X-Frame-Options: SAMEORIGIN Header always set X-Frame-Options "SAMEORIGIN" Content-Security-Policy: default-src https: 'unsafe-eval' 'unsafe-inline'; object-src 'none' Content-Security-Policy: frame-ancestors 'none'; زمان سونا ✅ پـرشـین استخـر ®PERSIANPOOL
اصـالـت پـایـدار اسـت..

برچسب: زمان سونا

سونا خشک » ساخت سونا خشک

سونا خشک به اتاقکی گفته میشود که کلیه سطوح دیوار، سقف و کف آن با لایه ای از چوب پوشش داده شده و بخشی از آن از دستگاههای حرارتی  و هیتر های برقی و یا گازی جهت گرم کردن محیط داخل سونا خشک استفاده می شود و بطور معمول گرمایش اتاق سونا، بین 45 تا…