اصــالـت پــایــدار اســت..
Call us: 021. 284 286

FAQ Tag: مراحل ساخت استخر

استخر های بتنی چگونه ساخته میشوند؟

پاسخ بطـور خلاصـه: نحـوه اجـراء اسـتخـر های بتنی   پس از انجـام محـاسـبات فــنــی و طـراحـی کاســه استخـر، مراحـل اجـرائی در دسـتور کار قــرار میگیـرد. (طراحی 2 بعـدی و 3 بعـدی  کاسه استخـر، محـاسبه و تـنظیم لیسـتوفـر آرمـاتورها، طـراحی دیـاگرام لولـه کشی تاسیـسـات و..) جهت همـوار سازی کاسـه استخـر، دیـواره ها توســط آجــر یــا بـلــوک…

09128400911
021.284286

📞6 رقـمــی

X
ارتباط با کـارشناس..
1
با ما در ارتباط باشید..
پـرشین استخر»PersianPool
در حـال ارتبـاط بـا کارشـناس مـرتبـط:
"مراحل ساخت استخر"
--------------------------

ســلام و درود بر شــمــا.

لـطـفــاً درخـواسـتـتـان را مـطـرح فــرمــائـیـد: