پلان و نقشه استخر و جکوزی» طراحی استخر و دیـزاین محوطـه

پـلان و نقـشــه طـراحی اسـتـخـر

طی چـنـد دهـه اخـیـر، تمایـل جـامـعـه، از اسـتخـرهـای حـرفـه ای و ورزشـی،

به جنـبـه های تفـریحی و سـرگـرمی اسـتخـر سـوق پیـدا کرده اسـت..

بطـوریکــه امــروزه اسـتخــرهــای همگـانی باعمـق کـــم و اَشـکـال هـنـدسـی یـا غــیـرهــندسـی مـتـنـوع، در کــنار امـکانـاتـی نـظـیـــر جکــوزی گــرم /ســرد، حمـام تــرکــ، سـونـا خشـک، تونـل مـه، اتـاق/ غـار نـمـکــــ ، ســونـا بخــار و سـایـر بخـش های جانـبـی دیگر، طراحی و اجــراء میگــردنـد.

بنابرایـن در این عصـر، اهمیت جلب رضایت کارفرمایان در بخش طراحـی پـلان استـخـر و جانمـائی امکـانات مجـاورش از اهمـیت ویژه ای برخـوردار میباشـد.

مرحله اول - پلان نقشه اتوکد استخر

 معـیارهای طـراحی کـاسـه اسـتخـر

ابعـاد اسـتاندارد اسـتخـر خانـگی چقـدر اسـت؟

ابتدائی تـرین نکـته قـابل توجـه در طـراحـی اسـتخـر شـنا

   ✦طـول کوچـکـترین اسـتخـر حـداقـل  بـایـد 3 برابـر قــد یـکــ شـناگـر بـالــغ باشـد؛

به طوری که امکان شنا کردن فـرد، حتی برای مسافتـی کوتـاه مـیـســر گــردد..

برهمـین اسـاس، حداقـل ابعـاد و انـدازه توصـیه شده جهت طـراحـی طـول و عـرض اسـتخـر شـنای خانگـی به ترتیب 19.7ft) 6m) و 13.1ft) 4m) بـا عـمق 1 متـر خـواهـد بـود.

به عنوان یک قاعده سر انگشتی و اجمــالی، تامین شرایط آسایش شناگران، مساحت کاسه استخر بر اساس تعداد افرادی که به طور همزمان در استخـر، شنا خواهند نمود، به ازای هر نفر حـدوداً 4 متر مربع در نظر گرفته میشـود.

شکـل هـندسـی(طـراحـی) و ابعـاد استـخـرهای شـنا

ابعــاد اسـتخـرهای قهرمـانی، آمـوزشی و شـیرجــه در سطـح بین الـمـللـی بایـد بر مـبـنای اسـتـانـدارد های مـنتـشـر شـده از سـوی فـدراسـیون جهـانـی شــنـا (فـیـنـا FINA) تعـیـیـن میـشود.
در واقـع  نـوع کاربــری استـخـر اصلـی تـرین معـیار برای تعـیـین شــکـل و ابعــاد آن محـسوب میگـردد.

بعنـوان مـثال» در مــواردی که کاربری اسـتخـر صرفـاً مقـاصـد آموزشی باشد، بهترین انتخاب استخـری مستطیل شکل است.
برای اسـتخـرهای صرفًــا تفریحی نیز میـتـوان از شکل های متنوع هـندسی، غیرهنــدسی و ترکـیبی نیـز استفـاده نمـود.

علاوه بر کاربری، جنـس سازه و  بدنه اسـتخـر نیز در انتخاب شکل استخـر تاثیر گـذار خواهـد بود.

استخرهایی که تـوسط بتن مسلح اجــراء میـگـردند، غالـبا قـابلـیت اجــراء به هـر شکلـی را خـواهـند داشـت.

»» هـزینــه اجــراء اسـتخـر به شـکل غـیر از مربـع و مستطیل، به دلیل پیچـیدگـی در اجـراء فونـداسیون، آرماتوربنــدی و قـالـب بـندی بتـن،

PERSIANPOOL-PLAN1

انـدکـی بیشتر از استخـرهای مستـطیل شکل خواهــد بـود..نکـات حـائـز اهمـیـت در طـراحـی اسـتخـر 

و محـاسـبه سـازه اسـتخـرهـای بـتـنـی

طـراحـی و تـنـظـیم لـیـســتوفــر آرمـاتـورهـا، بررسـی نتـایج آزمـایش خـاکـ، و آنـالـیز مقــاومـت فـونـداسـیـون کاسـه اسـتـخــر در برابـر تنـشهــا، جهت پیشـگـیری از نــفـوذ و نشـت آب (فـشـارمـنفـی/ فشـار مـثـبـت)
و بروز مشـکـلات ناشـی از عـدم طـراحـی و محـاسبـه صحـیـح، با توجـه به شـرایط  هـر پروژه. [بررسـی آزمـون خـاکــ، محاسـبه قطـر و فـواصل شبــکه مِـش آرمـاتــور.]
هــدف از آزمایش خـاک، مطالعه رفـتار خاکهـای چسـبـنـده ودانـهای، ضمـن سـنـجـش پتـانسـیـل روانگــرایـی ماسـه ­ و بررسی خـواص آب­گــذری خـاکــ توسـط آزمـون های پیـشـرفـته مهندسی مکانیـکــ خـاکـــ میـباشـد.

✔️ طـراحـی فلـودیاگــرام لـولـه کشی کاســه اسـتخــر، طـراحی و محاسـبه تجهـیـزات سـیـرکـولـه [سـیرکـولـیـشن=سـیرکـولاسـیون: گـردش]، تصفــیه و ضــدعـفــونی آب اسـتـخـر، متـناسب با حجــم آبگـیـری، شکـل ظاهــری و نــوع کــاربـرد آن.»» بررســی خـواص فـیزیکـی و شیـمیائی خـاکــ و ارائـه نتـایـج به مهـندس نـاظــر تــیم جهت تـعیـین عــیار و حجــم بـتـن، میـزان افـزودنـی های مـناسـب و سایر اطلاعات مورد نیـاز،

و آگاهی از وجــود احتمـالـی عـناصـر شیمـیائی سمـی در خـاکــ مـنطـقـه پـایلـوت، از موارد قابل توجه پیش از اجـراء  خصـوصـا پروژه هـای عمومـی میباشد.

تخلـیه آب های زیر سطحی

[آب های زیر زمینی]

  هـدف از تخـلـیه آب های زیر سطـح، در محـل  اجــراء استـخـر

  کاهش دائمی سطح آبهـای زیرزمـیـنی.

پیشگیـری از تجـمـع آبهـای زیر سطحی و تحـمیل فــشـار مجـاور کـاسه استـخـر که در نـهـایـت موجـب انـتـقــال نیـروی مضــاعـف رو بـه بالا و بـروز آسیـب به فـونـداسیـون اسـتخـر میگـردد.[فشــار منـفـی]

» بمـنظـور تخـلـیه آب های زیـر سطـحی محـل اجـراء اسـتخـر، عـمــومـاً از لـولـه های سفـالی بـدون لـعـاب و یا لولــه های پلـیمـری اسـتفـاده مـیگـردد.

در مواردی که خاک منطقه دارای  دانه های ریز است؛ میـتوان از لولـه های بتـنی توپـر و یا لـولــه های سفالـی لـعـاب دار به همراه اتصالات درز بـاز استفاده نمـود.
»»  لوله های بتنـی تــوپـُـر، در صـورت عـدم استفـاده از روکـش محـافـظـتی مـناسب جهت آبهـای زیر زمینی دچـار آسیب خواهـند شـد.

طرح کلـی تخلـیه آبهای زیر سطحـی محـل اجــراء اسـتخـر به وضعـیت سـایـت بسـتگـی دارد. در بسـیـاری از مـوارد، تخلـیه آب پیـرامـون کاسـه استخـر و هـدایت آن به مسـیری دیگـر، بـهترین راهـکـار به شـنــار میرود. بمـنظـور آشنـایی بیـشتـر بــا انــواع طـراحـی استـخـر، از بخش نـمــونه طرح اسـتخـر-جکـوزی بــازدید فـرمـائـید.

[aparat id=”HQZD9″]جـهت اطـلاع از هــزینــه طراحــی و محـاسـبـات سـاخـت اسـتخـر

با شـماره تـلفـنهـای درج شـده شـرکـت پـرشین تمـاس حـاصـل فـرمـائیـد:

calling-persianpool-09128400911

021.284286

  شــش رقــمی 

0912.84.00.911

همـراه/ شبـکـه های اجـتمـاعـی

021.284.22.911

021.284.23.911

سـایـر خطـوط

[wp-svg-icons icon=”download-3″ wrap=”i”]

توضیحـات تکـمـیلی و جـامـع

ملــزومـات و قـوانین ســاخت استخـر شنا

1telegram-follow

کانـال تلـگـرام پـرشین اسـتخـر

instagram-folllow
پرشیـن استـخــر در ایـنسـتـاگـرام..  لـوکـــس فــکــــر کــــــن . .
. . T h i n k    L U X U R Y
 
[[ تـلـفـیـق هـنـر + ایــده پــردازی + طــرّاحــی مــدرن + عـلــوم مهـنـدسـی مــعمـاری 
ضـمـن صـــرف کـمــتـریــن هـزیــنـه مـمــکـن.. ]]


iran-persianpool-branchesپرشـیـن استخـر، فروش تجهـیزات و کـاشی استخـری / طـراحـی تخصصـی و اجـراء انـواع اسـتـخـر در سراسـر کشـور[ultimate-faqs ]پلان و نقشه استخر و جکوزی» طراحی استخر و دیـزاین محوطـه بیشتر بخوانید »