آدرس و شماره تماس مجموعه پارک آبی، مرکز آب درمـانی و استخـر عـمـومـی پـرشیـن “فــردیـس کـرج”

پــارک آبــی پـرشـیـن فــردیـس کـــرج

آدرس و شمـاره تمـاس مجمـوعـه پــارک آبــی، مرکـــز آب درمــانی و استخـر همگانی

پـرشــیـن “فـردیـس کــرج”

calling-persianpool-09128400911

تـلـفـــن

02636511414
02636547943


آدرس مـجـمــوعــه ورزشـی، تـفــریـحـی و درمــانی آبـــی پـرشـیـن:

اسـتـان البــرز. فردیـس . فلـکــه پـنــجـم . بلـوار بیـات. خــیابان رجـایی شـرقـی . جـنــب فـروشـگاه خـلـیـج فــارس
PERSIAN POOL-WATER PARK-KARAJ
PERSIAN POOL-WATER PARK-KARAJ

لوکیـشـن پـارک آبی پـرشـیـن فـردیـس کرج

…..

آدرس و شماره تماس مجموعه پارک آبی، مرکز آب درمـانی و استخـر عـمـومـی پـرشیـن “فــردیـس کـرج” بیشتر بخوانید »