اصـالـت پـایـدار اسـت..

برچسب: stakhr saz

سـاخـت استخـر شـنا اسـتخـر عـمـومی و خصـوصی/ خانگـی پرشـین استخــر

سـاخت اسـتخـرشــنا سـرپـوشـیده اسـتـخـرهـای خانگی/ عمـومی، همـگانی به چـه مجــموعـه هائی اطـلاق میشود؟ انـواع معـمـول آن کــدامـند؟ مـجـمــوعــه پـرشـــیـن اســتـخـــــر [PERSIAN POOL ® Corporation] مـفــتـخــــر اســــت؛ کـلّـــــیه مـراحــــل مــربــوط بــه طــــّراحــی، محـــاســـبه، پـیـــاده ســـــازی و اجــــراء انـــواع اســتـخـــر‌هـای هـمـگانـی و خـانگـــی را از صــفـــــــــر تــا صــــــــــــــد.. [به مـفـهـــوم حـقـیـقـی واژه صـــــد] بــصـــورت تـخـصّـصــی، کـامـــلاً…