برچسب ها بایگانیساخت استخر و سونا

ساخت استخر | پرشین استخــر پـرشین استـخر

 ساخـت اسـتخـر | استخر چیست؟ و انواع آن کـدامـند؟ “What’s the Swimming Pool” آمـوزش مـراحـل ساخت انـواع استخـرهـا || روش هـای ساخـت استخـر شنــا بــرنــد بـیــن المـللـی پـرشـــین اسـتـخـــر (PERSIAN POOL) مفــتـخــر اســـت؛ کلّـیــــه مــراحــــل طـــراحی، محـــاسبــه، پـیـــاده سـازی و اجــراء انـواع اسـتخــر‌ [استـخــر شنـــا همگـانی و ورزشـی، اسـتخــر خـانـگی، استـخـر ویـلایی] و انــواع سـازه هـای هیـدرولـیکــی عـظــیم [ماننـد مخـازن و ســـد هـای آبــــی] را بــصـورت تـخـصـصـی و کـامــلاً اصـولـی ارائــه نمــایـد. اســتــفــــاده از بـهــتــــریـــن لــــوازم اســتخـری از مـعـتـبـرتـرین بـرنـد هـای تــولــیـد کـنـنـده تـجـهـیـزاتـــ و تـاســیـسـات استخـری در جهــان؛ بــهـمــراه بیـمــه نـامــــــه رســمی و مـعــتـبــــر! [نخـسـتین بـار در ایـــران]  اصـول و استـانـدارد هـای سـاخـت اسـتـخــر:  ساخـت اسـتخـر شنـا و در مجـمـوع سـاخـت سـازه هـای آبــی، مشـابـه کلیــه سـازه های مهـندسـی، نیـازمـنـد بکــار گـیــری صحـیـح فنـون طـراحــی، معمــاری و محــاسبــات عـددی دقیـق بـر اسـاس ...

ادامــــه مطلــب..

PERSIANPOOL is a unique website which will require a more modern browser to work!پرشین استخر یک وب سایت مدرن است،وب سایتهای مدرن برای نمایش بهتر، نیاز به مرورگر بروز رسانی شده دارند.. مرورگر خود را آپدیت کنید لطفا VDD3-X339-BSHH-TJN4-P3XT

لطفا امروز را ارتقا دهید!

error: Content is protected !!