اصــالـت پــایــدار اســت..
Call us: 021. 284 286

📞 تـمــاس با مــا » شمـاره های تمـاس و آدرس شرکـت پـرشین اسـتخـر⥃پرشین پـول

persian-pool-Company-Brand

PersiaPool00555

بـرنــد ایـرانی پــرشـین اسـتـخــر 🔀  بــرنـد بیـن الـمللـی پـرشـین پــول

[[ PERSIAN POOL ®  International Brand ]]


مـرکـز تخصصی فروش تجهیزات استخری / مشـاوره، طــراحــی و اجــراء انــواع اســتـخـر [استخر خانگـی / استخرعمومی]

فروش کلیه لوازم و تجهیزات استخر، سـونا خشک / سونا بـخـار، جـکــوزی، نازل آب نـمـا، تجهیزات ورزش در آب و مجموعه های آب درمـانی

iran-persianpool-branchesدر ســــراســـر کـــشــــور
Persianpool Co Address Phone No

آدرس پـرشــیـن اســتـخـــر

 دفـتـــر مـرکـــزی:  طـهـــران | نـیــــاوران [شـهـید باهنــر]  مقــابـل خـیــابــان جـمـــاران پـلاکــــ 17

calling-persianpool-09128400911تـلـفــــن هــای تـمـــاس

[ایـــران/ تهـــران] 
1persianpool-checkmark

284.286

[کـد 021 / شـش رقـمی]

+

284.22.911

284.23.911PERSIANPOOL-CALL

هـمـراه/ شـبکه های اجـتمـاعـی

091.284.00.911

واتــس اَپـــ


persian-swimming-pool-call


فــــکـس

داخـلی 5

Fax

284.22.911[انتقـادات/  پیشـنهادات/ ارتـباط مـردمی]
داخلـی 7

28422911


PERSIAN POOL

پـسـتـــ الکــترونــیکــــ

PersianPool.ir@gmail.com
info@PersianPool.ir
info@PersianPool.com


:::::::PERSIAN POOL®, In Social Media Networks:::::::
Facebook.com/PersianPool.ir ░ ░ ░
Twitter.com/PersianPool ░ ░
Plus.google.com/+PersianPool ░
Linkedin.com/company/Persian-Pool
Instagram.com/PersianPool ░ ░
 SoundCloud.com/PersianPool ░♫░ 
kompass.com/PersianPool ░ ░
houzz.com/PersianPool ░ ░
pinterest.com.mx/PersianPool

Persian Pool Co Contract


4 thoughts on “📞 تـمــاس با مــا » شمـاره های تمـاس و آدرس شرکـت پـرشین اسـتخـر⥃پرشین پـول”

Comments are closed.

09128400911
021.284286

📞6 رقـمــی

X
ارتباط با کـارشناس..
1
با ما در ارتباط باشید..
پـرشین استخر»PersianPool
در حـال ارتبـاط بـا کارشـناس مـرتبـط:
"📞شماره تماس سازنده استخر 🔄 پرشین استخر: 021.284286📞"
--------------------------

ســلام و درود بر شــمــا.

لـطـفــاً درخـواسـتـتـان را مـطـرح فــرمــائـیـد: