اصـالـت پـایـدار اسـت..

برچسب: overflow or skimmer

اسکیمر SKIMMER – از بین برنده آلودگی ها و اجسام از سطح آب استخر

اسکیـمر چیست ؟ “زکـــاتـــ علــــم، اشتــــراکـــ گــــذاری آن اسـتـــ ..” » یکی از راهکــارهــا جهت جمع آوری اجسـام کــوچــک شنــاور (مانند بــرگ گیـاهــان)، حـشــرات مـُــرده، ذرات چــربی بـدن شنـاگــران (مـاننـد روغــن و کــرم ضــد آفتــاب) و در مـجـمـوع زبــالــه یــا هــر جــســم شنــاوری کــه بــه لــحـاظ جــرم آن، قــارد بــه رســیـدن بـه کــف استـخـــر نیستـند. (…