اصـالـت پـایـدار اسـت..

برچسب: sakhte estakhr betoni

روش ساخت استخر بتنی

استـخــرهـای بِـتُـنـی چـگــونـه طــراحی، محـاســبه و اجــراء میگـردنــد؟ [آمـوزش مـراحــل طراحـی ســاخـتـــ اســتـخــر بـتـونـی] ?How to Design, Calculate and Build Concrete Swimming Pools بنــام حـرفـه ای تـریـن مـعـمــار؛طـّـراح و مــجـری بـی بـدیــل گـیتـی..     انــواع روش هـا در ســاخـتـــ اسـتـخـــر  »»» استــخــرهـا بـا تـوجـه بـه نــوع کـاربـــری، مکــان اجــراء و همچـنـین از دیـدگـــاه ســاخـتـاری [نـوع مصـالــح…