اصــالـت پــایــدار اســت..
Call us: 021. 284 286

📞 تـمــاس با مــا » شمـاره های تمـاس و آدرس شرکـت پـرشین اسـتخـر⥃پرشین پـول

persian-pool-Company-Brand

PersiaPool00555

بـرنــد ایـرانی پــرشـین اسـتـخــر 🔀  بــرنـد بیـن الـمللـی پـرشـین پــول

®𝐏𝐄𝐑𝐒𝐈𝐀𝐍 𝐏𝐨𝐨𝐥

𝔞𝔫 ℑ𝔫𝔱𝔢𝔯𝔫𝔞𝔱𝔦𝔬𝔫𝔞𝔩 ℜ𝔢𝔤𝔦𝔰𝔱𝔢𝔯𝔢𝔡 𝔅𝔯𝔞𝔫𝔡

مـرکـز تخصصی فروش تجهیزات استخــری / مشـاوره، طــراحــی و اجــراء انــواع اســتـخـر [استخـر خانگـی / استخـرعمـومی]

فروش کلـیه لوازم و تجهـیزات استخـر، سـونا خـشکـ / سونـا بـخـار، جـکـوزی، نـازل آب نـمــا،

تجهـیـزات ورزش در آب و لـوازم مجـمــوعـه های آب درمـانـی

iran-persianpool-branchesدر ســراسـر کـشــور
Persianpool Co Address Phone No

آدرس پـرشــیـن اســتـخـــر

 دفـتـــر مـرکـــزی:  طـهـــران | نـیــــاوران [شـهـید باهنــر]  مقــابـل خـیــابــان جـمـــاران پـلاکــــ 17

calling-persianpool-09128400911تـلـفــــن هــای تـمـــاس

[ایـــران/ تهـــران] 
1persianpool-checkmark

284.286

[کـد 021 / شـش رقـمی]

284.20.911

284.22.911

284.23.911PERSIANPOOL-CALL

هـمـراه/ شـبکه های اجـتمـاعـی

091.284.00.911

واتــس اَپـــ


persian-swimming-pool-call


فــــکـس

داخـلی 5

Fax

284.22.911[انتقـادات/  پیشـنهادات/ ارتـباط مـردمی]
داخلـی 7

284.20.911


PERSIAN POOL

پـسـتـــ الکــترونــیکــــ

PersianPool.ir@gmail.com
info@PersianPool.ir
info@PersianPool.com


:::::::𝗣𝗲𝗿𝘀𝗶𝗮𝗻 𝗣𝗼𝗼𝗹®, 𝗦𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗠𝗲𝗱𝗶𝗮 𝗡𝗲𝘁𝘄𝗼𝗿𝗸𝘀:::::::
Facebook.com/PersianPool.ir   ░
Twitter.com/PersianPool
Plus.google.com/+PersianPool 
Linkedin.com/company/Persian-Pool
Instagram.com/PersianPool 
 SoundCloud.com/PersianPool░ 
Kompass.com/PersianPool 
Houzz.com/PersianPool 
Pinterest.com.mx/PersianPool

Persian Pool Co Contract


4 thoughts on “📞 تـمــاس با مــا » شمـاره های تمـاس و آدرس شرکـت پـرشین اسـتخـر⥃پرشین پـول”

Comments are closed.

09128400911
021.284286

📞6 رقـمــی

X
ارتباط با کـارشناس..
1
با ما در ارتباط باشید..
پـرشین استخر»PersianPool
در حـال ارتبـاط بـا کارشـناس مـرتبـط:
"📞 تـمــاس با مــا » شمـاره های تمـاس و آدرس شرکـت پـرشین اسـتخـر⥃پرشین پـول"
--------------------------

ســلام و درود بر شــمــا.

لـطـفــاً درخـواسـتـتـان را مـطـرح فــرمــائـیـد: