------

ســلام و درود بر شــمــا.

لـطـفــاً درخـواسـتـتـان را مـطـرح فــرمــائـیـد: