برچسب ها بایگانیساخت استخر و سونا

ساخت استخر | پرشین استخــر پـرشین استـخر

سـاخـت اسـتخـر | آمـوزش مـراحـل و روش هـای سـاخت استخـر شنـا بــرند بیـن الـمـللـی پـرشین اسـتخــر (PERSIAN POOL) مفــتـخـــر است؛ کـلـیـــه مـراحـــل مـحـاسـبه، طـــراحـی، پیـاده سـازی و اجــراء انـواع استخـر‌هـا (استــخر شنـا همگـانی و ورزشی، استخـر خـانـگی، استـخر ویـلـایی) و انــواع ســازه هـای هیدرولیکـی عـظـیم (مانند مخــازن و ســــد هــای آبــــی) بصـورت تـخـصصـی و کـــامـلاً اصولـی، ضـمن استـفــــاده از بـهتــریــن لـــــوازم اســتخـری و معـتبـرترین بـرند هـای تولیـد کننـده تجـهـیزاتـــ و تـاسیـسـاتــ ؛ بهـمـراه بیـمــه نـامـــه رســمی و مـعـتبـــر (نخـسـتین بـار در ایـــران) بـه مشــتـریان و پیــمــانکــاران فــهـیـم خـود ارائــه نمـــایـد.. اصـول و استـاندارد هـای سـاخـت اسـتـخــر:  ساخـت اسـتخـر شنـا و در مجـمـوع سـاخـت سـازه هـای آبــی، مشـابـه کلیــه سـازه های مهـندسـی، نیـازمـنـد بکــار گـیــری صحـیـح فنـون طـراحــی، معمــاری و محــاسبــات عـددی دقیـق بـر اسـاس دستــاوردهــای نویـن علمـی ...

ادامــــه مطلــب..

PERSIANPOOL is a unique website which will require a more modern browser to work!پرشین استخر یک وب سایت مدرن است،وب سایتهای مدرن برای نمایش بهتر، نیاز به مرورگر بروز رسانی شده دارند.. مرورگر خود را آپدیت کنید لطفا VDD3-X339-BSHH-TJN4-P3XT

لطفا امروز را ارتقا دهید!

error: Content is protected !!