آرماتور بندی استخر

 آرماتوربندی استخر / آموزش روش ها و مشخصات میلگرد مناسب استخـر

مالیات امروزی آموخته ها، به اشتراک گذاری بخشی از آنهاست..

آرمـاتـوربنـدی اسـتخـر، مـاننـد آرمـاتـوربـنـدیِ فـونـداسـیـونِ سـاخـتـمــان، از مـراحـل حـائـز اهـمـیّـت در مـحـاسبـه و اجـراء سـازه هـای بـتـن آرمــه محسـوب میگـردد.

قصـور در انـجـام محـاسـبات و عـدم توجـه لازم به اجـراء دقـیـق این بـخش، منـجـر به بـروز مشـکـلات جــدّی و نُـقـصـان هـای جـبـران ناپـذیـری خـواهـد شـد.

محاسبه نیـروهای کـشـشی و بارهای وارد شده به ســازه، همچنین میزان تحمـل این تنش ها، از موارد حائز اهمیت در سازه های بتن آرمه محسوب میشود.

براي تعیین قطر و تعداد ميل گردهای مناسب برای سازه های بتنی دو منبع وجود دارد:

اول محاسبه – دوم آیین نامه

در مورد اول مهندس محاسب با توجه به مشخصات قطعه بتنی قطر ميلگرد را تعیین نموده و در نقشه های مرتبط مشخص مینماید .
کار گاه آرماتور بندی باید در قسمتی جدا از کارگاه اصلی تشكيل شود .

در کارگاههای کوچک آرماتورها بصورت دسـتی(توسط آچـار گوساله) خم میگــردد. امـا در کارگاه های بزرگ خم آرماتور توسـط دسـتگـاه انجام میشود.

مسئول کار گاه آرماتوربندی پس از مشخص نمودن تعداد و سایز هر بخش، عملکرد پرسنل را دقیقا زیر نظر خواهد داشت که طول آرماتور، محل خم، زاویه خم و طول قلابها کاملا مطابق با نقشه انجام پذیرد.

آرماتوربندی استخر

آرماتورها باید طوری به هم بسته شود  که هنگام بتن ریزی از محل خود جابجا نشود . همچنین فاصله آنها از هــم به گـونه ای باشد که بزرگترین دانه بتن براحتی از میان آنها رد شده و در جای خود قرار گیرد.

خــم کردن آرماتور

آرماتورهای تا قطر 12 میلیمتر را میتـوان با دست (توسـط آچــار) خـم نمـود . امـا آرماتورهای با سـایز بزرگتر از 12 میلیمتر را بهتر است با دستگاه مکانیکی مجهز به فـلـكــه خـم گردد.

قطــر فلــكه خـم مـتـناسـب با قطـر آرمــاتـور بوده و توسط مهندس محاسب و مهندس کار گاه تعیین میشود.

کلیه آرماتورهای ساده باید به قلاب ختم شوند.

امـا آرماتورهای آجدار را میتوان به صورت گـونــیا خم نمود. سرعت خم کردن باید متناسب با درجه حرارت محیط باشد و باید با نظر مهندس کارگاه بطور تجربی تعیین شود.

» خم کردن آرماتورها در درجه حرارت کمتر از 5 درجه سانتیگراد پیشنهـاد نمیشود.

»» از باز نمودن خم های آرماتورهای شكل داده شده و مصرف آن در محل دیگر خودداری نمائید. (در مواقع ضروری بازکردن خم ها با نظر مهندس ناظر انجام میپذیرد.).

وصله کردن آرماتورها

با توجه به اینکه طول میله گردهای موجود در بازار 12 متر میباشد؛ در اغلب بخشهای ساختمان، خصوصا در اجراء شـناژ، میلـگردهائی با طول بیشتری مورد نیاز است.

در این شرایط  ناگزیر به اتصال  میلگـردها خواهیم بود. بهتر است دقت شود این اتصالات حداقل ممکن باشــد.

یعنی در مرحله برشکاری به گونه ای اندازه ها با یکدیگر جور شود؛ که میزان ریزش آرماتورها بالا نباشد.

در صورت اجبار، این اتصالات با نظر مهندس ناظر در نقاطی که میزان تنش حداقل است، بنحوی اجراء گردد که در یک مقطع، چندین آرماتور وصالی وجود نداشته باشد.

اتصال دو آرماتور در ساختمانهای بتن آرمه اغلب بصورت پوششی بوده و یا با روی هم آوردن دو قطعه انجام میپذیرد..

این نوع اتصال برای آرماتور تا سایز 32 مجــاز میباشد و آن به این طریق است که دو قطعه آرماتور را در کنار هم قرار داده و بوسيله سیم آرماتوربندی به یکدیگر متصل میگردد.

طول روی هم آمدن دو قطعه باید به اندازه قید شده در نقشه باشد و چنانچه در نقشه ها قید نشده باشد؛ توسط مهندس ناظر تعیین خوهد شد.

عموما این طول به میزان 40 برابر قطر میل گرد مصرفی است.

در قطعات تحت خمش و خمش توام با فشار، نباید یک مقطع بیش از نصف آرماتورها وصله دار باشد.

در قطعات تحت کشش و کشش توام با خـم، نباید بیش از یک سوم میل گردها در یک مقطع وصله دار باشد. بجز اتصالات پوششی که در بالا توضیح داده شده است.

اتصالات جوشی، جوشی نوک به نوک، جوشی پهلو به پهلو، اتصالات جوشی با وصله و غیره نیز انجام میشود

روش آرماتوربندی استخر

بمنظـور ایجاد مقاومت کاســه استخـر در بـرابر نیروهای کششی و فشارهای مثبت و منـفی، دو شبکه ميلگـرد اجر میگردد.میل گردهای طولی توسط میلگردهای عرضی که آن را خاموت نامند، به یکدیگر متصل میشود.

میلگردهای طولی و عرضی بهم بافته شده و سپس  درون شناژ قرار داده میشود.

.به اصطلاح به این کار مش بندی استخـر گفته میشود.

فاصله دو شبکه بافته شده و ابعاد شبکه مش آرماتور کاسـه استخر، ممکن است بر اساس محاسبات در هر پروژه متفاوت باشد.

اما بطور معمول، فاصله 2 شبکه 15-20 سانتیمتر، و ابعاد شبکه مش، 15 سانتیمتر در نظـر گرفته میشود.محاسبه میلگرد مورد نیاز جهت آرماتوربندی اسـتـخــر

بمنظـور اجرا آرماتوربندی استخری با ابعاد 5 در 10 متر و عمق متوسط 1.6 متر،

درحدود 200 شاخه میلگرد سایز 12 مورد نیـاز میباشد.

[ معادل 2.2 تن میلگـرد]

باید توجه داشت که پهنای این سبد بافته شده باید در حدود 5 سانتیمتر کوچک تر از پهنای قالب شناژ باشد (هر طرف 5.2 سانتیمتر)

بطوری که میلگردها کاملا در بتن غرق شده و آنرا از خورندگی در مقابل عوامل جوی محفوظ نگاه دارد .

این 5/2 سانتیمتر در مناطق مختلف و آب و هوای مختلف و همچنین محل قرار گرفتن قطعه بتونی (اینکه در داخل زمین قرار میگیرد و یا خارج آن ) و همچنین میزان سولفاته بودن آبهای مجاور آن متفاوت است که میزان آن  از جانب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تعیین گردیده است.آرماتور چیست؟

آرماتور یا میلگرد، فولادی است که در بتن برای جبران مقاومت کششی پایین آن مورد استفاده قرار میگیرد.

فولادی که به این منظور در سازه های بتن آرمه بـکار میرود به شکل سیم یا میلگرد بـوده و فولاد آرماتـور نامیده میشود. البته در موارد خاصی از فولاد ساختمانی نظیر نیمرخ های I شکل، ناودانی و یا قوطی نیز برای مسلح کردن بتن استفاده میـگـردد.مشخصه های محاسباتی مهم آرماتور:

مقـاومـت تسـلـیـم

مقدار تنشی که در آن بدون افزایش بار تغییر طول نمونه فولادی ازدیاد می یابد تنش تسلیم ، مقاومت تسلیم یا مقاومت جاری شدن نام دارد و آنــرا با f y نمایش میدهند.

مقـاومت کـشـشـی

از تقـسـیم حداکـثر بـار ثـبت شده در آزمـایـش کـشش بـر سطـح مقـطـع اولـیـه بـدسـت می آیـد.

طبـقه بنــدی فولاد آرمـاتـور

در کشورهای مختلف فولاد آرماتور با استاندارد های متفاوتی تولید میشود و در هر استانداردی طبقه بندی مشخصی در ارتباط با خواص مکانیکی فولادها وجود دارد.

در ایران قسمت عمده فولادهای آرماتور که توسط کارخانه ذوب آهن اصفهان تولید میشود با استاندارد روسی مطابقت دارد.

فولادی که در ایران تولید می شود به سه گروه تقسیم میگردد:

(مطابق با استاندارد روسی)
  1. فولاد نوع A-1،
  2. فولاد نوع A-2
  3. فولاد نوع A-3.

فولاد A-1 از نوع صاف بوده و مقاومت تسلیم و مقاومت کششی آن به ترتیب ۲۳۰۰ و۳۸۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع میباشد.

فولاد A-2 از نوع آجدار با مقاومت تسلیم ۳۰۰۰ و مقاومت کششی ۵۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع است،

فولاد A-3 نیز از نوع آجدار با مقاومت تسلیم ۴۰۰۰ و مقاومت کششی ۶۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع میباشد.
از نظر تنوع قطر آرماتور ها نیز استاندارد های تولید کنندگان متفاوت است.

در سیستم روسی که در کارخانجات ذوب آهن اصفهان مورد استفاده قرار میگیرد؛ میلگرد ها تا قطر ۴۰ میلیمتر تولید میگردند.


جـدول وزن هر شـاخـه میلگــرد

وزن هر شاخـه میلـگرد 12 مــتری باتوجه به اسـتاندارد جهــانی DIN محاسـبه گردیده است.

[اسـتاندارد دیــن – موسسـه استاندارد DIN آلـمان]

سایز میلگرد (mm) وزن شاخه 12 متری میلگرد (Kg)
8 5
10 7.8
12 11
14 15
16 20
18 25
20 30
22 37
25 47
28 58
30 66
32 75
34 85
36 95
38 106
40 118


Persianpool Co Address Phone No

بمـنظـور آگاهــــی از هزینه خریــد تجهـیزات استـخـری  | لولــه و اتصالات UPVCخرید کاشی-سرامیـک اسـتـخـر | هـــزینــه سـاخت اسـتـخـرهای عمــومی و خــانگــی،

لـطــفـاً بـه بخــش اسـتعــلام قـیمـت سـاخت استـخــر مــراجعـه و یا با شـماره هـای درج شـده تمـاس حــاصــل فـرمــائیـد..

calling-persianpool-09128400911

091284.00.911

شـــش رقمــی

021.284.286

021.284.22.911

021.284.23.911

1telegram-follow
instagram-folllowiran-persianpool-branchesپـرشـیـن اسـتـخـر، فروش تجهیزات استخـر، کاشی استخـری، لولــه و اتصالات استخـری UPVC با بهـتـرین قیمـت، و ارسـال فـوری به ســراســر کـشــور[ultimate-faqs ]آرماتور بندی استخر بیشتر بخوانید »