برچسب ها بایگانیpersian estakhr

پرشین استخر| درباره شرکت پرشین استخر؛ سازنده کلیه سازه های آبی [پرشین پول] پـرشین استـخر

پـرشـین اسـتخـر | ®About Persian Pool بــنـام پـرودگـار یـکـتـا؛ حــرفـه ای ترین مـعـمـار، طــّراح و مـجـری بی بـدیـل گـیـتی..     بـرنـد بـیـن الـمـللـی پـرشـیـن اسـتـخــر، حـاصـل تـجـارب از شـکـست هـا، اسـتـقـامت، تــلاش هدفـمنـد و سـابـقه بیـش از 14 سـال مدیریّـت و راهـبـری تـیـم های تـخصّـصی [Team Leader] ریـاست مـحـترم هـیأت مـدیـره هُـلدیـنگــ پـرشـین، جـنـاب آقــای ســروش ملکـی [مدرکـــ دکـترای مـدیـریّـت حـرفـه ای کسـب و کار ”D.B.A” و عضـو رسمـی انجـمـن b.a.f Academy سـوئـیـس] می بـاشد. ازجمـلـه خـصـوصـیّات شـاخـص این مـجمـوعـه، میـتوان بـه: بکـارگـیری نیــروهــای متـخـصّـص/ مـتـعـهّــد/ فـعّـــال/ خـلّاق/ هـمـگام بـا تـکنـولــوژی روز/ دارای روحیـّه کـارِ تـیــمی (Team Work) / دارای اهـــداف حـرفـه ای مـشتـرکـــ، ضمـن انگـیـزه و تمـایل وافــر به رشـد و تـعــالی اشـاره نمــود.. تيــم اجـــرائــی پرشين استخر از ...

ادامــــه مطلــب..

PERSIANPOOL is a unique website which will require a more modern browser to work!پرشین استخر یک وب سایت مدرن است،وب سایتهای مدرن برای نمایش بهتر، نیاز به مرورگر بروز رسانی شده دارند.. مرورگر خود را آپدیت کنید لطفا VDD3-X339-BSHH-TJN4-P3XT

لطفا امروز را ارتقا دهید!

error: Content is protected !!