پرشـین اسـتخـر» طراح/ پیمانکار استخـر، سونا، جکـوزی|شرکت پیـمانکاری ساخت استخـر» فروش سرامیک/تجهیزات استخـری، گارانتـی اصـالت»بهـترین کـیفـیت


  پرشـین اسـتخـرپرشیـن پول

 𝐏 𝐄 𝐑 𝐒 𝐈 𝐀 𝐍  𝐏𝐨𝐨𝐥® 𝖈𝖔𝖗𝖕𝖔𝖗𝖆𝖙𝖎𝖔𝖓

𝔞𝔫 ℑ𝔫𝔱𝔢𝔯𝔫𝔞𝔱𝔦𝔬𝔫𝔞𝔩 ℜ𝔢𝔤𝔦𝔰𝔱𝔢𝔯𝔢𝔡 𝔅𝔯𝔞𝔫𝔡

PERSIANPOOL-SWIMMINGPOOL-CONTRACTOR-AZADI-TOWER-

مـرکــز تخـصصـی

طـراحــی/  محـاسـبه/ اجــراء اسـتخــر و جکــوزی

در سـراســر کــشــور با بهـتـریـن کـیـفـیـتــ


مشــاوره فـنـی، طـراحــی، محـاسـبه، نـظارت و اجــراء

مجـموعـه های ورزشـی/ تفـریحـی/ درمانـی آبـی ، اسـتخـرهای همگـانی ، اسـتخـرهـای خانگـی

از صـفــر تـ ـ ـا صــد

در کـمـتـریـن زمـان مـمکـنPERSIAN POOL GUY

پرشـین اسـتخـر، طـراح /پیـمانکـار ساخـت انـواع استخـر| جکـوزی خـانگــی لـوکــس

 

اجـرا اسـتخـر خـانگـی لـوکــس/ اجـرا اسـتخـر همـگانـی / اجـرا پـارکــ آبـی / اجـرا اسـتخـر ویـلایـی / اجـرا اسـتخـر معـلق, اسـتخـر در ارتفـاع، بـام، روف گاردن، استخـر در تراس / اسـتخـر ضـلـع شـیشـه ای /اسـتخـر عـمـق مـتـغـیـیـر / استخـر بــی پـایـان، بی انـتها ، انـدلـس پـول 

بـراورد هـزیــنه/ قیـمت سـاخت استخــر/ سـونا و جکـــوزی

قـیمـت روز سـاخـت اسـتخـر بهـار ســال 1402

[خـــــانگــــی/ عـمـــــومــــی]


PersiaPool-on-off-LED فـرم بـرآورد آنلـاین هـزینـه اجـرا/ سـاخـت استـخـر، سونـا خشکـ / سونـا بخـار/ اجـرا جکــوزی و..

PERSIANPOOL-PLAN1

 لـطـفـاً مـوارد درخـواسـتی را بـه دقــت تکـمـیـل نمــائیـد
 برخــی خـدمـات شـاخـص پرشـین استـخـرSCAN-PersiaPool3


Persianpool Co Address Phone No

  تـمــاس با پـرشـین اسـتخــر

کــد 021 / شـــش رقـمـی
1persianpool-checkmark

1callingهمـراه / شـبکـه های اجتـماعـ

instagram-folllow

پرشیـن استـخــر در ایـنستـاگـرام..


iran-persianpool-branches

پرشـین اسـتخـر، مـجــری صفـر تـا صـد اسـتـخـرهـای همـگـانـی در ســراسـر کشـور با هــزینـه واحــد و ارائـه بیـمـه نامـه رسـمـی..


لـوکـــس فــکــــر کـــن ..

هر چـیز که در جـسـتن آنی؛ آنـی!.. [مولانا]
..THINK  LUXURY


در حـال حـاضـر، بر اسـاس نتـایـج آخـرین دسـتاورد هـای عـلمـی دنیـا در حـوزه فـن آوری و تـولــید لـولــه هـای پلـیـمـری فشـار قـوی، مـناسب تـرین و بهـتریـن نـوع مـوجـود،

لولـه-اتصـالات و شیـرآلات یو پی وی سی UPVC میـباشـد.


از جمـله مـزایـا و برتـری های لولـه هـای فشـارقـوی UPVC

مقـاومـت در بـرابـر خـوردگـی و فرسـایـش، بـروز حـداقـل افـت فـشـار در سیـسـتـم پایـپـیـنـگــ بـه دلیل سـطوح صیقـلـی این مـتریال (ضریب زبـری لولـه UPVC بمـیزان 0.009 اسـت)، استـحـکام بـالا، عـمــر مـفـیـد 50 الــی 70 ســال، مقـاومـت در بـرابر تـغـیـیرات دمــا، سهـولـت در اجـراء، حـمـل آسـان و قـیـمـت مـناسـب مـیباشـد.

آسـتانه تـحمل لولـه های فشـار قـوی U-PVC تـا دمــای 60 درجـه سـانـتیـگـراد و حـداکـثـر فـشــار نـامـی 16بــار(PN16) میـباشـد؛ ایـن قـابلیـت از شـاخص های مهم انتـخـاب UPVC بعـنـوان بهـترین نـوع متـریـال جهـت اجـراء لـولــه کشـی اسـتخـر و جکــوزی محـسـوب میـگـردد.

چـرا لولـه، اتصـالات و شیرالات UPVC جهت لـولـه کـشـی اسـتـخـر بهتـرین انتـخـاب است؟

بـاتـوجــه بـه این نـکتـه کـه زمـان اجــراء لـولـه کشـی کـاسـه استـخـر پیـش از مـرحـله بـتـن ریـزی میـبـاشـد؛ بنـابـرایـن بخـش عـمـده لـولــه و اتـصـالات اسـتـخـر بـرای هـمـیـشـه در بــتن مــدفــون خـواهـد شــد.

به ایـن علـت هـنگـام بـررسـی و انـتـخـاب بهـتریـن نـوع لـولـه، شـایسـته است میـزان سـازگــاری مـتریـال اسـتفـاده شــده بـا رفــتـار بــتـن نیــز مـورد تـوجـه قـرار گیـرد.

ســازگــاری قـابل قـبـول عنـاصـر تشکـیل دهـنده لولـه UPVC بـا بـتـن،هنگـام انــدود شــدن توسط بـتن، از مزایــا و برتری هـای ایـن نـوع پـلیـمـر، همچنین علت اصلی استفـاده از UPVC در لولـه کشی تصفیه استخـر به شـمــار میـرود.

هـمینطـور در خصـوص نحـوه اتصـال UPVC، میـتـوان بـه عـمـق هـمـپوشـانـی بـالا (در اتصـال های چسـبی) و آب بنـدی کامـل در اتصـالات اوریـنگــ (پـوش فـیت) اشـاره نـمـود.

لولـه کشـی UPVC “یو پی وی سی” (از نوع چسـبی) توسـط کـلـیـنـر، پـرایـمــر و چـسـبUPVC فـشــار قـوی مخـصوص انجـام میـپـذیـرد.

نتـیـجـه اجــراء صحـیـح ایـن مـرحـلـه، مـنـجـر بـه هـم پـوشـانـی کامل بخـش هـای الحـاق شــده و در نهـایت حصـول اطـمیـنان از آب بـنـدی کــامـل مدار لوله کشی خـواهـد شـد.

✍️ “آمـوزش اجـرا لولـه کشـی استـخـر تـوسط لولـه UPVC

BEST UPVC-PIPE-VALVE FOR SWIMPOOLS-بهترین لوله برای استخر چیست؟

پرشـین استخـر جهت اجـرا لولـه کـشی تصفـیه اسـتخـر ها، از لولـه، اتصالات و شیـرالات U-PVC پیـمتـاش ترکـیـه اسـتفـاده مینـمـاید.


CALL PERSIANPOOL-تلفن پرشین استخر

بمنـظـور اطـلاع از قـیـمت هـا و خـریـد لـولـه، اتصـالات و شـیـرآلات UPVC اسـتـخـری، لـطفـاً با مشـاوریـن بخـش فـروش مجـمـوعـه پـرشـیـن اسـتخـر در ارتبـاط باشـید

شـش رقـمــی

021.284286

021.28422911

021.28423911

همــراه / واتس اپ

09128400911